Облагане с патентен данък

Облагане с патентен данък

Съдържание

Кой се облага с патентен данък?

Какво печели лицето като го облагат с патентен данък?

Може ли ЕООД, ООД или друго дружество да се облага с патентен данък?

Кога се губи правото за облагане с патентен данък?

Какъв е размера на патентния данък и кой го определя?

Какво става ако се извършват повече от 1 патентни дейности или в повече от 1 обект?

Облекчения при облагането с патентен данък

Деклариране на обстоятелствата свързани с патентния данък

Къде се подават декларациите?

Кога и как се внася патентния данък?

Отстъпки при предплащане на данъка за цялата година

Видове патентни дейности и годишни размери на данъка

Патентен данък в Столична община

 

Кой се облага с патентен данък?

Съгласно Закона за местните данъци и такси, с патентен данък се облагат физическите лица (свободни професии и еднолични търговци), които извършват патентни дейности по списък (виж списъка в края на статията) и ако:

 1. Оборотът им за предходната година не превишава 50 000 лева и
 2. Лицето не е регистрирано по ДДС (регистрацията за ВОП по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от ЗДДС не се брои)

Какво печели лицето като го облагат с патентен данък?

Не се облага с данък върху доходите на физическите лица. При ЕТ данъкът е в размер на 15% от печалбата. При значителен приход (но не повече от 50000 на година) и малко разходи, облагането с патентен данък може да се окаже много изгодно.

Може ли ЕООД, ООД или друго дружество да се облага с патентен данък?

Не, с патентен данък могат да се облагат единствено еднолични търговци и самоосигуряващи се лица (свободни професии).

Кога се губи правото за облагане с патентен данък?

Ако лицето се регистрира по ДДС за текущата година ще се облага по общия ред на закона за данъците върху доходите на физическите лица. Патентен данък ще се дължи до края на тримесечието, в което лицето се е регистрирало, а внесения патентен данък ще се приспадне при плащането на годишния данък върху доходите.

Лицето може да поиска от общината удостоверение за дължимия патентен данък, което се издава безплатно.

Дори и през годината лицето да се дерегистрира по ДДС, то ще бъде обложено за годината с данък върху дохода по ЗДДФЛ.

Какъв е размера на патентния данък и кой го определя?

Патентния данък се определя от общинския съвет на съответната община в зависимост от местонахождението на обекта, където се провежда дейността. Ако патентната дейност не се извършва в обект или от постоянно място, за целите на определяне на данъка за местонахождение на обекта се смята постоянния адрес на лицето.

Какво става ако се извършват повече от 1 патентни дейности или в повече от 1 обект?

Патентния данък се дължи за всяка дейност по отделно. Ако се осъществява патентна дейност в повече от 1 обект, тогава данъка се дължи за всеки обект поотделно.

Ако патентната дейност започва или спира в рамките на годината (с изключение на местата за настаняване, хранене и развлечения), тогава данъкът се определя пропорционално на броя тримесечия, в които е извършвана дейността, включително тримесечията, в които дейността е започнала или прекратена.

Ако в един обект едновременно се извършва едновременно двете различни дейности „Търговия на дребно до 100 кв.м нетна търговска площ на обекта“ и „Продажба на вестници, списания, българска и преводна литература“, патентен данък се дължи само за търговия на дребно до 100 кв. м..

Ако в течение на годината се промени обстоятелство свързано с определяне на данъка, тогава до края на годината данъка се определя според новото обстоятелство, включително за тримесечието на промяната (не важи за местата за настаняване, хранене и развлечения)

Облекчения при облагането с патентен данък

Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък могат да ползват облекчения в следната последователност:

 1. Лицата с поне 50% увреждания могат да ползват 50% намаление на патентния данък, ако извършват дейността лично и не наемат други хора за тази дейност през цялата данъчна година (дори и през годината да изтече срока, за който е определена неработоспособността, или неработоспособността да настъпи по време на годината, лицето има право да ползва облекчение за цялата година)
 2. Ако лицето извършва с личен труд два или три вида патентни дейности през годината, заплаща патентен данък само за тази, която е в най-висок размер. За извършване на повече от 3 дейности облекчението не се прилага.
 3. Лицата, които са пенсионери, извършват дейността лично, не наемат други работници през цялата година, и извършват някоя от следните дейности (Дърводелски услуги; Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги; Обущарски и шапкарски услуги; Металообработващи услуги; Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги; Машинописни и/или копирни услуги; Козметични услуги, поставяне на татуировки; Маникюр, педикюр; Часовникарски услуги; Тапицерски услуги; Ремонт на електро- и водопроводни инсталации; Стъкларски услуги; Поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, климатици, ремонт на музикални инструменти; Фотографски услуги; Санитарни възли, наети под аренда; Ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт на шевни машини; Ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди, коминочистачни услуги; Продажба на вестници, списания, българска и преводна литература), могат да ползват 50% намаление на патентния данък
 4. Лицата, които ползват работно място за обучение на чираци по смисъла на закона за занаятите, и извършват Бръснарски и фризьорски услуги или ветеринарно-фризьорски услуги, заплащат 50% от определения патентен данък за съответното работно място. За да се ползва намалението към декларацията по образец свързана с патентния данък трябва да се приложи копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от регионалната занаятчийска камара.

Деклариране на обстоятелствата свързани с патентния данък

Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, декларират обстоятелствата до 31 януари. Ако дейността започва след тази дата, декларацията се подава преди да започне дейността.

При каквито и да е промени в обстоятелствата свързани с определянето на данъка, в 7 дневен срок от промяната трябва да се подаде декларация. Ако се прехвърля предприятие на едноличен търговец, декларация трябва да се подаде и от двете страни участници по сделката.

Ако лицето се регистрира по ДДС, декларация трябва да се подаде до края на месеца следващ месеца, в който е направена регистрацията или лицето е направило оборот над 50000 лева, за което подлежи на задължителна регистрация по ДДС.

Къде се подават декларациите?

В общината където се намира обектът, където се извършва патентна дейност, а ако няма обект, по постоянния адрес на лицето.

Ако данъчната декларация на чуждестранно лице се извършва чрез пълномощник с постоянен адрес в страната, декларацията се подава в общината, където е постоянния адрес на пълномощника. Във всички останали случаи декларацията се подава в Столична община.

Приема се, че дейността не се извършва от постоянно място, когато промяната през годината на местонахождението на обекта, от който се извършва дейността, води до промяна в размера на данъка.

Кога и как се внася патентния данък?

Патентния данък се внася на 4 равни вноски:

 1. За първото тримесечие – до 31 януари
 2. За второто – до 30 април
 3. За третото – до 31 юли
 4. За четвъртото – до 31 октомври

Ако възникне задължение за внасяне на патентен данък през годината, дължимата част от данъка за текущото тримесечие се внася в 7 дневен срок от подаване на данъчната декларация, а ако не е подадена в 7 дневен срок от крайния срок за подаването й.

Патентния данък се внася в общината, където се намира обектът, в който се извършва патентната дейност (или ако няма обект в общината по постоянен обект на лицето). Ако данъкът се плаща от името на чуждестранно лице чрез пълномощник, тогава се внася по постоянен адрес на пълномощника. Във всички останали случаи данъкът се внася в Столична община.

Отстъпки при предплащане на данъка за цялата година

Лицата, които до 31 януари на съответната година подадат декларация и заплатят съответния данък за цялата година, ползват отстъпка от 5%.

Видове патентни дейности и годишни размери на данъка

 1. Средства за подслон и места за настаняване с не повече от 20 стаи – данъкът се определя за стая според местонахождението на обекта: 1 и 2 звезди – от 25 до 250 лв.
 2. Заведения за хранене и развлечения – данъкът се определя за място за консумация, включително на открити площи, или за обект, според местонахождението на обекта:
  1. Ресторанти: 1-2 звезди – от 1 до 35 лв.; 3 звезди – от 6 до 60 лв.
  2. Заведения за бързо обслужване: 1-2 звезди – от 1 до 20 лв.; 3 звезди – от 3 до 35 лв.
  3. Питейни заведения с изключение на бюфети, каравани и павилиони: 1-2 звезди – от 1 до 20 лв.; 3 звезди – от 2 до 35 лв.
  4. Кафе-сладкарници: 1-2 звезди – от 1 до 20 лв.; 3 звезди – от 3 до 50 лв.
  5. Барове: дневни – 2 звезди (от 3 до 50 лв.), 3 звезди (от 10 до 84 лв.); нощни – 2 звезди (от 5 до 63 лв.), 3 звезди (от 20 до 98 лв.)
  6. Бюфети, каравани и павилиони – за обект от 75 до 500 лв.
 3. Търговия на дребно до 100 кв.м нетна търговска площ на обекта – данъкът се определя за 1 кв. м нетна търговска площ според местонахождението на обекта: от 2 до 20 лв.
 4. Платени паркинги – данъкът се определя за място за паркиране според местонахождението на обекта: от 5 до 200 лв.
 5. Дърводелски услуги – данъкът се определя според местонахождението на обекта: от 50 до 780 лв.
 6. Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги – данъкът се определя според местонахождението на обекта: от 40 до 840 лв.
 7. Търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали – данъкът се определя според местонахождението на обекта: от 500 до 2500 лв.
 8. Обущарски и шапкарски услуги – данъкът се определя според местонахождението на обекта: от 40 до 120 лв.
 9. Металообработващи услуги – данъкът се определя според местонахождението на обекта: от 100 до 910 лв.
 10. Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги – данъкът се определя за работно място според местонахождението на обекта: от 60 до 840 лв.
 11. Машинописни и/или копирни услуги – данъкът се определя на брой устройство според местонахождението на обекта: от 180 до 594 лв.
 12. Козметични услуги, поставяне на татуировки – данъкът се определя за работно място според местонахождението на обекта: от 130 до 900 лв.
 13. Маникюр, педикюр – данъкът се определя за работно място според местонахождението на обекта: от 60 до 420 лв.
 14. Часовникарски услуги – данъкът се определя според местонахождението на обекта: от 60 до 390 лв.
 15. Тапицерски услуги – данъкът се определя според местонахождението на обекта: от 180 до 520 лв.
 16. Автомивки; ремонт, регулиране и балансиране на гуми – данъкът се определя според местонахождението на обекта: от 190 до 1200 лв.
 17. Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги по техническото обслужване и ремонта на моторни превозни средства – данъкът се определя според местонахождението на обекта: от 280 до 1900 лв.
 18. Ремонт на електро- и водопроводни инсталации – данъкът се определя според местонахождението на обекта: от 100 до 560 лв.
 19. Стъкларски услуги – данъкът се определя според местонахождението на обекта: от 100 до 700 лв.
 20. Поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, климатици, ремонт на музикални инструменти – данъкът се определя според местонахождението на обекта: от 47 до 980 лв.
 21. Отдаване на видеокасети или записи на електронен носител под наем – данъкът се определя според местонахождението на обекта: от 300 до 3250 лв.
 22. Компаньонки и компаньони – данъкът се определя според местонахождението на обекта: от 3000 до 6440 лв.
 23. Масажистки и масажисти – данъкът се определя според местонахождението на обекта: от 500 до 1680 лв.
 24. Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти – данъкът се определя според местонахождението на обекта: от 2000 до 5600 лв.
 25. Фотографски услуги – данъкът се определя според местонахождението на обекта: от 200 до 1040 лв.
 26. Посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти – данъкът се определя според местонахождението на обекта: от 100 до 3500 лв.
 27. Санитарни възли, наети под аренда – данъкът се определя според местонахождението на обекта: от 150 до 420 лв.
 28. Ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт на шевни машини – данъкът се определя според местонахождението на обекта: от 50 до 198 лв.
 29. Ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди, коминочистачни услуги – данъкът се определя според местонахождението на обекта: от 50 до 98 лв.
 30. Заложни къщи: от 3000 до 28 000 лв.
 31. Продажба на вестници, списания, българска и преводна литература – данъкът се определя според местонахождението на обекта: от 30 до 260 лв.
 32. Ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника (копирни апарати, факс апарати, принтери и други) – данъкът се определя според местонахождението на обекта: от 300 до 1300 лв.
 33. Игри с развлекателен или спортен характер – данъкът се определя за брой съоръжения според местонахождението на обекта:
  1. развлекателни игрални автомати и други игри, функциониращи с монета или жетон: от 100 до 198 лв.
  2. минифутбол, тенис на маса, хвърляне на стрели, пейнтбол и спийдбол, минибаскетбол, бридж, табла: от 8 до 26 лв.
  3. зали за боулинг и кегелбан – за игрален коридор, и билярд – за маса: от 40 до 140 лв.
 34. Фитнес центрове и спортни зали – данъкът се определя според местонахождението на обекта: от 1,50 до 4 лв. за 1 кв. м и от 300 до 840 лв. за един фитнес уред
 35. Химическо чистене, пране и гладене – данъкът се определя на брой съоръжения според местонахождението на обекта: от 133 до 440 лв.
 36. Мелничарски услуги:
  1. мелници за брашно – от 18 до 36 лв. на линеен сантиметър от дължината на млевната линия;
  2. мелници за фураж стационарни – от 600 до 1200 лв.
 37. Услуги с атрактивен характер:
  1. Корабчета – от 750 до 1500 лв. на брой;
  2. Лодки – от 450 до 900 лв. на брой;
  3. Яхти – от 900 до 1800 лв. на брой;
  4. Джетове – от 900 до 1800 лв. на брой;
  5. Влакчета – от 30 до 60 лв. на място;
  6. Файтони – от 75 до 150 лв. на място;
  7. Водни ски, водни планери и сърфове, водни колела, включително надуваеми, водни увеселения – от 150 до 300 лв. на брой оборудване;
  8. Зимни ски (включително ски екипировка), зимни кънки, сноубордове, шейни – от 150 до 300 лв. на брой оборудване;
  9. Въртележки, виенски колела, блъскащи се колички, велосипеди и рикши – от 150 до 300 лв. на място;
  10. Детски колички и моторчета – от 150 до 300 лв. на брой;
  11. Стрелбища – от 300 до 600 лв. на брой
 38. Обучение на водачи на моторни превозни средства – данъкът се определя за брой моторно превозно средство в следните размери:
  1. мотопеди, мотоциклети – от 200 до 475 лв.
  2. други МПС – от 400 до 950 лв.
 39. Услуги „Пътна помощ“ на пътни превозни средства – от 2000 до 4000 лв. за брой моторно превозно средство.
 40. Услуги със земеделска и горска техника – данъкът се определя за брой техника, както следва:
  1. комбайн – от 330 до 660 лв.;
  2. трактори, тракторни ремаркета, самоходни шасита и други самоходни и самодвижещи се машини – от 110 до 220 лв.;
  3. прикачни, навесни и стационарни машини – от 11 до 22 лв.

Патентен данък в Столична община

Виж наредбата тук

Locations of visitors to this page
Tyxo.bg counter
Site Meter
Google Analytics Alternative
Clicky

Реклама