Наредба за определяне на размера на местните данъци в Столична община


Наредба за определяне на размера на местните данъци

(Приета с Решение № 83 по Протокол № 7 от 28.02.2008 и разгласена на 07.03.2008; Поправка на чл. 41, ал. 1 с Решение № 113 по Протокол № 7 от 06.03.2008 г.; изм. и доп. с Решение № 828 по Протокол № 28 от 18.12.2008; изм. и доп. с Решение № 32 по Протокол № 30 от 29.01.2009; изм. и доп. сРешение № 766 по Протокол № 54 от 17.12.2009; изм. и доп. с Решение № 3 по Протокол № 81 от 13.01.2011; изм. и доп. с Решение № 65 по Протокол № 5 от 22.12.2011)

Глава първа
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се уреждат отношенията, свързани с определяне размерите на местните данъци на територията на Столична община

Чл. 2. В общинските бюджети постъпват следните местни данъци:
1. Данък върху недвижимите имоти;
2. Данък върху наследствата;
3. Данък върху даренията;
4. Данък при възмездно придобиване на имущества;
5. Данък върху превозните средства;
6. Патентен данък;
7. Туристически данък.

Чл. 3. (1) Размерите на местните данъци по чл.2 се определят с тази наредба при условията, по реда и в границите, определени в Закона за местните данъци и такси;

(2) Когато до края на предходната година общинския съвет не е определил размера на местните данъци за текущата година, местните данъци се събират на базата на действащия размер към 31 декември на предходната година;

(3) Не се допускат изменения в приетите от общинския съвет размер и начин на определяне на местните данъци в течение на годината.

Чл. 4. Местните данъци се заплащат в брой в касите на общинската администрация или безкасово по съответната сметка.

Чл. 5. (1) Установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършват от служители на общинската администрация, определени със заповед на кмета на общината, по реда на ДОПК. Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред.

(2) Невнесените в срок данъци по този закон се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. Принудителното събиране се извършва от публични изпълнители по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс.

(3) В производствата по ал. 1 служителите на общинската администрация имат правата и задълженията на органи по приходите, а в производствата по обезпечаване на данъчни задължения – на публични изпълнители. Когато в нормативен акт е предвидено изискване за представяне на удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, за задължения за данъци и такси по Закона за местните данъци и такси се представя удостоверение само за задълженията за данъци и такси към общината по постоянен адрес, съответно седалище, на задълженото лице.

Чл. 6. Общинският съвет определя условията и реда за информиране и обсъждане с гражданите и бизнеса на предложения за определяне размерите на местните данъци.

Глава втора
Местни данъци
Раздел І
Данък върху недвижимите имоти

Чл. 7. (1) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната сгради и поземлени имоти в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл.8, т. 1 от Закона за устройство на територията.

(2) Не се облагат с данък поземлените имоти, заети от улици, пътища от републиканската и общинската пътни мрежи и железопътната мрежа, до ограничителните строителни линии. Не се облагат с данък и поземлените имоти, заети от водни обекти, държавна и общинска собственост.

(3) Не се облагат с данък земеделските земи и горите, с изключение на застроените земи – за действително застроената площ и прилежащия й терен.

(4) (изм. с Решение № 32 по Протокол № 30 от 29.01.2009; изм. с Решение № 766 по Протокол № 54 от 17.12.2009; отменена с Решение № 3 по Протокол № 81 от 13.01.2011) Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв. включително.

Чл. 8. (1) Данъчно задължени лица са собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти.

(2) Собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот, е данъчно задължен и за този имот или съответната част от него.

(3) При учредено вещно право на ползване данъчно задължен е ползвателят.

(4) При концесия данъчно задължен е концесионерът.

(5) За имот – държавна или общинска собственост, данъчно задължено е лицето, на което е предоставено право за управление на имота.

Чл. 9. Когато върху облагаем недвижим имот правото на собственост или ограниченото вещно право е притежание на няколко лица, те дължат данък съответно на частите си.

Чл. 10. Данъкът върху недвижимите имоти се заплаща съгласно Приложение №1от тази наредба:

1.  в брой в касите на общината

2. по банков път – по банковата сметка на съответния отдел  “МДТ” по местонахождение на имота

3. с пощенски запис.

(2) Всеки от съсобствениците на имота, съответно от съпритежателите на ограниченото вещно право, може да плати данъка за целия имот за сметка на останалите.

Чл. 11. (1) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим.

(2) На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

Чл. 12. Данъкът се заплаща независимо дали недвижимите имоти се използват или не.

Чл. 13. От заплащане на данък се освобождават лицата за имотите, определени в чл.24 от Закона за местните данъци и такси.

Чл. 14. Данъкът върху недвижимите имоти постъпва в приход на бюджета на общината, на територията на която се намира имотът.

Чл. 15. Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 1,875 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.

*добавката към чл. 15 приета с Решение № 83 по Протокол № 7 от 28.02.2008г.:при необходимост и при преценка на общинския съвет може да се определя размера на данъка по групи населени места е отменена – Решение № 11146/27.10.2008 г. на ВАС по адм. дело № 10640/2008, Решение № Решение№ 567а/2008 г. на АССГ,по адм. дело 2051/2008

Чл. 16. Данъчната оценка на недвижимите имоти на гражданите се определя по норми съгласно Приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси, в зависимост от вида на имота, местонахождението, площта, конструкцията и овехтяването и се съобщава на данъчно задължените лица.

Чл. 17. (1) Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията е по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно Приложение № 2 от ЗМДТ, а за жилищните имоти на предприятията – данъчната им оценка съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси.

(2) Данъчната оценка на недвижимите имоти, върху които е учредено право на ползване на предприятие, е отчетната им стойност по баланса на собственика или данъчната оценка съгласно Приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси, а за жилищните имоти – данъчната оценка съгласно Приложение № 2от Закона за местните данъци и такси.

(3) Данъчната оценка на имотите по чл.11, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, върху които са построени сгради на лица, различни от собственика на поземления имот, се определя съгласно нормите по приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси.

(4) При липса на счетоводни данни данъчната оценка се определя от служител на общинската администрация за сметка на данъчно задълженото лице. В тези случаи служителят на общинската администрация може да ползва и вещи лица.

Чл. 18. (1) Данъкът се определя върху данъчната оценка на недвижимите имоти по чл.10, ал.1 от Закона за местните данъци и такси към 1 януари на годината, за която се дължи.

(2) При промяна на данъчната оценка на имота през годината данъкът се определя върху новата оценка от месеца, следващ месеца на промяната. В случаите на промяна от общинския съвет на границите на зоните в населените места и категориите на вилните зони или на населените места, данъкът се определя върху новата данъчна оценка от 1 януари на следващата година.

Чл. 19. (1) За имот, който е основно жилище, данъкът се дължи с 50 на сто намаление.

(2) За имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, данъкът се дъжи със 75 на сто намаление.

Чл. 20. Условие за определяне на данъка е наличието на подадена данъчна декларация по чл. 14 от Закона за местните данъци и такси.

Чл. 21. При промяна на обстоятелство, което има значение за определяне на данъка, лицата по чл.19 предявяват правото си за ползване на данъчно облекчение чрез данъчна декларация, която подават в срока по чл.14, ал.1 от Закона за местните данъци и такси.

Раздел ІІ
Данък върху наследствата

Чл. 22. (1) С данък върху наследствата се облагат наследените по закон или по завещание имущества в страната или в чужбина на български граждани, както и имуществата в страната на чуждите граждани.

(2) Имуществата на лица без гражданство се облагат като имущества на български граждани, ако постоянното им местопребиваване е на територията на страната.

Чл. 23. (1) Наследственото имущество включва притежаваните от наследодателя движими и недвижими вещи и права върху такива вещи, както и другите му имуществени права, вземания и задължения към момента на откриване на наследството, освен ако със закон е предвидено друго.

(2) Като наследствено се облага и имуществото, което се получава в случай на смърт на наследодателя непосредствено от трето лице въз основа на сключен от наследодателя договор.

(3) Алинея 2 не се прилага, ако договорът е сключен в изпълнение на задължение по закон.

Чл. 24. (1) Данъкът върху наследството се заплаща от наследниците по закон или по завещание, както и от заветниците.

(2) Данък върху наследството не се заплаща от преживелия съпруг и от наследниците по права линия без ограничения,  като посочените лица не подават декларация.

Чл. 25. (1) При откриване на наследство данъчно задължените лица по чл.24или техните законни представители са длъжни в срок от 6 месеца да подадат декларация по чл.32 от Закона за местните данъци и такси в общината по последното местожителство на наследодателя, а ако последният е имал местожителство в чужбина – по местонахождението на по-голямата част от имуществото му в страната.

Чл. 26. Наследственото имущество, с изключение на освободеното от данък, сеоценява съгласно чл.33 от Закона за местните данъци и такси.

Чл. 27. (1) Облагаемата наследствена маса се разделя на наследствени дялове, като за всеки наследник се определя дял по реда на Закона за наследството .

(2) Наследствените дялове се увеличават, съответно намаляват, със стойността на заветите, оценени по реда на чл.33 от Закона за местните данъци и такси.

Чл. 28. Данъкът се определя поотделно за всеки наследник или заветник, както следва:

1. за братя и сестри и техните деца – 0.7 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.;

2. за лица, извън посочените в т. 1 – на сто за наследствен дял над 250 000 лв.

Чл. 29. Освобождават се от данък върху наследство имущества определени в чл.38 и чл.39 от Закона за местните данъци и такси.

Чл. 30. Данъкът се определя и се съобщава на всеки наследник или заветник поотделно по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Чл. 31. Данъкът се плаща в 2-месечен срок от връчване на съобщението.

Раздел ІІІ
Данък при придобиване на имущества по  дарение и по възмезден начин

Чл. 32. (1) Обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение, както и недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства, придобити по възмезден начин.

(2) Подлежат на облагане с данък в размер на данък дарение и безвъзмездно придобитите по друг начин имущества, както и погасените чрез опрощаване задължения.

(3) Данък при безвъзмездно придобиване на имущества се дължи и при придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност.

(4) Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства, които не са регистрирани за движение в страната.

(5) Алинея 2 не се прилага, ако прехвърлянето е в изпълнение на задължение по закон или въз основа на акт на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне на имущества на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти.

(6) Не се облагат с данък имуществата, придобити по дарение между роднини по права линия и между съпрузи.

Чл. 33. (1) Данъкът се заплаща от приобретателя на имуществото по чл. 44 от Закона за местнтите данъци и такси, а при замяна – от лицето, което придобива имуществото с по-висока стойност, освен ако е уговорено друго. В случай, когато е уговорено, че данъкът се дължи от двете страни, те отговарят солидарно. Когато страните са се уговорили, че данъкът се дължи от прехвърлителя, другата страна е поръчител.

(2)Когато приобретателят на имуществото е в чужбина, данъчно задължен е прехвърлителят

Чл. 34. Основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в левове към момента на прехвърлянето, а при придобиване по давност – към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване.

Чл. 35. (1) При дарение на имущество, както и в случаите по чл.44, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер на:

а) 0.7 на сто – при дарение между братя и сестри и техните деца;

б) на сто – при дарение между лица извън посочените в буква „а“.

(2) При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер 2,5 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна – върху оценката на имуществото с по-висока стойност.

(3) При делба на имущество, когато притежаваният преди делбата дял се уголемява, данъкът се начислява върху превишението.

Чл. 36. (1) Освобождават се от данък:
1. Придобитите имущества от:
     а) Държавата и общините;
б) 
образователните, културните и научните организации на бюджетна издръжка, както и специализираните институции за предоставяне на социални услуги и домовете за медико-социални грижи за деца;
в) Българският Червен кръст;
г) Национално представените организации на хора с увреждания и за хора с увреждания;
д) фондовете за подпомагане на пострадали от природни бедствия и за опазване и възстановяване на исторически и културни паметници.
е) (нов с Решение № 32 по Протокол № 30 от 29.01.2009) лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.

2. (изм. с Решение № 32 по Протокол № 30 от 29.01.2009)Даренията за лечение на граждани на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и на технически помощни средства за хора с увреждания;

3. Даренията с хуманитарна цел на лица с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто и социално слаби граждани;

4. Даренията за юридическите лица с нестопанска цел, които получават субсидии от централния бюджет, и юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна дейност за получените и предоставените дарения;

5. Обичайните подаръци;

6. Имуществото, което е прехвърлено по безвъзмезден начин в изпълнение на задължение, произтичащо от закон;

7. Даренията в полза на народните читалища;

8. Придобитите имущества по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол;

9. Непаричните вноски в капитала на търговско дружество, кооперация или юридическо лице с нестопанска цел;

10. Чуждите държави за придобиване на недвижими имоти – при условията на взаимност;

11. Безвъзмездно предоставената помощ при условията и по реда на Закона за меценатството.

(2) Алинея 1, т. 1, букви „б”, „в”, „г” и „е”, т. 4 и т. 7 се прилагат и когато имуществото се придобива от идентични или сходни лица, установени в друга държава – членка на Европейския съюз, или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Освобождаването в тези случаи е при условие, че лицето представи официален документ, удостоверяващ статута или качеството му, в което придобива имуществото, издаден или заверен от компетентния орган на съответната държава, както и неговия легализиран превод на български език.
(3) Освобождаването по ал. 1, т. 2 е при условие, че лицето представи договор за дарение, от който е видно, че дарението е направено за лечение или за технически помощни средства за хора с увреждания, както и медицински документи, удостоверяващи съответното заболяване.

Чл. 37. (1) Данъкът се заплаща в общината по местонахождението на недвижимия имот, а в останалите случаи – по постоянния адрес, съответно по седалището на данъчно задълженото лице. Лицата, които нямат постоянен адрес, заплащат данъка по настоящия си адрес.

(2) Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените вещни права върху недвижим имот и моторни превозни средства, а в случаите по чл. 32, ал. 3 в останалите случаи данъкът се заплаща към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване. В останалите случаи – в двумесечен срок от получаване на имуществото, след подаване на декларация по чл. 49, ал. 3 от закона.

Раздел ІV
Данък върху превозните средства

Чл. 38. С данък върху превозните средства се облагат:

1.превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България;

2. корабите, вписани в регистрите на българските пристанища;

3. въздухоплавателните средства, вписани в държавния регистър на Република България за гражданските въздухоплавателни средства.

Чл. 39. Данъкът се заплаща от собствениците на превозните средства.

Чл. 40. Собствениците на превозни средства декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им по реда на чл.54 от Закона за местните данъци и такси.

Чл. 41. /поправка с Решение № 113 от 06.03.2008 г.(1) За леките автомобили размера на данъка се определя съобразно мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство, както следва:

1. до 37 kW включително –  0.43 лв. за 1 kW;

2. над 37 kW до 55 kW включително – 0.50 лв. за 1 kW;

3. над 55 kW до 74 kW включително – 0.68 лв. за 1 kW;

4. над 74 kW до 110 kW включително – 1.38 лв. за 1 kW;

5. над 110 kW – 1.54 лв. за 1 kW;

В зависимост от годината на производство данъкът се умножава с коефициентите, определени с чл.55, ал.1 от Закона за местните данъци и такси.

(2) Данъкът за ремаркета на леки автомобили е в следните размери:

1. товарно ремарке – 6.90 лв.

2. къмпинг ремарке – 13.00 лв.

(3) Данъкът за мотопеди е в размер 13 лв, а за мотоциклети, както следва:

1. до 125 куб. см включително – 15 лв.

2. над 125 до 250 куб. см включително – 31 лв.

3. над 250 до 350 куб. см включително – 44 лв.

4. над 350 до 490 куб. см включително – 63 лв.

5. над 490 до 750 куб. см включително – 94 лв.

6. над 750 куб. см – 125. лв.

(4) Данъкът за триколка на база общото тегло е както следва:

1. до 400 кг включително – 5. лв.

2. над 400 кг – лв.

(5) Данъкът за автобуси се определя в зависимост от броя на местата за сядане:

1. до 22 места, вкл. мястото на водача 63 лв.

2. над 22 места, вкл. мястото на водача – 125 лв.

(6) Данъкът за товарен автомобил до 12 т технически допустима максимална маса е в размер 13.00 лв. за всеки започнат тон товароносимост.

(7) Данъкът за седлови влекач и влекач за ремарке се определя в зависимост от допустимата максимална маса на състава от превозни средства, от броя на осите и вида на окачването на влекача, посочени в свидетелството за регистрация на влекача, както следва:

Брой оси на седловия влекач/влекача за ремарке

Допустима максимална маса на състава от превозни средства, посочена в свидетелството за регистрация на влекача (в тона):

Данък (в лева)

равна или повече от

по-малка от

задвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на пневматичното

други системи за окачване на задвижващата ос/оси

А) с две оси

18

10

 

35

 

  

18

 

20

 

35

 

80

 

  

20

 

22

 

80

 

184

 

  

22

 

25

 

238

 

428

 

  

25

 

26

 

428

 

750

 

  

26

 

28

 

428

 

750

 

  

28

 

29

 

414

 

499

 

 

 

29

 

31

 

499

 

819

 

 

 

31

33

819

 

1136

 

 

 

33

38

1136

 

1726

 

 

 

38

1259

 

1711

 

Б) с три и повече

36

38

800

 

1110

 

 

38

40

1110

 

1535

 

 

40

1535

 

2271

 

(8) Данъкът за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други специални автомобили, без тролейбусите, е в размер от 63 лв.

(9) Данъкът за автокранове с товароподемност над 40 тона, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона  е в размер125 лв.

(10) Данъкът за трактори е в размери, както следва:

1. от 11 kW до 18 kW включително лв.

2. над 18 kW до 37 kW включително – лв.

3. над 37 kW – 13 лв.

(11) Данъкът за други самоходни машини е в размер 31 лв.

(12) (изм. с Решение № 3 по Протокол № 81 от 13.01.2011)
Данъкът за моторни 
шейни и превозни средства от категория „L7е“ по Закона за движението по пътищата е в размер от 63 лв.

(13) Данъкът за товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 т. се определя в зависимост от допустимата максимална маса, броя на осите и вида на окачването, както следва:

Брой оси на моторното превозно средство

Допустима максимална маса

Данък (в лв.)

равна или повече от

по-малка от

задвижваща ос/оси с пневматично или с окачване, прието за еквивалентно на пневматичното

други системи за окачване на задвижващата ос/оси

А) с две оси

12

13

38

 

76

 

 

13

14

76

 

210

 

 

14

15

210

 

296

 

 

 

15

296

 

670

 

Б) с три оси

15

17

76

 

133

 

 

17

19

133

 

271

 

 

19

21

271

 

353

 

 

21

23

353

 

543

 

 

23

543

 

844

 

В) с четири оси

23

25

353

 

358

 

 

25

27

358

 

558

 

/отменена – Решение № 11146/27.10.2008 г. на ВАС по адм. дело № 10640/2008, Решение№ 567а/2008 г. на АССГ,по адм. дело 2051/2008/ 

 

 

 

29

885

 

1313

 

Чл. 42. Данъкът за плавателните средства е в размер,  както следва:

1.за корабите, вписани в регистрите на малките кораби в българските пристанища и в регистрите на общините за корабите, плаващи по вътрешните води без контакт с Черно море и с река Дунав, без яхтите и скутерите – в размер лв. за всеки започнат бруто тон;

2. за корабите, без яхтите, скутерите, влекачите и тласкачите, вписани в регистъра на големите кораби в българските пристанища – в размерлв за всеки започнат бруто тон до 40 бруто тона включително и в размер 0.1 лв за всеки започнат бруто тон над 40 бруто тона;

3. /отменена – Решение № 11146/27.10.2008 г. на ВАС по адм. дело № 10640/2008, № Решение№ 567а/2008 г. на АССГ,по адм. дело 2051/2008/

4. за ветроходни и моторни яхти – в размер 20лв.  за всеки започнат бруто тон;

5. /отменена – Решение № 11146/27.10.2008 г. на ВАС по адм. дело № 10640/2008, № Решение№ 567а/2008 г. на АССГ,по адм. дело 2051/2008/

6. за влекачи и тласкачи – в размер 0.14 лв. за киловат;

7. за речни несамоходни плавателни съдове – в размер 0.5 лв.за тон максимална товароносимост.

Чл. 43. Данъкът за гражданските въздухоплавателни средства е в размер, както следва:

1. за самолети в експлоатация с валиден сертификат за летателна годност и за вертолети – 20.00 лв. за всеки започнат тон максимално летателно тегло;

2. за параплан – 12 лв.

3. за делтаплан – 12 лв.

4. за мотоделтаплан – 20 лв.

5. за свободен балон – 30 лв.

6. за планер 30 лв.

Чл. 44. Освобождават се от данък превозните средства по чл.58 от Закона за местните данъци и такси.

Чл. 45. (1) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW вкл., снабдени с действащи катализаторни устройства, данъкът се заплаща с 50 на сто намаление.

(2) За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи, снабдени с „екодвигатели“, съответстващи на стандартите „Евро 2“, „Евро 3“, „Евро 4“ и „Евро 5“, данъкът по чл. 55, ал. 5, 6 ,7 и 13 от ЗМДТ се заплаща с 50 на сто намаление.

(3) За автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии в градовете и в слабонаселените планински и гранични райони, които се субсидират от общините, данъкът се заплаща в размер 10 на сто от размера, определен по реда на чл. 55, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси, при условие че не се използват за други цели.

Чл. 46. (1) (изм. с Решение № 3 по Протокол № 81 от 13.01.2011) Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

(2) За превозните средства, придобити или регистрирани за движение през текущата година, данъкът се плаща в двумесечен срок от датата на придобиването им, съответно на регистрацията им за движение, в размер 1/12 част от годишния данък за всеки месец до края на годината, включително месеца на придобиването, съответно на регистрацията им за движение.

Чл. 47. Данъкът се внася в приход на бюджета на общината, по постоянния адрес, съответно седалището на собственика, подал декларацията, а когато не е подадена такава и в случаите по чл.54, ал.2 от Закона за местните данъци и такси – в приход на общината, в която е регистрирано превозното средство.

Раздел V
Патентен данък

Чл. 48. (1) Физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва дейности, посочени в приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси (патентни дейности) се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при условие че:

1. оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв., и

2. лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с изключение на регистрация за вътреобщностно придобиване по чл.99 и чл.100, ал.2 от същия закон.

(2) За извършваната патентна дейност лицата по ал.1 не се облагат по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

(3)Лицата по ал.1 прилагат разпоредбите за данъците, удържани при източника, и за облагане на разходите по чл.204, т.2 на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Чл. 49. (1) Когато в рамките на 12 последователни месеца едно физическо лице е прекратило патентна дейност и/или е образувало ново предприятие, което извършва патентна дейност, и сумарният оборот на двете предприятия е повече от 50 000 лв. за 12 последователни месеца, за новообразуваното предприятие не се прилага чл.48. В този случай за текущата данъчна година новообразуваното предприятие се облага по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

(2) Когато в рамките на текущата данъчна година оборотът на лицето превиши 50 000 лв. или лицето се регистрира по Закона за данък върху добавената стойност, лицето се облага по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

(3) В случаите по ал.1 и 2 патентният данък за текущата година е дължим до края на тримесечието, предхождащо тримесечието, през което са възникнали обстоятелствата по ал.1 и 2.

(4) В случаите по ал.1 и 2 дължимият, съответно внесеният, данък се приспада от годишното данъчно задължение по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

(5) По искане на лицето общината издава удостоверение за дължимия размер на патентния данък, за което не се заплаща такса.

(6) Когато в рамките на текущата данъчна година лицето се дерегистрира по Закона за данък върху добавената стойност, то се облага по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица за цялата данъчна година.

Чл. 50. За целите на патентния данък могат да се определят зони съгласноПриложение № 2 от тази наредба.

Чл. 51. (1) Патентният данък се дължи за всяка от упражняваните дейности поотделно съгласно приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси.

(2) Лицата, които осъществяват патентна дейност в повече от един обект, дължат данък за всеки обект поотделно.

(3) Когато патентната дейност започва или се прекратява през течение на годината, с изключение на дейностите, посочени в т.1 и 2 на приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, данъкът се определя пропорционално на броя на тримесечията на извършване на дейността, включително тримесечието на започване или прекратяване на дейността.

(4) Когато в рамките на една патентна дейност, с изключение на дейностите, посочени в т.1 и 2 на приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, през течение на годината се промени обстоятелство във връзка с определяне размера на данъка, размерът на данъка до края на годината, включително за тримесечието на промяната, се определя на базата на размера на данъка, определен съобразно промените в обстоятелствата.

(5) Когато в рамките на една патентна дейност от посочените в т.1 и 2 на приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси през течение на годината се промени обстоятелство, което води до определяне на патентния данък в по-висок размер, за данъчната година се дължи по-високият размер на данъка, определен съобразно промените в обстоятелствата.

(6) Лицата, които осъществяват в един обект едновременно патентните дейности по т. 3 и т. 31 от Приложение № 3, дължат данък само за дейността по т. 3 от Приложение № 3 от Наредбата.

(7) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец и продължаване на дейността, приобретателят дължи данък от тримесечието, следващо тримесечието на прехвърлянето, а прехвърлителят – включително за тримесечието на прехвърлянето, и за дейностите, посочени в т. 1 и 2 на Приложение № 4 на ЗМДТ.

(8) Доходите от дейности, които не са посочени в приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, се облагат по общия ред на закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Чл. 52. (1) Данъчно задължените лица, които подлежат на облагане с патентен данък, могат да ползват данъчни облекчения в следната поредност:
1. физическите лица, включително едноличните търговци, с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, ползват намаление на патентния данък в размер 50 на сто, ако извършват дейността лично и не наемат работници за тази дейност през цялата данъчна година;
2. физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с личен труд през цялата данъчна година два или три вида патентна дейност от посочените в т. 1 – 36 от приложение № 4, към Глава втора, раздел VI от Закона за местните данъци и такси, заплащат патентния данък само за тази дейност, за която определеният данък е с най-висок размер; за извършване на повече от три дейности облекчението не се прилага;
3. физическите лица, включително едноличните търговци, които са пенсионери и извършват патентна дейност, посочена в т. 5, 6, 8 – 15, 18 – 20, 25, 27 – 29 и 31 на приложение № 4 към Глава втора, раздел V
 от Закона за местните данъци и такси, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответната дейност, ако извършват дейността лично и не наемат работници през цялата данъчна година;
4. лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на Закона за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10, 12 и 13 на приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответното работно място; намалението се ползва, при условие че към декларацията по чл.53 е приложено копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска камара.

(2) Независимо от чл.51, ал. 4 данъчното облекчение по ал.1, т.1 се ползва за цялата данъчна година, през която настъпва неработоспособността или изтича срокът на валидност на решението.

Чл. 53. (1) Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, подават данъчна декларация по образец, в която декларират обстоятелствата, свързани с определянето на данъка, до 31 януари на текущата година. В случаите на започване на дейността след тази дата данъчната декларация се подава непосредствено преди започването на дейността.

(2) Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчната декларация по ал.1 и в същия срок заплатят пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обстоятелства, ползват отстъпка 5 на сто.

(3) Лицата декларират с декларация по ал.1 и всички промени в обстоятелствата, свързани с определянето на данъка, в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство. При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец декларация се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на прехвърлянето.

(4) Лицата подават данъчна декларация по ал.1 и за възникването на обстоятелствата по чл.49, ал.1 и 2 през съответния период. Данъчната декларация се подава в срок до края на месеца, следващ месеца, през който са възникнали обстоятелствата по чл.49, ал.1 и 2.

Чл. 54. (1) Данъчните декларации по чл.53 се подават в общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентна дейност, а когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място – в общината, където е постоянният адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец.

(2) Когато данъчната декларация на чуждестранно физическо лице се подава чрез пълномощник с постоянен адрес в страната, подаването се извършва вобщината, където е постоянният адрес на пълномощника.

(3) Приема се,  че дейността не  се извършва от постоянно  място, когато промяната през годината на местонахождението на обекта, от който се извършва дейността, води до промяна в размера на данъка.

Чл. 55. (1) Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:

1. за първото тримесечие – до 31 януари;

2. за второто тримесечие – до 30 април;

3. за третото тримесечие – до 31 юли;

4. за четвъртото тримесечие – до 31 октомври.

(2) Когато възникне задължение за внасяне на патентния данък през годината, дължимата част от данъка за текущото тримесечие се внася в 7-дневен срок от датата на подаване на декларацията по чл.53, а когато декларация не е подадена – в 7-дневен срок от изтичане на срока за подаване на декларацията.

(3) Патентният данък се внася в приход на общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентна дейност, а когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място – в приход на общината, където е постоянният адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец. В случаите по чл.54, ал.2 и 3 данъкът се внася в приход на общината по постоянния адрес на пълномощника, съответно в Столична община.

Чл. 56. Лицата по чл. 48, aл. 1 заплащат патентен данък в размерите посочени в Приложение № 3 от тази наредба.

Раздел VI
Туристически данък

Чл. 57. (1) С туристически данък се облагат нощувките.
(2) Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки.
(3) 
Лицата по ал. 2 внасят данъка в приход на бюджета на общината по местонахождение на средствата за подслон и местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма.
(4) 
Данъкът задължително се посочва отделно в документа, издаден от данъчно задълженото лице към лицето, ползващо нощувка.
(5) Лицата по ал. 2 подават декларация по образец до 30 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година.

Чл. 58. (1) Общинският съвет определя размера на дължимия туристически данък за 2012 година за всяка нощувка, както следва:
1. 
категория 1 звезда – 0.40 лв. за нощувка;
2. 
категория 2 звезди – 0.60 лв. за нощувка;
3. 
категория 3 звезди – 0.80 лв. за нощувка;
4. 
категория 4 звезди – 1.00 лв. за нощувка;
5. категория 5 звезди – 1.20 лв. за нощувка.

(2) Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя, като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка по ал. 1.

(3) Дължимият данък по ал.2 се внася от данъчно задължените лица до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

(4) Когато сборът на данъка по ал.2 за календарната година е по-малък от 30 на сто от данъка, определен при пълен капацитет за средството за подслон или мястото за настаняване, разликата се внася от данъчно задълженото лице в приход на бюджета на общината по местонахождение на средството за подслон или мястото за настаняване до 1 март на следващата календарна година, независимо дали обектът се използва.

(5) Разликата по ал. 4 се определя по следната формула:
Р = (РДхПКхДх30/100) – ДД, където:
Р е разликата за внасяне;
РД – размерът на данъка по ал. 1;
ПК – пълният капацитет на броя на леглата в средството за подслон или мястото за настаняване за календарната година;
Д – брой дни в годината;
ДД – сборът на дължимия данък по ал. 2 за календарната година.

Чл. 59. Приходите от туристическия данък се разходват за мероприятия по чл. 10, ал. 2 от Закона за туризма.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 6. Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от кмета на общината и/или определени от него лица.

§ 7. Тази наредба се издава на основание чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси и влиза в сила след разгласяването й по приетия от общинския съвет начин.

§ 12. (1) Столичен общински съвет определя стойностите на данък върху недвижимите имоти, данък върху наследствата, данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин, данък върху превозните средства и патентният данък дължими за 2011 година в размерите действащи към 31 декември 2010 година.

Приложение № 1

Адреси на касите на общината, в които се заплащат местните данъци и такси :

Име Адрес
МДТ “Сердика” бул. “Мария Луиза” 88
МДТ “Овча купел” бул. “Цар Борис III” 136
МДТ “Възраждане” бул. “Константин Величков” № 61, вх.В
МДТ “Оборище”  ул. “Силистра” 8
МДТ “Красна поляна” ул. “Възкресение” 1А
МДТ “Илинден” жк “Захарна фабрика” 51
МДТ “Младост” жк “Младост” 1 бл. 47
МДТ “Студентски” жк “Студентски град” бл. 5
МДТ “Искър” бул. “Кръстю Пастухов” 18
МДТ “Банкя” гр. Банкя, ул. “Княз Борис” 5
МДТ “Люлин” жк Люлин III, ул. 309, сграда на социално подпомагане
МДТ “Надежда и Връбница” ул. “Дравски бой” 6
МДТ “Средец и Триадица” ул. “Гурко”12
МДТ “Лозенец” бул. “Васил Левски” 2
МДТ “Изгрев” ул. “Чехов” 16А
МДТ “Слатина” ул. “Шипченски проход” 67
МДТ “Красно село” бул. “Цар Борис III” 124
МДТ “Подуяне” ул. “Плакалница” 51
МДТ “Кремиковци” кв. Ботунец
МДТ “Нови Искър” гр. Нови Искър, Битов комбинат
МДТ “Витоша” бул. “Цар Борис III” 215, ет. 11
МДТ “Панчарево” с. Панчарево, бул. “Самоковско шосе” 15

Банкови сметки на съответния отдел  “МДТ” по местонахождение на имота:

Отдел МДТ

ВIС код на
ОБЩИНСКА
БАНКА АД

IBAN за приходи

ОТДЕЛ “ОБОРИЩЕ”

SOMBBGSF

BG 24 SOMB 9130 84 134430 44

ОТДЕЛ „СЕРДИКА“

SOMBBGSF

BG 40 SOMB 9130 84 134431 44

ОТДЕЛ „НАДЕЖДА И ВРЪБНИЦА“

SOMBBGSF

BG 70 SOMB 9130 84 275774 44

ОТДЕЛ „ВИТОША“

SOMBBGSF

BG 54 SOMB 9130 84 275773 44

ОТДЕЛ „НОВИ ИСКЪР“

SOMBBGSF

BG 38 SOMB 9130 84 275772 44

ОТДЕЛ „КРАСНА ПОЛЯНА“

SOMBBGSF

BG 20 SOMB 9130 84 011361 44

ОТДЕЛ „ИЛИНДЕН“

SOMBBGSF

BG 36 SOMB 9130 84 011362 44

ОТДЕЛ „БАНКЯ“

SOMBBGSF

BG 52 SOMB 9130 84 011363 44

ОТДЕЛ „ПОДУЯНЕ“

SOMBBGSF

BG 56 SOMB 9130 84 134432 44

ОТДЕЛ „КРЕМИКОВЦИ“

SOMBBGSF

BG 72 SOMB 9130 84 134433 44

ОТДЕЛ „КРАСНО СЕЛО“

SOMBBGSF

BG 37 SOMB 9130 84 275778 44

ОТДЕЛ „ОВЧА КУПЕЛ“

SOMBBGSF

BG 22 SOMB 9130 84 275771 44

ОТДЕЛ „МЛАДОСТ“

SOMBBGSF

BG 73 SOMB 9130 84 113378 44

ОТДЕЛ „СТУДЕНТСКА“

SOMBBGSF

BG 89 SOMB 9130 84 113379 44

ОТДЕЛ „ИЗГРЕВ“

SOMBBGSF

BG 08 SOMB 9130 84 113380 44

ОТДЕЛ „СЛАТИНА“

SOMBBGSF

BG 69 SOMB 9130 84 385099 44

ОТДЕЛ „ИСКЪР“

SOMBBGSF

BG 24 SOMB 9130 84 113381 44

ОТДЕЛ „ПАНЧАРЕВО“

SOMBBGSF

BG 74 SOMB 9130 84 218811 44

ОТДЕЛ „ТРИАДИЦА И СРЕДЕЦ“

SOMBBGSF

BG 21 SOMB 9130 84 275777 44

ОТДЕЛ „ЛОЗЕНЕЦ“

SOMBBGSF

BG 05 SOMB 9130 84 275776 44

ОТДЕЛ „ВЪЗРАЖДАНЕ“

SOMBBGSF

BG 86 SOMB 9130 84 275775 44

ОТДЕЛ „ЛЮЛИН“

SOMBBGSF

BG 68 SOMB 9130 84 011364 44

Приложение № 2 към чл. 50.
(доп. с Решение № 828 по Протокол № 28 от 18.12.2008)

Зони

 

 

І-ва

 Лозенец, Възраждане, Триадица, Оборище, Средец и Сердика

 

ІІ-ра

 

Изгрев, Слатина, Красно село

 

ІІІ-та

 

Студентска, Младост, Надежда, Искър, Витоша, Люлин, Илинден, Красна поляна, Овча купел, Връбница, Подуяне

 

ІV-та

 Нови Искър, Кремиковци, Банкя Панчарево и всички села към Столична община

Квартал „Требич”, квартал „Бусманци”, квартал „Горубляне”, кметство „Владая”, кметство „Мърчаево”, кметство „Мало Бучино”, квартал „Ботунец”, квартал „Суходол”, квартал „Филиповци”, квартал „Волуяк”, кметство „Мрамор”, кметство „Световрачане”, село Доброславци, кметство „Мировяне”, кметство „Локорско”, кметство „Подгумер”, кметство „Житен”, кметство „Чепинци”, кметство „Негован”, кметство „Балша”, кметство „Кътина”, кметство „Войняговци”, квартал „Враждебна”, квартал „Челопечене”, квартал „Ботунец”, кметство „Долни Богров”, кметство „Горни Богров”, кметство „Яна”, кметство „Желява”, квартал „Сеславци”, кметство „Бухово”, кметство „Бистрица”, кметство „Железница”, кметство „Казичане”, кметство „Кривина”, кметство „Герман”, кметство „Лозен”, кметство „Кокаляне”, кметство „Пасарел”, кметство „Плана”, кметство „Иваняне”, кметство „Клисура”.

 

Приложение № 3 към чл. 56.
Видове патентни дейности и годишни размери на данъка
(доп. с Решение № 828 по Протокол № 28 от 18.12.2008; 
доп. с Решение № 3 по Протокол № 81 от 13.01.2011)
)

Патентни дейности
І зона
ІІ зона
… зона
… зона
1. Средствата за подслон и места за настаняване с не повече от 20 стаи — данъкът се определя за стая в размер на: 250 лв.
2. Заведения за хранене и развлечения — данъкът се определя за място за консумация, включително на открити площи, или за обект, в размер на:а)       ресторанти:

                                      1 – 2 звезди – 35 лв.

                                      3 звезди     – 60 лв.

         б)      заведения за бързо обслужване:

                                      1- 2 звезди –  20 лв.

                                      3 звезди     – 35 лв.

         в)      питейни заведения, с изключение на посочените в буква „е“:

                                      1 – 2 звезди – 20 лв.

                                      3 звезди     – 35 лв.

         г)       кафе-сладкарници:

                                      1-2 звезди  –  20 лв.

                                       3 звезди    –  50 лв.

         д)      барове:

                  – дневни:

                                      1- 2 звезди –  50 лв.

                                      3 звезди     –  84 лв.

                  – нощни:

                                      1 – 2 звезди –  63 лв.

                                      3 звезди     –  98 лв.

         е)       бюфети, каравани и павилиони – за обект: 500 лв.

3. Търговия на дребно до 100 кв. м. нетна търговска площ на обекта — данъкът се определя за 1 кв. м. нетна търговска площ в размер на: 20 лв.

4. Платени паркинги — данъкът се определя за 1 брой място за паркиране според местонахождението на обекта в размер на:

   І зона ІІ зона ІІІ зона ІV зона
лв за кв.м 200 лв 194 лв 129 лв 65 лв

5. Дърводелски услуги — данъкът се определя в размер на 780 лв.

6. Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги — данъкът се определя в размер на 840лв..  

7. Търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали — данъкът сеопределя в размер на 2500лв
8. Обущарски и шапкарски услуги — данъкът се определя в размер на 120 лв. 
9. Металообработващи услуги—данъкът се определя в размер на 910 лв. 
10. Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги —данъкът се определя  за работно място според местонахождението на обекта в размер на:

   І зона ІІ зона ІІІ зона ІV зона
лв за кв.м 840 лв 774 лв 464 лв 258 лв

11. Машинописни и/или копирни услуги — данъкът се определя за брой устройство според местонахождението на обекта в размер на:

   І зона ІІ зона ІІІ зона ІV зона
лв за кв.м 594лв 581 лв 524 лв 402 лв

12. Козметични услуги, поставяне на татуировки — данъкът се определя заработно място според местонахождението на обекта в размер на:

   І зона ІІ зона ІІІ зона ІV зона
лв за кв.м 900лв 812 лв 645 лв 516 лв

13. Маникюр, педикюр — данъкът се определя за работно място споредместонахождението на обекта в размер на:

   І зона ІІ зона ІІІ зона ІV зона
лв за кв.м 420лв 410 лв 320 лв 230 лв

14. Часовникарски услуги — данъкът се определя в размер на 390 лв. 
15. Тапицерски услуги — данъкът се определя в размер на 520 лв. 
16. Автомивки; ремонт, регулиране и балансиране на гуми — данъкът сеопределя в размер на 1200 лв. според местонахождението на обекта:  
17. Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги потехническото обслужване и ремонта на моторни превозни средства — данъкътсе определя в размер на 1900лв. 
18. Ремонт на електро- и водопроводни инсталации — данъкът се определя в размер на 560 лв. 
19. Стъкларски услуги – данъкът се определя в размер на 700 лв. 
20. Поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди,климатици, ремонт на музикални инструменти — данъкът се определя в размер на 980 лв.
21. Отдаване на видеокасети или записи на електронен носител под наем —данъкът се определя в размер на 3250 лв.
22. Компаньонки и компаньони — данъкът се определя в размер на 6440 лв.
23. Масажистки и масажисти — данъкът се определя в размер на 1680 лв.
24. Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти — данъкът се определя в размер на 5600 лв.
25. Фотографски услуги — данъкът се определя в размер на 1040 лв.
26. Посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наемна недвижими имоти — данъкът се определя в размер на 3500 лв.
27. Санитарни възли, наети под аренда — данъкът се определя за обект споредместонахождението в размер на:

   І зона ІІ зона ІІІ зона ІV зона
лв за кв.м 420 лв 410 лв 320 лв 280 лв

28. Ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги,ремонт на шевни машини — данъкът се определя в размер на 198 лв..
29. Ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди,коминочистачни услуги — данъкът се определя в размер на 98 лв.
30. Заложни къщи – данъкът се определя в размер 28000 лв.
31. Продажба на вестници, списания, българска и преводна литература —данъкът се определя  според местонахождението на обекта:

   І зона ІІ зона ІІІ зона ІV зона
лв за кв.м 260 лв 245 лв 168 лв 130 лв

32. Ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника(копирни апарати, факс апарати, принтери и други) — данъкът се определя в размер на 1300 лв. 
33. Игри с развлекателен или спортен характер — данъкът се определя за бройсъоръжения според местонахождението на обекта, както следва:
а) За развлекателни игрални автомати и други игри, функциониращи с монетаили жетон, размера на данъка за брой съоръжение е 198 лв. 
б) За минифутбол, тенис на маса, хвърляне на стрели, пейнтбол и спийдбол,минибаскетбол, бридж, табла, размера на данъка за брой съоръжение е 26 лв.

в) За зали за боулинг и кегелбан — данъкът за игрален коридор е в размер на … лв., и билярд — данъкът за маса е в размер на 140 лв.
34. Фитнес центрове и спортни зали — данъкът се определя споредместонахождението на обекта, както следва:

за 1 кв.м.                              –                                       4 лв.

и за един фитнес уред          –                                       840 лв.

35. Химическо чистене, пране и гладене — данъкът се определя в размер на 440 лв. на брой съоръжения:
36. Мелничарски услуги:
а) За мелници за брашно —. данъкът се определя в размер на18 лв. на линеенсантиметър от дължината на млевната линия.
б) За мелници за фураж стационарни — данъкът се определя в размер на 600 лв.
37. Услуги с атрактивен характер:
а) корабчета

750 лв. на брой

 

б) лодки

450 лв. на брой

 

в) яхти

900 лв. на брой

 

г) джетове

900 лв. на брой

 

д) влакчета

30 лв. на място

 

е) файтони

75 лв. на място

 

ж) водни ски, водни планери исърфове, водни колела,включително надуваеми, водниувеселения

150 лв. на брой оборудване

 

з) зимни ски (включителноски-екипировка), зимни кънки,сноубордове, шейни

150 лв. на брой оборудване

 

и) въртележки, виенски колела,блъскащи се колички, велосипедии рикши

150 лв. на място

 

к) детски колички и моторчета

150 лв. на брой

 

л) стрелбища

300 лв. на брой стрелбище

 

38. Обучение на водачи на моторни превозни средства — данъкът се определяза брой моторно превозно средство в следните размери:
а) мотопеди, мотоциклети

475 лв.

 

б) други МПС

950 лв.

 

39. Услуги “Пътна помощ” на пътни превозни средства — данъкът се определя в размер на 2000лв. за брой моторно превозно средство. 
40. Услуги със земеделска и горска техника—данъкът се определя за бройтехника, както следва:
а) комбайн — 330 лв.
б) трактори, тракторни ремаркета, самоходни шасита и другисамоходни и самодвижещи се машини —  110 лв. 
в) прикачни, навесни и стационарни машини — 11 лв.

* При необходимост и по преценка общинският съвет може да определя размера на данъка по групи населени места

Locations of visitors to this page
Tyxo.bg counter
Site Meter
Google Analytics Alternative
Clicky

Реклама

Един коментар to “Наредба за определяне на размера на местните данъци в Столична община”


Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d блогъра харесват това: