Етичен кодекс на професионалните счетоводители


СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДГОВОР

ЧАСТ А – ОБЩО ПРИЛОЖЕНИЕ НА КОДЕКСА

Раздел 100 Въведение и фундаментални принципи

Раздел 110 Почтеност

Раздел 120 Обективност

Раздел 130 Професионална компетентност и надлежно внимание

Раздел 140 Конфиденциалност

Раздел 150 Професионално поведение

ЧАСТ Б – ПРОФЕСИОНАЛНИ СЧЕТОВОДИТЕЛИ НА ПУБЛИЧНА ПРАКТИКА

Раздел 200 Въведение

Раздел 210 Професионално назначение

Раздел 220 Конфликт на интереси

Раздел 230 Второ мнение

Раздел 240 Хонорари и други видове възнаграждения

Раздел 250 Маркетинг на професионални услуги

Раздел 260 Подаръци и гостоприемство

Раздел 270 Отговорно пазене на активи на клиенти

Раздел 280 Обективност – всички услуги

Раздел 290 Независимост – ангажименти за одит и преглед

Раздел 291 Независимост – други ангажименти за изразяване на сигурност

ЧАСТ В – ПРОФЕСИОНАЛНИ СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БИЗНЕСА

Раздел 300 Въведение

Раздел 310 Потенциални конфликти

Раздел 320 Изготвяне и докладване на информация

Раздел 330 Изпълнение с достатъчни експертни знания и умения

Раздел 340 Финансови интереси

Раздел 350 Стимули

ДЕФИНИЦИИ

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

ПРЕДГОВОР

Мисията на Международната федерация на счетоводителите (МФС), изложена в устава й, е да обслужва обществения интерес, да утвърждава счетоводната професия в световен мащаб и да допринася за развитието на международната икономика чрез създаването и популяризирането на спазване на професионални стандарти с високо ка­чество, продължаване на международното сближаване на тези стандарти и изказване на мнения по въпроси, представляващи обществен интерес в случаите, когато експертните знания на професията имат най-голямо практическо значение. В изпълнение на тази мисия, Съветът на МФС е учредил Съвет за международни стандарти по етика за счетоводители, който да разработва и издава, в рамките на собствената си компетентност, висококачествени стандарти в областта на етиката и други становища за употреба от професионалните счетоводители в световен мащаб.

Настоящият Етичен кодекс на професионалните счетоводители установява изисквания по отношение на етиката за професионалните счетоводители. Организация-членка на МФС или фирма не следва да прилага по-малко стриктни стандарти, отколкото изложените в настоящия Кодекс. Ако на организация-членка или фирма е забранено по силата на закон или нормативна разпоредба да изпълни изискванията на определени части от настоящия Кодекс, тя следва да изпълнява изискванията на всички останали негови части.

Някои юрисдикции могат да имат изисквания и насоки, които се различават от съдържащите се в настоящия Кодекс. Професионалните счетоводители в тези юрисдикции е необходимо да осъзнават тези различия и да съблюдават по-стриктните изисквания и насоки, освен в случаите, когато това е забранено от закон или нормативна разпоредба.

ЧАСТ А – ОБЩО ПРИЛОЖЕНИЕ НА КОДЕКСА

РАЗДЕЛ 100

Въведение и фундаментални принципи

100.1     Отличителна черта на счетоводната професия е поемането на отговорност да се действа в полза на обществото. Ето защо отговорността на професионалния счетоводител не е свързана единствено с удовлетворяване на потребностите на отделния клиент или работодател. Когато работи в интерес на обществото, професионалният счетоводител следва да спазва и изпълнява изискванията на настоящия Кодекс. В случай че на професионалния счетоводител е забранено по силата на закон или нормативна разпоредба да изпълни изискванията на определени части от настоящия Кодекс, професионалният счетоводител следва да изпълнява изискванията на всички останали негови части.

100.2     Настоящият Кодекс съдържа три части. Част А определя фундаменталните принципи на професионалната етика за про­фесионалните счетоводители и дава концептуална рамка, която професионалните счетоводители следва да прилагат за:

(a)           идентифициране на заплахите за спазването на фундаменталните принципи;

(б)           оценяване значимостта на идентифицираните заплахи; и

(в)           прилагане при необходимост на предпазни мерки за елиминирането им или свеждането им до приемливо ниво. Предпазните мерки са необходими в случаите, когато професионалният счетоводител определи, че заплахите не са на ниво, такова, че разумна и информирана трета страна, отчитайки всички конкретни факти и обстоятелства, които са били на разположение на професионалния счетоводител по това време, би стигнала вероятно до заключение, че спазването на изискванията на фундаменталните принципи не е компрометирано.

При прилагане на тази концептуална рамка професионалният счетоводител следва да използва професионална преценка.

100.3     Части Б и В описват начина, по който концептуалната рамка се прилага в определени ситуации. Те дават примери за предпазни мерки, които могат да бъдат подходящи за справяне със заплахите за спазване на фундаменталните принципи. Те описват също така ситуации, когато няма на разположение предпазни мерки за справяне със заплахите, от което следва, че обстоятелството или взаимоотношението, пораждащо заплахите, следва да се избягва. Част Б се отнася до професионалните счетоводители на публична практика, а Част В – до професионалните счетоводители в бизнеса. Професионалните счетоводи­тели на публична практика също могат да намерят Част В за уместна при техните конкретни условия.

100.4     Използването в настоящия Кодекс на израза „следва да” налага на професионалния счетоводител или фирма изискване да съблюдава конкретната разпоредба, в която е употребен изразът. Спазването на изискването е необходимо, освен в случаите, когато настоящият Кодекс позволява изключение.

Фундаментални принципи

100.5     Професионалният счетоводител следва да спазва следните фундаментални принципи:

(a)           Почтеност – да бъде прям и чес­тен във всички професионални и бизнес отношения.

(б)           Обективност – да не позволява предубеденост, конфликт на интереси или неправомерно влияние от страна на други лица да доведат до незачитане на професионалните или бизнес преценки.

(в)           Професионална компетентност и надлежно внимание – да поддържа професионалните си знания и умения на ниво, необходимо за да гарантира, че клиентът или работодателят получава компетентна професионална ус­луга, базирана на съвременното развитие на практиката, законодателството и методологията и че действа с усърдие и задълбоченост, както и в съответствие с приложимите методологически и професионални стандарти.

(г)           Конфиденциалност– да зачита конфи­денциалността на информацията, придобита в резултат на професионални или бизнес отношения, като не оповестява подобна информация на трети лица без подходящо и изрично пълномощие, освен ако има законово или професионално право или задължение да я оповести, нито пък използва информацията в своя лична или на трети лица изгода.

(д)           Професионално поведение – да спазва изискванията на съответните закони и нормативни разпоредби и да избягва всяко действие, което дискредитира професията.

Всеки един от тези фундаментални принципи се разглежда с повече подробности в раздели 110 – 150.

Подход на концептуалната рамка

100.6     Обстоятелствата, при които работят професионалните счето­водители, могат да породят конкретни заплахи за спазване на фундаменталните принципи. Невъзможно е да се дефинира всяка ситуация, която създава заплахи за спазване на фундаменталните принципи и да се посочи подходящото действие. В допълнение към това, характерът на ангажиментите и работните задачи може да се различава, следователно могат да съществуват различни заплахи, изискващи прилагането на различни предпаз­ни мерки. Поради това, настоящият Кодекс установява концептуална рамка, която изисква от професионалния счетоводител да идентифицира, оценява и се справя със заплахите за спазването на фундаменталните принципи. Подходът на концептуалната рамка помага на професионалните счетоводители да спазват етичните изисквания на настоящия Кодекс и да изпълняват отговорността си да действат в интерес на обществото. Този подход обхваща многообразието от обстоятелства, създаващи заплахи за спазване на фундаменталните принципи, и е в състояние да предпази професионалния счетоводител от достигане до заключение, че ако дадена ситуация не е изрично забранена, то тя е разрешена.

100.7     Когато професионалният счетоводител идентифицира заплахи за спазване на фундаменталните принципи и на база на оценка на тези заплахи установи, че те не са на приемливо ниво, професионалният счетоводител следва да определи дали са налице подходящи предпазни мерки и дали те могат да бъдат приложени за елиминиране на заплахите или свеждането им до приемливо ниво. При вземане на това решение професионалният счетоводител следва да упражни професионална преценка и да вземе под внимание дали разумна и информирана трета страна, претегляйки всички конкретни факти и обстоятелства, които са били на разположение на професионалния счетоводител по това време, би стигнала вероятно до заключение, че заплахите ще бъдат елиминирани или сведени до приемливо ниво посредством прилагането на предпазните мерки по такъв начин, че спазването на фундаменталните принципи да не бъде компрометирано.

100.8     Когато професионалният счетоводител знае, или може логично да се очаква че знае, за обстоятелства или отношения, които биха компрометирали спазването на фундаменталните принципи, професионалният счетоводител следва да оцени всяка една заплаха за тяхното спазване.

100.9     При оценяване значимостта на дадена заплаха професионалният счетоводител следва да вземе под внимание както качествени, така и количествени фактори. Когато прилага концептуалната рамка, професионалният счетоводител може да бъде изправен пред ситуации, при които заплахите не могат да бъдат елиминирани или сведени до приемливо ниво поради това, че заплахата е твърде значителна, или поради това, че подходящи предпазни мерки не са налице или не могат да бъдат приложени. В такива ситуации професионалният счетоводител следва да откаже или преустанови конкретната професионална услуга, или когато е необходимо, да се оттегли от ангажимента (в случай, че е професионален счетоводител на публична практика) или от организацията, където е назначен на работа (в случай, че е професионален счетоводител в бизнеса).

100.10   Възможно е професионалният счетоводител непреднамерено да наруши разпоредба от настоящия Кодекс. Такова непреднамерено нарушение, в зависимост от естеството и значимостта на въпро­са, може да се счете, че не компрометира спазването на фундаменталните принципи, при положение, че след като нарушението е открито, то се коригира незабавно и се приложат всички необходими предпазни мерки.

100.11   Когато професионалният счетоводител се сблъска с необичайни обстоятелства, при които прилагането на конкретно изискване на Кодекса би довело до непропорционален резултат или резултат, който може да не е в интерес на обществото, препоръчва се професионалният счетоводител да се консултира с организация-членка или съответния регулаторен орган.

Заплахи и предпазни мерки

100.12   Заплахите могат да бъдат породени от широк кръг взаимоотношения и обстоятелства. Когато дадено взаимоотношение или обстоятелство създава заплаха, тази заплаха би могла да компрометира, или може да бъде схващана като компрометираща, спазването от страна на професионалния счетоводител на фундаменталните принципи. Дадено обстоятелство или взаимоотношение може да породи повече от една заплаха, а дадена заплаха може да засегне спазването на повече от един фундаментален принцип. Заплахите спадат към една или повече от следните категории:

(a)           Заплаха, свързана с личен интерес – заплахата, че финансов или друг интерес неправомерно ще повлияе върху преценката или поведението на професионалния счетоводител;

(б)           Заплаха от проверка на собствената работа – заплахата, че професионалният счетоводител няма правилно да оцени последиците от предходна преценка или услуга, извършвани от професионалния счетоводител или от друго лице в рамките на фирмата или организацията-работодател на професионалния счетоводител, на когото счетоводителят ще разчита при формиране на преценка като част от предоставянето на текуща услуга;

(в)           Заплаха от застъпничество – заплахата, че професионалният счетоводител ще подкрепя позицията на клиент или работодател до степен, при която обективността на професионалния счетоводител ще бъде компрометирана;

(г)           Заплаха от фамилиарност – заплахата, че поради продължителни или близки взаимоотношения с клиент или работодател професионалният счетоводител ще бъде твърде съпричастен към техните интереси или твърде толерантен към тяхната работа; и

(д)           Заплаха от сплашване – заплахата, че професионалният счетоводител  ще бъде възпрян от това да действа обективно поради действителен или възприеман като такъв натиск, включително опитите да се окаже неправомерно влияние върху професионалния счетоводител.

Части Б и В от настоящия Кодекс обясняват как тези категории заплахи могат да бъдат породени по отношение съответно на професионалните счетоводители на публична практика и професионалните счетоводители в бизнеса. Професионалните счетоводи­тели на публична практика също могат да намерят Част В за уместна при техните конкретни условия.

100.13   Предпазните мерки представляват действия или други мерки, които могат да елиминират заплахите или да ги сведат до приемливо ниво. Те попадат в две основни категории:

(a)           Предпазни мерки, създадени от професията, законодателството или нормативната уредба; и

(б)           Предпазни мерки в работната среда.

100.14   Предпазните мерки, създадени от професията, законодателството или нормативната уредба включват:

•               изисквания за образование, обучение и опит за допускане в професията;

•               изисквания за продължаващо професионално развитие;

•               разпоредби за корпоративно управление;

•               професионални стандарти;

•              професионални или регулаторни процедури за текущо на­блюдение и дисциплинарни процедури;

•              външен преглед от законно упълномощена трета страна на докладите, декларациите, комуникацията или информаци­ята, изготвени от професионалния счетоводител.

100.15   Части Б и В от настоящия Кодекс разглеждат предпазните мерки в работната среда съответно на професионалните счетоводители на публична практика и професионалните счетоводители в бизнеса.

100.16   Определени предпазни мерки могат да повишат вероятността от идентифициране или възпиране на неетичното поведение. Подобни предпазни мерки, които могат да са създадени от счетоводната професия, законодателството, нормативната уредба или организацията-работодател включват:

•              ефективна, добре популяризирана система за оплаквания, приложена на практика от организацията, където е нает професионалния счетоводител, от професията или регулато­рен орган, която прави възможно колегите, работодателите или членовете на обществото да привличат внимание към непрофесионално и неетично поведение;

•               изрично установено задължение да бъдат докладвани нарушенията на етичните изисквания.

Разрешаване на конфликт от етичен характер

100.17   При спазване на фундаменталните принципи на професионалния счетоводител може да се наложи да разреши конфликт.

100.18   Когато се започва процес на официално или неофициално разрешаване на конфликт, следните фактори, взети поотделно или заедно с други фактори, могат да са уместни при процедурата по разрешаване на конфликта:

(a)           съответните  факти;

(б)           засегнатите проблеми от етичен характер;

(в)            фундаменталните принципи, свързани със съответния проблем;

(г)            установените вътрешни процедури; и

(д)           алтернативни начини на действие.

След като съответните фактори бъдат взети под внимание, професионалният счетоводител следва да определи подходящ курс на действие, като прецени последствията от всеки възможен начин на действие. Ако проблемът остава неразрешен, професионалният счетоводител може да поиска да се консултира с други подходящи лица в рамките на фирмата или организацията-работодател, за да получи помощ при разрешаване на конфликта.

100.19   Когато въпросът засяга конфликт с организацията или вътре в нея, професионалният счетоводител следва да реши дали да се консултира с лицата, натоварени с общото управление на ор­ганизацията, като съвета на директорите или одитния комитет.

100.20   От най-голяма полза за професионалния счетоводител би било да се документира същността на проблема, подробностите за всяка проведена дискусия и взетите решения относно този въпрос.

100.21   Ако даден съществен конфликт не може да бъде разрешен, про­фесионалният счетоводител може да разгледа възможността да получи професи­онален съвет от съответната професионална организация или от правни консултанти. Обикновено професионалният счетоводител може да получи насоки по про­блеми от етичен характер, без да нарушава фундаменталния принцип на конфиденциалност, ако въпросът се обсъжда със съответната професионална организация, като се запазва анонимност или с правен консултант под защитата на поверителността на правната консултация. Случаите, при които професионалният счетоводител може да обмисли възможността да получи правен съвет, са разнообразни. Така например, професионалният счетоводител може да е попаднал на измама, докладването на която би нарушило отговорността на професионалния счетоводител да спазва конфиденциалност. В такъв случай, професионалният счетоводител може да обмисли възможността да получи правен съвет, за да се установи дали съществува изис­кване да се докладва.

100.22   Ако след изчерпване на всички уместни възможности, конфлик­тът от етичен характер остане неразрешен, професионалният сче­товодител следва, когато е възможно, да откаже да остане свързван с въпроса, пораждащ конфликта. Професионалният счетоводител следва да установи дали при дадените обстоятелства е целесъобразно да се оттегли от екипа по ангажимента или от конкретната задача, или изцяло да се откаже от ангажимента, фирмата или организацията-работодател.

РАЗДЕЛ 110

Почтеност

110.1     Принципът за почтеност налага задължение на всички професио­нални счетоводители да бъдат прями и честни във всички свои професионални и бизнес взаимоотношения. Почтеността също така предполага справедливо отношение и правдивост.

110.2     Професионалният счетоводител не следва съзнателно да бъде свързван с доклади, декларации, комуникация или друга информация, за които той счита, че информацията:

(a)           съдържа съществено погрешно или подвеждащо изявление;

(б)           съдържа безотговорно дадени изявления или информация; или

(в)           пропуска или прикрива информация, която се изисква да бъде включена, когато подобно пропускане или прикриване би било подвеждащо.

Когато професионалният счетоводител узнае, че той е свързван с подобна информация, счетоводителят следва да предприеме стъпки да бъде разграничен от тази информация.

110.3      Няма да се счита, че професионалният счетоводител е в наруше­ние на параграф 110.2, ако той предостави модифициран доклад по отношение на въпрос, засегнат в параграф 110.2.

РАЗДЕЛ 120

Обективност

120.1     Принципът за обективност налага задължение на всички профе­сионални счетоводители да не компрометират професионалните си и бизнес преценки поради предубеденост, конфликт на интереси или неправомерно влияние от страна на други лица.

120.2      Професионалният счетоводител може да бъде изложен на ситу­ации, които да накърнят неговата обективност. Практически е неприложимо да бъдат дефинирани и установени всички подобни ситуации. Професионалният счетоводител не следва да извършва професионална услуга, в случай че обстоятелство или взаимоотношение води до предубеденост или неправомерно влияе върху професионалната преценка на счетоводителя по отношение на тази услуга.

РАЗДЕЛ 130

Професионална компетентност и надлежно внимание

130.1     Принципът за професионална компетентност и надлежно внима­ние налага следните задължения на всички професионалните счетоводи­тели:

(a)           да поддържат професионалните си знания и умения на ниво, необходимо да гарантира, че клиентите или работо­дателите получават компетентна професионална услуга; и

(б)           да работят задълбочено в съответствие с приложимите методологически и професионални стандарти, когато предоставят професионални услуги.

130.2     Компетентната професионална услуга изисква упражняване на добре обоснована преценка при прилагането на професионалните знания и умения в хода на изпълнението на една такава услуга. Професионалната компетентност може да бъде разделена на две отделни фази:

(a)           придобиване на професионална компетентност; и

(б)           поддържане на професионалната компетентност.

130.3     Поддържането на професионална компетентност изисква непре­къснато осъзнаване и разбиране на съответните методологически, професионални и стопански постижения. Продължаващото про­фесионално развитие позволява на професионалния счетоводител да развива и поддържа способностите да осъществява компетентно своята дейност в професионалната среда.

130.4     Усърдието обхваща отговорността да се работи в съответствие с изискванията на възложения ангажимент, внимателно, задълбочено и в срок.

130.5     Професионалният счетоводител следва да предприема разумни стъпки, за да гарантира, че лицата, които работят в професионално качество под негово ръководство имат подходя­що обучение и са подложени на подходящ надзор.

130.6     Когато е подходящо, професионалният счетоводител следва да запознава клиентите, работодателите и други потребители на професионалните услуги на счетоводителя с ограниченията, присъщи на услугите.

РАЗДЕЛ 140

Конфиденциалност

140.1     Принципът за конфиденциалност налага на всички професионални счетоводители задължението да се въздържат от:

(a)           оповестяване извън фирмата или организацията-работодател на конфиденциална информация, придобита в резултат на професионални и бизнес взаимо­отношения, без подходящо и изрично пълномощие или освен ако съществува законово или професионално право или задължение да бъде направено това оповестяване; и

(б)           използване на конфиденциална информация, придобита в резултат на професионални или бизнес взаимоотношения, в своя лична или на трети лица изгода.

140.2     Професионалният счетоводител следва да поддържа конфиден­циалност, включително и в социална среда, като обръща повишено внимание за възможността от непреднамерено разкриване на информация, в частност пред близък бизнес сътрудник или близък родственик и най-близки членове на семейството.

140.3     Професионалният счетоводител следва да поддър­жа конфиденциалност на информацията, разкрита от евентуален бъдещ клиент или работодател.

140.4     Професионалният счетоводител следва да поддър­жа конфиденциалност на информацията в рамките на фирмата или организацията-работодател.

140.5     Професионалният счетоводител следва да предприеме разумни стъпки, за да гарантира, че персоналът, който е под кон­трола на професионалния счетоводител, както и лицата, от които се получават съвети и съдействие, зачитат задължението на про­фесионалния счетоводител за спазване на конфиденциалност.

140.6     Необходимостта от спазване на принципа за конфиденциалност продължава дори след края на взаимоотношенията между професионалния счетоводител и клиента или работодателя. Когато професионалният счетоводител промени работното място или придобие нов клиент, професионалният счетоводител има право да използва предишен опит. Професионалният счетоводител, обаче, не следва да използва или разкрива каквато и да било конфиденциална информация, придобита или получена в резултат на професио­нални или бизнес взаимоотношения.

140.7     По-долу са изложени обстоятелствата, при които от професио­налните счетоводители се изисква или може да бъде поискано да разкрият конфиденциална информация или при които подобно оповестяване може да е уместно:

(a)           оповестяването е разрешено от закон и е одобрено от кли­ента или работодателя;

(б)           оповестяването се изисква по закон, например:

(i)            представяне на документи или друго осигуряване на доказателства в хода на съдебни процедури; или

(ii)           оповестяване пред съответните публични органи за нарушения на закона, които са излезли наяве; и

(в)           съществува професионален дълг или професионално право за оповестяване на информация, когато това не е забранено от закон:

(i)            за да се спазят изискванията за преглед върху качеството от организация-членка или професионален орган;

(ii)           за да се отговори на запитване или разследване от орга­низация-членка или регулаторен орган;

(iii)          за да се защитят професионалните интереси на профе­сионалния счетоводител при съдебно производство; или

(iv)          за да се спазят изискванията на методологическите стандарти и изискванията за етика.

140.8     Когато се взема решение дали да се оповести конфиденциална информация, съответните фактори, които трябва да бъдат взети под внимание включват:

(a)           дали интересите на всички страни, включително на трети лица, чиито интереси е възможно да бъдат засегнати, биха могли да бъдат увредени, ако клиентът или работодателят даде съгласие за оповестяване на информация от професионал­ния счетоводител;

(б)           дали цялата  информация е известна и подкрепена с доказателства до степен, до която това е практически възможно. Когато ситуацията включва неподкрепени с доказателства факти, непълна информация или необосновани заключения, следва да се използва професионална преценка при определяне вида на оповестяването, което трябва да се направи, ако има такова;

(в)            вида на комуникацията, която се очаква и до кого е адресирана тя; и

(г)            дали страните, до които комуникацията е адресирана, са подходящите получатели.

РАЗДЕЛ 150

Професионално поведение

150.1     Принципът за професионално поведение налага на всички професионал­ни счетоводители задължение за съблюдаване на съответните закони и нормативни разпоредби и за избягване на всякакви действия, за които професионалният счетоводител знае или би следвало да знае, че могат да дискредитират професията. Това включва действия, за които една разумна и информирана трета страна, отчитайки всички конкретни факти и обстоятелства, които са били на разположение на професионалния счетоводител по това време, би стигнала вероятно до заключение, че те влияят негативно върху добрата репутация на професията.

150.2     Когато осъществяват маркетинг и промоция на самите себе си или на своята работа, професионалните счетоводители не следва да уронват престижа на професията. Професионалните счетоводители следва да бъдат честни и правдиви и не бива:

(a)           да изразяват преувеличени твърдения за услугите, които мо­гат да предложат, квалификациите, които притежават, или опита, който са придобили; или

(б)           да изразяват пренебрежение или да правят необосновани сравне­ния относно работата на другите.

ЧАСТ Б – ПРОФЕСИОНАЛНИ СЧЕТОВОДИТЕЛИ НА ПУБЛИЧНА ПРАКТИКА

РАЗДЕЛ 200

Въведение

200.1     Настоящата част от Кодекса показва как концептуалната рамка, съдържаща се в част А, се прилага в някои ситуации по отношение на професи­оналните счетоводители на публична практика. Настоящата част не описва всички обстоятелства и взаимоотношения, пораждащи или можещи да породят заплахи за спазването на фундаменталните принципи, пред които професионалният счетоводител на публична практика би могъл да се изправи. Ето защо професионалният счетоводител на публична практика се насърчава да проявява бдителност за подобни обстоятелства и взаимоотношения.

200.2     Професионалният счетоводител на публична практика не следва съзнателно да се ангажира с бизнес, занимание или дейност, които уронват или биха могли да уронят почтеността, обективността или добрата репутация на професията, и като резултат биха били несъвместими с фундаменталните принципи.

Заплахи и предпазни мерки

200.3     Спазването на фундаменталните принципи може потенциално да бъде застрашено от широк кръг обстоятелства и взаимоотношения. Характерът и значимостта на заплахите може да се различава в зависимост от това дали те възникват във връзка с предоставяне на услуги на клиент за одит и дали клиентът за одит е предприятието, извършващо дейност от обществен интерес, на клиент по ангажимент за изразяване на сигурност, който не е клиент за одит или на клиент по ангажименти, които не са за изразяване на сигурност.

Заплахите спадат към една или повече от следните категории:

(a)           личен интерес;

(б)           преглед на собствената работа;

(в)            застъпничество;

(г)            фамилиарност; и

(д)           сплашване.

Тези заплахи се обсъждат допълнително в Част А от настоящия Кодекс.

200.4     Примерите за обстоятелства, които пораждат заплахи от проява на личен интерес за професионалния счетоводител на публична практика включват:

•              член на екипа по ангажимент за изразяване на сигурност, който притежава пряк финансов интерес в клиента по ангажимента;

•               фирма, която е в прекомерна зависимост от общото възнаграждение от даден клиент;

•              член на екипа по ангажимент за изразяване на сигурност, който е в тесни, съществени бизнес взаимоотношения с клиента по ангажимента;

•               фирма, която е загрижена от възможността да изгуби важен клиент;

•               член на екипа за одит, който встъпва в преговори за наемане на работа при клиента за одит;

•              фирма, която влиза в споразумение за условно възнаграждение, свързано с ангажимент за изразяване на сигурност;

•              професионален счетоводител, който по време на оценяване на предходна професионална услуга, извършена от член на фирмата на професионалния счетоводител, открива значителна грешка.

200.5     Примерите за обстоятелства, които пораждат заплахи от преглед на собствената работа за професионалния счетоводител на публична практика включват:

•              фирма, която издава доклад за изразяване на сигурност относно ефективността от функциониране на финансови системи, след като е разработила или внедрила тези системи;

•              фирма, която е изготвила оригиналните данни, използвани за съставяне на записи на данни, които са предмет на ангажимента за изразяване на сигурност;

•              член на екип по ангажимент за изразяване на сигурност, който е, или до скоро е бил, директор или отговорно длъжностно лице на този клиент;

•              член на екип по ангажимент за изразяване на сигурност, който е, или до скоро е бил, нает на работа от клиента на по­зиция, която му позволява да упражнява значително влияние върху предмета на ангажимента;

•              фирма, която предоставя услуга на клиент по ангажимент за изразяване на сигурност, която оказва пряко влияние върху информацията за предмета на ангажимента за изразяване на сигурност.

200.6     Примерите за обстоятелства, които пораждат заплахи от застъпничество за професионалния счетоводител на публична практика включват:

•               фирма, която участва в пускането на акции на клиент за одит;

•              професионален счетоводител, който действа в качеството на адвокат от името на клиент за одит в съдебен процес или спорове с трети страни.

200.7     Примерите за обстоятелства, които пораждат заплахи от фамилиарност за професионалния счетоводител на публична практика включват:

•              член на екип по ангажимент, чийто близък родственик или най-близък член на семейството е директор или отговорно длъжностно лице на клиента;

•              член на екип по ангажимент, чийто близък родственик или най-близък член на семейството е служител на клиента на позиция, позволяваща упражняване на значително влияние върху предмета на ангажимента;

•              директор или отговорно длъжностно лице на клиента или служител на позиция, позволяваща упражняване на значително влияние върху предмета на ангажимента, който доскоро е изпълнявал ролята на съдружник, отговорен за ангажимента;

•              професионален счетоводител, който приема подаръци или преференциално третиране от клиент, освен ако стойността им е незначителна и несъществена;

•              старши служител, който от дълго време е свързан с клиента по ангажимент за изразяване на сигурност.

200.8     Примерите за обстоятелства, които пораждат заплахи от сплашване за професионалния счетоводител на публична практика включват:

•               фирма, която е заплашена с освобождаване от ангажимент с даден клиент;

•              клиент за одит, който дава да се разбере, че няма да възложи на фирмата планиран, не свързан с ангажимент за изразяване на сигурност, договор, ако фирмата продължава да изразява несъгласие със счетоводното третиране от страна на клиента на конкретна сделка;

•               фирма, която е заплашена със завеждане на съдебен процес от клиента;

•              фирма, върху която се оказва натиск да намали неправомерно обхвата на извършваната работа, с цел намаляване на възнаграждението;

•              професионален счетоводител, който се чувства подложен на натиск да се съгласи с преценката на служител на клиента поради това, че служителят притежава по-големи експертни професионални знания по дадения въпрос;

•              професионален счетоводител, който е информиран от съдружник на фирмата, че планираното му повишение няма да се осъществи, освен ако счетоводителят не се съгласи с несъответстващо счетоводно третиране от страна на клиента за одит.

200.9     Предпазните мерки, които могат да елиминират или сведат заплахите до приемливо ниво, попадат в следните две основни категории:

(a)           предпазни мерки, създадени от професията, законодател­ството или нормативните разпоредби; и

(б)           предпазни мерки в работната среда.

Примери за предпазни мерки, създадени от професията, за­конодателството и нормативните разпоредби, са представени в параграф 100.14 на част А от настоящия Кодекс.

200.10   Професионалният счетоводител на публична практика следва да направи преценка, за да определи как най-добре да се справи със заплахи, които не са на приемливо ниво, като приложи предпазни мерки за елиминиране или свеждане до приемливо ниво на заплахата или като прекрати или откаже съответния ангажимент. При упражняването на тази преценка професионалният счетоводител на публична практика следва да вземе под внимание дали разумна и информирана трета страна, отчитайки всички конкретни факти и обстоятелства, които са били на разположение на професионалния счетоводител по това време, би стигнала вероятно до заключение, че заплахите биха били елиминирани или сведени до приемливо ниво посредством прилагането на предпазни мерки, така че спазването на фундаменталните принципи да не бъде компрометирано. Това обмис­ляне ще бъде повлияно от въпроси като значимостта на заплахата, характера на ангажимента и структурата на фирмата.

200.11   В работната среда съответните предпазни мерки ще варират в зависимост от обстоятелствата. Предпазните мерки на работната среда включват общофирмени и специфични за дадения ангажимент предпазни мерки.

200.12   Примерите за общофирмени предпазни мерки в работната среда включват:

•              ръководство на фирмата, което набляга върху важността на спазването на фундаменталните принципи;

•              ръководство на фирмата, което установява очакване, че членовете на екипа по ангажимент за изразяване на сигурност ще действат в полза на обществения интерес;

•              политика и процедури за въвеждане и текущо наблюдение на контрол върху качеството на ангажиментите;

•              документирана политика, касаеща необходимостта от идентифициране на заплахите за спазване на фундаменталните принципи, оценяване значимостта на тези заплахи и прилагане на предпазни мерки за елиминирането или свеждането им до приемливо ниво или когато не са налице или не могат да бъдат приложени подходящи предпазни мерки, прекратяване или отклоняване на съответния ангажимент;

•              документирана вътрешна политика и процедури, изискващи спазване на фундаменталните принципи;

•              политика и процедури, които ще направят възможно иден­тифицирането на интереси или взаимоотношения между фирмата или членове на екипите по ангажиментите и кли­ентите;

•              политика и процедури за осъществяване на текущо наблюдение и, ако е необхо­димо, управление на зависимостта от приходите, получавани от един-единствен клиент;

•              използване на различни съдружници и екипи по ангажимен­ти с различни направления за докладване за предоставяне на услуги, които не са за изразяване на сигурност, на клиент по ангажимент за изразяване на сигурност;

•              политика и процедури за забрана на лица, които не са членове на екип по ангажимент, да влияят по неправомерен начин върху резултата от ангажимента;

•              своевременна комуникация на политиката и процедурите на фирмата, включително всякакви промени в тях, с всички съдружници и професионален персонал, както и подходящо образование и обучение по тази политика и процедури;

•              определяне на член от висшето ръководство, който да е отговорен за общия надзор на правилното функциониране на системата за контрол на качеството на фирмата;

•              информиране на съдружниците и професионалния персонал за онези клиенти по ангажименти за изразяване на сигур­ност и свързаните с тях предприятия, от които те трябва да бъдат независими;

•              механизъм от дисциплинарни мерки за поощряване спазва­нето на политиката и процедурите;

•              публикувана политика и процедури за насърчаване и упъл­номощаване на персонала да съобщава на по-висшестоящи­те нива в рамките на фирмата за всякакви касаещи ги въпроси, имащи отношение към спазването на фундаменталните принципи.

200.13   Примерите за предпазни мерки в работната среда, специфични за даден ангажимент, включват:

•              ангажирането на професионален счетоводител, който не е участвал в услугата, различна от изразяването на сигурност, да осъществи преглед на извършената работа по предоставяне на тази услуга или за друга консултация, ако това е необходимо;

•              ангажирането на професионален счетоводител, който не е бил член на екипа по ангажимента за изразяване на сигурност, да осъществи преглед на извършената работа по изразяването на сигурност или за друга консултация, ако това е необходимо;

•              провеждане на консултации с независима трета страна, като например комитет на независими директори, професионален регулаторен орган или друг професионален счетоводител;

•              обсъждане на проблемни въпроси от етичен характер с лицата, натоварени с общото управление на клиента;

•              оповестяване пред лицата, натоварени с общото управле­ние на клиента за естеството на предоставяните услуги и размера на възнагражденията;

•               включване на друга фирма за извършване или повторно извършване на част от ангажимента;

•               ротация на старшия персонал от екипа по ангажимент за изразяване на сигурност.

200.14   В зависимост от характера на ангажимента, професионалният счетоводител на публична практика може също така да разчита на предпазни мерки, които е въвел самият клиент. Не е възможно обаче, да се разчита единствено на подобни предпазни мерки за свеждане на заплахите до приемливо ниво.

200.15   Примерите за предпазни мерки в рамките на системите и процедурите на клиента може да включват:

•              клиентът изисква лица, различни от ръководството да утвърдят или одобрят назначаването на фирма, която да изпълни даден ангажимент;

•              клиентът има компетентни служители с опит и на висока позиция с оглед вземане на управленски решения;

•              клиентът е внедрил вътрешни процедури, които гарантират обективен избор при възлагане на ангажименти, които не са за изразяване на сигурност;

•              клиентът има структура за корпоративно управление, която осигурява подходящ общ надзор и обмен на информация относно услугите на фирмата.

РАЗДЕЛ 210

Професионално назначение

Приемане на клиент

210.1     Преди да приеме взаимоотношения с нов клиент, професионал­ният счетоводител на публична практика следва да прецени дали приемането би създало някакви заплахи за спазването на фунда­менталните принципи. Потенциални заплахи за почтеността или професионалното поведение могат например да бъдат създадени от въпроси, повдигащи съмнения, асоциирани с клиента (неговите собственици, ръководство или дейности).

210.2     Проблемни въпроси относно клиента, които, ако са известни, биха могли да застрашат спазването на фундаменталните принципи, включват например ситуации, когато клиентът е въвлечен в не­законни дейности (като например пране на пари), мошеничество или съмнителни практики по финансовата му отчетност.

210.3     Професионалният счетоводител на публична практика следва да оцени значимостта на всяка заплаха и при необходимост да приложи предпазни мерки за елиминирането й или свеждането й до приемливо ниво.

Примерите за такива предпазни мерки включват:

•              придобиване на познания и разбиране за клиента, неговите собственици, управители и лицата, отговорни за общото управление и бизнес дейностите; или

•              гарантиране ангажираността на клиента да по­добрява практиката на корпоративно управление или вътрешните контроли.

210.4     Когато не е възможно заплахите да бъдат сведени до приемли­во ниво, професионалният счетоводител на публична практика следва да откаже да влезе във взаимоотношение с клиента.

210.5     Препоръчва се професионалният счетоводител на публична практика периодично да преразглежда решенията за приемане на клиент при повтарящи се ангажименти.

Поемане на ангажимент

210.6     Фундаменталният принцип за професионална компетентност и надлежно внимание налага на професионалния счетоводител на публична практика задължение да предоставя единствено тези услуги, които е компетентен да извършва. Преди да приеме конкретен ангажимент към клиент, професионалният счетоводител на публична практика следва да установи дали приемането би създало някакви заплахи за спазване­то на фундаменталните принципи. Например заплаха, свързана с личен интерес се създава по отношение на професионалната компетентност и надлежното внимание, ако екипът по анга­жимента не притежава или не може да придобие необходимата компетентност за коректното изпълнение на ангажимента.

210.7     Професионалният счетоводител на публична практика следва да оценява значимостта на заплахите и при необходимост да прилага предпазни мерки за елиминирането или свеждането им до приемливо ниво. Примерите за такива предпазни мерки включват:

•              придобиване на подходящо разбиране относно характера на сто­панската дейност на предприятието, комплексността на неговите дейности, специфичните изисквания на ангажи­мента и относно целта, естеството и обхвата на работата, която трябва да бъде извършена;

•               придобиване на познания за съответните отрасли или предмети на ангажимента;

•              притежание или придобиване на опит във връзка със съответните регула­торни изисквания или изисквания относно докладването;

•               назначаване на достатъчен персонал с необходимата ком­петентност;

•               използване на експерти в случаите, когато това е необходимо;

•               договаряне на реалистична времева рамка за изпълнение на ангажимента;

•              спазване на политиката и процедурите за контрол върху качест­вото, създадени да осигурят разумна степен на сигурност, че специфични ангажименти се приемат само когато могат да бъдат компетентно изпълнени.

210.8     Когато професионалният счетоводител на публична практика възнамерява да се довери на съвета или работата на експерт, той следва да направи оценка дали това доверие е оправдано. Факторите, които трябва да бъдат взети под внимание включват: репутация, експертни позна­ния и умения, налични ресурси и приложими професионални и етични стандарти. Подобна информация може да бъде получена от предходна съвместна работа с експерта или чрез консултиране с други лица.

Промени в професионалния ангажимент

210.9     Професионалният счетоводител на публична практика, от когото е поискано да замени друг професионален счетоводител на пуб­лична практика, или който обмисля предоставяне на оферта за ангажимент, в момента поет от друг професионален счетоводи­тел на публична практика, следва да установи дали съществуват някакви професионални или други причини да не бъде поет ангажимен­та, като например обстоятелства, пораждащи заплахи за спазването на фундаменталните принципи, които не могат да бъдат елиминирани или сведени до приемливо ниво посредством прилагане на предпазни мерки. Например, може да съществува заплаха за професионалната компетентност и надлежно внимание, ако професионалният счетоводител на публична практика приеме ангажимент преди да познава всички свързани факти.

210.10   Професионалният счетоводител на публична практика следва да оцени значимостта на всяка заплаха. В зависимост от характера на ангажимента, това може да изисква директна комуникация с настоящия счетоводител за уста­новяване фактите и обстоятелствата зад предложената промяна, така че професионалният счетоводител на публична практика да може да вземе решение дали е удачно да се приеме ангажимента. Например, очевидните основания за промяна на назначението могат да не отразят изцяло фактите и да са признак за разногласия с настоящия счетоводител, които биха могли да окажат влияние върху решението за това дали да бъде прието назначе­нието.

210.11   Когато е необходимо следва да бъдат приложени предпазни мерки за елиминиране или свеждане до приемливо ниво на заплахите. Примерите за такива предпазни мерки включват:

•              при изготвяне на отговор на запитвания за предоста­вяне на оферти, в офертата да бъде посочено, че преди приемането на ангажимента ще бъде поискан контакт с настоящия счетоводител, така че да бъдат направени проучващи запитвания за това дали има професионални или други причини, поради които назначението не бива да бъде приемано;

•              искане настоящият счетоводител да предостави известната му информация относно всички факти или обстоятелства, които по мнението на настоящия счетоводител, предложеният счетоводител трябва да знае преди да вземе решение дали да приеме ангажимента; или

•               получаване на необходимата информация от други източници.

Когато заплахите не могат да бъдат елиминирани или сведени до приемливо ниво чрез прилагане на предпазни мерки, профе­сионалният счетоводител на публична практика, освен ако не бъде удовлетворен относно необходимите факти с други средства, следва да откаже ангажимента.

210.12   Професионалният счетоводител на публична практика може да бъде помолен да поеме работа, която е допълваща или допълни­телна към работата на настоящия счетоводител. Подобни обсто­ятелства могат да породят потенциални заплахи за професионал­ната компетентност и надлежно внимание, например, в резултат на липса на информация или на нейната непълнота. Значимостта на всяка заплаха следва да бъде оценена и при необходимост да бъдат приложени предпазни мерки за елиминиране или свеждане на заплахите до приемливо ниво. Пример за такива предпазни мерки е уведомяването на настоящия счетоводител за предложената работа, което би дало възможност на на­стоящия счетоводител да осигури всякаква уместна информация, необходима за точното и коректно изпълнение на работата.

210.13   Настоящият счетоводител е обвързан да спазва конфиденциалност. Дали на този професионален счетоводител е разрешено, или от него се изисква да обсъжда делата на клиент с предложен счетоводител ще зависи от характера на ангажимента и от:

(a)           това дали е получено разрешение от клиента това да бъде напра­вено; или

(б)           правните и етични изисквания, отнасящи се до подобна комуникация и оповестяване, които могат да варират при различните юрисдикции.

Обстоятелствата, при които от професионалния счетоводител се изисква или може да бъде изискано да оповести конфиденциална информация, или при които подобно оповестяване би било по друг начин уместно, са изложени в Раздел 140 от Част A на настоящия Кодекс.

210.14   На професионалния счетоводител на публична практика обик­новено ще му е необходимо да получи позволение от клиента, за предпочитане в писмен вид, за иницииране на дискусия с насто­ящия счетоводител. След като получи разрешение, настоящият счетоводител следва да спази съответните законови и други разпо­редби, регулиращи тези искания. Когато настоящият счетоводител предоставя информация, тя следва да бъде предоставена честно и недвусмислено. Ако предложеният счетоводител няма възможност да комуникира с настоящия счетоводител, тогава предложеният счетоводител следва да предприеме разумни стъпки да получи информация за евентуалните заплахи с други средства, например посредством проучващи запитвания до трети страни или проучване на висшето ръководство или на лицата, натоварени с общото управление на клиента.

РАЗДЕЛ 220

Конфликт на интереси

220.1     Професионалният счетоводител на публична практика следва да предприеме разумни стъпки, за да идентифицира обстоятелствата, които биха причинили конфликт на интереси. Подобни обстоятел­ства могат да породят заплахи за спазването на фундаменталните принципи. Например, заплаха за обективността може да бъде създадена, когато професионалният счетоводител на публична практика директно се конкурира с клиент или има съвместно предприятие или подобно споразумение с основен конкурент на клиента. Заплаха за обективността или конфиденциалността може също да възникне, когато професионалният счетоводител на пуб­лична практика изпълнява услуги за клиенти, чиито интереси са в конфликт, или между клиентите съществува спор във връзка с конкретния въпрос или сделката, за която става дума.

220.2     Професионалният счетоводител на публична практика следва да оценява значимостта на заплахите и при необходимост да прилага предпазни мерки за елиминирането или свеждането им до приемливо ниво. Преди да приеме или продължи взаимоотношение с клиент или специфичен ангажимент професионалният счетоводител на публична практика следва да оцени значимостта на всяка заплаха, породена от бизнес интереси или взаимоотношения с клиента или трета страна.

220.3     В зависимост от обстоятелствата, пораждащи конфликта, обикновено е необходимо прилагането на една от следните предпазни мерки:

(a)           да уведоми клиента за бизнес интересите или дейностите на фирмата, които биха могли да представляват конфликт на интереси и да получи неговото съгласие да работи при тези обстоятелства; или

(б)           да уведоми всички известни заинтересовани страни, че професионал­ният счетоводител на публична практика работи за две или повече страни по отношение на въпрос, където техните инте­реси са в конфликт и да получи тяхното съгласие да действа по този начин; или

(в)           да уведоми клиента, че професионалният счетоводител на публична практика не работи изключително за един клиент при предоставянето на предложените услуги (например, в конкретен пазарен сектор или относно специфична услуга) и да получи неговото съгласие да действа по този начин.

220.4     Професионалният счетоводител следва също да реши дали да приложи една или повече от следните допълнителни предпазни мерки:

(a)           използването на отделни екипи по ангажиментите;

(б)           процедури, целящи предотвратяване достъп до информация (например, стриктно физическо разделяне на такива екипи, конфиденциално и надеждно документиране и съхранение на данните);

(в)           ясни насоки за членовете на екипите по ангажиментите относно проблемни въпроси за безопасността и конфиден­циалността;

(г)           използването на споразумения за спазване на конфиденциалност, подписани от служителите и съдружниците на фирмата;

(д)           регулярен преглед на приложението на предпазни мерки от висшестоящо лице, което не е ангажирано със съответните ангажименти с клиентите.

220.5     Когато конфликт на интереси предизвиква заплаха за един или повече от фундаменталните принципи, включително за обектив­ността, конфиденциалността или професионалното поведение, която не може да бъде елиминирана или сведена до приемливо ниво чрез прилагане на предпазни мерки, професионалният сче­товодител на публична практика следва да откаже да поеме дадения ангажимент или да се оттегли от един или повече конфликтни помежду си ангажименти.

220.6      Когато професионалният счетоводител на публична практика е поискал съгласие от клиент да действа за друга страна (която може да е или да не е настоящ клиент) по отношение на въпрос, при който съответните интереси са в конфликт и когато това съгласие е било отказано от клиента, то професионалният счетоводител на публична практика не следва да продължава да работи за една от страните по въпроса, пораждащ конфликт на интереси.

РАЗДЕЛ 230

Второ мнение

230.1     Ситуации, в които професионалният счетоводител на публична практика е помолен да предостави второ мнение относно прилага­нето на счетоводни, одиторски стандарти, стандарти за отчитане или други стандарти или принципи към конкретни обстоятелства или операции от или от името на компания или предприятие, което не е настоящ кли­ент, могат да породят заплахи за спазването на фундаменталните принципи. Например, може да съществува заплаха за професио­налната компетентност и надлежно внимание при обстоятелства, при които второто мнение не се базира на същия набор от факти, който е бил предоставен на разположение на настоящия счетово­дител, или се базира на неподходящи доказателства. Наличието и значимостта на заплахата ще зависи от обстоятелствата на искането и всички други налични факти и предположения, имащи отношение към изразяването на професионална преценка.

230.2     Когато бъде помолен да предостави такова мнение, професио­налният счетоводител на публична практика следва да оцени значимостта на заплахите и при необходимост да приложи предпазни мерки за елиминирането или свеждането им до приемливо ниво. Примерите за подобни предпазни мерки включват искане на разрешение от клиента за осъществяване на контакт с настоящия счетоводител, описване на ограниченията, придружаващи всяко едно мнение в комуникацията с клиента и предоставяне на настоящия счетоводител на копие от мнението.

230.3      Ако компанията или предприятието, търсещо мнението, не поз­воли комуникация с настоящия счетоводител, професионалният счетоводител на публична практика следва да установи дали, след като вземе пред вид всички обстоятелства, е уместно да предос­тави исканото мнение.

РАЗДЕЛ 240

Хонорари и други видове възнаграждения

240.1     Когато влезе в преговори относно професионални услуги, професионалният счетоводител на публична практика може да предложи такъв хонорар, какъвто прецени за подходящ. Фактът, че един професионален счетоводител на пуб­лична практика може да оферира хонорар, който е по-нисък от друг, сам по себе си не е неетичен. Въпреки това може да съществуват заплахи за спазването на фундаменталните принципи, възникващи от нивото на оферираните хонорари. Например заплаха, свързана с личен интерес относно професионалната компетентност и на­длежно внимание се създава, ако оферираният хонорар е толкова нисък, че може да бъде трудно да се изпълни ангажимента в съответствие с приложимите методологически и професионални стандарти на тази цена.

240.2     Наличието и значимостта на евентуалните заплахи ще зависи от фактори като раз­мера на оферирания хонорар и услугите, към които се отнася. Значимостта на всяка заплаха следва да бъде оценена и при необходимост да бъдат приложени предпазни мерки за елиминиране или свеждане на заплахите до приемливо ниво. Примерите за такива предпазни мерки включват:

•              уведомяване на клиента за условията на ангажимента и по-конкретно за базата, на която се начисляват хонорарите, както и за това кои услуги се покриват от предложения хонорар;

•              определяне на подходящ срок от време и назначаване на подходящ квалифициран персонал за задачата.

240.3     Възнагражденията под условие са широко използвани за определени видове ангажименти[1], които не са за изразяване на сигурност. При определени обстоятелства обаче, те могат да породят заплахи за спазването на фундаментални­те принципи. Те могат да причинят заплаха, свързана с личен интерес по отношение на обективността. Наличието и значимостта на подобни заплахи зависи от фактори, включващи:

 •              характера на ангажимента;

•               диапазона на евентуалния размер на хонорарите;

•               базата за определяне на хонорара;

•               дали изхода или резултата от сделката ще бъде прегледан от независима трета страна.

240.4     Значимостта на всяка подобна заплаха следва да бъде оценена и при необходимост да бъдат приложени предпазни мерки за елиминиране или свеждане на заплахите до приемливо ниво. Примерите за такива предпазни мерки включват:

•               предварително писмено споразумение с клиента относно базата на възнаграждението;

•              оповестяване пред предвидените потребители на извършваната от професионалния счетоводител на публична практика работа и базата на възнаграждението;

•               политика и процедури за контрол върху качеството;

•              преглед от независима трета страна на извършената работа от професионалния счетоводител на публична практика.

240.5     При определени обстоятелства е възможно професионалният счетоводител на публична практика да получи комисиона или хонорар за препращане на клиент. Така например, когато професио­налният счетоводител на публична практика не предоставя изискваната конкретна услуга, той може да получи хонорар за препращане на постоянен клиент към друг професионален счетоводител на публична практика или към друг експерт. Професионалният счетоводител на публична практика може да получи комисиона от трета страна (например търговец на софтуер) във връзка с продажба на стоки или услуги на клиент. Приемането на такъв хонорар или комисиона създава по отношение на обективността и професионалната компетентност и надлежно внимание заплахи, свързани с личен интерес.

240.6     Професионалният счетоводител на публична практика може също да заплати хонорар за препращане към него на клиент, например, когато клиентът продължава да бъде клиент на друг професионален счетоводител на публична практика, но изисква специализирани услуги, които не се предлагат от настоящия му сче­товодител. Плащането на такъв хонорар за препращане на клиент също създава заплаха, свързана с личен интерес по отношение на обективността и професионалната компетентност и надлежно внимание.

240.7     Значимостта на заплахата следва да бъде оценена и при необходимост да бъдат приложени предпазни мерки за елиминирането или свеждането й до приемливо ниво. Примерите за такива предпазни мерки включват:

•              оповестяване пред клиента на всички споразумения за плащане на хонорар за препращане на клиент на друг професионален счетоводител за препратената работа;.

•              оповестяване пред клиента на всички споразумения за получаване на хонорар за препращане на клиент към друг професионален счетоводител на публична практика;.

•              получаване на предварително съгласие от клиента относно споразумения за комисиони във връзка с продажба от трета страна на стоки и услуги на клиента.

240.8      Професионалният счетоводител на публична практика може да купи изцяло фирма или част от нея като пла­щанията бъдат извършвани към лицата, които преди това са притежавали фирмата, към техните наследници или към наследствената маса. Тези плащания не се разглеждат като комисиони или хонорари за препращане на клиенти за целите на параграфи 240.5-240.7 по-горе.


[1] Възнагражденията под условие за услуги, които не са за изразяване на сигурност, предоставяни на клиенти за одит и на клиенти по ангажименти за предоставяне на други услуги за изразяване на сигурност, се разглеждат в Раздел 290 и 291 от настоящата част на Кодекса.

РАЗДЕЛ 250

Маркетинг на професионални услуги

250.1     Когато професионалният счетоводител на публична практика се стреми да спечели нова работа посредством реклама или други форми на маркетинг, могат да съществуват потенциални заплахи за спазването на фундаменталните принципи. Например заплаха, свързана с личен интерес по отношение спазването на принципа за професионално поведение се създава, ако услу­гите, постиженията или продуктите се предлагат на пазара по начин, който е несъвместим с този принцип.

250.2     Професионалният счетоводител на публична практика не след­ва да уронва престижа на професията, когато прави маркетинг на професионалните услуги. Професионалният счетоводител на публична практика следва да бъде честен и правдив и не следва:

(a)           да прави преувеличени твърдения за предлаганите услу­ги, за квалификациите, които притежава или опита, който е придобил; или

(б)           да изразява пренебрежение или да прави необосновани срав­нения с работата на друго лице.

Ако професионалният счетоводител на публична практика има съмнения относно това дали предложената форма на реклама, или маркетинг е подходяща, то той трябва да се консултира със съответната професионална организация.

РАЗДЕЛ 260

Подаръци и гостоприемство

260.1     На професионалния счетоводител на публична практика, или на негов най-близък член от семейството или близък родственик е възможно да бъдат предложени подаръци или гостоприемство от страна на клиент. Подобни предложения могат да създадат заплахи за спазването на фундаменталните принципи. Например по отношение на обективността може да бъде създадена заплаха, свързана с личен интерес или фамилиарност, ако бъде приет пода­рък от клиент; заплаха от сплашване по отношение на обективността може да възникне от възможността подобни предложения да станат публично достояние.

260.2     Наличието и значимостта на заплахата ще зависи от характера, стойността и намерението, което стои зад предложението. Когато са напра­вени подаръци или е предложено гостоприемство, които една разумна и информирана трета страна, отчитайки всички конкретни факти и обстоятелства, би счела за незначителни и несъществени, тогава професионалният счетоводител на публична практика може да направи заключение, че предложението е направено в нормалния ход на бизнеса без конкретно намерение за оказване на влияние върху взимане на решение или за получаване на ин­формация. В подобни случаи, професионалният счетоводител на публична практика обикновено може да направи заключение, че евентуалната заплаха за спазването на фундамен­талните принципи е на приемливо ниво.

260.3      Професионалният счетоводител на публична практика следва да оцени значимостта на всички заплахи и при необходимост да приложи предпазни мерки за елиминирането или свеждането им до приемливо ниво. Когато заплахите не могат да бъдат елиминирани или сведени до приемливо ниво посредством прилагането на предпазни мерки, професионалният счетоводител на публична практика не следва да приема подобно предложение.

РАЗДЕЛ 270

Отговорно пазене на активи на клиенти

270.1     Професионалният счетоводител на публична практика не следва да поема отговорно пазене и грижа над парични средства или други активи на клиент, освен в случаите, когато това е позволено по закон и ако това е така, в съответствие с всички други допълнителни правни задължения, наложени върху професионален счетоводител на публична практика, който държи такива активи.

270.2     Държането на активи на клиент създава заплахи за спазването на фундаменталните принципи. Така например, съществува заплаха, свърза­на с личен интерес по отношение на професионалното поведение и може да съществува заплаха, свързана с личен интерес по отношение на обективността, произтичащи от държането на активи на клиента. Следователно професионалният счетоводител на публична практика, на когото са поверени пари (или други активи), принадлежащи на други лица, следва:

(a)           да съхранява тези активи отделно от личните или фирмените активи;

(б)           да използва тези активи само за целта, за която те са пред­назначени;

(в)           да бъде готов по всяко време да дава отчет за тези активи, както и за всички генерирани приходи, дивиденти или доходи, пред лицата, упълномощени да изискват такова отчитане; и

(г)           да спазват всички закони и нормативни разпоредби, имащи отношение към държането и отчитането на такива активи.

270.3      Като част от процедурите по приемане на клиент и поемане на ангажимент за услуги, които могат да предполагат държане на активи на клиента, професионалният счетоводител на пуб­лична практика следва да направи подходящи проучващи запитвания относно източника на тези активи, а също и да прецени законовите си и регу­латорни задължения.Така например, ако активите произтичат от незаконни дейности, като пране на пари, би възникнала заплаха за спазването на фундаменталните принципи. При подобни ситуации, професионалният счетоводител може да обмисли търсене на правна консултация.

РАЗДЕЛ 280

Обективност – всички услуги

280.1     Когато предоставя някаква професионална услуга, професионал­ният счетоводител на публична практика следва да прецени дали съществуват заплахи за спазването на фундаменталния принцип за обективност, произтичащи от това, че той има участие или вза­имоотношения с клиент или с негови директори, отговорни длъжностни лица или служители. Така например, заплаха от фамилиарност по отношение на обективността може да бъде създадена от семейни и близки лични или бизнес отношения.

280.2     Професионалният счетоводител на публична практика, който предоставя услуги за изразяване на сигурност, следва да бъде независим от клиента по ангажимента за изразяване на сигурност. Независимостта на мнението и в поведението е необходима, за да може професионалният счетоводител на публична практика да изрази заключение, и да е очевидно, че изразява заключение, без преднамереност, без да има конфликт на интереси или неправомерно влияние от страна на трети лица. Раздели 290 и 291 предоставят конкретни насоки относно изискванията за независимост към професионалните счетово­дители на публична практика, когато изпълняват ангажименти за изразяване на сигурност.

280.3     Наличието на заплахи за обективността при предоставяне на професионална услуга ще зависи от конкретните обстоятелства на ангажимента и от естеството на работата, която извършва професионалният счетоводител на публична практика.

280.4     Професионалният счетоводител на публична практика следва да оцени значимостта на всяка заплаха и при необходимост да приложи предпазни мерки за елиминирането й или свеждането й до приемливо ниво. Примерите за такива предпазни мерки включват:

•               оттегляне от екипа по ангажимента;

•               процедури за осъществяване на надзор;

•               прекратяване на финансовото или бизнес взаимоотношение, пораждащо заплахата;

•              обсъждане на проблемния въпрос с ръководството на по-висшестоящи нива в рамките на фирмата;

•               обсъждане на проблемния въпрос с лицата, натоварени с общото управление на клиента.

Ако предпазните мерки не могат да елиминират или сведат до приемливо ниво заплахата, професионалният счетоводител следва да прекрати или се откаже от съответния ангажимент.

РАЗДЕЛ 290

Независимост – ангажименти за одит и преглед

Структура на раздела

290.1     Настоящият раздел разглежда изискванията за независимост при ангажименти за одит и ангажименти за преглед, които представляват ангажименти за изразяване на сигурност, при които професионалният счетоводител на публична практика изразява заключение относно финансови отчети. Тези ангажименти обхващат ангажиментите за одит и преглед, изискващи да се докладва относно пълния комплект финансови отчети или отделен финансов отчет. Изискванията за независимост по отношение ангажименти за изразяване на сигурност, различни от ангажиментите за одит или преглед, се разглеждат в Раздел 291.

290.2     При определени обстоятелства, касаещи ангажименти за одит, при които одиторският доклад съдържа ограничение по отношение ползването и разпространението му и при положение, че са изпълнени определени условия, изискванията за независимост по настоящия раздел могат да бъдат модифицирани както е предвидено в параграфи 290.500 до 290.514. Модификациите не са разрешени в случай на одит на финансови отчети, изисквани по закон или от нормативен акт.

290.3     В настоящия раздел терминът/термините:

•              „Одит”, „одиторски екип”, „ангажимент за одит”, „клиент за одит” и „одиторски доклад” включват преглед, екип по ангажимент за преглед, ангажимент за преглед,  клиент по ангажимент за преглед и доклад за прегледа; и

•              „Фирма”, с изключение на случаите, когато е заявено друго, включва фирма, която принадлежи към мрежа от фирми.

Подход на концептуална рамка към независимостта

290.4     В случаите на ангажименти за одит е в интерес за обществото и поради това настоящият Етичен Кодекс съдържа изискването, че членовете на одиторските екипи, фирмите, както и фирмите, принадлежащи към мрежа от фирми, следва да бъдат независими от клиентите за одит.

290.5     Целта на настоящия раздел е да съдейства на фирмите и членовете на одиторския екип при прилагане на изложения по-долу подход на концептуалната рамка, с оглед постигане и запазване на независимост.

290.6     Независимостта включва:

Независимост на мнението

Състоянието на съзнанието, което позволява изразяване на заключение, без върху него да се отразяват влияния, които компроме­тират професионалната преценка, позволявайки по този начин на лицето да действа почтено, обективно и да упражнява професионален скептицизъм.

Независимост в поведението

Избягването на факти и обстоятелства, които са толкова същест­вени, че разумна и информирана трета страна, отчитайки всички конкретни факти и обстоятелства, би стигнала вероятно до заключение, че почтеността, обективността и професионалният скептицизъм на фирмата или на член на одиторския екип, са били компрометирани.

290.7     Подходът на концептуалната рамка следва да се прилага от професионалните счетоводители с оглед:

(a)           идентифициране на заплахи за независимостта;

(б)           оценяване на значимостта на идентифицираните заплахи; и

(в)           прилагане при необходимост на предпазни мерки за елиминиране на заплахите или за свеждането им до приемливо ниво.

Когато професионалният счетоводител установи, че подходящите предпазни мерки не са налице или не могат да бъдат приложени за елиминиране на заплахите или за свеждането им до приемливо ниво, професионалният счетоводител следва да отстрани обстоятелството или взаимоотношението, пораждащо заплахите, или да прекрати или се откаже от ангажимента за одит.

При прилагане на настоящата концептуална рамка професионалният счетоводител следва да използва професионални преценки.

290.8     Много различни обстоятелства или комбинации от обстоятел­ства могат да бъдат уместни при оценяване на заплахите за независимостта. Не е възможно да се дефинира всяка ситуация, която създава заплахи за независимостта и да се определят подходящите действия. Поради това настоящият Кодекс установява концептуална рамка, която изисква фирмите и членовете на одиторските екипи да идентифицират, оценяват и се справят със заплахите за независимостта. Подходът на концептуалната рамка подпомага професионалните счетоводители в практиката при съблюдаване на етичните изисквания на настоящия Кодекс. Този подход обхваща многообразието от обстоятелства, създаващи заплахи за независимостта и е в състояние да предпази професионалния счетоводител от достигане до заключение, че ако дадена ситуация не е изрично забранена, то тя е разрешена.

290.9     Параграф 290.100 и следващите разглеждат начина, по който трябва да се прилага подходът на концептуалната рамка по отношение на независимостта. Тези параграфи не обхващат всички обстоятелства и взаимоотношения, които създават или могат да създадат заплахи за независимостта.

290.10   При вземане на решение за приемане или продължаване на ангажимент, или относно това дали дадено лице може да е член на одиторския екип, фирмата следва да идентифицира и оцени заплахите за независимостта. Ако заплахите не са на приемливо ниво и решението се отнася до това дали да се приеме даден ангажимент или конкретно лице да се включи в одиторския екип, фирмата следва да установи дали са налице предпазни мерки за елиминиране на заплахите или за свеждането им до приемливо ниво. Ако решението се отнася до това дали да се продължи даден ангажимент, фирмата следва да установи дали някоя от предпазните мерки ще продължи да бъде ефективна за елиминиране на заплахите или за свеждането им до приемливо ниво, или ще е необходимо да се приложат други предпазни мерки, или ще е необходимо ангажиментът да бъде прекратен. Винаги когато по време на ангажимента нова информация относно заплаха за независимостта попадне във вниманието на фирмата, тя следва да оцени значимостта на тази заплаха в съответствие с подхода на концептуалната рамка.

290.11   В целия настоящ раздел се правят препратки към значимостта на заплахите за независимостта. При оценяване значимостта на дадена заплаха следва да бъдат взети под внимание както качествени, така и количествени фактори.

290.12   В повечето случаи настоящият раздел не предписва конкретна отговорност за действия, свързани с независимостта, на лицата в рамките на фирмата, тъй като отговорността може да варира в зависимост от размера, структурата и организацията на фирмата. Съгласно Международните стандарти за контрол върху качеството от фирмата се изисква да установи политика и процедури, разработени с оглед осигуряване на разумна степен на сигурност, че независимостта се поддържа, когато това е необходимо съгласно съответните етични изисквания. В допълнение, Международните одиторски стандарти изискват съдружникът, отговорен за ангажимента да формира заключение относно съблюдаването на приложимите към ангажимента изисквания за независимост.

Мрежи от фирми и фирми, принадлежащи към мрежата

290.13   Ако фирмата бъде счетена, че е фирма, принадлежаща към мрежа от фирми, тя следва да бъде независима от клиентите за одит на останалите фирми в рамките на мрежата (освен ако друго не е посочено в настоящия Кодекс). Изискванията за независимост по този раздел, приложими спрямо фирма, принадлежаща към мрежа от фирми, се прилагат и към всяко предприятие, като консултантска практика или професионална юридическа практика, което отговаря на дефиницията за фирма, принадлежаща към мрежа от фирми, независимо от това дали самото предприятие отговаря на определението за фирма.

290.14   За да увеличат способността си да предоставят професионални ус­луги фирмите често сформират по-големи структури с други фирми и предприятия. Дали тези по-големи структури създават мрежа зависи от конкретните факти и обстоятелства, а не от това дали фирмите и предприятията са юридически отделени и обособени. Така например, целта на една по-голяма структура може да е само да улесни прехвърлянето на работа, което само по себе си не отговаря на критериите, необходими за създаването на мрежа. От друга страна, една по-голяма структура може да бъде такава, че да цели сътруд­ничество, а фирмите да споделят едно общо търговско наимено­вание, обща система за контрол върху качеството или значителни професионални ресурси, и съответно да се счита за мрежа от фирми.

290.15   Преценката дали по-голямата структура е мрежа следва да се направи в светлината на това дали едно разумно и информирано трето лице, отчитайки всички кон­кретни факти и обстоятелства, би стигнало вероятно до заключение, че предприятията са асоциирани по такъв начин, че е налице мрежа. Тази преценка следва да се прилага последователно за цялата мрежа.

290.16   Когато една по-голяма структура цели сътрудничество и очевидно целта й е разпределение на печалбата и разходите между предприя­тията в рамките на структурата, тя се счита за мрежа. Разпределянето на незначителни разходи обаче, само по себе си не създава мрежа. Освен това, ако разпределянето на разходите е ограничено само до тези разходи, свързани с разработването на одиторска мето­дология, наръчници или курсове за обучение, това само по себе си не създава мрежа. Нещо повече, асоциация между фирма и несвързано по друг начин с нея предприятие, с оглед съвместно предоставяне на услуга или разработване на продукт, само по себе си не създава мрежа.

290.17 Когато по-голямата структура цели сътрудничество и предпри­ятията в рамките на структурата споделят обща собственост, контрол или управление, тя се счита за мрежа. Това би могло да се постигне чрез договор или с други средства.

290.18   Когато по-голямата структура цели сътрудничество и предприя­тията в рамките на структурата споделят обща политика и про­цедури за контрол върху качеството, тя се счита за мрежа. За тази цел общата политика и процедури за контрол върху качеството са тези, които са разработени, въведени и наблюдавани в по-голямата структура.

290.19   Когато по-голямата структура цели сътрудничество и предприя­тията в структурата споделят обща бизнес стратегия, тя се счита за мрежа. Споделянето на обща бизнес стратегия предполага спо­разумение между предприятията за постигането на общи стра­тегически цели. Дадено предприятие не се счита за принадлежащо към мрежа от фирми само поради факта, че то си сътрудничи с друго предприятие единствено с цел да отговорят съвместно на запитване за предложение за предоставяне на професионална услуга.

290.20   Когато по-голямата структура цели сътрудничество и предприя­тията в рамките на структурата споделят използването на общо търговско наименование, тя се счита за мрежа. Общото търговско наименование включва общи инициали или общо наименование. Фирмата се счита, че използва общо търговско наименование, ако тя включва, например, общото търговско наименование като част от, или заедно със, своето фирмено наименование, когато съдружник на фирмата подписва одиторски доклад.

290.21   Макар дадена фирма да не принадлежи към мрежа и да не използва общо търговско наименование като част от своето фирмено наи­менование, тя може да създава впечатление, че принадлежи към мрежа, ако прави препратка за себе си в своите фирмени или промоционални материали като към член на асоциация от фирми. Съответно, ако не бъде обърнато внимание на начина, по който фирмата описва подобни членства, може да бъде създадено възприятие, че тя принадлежи към мрежа.

290.22   Ако фирма продаде компонент от своята практика, договорът за продажба понякога предвижда, че за ограничен период от време компонентът може да продължи да използва наименованието на фирмата, или елемент от наименованието, въпреки че той вече не е свързан с фирмата. При тези обстоятелства, макар че двете предприятия биха могли да практикуват под едно общо наименование, факт е, че те не принадлежат към по-голяма структура, целяща сътрудничество, и поради това не са фирми, принадлежащи към мрежа. Когато се представят пред външни лица тези предприятия следва да определят как да оповестят факта, че те не са фирми, принадлежащи към мрежа.

290.23   Когато по-голямата структура цели сътрудничество и предприятията в рамките на структурата споделят значителна част от професио­налните ресурси, тя се счита замрежа. Професионалните ресурси включват:

•              общи системи, които дават възможност на фирмите да обменят информация, като например данни на клиентите, фактуриране и документация за отработеното време;

•               съдружници и персонал;

•              технически отдели, които предоставят консултации по тех­нически или специфични за отрасъла въпроси, операции или събития, касаещи ангажименти за изразяване на сигурност;

•               одиторска методология или ръководства за одит; и

•               курсове за обучение и помощни средства.

290.24   Установяването дали споделените професионални ресурси са зна­чителни и съответно фирмите са фирми, принадлежащи към мрежа, следва да се направи на базата на съответните факти и обстоятелства. Когато споделените ресурси са ограничени до обща одиторска методоло­гия или ръководства за одит, без размяна на персонал или клиентска и пазарна информация, малко вероятно е споделените ресурси да бъдат сметнати за значителни. Същото се отнася и до общо начинание за обучение. Когато обаче споделените ресурси включват размяната на хора или информация, като например случаите, при които персоналът се набира от обща кадрова база или в по-голямата структура се създава общ методологичен отдел, за да предоставя на фирмите-участнички методологически съвети, които фирмите е необходимо да следват, разумно и информирано трето лице е по-вероятно да заключи, че споделените ресурси са значителни.

Предприятия от обществен интерес

290.25   Раздел 290 съдържа допълнителни разпоредби, отразяващи степента на обществения интерес в определени предприятия. За целите на настоящия раздел, предприятия от обществен интерес са:

(a)           всички регистрирани на борсата предприятия; и

(б)           всяко предприятие, (a) което е определено от законодателството или нормативна разпоредба  като предприятие от обществен интерес или (б)за което законодателството или нормативна разпоредба  изисква одитът му да бъде осъществен в съответствие със същите изисквания за независимост, както приложимите спрямо одита на регистрираните на борсата предприятия. Такава нормативна разпоредба може да е публикувана от който и да е съответен регулаторен орган, включително и от регулаторен орган в областта на одита.

290.26   Фирмите и организациите-членки се насърчават да определят дали в допълнение към изброените по-горе да третират други предприятия, или определени категории предприятия, като предприятия от обществен интерес, поради това, че имат голям брой или широк кръг заинтересовани лица. Факторите, които трябва да бъдат взети под внимание включват:

•              характера на стопанската дейност, например, държане на активи в качеството на доверено лица за широк кръг заинтересовани лица. Примерите могат да включват финансови институции, като банки и застрахователни дружества, както и пенсионни фондове;

•               размера; и

•               броя на служителите.

Свързани предприятия

290.27   В случай на клиент за одит, който е регистрирано на борсата предприятие, препратките към клиента за одит в настоящия раздел включват свързаните с клиента предприятия (освен ако друго не е посочено). По отношение на всички останали клиенти за одит, препратките към клиента за одит в настоящия раздел включват свързаните предприятия, върху които клиентът притежава пряк или непряк контрол. Когато одиторският екип знае или има основания да счита, че взаимоотношение или обстоятелство, касаещо друго свързано с клиента предприятие, е уместно за оценяване на независимостта на фирмата от клиента, одиторският екип следва да включи това свързано предприятие при идентифициране и оценяване на заплахите за независимостта и прилагане на подходящите предпазни мерки.

Лица, натоварени с общото управление

290.28   Дори когато не се изисква от настоящия Кодекс, приложимите одиторски стандарти, законодателството или нормативните разпоредби, регулярната комуникация между фирмите и лицата, натоварени с общото управление на клиента за одит се насърчава във връзка с взаимоотношения и други въпроси, които биха могли по мнението на фирмата да окажат обективно влияние върху независимостта. Тази комуникация позволява на лицата, натоварени с общото управление (a) да вземат под внимание преценките на фирмата при идентифициране и оценяване на заплахите за независимостта, (б) да разгледат целесъобразността на предпазните мерки, приложени за елиминиране на заплахите или за свеждането им до приемливо ниво, и (в) да предприемат подходящите действия. Подобен подход е особено полезен по отношение заплахите от сплашване и фамилиарност.

Документация

290.29   Документацията осигурява доказателства за преценките на професионалния счетоводител при формиране на заключения относно спазването на изискванията за независимост. Липсата на документация не е определяща за това дали фирмата е взела под внимание конкретен въпрос и дали е независима.

Професионалният счетоводител следва да документира заключенията относно спазването на изискванията за независимост и същността на всички уместни обсъждания, подкрепящи тези заключения. Съответно:

(a)           когато се изискват предпазни мерки за свеждане на заплаха до приемливо ниво, професионалният счетоводител следва да документира характера на заплахата и действащите или приложените предпазни мерки, които свеждат заплахата до приемливо ниво; и

(б)           когато дадена заплаха изисква значителен анализ за определяне дали са необходими предпазни мерки и професионалният счетоводител е стигнал до заключение, че такива не са нужни, тъй като заплахата вече е била на приемливо ниво, професионалният счетоводител следва да документира характера на заплахата и обосновката на заключението.

Период на ангажимента

290.30   Изисква се независимост от клиента за одит както по време на периода на ангажимента, така и по време на периода, обхванат от финансовите отчети. Началото на периода на ангажимента е когато одиторският екип започне да извършва одиторските услуги. Краят на периода на ангажимента е когато е издаден одиторският доклад. Когато ангажиментът е с повтарящ се характер, той приключва на по-късната от следните две дати – датата на уведомлението от която и да било от страните, че професионалното взаимоотношение се прекратява или датата на издаване на окончателния одиторски доклад.

290.31   Когато дадено предприятие става клиент за одит по време или след периода, обхванат от финансовите отчети, върху които фирмата ще изрази мнение, фирмата следва да установи дали са създадени заплахи за независимостта, произтичащи от:

•              финансови или бизнес взаимоотношения с клиента за одит по време или след периода, обхванат от финансовите отчети, но преди поемане на одиторския ангажимент;

•               предходни услуги, предоставяни на клиента за одит.

290.32   Ако на клиента за одит е била предоставена услуга, която не е за изразяване на сигурност, по време или след периода, обхванат от финансовите отчети, но преди одиторският екип да започне да извършва одиторските услуги, и тази услуга не би била разрешена по време на периода на одиторския ангажимент, фирмата следва да оцени всяка заплаха за независимостта, породена от тази услуга. Ако дадена заплаха не е на приемливо ниво, ангажиментът за одит следва да бъде поет единствено ако се приложат предпазни мерки за елиминиране на заплахите или за свеждането им до приемливо ниво. Примерите за такива предпазни мерки включват:

•              невключване на персонала, предоставил услугата, която не е изразяване на сигурност, като членове на одиторския екип;

•              ангажиране на професионален счетоводител, който да извърши преглед на одита и работата по услугата, която не е за изразяване на сигурност, както е целесъобразно; или

•              ангажиране на друга фирма, която да оцени резултатите от услугата, която не е за изразяване на сигурност, или да извърши повторно услугата до степента, необходима да може тя да поеме отговорност за тази услуга.

Сливания и придобивания

290.33   Когато в резултат на сливане или придобиване предприятието става свързано предприятие с клиент за одит, фирмата следва да идентифицира и оцени предходните и настоящи интереси и взаимоотношения със свързаното предприятие, които, вземайки пред вид наличните предпазни мерки, биха могли да се отразят на нейната независимост и оттук на способността й да продължи ангажимента за одит след датата на влизане в сила на сливането или придобиването.

290.34   Фирмата следва да предприеме стъпки, необходими за прекратяване към датата на влизане в сила на сливането или придобиването на всички текущи интереси или взаимоотношения, които не са разрешени от настоящия Кодекс. Ако подобен текущ интерес или взаимоотношение, обаче, не може разумно да бъде прекратен до датата на влизане в сила на сливането или придобиването, например поради това, че свързаното предприятие не е в състояние до датата на влизане в сила да осъществи методично преминаване към друг доставчик на услугата, която не е за изразяване на сигурност и която е била оказвана от фирмата, то фирмата следва да оцени заплахата, произтичаща от този интерес или взаимоотношение. Колкото по-значима е заплахата, толкова по-вероятно е обективността на фирмата да бъде компрометирана и тя да не може да продължи като одитор. Значимостта на заплахата ще зависи от фактори като:

•               характера и значимостта на интереса или взаимоотношението;

•              характера и значимостта на взаимоотношението със свързаното предприятие (например, дали свързаното предприятие е дъщерно предприятие или компания майка); и

•              продължителността на периода от време, в рамките на който интересът или взаимоотношението може разумно да бъде прекратено.

Фирмата следва да обсъди с лицата, натоварени с общото управление причините, поради които интересът или взаимоотношението не може разумно да бъде прекратено до датата на влизане в сила на сливането или придобиването и оценката на значимостта на заплахата.

290.35   Ако лицата, натоварени с общото управление, поискат фирмата да продължи като одитор, фирмата ще постъпи така единствено ако:

(a)           интересът или взаимоотношението ще бъдат прекратени във възможно най-краткия разумен срок и при всички случаи в рамките на шест месеца от датата на влизане в сила на сливането или придобиването;

(б)           всяка лице, което притежава подобен интерес или взаимоотношение, включително такива, породени от извършването на услуга, която не е за изразяване на сигурност и която не би била разрешена съгласно настоящия раздел, няма да бъде член на екипа по ангажимента за одит или лице, отговорно за прегледа за контрол върху качеството на ангажимента; и

(в)           подходящи преходни мерки, когато е необходимо, бъдат приложени и обсъдени с лицата, натоварени с общото управление. Примерите за преходни мерки включват:

•              ангажиране на професионален счетоводител, който да извърши преглед на одита или работата по услугата, която не е за изразяване на сигурност, както е целесъобразно;

•              ангажиране на професионален счетоводител, който не е член на фирмата, изразяваща мнение върху финансовия отчет, и който да извърши преглед, равносилен на преглед за контрол върху качеството на ангажимента; или

•              ангажиране на друга фирма, която да оцени резултатите от услугата, която не е за изразяване на сигурност, или да извърши повторно услугата до степента, необходима да може тя да поеме отговорност за тази услуга.

290.36   Фирмата може да е приключила значителен обем от работата по одита преди датата на влизане в сила на сливането или придобиването и може да е в състояние да завърши оставащите одиторски процедури в рамките на кратък срок от време. При такива обстоятелства, ако лицата, натоварени с общото управление поискат фирмата да приключи одита, продължавайки с интереса или взаимоотношението, идентифицирани в параграф 290.33, фирмата ще постъпи така, единствено ако:

(a)           е оценила значимостта на заплахата, породена от този интерес или взаимоотношение и е обсъдила тази оценка с лицата, натоварени с общото управление;

(б)           спазва изискванията по параграф 290.35 подточки (ii) – (iii); и

(в)            престава да бъде одитора не по-късно от издаване на одиторския доклад.

290.37   Когато разглежда предходни или текущи интереси и взаимоотношения, обхванати от параграфи 290.33 до 290.36, фирмата следва да установи дали, дори всички изисквания да могат да бъдат изпълнени, интересите и взаимоотношенията пораждат заплахи, които биха останали толкова значими, че обективността би била компрометирана и ако това е така, фирмата следва да престане да бъде одитора.

290.38   Професионалният счетоводител следва да документира всички интереси или взаимоотношения, обхванати от параграфи 290.34 и 36, които няма да бъдат прекратени до датата на влизане в сила на сливането или придобиването, причините, поради които няма да бъдат прекратени, приложените преходни мерки, резултатите от обсъждането с лицата, натоварени с общото управление, както и обосновката защо предишни и текущи интереси и взаимоотношения не пораждат заплахи, които биха останали толкова значими, че обективността да бъде компрометирана.

Други съображения

290.39   Могат да съществуват случаи, когато е налице непреднамерено нарушаване на изискванията в настоящия раздел. Ако възникне подобно непреднамерено нарушение, в общия случай няма да се счита, че то компрометира независимостта, при положение че фирмата има подходяща и действаща политика и процедури за контрол върху качеството, равносилни с тези, изисквани съгласно Международните стандарти за контрол върху качеството, за поддържане на независимостта, като, веднъж открито, нарушението незабавно се коригира и се прилагат необходимите предпазни мерки за елиминиране на всяка заплаха или за свеждането й до приемливо ниво. Фирмата следва да реши дали да обсъди въпроса с лицата, натоварени с общото управление.

Параграфи 290.40 до 290.99 умишлено са оставени без съдържание.

Прилагане на подхода на концептуалната рамка към независимостта

290.100                 Параграфи 290.102 до 290.231 описват конкретни обстоятелства и взаимоотношения, които създават или могат да създадат заплахи за независимостта. Параграфите описват потенциалните заплахи и видовете предпазни мерки, които могат да бъдат подходящи за елиминирането на заплахите или за свеждането им до приемливо ниво, като идентифицират определени ситуации, при които никакви предпазни мерки не биха могли да намалят заплахите до приемливо ниво. Параграфите не описват всички обстоятелства и взаимоотношения, които пораждат или могат да създадат заплахи за независимостта. Фирмата и членовете на одиторския екип следва да оценяват последиците от сходни, но различни обстоятелства и взаимоотношения, за да решат дали предпазни мерки, включително предпазните мерки по параграфи 200.12 до 200.15, могат при необходимост да бъдат приложени с оглед елиминирането на заплахите за независимостта или свеждането им до приемливо ниво.

290.101                 Параграфи 290.102 до 290.126 съдържат препратки към съществеността на финансов интерес, заем или гаранция или към значимостта на дадено бизнес взаимоотношение. За да се определи дали подобен интерес е съществен за дадено лице, може да бъде взета под внимание комбинираната нетна стойност на лицето и неговите най-близки членове на семейството.

Финансови интереси

290.102                 Притежаването на финансов интерес в клиент за одит може да породи заплаха, свързана с личен интерес. Наличието и значимостта на евентуално създадена заплаха зависи от: (a) ролята на лицето, притежаващо финансовия интерес, (б) дали финансовият интерес е пряк или непряк, и (в) съществеността на финансовия интерес.

290.103                 Финансовите интереси могат да бъдат притежавани чрез посредник (например, дружество за колективно инвестиране, имуществена маса или доверителна собственост). Определянето дали подобни финансови интереси са преки или непреки ще зависи от това дали бенефициентът притежава контрол върху инвестиционното дружество или способност да се оказва влияние върху инвестиционните му решения. Когато контрол върху инвестиционното дружество или способност да се оказва влияние върху инвестиционните му решения са налице, настоящият Кодекс определя такъв финансов интерес като пряк финансов интерес. И обратно, когато бенефициентът на финансовия интерес не притежава контрол върху инвестиционното дружество или способност да оказва влияние върху инвестиционните му решения, настоящият Кодекс определя такъв финансов интерес като непряк финансов интерес.

290.104                 Ако член на одиторския екип, най-близък член на семейството на това лице или фирмата притежават пряк финансов интерес или съществен непряк финансов интерес в клиента за одит, създадената заплаха, свързана с личен интерес, би била толкова значима, че никакви предпазни мерки не биха могли да я сведат до приемливо ниво. Следователно, никой от изброените – член на одиторския екип, най-близък член на семейството на това лице и фирмата – не следва да притежава пряк финансов интерес или съществен непряк финансов интерес в клиента.

290.105                 Когато член на одиторския екип има близък родственик, за когото на члена на одиторския екип е известно, че притежава пряк финансов интерес или съществен непряк финансов интерес в клиента за одит, създадена е заплаха, свързана с личен интерес. Значимостта на заплахата ще зависи от фактори като:

•               характера на взаимоотношението между члена на одиторския екип и близкия родственик; и

•               съществеността на финансовия интерес за близкия родственик.

Значимостта на заплахата следва да се оцени и при необходимост да бъдат приложени предпазни мерки, които да я елиминират или сведат до приемливо ниво. Примерите за такива предпазни мерки включват:

•              близкият родственик в най-краткия практически възможен срок се освобождава от финансовия интерес като цяло или от достатъчна част от непряк финансов интерес, така че оставащият интерес вече да не е съществен;

•              ангажиране на професионален счетоводител, който да извърши преглед на работата на члена на одиторския екип; или

•               отстраняване на лицето от одиторския екип.

290.106                 Ако член на одиторския екип, най-близък член на семейството на това лице или фирмата притежава пряк или съществен непряк финансов интерес в предприятие, което притежава контролиращо участие в клиента за одит и клиентът е съществен за предприятието, създадената заплаха, свързана с личен интерес, би била толкова значима, че никакви предпазни мерки не биха могли да я сведат до приемливо ниво. Следователно, никой от изброените – член на одиторския екип, най-близък член на семейството на това лице и фирмата – не следва да притежава подобен финансов интерес.

290.107                 Притежаването от страна на план за пенсионни доходи на фирмата на пряк или съществен непряк финансов интерес в клиент за одит поражда заплаха, свързана с личен интерес. Значимостта на заплахата следва да се оцени и при необходимост да бъдат приложени предпазни мерки, които да я елиминират или сведат до приемливо ниво.

290.108                 Ако други съдружници или техни най-близки членове на семейството, от офиса, в който съдружникът, отговорен за ангажимента, практикува във връзка с ангажимент за одит, притежават пряк финансов интерес или съществен непряк финансов интерес в този клиент за одит, създадената заплаха, свързана с личен интерес, би била толкова значима, че никакви предпазни мерки не биха могли да я сведат до приемливо ниво. Следователно, нито такива съдружници, нито най-близки членове на семействата им, следва да притежават подобни финансови интереси в такъв клиент за одит.

290.109 Офисът, в който съдружникът, отговорен за ангажимента практикува във връзка с ангажимента за одит, не е задължително офисът, към който е назначен този съдружник. Съответно, ко­гато съдружникът, отговорен за ангажимента, се намира в различен офис от този, в който се намират останалите членове на одиторския екип, следва да се използва професионална преценка, за да се определи, в кой офис практикува съдружникът във връзка с този ангажимент.

290.110                 Ако други съдружници и служители с управленски функции, предоставящи услуги, които не са за изразяване на сигурност на клиент за одит, с изключение на тези, чието участие е минимално, както и най-близки членове на семействата им, притежават пряк финансов интерес или съществен непряк финансов интерес в клиент за одит, създадената заплаха, свързана с личен интерес би била толкова значима, че никакви предпазни мерки не биха могли да я сведат до приемливо ниво. Съответно, нито този персонал, нито най-близките членове на семействата им, следва да притежават подобни финансови интереси в такъв клиент за одит.

290.111                                   Независимо от параграфи 290.108 и 290.110, притежаването на финансов интерес в клиент за одит от най-близък член на семейството на (a) съдружник, намиращ се в офиса, където съдружникът, отговорен за ангажимента, практикува във връзка с ангажимента за одит, или (б) съдружник и служител с управленски функции, предоставящи на клиента за одит услуги, които не са за изразяване на сигурност, се счита, че не компрометира независимостта, ако финансовият интерес е получен в резултат на техните права на служители (например, посредством планове за пенсии или опции за акции) и при необходимост са приложени предпазни мерки за елиминиране на заплахите за независимостта или за свеждането им до приемливо ниво. Когато най-близък член на семейството, обаче, има или придобие право да се освободи от финансовия интерес, или в случаите на опции за акции – от правото да се упражни опцията, освобождаването от финансовия интерес или изгубването на правото следва да стане в най-краткия практически възможен срок.

290.112                 Заплаха, свързана с личен интерес може да бъде създадена, ако фирмата или член на одиторския екип, или най-близък член на семейството на това лице, притежава финансов интерес в предприятие и клиентът за одит от своя страна също притежава финансов интерес в това предприятие. Независимостта, обаче, се счита, че не е компрометирана, ако тези интереси са несъществени и клиентът за одит не може да упражнява съществено влияние върху предприятието. Ако подобен интерес е съществен за която и да е от страните и клиентът за одит може да упражнява значително влияние върху другото предприятие, никакви предпазни мерки не биха могли да сведат заплахата до приемливо ниво. Съответно, фирмата не следва да има такъв интерес, като всяко лице с подобен интерес преди да стане член на одиторския екип следва или:

(a)           да се освободи от интереса; или

(б)           да се освободи от достатъчна част от интереса, така че оставащият интерес вече да не е съществен.

290.113                 Заплаха, свързана с личен интерес, заплаха от фамилиарност или сплашване, могат да бъдат създадени, ако член на одиторския екип или най-близък член на семейството на това лице, или фирмата притежават финансов интерес в предприятие, когато е известно, че директор, отговорно длъжностно лице или контролиращ собственик в клиента за одит, също притежава финансов интерес в това предприятие. Наличието и значимостта на евентуална заплаха ще зависи от фактори като:

•               ролята на професионалното лице в одиторския екип;

•              дали собствеността върху предприятието е непублична и от затворен тип или предприятието има широк кръг акционери;

•              дали интересът дава на инвеститора възможност да упражнява контрол или значително влияние върху предприятието; и

•               съществеността на финансовия интерес.

Значимостта на заплахата следва да се оцени и при необходимост да бъдат приложени предпазни мерки, които да я елиминират или сведат до приемливо ниво. Примерите за такива предпазни мерки включват:

•               отстраняване на члена на одиторския екип, притежаващ финансовия интерес, от екипа; или

•              ангажиране на професионален счетоводител, който да извърши преглед на работата на члена на одиторския екип.

290.114                 Притежаването от страна на фирмата, член на одиторския екип или най-близък член на семейството на това лице, на пряк финансов интерес или на съществен непряк финансов интерес в клиента за одит в качеството на попечител поражда заплаха, свързана с личен интерес. По подобен начин заплаха, свързана с личен интерес, се създава, когато (a) съдружник в офиса, където съдружникът, отговорен за ангажимента практикува във връзка с одита, (б) други съдружници и служители с управленски функции, предоставящи на клиента за одит услуги, които не са за изразяване на сигурност, с изключение на тези, чието участие е минимално, или (в) техните най-близки членове на семейството притежават пряк финансов интерес или съществен непряк финансов интерес в клиента за одит в качеството на попечител. Такъв интерес не следва да бъде притежаван, освен ако:

(a)           нито попечителят, нито най-близък член на семейството му, нито фирмата са бенефициенти по отношение на доверителния фонд;

(б)           интересът в клиента за одит, притежаван от доверителния фонд не е съществен за доверителната собственост;

(в)           доверителният фонд не е в състояние да упражнява значителна влияние върху клиента за одит; и

(г)           попечителят, най-близките членове на семейството му и фирмата не могат да оказват значително влияние върху инвестиционните решения, включително и относно финансовия интерес в клиента за одит.

290.115                 Членовете на одиторския екип следва да установят дали е създадена заплаха, свързана с личен интерес, породена от всякакви известни финансови интереси в клиента за одит, притежавани от други лица, включително:

•              съдружници и професионални служители във фирмата, извън посочените по-горе, или техни най-близки членове на семейството; и

•               лица в близки лични взаимоотношения с член на одиторския екип.

Дали тези интереси пораждат заплаха, свързана с личен интерес ще зависи от фактори като:

•               организационната, оперативна и отчетна структура на фирмата; и

•               характера на взаимоотношението между лицето и члена на одиторския екип.

Значимостта на заплахата следва да се оцени и при необходимост да бъдат приложени предпазни мерки, които да я елиминират или сведат до приемливо ниво. Примерите за такива предпазни мерки включват:

•               отстраняване от одиторския екип на члена с личното взаимоотношение;

•              изключване на члена на одиторския екип от всеки по-значителен процес на вземане на решения, касаещи ангажимента за одит; или

•              ангажиране на професионален счетоводител, който да извърши преглед на работата на члена на одиторския екип.

290.116                 Ако фирмата, съдружник или служител в нея, или най-близък член на семействата им, получи пряк финансов интерес или съществен непряк финансов интерес в клиент за одит, например, посредством наследство, подарък или в резултат на сливане, и подобен интерес не би бил разрешен да се притежава съгласно настоящия раздел, то тогава:

(a)           ако интересът е получен от фирмата, тя следва незабавно да се освободи от финансовия интерес или от достатъчна част от непряк финансов интерес, така че оставащият интерес вече да не е съществен;

(б)           ако интересът е получен от член на одиторския екип или от най-близък член на семейството му, лицето, получило финансовия интерес следва незабавно да се освободи от него или от достатъчна част от непряк финансов интерес, така че оставащият интерес вече да не е съществен; или

(в)           ако интересът е получен от лице, което не е член на одиторския екип, или от най-близък член на семейството му, освобождаването от финансовия интерес или от достатъчна част от него, така че оставащият интерес вече да не е съществен, следва да стане във възможно най-кратък срок. Докато не е извършено освобождаването от финансовия интерес, следва да се установи дали са необходими някакви предпазни мерки.

290.117                 Когато възникне непреднамерено нарушаване на изискванията по настоящия раздел, свързано с финансов интерес в клиента за одит, счита се, че то не компрометира независимостта, ако:

(a)           фирмата е установила политика и процедури, изискващи незабавно уведомяване на фирмата за всякакви нарушения, произтичащи от закупуване, наследяване или придобиване по друг начин на финансов интерес в клиента за одит;

(б)           са предприети действията съгласно параграф 290.116, букви (a)–(в), както е приложимо; и

(в)           фирмата прилага при необходимост други предпазни мерки за свеждане на всяка оставаща заплаха до приемливо ниво. Примерите за такива предпазни мерки включват:

•              ангажиране на професионален счетоводител, който да извърши преглед на работата на члена на одиторския екип.; или

•              изключване на лицето от всеки по-значителен процес на вземане на решения, касаещи ангажимента за одит.

Фирмата следва да реши дали да обсъди въпроса с лицата, натоварени с общото управление.

Заеми и гаранции

290.118                 Заем, или гаранция по заем, предоставени на член на одиторския екип, най-близък член на семейството му или на фирмата, от клиента за одит, който е банка или подобна институция, може да породи заплаха за независимостта. Ако заемът или гаранцията не са предоставени при обичайните процедури и условия за отпускане на заеми, би била създадена заплаха, свързана с личен интерес, която е толкова значима, че никакви предпазни мерки не биха могли да я сведат до приемливо ниво. Съответно, нито член на одиторския екип, нито най-близки членове на семейството му, нито фирмата следва да приемат подобни заеми или гаранции.

290.119                 Ако заем за фирмата от клиент за одит, който е банка или подобна институция, бъде предоставен при обичайни процедури и условия за отпускане на заеми, и той е съществен за клиента за одит или фирмата, получаваща заема, може да е възможно да се приложат предпазни мерки за свеждане на заплахата, свързана с личен интерес, до приемливо ниво. Пример за подобна предпазна мярка е извършването на преглед на работата от страна на професионален счетоводител от принадлежаща към веригата фирма, която нито участва в одита, нито е получател на заема.

290.120                 Заем, или гаранция по заем, от клиент за одит, който е банка или подобна институция, на член на одиторския екип, или на най-близък член на неговото семейство, не създава заплаха за независимостта, ако заемът или гаранцията са предоставени при обичайни процедури и условия за отпускане на заеми. Примерите за подобни заеми включват ипотечни жилищни кредити, банков овърдрафт, кредит за закупуване на автомобил и салда по кредитни карти.

290.121                 Ако фирмата, или член на одиторския екип, или най-близък член на неговото семейство, приеме заем, или има гаранция по заем, от клиент за одит, който не е банка или подобна институция, създадената заплаха, свързана с личен интерес, би била толкова значима, че никакви предпазни мерки не биха могли да я сведат до приемливо ниво, освен случаите, когато заемът или гаранцията са несъществени, както за (a) фирмата или члена на одиторския екип или най-близък член на неговото семейство, така и за (б) клиента.

290.122                 По подобен начин, ако фирмата, или член на одиторския екип, или най-близък член на неговото семейство, предостави или гарантира заем на клиент за одит, създадената заплаха, свързана с личен интерес, би била толкова значима, че никакви предпазни мерки не биха могли да я сведат до приемливо ниво, освен в случаите, когато заемът или гаранцията са несъществени, както за (a) фирмата или члена на одиторския екип или най-близък член на неговото семейство, така и за (б) клиента.

290.123                 Ако фирмата, или член на одиторския екип или най-близък член на семейството му, притежава депозит или сметка при клиент, който е банка, брокер или подобна институция, не се поражда заплаха за независимостта, ако депозитът или сметката се държат при обичайни търговски условия.

Бизнес взаимоотношения

290.124                 Тясно бизнес взаимоотношение между фирмата или член на одиторския екип, или най-близък член на семейството му и клиентът за одит или неговото ръководство, се поражда от търговско взаимоотношение или общ финансов интерес и може да създаде заплахи, свързани с личен интерес или сплашване. Примерите за такива взаимоотношения включват:

•              наличие на финансов интерес в предприятие, което е съвместно с клиента или с контролиращ собственик, директор, отговорно длъжностно лице или друго лице, изпълняващо висши ръководни дейности за този клиент;

•              споразумения за комбиниране на една или повече услуги или продукти на фирмата с една или повече услуги или проду­кти на клиента, като пакетът се търгува на пазара с референция към двете страни;

•              споразумения за разпространение или маркетинг, съгласно които фирмата осъществява дистрибуция или пласмент на пазара на продуктите или услугите на клиента или клиентът осъществява дистрибуция или пласмент на пазара на продуктите или услугите на фирмата.

Освен случаите, когато финансовият интерес е несъществен и бизнес взаимоотношението е незначително за фирмата и за клиента или неговото ръководство, създадената заплаха би била толкова значима, че никакви предпазни мерки не биха могли да я сведат до приемливо ниво. Следователно, освен ако финансовият интерес не е несъществен и бизнес взаимоотношението не е незначително, не следва да се встъпва в това бизнес взаимоотношение или то следва да бъде сведено до ниво, при което ще е незначително, или да бъде прекратено.

В случаите, когато става въпрос за член на одиторския екип, освен ако финансовият интерес не е несъществен и бизнес взаимоотношението не е незначително за този член, лицето следва да бъде отстранено от одиторския екип.

Ако бизнес взаимоотношението е между най-близък член от семейството на член на одиторския екип, от една страна, и клиента за одит или неговото ръководство, от друга, значимостта на всяка заплаха следва да бъде оценена и при необходимост да бъдат приложени предпазни мерки, които да я елиминират или сведат до приемливо ниво.

290.125                 Бизнес взаимоотношение, свързано с участия, държани от фирмата, член на одиторския екип или най-близък член на неговото семейство в непублично дружество от затворен тип, при което клиентът за одит или негов директор или отговорно длъжностно лице, или група такива лица също притежават интерес в това дружество, не поражда заплахи за независимостта, ако:

(a)           бизнес взаимоотношението е незначително за фирмата, члена на одиторския екип или най-близък член на семейството му, и за клиента; и

(б)           финансовият интерес е несъществен за инвеститора или групата инвеститори; и

(в)           финансовият интерес не дава на инвеститора или групата инвеститори възможността да контролират непубличното дружество от затворен тип..

290.126                 Закупуването от страна на фирмата, член на одиторския екип или най-близък член на семейството му на стоки и услуги от клиент за одит обикновено не поражда заплаха за независимостта, ако сделката е в рамките на нормалната стопанска дейност и при справедливи пазарни условия. Подобни сделки, обаче, могат да са от такова естество и обхват, че да създадат заплаха, свързана с личен интерес. Значимостта на заплахата следва да се оцени и при необходимост да бъдат приложени предпазни мерки, които да я елиминират или сведат до приемливо ниво. Примерите за такива предпазни мерки включват:

•               елиминиране или намаляване обхвата на сделката; или

•               отстраняване на лицето от одиторския екип.

Семейни и лични взаимоотношения

290.127                 Семейните или лични взаимоотношения между член на одиторския екип и директор, отговорно длъжностно лице или определени служители (в зависимост от тяхната роля) на клиента за одит, могат да създадат заплахи, свързани с личен интерес, фамилиарност или сплашване. Наличието и значимостта на евентуални заплахи ще зависят от редица фактори, включително отговорностите на лицето в одиторския екип, ролята на члена на семейството или на друго лице в рамките на клиента и близостта на взаимоотношението.

290.128                 Когато най-близък член от семейството на член на одиторския екип е:

(a)           директор или отговорно длъжностно лице в клиента за одит; или

(б)           служител на позиция, позволяваща упражняване на значително влияние върху изготвянето на счетоводната документация на клиента или на финансовите отчети, върху които фирмата ще изразява мнение,

или е бил на такава позиция по време на период, обхванат от ангажимента или от финансовите отчети, заплахите за независимостта могат да бъдат сведени до приемливо ниво единствено чрез отстраняване на лицето от одиторския екип. Близостта на взаимоотношението е такава, че никакви други предпазни мерки не биха могли да сведат заплахата до приемливо ниво. Съответно никое лице, което е в подобно взаимоотношение, не следва да бъде член на одиторския екип.

290.129                 Заплахи за независимостта се създават, когато най-близък член от семейството на член на одиторския екип е служител на позиция, позволяваща упражняване на значително влияние върху финансовото състояние на клиента, финансовите резултати от дейността му или паричните му потоци. Значимостта на заплахите ще зависи от фактори като:

•               позицията, заемана от този най-близък член на семейството; и

•               ролята на професионалното лице в одиторския екип.

Значимостта на заплахата следва да се оцени и при необходимост да бъдат приложени предпазни мерки, които да я елиминират или сведат до приемливо ниво. Примерите за такива предпазни мерки включват:

•               отстраняване на лицето от одиторския екип; или

•              структуриране на отговорностите на одиторския екип така, че професионалното лице да не се занимава с въпроси, които са в рамките на отговорностите на този най-близък член на семейството.

290.130                 Заплахи за независимостта се създават, когато близък родственик на член на одиторския екип е:

(a)           директор или отговорно длъжностно лице при клиента за одит; или

(б)           служител на позиция, позволяваща упражняване на значително влияние върху изготвянето на счетоводната документация на клиента или на финансовите отчети, върху които фирмата ще изразява мнение.

Значимостта на заплахите ще зависи от фактори като:

•              характера на взаимоотношението между члена на одиторския екип и този близък родственик;

•               позицията, заемана от този близък родственик; и

•               ролята на професионалното лице в одиторския екип.

Значимостта на заплахата следва да се оцени и при необходимост да бъдат приложени предпазни мерки, които да я елиминират или сведат до приемливо ниво. Примерите за такива предпазни мерки включват:

•               отстраняване на лицето от одиторския екип; или

•              структуриране на отговорностите на одиторския екип така, че професионалното лице да не се занимава с въпроси, които са в рамките на отговорностите на този близък родственик.

290.131                 Заплахи за независимостта се създават, когато член на одиторския екип е в близки взаимоотношения с лице, което не е най-близък член на семейството или близък родственик, но което е директор, отговорно длъжностно лице или служител на позиция, позволяваща му да упражнява значително влияние върху изготвянето на счетоводната документация на клиента или на финансовите отчети, върху които фирмата ще изразява мнение. Член на одиторския екип, който е в подобно взаимоотношение следва да се консултира в съответствие с политиката и процедурите на фирмата. Значимостта на заплахите ще зависи от фактори като:

•               характера на взаимоотношението между това лице и члена на одиторския екип;

•               позицията, която това лице заема при клиента; и

•               ролята на професионалното лице в одиторския екип.

Значимостта на заплахите следва да се оцени и при необходимост да бъдат приложени предпазни мерки, които да ги елиминират или сведат до приемливо ниво. Примерите за такива предпазни мерки включват:

•               отстраняване на професионалното лице от одиторския екип; или

•              структуриране на отговорностите на одиторския екип така, че професионалното лице да не се занимава с въпроси, които са в рамките на отговорностите на лицето, с което професионалното лице е в близки взаимоотношения.

290.132                 Заплахи, свързани с личен интерес, фамилиарност или сплашване, могат да бъдат създадени от лични или семейни взаимоотношения между (a) съдружник или служител на фирмата, който не е член на одиторския екип и (б) директор или отговорно длъжностно лице в клиента за одит, или служител на позиция, позволяваща му да упражнява значително влияние върху изготвянето на счетоводната документация на клиента или на финансовите отчети, върху които фирмата ще изразява мнение. Съдружниците и служителите на фирмата, на които е известно подобно взаимоотношение следва да се консултират в съответствие с политиката и процедурите на фирмата. Наличието и значимостта на евентуална заплаха ще зависи от фактори като:

•              характера на взаимоотношението между съдружника или служителя на фирмата и директора, отговорното длъжностно лице или служителя на клиента;

•               взаимодействието на съдружника или служителя на фирмата с одиторския екип;

•               позицията на съдружника или служителя в рамките на фирмата; и

•               позицията, която даденото лице заема при клиента.

Значимостта на заплахата следва да се оцени и при необходимост да бъдат приложени предпазни мерки, които да я елиминират или сведат до приемливо ниво. Примерите за такива предпазни мерки включват:

•              структуриране на отговорностите на съдружника или служителя с оглед намаляване на потенциалното влияние върху ангажимента за одит; или

•              ангажиране на професионален счетоводител, който да извърши преглед на съответната одиторска работа.

290.133                 Когато възникне непреднамерено нарушаване на изискванията по настоящия раздел, свързано със семейни или лични взаимоотношения, счита се, че то не компрометира независимостта, ако:

(a)           фирмата е установила политика и процедури, изискващи незабавно уведомяване на фирмата за всякакви нарушения, произтичащи от промени в трудовоправния статут на най-близките членове на семействата или близки родственици, или други лични взаимоотношения, които създават заплахи за независимостта;

(б)           непреднамереното нарушение е свързано с най-близък член от семейството на член на одиторския екип, който става директор или отговорно длъжностно лице на клиента за одит или е на позиция, позволяваща му да упражнява значително влияние върху изготвянето на счетоводната документация на клиента или на финансовите отчети, върху които фирмата ще изразява мнение, и съответното професионално лице е отстранено от одиторския екип; и

(в)           фирмата прилага при необходимост други предпазни мерки за свеждане на всяка оставаща заплаха до приемливо ниво. Примерите за такива предпазни мерки включват:

(i)            ангажиране на професионален счетоводител, който да извърши преглед на работата на члена на одиторския екип.; или

(ii)           изключване на съответното професионално лице от всеки по-значителен процес на вземане на решения, касаещи ангажимента.

Фирмата следва да реши дали да обсъди въпроса с лицата, натоварени с общото управление.

Наемане на работа при клиент за одит

290.134                 Заплахи от фамилиарност или сплашване могат да бъдат създадени, ако директор, отговорно длъжностно лице на клиента за одит или служител на позиция, позволяваща му да упражнява значително влияние върху изготвянето на счетоводната документация на клиента или на финансовите отчети, върху които фирмата ще изразява мнение, е бил член на одиторския екип или съдружник във фирмата.

290.135                 Ако бивш член на одиторския екип или съдружник във фирмата се е присъединил към клиента за одит на такава позиция и между фирмата и това лице продължава да съществува значителна връзка, заплахата би била толкова значима, че никакви предпазни мерки не биха могли да я сведат до приемливо ниво. Следователно, ако бивш член на одиторския екип или съдружник се присъедини към клиента за одит в качеството на директор, отговорно длъжностно лице или служител на позиция, позволяваща му да упражнява значително влияние върху изготвянето на счетоводната документация на клиента или на финансовите отчети, върху които фирмата ще изразява мнение, би се счело, че независимостта е компрометирана, освен в случаите, когато:

(a)           лицето няма право на никакви доходи или плащания от страна на фирмата, освен тези, които се извършват в съответствие с фиксирани, предварително определени споразумения и евентуалната сума, дължима на лицето, не е съществена за фирмата;

(б)           лицето е преустановило участието си и не създава впечатление, че участва в бизнеса или професионалните дейности на фирмата.

290.136                 Ако бивш член на одиторския екип или съдружник във фирмата се е присъединил към клиента за одит на такава позиция и между фирмата и това лице не остава да съществува значителна връзка, наличието и значимостта на евентуалните заплахи от фамилиарност или сплашване ще зависят от фактори като:

•               позицията, която лицето е заело при клиента;

•               евентуалната ангажираност на това лице с одиторския екип;

•              продължителността на периода от време, който е изминал откакто лицето е било член на одиторския екип или съдружник във фирмата; и

•              позицията, която лицето е заемало в рамките на одиторския екип или фирмата, например, дали лицето е било отговорно за поддържане на регулярни контакти с ръководството или с лицата, натоварени с общото управление на клиента.

Значимостта на създадените заплахи следва да се оцени и при необходимост да бъдат приложени предпазни мерки, които да ги елиминират или сведат до приемливо ниво. Примерите за такива предпазни мерки включват:

•               модифициране на плана на одита;

•              назначаване в одиторския екип на лица, които имат достатъчен опит във връзка с лицето, което се е присъединило към клиента; или

•              ангажиране на професионален счетоводител, който да извърши преглед на работата на бившия член на одиторския екип.

290.137                 Ако бивш съдружник във фирмата се е присъединил преди това към дадено предприятие на такава позиция и предприятието впоследствие става клиент за одит на фирмата, значимостта на всяка заплаха за независимостта следва да бъде оценена и при необходимост да бъдат приложени предпазни мерки за елиминирането на заплахата или за свеждането й до приемливо ниво.

290.138                 Заплаха, свързана с личен интерес се създава, когато член на одиторския екип участва в анга­жимент за одит, като същевременно се знае, че той ще се присъедини, или може да се присъедини, към клиента в някакъв бъдещ момент. Политиката и процедурите на фирмата следва да изискват членовете на одиторския екип да уведомят фирмата, когато встъпват в преговори за наемане на работа при клиент. При получаване на такова уведомление, значимостта на заплахата следва да бъде оценена и при необходимост да бъдат приложени предпазни мерки за елиминирането й или за свеждането й до приемливо ниво. Примерите за такива предпазни мерки включват:

•               отстраняване на лицето от одиторския екип; или

•              преглед на всички направените от това лице значителни преценки по времето когато е било част от екипа.

Клиенти за одит, които са предприятия от обществен интерес

290.139                 Заплахи от фамилиарност или сплашване се създават, когато ключов съдружник по одита се присъедини към клиент за одит, който е предприятие от обществен интерес, в качеството на:

(a)           директор или отговорно длъжностно лице на предприятието; или

(б)           служител на позиция, позволяваща му да упражнява значително влияние върху изготвянето на счетоводната документация на клиента или на финансовите отчети, върху които фирмата ще изразява мнение.

Независимостта би се счела за компрометирана, освен ако след като съдружникът е престанал да бъде ключов съдружник по одита, предприятието от обществен интерес не е публикувало одитирани финансови отчети, обхващащи период, не по-кратък от дванадесет месеца и съдружникът не е бил член на одиторския екип във връзка с одита на тези финансови отчети.

290.140                 Заплаха от сплашване се създава, когато лицето, което е било старши или управляващ съдружник във фирмата (главен изпълнителен директор или негов еквивалент) се присъедини към клиент за одит, който е предприятие от обществен интерес, в качеството на (a) служител на позиция, позволяваща му да упражнява значително влияние върху изготвянето на счетоводната документация на предприятието или на неговите финансовите отчети или (б) директор или отговорно длъжностно лице на предприятието. Независимостта би се счела за компрометирана, освен ако не са изминали дванадесет месеца след като лицето е било старши или управляващ съдружник (главен изпълнителен директор или негов еквивалент) във фирмата.

290.141                 Счита се, че независимостта не е компрометирана, ако в резултат на бизнес комбинация бивш ключов съдружник по одита или лицето, което е било старши или управляващ съдружник, е на позиция, съгласно описаното в параграфи 290.139 и 290.140, и:

(a)           позицията не е била заета в очакване на бизнес комбинацията;

(б)           всички доходи или плащания, дължими от фирмата на бившия съдружник са изцяло уредени, освен в случаите, когато се извършват в съответствие с фиксирани, предварително определени споразумения и евентуалната сума, дължима на съдружника не е съществена за фирмата;

(в)           бившият съдружник е преустановило участието си и не създава впечатление, че участва в бизнеса или професионалните дейности на фирмата; и

(г)           позицията, заемана от бившия съдружник в клиента за одит е обсъдена с лицата, натоварени с общото управление.

Временно назначаване на персонал

290.142                 Заемането на персонал от фирмата на клиента за одит може да създаде заплаха от преглед на собствената работа. Това съдействие може да бъде предоставено, но само за кратък период от време, като персоналът на фирмата не следва да е ангажиран с:

•              предоставяне на услуги, които не са за изразяване на сигурност, които не биха били разрешени съгласно настоящия раздел; или

•               поемане на управленски отговорности.

При всички обстоятелства клиентът за одит следва да носи отговорност за ръководството и осъществяването на надзор върху предоставения назаем персонал.

Значимостта на всяка заплаха следва да се оцени и при необходимост да бъдат приложени предпазни мерки, които да я елиминират или сведат до приемливо ниво. Примерите за такива предпазни мерки включват:

•              осъществяване на допълнителен преглед върху работата, извършена от предоставения назаем персонал;

•              непредоставянето на този персонала одиторски отговорности за функции или дейности, осъществявани от персонала в течение  на временното назначение; или

•               невключването на предоставения назаем персонал като членове на одиторския екип.

Неотдавнашен трудов стаж при клиент за одит

290.143                 Заплахи, свързани с личен интерес, от преглед на собствената работа или от фамилиарност, могат да бъдат създадени, ако член на одиторския екип до неотдавна е служил като директор, отговорно длъжностно лице или служител на клиента за одит. Такъв би бил случаят, например, когато член на одиторския екип трябва да оценява елементи на финансовите отчети, за които този член, по времето, когато е бил при клиента, е изготвил счетоводната документация.

290.144                 Ако по време на периода, обхванат от одиторския доклад, член на одиторския екип е служил като директор или отговорно длъжностно лице на клиента за одит, или като служител на позиция, позволяваща му да упражнява значително влияние върху изготвянето на счетоводната документация на клиента или на финансовите отчети, върху които фирмата ще изразява мнение, създадената заплаха би била толкова значима, че никакви предпазни мерки не биха могли да я сведат до приемливо ниво. Следователно, такива лица не следва да бъдат назначавани в одиторския екип.

290.145                 Заплахи, свързани с личен интерес, от преглед на собствената работа или от фамилиарност, могат да бъдат създадени, ако преди периода, обхванат от одиторския доклад, член на одиторския екип е служил като директор или отговорно длъжностно лице на клиента за одит, или като служител на позиция, позволяваща му да упражнява значително влияние върху изготвянето на счетоводната документация на клиента или на финансовите отчети, върху които фирмата ще изразява мнение. Така например, подобни заплахи биха били създадени, ако взето от това лице решение или извършена от него работа през този предходен период, по времето, когато е бил нает от клиента, трябва да бъдат оценени в настоящия период като част от текущия ангажимент за одит. Наличието и значимостта на евентуални заплахи ще зависят от фактори като:

•               позицията, заемана от лицето при клиента;

•               продължителността на периода от време след като лицето е напуснало клиента; и

•               ролята на професионалното лице в одиторския екип.

Значимостта на всяка заплаха следва да се оцени и при необходимост да бъдат приложени предпазни мерки, които да я елиминират или сведат до приемливо ниво. Пример за такава предпазна мярка е осъществяването на преглед върху работата, извършена от лицето като член на одиторския екип.

Работа като директор или отговорно длъжностно лице на клиент за одит

290.146                 Ако съдружник или служител на фирмата работи като директор или отговорно длъжностно лице на клиент за одит, създадените заплахи, свързани с личен интерес и от преглед на собствената работа, биха били толкова значими, че никакви предпазни мерки не биха могли да ги сведат до приемливо ниво. Съответно, нито един съдружник или служител не следва да работи като директор или отговорно длъжностно лице на клиент за одит.

290.147                 Позицията „секретар на дружеството” има различни значения в различните юрисдикции. Задълженията могат да варират от административни задължения, като управление на персонала и поддържане на документите и регистрите на дружеството, до най-разнообразни други задължения, като гарантирането, че дружеството спазва всички нормативни разпоредби или като предос­тавянето на консултации по въпроси свързани с корпоративното управление. В общия случай, тази позиция се разглежда като предполагаща тясна връзка с предприятието.

290.148                 Ако съдружник или служител на фирмата работи като секретар на дружеството за клиент за одит, създават се заплахи от преглед на собствената работа и от застъпничество, които обикновено биха били толкова значими, че никакви предпазни мерки не биха могли да ги сведат до приемливо ниво. Независимо от параграф 290.146, когато тази практика е изрично разрешена от местното законодателство, професионалните правила или практика и при условие че ръководството взема всички уместни решения, задълженията и дейностите следва да бъдат ограничени до тези с рутинен и административен характер, като изготвяне на протоколи и поддържане на задължителните отчети. При тези обстоятелства значимостта на евентуалните заплахи следва да се оцени и при необходимост да бъдат приложени предпазни мерки, които да ги елиминират или сведат до приемливо ниво.

290.149                 Извършването на рутинни административни услуги в подкрепа на функцията на секретар на дружеството или предоставянето на консултации във връзка с административни въпроси, свързани с работата като секретар на дружеството, в общия случай не създава заплахи за независимостта, доколкото ръководството на клиента взема всички уместни решения.

Продължително обвързване на старшия персонал (включително ротация на съдружниците) с клиент за одит

Общи разпоредби

290.150                 Заплахи от фамилиарност и свързани с личен интерес се създават, когато един и същи старши персонал се използва по ангажимент за одит в течение на продължителен период от време. Значимостта на заплахите ще зависи от фактори като:

•               в течение на какъв период от време лицето е било член на одиторския екип;

•               ролята на лицето в одиторския екип;

•               структурата на фирмата;

•               характера на ангажимента за одит;

•               дали екипът на ръководството на клиента се е сменил; и

•              дали са се променили характерът или сложността на въпросите, свързани със счетоводството и отчетността на клиента.

Значимостта на заплахите следва да се оцени и при необходимост да бъдат приложени предпазни мерки, които да ги елиминират или сведат до приемливо ниво. Примерите за такива предпазни мерки включват:

•               ротация на старшия персонал извън одиторския екип;

•              ангажиране на професионален счетоводител, който не е бил член на одиторския екип, да извърши преглед на работата на старшия персонал; или

•               регулярни независими вътрешни или външни прегледи за качеството на ангажимента.

Клиенти за одит, които са предприятия от обществен интерес

290.151                 При одит на предприятие от обществен интерес дадено лице не следва да бъде ключов съдружник по одита в продължение на повече от седем години. След изтичане на този срок лицето не следва да бъде член на екипа по ангажимента или ключов съдружник по одита на клиента в течение на две години. През този период лицето не следва да участва в одита на предприятието, да осъществява контрол върху качеството на ангажимента, да консултира екипа по ангажимента или клиента по методологически или специфични за отрасъла въпроси, сделки и събития или по друг начин пряко да влияе върху резултатите от ангажимента.

290.152                 Независимо от параграф 290.151, на ключови съдружници по одита, чието продължаващо участие е особено важно за качеството на одита, в редки случаи, дължащи се на непредвидени обстоятелства извън контрола на фирмата, може да бъде разрешена допълнителна година в одиторския екип, доколкото заплахата за независимостта може да бъде елиминирана или сведена до приемливо ниво посредством прилагане на предпазни мерки. Така например, ключов съдружник по одита може да остане в одиторския екип за срок, не по-дълъг от една допълнителна година, при обстоятелства, при които поради непредвидени събития изискваната ротация не е била възможна, какъвто може да е случаят при сериозно заболяване на предвидения съдружник, отговорен за ангажимента.

290.153                 Продължителното обвързване на други съдружници с клиент за одит, който е предприятие от обществен интерес, създава заплахи от фамилиарност и личен интерес. Значимостта на заплахите ще зависи от фактори като:

•               в течение на какъв период този съдружник е бил обвързан с клиента за одит;

•               ролята, ако има такава, на лицето в одиторския екип; и

•              характера, честотата и обхвата на взаимодействието на лицето с ръководството или с лицата, натоварени с общото управление на клиента.

Значимостта на заплахите следва да се оцени и при необходимост да бъдат приложени предпазни мерки, които да ги елиминират или сведат до приемливо ниво. Примерите за такива предпазни мерки включват:

•              ротация на съдружника извън одиторския екип или прекратяване по друг начин обвръзката му с клиента за одит; или

•               регулярни независими вътрешни или външни прегледи за качеството на ангажимента.

290.154                 Когато клиент за одит стане предприятие от обществен интерес, продължителността на периода от време, през което лицето е обслужвало клиента за одит в качеството на ключов съдружник по одита преди клиентът да е станал предприятие от обществен интерес, следва да бъде взета под внимание при определяне момента на ротацията. Ако лицето е обслужвало клиента за одит в качеството на ключов съдружник по одита в течение на пет или по-малко години, към момента, когато клиентът става предприятие от обществен интерес, броят на годините, през които лицето може да продължи да обслужва клиента в това си качество преди ротация извън ангажимента, е седем минус броя на вече отслужените години. Ако лицето е обслужвало клиента за одит в качеството на ключов съдружник по одита в течение на шест или повече години, към момента, когато клиентът става предприятие от обществен интерес, съдружникът може да продължи да работи в това си качество в течение на максимум две допълнителни години преди ротация извън ангажимента.

290.155                 Когато фирмата разполага само с няколко души с познания и опит, необходими, за да служат като ключови съдружници по одита на предприятие от обществен интерес, ротацията на ключовите съдружници по одита може да не представлява възможна предпазна мярка. Ако независим регулаторен орган в съответната юрисдикция е предвидил изключение от изискването за ротация на съдружниците при подобни обстоятелства, лицето може да остане като ключов съдружник по одита за повече от седем години в съответствие с тези нормативни разпоредби, при условие че независимият регулаторен орган е определил алтернативни предпазни мерки, като например редовен независим външен преглед, които са приложени.

Предоставяне на услуги, които не са за изразяване на сигурност, на клиенти за одит

290.156                 Фирмите традиционно предоставят на своите клиенти за одит гама от услуги, които не са за изразяване на сигурност, но които отговарят на техните умения и експертни професионални познания. Предоставянето на услуги, които не са за изразяване на сигурност, обаче, може да създаде заплахи за независимостта на фирмата или на членовете на одиторския екип. Създадените заплахи най-често са заплаха от преглед на собствената работа, от личен интерес или застъпничество.

290.157                 Новите развития в бизнеса, еволюирането на финансовите пазари и промените в информационните технологии правят невъзможно съставянето на изчерпателен списък на услугите, които не са за изразяване на сигурност и които биха могли да бъдат предоставяни на клиент за одит. Когато в настоящия раздел не са включени определени насоки относно конкретна услуга, която не е за изразяване на сигурност, при оценяване на специфичните обстоятелства следва да се приложи концептуалната рамка.

290.158                 Преди фирмата да поеме ангажимент за предоставяне на услуга, която не са за изразяване на сигурност, на клиент за одит, следва да бъде взето решение дали предоставянето на тази услуга би създало заплаха за независимостта. При оценяване на значимостта на всяка заплаха, създадена от конкретна услуга, която не е за изразяване на сигурност, следва да бъде взета под внимание всяка заплаха, за която одиторският екип има основания да счита, че се поражда от предоставянето на свързаните по съдържание услуги, различни от изразяването на сигурност. Ако е създадена заплаха, която не може да бъде сведена до приемливо ниво посредством прилагането на предпазни мерки, услугата, която не е за изразяване на сигурност, не следва да се предоставя.

290.159                 Предоставянето на определени услуги, които не са за изразяване на сигурност на клиент за одит може да създаде заплаха за независимостта, която е толкова значима, че никакви предпазни мерки не биха могли да я сведат до приемливо ниво. Непреднамереното предоставяне, обаче, на подобна услуга на свързано предприятие, подразделение или на отделен обект от финансовия отчет на такива клиенти, ще се счита, че не компрометира независимостта, ако всички заплахи са били сведени до приемливо ниво посредством споразумения свързаното предприятие, подразделението или отделният обект от финансовия отчет да бъдат одитирани от друга фирма или когато друга фирма повторно извършва услугата, която не е за изразяване на сигурност, до степента, необходима да може тя да поеме отговорност за тази услуга.

290.160                 Фирмата може да предоставя услуги, които не са за изразяване на сигурност и които иначе биха били ограничени съгласно настоящия раздел, на следните свързани с клиента за одит предприятия:

(a)           предприятие, което не е клиент за одит и което има пряк или непряк контрол върху клиента за одит;

(б)           предприятие, което не е клиент за одит и което има пряк финансов интерес в клиента, ако това предприятие има значително влияние над клиента и интересът в клиента е съществен за това предприятие; или

(в)            предприятие, което не е клиент за одит и което е под общ контрол с клиента за одит.

ако е разумно да се направи заключението, че (a) услугите не създават заплаха от преглед на собствената работа, тъй като резултатите от услугите няма да бъдат подложени на одиторски процедури и (б) всички заплахи, създадени от предоставянето на тези услуги са елиминирани или сведени до приемливо ниво посредством прилагането на предпазни мерки.

290.161                 Услуга, която не е за изразяване на сигурност, предоставена на клиент за одит, не компрометира независимостта на фирмата, когато клиентът става предприятие от обществен интерес, ако:

(a)           предходната услуга, която не е за изразяване на сигурност, отговаря на разпоредбите на настоящия раздел, отнасящи се до клиенти за одит, които не са предприятия от обществен интерес;

(б)           услугите, които не са разрешени съгласно настоящия раздел за клиенти за одит, които са предприятия от обществен интерес, бъдат прекратени преди или в практически възможния най-кратък срок след като клиентът стане предприятие от обществен интерес; и

(в)           фирмата прилага при необходимост предпазни мерки за елиминирането или свеждането до приемливо ниво на заплахите за независимостта, произтичащи от услугата.

Отговорности на ръководството

290.162                 Ръководството на дадено предприятие осъществява множество дейности по управлението на предприятието, така че да бъде получена максимална полза за заинтересованите лица. Не е възможно да се конкретизира всяка дейност, която е отговорност на ръководството. В отговорностите на ръководството, обаче, влиза направляването и ръководенето на предприятието, включително вземането на важни решения относно придобиването, разгръщането и контрола върху човешките, финансови, материални и нематериални ресурси.

290.163                 Дали за дадена дейност отговорност носи ръководството зависи от обстоятелствата и това изисква упражняването на преценка. Примерите за дейности, които обикновено се считат за отговорност на ръководството включват:

•               определяне на политиката и стратегическото направление;

•               ръководене и поемане на отговорност за действията на служителите на предприятието;

•               оторизация на сделките;

•               вземане на решения кои препоръки на фирмата или на трети страни да бъдат внедрени;

•              поемане на отговорност за изготвянето и достоверното представяне на финансовите отчети в съответствие с приложимата рамка за финансово отчитане; и

•              поемане на отговорност за разработването, внедряването и поддържането на вътрешен контрол.

290.164                 Дейности, които са рутинни и административни или засягат въпроси, които са незначителни, обикновено се счита, че не са отговорност на ръководството. Така например, изпълнението на незначителна сделка, която е разрешена от ръководството или текущото наблюдение на датите за подаване на задължителни декларации и информирането на клиент за одит за тези дати, се счита, че не е отговорност на ръководството. Освен това, предоставянето на консултации и препоръки, с оглед подпомагане на ръководството в изпълнението на неговите функции, не представлява поемане на управленски отговорности.

290.165                 Ако фирмата трябва да поеме управленски отговорности по отношение на клиент за одит, създадените заплахи биха били толкова значими, че никакви предпазни мерки не биха могли да ги сведат до приемливо ниво. Така например, вземането на решение кои от препоръките на фирмата да се внедрят ще създаде заплаха от преглед на собствената работа и личен интерес. Нещо повече, поемането на управленски отговорности създава заплаха от фамилиарност, тъй като фирмата става прекалено тясно обвързана с вижданията и интересите на ръководството. Следователно, фирмата не следва да поема управленски отговорности по отношение на клиент за одит.

290.166                 За да се избегне рискът от поемане на управленски отговорности при предоставяне на услуги, които не са за изразяване на сигурност, на клиент за одит, фирмата следва да се увери, че член на ръководството носи отговорност за извършването на значимите преценки и вземане на значимите решения, които са свойствени за отговорностите на ръководството, за оценяването на резултатите от услугата и поемането на отговорност за действията, които трябва да се предприемат вследствие на тези резултати. Това намалява риска от непреднамерено извършване на значими преценки и вземане на значими решения от страна на фирмата за сметка на ръководството. Рискът се намалява допълнително, когато фирмата предоставя на клиента възможност да извърши преценки и вземе решения на базата на обективен и прозрачен анализ и представяне на въпросите.

Изготвяне на счетоводна документация и финансови отчети

Общи разпоредби

290.167                 Ръководството носи отговорност за изготвянето и достоверното представяне на финансовите отчети в съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане. Тези отговорности включват:

•              създаване или промяна на счетоводни записи или определяне класификацията по сметки  на сделките; и

•              изготвяне или промяна на документални източници или създаване на данни в електронен или друг вид като доказателство за осъществяване на дадена операция (например, поръчки за покупка, данни за отработено време по ведомости или клиентски поръчки).

290.168                 Предоставянето на клиент за одит на счетоводни услуги, като например изготвяне на счетоводни данни или финансови отчети, създава заплаха от преглед на собствената работа, когато фирмата впоследствие извършва одит на финансовия отчет.

290.169                 Одиторският процес обаче, предполага по необходимост диалог между фирмата и ръководството на клиента за одит, който може да включва (a) прилагането на счетоводни стандарти и политика, както и на изискванията за оповестяване във финансовия отчет, (б) целесъобразността на финансовия и счетоводен контрол и методите, използвани за определяне на посочените суми на активите и пасивите или (в) предлагане на коригиращи счетоводни записи. Тези дейности се приема, че представляват обичайна част от одиторския процес и обикновено не създават заплахи за независимостта.

290.170                 По подобен начин, клиентът може да поиска от фирмата методологическа помощ по въпроси като разрешаване на проблеми, отнасящи се до равнение на сметки или анализиране и набиране на информация за отчетността за регулаторни цели. Освен това, клиентът може да поиска методологически консултации по счетоводни въпроси, като преобразуването на съществуващите финансови отчети от една рамка на финансово отчитане в друга (например, с оглед спазване изискванията на счетоводната политика на групата или при преминаване към различна рамка на финансово отчитане, като Международните стандарти за финансово отчитане). Подобни услуги обикновено не създават заплахи за независимостта, при условие че фирмата не поема управленски отговорности за клиента.

Клиенти за одит, които не са предприятия от обществен интерес.

290.171                 Фирмата може да предоставя услуги, свързани с изготвяне на счетоводни данни и финансови отчети на клиент за одит, който не е предприятие от обществен интерес, при което услугите са рутинни или механични по характер, стига всяка възникнала заплаха от преглед на собствената работа да бъде сведена до приемливо ниво. Примерите за такива услуги включват:

•              предоставяне на услуги по обработка на ведомости за заплати на база на данни, създадени от клиент;

•              регистриране на операции, за които клиентът е определил или одобрил подходящата класификация по сметките;

•               вписване на кодирани от клиента операции в главната книга;

•               вписване на одобрени от клиента записи в оборотната ведомост; и

•               изготвяне на финансов отчет на база на информация от оборотната ведомост.

При всички обстоятелства значимостта на всяка създадена заплаха следва да се оцени и при необходимост да се приложат предпазни мерки за елиминирането й или свеждането й до приемливо ниво. Примерите за такива предпазни мерки включват:

•              създаване на организация подобни услуги да се извършват от лице, което не е член на одиторския екип; или

•              в случай, че тези услуги се извършват от член на одиторския екип, използването на съдружник или старши служител с подходящи експертни професионални знания и умения, който не е член на одиторския екип, и който да осъществи преглед на извършената работа.

Клиенти за одит, които са предприятия от обществен интерес

290.172                 Освен при спешни ситуации, фирмата не следва да предоставя на клиент за одит, който е предприятие от обществен интерес, счетоводни услуги, включително услуги по обработка на ведомости за заплати, или да изготвя финансови отчети, върху които фирмата ще изразява мнение или финансова информация, която формира базата на финансовите отчети.

290.173                 Независимо от 290.172, фирмата може да предоставя счетоводни услуги, включително услуги по обработка на ведомости за заплати и изготвяне на финансови отчети или друга финансова информация, с рутинен или механичен характер, за подразделения или свързани предприятия с клиента за одит, който е предприятие от обществен интерес, ако служителите, предоставящи услугите не са членове на одиторския екип и:

(a)           подразделенията и свързаните предприятия, на които се предоставя услугата, взети заедно са несъществени за финансовите отчети, върху които фирмата ще изразява мнение; или

(б)           услугите се отнасят до въпроси, които взети заедно са несъществени за финансовите отчети на подразделението или свързаното предприятие.

Спешни ситуации

290.174                 Счетоводни услуги, които иначе не биха били разрешени от настоящия раздел, могат да бъдат предоставяни на клиенти за одит при спешни или други необичайни ситуации, при които е практически неприложимо клиентът за одит да предприеме други мерки. Такъв може да е случаят, когато (a) единствено фирмата разполага с ресурсите и необходимите знания относно системите и процедурите на клиента, с оглед подпомагането му в своевременното изготвяне на неговите счетоводни документи и финансови отчети, и (б) ограничаването на възможността на фирмата да предостави услугите би довело до значителни затруднения за клиента (каквито, например, биха могли да произтекат от неспазването на изискванията на отчетността за регулаторни цели). В такива ситуации следва да са изпълнени посочените по-долу условия:

(a)           лицата, предоставящи услугите, не са членове на одиторския екип;

(б)           услугите се предоставят само за кратък период от време и не се очаква да се повтарят; и

(в)            ситуацията е обсъдена с лицата, натоварени с общото управление.

Услуги за изготвяне на оценки

Общи разпоредби

290.175                 Оценяването включва изготвянето на предположения, касаещи бъдещи развития, прилагането на методи и методологии, или тяхното комбиниране, с оглед изчисляване на определена стойност, или диапазон от стойности, за даден актив, пасив или за бизнеса като цяло.

290.176                 Извършването на услуги по изготвяне на оценки за клиент за одит може да създаде заплаха от преглед на собствената работа. Наличието и значимостта на евентуална заплаха ще зависи от фактори като:

•               дали оценяването ще има съществено влияние върху финансовите отчети;.

•              степента на ангажираност на клиента с определяне и одобряване на методологията за изготвяне на оценката и други важни въпроси, свързани с преценки;

•               наличието на установени методологии и професионални насоки;

•              при изготвянето на оценки, свързани със стандарти и установени методологии, степента на субективност, вътрешно присъща на обекта;

•               надеждността и обхвата на базовата информация;

•              степента на зависимост от бъдещи събития, чиято същност би могла да породи значителна волатилност, вътрешно присъща на въпросните количествени показатели.

•               обхвата и яснотата на оповестяванията във финансовия отчет.

Значимостта на всяка създадена заплаха следва да се оцени и при необходимост да се приложат предпазни мерки за елиминирането й или свеждането й до приемливо ниво. Примерите за такива предпазни мерки включват:

•              ангажиране на професионално лице, не взело участие в предоставянето на услугата по изготвяне на оценка, което да осъществи преглед на извършената одиторска или оценъчна работа; или

•              създаване на организация, така че персоналът, предоставящ подобни услуги, да не участва в ангажимента за одит.

290.177 Изготвянето на определени оценки не предполагат значителна степен на субективност. Такъв вероятно ще бъде случаят, когато залегналите в основата предположения са установени по закон или нормативна разпоредба или са широко приети и когато методите и методологиите, които ще се използват, се базират на общоприети стандарти или са предписани от закон или нормативен акт. При такива обстоятелства резултатите от оценяването, извършено от две или повече лица, вероятно не биха били съществено различни.

290.178                 Ако от фирмата е поискано да извърши оценяване, за да подпомогне клиента за одит да изпълни задълженията си по данъчното облагане или за целите на данъчното планиране, и резултатите от изготвянето на оценката няма да имат пряк ефект върху финансовите отчети, то тогава се прилагат разпоредбите, съдържащи се в параграф 290.191.

Клиенти за одит, които не са предприятия от обществен интерес

290.179                 В случай на клиент за одит, който не е предприятие от обществен интерес, ако услугата по изготвяне на оценка има съществен ефект върху финансовите отчети, върху които фирмата ще изразява мнение, и изготвянето на оценката предполага значителна степен на субективност, никакви предпазни мерки не биха могли да сведат заплахата от преглед на собствената работа до приемливо ниво. Съответно фирмата не следва да предоставя такава услуга по изготвяне на оценка на клиент за одит.

Клиенти за одит, които са предприятия от обществен интерес

290.180                 Фирмата не следва да предоставя услуги по изготвяне на оценки на клиент за одит, който е предприятие от обществен интерес, ако оценките, взети поотделно или като съвкупност, биха имали съществен ефект върху финансовите отчети, върху които фирмата ще изразява мнение.

Услуги, свързани с данъчното облагане

290.181                 Услугите, свързани с данъчното облагане обхващат широк кръг услуги, включително:

•               изготвяне на данъчни декларации;

•               изчисляване на данъци за целите на изготвяне на счетоводните записи;

•               данъчно планиране и други консултантски услуги в областта на данъчното облагане; и

•               съдействие при разрешаване на данъчни спорове.

Макар услугите, свързани с данъчното облагане, предоставяни от фирмата на клиент за одит, да се разглеждат поотделно в рамките на тези широко определени тематични заглавия, на практика тези дейности често са взаимосвързани.

290.182                 Извършването на определени услуги, свързани с данъчното облагане, създава заплахи от преглед на собствената работа и от застъпничество. Наличието и значимостта на евентуална заплаха ще зависи от фактори като: (a)системата, чрез която данъчните власти оценяват и администрират въпросния данък и ролята на фирмата в този процес, (б) сложността на съответния данъчен режим и степента на използване на преценки, необходими при неговото прилагане, (в) конкретните характеристики на ангажимента, и (г) нивото на експертните професионални знания и умения в областта на данъчното облагане на персонала на клиента.

Изготвяне на данъчни декларации

290.183                 Услугите, свързани с изготвяне на данъчни декларации, включват съдействие на клиентите по техните задължения за данъчно отчитане чрез набиране и комплектуване на информация, включително сумите на дължимите данъци (обикновено на стандартизирани формуляри), която се изисква да бъде подадена пред съответните данъчни власти. Тези услуги включват също така консултации по данъчното третиране на минали сделки и отговори от името на клиента за одит на искания от страна на данъчните власти за допълнителна информация и анализ (включително предоставянето на обяснения за методологическата подкрепа на възприетия подход). Услугите, свързани с изготвяне на данъчни декларации обикновено се базират на историческа информация и по принцип предполагат анализ и представяне на тази историческа информация съгласно съществуващото данъчно законодателство, включително прецедентите и установената практика. Нещо повече, данъчните декларации подлежат на такъв процес на проверка и одобрение, какъвто данъчните власти намерят за уместен. Съответно, предоставянето на такива услуги в общия случай не създава заплахи за независимостта, ако ръководството поема отговорност за декларациите, включително за всяка направена значителна преценка.

Изчисляване на данъци за целите на изготвяне на счетоводните записи

Клиенти за одит, които не са предприятия от обществен интерес

290.184                 Изготвянето на калкулации на текущи и отсрочени данъчни пасиви (или активи) за клиент за одит за целите на изготвяне на счетоводни записи, които впоследствие ще бъдат одитирани от фирмата, създава заплаха от преглед на собствената работа. Значимостта на заплахата ще зависи от (a) сложността на съответното данъчно законодателство и нормативна уредба и степента на използване на преценки, необходими при тяхното прилагане, (б) нивото на експертните професионални знания и умения в областта на данъчното облагане на персонала на клиента, и (в) съществеността на сумите за финансовия отчет. При необходимост следва да се приложат предпазни мерки за елиминиране на заплахата или за свеждането й до приемливо ниво. Примерите за такива предпазни мерки включват:

•              използване при извършване на услугата на професионални лица, които не са членове на одиторския екип;

•              ако услугата се извършва от член на одиторския екип, използване на съдружник или старши служител с подходящи експертни професионални знания и умения, който не е член на одиторския екип и който да осъществи преглед на изчисленията на данъците; или

•              получаване на консултация по услугата от външно професионално лице в областта на данъчното облагане.

Клиенти за одит, които са предприятия от обществен интерес

290.185                 В случаите, когато става въпрос за клиент за одит, който е предприятие от обществен интерес, освен при спешни ситуации, фирмата не следва да изготвя калкулации на текущи и отсрочени данъчни пасиви (или активи) за целите на изготвяне на счетоводни записи, които са съществени за финансовите отчети, върху които фирмата ще изразява мнение.

290.186                 Изготвянето на калкулации на текущи и отсрочени данъчни пасиви (или активи) за клиент за одит за целите на изготвяне на счетоводни записи, които иначе не биха били разрешени съгласно настоящия раздел, могат да бъдат предоставени на клиент за одит при спешни или други необичайни ситуации, когато е практически неприложимо за клиента за одит да предприеме други мерки. Такъв може да е случаят, когато (a) единствено фирмата разполага с ресурсите и необходимите знания относно бизнеса на клиента, с оглед подпомагането му в своевременното изготвяне на калкулации на текущи и отсрочени данъчни пасиви (или активи), и (б) ограничаването на възможността на фирмата да предостави услугите би довело до значителни затруднения за клиента (каквито, например, биха могли да произтекат от неспазването на изискванията на отчетността за регулаторни цели). В такива ситуации следва да са изпълнени посочените по-долу условия:

(a)           лицата, предоставящи услугите, не са членове на одиторския екип;

(б)           услугите се предоставят само за кратък период от време и не се очаква да се повтарят; и

(в)            ситуацията е обсъдена с лицата, натоварени с общото управление.

Данъчно планиране и други консултантски услуги в областта на данъчното облагане

290.187                 Данъчно планиране и други консултантски услуги в областта на данъчното облагане обхващат широка гама от услуги, като например консултиране на клиента как да структурира дейностите си по един данъчно ефективен начин или консултиране по прилагането на нов данъчен закон или нормативна разпоредба.

290.188                 Заплаха от преглед на собствената работа може да бъде създадена, когато консултацията ще засегне въпроси, които трябва да бъдат отразени във финансовите отчети. Наличието и значимостта на евентуална заплаха ще зависи от фактори като:

•              степента на субективност, използвана при определяне на подходящото третиране на данъчната консултация във финансовите отчети;

•              степента, до която резултатите от данъчната консултация ще имат съществено влияние върху финансовите отчети;

•              дали ефективността на данъчната консултация зависи от счетоводното третиране или счетоводното третиране или представяне съгласно съответната рамка за финансово отчитане;

•              нивото на експертните професионални знания и умения в областта на данъчното облагане на персонала на клиента;

•              степента, до която консултацията е подкрепена от данъчното законодателство и нормативна уредба, други прецеденти или установена практика; и

•              дали данъчното третиране е подкрепено с частна разпоредба или е одобрено по друг начин от данъчните власти преди изготвянето на финансовите отчети.

Така например, предоставянето на услуги по данъчно планиране и други данъчни консултации, когато консултацията ясно се подкрепя от данъчните власти или от прецедент, установена практика или се базира на данъчното законодателство, по начин, който вероятно ще има достатъчно убедителна правна сила, не създава по принцип заплаха за независимостта.

290.189                 Значимостта на всяка заплаха следва да се оцени и при необходимост да се приложат предпазни мерки за елиминирането й или свеждането й до приемливо ниво. Примерите за такива предпазни мерки включват:

•              използване при извършване на услугата на професионални лица, които не са членове на одиторския екип;

•              ангажиране на професионално лице в областта на данъчното облагане, което не е участвало при предоставяне на данъчната услуга, да консултира одиторския екип и да извърши преглед на третирането във финансовите отчети;

•              получаване на консултация по услугата от външно професионално лице в областта на данъчното облагане; или

•               получаване на предварително одобрение или консултация от данъчните власти.

290.190                 Когато ефективността на данъчната консултация зависи от конкретно счетоводно третиране или представяне във финансовите отчети и:

(a)           одиторският екип изпитва основателни съмнения в целесъобразността на съответното счетоводно третиране или представяне съгласно уместната рамка за финансово отчитане; и

(б)           резултатите или последствията от данъчната консултация ще имат съществен ефект върху финансовите отчети, върху които фирмата ще изразява мнение;

заплахата от преглед на собствената работа би била толкова значима, че никакви предпазни мерки не биха могли да я сведат до приемливо ниво. Съответно, фирмата не следва да предоставя подобни данъчни консултации на клиент за одит.

290.191                 При предоставяне на услуги, свързани с данъчното облагане, на клиент за одит, от фирмата може да бъде поискано да изготви оценка, за да подпомогне клиента да изпълни задълженията си, свързани с данъчното отчитане или за целите на данъчното планиране. Когато последствията от оценката ще имат пряк ефект върху финансовите отчети, приложими са разпоредбите, отнасящи се до услугите по изготвяне на оценки, по параграфи 290.175 до 290.180. Когато изготвянето на оценката се извършва единствено за данъчни цели и последствията от оценката няма да имат пряк ефект върху финансовите отчети, (т.е. финансовите отчети са засегнати само чрез счетоводните записи, отнасящи се до данъците), това обикновено не би създало заплахи за независимостта, ако ефектът върху финансовите отчети е несъществен или оценяването е подложено на външен преглед от страна на данъчните власти или подобен регулаторен орган. Ако оценяването не е подложено на такъв външен преглед и ефектът върху финансовите отчети е съществен, наличието и значимостта на всяка създадена заплаха ще зависи от фактори като:

•              степента, в която оценъчната методология е подкрепена от данъчното законодателство и нормативна уредба, други прецеденти или установена практика и степента на субективност, вътрешно присъща на оценяването;

•               надеждността и обхвата на залегналите в основата данни.

Значимостта на всяка създадена заплаха следва да се оцени и при необходимост да се приложат предпазни мерки за елиминирането й или свеждането й до приемливо ниво. Примерите за такива предпазни мерки включват:

•              използване при извършване на услугата на професионални лица, които не са членове на одиторския екип;

•              ангажиране на професионално лице, което да извърши преглед на одиторската работа или резултатите от услугата, свързана с данъчното облагане; или

•               получаване на предварително одобрение или консултация от данъчните власти.

Съдействие при разрешаване на данъчни спорове

290.192                 Заплахи от застъпничество или преглед на собствената работа могат да бъдат създадени, когато фирмата представлява клиент за одит при разрешаване на данъчен спор, след като данъчните власти са уведомили клиента, че са отхвърлили аргументите му по конкретен въпрос и данъчните власти или клиентът отнасят въпроса за решаване в официална процедура, например пред арбитражен съд или съдилище. Наличието и значимостта на евентуална заплаха ще зависи от фактори като:

•               дали фирмата е предоставила консултацията, която е предмет на данъчния спор;

•              степента, в която изходът от спора ще има съществени последици за финансовите отчети, върху които фирмата ще изразява мнение;

•              степента, в която въпросът е подкрепен от данъчното законодателство и нормативна уредба, други прецеденти или установената практика;

•               дали съдебната процедура се провежда публично; и

•               ролята, която ръководството играе при разрешаване на спора.

Значимостта на всяка създадена заплаха следва да се оцени и при необходимост да се приложат предпазни мерки за елиминирането й или свеждането й до приемливо ниво. Примерите за такива предпазни мерки включват:

•              използване при извършване на услугата на професионални лица, които не са членове на одиторския екип;

•              ангажиране на професионално лице в областта на данъчното облагане, което не е участвало при предоставяне на данъчната услуга, да консултира одиторския екип и да извърши преглед на третирането във финансовите отчети; или

•              получаване на консултация по услугата от външно професионално лице в областта на данъчното облагане.

290.193                 Когато услугите, свързани с данъчното облагане, предполагат да се действа в ролята на защитник на клиент за одит пред публичен арбитражен съд или съдилище при разрешаването на данъчен въпрос и сумите, за които става дума са съществени за финансовите отчети, върху които фирмата ще изразява мнение, то тогава създадената заплаха от застъпничество би била толкова значима, че никакви предпазни мерки не биха могли да я елиминират или сведат до приемливо ниво. Следователно, фирмата не следва да извършва такъв вид услуги на клиент за одит. Какво представлява „публичен арбитражен съд или съдилище” следва да се определи в съответствие с начина, по който става изслушването при съдебните процедури по данъчни въпроси в конкретната юрисдикция.

290.194                 Фирмата, обаче, не се възпрепятства да играе продължаваща консултантска роля (например, да отговаря на специфични искания за информация, да предоставя фактически данни или свидетелски показания за извършената работа или да съдейства на клиента при анализиране на данъчните въпроси) по отношение на клиента за одит във връзка с въпрос, по който се провежда изслушване пред публичен арбитражен съд или съдилище.

Услуги, свързани с вътрешен одит

Общи разпоредби

290.195                 Обхватът и целите на дейностите по вътрешен одит варират значително и зависят от размера и структурата на предприятието, както и от изискванията на ръководството и на лицата, натоварени с общото управление. Дейностите по вътрешен одит включват:

(a)           текущо наблюдение на вътрешния контрол – преглед на контролите, текущо наблюдение за тяхното функциониране и препоръки за подобряването им;

(б)           проучване на финансовата и оперативна информация – преглед на средствата, използвани за идентифициране, оценяване, класифициране и докладване на финансовата и оперативна информация, както и специфични проучвания по отделни въпроси, включително детайлизирано тестване на операциите, салдата и процедурите;

(в)           преглед на стопанисването, ефикасността и ефективността на оперативните дейности, включително не финансовите дейности на предприятието; и

(г)           преглед на съответствието със законодателството, нормативната уредба и други външни изисквания, както и с политиката и указанията на ръководството и други вътрешни изисквания.

290.196                 Услугите, свързани с вътрешен одит, предполагат съдействие на клиента за одит при осъществяването на дейностите му по вътрешния одит. Предоставянето на услуги, свързани с вътрешен одит на клиент за одит създава заплаха за независимостта от преглед на собствената работа, ако фирмата използва работата по вътрешния одит в хода на последващ външен одит. Извършването на значителна част от дейностите по вътрешен одит на клиента увеличава възможността персоналът на фирмата, предоставящ услугите по вътрешен одит, да поеме управленски отговорности. Ако персоналът на фирмата поеме управленски отговорности при предоставяне на услуги, свързани с вътрешен одит на клиента за одит, създадената заплаха би била толкова значима, че никакви предпазни мерки не биха могли да я сведат до приемливо ниво. Съответно персоналът на фирмата не следва да поема управленски отговорности, когато предоставя услуги, свързани с вътрешен одит на клиента за одит.

290.197                 Примерите за услуги, свързани с вътрешен одит, които предполагат поемането на управленски отговорности, включват:

(a)           определяне на политиката на вътрешния одит или стратегическото направление на дейностите по вътрешния одит;

(б)           направляване и поемане на отговорност за действията на служителите на предприятието, ангажирани с вътрешния одит;

(в)           вземане на решение кои препоръки, произтичащи от дейностите по вътрешния одит, следва да бъдат внедрени;

(г)           докладване на резултатите от дейностите по вътрешния одит на лицата, натоварени с общото управление, от името на ръководството;

(д)           извършване на процедури, формиращи част от вътрешния контрол, като например преглед и одобряване на промените в привилегирования достъп до данни за служителите;

(е)            поемане на отговорност за разработване, внедряване и поддържане на вътрешния контрол; и

(ж)          извършване на изнесени услуги по вътрешен одит, представляващи цялата или значителна част от функцията на вътрешния одит, при което фирмата носи отговорност за определяне обхвата на работата по вътрешния одит и може да носи отговорност за един или повече от въпросите, отбелязани в букви  (a)–(д).

290.198                 За да избегне поемането на управленски отговорности, фирмата следва да предоставя услуги, свързани с вътрешен одит, на клиента за одит, единствено когато се е уверила, че:

(a)           клиентът е определил подходящ и компетентен персонал, за предпочитане сред представителите на висшето ръководство, който да носи по всяко време отговорност за дейностите по вътрешния контрол и да потвърждава отговорността си за разработване, внедряване и поддържане на вътрешния контрол;

(б)           ръководството на клиента или лицата, натоварени с общото управление, преразглеждат, оценяват и одобряват обхвата, рисковете и честотата на услугите, свързани с вътрешния одит;

(в)           ръководството на клиента оценява адекватността на услугите, свързани с вътрешния одит, както и констатациите, произтичащи от тяхното извършване;

(г)           ръководството на клиента оценява и решава кои препоръки, произтичащи от услугите, свързани с вътрешния одит да бъдат внедрени и управлява процеса по внедряването им; и

(д)           ръководството на клиента докладва на лицата, натоварени с общото управление, значителните констатации и препоръки, произтичащи от услугите, свързани с вътрешния одит.

290.199                 Когато фирмата използва работата, свързана с функцията на вътрешния одит, Международните одиторски стандарти изискват извършването на процедури, с оглед оценяване адекватността на тази работа. Когато фирмата поема ангажимент да предостави услуги, свързани с вътрешен одит на клиент за одит, и резултатите от тези услуги ще се използват при осъществяване на външния одит, се създава заплаха от преглед на собствената работа, поради възможността одиторският екип да използва резултатите от услугата, свързана с вътрешния одит, без подходящо да оцени тези резултати или да упражни същото ниво на професионален скептицизъм, каквото би било упражнено, ако работата по вътрешния одит е осъществена от лица, които не са членове на фирмата. Значимостта на заплахата ще зависи от фактори като:

•               съществеността на съответните суми във финансовия отчет;

•              риска от неточно представяне на твърденията за вярност, отнасящи се до тези суми във финансовия отчет; и

•               степента, в която се разчита на услугата, свързана с вътрешния одит.

Значимостта на заплахата следва да се оцени и при необходимост да се приложат предпазни мерки за елиминирането й или свеждането й до приемливо ниво. Пример за такава предпазна мярка е използването при извършване на услугата на професионални лица, които не са членове на одиторския екип.

Клиенти за одит, които са предприятия от обществен интерес

290.200                 В случай, когато става въпрос за клиент за одит, който е предприятие от обществен интерес, фирмата не следва да предоставя услуги, свързани с вътрешен одит, отнасящи се до:

(a)           значителна част от вътрешните контроли над финансовата отчетност;

(б)           финансовите счетоводни системи, генериращи информация, която взета поотделно или като съвкупност, е значима за счетоводните данни на клиента или за финансовите отчети, върху които фирмата ще изразява мнение; или

(в)           суми или оповестявания, които взети поотделно или като съвкупност, са съществени по отношение на финансовите отчети, върху които фирмата ще изразява мнение.

Услуги, свързани със системите за информационни технологии

Общи разпоредби

290.201                 Услугите, отнасящи се до системите на информационните технологии (“ИТ”) включват проектирането и внедряването на хардуерни и софтуерни системи. Системите могат да обобщават данни, да формират част от вътрешния контрол над финансовата отчетност или да генерират информация, която засяга счетоводните данни или финансовите отчети или могат да не бъдат свързани със счетоводните данни на клиента за одит, с вътрешния контрол над финансовата отчетност или финансовите отчети. Предоставянето на услуги, свързани с тези системи може да създаде заплаха от преглед на собствената работа в зависимост от характера на услугите и ИТ системите.

290.202                 Приема се, че следните услуги, свързани с ИТ системи, не създават заплаха за независимостта дотолкова, доколкото персоналът на фирмата не поема управленски отговорности:

(a)           проектиране или внедряване на ИТ системи, които не са свързани с вътрешния контрол над финансовата отчетност;

(б)           проектиране или внедряване на ИТ системи, които не генерират информация, формираща значителна част от счетоводните данни или финансовите отчети;

(в)           внедряване на стандартен софтуер за счетоводна или финансово-отчетна информация, който не е разработен от фирмата, ако модификациите и приспособяването, необходими да се отговори на потребностите на клиента, не са значителни; и

(г)           оценяване и отправяне на препоръки относно система, която е проектирана, внедрена или оперирана от друг доставчик на услуги или от клиента.

Клиенти за одит, които не са предприятия от обществен интерес

290.203                 Предоставянето на клиент за одит, който не е предприятие от обществен интерес, на услуги, включващи проектиране и внедряване на ИТ системи, които (a) формират значителна част от вътрешния контрол над финансовата отчетност или (б) генерират информация, която е значима за счетоводните данни на клиента или за финансовите отчети, върху които фирмата ще изразява мнение, създава заплаха от преглед на собствената работа.

290.204                 Заплахата от преглед на собствената работа е твърде значима, за да позволи такива услуги, освен когато са въведени в действие подходящи предпазни мерки, гарантиращи, че:

(a)           клиентът потвърждава отговорността си за установяване и текущо наблюдение над система от вътрешни контроли;

(б)           клиентът натоварва с отговорността за вземане на всички управленски решение относно проектирането и внедряването на хардуерната или софтуерна система  компетентен служител, за предпочитане сред висшето ръководство;

(в)           клиентът взема всички управленски решения, касаещи процеса на проектиране и внедряване;

(г)           клиентът оценява адекватността и резултатите от проектирането и внедряването на системата; и

(д)           клиентът носи отговорност за оперирането на системата (хардуерна или софтуерна) и за данните, които тя използва или генерира.

290.205                 В зависимост от степента, в която се разчита на конкретните ИТ системи като част от одита, следва да бъде взето решение дали да се предоставят подобни услуги, които не са за изразяване на сигурност, като се използват единствено служители, които не са членове на одиторския екип и които имат различни направления на докладване в рамките на фирмата. Значимостта на всяка оставаща заплаха следва да се оцени и при необходимост да се приложат предпазни мерки за елиминирането й или свеждането й до приемливо ниво. Пример за такава предпазна мярка е ангажирането на професионален счетоводител, който да извърши преглед на одиторската работа или на работата, отнасяща се до услугата, която не е за изразяване на сигурност.

Клиенти за одит, които са предприятия от обществен интерес

290.206                 В случай, когато става въпрос за клиент за одит, който е предприятие от обществен интерес, фирмата не следва да предоставя услуги, включващи проектиране и внедряване на ИТ системи, които (a) формират значителна част от вътрешния контрол над финансовата отчетност или (б) генерират информация, която е значима за счетоводните данни на клиента или за финансовите отчети, върху които фирмата ще изразява мнение.

Услуги за подкрепа по време на съдебни процеси

290.207                 Услугите за подкрепа по време на съдебни процеси могат да включват дейности, като изпълнение ролята на вещо лице, изчисляване на очаквани щети или други суми, които биха могли да се превърнат във вземания или задължения в резултат на съдебния процес или друг юридически спор и оказване на съдействие във връзка с управлението и възстановяването на документи. Тези услуги могат да създадат заплаха от преглед на собствената работа или застъпничество.

290.208                 Ако фирмата предоставя услуга за подкрепа по време на съдебен процес на клиент за одит и услугата предполага оценяване на щети или други суми, които оказват влияние върху финансовите отчети, върху които фирмата ще изразява мнение, следва да се спазват разпоредбите относно изготвянето на оценки съгласно параграфи 290.175 до 290.180. В случаите на други услуги за подкрепа по време на съдебни процеси, значимостта на всяка създадена заплаха следва да се оцени и при необходимост да се приложат предпазни мерки за елиминиране на заплахата или за свеждането й до приемливо ниво.

Правни услуги

290.209                 За целите на настоящия раздел, правните услуги се дефинират като всякакви услуги, за които лицето, предоставящо услугите трябва или да бъде допуснато да практикува пред съдилищата на юрисдикцията, в която ще бъ­дат предоставени тези услуги, или да разполага с необходимото правно образование, за да практикува право. Тези правни услуги могат да обхващат, в зависимост от юрисдикцията, широк и разнообразен спектър от области, включващи както корпоративни, така и търговски услуги към клиенти, като например, договорна подкрепа, съдебен процес, консултации по сливания и придобивания, и подкрепа и съдействие на вътрешните правни отдели на клиентите. Предос­тавянето на правни услуги на предприятие, което е клиент за одит, може да създаде както заплаха от преглед на собствена работа, така и на заплаха от застъпничество.

290.210                 Правните услуги, които подпомагат клиент за одит при осъществяване на сделки (например, договорна подкрепа, правни консултации, правен дю дилиджънс и преструктуриране) могат да създадат заплахи от преглед на собствената работа. Наличието и значимостта на евентуална заплаха ще зависи от фактори като:

•               характера на услугата;

•               дали услугата се предоставя от член на одиторския екип; и

•               съществеността на всеки въпрос за финансовите отчети на клиента.

Значимостта на всяка създадена заплаха следва да се оцени и при необходимост да се приложат предпазни мерки за елиминирането й или свеждането й до приемливо ниво. Примерите за такива предпазни мерки включват:

•              използване при извършване на услугата на професионални лица, които не са членове на одиторския екип; или

•              ангажиране на професионално лице, което не е участвало при предоставяне на правните услуги, да консултира одиторския екип по въпросите на тези услуги и да извърши преглед на третирането във финансовите отчети.

290.211                 Действия в ролята на защитник на клиент за одит при разрешаване на спор или съдебен процес, когато сумите, за които става въпрос са съществени за финансовите отчети, върху които фирмата ще изразява мнение, биха създали заплахи от застъпничество и преглед на собствената работа, които са толкова значими, че никакви предпазни мерки не биха могли да ги сведат до приемливо ниво. Следователно, фирмата не следва да извършва такива услуги на клиент за одит.

290.212                 Когато от фирмата бъде поискано да изпълнява ролята на защита за клиент за одит при разрешаване на спор или съдебен процес и когато въпросните суми не са съществени за финансовите отчети, върху които ще се изразява мнение, фирмата следва да оцени значимостта на всяка създадена заплаха от застъпничество или от преглед на собствената работа и при необходимост да приложи предпазни мерки за елиминиране на заплахата или за свеждането й до приемливо ниво. Примерите за такива предпазни мерки включват:

•              използване при извършване на услугата на професионални лица, които не са членове на одиторския екип; или

•              ангажиране на професионално лице, което не е участвало при предоставяне на правните услуги, да консултира одиторския екип по въпросите на тези услуги и да извърши преглед на третирането във финансовите отчети.

290.213                 Назначаването на съдружник или служител във фирмата като главен юридически съветник по правните въпроси на клиент за одит би създало заплахи от преглед на собствена работа и от застъпничество, които са толкова значими, че никакви предпазни мерки не биха могли да сведат заплахите до приемливо ниво. В общия случай, позицията на главен юридически съветник е позиция от висшето ръководство с широка отговорност за правните дела на дружеството и следователно никой член на фирмата не следва да приема такова назначение от клиент за одит.

Услуги по набиране на персонал

Общи разпоредби

290.214                 Предоставянето на услуги по набиране на персонал на клиент за одит може да създаде заплахи, свързани с личен интерес, от фамилиарност и сплашване. Наличието и значимостта на евентуална заплаха ще зависи от фактори като:

•               характера на търсеното съдействие; и

•               ролята на лицето, което ще бъде назначавано.

Значимостта на всяка създадена заплаха следва да се оцени и при необходимост да се приложат предпазни мерки за елиминирането й или свеждането й до приемливо ниво. При всички случаи фирмата не следва да поема управленски отговорности, включително да изпълнява функцията на преговарящ от името на клиента, а решението кой да бъде назначен следва да се остави на клиента.

В общия случай, фирмата би могла да представя услуги, като преглед на професионалната квалификация на кандидатите и да дава съвети относно това, доколко са подходящи за поста. В допълнение, фирмата би могла да интервюира кандидатите и да дава съвети относно компетентността на даден кандидат за позиции в областта на финансовото счетоводство, администрацията или контрола.

Клиенти за одит, които са предприятия от обществен интерес

290.215                 Фирмата не следва да предоставя следните услуги по набиране на персонал на клиент за одит, който е предприятие от обществен интерес, по отношение на директор или отговорно длъжностно лице на предприятието или висше ръководство на позиция, позволяваща упражняване на значително влияние върху изготвянето на счетоводните данни на клиента или на финансовите отчети, върху които фирмата ще изразява мнение:

•               търсене на кандидати за такива позиции; и

•               предприемане на проверка на референциите на потенциалните кандидати за такива позиции.

Услуги, свързани с корпоративни финанси

290.216                 Предоставянето на услуги, свързани с корпоративните финанси, като (a) съдействие на клиент за одит при разработване на корпоративни стратегии, (б) идентифициране на евентуални цели за придобиване от страна на клиента за одит, (в) консултации по сделки за освобождаване от активи, (г) съдействие при сделки за набиране на финансови средства, и (д) предоставяне на консултации по структуриране, могат да създадат заплахи от застъпничество и преглед на собствената работа. Значимостта на всяка създадена заплаха следва да се оцени и при необходимост да се приложат предпазни мерки за елиминирането й или свеждането й до приемливо ниво. Примерите за такива предпазни мерки включват:

•              използване при извършване на услугата на професионални лица, които не са членове на одиторския екип; или

•              ангажиране на професионално лице, което не е участвало при предоставяне на услугите, свързани с корпоративните финанси, да консултира одиторския екип по въпросите на тези услуги и да извърши преглед на третирането във финансовите отчети.

290.217                 Предоставянето на услуга, свързана с корпоративните финанси, например съвет относно структуриране на корпоративна операция по финансиране или относно споразумения за финансиране, които пряко ще засегнат суми, подлежащи на отразяване във финансовите отчети, върху които фирмата ще изразява мнение, би могло да създаде заплаха от преглед на собствената работа. Наличието и значимостта на евентуална заплаха ще зависи от фактори като:

•              степента на субективност, използвана при определяне на подходящото третиране на резултатите или последствията от консултацията по корпоративни финанси във финансовите отчети;

•              степента, в която резултатите от консултацията по корпоративни финанси пряко ще засегне сумите, отразени във финансовите отчети, както и степента, в която тези суми за съществени за финансовия отчет; и

•              дали ефективността на консултацията по корпоративни финанси зависи от конкретно счетоводно третиране или представяне във финансовите отчети и е налице съмнение относно целесъобразността на счетоводното третиране или представяне съгласно съответната рамка за финансово отчитане.

Значимостта на всяка заплаха следва да се оцени и при необходимост да се приложат предпазни мерки за елиминирането й или свеждането й до приемливо ниво. Примерите за такива предпазни мерки включват:

•              използване при извършване на услугата на професионални лица, които не са членове на одиторския екип; или

•              ангажиране на професионално лице, което не е участвало при предоставяне на клиента на услугите, свързани с корпоративните финанси, да консултира одиторския екип по въпросите на тези услуги и да извърши преглед на счетоводното третиране и на третирането във финансовите отчети.

290.218                 Когато ефективността на консултацията по корпоративни финанси зависи от конкретно счетоводно третиране или представяне във финансовите отчети и:

(a)           одиторският екип изпитва основателни съмнения в целесъобразността на съответното счетоводно третиране или представяне съгласно уместната рамка за финансово отчитане; и

(б)           резултатите или последствията от консултацията по корпоративни финанси ще имат съществен ефект върху финансовите отчети, върху които фирмата ще изразява мнение;

заплахата от преглед на собствената работа би била толкова значима, че никакви предпазни мерки не биха могли да я сведат до приемливо ниво, в който случай консултацията по корпоративни финанси не следва да бъде предоставяна.

290.219                 Предоставянето на услуги, свързани с корпоративни финанси, включващи учредяване, записване или търговия с акции на клиент за одит би създало заплахи от застъпничество или преглед на собствената работа, които са толкова значими, че никакви предпазни мерки не биха могли да ги сведат до приемливо ниво. Съответно, фирмата не следва да предоставя такива услуги на клиент за одит.

Възнаграждения

Възнаграждения – относителен размер

290.220                 Когато общата сума на възнагражденията от клиент за одит представлява голям дял от общите възнаграждения на фирмата, изразяваща одиторското мнение, зависимостта от този клиент и загрижеността той да не бъде загубен създава заплаха, свързана с личен интерес или заплаха от сплашване. Значимостта на заплахата ще зависи от фактори като:

•               оперативната структура на фирмата;

•               дали фирмата е вече установена или новосъздадена; и

•               значимостта на клиента – в количествено и/или в качествено отношение – за фирмата.

Значимостта на заплахата следва да се оцени и при необходимост да се приложат предпазни мерки за елиминирането й или свеждането й до приемливо ниво. Примерите за такива предпазни мерки включват:

•               намаляване зависимостта от този клиент;

•               външни прегледи за контрол върху качеството; или

•              консултиране с трета страна, като например професионален регулаторен орган или професионален счетоводител, относно ключовите одиторски преценки.

290.221                 Заплаха, свързана с личен интерес или от сплашване се създава също така, когато възнагражденията, генерирани от даден клиент за одит, представляват голям дял от приходите от клиенти на отделен съдружник или голям дял от приходите на отделен офис на фирмата. Значимостта на заплахата ще зависи от фактори като:

•              значимостта на клиента в количествено и/или качествено отношение за дадения съдружник или офис; и

•              степента, в която възнаграждението на съдружника, или на съдружниците в офиса, е в зависимост от хонорарите, генерирани от този клиент.

Значимостта на заплахата следва да се оцени и при необходимост да се приложат предпазни мерки за елиминирането й или свеждането й до приемливо ниво. Примерите за такива предпазни мерки включват:

•               намаляване зависимостта от този клиент за одит;

•              ангажиране на професионален счетоводител, който да извърши преглед на работата или по друг начин да предостави консултация когато е необходимо; или

•               регулярни независими вътрешни или външни прегледи за качеството на ангажимента.

Клиенти за одит, които са предприятия от обществен интерес

290.222                 Когато клиентът за одит е предприятие от обществен интерес и в течение на две последователни години общите възнаграждения от клиента и свързаните с него предприятия (като се отчитат съображенията по параграф 290.27) представляват повече от 15% от общата сума на възнагражденията, получени от фирмата, която изразява мнение върху финансовия отчет на клиента, фирмата следва да оповести пред лицата, натоварени с общото управление на клиента за одит, факта, че общата сума на тези възнаграждения представлява повече от 15% от общите възнаграждения, получени от фирмата и да обсъди кои от посочените по-долу предпазни мерки ще приложи, за да сведе заплахата до приемливо ниво, след което следва да приложи избраната предпазна мярка:

•              преди издаване на одиторското мнение върху финансовия отчет за втората година, професионален счетоводител, който не е член на фирмата, изразяваща мнение върху финансовия отчет, осъществява преглед за контрол върху качеството на този ангажимент или професионален регулаторен орган извършва преглед на ангажимента, който е равносилен на преглед за контрол върху качеството на ангажимента  („преглед преди издаване”); или

•              след като одиторското мнение върху финансовия отчет за втората година бъде издадено, но преди издаването на одиторското мнение върху финансовия отчет за третата година, професионален счетоводител, който не е член на фирмата, изразяваща мнение върху финансовия отчет или професионален регулаторен орган осъществява преглед върху одита за втората година, който е равносилен на  преглед за контрол върху качеството на ангажимента („преглед след издаване”).

Когато общите възнаграждения значително надхвърлят 15%, фирмата следва да реши дали значимостта на заплахата е такава, че преглед след издаване не би свел заплахата до приемливо ниво и следователно се изисква преглед преди издаване. При тези обстоятелства следва да бъде осъществен преглед преди издаване.

Впоследствие, ако възнагражденията продължават всяка година да надвишават 15%, следва да бъде направено оповестяване и обсъждане с лицата, натоварени с общото управление, и да бъде приложена някоя от изброените по-горе предпазни мерки. Ако възнагражденията значително надхвърлят 15%, фирмата следва да реши дали значимостта на заплахата е такава, че преглед след издаване не би свел заплахата до приемливо ниво и следователно се изисква преглед преди издаване. При тези обстоятелства следва да бъде осъществен преглед преди издаване.

Възнаграждения – просроченост

290.223                 Ако възнаграждения, дължими от клиент за одит, останат неплатени продължително време, особено ако значителна част не е платена преди издаването на одиторския доклад за следващата година, може да бъде създадена заплаха, свързана с личен интерес. В общия случай, от фирмата се очаква да изиска плащане на тези възнаграждения преди издаване на въпросния одиторски доклад. Ако възнагражденията останат неизплатени след издаване на доклада, наличието и значимостта на евентуална заплаха следва де се оцени и при необходимост да бъдат приложени предпазни мерки за елиминиране на заплахата или за свеждането й до приемливо ниво. Пример за такава предпазна мярка е ангажирането на допълнителен професионален счетоводител, който не е взел участие в ангажимента за одит, да предостави консултация или да осъществи преглед на извършената работа. Фирмата следва да реши дали просрочените възнаграждения могат да бъдат разглеждани като равносилни на заем за клиента и дали, поради значимостта на просрочените възнаграждения, е целесъобразно фирмата да бъде преназначена или да продължи ангажимента за одит.

Ввъзнаграждения под условие

290.224                 Възнагражденията под условие са възнаграждения, изчислени на предварително определена база, свързана с изхода или резултата от сделка, или с резултата от извършената от фирмата работа. За целите на настоящия раздел, възнагражденията не се считат за условни, ако са определени от съд или друг публичен орган.

290.225                 Възнаграждение под условие, начислено от фирмата пряко или непряко, например чрез посредник, във връзка с ангажимент за одит, създава заплаха, свързана с личен интерес, която е толкова значима, че никакви предпазни мерки не биха могли да я сведат до приемливо ниво. Съответно фирмата не следва да встъпва в споразумения за такива възнаграждения.

290.226                 Възнаграждение под условие, начислено от фирмата пряко или непряко, например чрез посредник, във връзка с предоставена на клиент за одит услуга, която не е за изразяване на сигурност, може също да създаде заплаха, свързана с личен интерес. Създадената заплаха би била толкова значима, че никакви предпазни мерки не биха могли да я сведат до приемливо ниво, ако:

(a)           възнаграждението е начислено от фирмата, изразяваща мнение върху финансовия отчет и възнаграждението е съществено или се очаква да бъде съществено за фирмата;

(б)           възнаграждението е начислено от фирма, принадлежаща към мрежа от фирми, която участва в значителна част от одита и възнаграждението е съществено или се очаква да бъде съществено за тази фирма; или

(в)           резултатът от услугата, която не е за изразяване на сигурност, и следователно размерът на възнаграждението е зависим от бъдеща или текуща преценка, свързана с одита на съществена сума във финансовите отчети.

Съответно такива споразумения не следва да бъдат приемани.

290.227                 По отношение на споразумения за други възнаграждения под условие, начислявани от фирмата на клиент за одит за услуги, които не са за изразяване на сигурност,  наличието и значимостта на евентуална заплаха ще зависи от фактори като:

•               диапазона на възможните суми на възнагражденията;

•              дали уместен орган решава изхода от въпроса, въз основа на който ще бъде определено възнаграждението под условие;

•               характера на услугата; и

•               ефекта от събитието или сделката върху финансовите отчети.

Значимостта на всяка заплаха следва да се оцени и при необходимост да се приложат предпазни мерки за елиминирането й или свеждането й до приемливо ниво. Примерите за такива предпазни мерки включват:

•              ангажиране на професионален счетоводител, който да извърши преглед на съответната одиторска работа или по друг начин да предостави консултация когато е необходимо; или

•              използване на професионални лица, които не са членове на одиторския екип, за извършване на услугата, която не е за изразяване на сигурност.

Политика за оценяване и възнаграждения

290.228                 Заплаха, свързана с личен интерес се създава, когато член на одиторския екип се оценява или възнаграждава на база на продажбите на услуги, които не са за изразяване на сигурност, на клиент за одит. Значимостта на заплахата ще зависи от:

•              процента от възнаграждението или оценката на резултатите от дейността на даденото лице, който се базира на продажбата на подобни услуги;

•               ролята на лицето в одиторския екип; и

•               дали решението за издигане на даденото лице се влияе от продажбата на подобни услуги.

Значимостта на заплахата следва да се оцени и ако тя не е на приемливо ниво, фирмата следва или да преразгледа плана си за възнагражденията и процедурата за оценяване на това лице, или да приложи предпазни мерки за елиминиране на заплахата или за свеждането й до приемливо ниво. Примерите за такива предпазни мерки включват:

•               отстраняване на тези лица от одиторския екип; или

•              ангажиране на професионален счетоводител, който да осъществи преглед на работата на члена на одиторския екип.

290.229                 Ключов съдружник по одита не следва да бъде оценяван или възнаграждаван на база на неговия успех в продажбите на услуги, които не са за изразяване на сигурност, на клиент за одит на този съдружник. Това не предполага забрана на обичайните споразумения за разпределение на печалбата между съдружниците в дадена фирма.

Подаръци и гостоприемство

290.230                 Приемане на подаръци или гостоприемство от клиент за одит може да създаде заплаха, свързана с личен интерес или заплаха от фамилиарност. Ако фирмата или член на одиторския екип приеме подаръци или гостоприемство, освен в случаите, когато стойността е незначителна и несъществена, създадените заплахи биха били толкова значими, че никакви предпазни мерки не биха могли да ги сведат до приемливо ниво. Следователно, нито фирмата, нито член на одиторския екип, следва да приемат такива подаръци или гостоприемство.

Действителни съдебни процеси или заплаха за съдебен процес

290.231                 Когато между фирмата или член на одиторския екип и клиента за одит се завежда съдебен процес или неговото завеждане изглежда вероятно, се създава заплаха, свързана с личен интерес и заплаха от сплашване. Взаимоотношенията между ръководството на клиента и членовете на одиторския екип трябва да се характеризират с пълна откровеност и цялостно оповестяване относно всички аспекти на стопанската дейност на клиента. Когато фирмата и ръководството на клиента са поставени в противостоящи си позиции в резултат на действителен съдебен процес или на заплаха от съдебен процес, което се отразява на готовността на ръководството на прави пълни оповестявания, се създава заплаха, свързана с личен интерес и заплаха от сплашване. Значимостта на заплахите ще зависи от фактори като:

•               съществеността на съдебния процес; и

•               дали съдебният процес се отнася до предходен ангажимент за одит.

Значимостта на заплахите следва да се оцени и при необходимост да се приложат предпазни мерки за елиминирането им или за свеждането им до приемливо ниво. Примерите за такива предпазни мерки включват:

•              ако в съдебният процес участва член на одиторския екип – отстраняване на това лице от одиторския екип; или

•               ангажиране на професионално лице, което да осъществи преглед на извършената работа.

Ако подобни предпазни мерки не сведат заплахите до приемливо ниво, единственото целесъобразно действие е оттегляне или отказ от ангажимента за одит.

Параграфи 290.232 до 290.499 умишлено са оставени без съдържание.

Доклади, които съдържат ограничение по отношение ползване и разпространение

Въведение

290.500                 Изискванията за независимост съгласно Раздел 290 са приложими към всички ангажименти за одит. При някои обстоятелства обаче, когато става въпрос за ангажименти за одит, при които одиторският доклад съдържа ограничение по отношение ползването и разпространението му и при положение, че условията по параграфи 290.501 до 290.502 са изпълнени, изискванията за независимост по настоящия раздел могат да бъдат модифицирани съгласно предвиденото в параграфи 290.505 до 290.514. Тези параграфи са приложими единствено спрямо ангажимент за одит на финансови отчети със специално предназначение, (a) който има за цел да представи заключение в позитивна или отрицателна форма, че финансовите отчети са изготвени във всички съществени аспекти в съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане, включително когато общата рамка е на база честно представяне, че финансовият отчет дава вярна и честна представа или представя достоверно във всички съществени аспекти в съответствие с приложимата обща рамка за финансово отчитане и (б) при който одиторският доклад съдържа ограничение по отношение ползване и разпространение. Модификациите не са разрешени в случай на одит на финансови отчети, изискван по закон или нормативна разпоредба.

290.501                 Модификациите на изискванията по Раздел 290 са разрешени, когато предвидените потребители на доклада  (a) са в течение на целта и ограниченията на доклада и (б) изразяват изрично съгласие с прилагането на модифицираните изисквания за независимост. Информация относно целта и ограниченията на доклада може да бъде получена от предвидените потребители посредством участието им – пряко или косвено, чрез представител, който разполага с правомощия да действа от името на предвидените потребители – в установяване естеството и обхвата на ангажимента. Подобно участие повишава способността на фирмата да комуникира с предвидените потребители по въпроси, свързани с независимостта, включително обстоятелствата, уместни при оценяване на заплахите за независимостта и приложимите предпазни мерки за елиминирането им или за свеждането им до приемливо ниво, както и за получаване съгласието на предвидените потребители за модифицираните изисквания за независимост, които ще се приложат.

290.502                 Фирмата следва да комуникира (например, в писмото за ангажимента) с предвидените потребители относно изискванията за независимост, които ще бъдат прилагани във връзка с изпълнението на ангажимента за одит. Когато предвидените потребители представляват определена категория потребители (например, заемодатели по споразумение за синдикиран кредит), в рамките на която не са конкретно идентифицирани поименно към момента, в който се установяват условията на ангажимента, тези потребители впоследствие следва да бъдат информирани относно изискванията за независимост, договорени с представителя (например, представителя, който предоставя на всички потребители писмото на фирмата за ангажимента).

290.503 Ако фирмата издава за същия клиент и одиторски доклад, който не съдържа ограничение по отношение ползване и разпространение, разпоредбите по параграфи 290.500 до 290.514 не променят изискването по отношение на ангажимента за одит да се приложат разпоредбите съгласно параграфи 290.1 до 290.232.

290.504                 Модификациите на изискванията съгласно Раздел 290, които са разрешени при изложените по-горе обстоятелства, се разглеждат в параграфи 290.505 до 290.514. Във всички останали аспекти се изисква спазване на разпоредбите на Раздел 290.

Предприятия от обществен интерес

290.505                 Когато са изпълнени условията съгласно параграфи 290.500 до 290.502, не е необходимо да се прилагат допълнителните изисквания по параграфи 290.100 до 290.232, приложими по отношение на ангажименти за одит на предприятия от обществен интерес.

Свързани предприятия

290.506                 Когато са изпълнени условията съгласно параграфи 290.500 до 290.502, препратките към клиента за одит не включват свързаните с него предприятия. Когато обаче, на одиторският екип е известно, или има основания да счита, че взаимоотношение или обстоятелство, касаещо свързано с клиента предприятие, е уместно при оценяване независимостта на фирмата от клиента, одиторският екип следва да включи това свързано предприятие при идентифициране и оценяване на заплахите за независимостта и при прилагането на подходящите предпазни мерки.

Мрежи от фирми и фирми, принадлежащи към мрежи

290.507                 Когато са изпълнени условията съгласно параграфи 290.500 до 290.502, препратките към фирмата не включват фирмите, принадлежащи към мрежата от фирми. Когато обаче, на фирмата е известно, или има основания да счита, че са създадени заплахи, произтичащи от интереси или взаимоотношения на фирма, принадлежаща към мрежата, те следва да бъдат включени при оценяването на заплахите за независимостта.

Финансови интереси, заеми и гаранции, тесни бизнес взаимоотношения и семейни и лични взаимоотношения

290.508                 Когато са изпълнени условията съгласно параграфи 290.500 до 290.502, съответните разпоредби, изложени в параграфи 290.102 до 290.145 се прилагат единствено спрямо членовете на екипа по ангажимента, техните най-близки членове на семействата и близки родственици.

290.509                 В допълнение, следва да бъде установено дали заплахи за независимостта се създават от интереси и взаимоотношения, описани в параграфи 290.102 до 290.145, между клиента за одит и следните членове на одиторския екип:

(a)           лицата, които предоставят консултации по методологически или специфични за дадения отрасъл въпроси, сделки или събития; и

(б)           лицата, които осъществяват контрол върху качеството на ангажимента, включително тези, които извършват преглед за контрол върху качеството на ангажимента.

Следва да бъде направена оценка на значимостта на всяка заплаха, за която екипът по ангажимента има основания да счита, че се създава в резултат на интереси или взаимоотношения между клиента за одит и други лица във фирмата, които могат пряко да влияят върху резултатите от ангажимента за одит, включително тези, които могат да препоръчват възнаграждението, или които осигуряват пряк управленски, контролен или друг вид надзор върху съдружника, отговорен за ангажимента за одит, във връзка с изпълнението на одиторския ангажимента (включително тези лица, които заемат последващите по-старши нива над съдружника, отговорен за ангажимента до лицето, което е старши или управляващ съдружник на фирмата (главен изпълнителен директор или негов еквивалент)).

290.510                 Следва да бъде направена също оценка на значимостта на всяка заплаха, за която екипът по ангажимента има основания да счита, че се създава от финансови интереси в клиента за одит, притежавани от лицата, описани по параграфи 290.108 до 290.111 и параграфи 290.113 до 290.115.

290.511                 Когато дадена заплаха за независимостта не е на приемливо ниво, следва да бъдат приложени предпазни мерки за елиминирането на заплахата или за свеждането й до приемливо ниво.

290.512                 При прилагане на разпоредбите по параграфи 290.106 и 290.115 по отношение на интереси на фирмата, ако фирмата има съществен финансов интерес, независимо дали пряк или непряк, в клиента за одит, създадената заплаха, свързана с личен интерес, би била толкова значима, че никакви предпазни мерки не биха могли да я сведат до приемливо ниво. Съответно фирмата не следва да има такъв финансов интерес.

Наемане на работа при клиент за одит

290.513                 Следва да бъде направена оценка на значимостта на всички заплахи, произтичащи от трудовоправните взаимоотношения, описани в параграфи 290.134 до 290.138. Когато съществуват заплахи, които не са на приемливо ниво следва да бъдат приложени предпазни мерки за елиминирането на заплахите или за свеждането им до приемливо ниво. Примерите за предпазните мерки, които биха могли да бъдат подходящи, включват тези, изложени в параграф 290.136.

Предоставяне на услуги, които не са за изразяване на сигурност

290.514                 Ако фирмата изпълнява ангажимент за клиент за одит за издаване на доклад с ограничено ползване и разпространение и предоставя услуга, която не е за изразяване на сигурност на този клиент за одит, следва да бъдат спазени изискванията по параграфи 290.156 до 290.232, като се имат пред вид параграфи 290.504 до 290.507.

РАЗДЕЛ 291

НЕЗАВИСИМОСТ – ДРУГИ АНГАЖИМЕНТИ ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА СИГУРНОСТ

Независимост – други ангажименти за изразяване на сигурност

Структура на раздела

291.1     Настоящият раздел разглежда изискванията за независимост при ангажименти за изразяване на сигурност, които не са ангажименти за одит или преглед. Изискванията за независимост при ангажименти за одит и преглед са разгледани в Раздел 290. Ако клиентът по ангажимент за изразяване на сигурност е също така клиент за одит или преглед, изискванията по Раздел 290 се прилагат и по отношение на фирмата, веригата от фирми и членовете на одиторския екип или на екипа за преглед. При някои обстоятелства, свързани с ангажименти за изразяване на сигурност, когато докладът за изразяване на сигурност съдържа ограничение по отношение ползването и разпространението и при положение, че са изпълнени определени условия, изискванията за независимост по настоящия раздел могат да бъдат модифицирани, както е предвидено в параграфи 291.21 до 291.27.

291.2     Ангажиментите за изразяване на сигурност са разработени с цел повишават степента на доверие на предвидените потребители в резултатите от оценяването или измерването на предмета на ангажимента спрямо определени критерии. Международната рамка на ангажиментите за изразяване на сигурност (Обща рамка за изразяване на сигурност), издадена от Съвета по международни одиторски стандарти и стандарти за изразяване на сигурност разглежда елементите и целите на ангажимент за изразяване на сигурност и идентифицира ангажиментите, по отношение на които се прилагат Международните стандарти за ангажименти за изразяване на сигурност (МСАИС). Относно описание на елементите и целите на ангажимента за изразяване на сигурност, моля вижте Общата рамка за изразяване на сигурност.

291.3     Съблюдаването на фундаменталния принцип на обективността изисква независимост от клиентите по ангажименти за изразяване на сигурност. Когато става въпрос за ангажименти за изразяване на сигурност, в обществен интерес е, и следователно се изисква от настоящия Етичен кодекс, членовете на екипите по ангажименти за изразяване на сигурност и фирмите да бъдат независими от клиентите по ангажиментите за изразяване на сигурност и да бъде оценена всяка заплаха, която фирмата има основание да счита, че е създадена от интересите и взаимоотношенията на фирма, принадлежаща към мрежата от фирми. Освен това, когато екипът по ангажимента за изразяване на сигурност знае или има основания да счита, че взаимоотношение или обстоятелство, касаещо друго свързано с клиента по ангажимента за изразяване на сигурност предприятие, има отношение към оценяването на независимостта на фирмата от клиента, екипът по ангажимента за изразяване на сигурност следва да включи това свързано предприятие при идентифициране и оценяване на заплахите за независимостта и прилагане на подходящите предпазни мерки.

Подход на концептуална рамка към независимостта

291.4     Целта на настоящия раздел е да съдейства на фирмите и членовете на екипите по ангажименти за изразяване на сигурност при прилагане на изложения по-долу подход на концептуалната рамка, с оглед постигане и запазване на независимост.

291.5     Независимостта включва:

Независимост на мнението

Състоянието на съзнанието, което позволява изразяване на заключение, без върху него да се отразяват влияния, които компроме­тират професионалната преценка, позволявайки по този начин на лицето да действа почтено, обективно и да упражнява професионален скептицизъм.

Независимост в поведението

Избягването на факти и обстоятелства, които са толкова същест­вени, че разумна и информирана трета страна, отчитайки всички конкретни факти и обстоятелства, би стигнала вероятно до заключение, че почтеността, обективността и професионалният скептицизъм на фирмата или на член на екипа по ангажимент за изразяване на сигурност, са били компрометирани.

291.6     Подходът на концептуалната рамка следва да се прилага от професионалните счетоводители с оглед:

•               идентифициране на заплахи за независимостта;

•               оценяване на значимостта на идентифицираните заплахи; и

•              прилагане при необходимост на предпазни мерки за елиминиране на заплахите или за свеждането им до приемливо ниво.

Когато професионалният счетоводител установи, че подходящите предпазни мерки не са налице или не могат да бъдат приложени за елиминиране на заплахите или за свеждането им до приемливо ниво, професионалният счетоводител следва да отстрани обстоятелството или взаимоотношението, пораждащо заплахите, или да прекрати или се откаже от ангажимента за изразяване на сигурност. При прилагане на настоящата концептуална рамка професионалният счетоводител следва да използва професионална преценка.

291.7     Много различни обстоятелства или комбинации от обстоятел­ства могат да бъдат уместни при оценяване на заплахите за независимостта. Не е възможно да се дефинира всяка ситуация, която създава заплахи за независимостта и да се определят подходящите действия. Поради това настоящият Кодекс установява концептуална рамка, която изисква фирмите и членовете на екипите по ангажимента да идентифицират, оценяват и се справят със заплахите за независимостта. Подходът на концептуалната рамка подпомага професионалните счетоводители в практиката при съблюдаване на етичните изисквания на настоящия Кодекс. Този подход обхваща многообразието от обстоятелства, създаващи заплахи за независимостта и е в състояние да предпази професионалния счетоводител от достигане до заключение, че ако дадена ситуация не е изрично забранена, то тя е разрешена.

291.8     Параграф 291.100 и следващите разглеждат начина, по който трябва да се прилага подходът на концептуалната рамка по отношение на независимостта. Тези параграфи не обхващат всички обстоятелства и взаимоотношения, които създават или могат да създадат заплахи за независимостта.

291.9     При вземане на решение за приемане или продължаване на ангажимент, или относно това дали дадено лице може да е член на екипа по ангажимента за изразяване на сигурност, фирмата следва да идентифицира и оцени заплахите за независимостта. Ако заплахите не са на приемливо ниво и решението се отнася до това дали да се приеме даден ангажимент или конкретно лице да се включи в екипа по ангажимента за изразяване на сигурност, фирмата следва да установи дали са налице предпазни мерки за елиминиране на заплахите или за свеждането им до приемливо ниво. Ако решението се отнася до това дали да се продължи даден ангажимент, фирмата следва да установи дали някоя от предпазните мерки ще продължи да бъде ефективна за елиминиране на заплахите или за свеждането им до приемливо ниво, или ще е необходимо да се приложат други предпазни мерки, или ще е необходимо ангажиментът да бъде прекратен. Винаги когато по време на ангажимента нова информация относно заплаха за независимостта попадне във вниманието на фирмата, тя следва да оцени значимостта на тази заплаха в съответствие с подхода на концептуалната рамка.

291.10   В целия настоящ раздел се правят препратки към значимостта на заплахите за независимостта. При оценяване значимостта на дадена заплаха следва да бъдат взети под внимание както качествени, така и количествени фактори.

291.11   В повечето случаи настоящият раздел не предписва конкретна отговорност за действия, свързани с независимостта, на лицата в рамките на фирмата, тъй като отговорността може да варира в зависимост от размера, структурата и организацията на фирмата. Съгласно Международните стандарти за контрол върху качеството от фирмата се изисква да установи политика и процедури, разработени с оглед осигуряване на разумна степен на сигурност, че независимостта се поддържа, когато това е необходимо съгласно съответните етични изисквания.

Ангажименти за изразяване на сигурност

291.12   Както е обяснено по-подробно в Общата рамка за изразяване на сигурност, при ангажимент за изразяване на сигурност професионалният счетоводител на публична практика изразява заключение, целящо да повиши степента на доверие на предвидените потребители (различни от отговорната страна) в резултатите от оценяването или измерването на предмета на ангажимента спрямо определени критерии.

291.13   Резултатът от оценяването или измерването на предмета е информацията, която се получава вследствие прилагането на определени критерии спрямо предмета на ангажимента. Терминът „информация за предмета” се използва, за да обозначи резултатите от оценяването или измерването на предмета. Така например, Общата рамка посочва, че твърдение относно ефективността на вътрешния контрол (информация за предмета) се получава в резултат на прилагане на обща рамка за оценяване ефективността на вътрешния контрол, като например COSO[1] или CoCo[2] (критерии), спрямо вътрешния контрол, процес (предмет).

291.14   Ангажиментите за изразяване на сигурност могат да бъдат бази­рани на твърдение за вярност или да са с пряко докладване. И в двата случая те включват три отделни страни: професионален счетоводител на публична практика, отговорно лице и предвидени потребители.

291.15   При ангажимент за изразяване на сигурност, който е базиран на твърдение за вярност, оценяването или измерването на предмета се осъществява от отговорното лице, а информацията за предмета е под формата на твърдение за вярност от отговорното лице, което се предоставя на разположение на предвидените потребители.

291.16   При ангажимент за изразяване на сигурност с пряко докладва­не, професионалният счетоводител на публична практика или директно извършва оценяването и измерването на предмета, или получава изявление от отговорното лице, което е осъществило оценяването или измерването, което не е на разположение на предвидените потребители. Информацията за предмета се пре­доставя на предвидените потребители в доклада за изразяване на сигурност.

Ангажименти за изразяване на сигурност, базирани на твърдение за вярност

291.17   При ангажимент за изразяване на сигурност, базиран на твърдение за вярност, членовете на екипа по ангажимента за изразяване на сигурност и фирмата следва да бъдат независими от клиента по ангажимента за изразяване на сигурност (страната, отговорна за информацията за предмета, която може също така да е отговорна и за предмета). Тези изисквания за независимост забраняват определени взаимоотношения между членовете на екипа по ангажимента за изразяване на сигурност и (a) директорите и отговорните длъжностни лица и (б) лица при клиента, които са на позиции, позволяващи упражняване на значително влияние върху информацията за предмета. Следва да бъде установено също така дали се създават заплахи за независимостта от взаимоотношенията с лица при клиента, които са на позиции, позволяващи упражняването на значително влияние върху информацията за предмета. Следва да бъде направена оценка на значимостта на всички заплахи, които фирмата има основания да счита, че се създават от интересите и взаимоотношенията на фирма, принадлежаща към мрежата от фирми[3].

291.18   При мнозинството ангажименти за изразяване на сигурност, бази­рани на твърдение за вярност, отговорното лице е отговорно както за информа­цията за предмета, така и за предмета. При някои ангажименти обаче, отговорната страна е възможно да не отговаря за предмета. Например, когато професионалният счетоводител на публична практика е ангажиран да изпълни ангажимент за изразяване на сигурност относно доклад, който е бил изготвен от консултант по опазване на околната среда във връзка с устойчивите практики на дадена компания, за разпространение до предвидените потребители, то консултантът по опазване на околната среда е отговорното лице за информацията за предмета, а компанията е отговорна за самия предмет (устойчивите практики).

291.19   При ангажименти за изразяване на сигурност, базирани на твърдение за вярност, при които отговорната страна е отговорна за информацията за предмета, но не и за самия предмет, членовете на екипа по ангажимента за изразяване на сигурност и фирмата следва да бъдат независими от лицето, отговорно за инфор­мацията за предмета (клиента по ангажимента за изразяване на сигурност). В допълнение към това, следва да бъде направена оценка на всички заплахи, които фирмата има основания да счита, че са създадени от интереси и взаимо­отношения между член от екипа по ангажимента за изразяване на сигурност, фирмата, фирма, принадлежаща към мрежата от фирми и страната, отговорна за предмета.

Ангажименти за изразяване на сигурност с пряко докладване

291.20   При ангажименти за изразяване на сигурност с пряко докладване, членовете на екипа по ангажимента за изразяване на сигурност и фирмата следва да са независими от клиента по ангажимента за изразяване на сигурност (страната, отговорна за информацията за предмета). Следва да бъде направена оценка на всички заплахи, които фирмата има основания да счита, че са създадени от интереси и взаимоотношения на фирма, принадлежаща към мрежата от фирми.

Доклади, които съдържат ограничение по отношение ползването и разпространението

291.21   При определени обстоятелства, когато докладът за изразяване на сигурност съдържа ограничение по отношение ползването и разпространението, и при положение, че условията по настоящия параграф и параграф 291.22 са изпълнени, изискванията за независимост съгласно настоящия раздел могат да бъдат модифицирани. Модификациите на изискванията по Раздел 291 са разрешени, когато предвидените потребители на доклада (a) са в течение на целта, информацията за предмета и ограниченията на доклада и (б) изразяват изрично съгласие с прилагането на модифицираните изисквания за независимост. Информация относно целта, информацията за предмета и ограниченията на доклада може да бъде получена от предвидените потребители посредством участието им – пряко или косвено, чрез свой представител, който разполага с правомощия да действа от името на предвидените потребители – в установяване естеството и обхвата на ангажимента. Подобно участие повишава способността на фирмата да комуникира с предвидените потребители по въпроси, свързани с независимостта,  включително обстоятелствата, уместни при оценяване на заплахите за независимостта и приложимите предпазни мерки, необходими за елиминирането им или за свеждането им до приемливо ниво, както и за получаване съгласието на предвидените потребители за модифицираните изисквания за независимост, които ще се приложат.

291.22   Фирмата следва да комуникира (например, в писмото за ангажимента) с предвидените потребители относно изискванията за независимост, които ще бъдат прилагани във връзка с изпълнението на ангажимента за изразяване на сигурност. Когато предвидените потребители представляват определена категория потребители (например, заемодатели по споразумение за синдикиран кредит), в рамките на която не са конкретно идентифицирани поименно към момента, в който се установяват условията на ангажимента, тези потребители впоследствие следва да бъдат информирани относно изискванията за независимост, договорени с представителя (например, представителя, който предоставя на всички потребители писмото на фирмата за ангажимента).

291.23   Ако фирмата издава за същия клиент и доклад за изразяване на сигурност, който не съдържа ограничение по отношение ползването и разпространението, разпоредбите по параграфи 291.25 до 291.27 не променят изискването по отношение на този ангажимент за изразяване на сигурност да се прилагат разпоредбите съгласно параграфи 291.1 до 291.159. Ако фирмата издава за същия клиент и одиторски доклад, независимо дали той съдържа ограничение по отношение ползването и разпространението, разпоредбите на Раздел 290 следва да се прилагат спрямо този ангажимент за одит.

291.24   Модификациите на изискванията съгласно Раздел 291, които са разрешени при изложените по-горе обстоятелства, се разглеждат в параграфи 291.25 до 291.27. Във всички останали аспекти се изисква спазване на разпоредбите на Раздел 291.

291.25   Когато са изпълнени условията по параграфи 291.21 и 291.22, съответните разпоредби, изложени в параграфи 291.104 до 291.134 се прилагат спрямо всички членове на екипа по ангажимента, техните най-близки членове на семействата и близки родственици. В допълнение към това, следва да бъде установено дали заплахи за независимостта се създават от интереси и взаимоотношения между клиента по ангажимента за изразяване на сигурност и следните членове на екипа по ангажимента за изразяване на сигурност:

•              лицата, които предоставят консултации по методологически или специфични за дадения отрасъл въпроси, сделки или събития; и

•              лицата, които осъществяват контрол върху качеството на ангажимента, включително тези, които извършват преглед за контрол върху качеството на ангажимента.

Следва да бъде направена също оценка, чрез рефериране към разпоредбите, изложени в параграфи 291.104 до 291.134, на всички заплахи, които екипът по ангажимента има основания да счита, че се създават от интереси и взаимоотношения между клиента по ангажимента за изразяване на сигурност и други лица в рамките на фирмата, които могат пряко да влияят върху резултата от ангажимента за изразяване на сигурност, включително тези, които препоръчват възнагражденията или които осигуряват пряк управленски, контролен или друг вид надзор върху съдружника, отговорен за ангажимента за изразяване на сигурност, във връзка с изпълнението на ангажимента за изразяване на сигурност.

291.26   Дори да са изпълнени условията, изложени в параграфи 291.21 до 291.22, ако фирмата има съществен финансов интерес, независимо дали пряк или непряк, в клиента по ангажимента за изразяване на сигурност, създадената заплаха, свързана с личен интерес, би била толкова значима, че никакви предпазни мерки не биха могли да я сведат до приемливо ниво. Съответно фирмата не следва да има такъв финансов интерес. Освен това, фирмата следва да спазва изискванията на другите приложими разпоредби на настоящия раздел, разгледани в параграфи 291.113 до 291.159.

291.27   Следва да бъде направена също оценка на всички заплахи, които фирмата има основания да счита, че са създадени от интереси и взаимоотношения на фирма, принадлежаща към мрежата от фирми.

Няколко отговорни лица

291.28   При някои ангажименти за изразяване на сигурност, без значение дали са базирани на твърдение за вярност, или са с пряко докла­дване, е възможно да има няколко отговорни лица (страни). При подобни ангажименти, когато се определя дали е необходимо да се прила­гат разпоредбите на настоящия раздел към всяка отговорна страна, фирмата може да вземе под внимание това дали интерес или вза­имоотношение между фирмата или член на екипа за изразяване на сигурност и конкретната отговорна страна биха създали заплаха за независимостта, която не е незначителна или несъществена в контекста на информацията за предмета. В този случай би тряб­вало да се вземат под внимание фактори като:

•              съществеността на информацията за предмета (или предмета), за която е отговорно отговорното лице; и

•               степента на обществения интерес, асоцииран с ангажимента.

Ако фирмата установи, че заплахата за независимостта, създаде­на от някакъв подобен интерес или подобно взаимоотношение с конкретна отговорна страна, би била незначителна и несъществена, може да не е необходимо всички разпоредби на настоящия раздел да се прилагат към тази отговорна страна.

Документация

291.29   Документацията осигурява доказателства за преценките на професионалния счетоводител при формиране на заключения относно спазването на изискванията за независимост. Липсата на документация не е определяща за това дали фирмата е взела под внимание конкретен въпрос и дали е независима.

Професионалният счетоводител следва да документира заключенията относно спазването на изискванията за независимост и същността на всички уместни обсъждания, подкрепящи тези заключения. Съответно:

(a)           когато се изискват предпазни мерки за свеждане на заплаха до приемливо ниво, професионалният счетоводител следва да документира характера на заплахата и действащите или приложените предпазни мерки, които свеждат заплахата до приемливо ниво; и

(б)           когато дадена заплаха изисква значителен анализ за определяне дали са необходими предпазни мерки и професионалният счетоводител е стигнал до заключение, че такива не са нужни, тъй като заплахата вече е била на приемливо ниво, професионалният счетоводител следва да документира характера на заплахата и обосновката на заключението.

Период на ангажимента

291.30   Изисква се независимост от клиента по ангажимента за изразяване на сигурност както по време на периода на ангажимента, така и по време на периода, обхванат от информацията за предмета. Началото на периода на ангажимента е когато екипът за изразяване на сигурност започне да извършва услугите по изразяване на сигурност. Краят на периода на ангажимента е когато е издаден докладът за изразяване на сигурност. Когато ангажиментът е с повтарящ се характер, той приключва на по-късната от следните две дати – датата на уведомлението от която и да било от страните, че професионалното взаимоотношение се прекратява или датата на издаване на окончателния доклад за изразяване на сигурност.

291.31   Когато дадено предприятие става клиент по ангажимент за изразяване на сигурност по време или след периода, обхванат от информацията за предмета, върху която фирмата ще изрази заключение, фирмата следва да установи дали са създадени заплахи за независимостта, произтичащи от:

•              финансови или бизнес взаимоотношения с клиента по ангажимента за изразяване на сигурност по време или след периода, обхванат от информацията за предмета, но преди поемане на ангажимента за изразяване на сигурност; или

•               предходни услуги, предоставяни на клиента по ангажимента за изразяване на сигурност.

291.32   Ако на клиента по ангажимент за изразяване на сигурност е била предоставена услуга, която не е за изразяване на сигурност, по време или след периода, обхванат от информацията за предмета, но преди екипът за изразяване на сигурност да започне да извършва услугите по изразяване на сигурност, и тази услуга не би била разрешена по време на периода на ангажимента за изразяване на сигурност, фирмата следва да оцени всяка заплаха за независимостта, породена от тази услуга. Ако дадена заплаха не е на приемливо ниво, ангажиментът за изразяване на сигурност следва да бъде поет единствено ако се приложат предпазни мерки за елиминиране на заплахите или за свеждането им до приемливо ниво. Примерите за такива предпазни мерки включват:

•              невключване на персонала, предоставил услугата, която не е изразяване на сигурност, като членове на екипа по ангажимента за изразяване на сигурност;

•              ангажиране на професионален счетоводител, който да извърши преглед на работата по ангажимента за изразяване на сигурност и работата по услугата, която не е за изразяване на сигурност, както е целесъобразно; или

•              ангажиране на друга фирма, която да оцени резултатите от услугата, която не е за изразяване на сигурност, или да извърши повторно услугата до степента, необходима да може тя да поеме отговорност за тази услуга.

Ако услугата, която не е за изразяване на сигурност, обаче, не е приключена и е практически неприложимо тя да бъде приключена или прекратена преди началото на професионалните услуги, свързани с ангажимента за изразяване на сигурност, фирмата следва да поеме ангажимента за изразяване на сигурност единствено ако се е уверила, че:

•               услугата, която не е за изразяване на сигурност, ще бъде приключена в кратък срок; или

•              клиентът има действащо споразумение за прехвърляне на услугата към друг доставчик в рамките на кратък период от време.

По време на периода, в течение на който се извършва услугата, при необходимост следва да бъдат приложени предпазни мерки. В допълнение към това, въпросът следва да бъде обсъден с лицата, натоварени с общото управление.

Други съображения

291.33   Могат да съществуват случаи, когато е налице непреднамерено нарушаване на изискванията в настоящия раздел. Ако възникне подобно непреднамерено нарушение, в общия случай няма да се счита, че то компрометира независимостта, при положение че фирмата има подходяща и действаща политика и процедури за контрол върху качеството, равносилни с тези, изисквани съгласно Международните стандарти за контрол върху качеството, за поддържане на независимостта, като, веднъж открито, нарушението незабавно се коригира и се прилагат необходимите предпазни мерки за елиминиране на всяка заплаха или за свеждането й до приемливо ниво. Фирмата следва да реши дали да обсъди въпроса с лицата, натоварени с общото управление.

Параграфи 291.34 до 291.99 умишлено са оставени без съдържание.

Прилагане на подхода на концептуалната рамка към независимостта

291.100                 Параграфи 291.104 до 291.159 описват конкретни обстоятелства и взаимоотношения, които създават или могат да създадат заплахи за независимостта. Параграфите описват потенциалните заплахи и видовете предпазни мерки, които могат да бъдат подходящи за елиминирането на заплахите или за свеждането им до приемливо ниво, като идентифицират определени ситуации, при които никакви предпазни мерки не биха могли да намалят заплахите до приемливо ниво. Параграфите не описват всички обстоятелства и взаимоотношения, които пораждат или могат да създадат заплахи за независимостта. Фирмата и членовете на екипа по ангажимента за изразяване на сигурност следва да оценяват последиците от сходни, но различни обстоятелства и взаимоотношения, за да решат дали предпазни мерки, включително предпазните мерки по параграфи 200.11 до 200.14, могат при необходимост да бъдат приложени с оглед елиминирането на заплахите за независимостта или свеждането им до приемливо ниво.

291.101                 Параграфите показват как подходът на концептуалната рамка се прилага спрямо ангажименти за изразяване на сигурност и следва да се тълкуват съвместно с параграф 291.28, който пояснява, че при повечето ангажименти за изразяване на сигурност е налице една отговорна страна и тази страна е клиентът по ангажимента за изразяване на сигурност. При някои ангажименти за изразяване на сигурност, обаче, са налице две или повече отговорни страни. При такива обстоятелства следва да бъде направена оценка на всички заплахи, които фирмата има основания да счита, че са създадени от интереси и взаимоотношения между член на екипа за изразяване на сигурност, фирмата, фирма, принадлежаща към веригата от фирми и страната, отговорна за предмета. По отношение на доклади за изразяване на сигурност, съдържащи ограничение по отношение ползването и разпространението, параграфите трябва да се тълкуват в контекста на параграфи 291.21 до 291.27.

291.102                 Разяснение 2005-01 предоставя допълнителни насоки относно прилагането на изискванията за независимост, съдържащи се в настоящия раздел, към ангажиментите за изразяване на сигурност.

291.103                 Параграфи 291.104 до 291.120 съдържат препратки към съществеността на финансов интерес, заем или гаранция или към значимостта на дадено бизнес взаимоотношение. За да се определи дали подобен интерес е съществен за дадено лице, може да бъде взета под внимание комбинираната нетна стойност на лицето и неговите най-близки членове на семейството.

Финансови интереси

291.104                 Притежаването на финансов интерес в клиент по ангажимент за изразяване на сигурност може да породи заплаха, свързана с личен интерес. Наличието и значимостта на евентуално създадена заплаха зависи от: (a) ролята на лицето, притежаващо финансовия интерес, (б) дали финансовият интерес е пряк или непряк, и (в) съществеността на финансовия интерес.

291.105                 Финансовите интереси могат да бъдат притежавани чрез посредник (например, дружество за колективно инвестиране, имуществена маса или доверителна собственост). Определянето дали подобни финансови интереси са преки или непреки ще зависи от това дали бенефициентът притежава контрол върху инвестиционното дружество или способност да се оказва влияние върху инвестиционните му решения. Когато контрол върху инвестиционното дружество или способност да се оказва влияние върху инвестиционните му решения са налице, настоящият Кодекс определя такъв финансов интерес като пряк финансов интерес. И обратно, когато бенефициентът на финансовия интерес не притежава контрол върху инвестиционното дружество или способност да оказва влияние върху инвестиционните му решения, настоящият Кодекс определя такъв финансов интерес като непряк финансов интерес.

291.106                 Ако член на екипа по ангажимента за изразяване на сигурност, най-близък член на семейството на това лице или фирмата притежават пряк финансов интерес или съществен непряк финансов интерес в клиента по ангажимента за изразяване на сигурност, създадената заплаха, свързана с личен интерес, би била толкова значима, че никакви предпазни мерки не биха могли да я сведат до приемливо ниво. Следователно, никой от изброените – член на екипа за изразяване на сигурност, най-близък член на семейството на това лице и фирмата – не следва да притежава пряк финансови интерес или съществен непряк финансов интерес в клиента.

291.107                 Когато член на екипа по ангажимента за изразяване на сигурност има близък родственик, за когото на члена на екипа по ангажимента за изразяване на сигурност е известно, че притежава пряк финансов интерес или съществен непряк финансов интерес в клиента по ангажимента за изразяване на сигурност, създадена е заплаха, свързана с личен интерес. Значимостта на заплахата ще зависи от фактори като:

•              характера на взаимоотношението между члена на екипа по ангажимента за изразяване на сигурност и близкия родственик; и

•               съществеността на финансовия интерес за близкия родственик.

Значимостта на заплахата следва да се оцени и при необходимост да бъдат приложени предпазни мерки, които да я елиминират или сведат до приемливо ниво. Примерите за такива предпазни мерки включват:

•              близкият родственик в най-краткия практически възможен срок се освобождава от финансовия интерес като цяло или от достатъчна част от непряк финансов интерес, така че оставащият интерес вече да не е съществен;

•              ангажиране на професионален счетоводител, който да извърши преглед на работата на члена на екипа по ангажимента за изразяване на сигурност; или

•               отстраняване на лицето от екипа по ангажимента за изразяване на сигурност.

291.108                 Ако член на екипа по ангажимента за изразяване на сигурност, най-близък член на семейството на това лице или фирмата притежава пряк или съществен непряк финансов интерес в предприятие, което притежава контролиращо участие в клиента по ангажимент за изразяване на сигурност и клиентът е съществен за предприятието, създадената заплаха, свързана с личен интерес, би била толкова значима, че никакви предпазни мерки не биха могли да я сведат до приемливо ниво. Следователно, никой от изброените – член на екипа по ангажимента за изразяване на сигурност, най-близък член на семейството на това лице и фирмата – не следва да притежава подобен финансов интерес.

291.109                 Притежаването от страна на фирмата, член на екипа за изразяване на сигурност или най-близък член на семейството на това лице, на пряк финансов интерес или на съществен непряк финансов интерес в клиента по ангажимент за изразяване на сигурност в качеството на попечител поражда заплаха, свързана с личен интерес. Такъв интерес не следва да бъде притежаван, освен ако:

(a)           нито попечителят, нито най-близък член на семейството му, нито фирмата са бенефициенти по отношение на доверителния фонд;

(б)           интересът в клиента по ангажимент за изразяване на сигурност, притежаван от доверителния фонд не е съществен за доверителната собственост;

(в)           доверителният фонд не е в състояние да упражнява значителна влияние върху клиента по ангажимента за изразяване на сигурност; и

(г)           попечителят, най-близките членове на семейството му и фирмата не могат да оказват значително влияние върху инвестиционните решения, включително и относно финансовия интерес в клиента по ангажимента за изразяване на сигурност.

291.110                 Членовете на екипа по ангажимента за изразяване на сигурност следва да установят дали е създадена заплаха, свързана с личен интерес, породена от всякакви известни финансови интереси в клиента по ангажимент за изразяване на сигурност, притежавани от други лица, включително:

•              съдружници и професионални служители във фирмата, извън посочените по-горе, или техни най-близки членове на семейството; и

•              лица в близки лични взаимоотношения с член на екипа по ангажимент за изразяване на сигурност.

Дали тези интереси пораждат заплаха, свързана с личен интерес ще зависи от фактори като:

•               организационната, оперативна и отчетна структура на фирмата; и

•              характера на взаимоотношението между лицето и члена на екипа по ангажимента за изразяване на сигурност.

Значимостта на заплахата следва да се оцени и при необходимост да бъдат приложени предпазни мерки, които да я елиминират или сведат до приемливо ниво. Примерите за такива предпазни мерки включват:

•              отстраняване от екипа по ангажимента за изразяване на сигурност на члена с личното взаимоотношение;

•              изключване на члена на екипа за изразяване на сигурност от всеки по-значителен процес на вземане на решения, касаещи ангажимента за изразяване на сигурност; или

•              ангажиране на професионален счетоводител, който да извърши преглед на работата на члена на екипа по ангажимента за изразяване на сигурност.

291.111                 Ако фирмата, съдружник или служител в нея, или най-близък член на семействата им, получи пряк финансов интерес или съществен непряк финансов интерес в клиент по ангажимент за изразяване на сигурност, например, посредством наследство, подарък или в резултат на сливане, и подобен интерес не би бил разрешен да се притежава съгласно настоящия раздел, то тогава:

(a)           ако интересът е получен от фирмата, тя следва незабавно да се освободи от финансовия интерес или от достатъчна част от непряк финансов интерес, така че оставащият интерес вече да не е съществен, или

(б)           ако интересът е получен от член на екипа по ангажимента за изразяване на сигурност или от най-близък член на семейството му, лицето, получило финансовия интерес следва незабавно да се освободи от него или от достатъчна част от непряк финансов интерес, така че оставащият интерес вече да не е съществен.

291.112                 Когато възникне непреднамерено нарушаване на изискванията по настоящия раздел, свързано с финансов интерес в клиента по ангажимент за изразяване на сигурност, счита се, че то не компрометира независимостта, ако:

(a)           фирмата е установила политика и процедури, изискващи незабавно уведомяване на фирмата за всякакви нарушения, произтичащи от закупуване, наследяване или придобиване по друг начин на финансов интерес в клиента по ангажимент за изразяване на сигурност;

(б)           са предприети действията съгласно параграф 291.111, букви (a)–(б), както е приложимо; и

(в)           фирмата прилага при необходимост други предпазни мерки за свеждане на всяка оставаща заплаха до приемливо ниво. Примерите за такива предпазни мерки включват:

(i)            ангажиране на професионален счетоводител, който да извърши преглед на работата на члена на екипа по ангажимента за изразяване на сигурност.; или

(ii)           изключване на лицето от всеки по-значителен процес на вземане на решения, касаещи ангажимента за изразяване на сигурност.

Фирмата следва да реши дали да обсъди въпроса с лицата, натоварени с общото управление.

Заеми и гаранции

291.113                 Заем, или гаранция по заем, предоставени на член на екипа по ангажимент за изразяване на сигурност, най-близък член на семейството му или на фирмата, от клиента по ангажимент за изразяване на сигурност, който е банка или подобна институция, може да породи заплаха за независимостта. Ако заемът или гаранцията не са предоставени при обичайните процедури и условия за отпускане на заеми, би била създадена заплаха, свързана с личен интерес, която е толкова значима, че никакви предпазни мерки не биха могли да я сведат до приемливо ниво. Съответно, нито член на екипа по ангажимента за изразяване на сигурност, нито най-близки членове на семейството му, нито фирмата следва да приемат подобни заеми или гаранции.

291.114                 Ако заем за фирмата от клиент по ангажимент за изразяване на сигурност, който е банка или подобна институция, бъде предоставен при обичайни процедури и условия за отпускане на заеми, и той е съществен за клиента по ангажимент за изразяване на сигурност или фирмата, получаваща заема, може да е възможно да се приложат предпазни мерки за свеждане на заплахата, свързана с личен интерес, до приемливо ниво. Пример за подобна предпазна мярка е извършването на преглед на работата от страна на професионален счетоводител от принадлежаща към мрежата фирма, която нито участва в ангажимента за изразяване на сигурност, нито е получател на заема.

291.115                 Заем, или гаранция по заем, от клиент по ангажимент за изразяване на сигурност, който е банка или подобна институция, на член на екипа по ангажимент за изразяване на сигурност, или на най-близък член на неговото семейство, не създава заплаха за независимостта, ако заемът или гаранцията са предоставени при обичайни процедури и условия за отпускане на заеми. Примерите за подобни заеми включват ипотечни жилищни кредити, банков овърдрафт, кредит за закупуване на автомобил и салда по кредитни карти.

291.116                 Ако фирмата, или член на екипа по ангажимент за изразяване на сигурност, или най-близък член на неговото семейство, приеме заем, или има гаранция по заем, от клиент по ангажимент за изразяване на сигурност, който не е банка или подобна институция, създадената заплаха, свързана с личен интерес, би била толкова значима, че никакви предпазни мерки не биха могли да я сведат до приемливо ниво, освен случаите, когато заемът или гаранцията са несъществени, както за фирмата или члена на екипа по ангажимент за изразяване на сигурност или най-близък член на неговото семейство, така и за клиента.

291.117                 По подобен начин, ако фирмата, или член на екипа по ангажимент за изразяване на сигурност, или най-близък член на неговото семейство, предостави или гарантира заем на клиент по ангажимент за изразяване на сигурност, създадената заплаха, свързана с личен интерес, би била толкова значима, че никакви предпазни мерки не биха могли да я сведат до приемливо ниво, освен в случаите, когато заемът или гаранцията са несъществени, както за фирмата или члена на екипа за изразяване на сигурност или най-близък член на неговото семейство, така и за клиента.

291.118                 Ако фирмата, или член на екипа по ангажимент за изразяване на сигурност или най-близък член на семейството му, притежава депозит или сметка при клиент по ангажимент за изразяване на сигурност, който е банка, брокер или подобна институция, не се поражда заплаха за независимостта, ако депозитът или сметката се държат при обичайни търговски условия.

Бизнес взаимоотношения

291.119                 Тясно бизнес взаимоотношение между фирмата, или член на екипа по ангажимент за изразяване на сигурност или най-близък член на семейството му, и клиента по ангажимент за изразяване на сигурност или неговото ръководство, се поражда от търговско взаимоотношение или общ финансов интерес и може да създаде заплахи, свързани с личен интерес или сплашване. Примерите за такива взаимоотношения включват:

•              наличие на финансов интерес в предприятие, което е съвместно с клиента или с контролиращ собственик, директор, отговорно длъжностно лице или друго лице, изпълняващо висши ръководни дейности за този клиент;

•              споразумения за комбиниране на една или повече услуги или продукти на фирмата с една или повече услуги или проду­кти на клиента, като пакетът се търгува на пазара с референция към двете страни;

•              споразумения за разпространение или маркетинг, съгласно които фирмата осъществява дистрибуция или пласмент на пазара на продуктите или услугите на клиента или клиентът осъществява дистрибуция или пласмент на пазара на продуктите или услугите на фирмата.

Освен случаите, когато финансовият интерес е несъществен и бизнес взаимоотношението е незначително за фирмата и за клиента или неговото ръководство, създадената заплаха би била толкова значима, че никакви предпазни мерки не биха могли да я сведат до приемливо ниво. Следователно, освен ако финансовият интерес не е несъществен и бизнес взаимоотношението не е незначително, не следва да се встъпва в това бизнес взаимоотношение или то следва да бъде сведено до ниво, при което ще е незначително, или да бъде прекратено.

В случаите, когато става въпрос за член на екипа по ангажимент за изразяване на сигурност, освен ако финансовият интерес не е несъществен и бизнес взаимоотношението не е незначително за този член, лицето следва да бъде отстранено от екипа по ангажимента за изразяване на сигурност.

Ако бизнес взаимоотношението е между най-близък член от семейството на член на екипа по ангажимент за изразяване на сигурност, от една страна, и клиента по ангажимент за изразяване на сигурност или неговото ръководство, от друга, значимостта на всяка заплаха следва да бъде оценена и при необходимост да бъдат приложени предпазни мерки, които да я елиминират или сведат до приемливо ниво.

291.120                 Закупуването от страна на фирмата, член на екипа по ангажимент за изразяване на сигурност или най-близък член на семейството му, на стоки и услуги от клиент по ангажимент за изразяване на сигурност обикновено не поражда заплаха за независимостта, ако сделката е в рамките на нормалната стопанска дейност и при справедливи пазарни условия. Подобни сделки, обаче, могат да са от такова естество и обхват, че да създадат заплаха, свързана с личен интерес. Значимостта на заплахата следва да се оцени и при необходимост да бъдат приложени предпазни мерки, които да я елиминират или сведат до приемливо ниво. Примерите за такива предпазни мерки включват:

•               елиминиране или намаляване обхвата на сделката; или

•               отстраняване на лицето от екипа по ангажимента за изразяване на сигурност.

Семейни и лични взаимоотношения

291.121                 Семейните или лични взаимоотношения между член на екипа по ангажимент за изразяване на сигурност и директор, отговорно длъжностно лице или определени служители (в зависимост от тяхната роля) на клиента по ангажимент за изразяване на сигурност, могат да създадат заплахи, свързани с личен интерес, фамилиарност или сплашване. Наличието и значимостта на евентуални заплахи ще зависят от редица фактори, включително отговорностите на лицето в екипа по ангажимента за изразяване на сигурност, ролята на члена на семейството или на друго лице в рамките на клиента и близостта на взаимоотношението.

291.122                 Когато най-близък член от семейството на член на екипа по ангажимент за изразяване на сигурност е:

(a)           директор или отговорно длъжностно лице в клиента по ангажимент за изразяване на сигурност; или

(б)           служител на позиция, позволяваща упражняване на значително влияние върху информацията за предмета на ангажимента за изразяване на сигурност,

или е бил на такава позиция по време на период, обхванат от ангажимента или от информацията за предмета, заплахите за независимостта могат да бъдат сведени до приемливо ниво единствено чрез отстраняване на лицето от екипа по ангажимента за изразяване на сигурност. Близостта на взаимоотношението е такава, че никакви други предпазни мерки не биха могли да сведат заплахата до приемливо ниво. Съответно никое лице, което е в подобно взаимоотношение, не следва да бъде член на екипа по ангажимент за изразяване на сигурност.

291.123                 Заплахи за независимостта се създават, когато най-близък член от семейството на член на екипа по ангажимент за изразяване на сигурност е служител на позиция, позволяваща упражняване на значително влияние върху предмета на ангажимента. Значимостта на заплахите ще зависи от фактори като:

•               позицията, заемана от този най-близък член на семейството; и

•               ролята на професионалното лице в екипа по ангажимента за изразяване на сигурност.

Значимостта на заплахата следва да се оцени и при необходимост да бъдат приложени предпазни мерки, които да я елиминират или сведат до приемливо ниво. Примерите за такива предпазни мерки включват:

•               отстраняване на лицето от екипа по ангажимента за изразяване на сигурност; или

•              структуриране на отговорностите на екипа по ангажимента за изразяване на сигурност така, че професионалното лице да не се занимава с въпроси, които са в рамките на отговорностите на този най-близък член на семейството.

291.124                 Заплахи за независимостта се създават, когато близък родственик на член на екипа по ангажимента за изразяване на сигурност е::

•              директор или отговорно длъжностно лице при клиента по ангажимент за изразяване на сигурност; или

•              служител на позиция, позволяваща упражняване на значително влияние върху информацията за предмета на ангажимента за изразяване на сигурност.

Значимостта на заплахите ще зависи от фактори като:

•              характера на взаимоотношението между члена на екипа по ангажимента за изразяване на сигурност и този близък родственик;

•               позицията, заемана от този близък родственик; и

•               ролята на професионалното лице в екипа по ангажимента за изразяване на сигурност.

Значимостта на заплахата следва да се оцени и при необходимост да бъдат приложени предпазни мерки, които да я елиминират или сведат до приемливо ниво. Примерите за такива предпазни мерки включват:

•               отстраняване на лицето от екипа по ангажимента за изразяване на сигурност; или

•              структуриране на отговорностите на екипа по ангажимента за изразяване на сигурност така, че професионалното лице да не се занимава с въпроси, които са в рамките на отговорностите на този близък родственик.

291.125                 Заплахи за независимостта се създават, когато член на екипа по ангажимента за изразяване на сигурност е в близки взаимоотношения с лице, което не е най-близък член на семейството или близък родственик, но което е директор, отговорно длъжностно лице или служител на позиция, позволяваща му да упражнява значително влияние върху информацията за предмета на ангажимента за изразяване на сигурност Член на екипа по ангажимента за изразяване на сигурност, който е в подобно взаимоотношение следва да се консултира в съответствие с политиката и процедурите на фирмата. Значимостта на заплахите ще зависи от фактори като:

•              характера на взаимоотношението между това лице и члена на екипа по ангажимента за изразяване на сигурност;

•               позицията, която това лице заеми при клиента; и

•               ролята на професионалното лице в екипа по ангажимента за изразяване на сигурност.

Значимостта на заплахите следва да се оцени и при необходимост да бъдат приложени предпазни мерки, които да ги елиминират или сведат до приемливо ниво. Примерите за такива предпазни мерки включват:

•               отстраняване на лицето от екипа по ангажимента за изразяване на сигурност; или

•              структуриране на отговорностите на екипа по ангажимента за изразяване на сигурност така, че професионалното лице да не се занимава с въпроси, които са в рамките на отговорностите на лицето, с което професионалното лице е в близки взаимоотношения.

291.126                 Заплахи, свързани с личен интерес, фамилиарност или сплашване, могат да бъдат създадени от лични или семейни взаимоотношения между (a) съдружник или служител на фирмата, който не е член на екипа по ангажимента за изразяване на сигурност и (б) директор или отговорно длъжностно лице в клиента по ангажимент за изразяване на сигурност, или служител на позиция, позволяваща му да упражнява значително влияние върху информацията за предмета на ангажимента за изразяване на сигурност. Наличието и значимостта на евентуална заплаха ще зависи от фактори като:

•              характера на взаимоотношението между съдружника или служителя на фирмата и директора, отговорното длъжностно лице или служителя на клиента;

•              взаимодействието на съдружника или служителя на фирмата с екипа по ангажимента за изразяване на сигурност;

•               позицията на съдружника или служителя в рамките на фирмата; и

•               позицията, която даденото лице заема при клиента.

Значимостта на заплахата следва да се оцени и при необходимост да бъдат приложени предпазни мерки, които да я елиминират или сведат до приемливо ниво. Примерите за такива предпазни мерки включват:

•              структуриране на отговорностите на съдружника или служителя с оглед намаляване на потенциалното влияние върху ангажимента за изразяване на сигурност; или

•              ангажиране на професионален счетоводител, който да извърши преглед на съответната работа по ангажимента за изразяване на сигурност.

291.127                 Когато възникне непреднамерено нарушаване на изискванията по настоящия раздел, свързано със семейни или лични взаимоотношения, счита се, че то не компрометира независимостта, ако:

(a)           фирмата е установила политика и процедури, изискващи незабавно уведомяване на фирмата за всякакви нарушения, произтичащи от промени в трудовоправния статут на най-близките членове на семействата или близки родственици, или други лични взаимоотношения, които създават заплахи за независимостта;

(б)           непреднамереното нарушение е свързано с най-близък член от семейството на член на екипа по ангажимента за изразяване на сигурност, който става директор или отговорно длъжностно лице на клиента по ангажимента за изразяване на сигурност или е на позиция, позволяваща му да упражнява значително влияние върху информацията за предмета на ангажимента за изразяване на сигурност, и съответното професионално лице е отстранено от екипа по ангажимента за изразяване на сигурност; и

(в)           фирмата прилага при необходимост други предпазни мерки за свеждане на всяка оставаща заплаха до приемливо ниво. Примерите за такива предпазни мерки включват:

•              ангажиране на професионален счетоводител, който да извърши преглед на работа на члена на екипа по ангажимента за изразяване на сигурност; или

•              изключване на съответното професионално лице от всеки по-значителен процес на вземане на решения, касаещи ангажимента.

Фирмата следва да реши дали да обсъди въпроса с лицата, натоварени с общото управление.

Наемане на работа при клиенти по ангажименти за изразяване на сигурност

291.128                 Заплахи от фамилиарност или сплашване могат да бъдат създадени, ако директор, отговорно длъжностно лице на клиента по ангажимент за изразяване на сигурност или служител на позиция, позволяваща му да упражнява значително влияние върху информацията за предмета на ангажимента за изразяване на сигурност, е бил член на екипа по ангажимента за изразяване на сигурност или съдружник във фирмата.

291.129                 Ако бивш член на екипа по ангажимента за изразяване на сигурност или съдружник във фирмата се е присъединил към клиента по ангажимента за изразяване на сигурност на такава позиция, наличието и значимостта на евентуалните заплахи от фамилиарност или сплашване ще зависят от фактори като:

(a)           позицията, която лицето е заело при клиента;

(б)           евентуалната ангажираност на това лице с екипа по ангажимента за изразяване на сигурност;

(в)           продължителността на периода от време, който е изминал откакто лицето е било член на екипа по ангажимента за изразяване на сигурност или съдружник във фирмата; и

(г)           позицията, която лицето е заемало в рамките на екипа по ангажимента за изразяване на сигурност или фирмата, например, дали лицето е било отговорно за поддържане на регулярни контакти с ръководството или с лицата, натоварени с общото управление на клиента.

Във всички случаи лицето не следва да продължава да участва в бизнеса или професионалната дейност на фирмата.

Значимостта на създадените заплахи следва да се оцени и при необходимост да бъдат приложени предпазни мерки, които да ги елиминират или сведат до приемливо ниво. Примерите за такива предпазни мерки включват:

•              вземане на такива мерки, че лицето да няма право на доходи или плащания от фирмата, освен направените в съответствие с фиксирани, предварително определени договорености;

•              вземане на такива мерки, че евентуална сума, дължима на лицето, да не е съществена за фирмата;

•               модифициране на плана на ангажимента за изразяване на сигурност;

•              назначаване в екипа по ангажимента за изразяване на сигурност на лица, които имат достатъчен опит във връзка с лицето, което се е присъединило към клиента; или

•              ангажиране на професионален счетоводител, който да извърши преглед на работата на бившия член на екипа по ангажимента за изразяване на сигурност.

291.130                 Ако бивш съдружник във фирмата се е присъединил преди това към дадено предприятие на такава позиция и предприятието впоследствие става клиент по ангажимент за изразяване на сигурност на фирмата, значимостта на всяка заплаха за независимостта следва да бъде оценена и при необходимост да бъдат приложени предпазни мерки за елиминирането на заплахата или за свеждането й до приемливо ниво.

291.131                 Заплаха, свързана с личен интерес се създава, когато член на екипа по ангажимента за изразяване на сигурност участва в анга­жимент за изразяване на сигурност, като същевременно се знае, че той ще се присъедини, или може да се присъедини, към клиента в някакъв бъдещ момент. Политиката и процедурите на фирмата следва да изискват членовете на екипа по ангажимента за изразяване на сигурност да уведомят фирмата, когато встъпват в преговори за наемане на работа при клиент. При получаване на такова уведомление, значимостта на заплахата следва да бъде оценена и при необходимост да бъдат приложени предпазни мерки за елиминирането й или за свеждането й до приемливо ниво. Примерите за такива предпазни мерки включват:

•               отстраняване на лицето от екипа по ангажимента за изразяване на сигурност; или

•              преглед на всички направените от това лице значителни преценки по времето когато е било част от екипа.

Неотдавнашен трудов стаж при клиент по ангажимент за изразяване на сигурност

291.132                 Заплахи, свързани с личен интерес, от преглед на собствената работа или от фамилиарност, могат да бъдат създадени, ако член на екипа по ангажимент за изразяване на сигурност до неотдавна е служил като директор, отговорно длъжностно лице или служител на клиента по ангажимента за изразяване на сигурност. Такъв би бил случаят, например, когато член на екипа по ангажимента за изразяване на сигурност трябва да оценява елементи на информацията за предмета, които този член, по времето, когато е бил при клиента, е изготвил.

291.133                 Ако по време на периода, обхванат от доклада за изразяване на сигурност, член на екипа по ангажимента за изразяване на сигурност е служил като директор или отговорно длъжностно лице на клиента по ангажимента за изразяване на сигурност, или като служител на позиция, позволяваща му да упражнява значително влияние върху информацията за предмета на ангажимента за изразяване на сигурност, създадената заплаха би била толкова значима, че никакви предпазни мерки не биха могли да я сведат до приемливо ниво. Следователно, такива лица не следва да бъдат назначавани в екипа по ангажимента за изразяване на сигурност.

291.134                 Заплахи, свързани с личен интерес, от преглед на собствената работа или от фамилиарност, могат да бъдат създадени, ако преди периода, обхванат от доклада за изразяване на сигурност, член на екипа по ангажимента за изразяване на сигурност е служил като директор или отговорно длъжностно лице на клиента по ангажимента за изразяване на сигурност, или като служител на позиция, позволяваща му да упражнява значително влияние върху информацията за предмета на ангажимента за изразяване на сигурност. Така например, подобни заплахи биха били създадени, ако взето от това лице решение или извършена от него работа през този предходен период, по времето, когато е бил нает от клиента, трябва да бъдат оценени в настоящия период като част от текущия ангажимент за изразяване на сигурност. Наличието и значимостта на евентуални заплахи ще зависят от фактори като:

•               позицията, заемана от лицето при клиента;

•               продължителността на периода от време след като лицето е напуснало клиента; и

•               ролята на професионалното лице в екипа по ангажимента за изразяване на сигурност.

Значимостта на всяка заплаха следва да се оцени и при необходимост да бъдат приложени предпазни мерки, които да я елиминират или сведат до приемливо ниво. Пример за такава предпазна мярка е осъществяването на преглед върху работата, извършена от лицето като част от екипа по ангажимента за изразяване на сигурност.

Работа като директор или отговорно длъжностно лице на клиент по ангажимент за изразяване на сигурност

291.135                 Ако съдружник или служител на фирмата работи като директор или отговорно длъжностно лице на клиент по ангажимент за изразяване на сигурност, създадените заплахи, свързани с личен интерес и от преглед на собствената работа, биха били толкова значими, че никакви предпазни мерки не биха могли да ги сведат до приемливо ниво. Съответно, нито един съдружник или служител не следва да работи като директор или отговорно длъжностно лице на клиент по ангажимент за изразяване на сигурност.

291.136                 Позицията „секретар на дружеството” има различни значения в различните юрисдикции. Задълженията могат да варират от административни задължения, като управление на персонала и поддържане на документите и регистрите на дружеството, до най-разнообразни други задължения, като гарантирането, че дружеството спазва всички нормативни разпоредби или като предос­тавянето на консултации по въпроси свързани с корпоративното управление. В общия случай, тази позиция се разглежда като предполагаща тясна връзка с предприятието.

291.137                 Ако съдружник или служител на фирмата работи като секретар на дружеството за клиент по ангажимент за изразяване на сигурност, създават се заплахи от преглед на собствената работа и от застъпничество, които обикновено биха били толкова значими, че никакви предпазни мерки не биха могли да ги сведат до приемливо ниво. Независимо от параграф 291.135, когато тази практика е изрично разрешена от местното законодателство, професионалните правила или практика, и при условие, че ръководството взема всички уместни решения, задълженията и дейностите следва да бъдат ограничени до тези с рутинен и административен характер, като изготвяне на протоколи и поддържане на задължителните отчети. При тези обстоятелства значимостта на евентуалните заплахи следва да се оцени и при необходимост да бъдат приложени предпазни мерки, които да ги елиминират или сведат до приемливо ниво.

291.138                 Извършването на рутинни административни услуги в подкрепа на функцията на секретар на дружеството или предоставянето на консултации във връзка с административни въпроси, свързани с работата като секретар на дружеството, в общия случай не създава заплахи за независимостта, доколкото ръководството на клиента взема всички уместни решения.

Продължително обвързване на старшия персонал с клиенти по ангажименти за изразяване на сигурност

291.139                 Заплахи от фамилиарност и свързани с личен интерес се създават, когато един и същи старши персонал се използва по ангажимент за изразяване на сигурност в течение на продължителен период от време. Значимостта на заплахите ще зависи от фактори като:

•              в течение на какъв период от време лицето е било член на екипа по ангажимента за изразяване на сигурност;

•               ролята на лицето в екипа по ангажимента за изразяване на сигурност;

•               структурата на фирмата;

•               характера на ангажимента за изразяване на сигурност;

•               дали екипът на ръководството на клиента се е сменил; и

•               дали са се променили характерът или сложността на информацията за предмета.

Значимостта на заплахите следва да се оцени и при необходимост да бъдат приложени предпазни мерки, които да ги елиминират или сведат до приемливо ниво. Примерите за такива предпазни мерки включват:

•               ротация на старшия персонал извън екипа по ангажимента за изразяване на сигурност;

•              ангажиране на професионален счетоводител, който не е бил член на екипа по ангажимента за изразяване на сигурност, да извърши преглед на работата на старшия персонал; или

•               регулярни независими вътрешни или външни прегледи за качеството на ангажимента.

Предоставяне на услуги, които не са за изразяване на сигурност, на клиенти по ангажименти за изразяване на сигурност

291.140                 Фирмите традиционно предоставят на своите клиенти по ангажименти за изразяване на сигурност гама от услуги, които не са за изразяване на сигурност, но които отговарят на техните умения и експертни професионални познания. Предоставянето на услуги, които не са за изразяване на сигурност, обаче, може да създаде заплахи за независимостта на фирмата или на членовете на екипа по ангажимента за изразяване на сигурност. Създадените заплахи най-често са заплаха от преглед на собствената работа, от личен интерес или застъпничество.

291.141                 Когато в настоящия раздел не са включени определени насоки относно конкретна услуга, която не е за изразяване на сигурност, при оценяване на специфичните обстоятелства следва да се приложи концептуалната рамка.

291.142                 Преди фирмата да поеме ангажимент за предоставяне на услуга, която не са за изразяване на сигурност, на клиент по ангажимент за изразяване на сигурност, следва да бъде взето решение дали предоставянето на тази услуга би създало заплаха за независимостта. При оценяване на значимостта на всяка заплаха, създадена от конкретна услуга, която не е за изразяване на сигурност, следва да бъде взета под внимание всяка заплаха, която екипът по ангажимента за изразяване на сигурност има основания да счита, че се поражда от предоставянето на свързаните по съдържание услуги, различни от изразяването на сигурност. Ако е създадена заплаха, която не може да бъде сведена до приемливо ниво посредством прилагането на предпазни мерки, услугата, която не е за изразяване на сигурност, не следва да се предоставя.

Отговорности на ръководството

291.143                 Ръководството на дадено предприятие осъществява множество дейности по управлението на предприятието, така че да бъде получена максимална полза за заинтересованите лица. Не е възможно да се конкретизира всяка дейност, която е отговорност на ръководството. В отговорностите на ръководството, обаче, влиза направляването и ръководенето на предприятието, включително вземането на важни решения относно придобиването, разгръщането и контрола върху човешките, финансови, материални и нематериални ресурси.

291.144                 Дали за дадена дейност отговорност носи ръководството зависи от обстоятелствата и това изисква упражняването на преценка. Примерите за дейности, които обикновено се считат за отговорност на ръководството включват:

•               определяне на политиката и стратегическото направление;

•               ръководене и поемане на отговорност за действията на служителите на предприятието;

•               оторизация на сделките;

•               вземане на решения кои препоръки на фирмата или на трети страни да бъдат внедрени;

•              поемане на отговорност за разработването, внедряването и поддържането на вътрешен контрол.

291.145                 Дейности, които са рутинни и административни или засягат въпроси, които са незначителни, обикновено се счита, че не са отговорност на ръководството. Така например, изпълнението на незначителна сделка, която е разрешена от ръководството или текущото наблюдение на датите за подаване на задължителни декларации и информирането на клиент по ангажимент за изразяване на сигурност за тези дати, се счита, че не е отговорност на ръководството. Освен това, предоставянето на консултации и препоръки, с оглед подпомагане на ръководството в изпълнението на неговите функции, не представлява поемане на управленски отговорности.

291.146                 Поемането на управленски отговорности за клиент по ангажимент за изразяване на сигурност може да създаде заплахи за независимостта. Ако фирмата трябва да поеме управленски отговорности като част от услугите по изразяване на сигурност, създадените заплахи биха били толкова значими, че никакви предпазни мерки не биха могли да ги сведат до приемливо ниво. Съответно при предоставяне на услуги за изразяване на сигурност на клиент по ангажимент за изразяване на сигурност, фирмата не следва да поема управленски отговорности като част от услугата по изразяване на сигурност. Ако фирмата поеме управленски отговорности като част от други услуги, предоставяни на клиент по ангажимент за изразяване на сигурност, тя следва да гарантира, че отговорността не се свързва с предмета и информацията за предмета на ангажимент за изразяване на сигурност, изпълняван от фирмата.

291.147                 За да се избегне рискът от поемане на управленски отговорности, отнасящи се до предмета и информацията за предмета на ангажимента за изразяване на сигурност, фирмата следва да се увери, че член на ръководството носи отговорност за извършването на значимите преценки и вземане на значимите решения, които са свойствени за отговорностите на ръководството, за оценяването на резултатите от услугата и поемането на отговорност за действията, които трябва да се предприемат вследствие на тези резултати. Това намалява риска от непреднамерено извършване на значими преценки и вземане на значими решения от страна на фирмата за сметка на ръководството. Рискът се намалява допълнително, когато фирмата предоставя на клиента възможност да извърши преценки и вземе решения на базата на обективен и прозрачен анализ и представяне на въпросите.

Други съображения

291.148                 Заплахи за независимостта могат да бъдат създадени, когато фирмата предоставя услуга, която не е за изразяване на сигурност, свързана с информация за предмета на ангажимент за изразяване на сигурност. При тези обстоятелства следва да бъде направена оценка на значимостта на ангажираността на фирмата с информацията за предмета на ангажимента и да бъде взето решение дали заплахи от преглед на собствената работа, които не са приемливо ниво, могат да бъдат сведени до такова ниво посредством прилагане на предпазни мерки.

291.149                 Заплаха от преглед на собствената работа може да бъде създадена, ако фирмата участва в изготвянето на информация за предмета, която впоследствие става информация за предмета на ангажимент за изразяване на сигурност. Така например, заплаха от преглед на собствената работа би се създала, ако фирмата е разработила и изготвила финансова информация за бъдещи периоди и впоследствие е осигурила изразяване на сигурност относно тази информация. Следователно, фирмата следва да оценява значимостта на всяка заплаха от преглед на собствената работа, създадена от предоставянето на подобни услуги, и при необходимост да приложи предпазни мерки за елиминиране на заплахата или за свеждането й до приемливо ниво.

291.150                 Когато фирмата изготвя оценка, която формира част от информацията за предмета на ангажимент за изразяване на сигурност, фирмата следва да оцени значимостта на всяка заплаха от преглед на собствената работа и при необходимост да приложи предпазни мерки за свеждането й до приемливо ниво.

Възнаграждения

Възнаграждения – относителен размер

291.151                 Когато общата сума на възнагражденията от клиент по ангажимент за изразяване на сигурност представлява голям дял от общите възнаграждения на фирмата, изразяваща заключение, зависимостта от този клиент и загрижеността той да не бъде загубен създава заплаха, свързана с личен интерес или заплаха от сплашване. Значимостта на заплахата ще зависи от фактори като:

•               оперативната структура на фирмата;

•               дали фирмата е вече установена или новосъздадена; и

•               значимостта на клиента – в количествено и/или в качествено отношение – за фирмата.

Значимостта на заплахата следва да се оцени и при необходимост да се приложат предпазни мерки за елиминирането й или свеждането й до приемливо ниво. Примерите за такива предпазни мерки включват:

•              намаляване зависимостта от този клиент;

•              външни прегледи за контрол върху качеството; или

•              консултиране с трета страна, като например професионален регулаторен орган или професионален счетоводител, относно ключовите преценки във връзка с изразяването на сигурност.

291.152                 Заплаха, свързана с личен интерес или от сплашване се създава също така, когато възнагражденията, генерирани от даден клиент по ангажимент за изразяване на сигурност, представляват голям дял от приходите от клиенти на отделен съдружник. Значимостта на заплахата следва да се оцени и при необходимост да се приложат предпазни мерки за елиминирането й или свеждането й до приемливо ниво. Пример за такава предпазна мярка е ангажирането на допълнителен професионален счетоводител, който не е бил член на екипа по ангажимента за изразяване на сигурност, който да осъществи преглед на работата или по друг начин да предостави консултация, когато това е необходимо.

Възнаграждения – просроченост

291.153                 Ако възнаграждения, дължими от клиент по ангажимент за изразяване на сигурност, останат неплатени продължително време, особено ако значителна част не е платена преди издаването на доклада за изразяване на сигурност, ако има такъв, за следващия период, може да бъде създадена заплаха, свързана с личен интерес. В общия случай, от фирмата се очаква да изиска плащане на тези възнаграждения преди издаване на въпросния доклад. Ако възнагражденията останат неизплатени след издаване на доклада, наличието и значимостта на евентуална заплаха следва де се оцени и при необходимост да бъдат приложени предпазни мерки за елиминиране на заплахата или за свеждането й до приемливо ниво. Пример за такава предпазна мярка е ангажирането на допълнителен професионален счетоводител, който не е взел участие в ангажимента за изразяване на сигурност, да предостави консултация или да осъществи преглед на извършената работа. Фирмата следва да реши дали просрочените възнаграждения могат да бъдат разглеждани като равносилни на заем за клиента и дали, поради значимостта на просрочените възнаграждения, е целесъобразно фирмата да бъде преназначена или да продължи ангажимента за изразяване на сигурност.

Възнаграждения под условие

291.154 Възнагражденията под условие са възнаграждения, изчислени на предварително определена база, свързана с изхода или резултата от сделка, или с резултата от извършената от фирмата работа. За целите на настоящия раздел, възнагражденията не се считат за условни, ако са определени от съд или друг публичен орган.

291.155                 Възнаграждение под условие, начислено от фирмата пряко или непряко, например чрез посредник, във връзка с ангажимент за изразяване на сигурност, създава заплаха, свързана с личен интерес, която е толкова значима, че никакви предпазни мерки не биха могли да я сведат до приемливо ниво. Съответно фирмата не следва да встъпва в споразумения за такива възнаграждения.

291.156 Възнаграждение под условие, начислено от фирмата пряко или непряко, например чрез посредник, във връзка с предоставена на клиент по ангажимент за изразяване на сигурност услуга, която не е за изразяване на сигурност, може също да създаде заплаха, свързана с личен интерес. Ако резултатите от услугата, която не е за изразяване на сигурност, и следователно сумата на възнаграждението са зависими от бъдеща или текуща преценка, свързана с въпрос, който е съществен за информацията за предмета на ангажимента за изразяване на сигурност, никакви предпазни мерки не биха могли да сведат заплахата до приемливо ниво. Съответно такива споразумения не следва да се приемат.

291.157                 По отношение на споразумения за други възнаграждения под условие, начислявани от фирмата на клиент по ангажимент за изразяване на сигурност за услуги, които не са за изразяване на сигурност, наличието и значимостта на евентуална заплаха ще зависи от фактори като:

•               диапазона на възможните суми на възнагражденията;

•              дали уместен орган решава изхода от въпроса, въз основа на който ще бъде определено условното възнаграждение;

•               характера на услугата; и

•               ефекта от събитието или сделката върху информацията за предмета.

Значимостта на всяка заплаха следва да се оцени и при необходимост да се приложат предпазни мерки за елиминирането й или свеждането й до приемливо ниво. Примерите за такива предпазни мерки включват:

•              ангажиране на професионален счетоводител, който да извърши преглед на съответната работа по ангажимента за изразяване на сигурност или по друг начин да предостави консултация когато е необходимо; или

•              използване на професионални лица, които не са членове на екипа по ангажимента за изразяване на сигурност, за извършване на услугата, която не е за изразяване на сигурност.

Подаръци и гостоприемство

291.158                 Приемане на подаръци или гостоприемство от клиент по ангажимент за изразяване на сигурност може да създаде заплаха, свързана с личен интерес или заплаха от фамилиарност. Ако фирмата или член на екипа за изразяване на сигурност приеме подаръци или гостоприемство, освен в случаите, когато стойността е незначителна и несъществена, създадените заплахи биха били толкова значими, че никакви предпазни мерки не биха могли да ги сведат до приемливо ниво. Следователно, нито фирмата, нито член на екипа по ангажимента за изразяване на сигурност следва да приемат такива подаръци или гостоприемство.

Действителни съдебни процеси или заплаха за съдебен процес

291.159                 Когато между фирмата или член на екипа по ангажимента за изразяване на сигурност и клиента по ангажимента за изразяване на сигурност се завежда съдебен процес или неговото завеждане изглежда вероятно, се създава заплаха, свързана с личен интерес и заплаха от сплашване. Взаимоотношенията между ръководството на клиента и членовете на екипа по ангажимента за изразяване на сигурност трябва да се характеризират с пълна откровеност и цялостно оповестяване относно всички аспекти на стопанската дейност на клиента. Когато фирмата и ръководството на клиента са поставени в противостоящи си позиции в резултат на действителен съдебен процес или на заплаха от съдебен процес, което се отразява на готовността на ръководството на прави пълни оповестявания, се създава заплаха, свързана с личен интерес и заплаха от сплашване. Значимостта на заплахите ще зависи от фактори като:

•               съществеността на съдебния процес; и

•               дали съдебният процес се отнася до предходен ангажимент за изразяване на сигурност.

Значимостта на заплахите следва да се оцени и при необходимост да се приложат предпазни мерки за елиминирането им или за свеждането им до приемливо ниво. Примерите за такива предпазни мерки включват:

•              ако в съдебния процес участва член на екипа по ангажимента за изразяване на сигурност – отстраняване на това лице от екипа по ангажимента; или

•               ангажиране на професионално лице, което да осъществи преглед на извършената работа.

Ако подобни предпазни мерки не сведат заплахите до приемливо ниво, единственото целесъобразно действие е оттегляне или отказ от ангажимента за изразяване на сигурност.

Разяснение 2005-01 (преработено през юли 2009 за да отрази промените, произтичащи от проекта на СМСЕС за повишаване яснотата на Кодекса)

Приложение на Раздел 291 спрямо ангажименти за изразяване на сигурност, които не са ангажименти за одит на финансови отчети

Настоящото разяснение предоставя насоки за прилагането на изискванията за независимост, съдържащи се в Раздел 291 по отношение на ангажименти за изразяване на сигурност, които не са ангажименти за одит на финансови отчети.

Това разяснение се съсредоточава върху въпроси относно прилагането, касаещо конкретно ангажименти за изразяване на сигурност, които не са ангажименти за одит на финансови отчети. Има и други въпроси, упо­менати в Раздел 291, които са свързани с разглеждането на изискванията за независимост към всички ангажименти за изразяване на сигурност. Например параграф 291.3 посочва, че следва да бъде направена оценка на заплахите, които фирмата има основания да счита, че могат да бъдат създадени от интереси и взаимоотношения на фирма, принадлежаща към мрежата от фирми. Параграфът посочва също, че когато екипът по ангажимент за изразяване на сигурност има основания да счита, че предприятие, свързано с клиента по ангажимента за изразяване на сигурност, има отношение към оценката на независимостта на фирмата от клиента, то екипът по ангажимента за изразяване на сигурност следва да вземе под внимание това свързано предприятие, когато оценява заплахите за независимостта и прилага при необходимост предпазни мерки. Тези въпроси не са конкретно засегнати в настоящото разяснение.

Както се обяснява в Международната рамка за ангажименти за изразяване на сигурност, издадена от Съвета по международни оди­торски стандарти и стандарти за изразяване на сигурност, при ангажимент за изразяване на сигурност професионалният счетоводител на публична практика изразява заключение, предназначено да повиши степента на до­верие у предвидените потребители, които са различни от отговорното лице, в резултата от оценката или измерването на предмета според определени критерии.

Ангажименти за изразяване на сигурност, базирани на твърдение за вярност

При ангажиментите за изразяване на сигурност, базирани на твърдение за вярност, оценяването или измерването на предмета се извършва от отговор­ното лице, а информацията за предмета е във форма на твърдение за вярност от отговорното лице, което се предоставя на предвидените потребители. При ангажиментите за изразяване на сигурност, базирани на твърдение за вярност се изисква независимост от отговорното лице, което е отговорно за информацията за предмета и би могло да бъде отговорно и за предмета.

При тези ангажименти за изразяване на сигурност, базирани на твърдение за вярност, при които отговорното лице е отговорно за информацията за предмета, но не и за предмета, се изисква независимост от отговорното лице. В допълнение следва да се вземат под внимание всички заплахи, ко­ито фирмата има основание да счита, че могат да възникнат от интереси и взаимоотношения между член от екипа по ангажимента за изразяване на сигурност, фирмата, фирма, принадлежаща към мржата от фирми и отговорното за предмета лице.

Ангажименти за изразяване на сигурност с пряко докладване

При ангажимент за изразяване на сигурност с пряко докладване профе­сионалният счетоводител на публична практика или директно извършва оценяването или измерването на предмета, или получава изявление от отговорното лице, че е извършило оценяване или измерване, което не е предоставено на разположение на предвидените потребители. Информа­цията за предмета се предоставя на предвидените потребители в доклада за изразяване на сигурност.

При ангажимент за изразяване на сигурност с пряко докладване, се изисква независимост от отговорното лице, което е отговорно за предмета.

Няколко отговорни лица

Както при ангажименти за изразяване на сигурност, базирани на твърдение за вярност, така и при ангажименти за изразяване на сигурност с пряко докладване може да има няколко отговорни страни (лица). Например от професионалния счетоводител на публична практика може да бъде поиска­но да осигури изразяване на сигурност относно статистиката за месечния тираж на няколко независимо притежавани вестника. Възложената задача може да бъде ангажимент за изразяване на сигурност, базиран на твърдение за вярност, при който всеки вестник измерва тиража си, а статистиката се представя в твърдение за вярност, което е на разположение на предвидените потребители. Като друга възможност, възложената задача може да бъде ангажимент за изразяване на сигурност с пряко докладване, при който няма твърдение за вярност и може да има или да няма писмено изявление от страна на вестниците.

При такива ангажименти, когато определянето дали е необходимо да се приложат разпоредбите на Раздел 291 към всяка отговорна страна, фирмата може да вземе под внимание дали интересите и взаимоотношенията между фирмата или член от екипа по ангажимента за изразяване на сигурност и конкретното отговорно лице биха създали заплаха за независимостта, ко­ято не е незначителна и несъществена в контекста на информацията за предмета. Това предполага да се вземат под внимание:

•              съществеността на информацията за предмета (или предмета), за която носи отговорност конкретното отговорно лице; и

•              степента на обществения интерес, който се асоциира с ангажимента.

Ако фирмата установи, че заплахата за независимостта, създадена от подобни взаимоотношения с конкретно отговорно лице би била незначителна и несъществена, може да не е необходимо да се прилагат всички разпоредби на този раздел спрямо тази отговорна страна.

Пример

Следният пример е разработен, за да демонстрира приложението на Раздел 291. Предполага се, че клиентът не е също така клиент за одит на финансови отчети на фирмата или на фирма, принадлежаща към мрежата от фирми.

Фирма е ангажирана да осигури изразяване на сигурност върху общите доказани резерви от нефт на 10 независими компании. Всяка компания е провела географски и инженерингови изследвания за определяне на тех­ните резерви (предмет). Има установени критерии за определяне кога един резерв може да се счита за доказан, което професионалният счетоводител на публична практика определя като подходящ критерий за ангажимента.

Доказаните резерви за всяка една компания към 31 декември, 20X0 са както следва:

Доказани резерви нефт хиляди барела

Компания 1

5 200

Компания 2

725

Компания 3

3 260

Компания 4

15 000

Компания 5

6 700

Компания 6

39 126

Компания 7

345

Компания 8

175

Компания 9

24 135

Компания 10

9 635

Общо

104 301

Ангажиментът може да бъде структуриран по различни начини:

Ангажименти, базирани на твърдение за вярност

A1 Всяка компания измерва своите резерви и предоставя твърдение за вярност на фирмата и предвидените потребители.

A2 Предприятие, което е различно от компаниите, измерва ре­зервите и предоставя твърдение за вярност на фирмата и предвидените потребители.

Ангажименти с пряко докладване

D1 Всяка компания измерва резервите и предоставя на фирмата пис­мено изявление, че измерва резервите спрямо установените критерии за измерване на доказани резерви. Изявлението не е на разположение на предвидените потребители.

D2 Фирмата директно измерва резервите на някои от компаниите.

Прилагане на подхода

A1 Всяка компания измерва своите резерви и предоставя твърдение за вярност на фирмата и предвидените потребители.

Има няколко отговорни страни в този ангажимент (компании 1-10). Когато установява дали е необходимо да се прилагат разпоредбите за неза­висимост към всички компании, фирмата може да вземе под внимание дали интерес или взаимоотношение с конкретна компания би създало заплаха за независимостта, която не е на приемливо ниво. Следва да се вземат под внимание фактори като:

•              съществеността на доказаните резерви на компанията в отношение към общите резерви, за които трябва да се издаде доклад; и

•              степента на обществения интерес, асоцииран с ангажимента. (Параграф 291.28.)

Така например, на компания 8 се падат 0.17% от общите резерви, затова бизнес взаимоотношение или интерес в компания 8 би създало по-малка заплаха, отколкото подобно взаимоотношение с компания 6, която заема прибли­зително 37.5% от резервите.

След като са били определени онези компании, към които се прилагат изискванията за независимост, от екипа за изразяване на сигурност и от фирмата се изисква да бъдат независими от онези отговорни лица, които биха били разглеждани като клиент по ангажимент за изразяване на сигур­ност (параграф 291.28).

A2 Дадено предприятие, което е различно от компаниите, измерва ре­зервите и предоставя твърдение за вярност на фирмата и предвидените потребители.

От фирмата ще се изисква да бъде независима от предприятието, което измерва резервите и предоставя твърдение за вярност на фирмата и предви­дените потребители (параграф 291.19). Това предприятие не е отговорно за предмета и затова трябва да се вземат под внимание всички заплахи, които фирмата има основания да счита, че могат да бъдат създадени от интереси/взаимоотношения с отговорната за предмета страна (параграф 291.19). Има няколко отговорни страни за предмета в този ангажимент (Компании 1-10). Както е разгледано в пример A1 по-горе, фирмата може да вземе под внима­ние дали интерес или взаимоотношение с конкретна компания би създало заплаха за независимостта, която не е на приемливо ниво.

D1 Всяка компания предоставя на фирмата писмено изявление, че измер­ва резервите спрямо установените критерии за измерване на доказани ре­зерви. Изявлението не е на разположение на предвидените потребители.

Има няколко отговорни лица за предмета в този ангажимент (компании 1-10). Когато установява дали е необходимо да се прилагат разпоредбите за независимост към всички компании, фирмата може да вземе под внима­ние дали интерес или взаимоотношение с конкретна компания би създало заплаха за независимостта, която не е на приемливо ниво. Следва да се вземат под внимание фактори като:

•              съществеността на доказаните резерви на компанията в отношение към общите резерви, за които трябва да се издаде доклад; и

•              степента на обществения интерес, асоцииран с ангажимента (Параграф 291.28.).

Така например, на компания 8 се падат 0.17% от общите резерви, затова бизнес взаимоотношение или интерес в компания 8 би създало по-малка заплаха, отколкото подобно взаимоотношение с компания 6, която заема прибли­зително 37.5% от резервите.

След като са били определени онези компании, към които се прилагат изискванията за независимост, от екипа по ангажимента за изразяване на сигурност и от фирмата се изисква да бъдат независими от онези отговорни лица, които биха били разглеждани като клиент по ангажимент за изразяване на сигур­ност (параграф 291.28).

D2 Фирмата директно измерва резервите на някои от компаниите.

Приложението е същото, както в пример D1.


[1]  „Вътрешен контрол – интегрирана обща рамка”, Комитет на организациите, спонсориращи Комисията Treadway

[2]  „Насоки за оценка на контрола – принципите CoCo”, Съвет по критериите за контрол, Институт на дипломираните експерт-счетоводители в Канада

[3] За насоки относно това, какво представлява фирма, принадлежаща към мрежа от фирми, виж параграфи 290.13 до 290.24

ЧАСТ В – ПРОФЕСИОНАЛНИ СЧЕТОВОДИТЕЛИ В БИЗНЕСА

РАЗДЕЛ 300

Въведение

300.1     Настоящата част от Кодекса разглежда как концептуалната рамка, съдържаща се в Част А, се прилага при някои ситуации спрямо професионалните счетоводители в бизнеса. Тази част не описва всички обстоятелства и взаимоотношения, с които професионалният счетоводител в бизнеса може да се сблъска и които създават или могат да създадат заплахи за спазването на фундаменталните принципи. Ето защо професионалният счетоводител в бизнеса се поощрява да бъде нащрек за подобни обстоятелства и взаимоотношения.

300.2     Инвеститори, кредитори, работодатели и други сектори на сто­панската общественост, както и правителството и обществото като цяло, всички те могат да разчитат на работата на професионалните счетоводители в бизнеса. Професионалните счетоводители в бизнеса могат да бъдат еднолично или съвместно отговорни за изготвянето и докладването на финансова и друга информация, на която да разчитат както организациите, които са ги наели на работа, така и трети страни. Те могат също да бъдат отговорни за осигуряване на ефективно финансово управление и компетентен съвет по разнообразни въпроси, свързани с бизнеса.

300.3     Професионалният счетоводител в бизнеса може да бъде служител на заплата, съдружник, директор (без значение дали изпълните­лен или не), управляващ собственик, доброволец или друго лице, работещо за една или повече организации, които са го наели. Правната форма на взаимоотношението с организацията-работодател, ако има такава, няма отношение към етичните отговорности, възложени на професионалните счетоводители в бизнеса.

300.4     Професионалният счетоводител в бизнеса има отговорност да съдейства за постигане на легитимните цели на организацията-работодател. Настоящият Кодекс няма за цел да попречи на професионалния счетоводи­тел в бизнеса да изпълнява тази си отговорност както трябва, а разглежда обстоятелства, при които може да бъде компрометирано спазването на фундаменталните принципи.

300.5     Професионалният счетоводител в бизнеса може да заема старша позиция в организацията. Колкото е по-висока позицията, тол­кова по-голяма ще бъде способността и възможността да оказва влияние върху събития, практики и нагласи. Ето защо, от професионалния счетоводител в бизнеса се очаква да стимулира култура, основаваща се на етиката в организацията-работодател, която набляга върху значението, което висшето ръководство придава на етичното поведение.

300.6     Професионалният счетоводител в бизнеса не следва съзнателно да се ангажира с какъвто и да е бизнес, занятие или дейност, които уронват или могат да уронят почтеността, обективността или добрата репутация на професията и в резултат на това биха били несъвместими с фундаменталните принципи.

300.7     Спазването на фундаменталните принципи потенциално може да бъде заплашено от широка гама обстоятелства и взаимоотношения. Заплахите спадат към една или повече от следните категории:

(a)           личен интерес;

(б)           преглед на собствената работа;

(в)            застъпничество;

(г)            фамилиарност; и

(д)           сплашване.

Тези заплахи се разглеждат по-подробно в Част А от настоящия Кодекс.

300.8     Примерите за обстоятелства, които могат да създадат заплахи, свързани с личен интерес за професионалните счетоводители в бизнеса включват:

•              притежаване на финансов интерес в организацията – работодател или получаване на заем или гаранция от нея;

•              участие в споразумения за стимулиращи възнаграждения, предлагани от организацията – работодател;

•               нецелесъобразно лично ползване на фирмени активи;

•               загриженост за сигурността на работното място;

•               търговски натиск извън организацията – работодател.

300.9     Пример за обстоятелство, създаващо заплаха от преглед на собствената работа за професионалния счетоводител в бизнеса е определяне на подходящото счетоводно третиране на бизнес комбинация, след извършване на проучването за осъществимост, което е подкрепило решението за придобиване.

300.10   При оказване на съдействие за постигане целите на организацията-работодател, професионалните счетоводители в бизнеса могат да подкрепят и подпомагат позицията на организацията, при условие че всяко направено изявление не е нито погрешно, нито подвеждащо. Подобни действия по принцип не биха създали заплаха от застъпничество.

300.11   Примерите за обстоятелства, които могат да създадат заплахи от фамилиарност за професионалните счетоводители в бизнеса включват:

•              носенето на отговорност за финансовата отчетност на организацията-работодател, когато най-близък член на семейството или близък родственик, нает от предприятието, взема решения, които засягат финансовото отчитане на предприятието;

•              продължително обвързване с бизнес контакти, оказващи влияние върху стопанските решения;

•              приемане на подарък или преференциално третиране, освен в случаите, когато стойността е незначителна и несъществена.

300.12   Примерите за обстоятелства, които могат да създадат заплахи от сплашване за професионалните счетоводители в бизнеса включват:

•              заплаха от уволнение или заменяне на професионалния счетоводител в бизнеса или негов най-близък член на семей­ството или близък родственик заради разногласия относно прилагането на счетоводен принцип или начин, по който трябва да бъде отчетена финансова информация;

•              доминираща личност, която се опитва да окаже влияние върху процеса за вземане на решения, например по отноше­ние възлагането на договори или прилагане на счетоводен принцип.

300.13   Предпазните мерки, които могат да елиминират заплахите или да ги сведат до приемливо ниво, спадат към две широки категории:

(a)           предпазни мерки, създадени от професията, законодател­ството и нормативните разпоредби; и

(б)           предпазни мерки в работната среда.

Примерите за предпазни мерки, създадени от професията, зако­нодателството и нормативните разпоредби са подборно изложени в параграф 100.14 на Част A от настоящия Кодекс.

300.14   Предпазните мерки в работна среда включват:

•              система за корпоративен надзор или други надзорни струк­тури на организацията-работодател на професионалния счетоводител в бизнеса;

•              програми за етика и поведение на организацията-работодател на професионалния счетоводител в бизнеса;

•              процедури за подбор и наемане на работа в организацията-работодател на професионалния счетоводител в бизнеса, които наблягат на важността от наемане на компетентен персонал от висок калибър;

•               строг вътрешен контрол;

•               подходящи дисциплинарни процедури;

•              ръководство, което набляга на важността на етичното по­ведение и очакването, че служителите ще работят съгласно етичните принципи;

•              политика и процедури за прилагане и наблюдение на ка­чеството на работата на служителите;

•              своевременно осведомяване на всички служители за поли­тиката и процедурите на организацията-работодател, включително всички промени в тях, както и подходя­ща подготовка и обучение по тази политика и процедури;

•              политика и процедури, които да дават право и стимулират служителите да комуникират с висшестоящите нива в организацията-работодател, по всякакви касаещи ги въпроси от етичен характер, без страх от наказание;

•               консултиране с друг подходящ професионален счетоводи­тел.

300.15   При обстоятелства, когато професионалният счетоводител в биз­неса счита, че неетичното поведение или действия на други лица ще продължат да се проявяват в организацията-работодател, той следва да обмисли да потърси правен съвет. При тези крайни обстоятелства, когато всички предпазни мерки са били из­черпани и не е възможно заплахата да бъде сведена до приемливо ниво, професионалният счетоводител в бизнеса може да стигне до заключението, че е подходящо да се оттегли от организацията-работодател.

РАЗДЕЛ 310

Потенциални конфликти

310.1     Професионалният счетоводител в бизнеса следва да спазва фундаменталните принципи. Може да има моменти обаче, когато неговите отговорности към организацията-работодател и професионалната отговорност да спазва фундаменталните принципи са в конфликт. От професи­оналния счетоводител в бизнеса се очаква да подкрепя легитимните и етични цели, установени от работодателя, както и правилата и процедурите, създадени в подкрепа на тези цели. Въпреки това, когато обстоятелство или взаимоотношение създава заплаха за спазването на фундаментални­те принципи, професионалният счетоводител в бизнеса следва да приложи подхода на концептуалната рамка, описан в Раздел 100 за да определи реакция на заплахата.

310.2     Като последица от отговорностите към организацията-работодател, професионалният счетоводител в бизнеса може да е под натиск да действа или да постъпва по начини, които пряко или непряко биха застрашили спазването на фундаменталните принципи. Този натиск може да е явен или подразбиращ се; може да идва от контролиращо лице, мениджър, директор или друго лице в организацията-работодател. Професионалният счетоводител в бизнеса може да бъде поставен под натиск:

•               да действа в противоречие със законите и нормативните раз­поредби;

•               да действа в противоречие с методологическите или професи­онални стандарти;.

•               да улеснява неетични или незаконни стратегии за манипулиране на печалбата;

•              да лъже или по друг начин преднамерено да подвежда (вклю­чително да подвежда като запази мълчание) други лица и в частност:

o              одиторите на организацията-работодател; или

o              регулаторните органи;

•              да издава или по друг начин да бъде обвързван с финансови или нефинансови доклади, в които се извършва съществено невярно представяне на факти, включително становища например във връзка с:

o              финансовите отчети;

o              спазването на данъчното законодателство;

o              спазването на законите; или

o              доклади, изисквани от регулаторните органи по ценни книжа.

310.3     Значимостта на всички заплахи, произтичащи от подобен натиск, като например заплахи от сплашване, следва да се оцени и при необходимост да се приложат предпазни мерки за елиминирането на заплахите или за свеждането им до приемливо ниво. Примерите за такива предпазни мерки включват:

•              получаване на съвет, когато е уместно, от лица в рамките на организацията-работодател, от независим професионален консултант или от съответната професионална организация;

•              използването на официалната процедура за разрешаване на спорове в рамките на организацията-работодател;.

•               търсене на правна консултация.

РАЗДЕЛ 320

Изготвяне и докладване на информация

320.1     Професионалните счетоводители в бизнеса често участват в изготвянето и докладването на информация, която може да стане публично достояние или да бъде използвана от други лица в или извън организацията, където професионалният счетоводител е нает на работа. Тази информация може да включва финансова или управленска информация, например прогнози и бюджети, финансови отчети, обсъждане и анализ на управлението, както и изявления на ръководството, предоставени на одиторите като част от одита на финансовите отчети. Професионалният счетоводител в бизнеса следва да изготвя или представя такава информация по честен и справедлив начин и в съгласие със съответните професионални стан­дарти, така че информацията да бъде разбрана в своя контекст.

320.2     Професионалният счетоводител в бизнеса, който носи отговорност за изготвянето или одобрението на финансовите отчети с общо предназначение на организацията-работодател, следва да се увери, че тези финансови отчети са представени в съот­ветствие с приложимите стандарти за финансово отчитане.

320.3     Професионалният счетоводител в бизнеса следва да предприеме разумни стъпки за поддържане на информацията, за която той е отговорен по начин, който:

(a)           ясно описва действителния характер на бизнес сделките, акти­вите и пасивите;

(б)           класифицира и записва информацията своевременно и по подходящ начин; и

(в)            представя фактите точно и пълно във всички съществени аспекти.

320.4     Заплахи за спазването на фундаменталните принципи, например заплахи свързани с личен интерес или от сплаш­ване по отношение на обективността или професионалната компетентност и дължимо внимание, се създават, когато професионалният счетоводител в бизнеса бъде подложен на натиск (от външна страна или чрез възможност за лична облага) да бъде свързан с подвеждаща информация или да се асоциира с подвеждаща информация чрез действията на други лица.

320.5     Значимостта на подобни заплахи ще зависят от фактори като източника на натиска и степента, до която информацията е или може да бъде подвеждаща. Значимостта на заплахите следва да бъде оценена и при необходимост да бъдат приложени предпазни мерки за елиминирането им или за свеждането им до приемливо ниво. Тези предпазни мерки включват консултиране с висшестоящи лица в организацията-работодател на професионалният счетоводител, с одитния комитет или с лицата, натоварени с общото управление, или със съответната професионална организация.

320.6     Когато не е възможно да се намали заплахата до приемливо ниво, професионалният счетоводител в бизнеса следва да откаже да остане свързан с информация, която професионалният счетоводител е определил, че е подвеждаща. Професионалният счетоводител в бизнеса може без негово знание да е бил свързан с подвеждаща информация. Когато научи за това, професионалният счетоводител в бизнеса следва да предприеме стъпки да не бъде асоцииран повече с тази информация. При определяне дали съществува изискване за докладване, професионалният счетоводител в бизнеса може да обмисли възможността за получаване на правен съвет. В допълнение към това, професионалният счетоводител може да разгледа възможността да напусне.

РАЗДЕЛ 330

Изпълнение с достатъчни експертни знания и умения

330.1     Фундаменталният принцип за професионална компетентност и надлежно внимание изисква професионалният счетоводител в бизнеса да предприема само такива важни задачи, за които той има или може да придобие достатъчна специфична подготовка или опит. Професионалният счетоводител в бизнеса не следва преднамерено да подвежда работодателя относно нивото на притежаваните експертни знания и умения или опит. По същия начин професионалният счетоводител в бизнеса не следва да пропуска да се обръща за подходящ експертен съвет и съдействие, когато е необходимо.

330.2     Обстоятелствата, които създават заплаха за способността на професио­налния счетоводител в бизнеса да изпълнява задълженията си с подходящата степен на професионална компетентност и надлежно внимание включват:

•               недостатъчно време за правилно изпълнение или приключване на съответните задължения;

•              непълна, ограничена или по друг начин неадекватна инфор­мация за правилното изпълнение на задълженията;

•               недостатъчен опит, подготовка и/или образование;

•               недостатъчни ресурси за правилното изпълнение на задъл­женията.

330.3     Значимостта на тези заплахи ще зависи от фактори като степен­та, до която професионалният счетоводител в бизнеса работи с други лица, относителното старшинство в бизнеса и нивото на надзора и прегледа, които се прилагат в работата. Значимостта на заплахите следва да бъде оценена и при необходимост да бъдат приложени предпазни мерки за елиминирането им или за свеждането им до приемливо ниво. Примерите за такива предпазни мерки включват:

•               получаване на допълнителен съвет или подготовка;

•               гарантиране, че е осигурено достатъчно време за изпълнение на съответните задължения;

•               получаване на съдействие от лице с необходимите експерт­ни знания и умения;.

•               консултиране, когато е уместно, с:

o              висшестоящи лица в рамките на организацията-работодател на професионалния счетоводител в бизнеса;;

o              независими експерти; или

o              съответната професионална организация.

330.4      Когато заплахите не могат да бъдат елиминирани или сведени до приемливо ниво, професионалните счетоводители в бизнеса следва да решат дали да откажат изпълнението на въпросните задължения. Ако професионалният счетоводител в бизнеса уста­нови, че е подходящо да откаже, причините за неговите действия следва да бъдат ясно съобщени.

РАЗДЕЛ 340

Финансови интереси

340.1     Професионалните счетоводители в бизнеса могат да имат финансови интереси, или да им е известно за финансови интереси на близки родственици или най-близки членове на семейството, които при определени обстоятелства могат да създадат заплахи за спазването на фундаменталните принципи. Така например, заплаха, свързана с личен интерес по отношение на обективността или конфиденциалността, може да бъде създадена при наличието на мотив и възможност да се манипулира чувствителна в ценови аспект информация, с оглед получаване на финансова облага. Примерите за обстоятелства, които могат да създадат заплахи, свързани с личен интерес, включват ситуации, когато професионалният счетоводител в бизнеса, близък родственик или най-близък член на семейството му:

•              притежава пряк или непряк финансов интерес в организацията-работодател на професионалния счетоводител, като стойността на този финансов интерес може да бъде директно повлияна от решенията, вземани от професионалния счетоводител в бизнеса;

•              отговаря на изискванията за получаване на бонус, обвързан с печалбата, като стойността на този бонус би могла да бъде пряко повлияна от решенията, вземани от професионал­ния счетоводител в бизнеса;

•              притежава, пряко или непряко, опции за акции в организацията-работодател, стойността на които би могла да бъде пряко повлияна от решенията, вземани от про­фесионалния счетоводител в бизнеса;

•              притежава, пряко или непряко, опции за акции в организацията-работодател, които са или скоро ще бъдат отговарящи на условията за конвертиране; или

•              може да получи право на опции за акции в организацията-работодател, или на бонуси, обвързани с резул­татите от дейността, ако бъдат постигнати определени цели.

340.2     Значимостта на всяка заплаха следва да бъде оценена и при необходимост да бъдат приложени предпазни мерки за елиминирането на заплахата или за свеждането й до приемливо ниво. При оценяване на значимостта на всяка заплаха и при определяне, когато е необходимо, на подходящите предпазни мерки, които да бъдат приложени за елиминиране на заплахата или за свеждането й до приемливо ниво, професионалният счетоводител в бизнеса следва да оцени характера на финансовия интерес. Това включва оценяване значимостта на финансовия интерес и определяне дали той е пряк или непряк. Това, какво представлява значително или ценно участие в дадена организация ще варира при различните лица в зависимост от личните обстоятелства. Примерите за такива предпазни мерки включват:

•              политика и процедури за независим от ръководството комитет, който определя нивото или формата на възнагражденията на висшето ръководство;

•              оповестяване на всички съответни интереси, както и на вся­какви планове за търговия със съответните акции пред лицата, натоварени с общото управление на организацията-работодател, в съответствие с вътрешната политика;

•              консултиране, когато това е целесъобразно, с висшестоящите лица в рамките на организацията;

•              консултиране, когато това е целесъобразно, с лицата, натова­рени с общото управление на организацията или със съот­ветните професионални организации;

•               процедури на вътрешен и външен одит;

•              актуално образование по въпросите от етичен характер и законовите ограничения и други нормативни разпоредби относно потенциално търгуване с вътрешна информация.

340.3      Професионалният счетоводител в бизнеса не следва да манипулира информацията, нито да използва конфиденциална информация за лична облага.

РАЗДЕЛ 350

Стимули

Получаване на предложения

350.1     На професионалния счетоводител в бизнеса или на най-близък член от неговото семейство, или на близък родственик, могат да бъдат предложени стимули с определена подбуда. Стимулите могат да бъдат в най-различна форма, включително подаръци, гостоприемство, преференциално третиране или неуместно позоваване на приятелство и лоялност.

350.2     Предлагането на стимули може да създадат заплахи за спазването на фундаменталните принципи. Когато на профе­сионалния счетоводител в бизнеса или на най-близък член на неговото семейство или близък родственик бъде предложен стимул, ситуацията следва да се оцени. Заплахи за обективността или конфиденциалността, свърза­ни с личен интерес, се създават, когато стимулът е направен при опит да бъде оказано незаконно влияние върху действията или решенията, да бъде подтикнато лицето към незаконно или непочтено поведение, или да бъде получена конфиденциална информация. Заплахи за обективността и конфиденциалността, свързани със сплашване се създават, ако такъв стимул бъде приет, след което последват заплахи за разгласяване на това предложение пред обществеността и уронване репутацията на професионалния счетоводител в бизнеса или на неговия близък родственик или най-близък член на семейството.

350.3     Значимостта на заплахите ще зависи от характера, стойността и намерението, което стои зад това предложение. Ако разумна и добре информирана трета страна, отчитайки всички конкретни факти и обстоятелства, би счела стимула за незначителен и непредназначен да подбужда към неетично поведение, то тогава професионалният счетоводител в бизнеса може да стигне до заключение, че предложението е направено в нормалния ход на бизнеса и може по принцип да заключи, че няма съществена заплаха за спазването на фундаменталните принципи.

350.4     Значимостта на заплахите следва да бъде оценена и при необходимост да бъдат приложени предпазни мерки за елиминирането им или за свеждането им до приемливо ниво. Когато заплахите не могат да бъдат елиминирани или сведени до приемливо ниво, професионалният счетоводител в бизнеса не следва да приема стимула. Тъй като реалните или предполагаеми заплахи за спазването на фундаменталните принципи не възникват единствено поради приемането на стимула, но понякога просто поради факта, че е било направено предложение, следва да бъдат предприети допълнителни предпазни мерки. Професионалният счетоводител в бизнеса следва да оцени всички заплахи, създадени от подобни предложения, и да реши дали да предприеме едно или повече от следните действия:

(a)           когато бъдат направени такива предложения, незабавно да информира висшестоящите нива на ръководството или лицата, натоварени с общото управление на организацията-работодател;

(б)           да информира трети страни за предложението – например професионалната организация или работодателя на лицето, което е направило предложението; професионалният счетоводител в бизнеса следва обаче да обмисли дали да не потърси правен съвет преди да предприеме тази стъпка; и

(в)           да информира най-близките членове на семейството си или близките родственици относно заплахите и съответните предпазни мерки, когато те са на позиции, на които би могло да получат предложения за стимули, например в резултат на трудово правоотношение; и

(г)           да информира висшестоящите нива на ръководството или лицата, натоварени с общото управление на организацията-работодател, когато най-близки членове на неговото семейство или близки родственици са наети на работа от конкуренти или потенциални доставчици на тази организация.

Отправяне на предложения

350.5     Професионалният счетоводител в бизнеса може да се окаже в ситуация, в която от него се очаква, или е под друг вид натиск, да предло­жи стимули, за да повлияе на преценката или процеса на вземане на решения на друго лице или друга организация или да получи конфиденциална информация.

350.6     Такъв натиск може да идва от източник в рамките на организацията-работодател, например от колега или висшестоящо лице. Той може също така да бъде оказван от външно лице или организация, пред­лагащи действия или бизнес решения, които биха били изгодни за организацията-работодател, като е възможно да окажат неправомерно влияние върху професионалния счетоводител в бизнеса.

350.7     Професионалният счетоводител в бизнеса не следва да отправя предложения за стимули, за да повлияе по неправомерен начин на професионалната преценка на трета страна.

350.8     Когато натискът да предложи стимул по неетичен начин идва от лица вътре в организацията-работодател, професи­оналният счетоводител следва да изпълнява принципите и насоките, касаещи разрешаването на конфликти от етичен характер, изло­жени в Част А от настоящия Кодекс.

ДЕФИНИЦИИ

В настоящия Етичен кодекс на професионалните счетоводители в посочените по-долу изрази е вложено следното значение:

Ангажимент за изразяване на сигурност Ангажимент, при който професионалният счетоводител на публична практика изразява заключение, предназначено да повиши степента на доверие на предвидените потребители, които се различават от отговорната страна (лице), относно резултата от оценяването или измерването на предмета съгласно определени критерии. (За насоки относно ангажиментите за изразяване на сигурност, виж Международната обща рамка за ангажименти за изразяване на сигурност, издадена от Съвета за международни одиторски стандарти и стандарти за изразяване на сигурност, която описва елементите и целите на ангажимента за изразяване на сигурност и определя ангажиментите, към които се прилагат Международните одиторски стандарти (МОС), Международните стандарти за ангажименти за преглед (МСАП) и Международните стандарти за ангажименти за изразяване на сигурност (МСАИС)).
Ангажимент за одит Ангажимент за изразяване на разумна степен на сигурност, при който професионалният счетоводител на публична практика изразява мнение относно това, дали финансовият отчет е изготвен, във всички съществени аспекти (или дава вярна и честна представа или представя достоверно във всички съществени аспекти) в съответствие с приложима обща рамка за финансово отчитане, като например ангажимент, изпълняван в съответствие с Международните одиторски стандарти. Това включва и задължителния одит, който е одит, изискван от законодателството или друг нормативен акт.
Ангажимент за преглед Ангажимент за изразяване на сигурност, изпълняван в съответствие с Международните стандарти за ангажименти за преглед или техен еквивалент, при който професионалният счетоводител на публична практика изразява заключение относно това, дали на базата на процедури, които не осигуряват всички доказателства, които биха били изисквани при одит, нещо е привлякло вниманието на счетоводителя, което го кара да счита, че финансовите отчети не са изготвени във всички съществени аспекти в съответствие с приложима обща рамка за финансово отчитане.
Близък родственик Родител, дете или брат/сестра, които не са най-близки членове на семейството.
Мрежа По-голяма структура:(a)           която цели сътрудничество; и

(б)           която очевидно цели разпределение и споделяне на печалбата и                 разходите, или споделя обща собственост, контрол или управление, обща      политика и процедури за контрол върху качеството, обща бизнес                 стратегия, използването на общо търговско наименование или на                 съществена част от професионалните ресурси.

Външен експерт Физическо лице (което не е съдружник или член на професионалния персонал, включително временния персонал, на фирмата или на фирма, принадлежаща към веригата от фирми) или организация, притежаващи умения, знания и опит в област, различна от счетоводството и одита, чиято работа в тази област се използва за подпомагане на професионалния счетоводител при получаването на достатъчни и уместни доказателства.
Директор или отговорно длъжностно лице Лицата, натоварени с общото управление на предприятието, или действащи в еквивалентно качество, независимо от тяхната длъжност, която може да е различна в различните юрисдикции.
Екип по ангажимент Всички съдружници и служители, изпълняващи ангажимента, както и всички лица, ангажирани от фирмата или от фирма, част от мрежа от фирми, които осъществяват процедури по изразяване на сигурност в рамките на ангажимента. Тук не се включват външните експерти, ангажирани от фирмата или от фирма, част от мрежа  от фирми.
Екип по ангажимент за изразяване на сигурност (a)           Всички членове на екипа по ангажимент за изразяване на сигурност;(б)           Всички останали лица във фирмата, които могат да окажат пряко влияние                 върху изхода от ангажимента за изразяване на сигурност, включително:

(i)            лицата, които отправят препоръки относно възнаграждението                                 или които осъществяват пряк контролен, управленски или друг                                 вид надзор върху съдружника, отговорен за ангажимента за                                 изразяване на сигурност във връзка с изпълнението на                                        ангажимента за изразяване на сигурност;

(ii)           лицата, които предоставят консул­тации по методологически или                                 специфични за отрасъла въпроси, сделки или събития във връзка                                 с ангажимента за изразяване на сигурност; и

(iii)          лицата, които осъществяват контрол върху качеството на                                 ангажимента за изразяване на сигурност, вклю­чително лицата,                                 които извършват преглед за контрол върху качест­вото на                                 ангажимента за изразяване на сигурност.

Екип по ангажимент за преглед (a)           всички членове на екипа по ангажимента за преглед; и(б)           всички други лица в рамките на фирмата, които могат да повлияят върху                 резултатите от ангажимента за преглед , включително:

(i)           лицата, които отправят препоръки относно възнаграждението               или които осъществяват пряк контролен, управленски или друг               вид надзор върху съдружника, отговорен за ангажимента във               връзка с изпълнение на ангажимента за преглед, включително               лицата, които заемат всички последващи по-старши нива над               съдружника, отговорен за ангажимента, до лицето, което е               старши или управляващ съдружник (главен изпълнителен               директор или негов еквивалент);

(ii)          лицата, които предоставят консул­тации по методологически или               специфични за отрасъла въпроси, сделки или събития във връзка               с ангажимента; и

(iii)         лицата, които осъществяват контрол върху качеството на               ангажимента, вклю­чително лицата, които извършват преглед за               контрол върху качест­вото на ангажимента; и

(в)           всички лица в рамките на фирма, принадлежаща към мрежата от фирми,                 които могат пряко да повлияят върху резултата от ангажимента за                 преглед.

Историческа финансова информация Информация, имаща изражение чрез финансови категории, по отношение на конкретно предприятие, извлечена предимно от счетоводната система на това предприятие, и отнасяща се до икономически събития, възникнали през минали периоди или до икономически условия и обстоятелства, съществували към определен момент в миналото.
Клиент за одит Предприятие, по отношение на което фирмата изпълнява ангажимент за одит. Когато клиентът е регистрирано на борса предприятие, клиентът за одит винаги включва и свързаните с него предприятия. Когато клиентът за одит не е регистрирано на борса предприятие, клиентът за одит включва тези свързани предприятия, върху които клиентът притежава пряк или непряк контрол.
Клиент по ангажимент за изразяване на сигурност Отговорната страна, която е лице (или лица), което:(a)           при ангажимент с пряко докладване, носи отговорност за предмета; или

(б)           при ангажимент, базиран на твърдение за вярност, носи отговорност за                 информацията за предмета и може да е отговорно за предмета.

Клиент по ангажимент за преглед Предприятие, по отношение на което фирмата изпълнява ангажимент за преглед.
Ключов съдружник по одита Съдружникът, отговорен за ангажимента, лицето, отговорно за прегледа за контрол върху качеството на ангажимента, и други съдружници по одита, ако има такива, в екипа по ангажимента, които вземат ключови решения или правят ключови преценки по важни въпроси, отнасящи се до одита на финансовия отчет, върху който фирмата ще изразява мнение. В зависимост от обстоятелствата и ролята на лицата при одита, „други съдружници по одита” може да включва например, съдружници по одита, отговорни за важни дъщерни предприятия или подразделения.
Лицата, натоварени с общо управление Лицата, които имат отговорности за осъществяване на надзор над стратегическото направление на развитие на предприятието и задължения, свързани с отчетността на това предприятие. Това включва осъществяване на надзор над процеса на финансово отчитане.
Най-близък член на семейството Съпруг(а) (или еквивалент) или зависимо лице.
Настоящ счетоводител Професионален счетоводител на публична практика, който понастоящем е назначен за извършване на одит или който предоставя счетоводни, данъчни, консултантски или подобни професионални услуги за даден клиент.
Независимост Независимостта представлява:(a)           Независимост на мнението – състояние на съзнанието, което позволява                 изразяването на мнение, без върху него да се отразяват влияния, които                 компрометират професионалната преценка, позволявайки по този начин                 на лицето да действа почтено, обективно и да упражнява професионален                 скептицизъм;

(б)           Независимост в поведението – избягването на факти и обстоятелства,                 които са толкова същест­вени, че разумна и информирана трета страна,                 отчитайки всички конкретни факти и обстоятелства, би стигнала                 вероятно до заключение, че почтеността, обективността и                 професионалният скептицизъм на фирмата или на член на екипа по                 ангажимент за одит или за изразяване на сигурност, са били                 компрометирани.

Непряк финансов интерес Финансов интерес, който се изразява в получаване на ползи посредством дружество за колективно инвестиране, имуществена маса, доверителна собственост или чрез друг посредник, върху който физическото лице или предприятието не притежава контрол или способност да влияе върху инвестиционните му решения.
Одиторски екип (a)           всички членове на екипа по ангажимент за одит;(б)           Всички останали лица във фирмата, които могат да окажат пряко влияние                 върху изхода от ангажимента за одит, включително:

(i)           лицата, които отправят препоръки относно възнаграждението               или които осъществяват пряк контролен, управленски или друг               вид надзор върху съдружника, отговорен за ангажимента във               връзка с изпълнение на ангажимента за одит, включително               лицата, които заемат всички последващи по-старши нива над               съдружника, отговорен за ангажимента, до лицето, което е               старши или управляващ съдружник (главен изпълнителен               директор или негов еквивалент);

(ii)          лицата, които предоставят консул­тации по методологически или               специфични за отрасъла въпроси, сделки или събития във връзка               с ангажимента; и

(iii)         лицата, които осъществяват контрол върху качеството на               ангажимента, вклю­чително лицата, които извършват преглед за               контрол върху качест­вото на ангажимента; и

(в)           всички лица в рамките на фирма, принадлежаща към мрежата от фирми,                 които могат пряко да повлияят върху резултата от ангажимента за одит.

Офис Отделна под-група, независимо дали организирана по географски принцип, или по дейност.
Преглед за контрол върху качеството на ангажимента Процес, който е разработен с цел да осигури към момента, когато се издава докладът или преди той да бъде издаден, обективна оценка на важните преценки, които е направил екипът по ангажимента и заключенията, до които е достигнал при формулирането на доклада.
Предприятие от обществен интерес (a)           регистрирано на борса предприятие; и(б)           предприятие, (a) определено от законодателството или нормативна                 разпоредба като предприятие от обществен интерес или (б) по отношение           на което законодателството или нормативна разпоредба изискват одитът                 да бъде осъществен в съответствие със същите изисквания за      независимост, които се прилагат спрямо регистрираните на борса     предприятия. Подобни нормативни разпоредби могат да са обнародвани                 от всеки уместен регулаторен орган, включително регулаторен орган в                 областта на одита.
Приемливо ниво Ниво, при което разумна и информирана трета страна, отчитайки всички конкретни факти и обстоятелства, които са били на разположение на професионалния счетоводител по това време, би стигнала вероятно до заключение, че спазването на изискванията на фундаменталните принципи не е компрометирано.
Професионален счетоводител Лице, което е член на организация-членка на МФС.
Професионален счетоводител в бизнеса Професионален счетоводител, нает или ангажиран на ръководна или неръководна длъжност в такива области като търговия, индустрия, услуги, публичния сектор, образованието, нестопанския сектор, регулаторни или професионални органи, или професионален счетоводител, който има сключен договор с такива предприятия.
Професионален счетоводител на публична практика Професионален счетоводител във фирма, предоставяща професионални услуги, независимо от функционалната класификация (например одит, данъчно облагане или други консултации). Този термин се използва също, когато става въпрос за фирма на професионални счетоводители на публична практика.
Професионални услуги Услуги, изискващи счетоводни или свързани с тях умения, извършвани от професионален счетоводител, включително счетоводни, одиторски, данъчни, управленско-консултантски и финансово-управленски услуги.
Пряк финансов интерес Финансов интерес:•              притежаван пряко и намиращ се под контрола на физическо лице или                 предприятие (включително тези, управлявани по преценка на други                 лица); или

•              от който се черпят ползи посредством дружество за колективно                 инвестиране, имуществена маса, доверителна собственост или чрез друг                 посредник, върху който физическото лице или предприятието притежава                 контрол или способност да влияе върху инвестиционните му решения.

Регистрирано на борса дружество Дружество, чиито дялове, акции или дългови ценни книжа се котират или са регистрирани за търговия на призната фондова борса, или се търгуват съгласно правилата и наредбите на призната фондова борса или друг еквивалентен орган.
Реклама Информирането на обществото относно услугите и уменията, предлагани от професионални счетоводители на публична практика с цел осигуряване на професионален бизнес.
Свързано предприятие Предприятие, имащо което и да било от следните взаимоотношения с клиента:(a)           предприятие, което упражнява пряк или непряк контрол над клиента, при                 условие че клиентът е съществен за това предприятие;

(б)           предприятие, което има пряк финансов интерес в клиента, при условие че                 това предприятие упражнява съществено влияние върху клиента и                 интересът в клиента е съществен за това предприятие;

(в)           предприятие, над което клиентът упражнява пряк или непряк контрол;

(г)            предприятие, в което клиентът или предприятие, свързано с клиента                 съгласно подточка (в) по-горе, има пряк финансов интерес, който му                 осигурява съществено влияние върху това предприятие и интересът е                 съществен за клиента и свързаното с него предприятие по подточка (в); и

(д)           предприятие, което е под съвместен контрол с клиента (наричано                 „сестринско предприятие“), при условие че и сестринското предприятие и                 клиентът са съществени за предприятието, което контролира както                 клиента, така и сестринското предприятие.

Съдружник, отговорен за ангажимента Съдружникът или друго лице във фирмата, което е отговорно за ангажимента и неговото изпълнение, както и за доклада, който се издава от името на фирмата и което притежава, когато се изисква, съответни правомощия от професионален, законов или регулаторен орган.
Възнаграждение под условие Възнаграждение, изчислено на предварително определена база, което е обвързано с изхода или резултата от дадена сделка или с резултата от извършените от фирмата услуги. Възнаграждение, което е установено от съд или друга обществена институция, не е  възнаграждение под условие.
Финансов интерес Участие в капитала на предприятие или в други ценни книжа, облигации, заеми и други дългови инструменти на предприятието, включително права и задължения за придобиване на такова участие и деривативи, пряко свързани с това участие.
Финансови отчети Структурирано представяне на историческа финансова информация, включително свързаните с нея пояснителни приложения, имащо за цел да даде информация за икономическите ресурси или задължения на предприятието към даден момент или за промените в тях в течение на определен период, в съответствие с обща рамка за финансово отчитане. Пояснителните приложения обикновено се състоят от обобщение на значимата счетоводна политика и друга пояснителна информация. Терминът може да се отнася до пълния комплект финансови отчети, но може да се отнася и до отделен финансов отчет, например баланс или отчет за приходите и разходите, и съответните пояснителни приложения.
Финансови отчети със специално предназначение Финансови отчети, изготвени в съответствие с обща рамка за финансово отчитане, които се създават за удовлетворяване на потребностите от финансова информация на определени потребители.
Финансови отчети, върху които фирмата ще изразява мнение Когато става въпрос за отделно предприятие – финансовите отчети на това предприятие. Когато става въпрос за консолидирани финансови отчети, наричани също финансови отчети на група – консолидираните финансови отчети.
Фирма (a)           Самостоятелно практикуващ професионален счетоводител, събирателно                 дружество или капиталово търговски дружество на професионални                 счетоводители;(б)           предприятие, което контролира такива лица, посредством собственост,                 управление или с други средства; и

(в)           предприятие, контролирано от такива лица, посредством собственост,                 управление или с други средства.

Фирма, част от мрежа  от фирми Фирма или предприятие, което принадлежи към мрежа от фирми.

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

Кодексът влиза в сила на 1 януари 2011 г; по-ранното възприемане е разрешено. Кодексът съдържа следните преходни разпоредби:

Предприятия от обществен интерес

1.            Раздел 290 на Кодекса съдържа допълнителни разпоредби относно независимостта в случаите, когато клиентът за одит или преглед е предприятие от обществен интерес. Допълнителните разпоредби, които са приложими поради новата дефиниция на предприятие от обществен интерес или насоките по параграф 290.26, влизат в сила на 1 януари 2012 г. По отношение изискването за ротация на съдружниците се прилагат преходните разпоредби, съдържащи се в параграфи 2 и 3 по-долу.

Ротация на съдружниците

2.            По отношение на съдружник, който попада под разпоредбите за ротация съгласно параграф 290.151, тъй като отговаря на дефиницията на новия термин „ключов съдружник по одита”, като той нито е съдружникът, отговорен за ангажимента, нито лицето, отговорно за преглед за контрол върху качеството на ангажимента, разпоредбите за ротация са в сила за одити или прегледи на финансови отчети за годишни периоди, започващи на или след 15 декември 2011 г. Например, в случай на клиент за одит, при който приключването на годината съвпада с края на календарната година, от ключов съдружник по одита, който нито е съдружникът, отговорен за ангажимента, нито лицето, отговорно за преглед за контрол върху качеството на ангажимента и който е изпълнявал ролята на ключов съдружник по одита в течение на седем или повече години (т.е. одитите за 2003 г – 2010 г), би се изисквала ротация след като изпълни ролята на ключов съдружник по одита в течение на още една година (т.е. след приключване на одита за 2011 г).

3.            По отношение на съдружник, отговорен за ангажимента или лице, отговорно за преглед за контрол върху качеството на ангажимента, които непосредствено преди да поемат която и да е от тези роли, са изпълнявали друга роля на ключов съдружник по одита за клиента и които в началото на първата финансова година, започваща на или след 15 декември 2010 г, са изпълнявали ролята на съдружник, отговорен за ангажимента или лице, отговорно за преглед за контрол върху качеството на ангажимента в течение на шест или по-малко години, разпоредбите за ротация влизат в сила по отношение на одити или прегледи на финансови отчети за годишни периоди, започващи на или след 15 декември 2011 г. Например, в случай на клиент за одит, при който приключването на годината съвпада с края на календарната година, от съдружник, който е обслужвал клиента в друга роля на ключов съдружник по одита в течение на четири години (т.е. одитите за 2002 г – 2005 г) и впоследствие като съдружник, отговорен за ангажимента в течение на пет години (т.е. одитите за 2006 г – 2010 г) би се изисквала ротация след като изпълни ролята съдружник, отговорен за ангажимента в течение на още една година (т.е. след приключване на одита за 2011 г).

Услуги, които не са за изразяване на сигурност

4.            Параграфи 290.156 – 290.219 разглеждат предоставянето на услуги, които не са за изразяване на сигурност, на клиент за одит или преглед. Ако, към датата на влизане в сила на Кодекса, на клиент за одит или преглед се предоставят услуги, които са били разрешени съгласно Кодекса от юни 2005 г (преработен през юли 2006 г), но които са забранени или подлежащи на ограничения съгласно преработения Кодекс, фирмата може да продължи да предоставя тези услуги единствено ако те са били договорени и извършването им е започнало преди 1 януари 2011 г и бъдат завършени преди 1 юли 2011 г.

Възнаграждения – относителен размер

5.            Параграф 290.222 предвижда, че по отношение на клиент за одит или преглед, който е предприятие от обществен интерес, когато общите възнаграждения от този клиент и свързаните с него предприятия (като се вземат под внимание съображенията по параграф 290.27) за две последователни години представляват повече от 15% от общата сума на възнагражденията на фирмата, изразяваща мнение върху финансовия отчет, преди или след издаването на доклада, следва да бъде извършен преглед (както е описан в параграф 290.222) на одита за втората година. Това изискване влиза в сила за одити или прегледи на финансови отчети, обхващащи годишни периоди, започващи на или след 15 декември 2010 г. Например, в случай на клиент за одит, при който приключването на годината съвпада с края на календарната година, ако общата сума на възнагражденията от клиента превишават прага от 15% за 2011 и 2012 г, прегледът преди или след издаването на доклада, би бил приложим по отношение на одита на финансовите отчети за 2012 г.

Политика за оценяване и възнаграждения

6.            Параграф 290.229 предвижда, че ключов съдружник по одита не следва да бъде оценяван или възнаграждаван на база на неговия успех в продажбите на услуги, които не са за изразяване на сигурност, на клиент за одит на този съдружник. Това изискване влиза в сила на 1 януари 2012 г. Ключов съдружник по одита обаче, може да получи възнаграждение след 1 януари 2012 г на база на извършено преди 1 януари 2012 г оценяване на успеха на този съдружник при продажбата на услуги, които не са за изразяване на сигурност, на клиента за одит.

Locations of visitors to this page
Tyxo.bg counter
Site Meter
Google Analytics Alternative
Clicky

Реклама

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d блогъра харесват това: