Закон за фонд „Обществено осигуряване (1995-1999 г.)


ЗАКОН ЗА ФОНД „ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ“
(обн.,ДВ,бр.104 от 28 ноември 1995 г.; изм.,бр.55 и 123 от 1997 г., бр.59, 155 от 1998 г., бр.12 от 12 февруари 1999 г.)

Глава първа
Общи положения

Чл.1. (1) Създава се фонд „Обществено осигуряване“ за осъществяване на държавното обществено осигуряване.
(2) За управление на фонд „Обществено осигуряване“ се създава Национален осигурителен институт. Той отчита своята дейност пред Народното събрание.
(3) Националният осигурителен институт е юридическо лице със седалище София. Институтът създава свои функционални и териториални поделения.
Чл.2. Държавното обществено осигуряване се извършва по дял III от Кодекса на труда, Закона за пенсиите и Указа за насърчаване на раждаемостта.

Глава втора
Финансово устройство

Чл.3. Бюджетът на фонд „Обществено осигуряване“ е основен финансов план за набиране и използване на паричните средства на държавното обществено осигуряване и е отделен от държавния бюджет.
Чл.4. Приходите във фонд „Обществено осигуряване“ се набират от:
1. осигурителни вноски за Държавното обществено осигуряване, диференцирани според условията на труда и покритите осигурителни рискове;
2. възстановяване направените осигурителни разходи в предвидените от нормативните актове случаи;
3. начети и глоби;
4. (изм.,ДВ,бр.55 от 1997 г.) постъпления от имуществото на Националния осигурителен институт;
5. лихви, дивиденти и дарения;
6. вноски от държавния бюджет за времето, през което лицата не са били осигурени, когато то се зачита за трудов стаж при пенсиониране; тези вноски се определят от минималната работна заплата за страната към датата на отпускане на пенсията;
7. други приходи;
8. (изм.,ДВ,бр.55 от 1997 г.) суми от републиканския бюджет за изплащане на:
а) пенсии по чл.6 и 7 от Закона за пенсиите, персонални пенсии, военноинвалидни и гражданскоинвалидни пенсии, социални пенсии, пенсии за особени заслуги към държавата и нацията и народни пенсии и индексациите, компенсациите и добавките към тях;
б) добавки към пенсиите на участниците и пострадалите във войните, както и на наследниците, получаващи наследствена пенсия за загинали в Отечествената война;
в) (изм.,ДВ,бр.55 от 1997 г.) еднократни помощи за раждане на дете и месечни добавки за деца по Указа за насърчаване на раждаемостта и за месечни добавки за деца по чл.40 от Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите;
г) субсидии, предвидени в Закона за държавния бюджет за текущата финансова година;
9. суми от бюджета на Съвета за взаимно осигуряване на членовете на трудовопроизводителните кооперации за изплащане на пенсиите, индексациите, компенсациите и добавките към тях на лицата, осигурявани по Указа за взаимно осигуряване на членовете на трудовопроизводителните кооперации;
10. (изм.,ДВ,бр.123 от 1997 г.; отм.,бр.12 от 1999 г.)
11.
 ликвидационни дялове от търговски дружества – длъжници, обявени в ликвидация.
12. (нова,ДВ,бр.55 от 1997 г.) вноски от фонд „Професионална квалификация и безработица“ за времето, зачетено за трудов стаж на лица, които са получавали парично обезщетение за безработица;
13. (нова,ДВ,бр.55 от 1997 г.) такси, определени с тарифа, одобрена от Министерския съвет.
Чл.5. (1) Средствата на фонд „Обществено осигуряване“ се изразходват за:
1. изплащане на обезщетенията, помощите, месечните добавки за деца, пенсиите и добавките към тях;
2. осъвременяване, индексиране и компенсиране на пенсиите и на другите осигурителни плащания;
3. издръжка на дейността по държавното обществено осигуряване на Националния осигурителен институт и на поделенията му;
4. (изм.,ДВ,бр.55 от 1997 г.) финансиране на дейности за намаляване на осигурителните рискове „трудова злополука“ и „професионално заболяване“, болест и инвалидност;
5. придобиване на недвижими имоти, необходими за осъществяване на дейността на Националния осигурителен институт;
6. придобиване на държавни ценни книжа;
7. други разходи, свързани с предназначението на фонда.
(2) (изм.,ДВ,бр.55 от 1997 г.) Временно свободните средства и средствата от резерва на фонда могат да се влагат по депозитни сметки в банките.
(3) Банките, които имат право да оперират със средствата на фонд „Обществено осигуряване“, се определят от Българската народна банка и от Министерството на финансите. От определените от Българската народна банка и Министерството на финансите банки надзорният съвет на Националния осигурителен институт избира банките, които имат право да оперират със средствата на фонда.
Чл.6. (1) (доп.,ДВ,бр.55 от 1997 г.) Законопроектът за бюджета на фонд „Обществено осигуряване“ се изготвя от Националния осигурителен институт и се представя в Министерския съвет за съгласуване с проекта на Закона за държавния бюджет. Министерството на финансите предоставя своевременно на Националния осигурителен институт основните показатели за съставяне на държавния бюджет.
(2) Законопроектът за бюджета на фонд „Обществено осигуряване“ се съставя по пълна бюджетна класификация за държавния бюджет.
(3) В бюджета на фонд „Обществено осигуряване“ се предвижда резерв, образуван чрез отчисления, чийто норматив се определя в Закона за бюджета на фонд „Обществено осигуряване“ въз основа на осигурително-техническия план, за гарантиране на осигурителните плащания.
(4) (нова,ДВ,бр.123 от 1997 г.) Със средствата от резерва може да се извършва компенсиране на пенсиите по решение на Надзорния съвет.
Чл.7. Законопроектът за бюджета на фонд „Обществено осигуряване“ се разглежда от Народното събрание едновременно със законопроекта за държавния бюджет.
Чл.8. (1) Народното събрание приема Закон за бюджета на фонд „Обществено осигуряване“, който действа за срок една календарна година.
(2) Със Закона за бюджета на фонд „Обществено осигуряване“ се определят размерите на осигурителните вноски.
(3) Със Закона за бюджета на фонд „Обществено осигуряване“ могат да се заличават несъбираемите вземания на фонда.
Чл.9. (отм.,ДВ,бр.55 от 1997 г.)
Чл.10.
 В случай, че бюджетът на фонд „Обществено осигуряване“ не бъде приет от Народното събрание до началото на бюджетната година, осигурителните приходи се събират и осигурителните разходи се извършват съобразно действащите нормативни актове, а за издръжка на органите на Националният осигурителен институт може да се разходва месечно до една дванадесета част от разходите, предвидени в бюджета за предходната година.
Чл.11. При временен недостиг на средства за покриване на неотложни осигурителни плащания могат да се ползват краткосрочни безлихвени заеми от извънбюджетните фондове и сметки със социално предназначение.
Чл.12. (1) Изпълнението на бюджета на фонд „Обществено осигуряване“ се осъществява от Националния осигурителен институт.
(2) Първостепенен разпоредител с бюджета на фонд „Обществено осигуряване“ е управителят на Националния осигурителен институт.
(3) Второстепенни разпоредители с бюджета на фонд „Обществено осигуряване“ в териториалните поделения на Националния осигурителен институт са техните ръководители.
Чл.13. (изм.,ДВ,бр.55 от 19978 г.)
(1)
 Годишният отчет за изпълнението на бюджета на фонд „Обществено осигуряване“ се изготвя от Националния осигурителен институт и се внася от неговия управител в Народното събрание за приемане едновременно с отчета за изпълнение на държавния бюджет.
(2) Решението на Народното събрание за приемане на отчета за изпълнението на бюджета на фонда се обнародва в „Държавен вестник“.

Глава трета
Управление

Чл.14. Органи на управление на Националния осигурителен институт са:
1. надзорният съвет;
2. управителният съвет;
3. управителят и подуправителят.
Чл.15. (1) Надзорният съвет се състои от по един представител на всяка от представителните организации на работниците и служителите и на работодателите, признати съгласно чл.3 от кодекса на труда, и равен на тях брой представители, определени от Министерския съвет.
(2) Представителите на организациите на работниците и служителите и на работодателите по ал.1 се определят от ръководните им органи на национално равнище.
(3) Поименният състав на надзорния съвет, както и промените в него, се обнародват от председателя му в „Държавен вестник“.
(4) (изм.,ДВ,бр.55 от 1997 г.) Членовете на надзорния съвет избират от своя състав председател.
(5) Надзорният съвет се свиква на заседания от председателя или по искане на една трета от членовете му.
(6) Заседанията на надзорния съвет са редовни, ако на тях са присъствали най-малко половината от членовете му. Решенията се вземат, ако за тях гласуват повече от половината от общия брой на членовете на надзорния съвет.
(7) Управителят на Националния осигурителен институт участва в заседанията на надзорния съвет със съвещателен глас.
Чл.16. Надзорният съвет:
1. утвърждава основните насоки на дейността на Националния осигурителен институт;
2. утвърждава проектите на годишния бюджет на фонд „Обществено осигуряване“ и отчета му;
3. осъществява контрол върху дейността на Националния осигурителен институт, управителния му съвет, управителя и подуправителя;
4. утвърждава проектите на нормативни актове по държавното обществено осигуряване преди внасянето им за приемане от съответните държавни органи;
5. приема правилник за организацията и дейността на Националния осигурителен институт и правилник за дейността на надзорния съвет;
6. (изм.,ДВ,бр.123 от 1997 г.) взема решения за откриване и закриване на поделения на Националния осигурителен институт;
7. взема решения за придобиване и разпореждане с имуществото на Националния осигурителен институт над размер, определен от Правилника за организацията и дейността на Националния осигурителен институт.
8. (нова,ДВ,бр.55 от 1997 г.) взема решения за придобиване на недвижими имоти от Националния осигурителен институт срещу задължения към фонд „Обществено осигуряване“;
9. (нова,ДВ,бр.55 от 1997 г.) по искане на длъжниците към фонд „Обществено осигуряване“ при изключителни случаи по време на материална затрудненост надзорният съвет по предложение на управителния съвет може да разсрочи плащането на вземанията на фонда за срок до 3 години. Разсроченото вземане се събира с лихвата за закъснение.
10. (нова,ДВ,бр.123 от 1997 г.) по предложение на управителния съвет взема решения за определяне на осъвременителна заплата за осъвременяване на пенсиите по реда на Закона за пенсиите и за компенсиране на пенсиите. Решенията се обнародват в „Държавен вестник“;
11. (нова,ДВ,бр.123 от 1997 г.) по предложение на управителния съвет взема решения за използване на средствата от резерва на фонд „Обществено осигуряване“ за компенсиране на пенсиите.
Чл.17. (1) Управителният съвет се състои от управителя, подуправителя и ръководителите на функционални направления в Националния осигурителен институт.
(2) Управителният съвет:
1. осъществява оперативното ръководство на Националния осигурителен институт;
2. утвърждава задължителни за всички физически и юридически лица в страната: инструкции, формуляри и други документи, свързани с провеждане на осигуряването;
3. изработва и внася за утвърждаване в надзорния съвет:
а) проектобюджета на фонд „Обществено осигуряване“;
б) проект за отчет за изпълнение на бюджета на фонд „Обществено осигуряване“;
в) проекти на нормативни актове по държавното обществено осигуряване;
г) проект за правилник за организацията и дейността на Националния осигурителен институт;
д) предложения за откриване и закриване на поделения на Националния осигурителен институт и за структурата и бюджетите им;
е) предложения за разпореждане с имуществото на Националния осигурителен институт над размер, определен с Правилника за организацията и дейността на Националния осигурителен институт;
ж) (нова,ДВ,бр.123 от 1997 г.) предложения за компенсиране на пенсиите и за използване средствата от резерва на фонда за извършване на компенсирането.
4. взема решения за:
а) прехвърляне средства от един вид осигурителен разход към друг, без да се превишава общият размер на осигурителните разходи, одобрени със Закона за бюджета на фонд „Обществено осигуряване“, като това не се отнася за сумите, получени от държавния бюджет;
б) придобиване и разпореждане с имуществото на Националния осигурителен институт;
в) капитални вложения по стопанисване имуществото на Националния осигурителен институт;
г) издаване на брошури, вестници, списания, оригинална преводна литература и други печатни издания, свързани с дейността на института.
(3) Решенията на управителния съвет се вземат с мнозинство от две трети от членовете му.
Чл.18. (1) Управителят и подуправителят на Националния осигурителен институт се избират от Народното събрание за срок четири години. Те могат да бъдат освободени и преди изтичане на срока, ако са осъдени за умишлено престъпление от общ характер с влязла в сила присъда, системно нарушават задълженията си, възпрепятствани са да ги изпълняват за срок повече от шест месеца или са подали оставка пред Народното събрание.
(2) Управителят на Националния осигурителен институт действа от името на института и го представлява пред всички физически и юридически лица в страната и в чужбина.
(3) Управителят ръководи заседанията на управителния съвет.
(4) Правата и функциите на управителя, подуправителя и на другите ръководни лица на Националния осигурителен институт се определят с правилника за организация на дейността на института.
(5) При отсъствие на управителя неговите функции се изпълняват от подуправителя.
Чл.19. (1) Членове на надзорния и на управителния съвет на Националния осигурителен институт не могат да бъдат:
1. лица, които са лишени от правото да заемат ръководна, отчетническа или материално-отговорна длъжност;
2. лица, които участват в управителни или контролни органи на други осигурителни фондове;
3. лица, осъждани за умишлено престъпление;
4. лица, които са били членове на управителни органи на стопански организации, прекратени поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
5. лица, които се намират в родство по права или по съребрена линия или по сватовство до четвърта степен с членове на управителния или надзорния съвет.
(2) Лица, които са членове на надзорния съвет, не могат да бъдат членове на управителния съвет.

Глава четвърта
Контрол и административно-наказателна отговорност

Чл.20. Националният осигурителен институт упражнява цялостен контрол по спазване на нормативните актове по държавното обществено осигуряване.
Чл.21. (1) Контролните органи на Националния осигурителен институт при изпълнение на служебните си задължения имат право:
1. да проверяват всички физически и юридически лица за дейността им по държавното обществено осигуряване. За извършване на проверките те имат право на свободен достъп до работните помещения и обекти;
2. да предприемат мерки за привличане към отговорност лицата, виновни за нарушение на нормативните актове по държавното обществено осигуряване;
3. да дават задължителни предписания за организиране на дейността по държавното обществено осигуряване и за отстраняване на нарушенията във връзка с осъществяването му;
4. да изискват от едноличните търговци, търговските дружества и други юридически лица при проверки и ревизии да декларират банковите си сметки в страната;
5. да извършват насрещни проверки и да назначават вещи лица.
(2) Физическите и юридическите лица са длъжни да представят на контролните органи на Националния осигурителен институт исканите от тях документи, сведения, справки, декларации, обяснения и други носители на информация, свързани с осъществяването на държавното обществено осигуряване, и да оказват съдействие при изпълнението на служебните им задължения.
(3) Контролните органи на Националния осигурителен институт, които извършват финансови ревизии, задължително се застраховат срещу злополука за сметка на бюджета на фонд „Обществено осигуряване“.
(4) Управителят на Националния осигурителен институт и ръководителите на неговите поделения могат да издават задължителни предписания за спиране изпълнението на разпореждания и действия, противоречащи на нормативните актове по държавното обществено осигуряване.
Чл.22. Контролните органи на Националния осигурителен институт не могат да извършват работа за допълнителен труд по трудов или по граждански договор, свързана със служебните им задължения. Те не могат да извършват дейност, свързана със служебните им задължения и като еднолични търговци, съдружници в търговски и други дружества, кооперации и други организации.
Чл.23. Лицата, нарушили разпоредбите на този закон и на други нормативни актове по държавното обществено осигуряване или неизпълнили предписанията по чл.21, ал.1, т.3 или задълженията си по чл.21, ал.1, т.4, се наказват с глоба в размер до 10 минимални работни заплати, ако не подлежат на по-тежко наказание, а при повторно нарушение – до 20 минимални работни заплати.
Чл.24. (1) Нарушенията по чл.23 се установяват с актове, съставени от контролните органи на Националния осигурителен институт.
(2) Въз основа на съставените актове ръководителят на съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт или упълномощено от него длъжностно лице издава наказателно постановление.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда, предвиден в Закона за административните нарушения и наказания.
(4) Нарушението е повторно, когато е извършено до една година от влизане в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.
Чл.25. (1) Контролните органи на Националния осигурителен институт съставят на физическите или юридическите лица ревизионни актове за начет за причинените от тях щети на фонд „Обществено осигуряване“ от невнесени осигурителни вноски, неправилно извършени осигурителни разходи, невъзстановени парични обезщетения за трудова злополука, неудържани пенсии и добавки към тях или от издадени документи за пенсиониране с невярно съдържание. По съставените актове за начет отговорните лица могат да направят възражения в 7-дневен срок от връчването им. Контролният орган на фонд „Обществено осигуряване“ се произнася по възражението с мотивирано заключение.
(2) За събиране на сумите по ревизионните актове за начет длъжностното лице, на което е възложено ръководството на контрола по приходите и разходите на фонд „Обществено осигуряване“ в съответното поделение на Националния осигурителен институт, издава разпореждания.
(3) Разпорежданията подлежат на доброволно изпълнение в 14-дневен срок от връчването им. Когато разпореждането бъде изцяло или частично отменено по реда на глава пета, неоснователно събраните суми се връщат заедно с лихвата за съответния период.
(4) (изм.,ДВ,бр.55 от 1997 г.) Сумите по влезлите в сила разпореждания, които не са изплатени доброволно, се събират чрез:
1. запор по сметките на длъжниците на фонд „Обществено осигуряване“ в банките и/или Държавната спестовна каса;
2. изпълнение върху движимите или недвижимите вещи на длъжниците.
(5) (нова,ДВ,бр.55 от 1998 г.) Запор по сметките на длъжниците се извършва чрез изпращане на запорно съобщение от съответното поделение на Националния осигурителен институт до банките и/или Държавната спестовна каса, които превеждат дължимите суми по сметка на фонд „Обществено осигуряване“.
(6) (нова,ДВ,бр.55 от 1998 г.) Поделенията на Националния осигурителен институт могат да поискат издаване на изпълнителен лист по влезлите в сила разпореждания. Изпълнителният лист се издава от районния съд.
(7) (нова,ДВ,бр.55 от 1998 г.) Събирането на вземанията на фонд „Обществено осигуряване“ чрез изпълнение върху движимите или недвижимите вещи на длъжника се извършва по реда на Закона за събиране на държавните вземания, а когато е издаден изпълнителен лист – по реда на Гражданския процесуален кодекс. Събраните суми от данъчните органи се превеждат по сметка на фонд „Обществено осигуряване“.
Чл.25а. (нов,ДВ,бр.55 от 1997 г.)
(1)
 При всяко теглене на пари за трудови възнаграждения, включително и за авансови плащания, се депозират в банките или в Държавната спестовна каса платежните документи за внесените дължими осигурителни вноски в приход на фонд „Обществено осигуряване“ и на Учителския пенсионен фонд.
(2) (изм.,ДВ,бр.155 от 1998 г.) На банките или Държавната спестовна каса, които са разрешили тегленето на пари за трудови възнаграждения, включително и за авансови плащания и парични обезщетения, без да са внесени дължимите осигурителни вноски, се налага имуществена санкция в размер на сумата на невнесените осигурителни вноски независимо от административнонаказателната отговорност на виновните лица.
(3) Имуществените санкции се налагат от управителя на Националния осигурителен институт или от оправомощени от него лица по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
Чл.26. Вземанията на Националния осигурителен институт за невнесени осигурителни вноски и за неправилно извършени осигурителни разходи се събират с лихвата, определена за държавните вземания.
Чл.27. (1) Добросъвестно получените суми за осигурителни плащания не подлежат на връщане от осигурените лица. Когато те са изплатени поради технически грешки, се възстановяват от осигурените без лихва.
(2) Неправилно извършените осигурителни плащания по вина на лицата, които са ги получили, се възстановяват от тях с лихвата, определена за държавните вземания.
Чл.28. Вземанията на Националния осигурителен институт от невнесени осигурителни вноски и лихвите върху тях се погасяват по давност при условията, предвидени в Закона за събиране на държавните вземания.

Глава пета
Спорове

Чл.29. (1) Жалби срещу отказ или неправилно определяне и изменение на пенсии, парични обезщетения, помощи, месечни добавки за деца и други осигурителни плащания, добавки и компенсации към тях, разпореждания по чл.25, ал.2 или удържане на пенсии по реда на Закона за пенсиите, както и искания за възстановяване на неоснователно внесени суми в приход на фонд „Обществено осигуряване“ се правят от заинтересуваните лица пред ръководителите на съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт. Към жалбите или исканията могат да се приложат писмени доказателства.
(2) (изм.,ДВ,бр.155 от 1998 г.) Разпорежданията по чл.25, ал.2 могат да се обжалват в срок 30 дни, а разпорежданията за пенсии – в 3-месечен срок от получаването им.
(3) Ръководителят на териториалното поделение се произнася по жалбите или исканията с мотивирано решение в едномесечен срок от получаването им. С решението ръководителят на териториалното поделение може да отмени разпорежданията по ал.1 и решава жалбите или исканията по същество. То се съобщава на заинтересуваните страни в 7-дневен срок от постановяването му.
(4) Решенията и съобщенията във връзка с разглеждането на жалбите и исканията се изготвят по реда на Закона за административното производство.
Чл.30. (1) Решението на ръководителя на териториалното поделение може да се обжалва пред окръжния съд в едномесечен срок от получаването му. Жалбата се подава чрез ръководителя на териториалното поделение, който в 7-дневен срок е длъжен да я изпрати заедно с преписката в съда.
(2) Съдът разглежда и решава делата по реда на Закона за административното производство.
Чл.31. (1) За делата по тази глава осигурените лица и пенсионерите не внасят държавна такса.
(2) При уважаване на жалбата жалбоподателят има право да получи направените от него разноски и платеното от него възнаграждение за защита съразмерно на уважената част.
Чл.32. (изм.,ДВ,бр.59 от 1998 г.) Решенията на окръжния съд подлежат на касационно обжалване по реда на Закона за Върховния административен съд.

Глава шеста
УЧИТЕЛСКИ ПЕНСИОНЕН ФОНД
(гл. нова,ДВ,бр.55 от 1997 г.)

Чл.33. (1) Създава се Учителски пенсионен фонд на извънбюджетна сметка, който се управлява от Националния осигурителен институт.
(2) Извънбюджетната сметка по ал.1 се утвърждава от надзорния съвет на Националния осигурителен институт по предложение на управителния съвет.
Чл.34. Средствата в Учителския пенсионен фонд се набират от:
1. разликата между осигурителната вноска за учителите и осигурителната вноска за трета категория труд;
2. лихви, дарения и други.
Чл.35. (1) Набраните средства в Учителския пенсионен фонд се разходват за изплащането на пенсиите и добавките съгласно чл.5, ал.2 и 3 от Закона за пенсиите.
(2) (изм.,ДВ,бр.155 от 1998 г.) Свободните средства на Учителския пенсионен фонд могат да се използват за закупуване на държавни ценни книжа и да се влагат на депозитни сметки в банките, определени по чл.5, ал.3.
Чл.36. Разпоредбите на закона за управлението, контрола, административнонаказателната отговорност и споровете се прилагат и за събирането и разходването на средствата от Учителския пенсионен фонд.
Чл.37. (1) Първостепенен разпоредител със средствата на Учителския пенсионен фонд е управителят на Националния осигурителен институт.
(2) Второстепенни разпоредители със средствата на Учителския пенсионен фонд са ръководителите на териториалните поделения на Националния осигурителен институт.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. (1) Приходите по фонд „Обществено осигуряване“ не се облагат с данъци.
(2) Вноските за държавното обществено осигуряване се включват в разходите преди данъчното облагане на физическите или юридическите лица, които са ги внесли.
§ 2. Финансов контрол върху дейността на Националния осигурителен институт се осъществява от Сметната палата.
§ 3. Член 4, т.6 се прилага за време, което е зачетено за трудов стаж след влизане в сила на този закон.
§ 4. (1) Активите и пасивите на държавното обществено осигуряване се поемат от фонд „Обществено осигуряване“. Главно управление „Социално осигуряване“ при Министерството на труда и социалните грижи заедно с териториалните му поделения преминава към Националния осигурителен институт.
(2) До избирането на управител и подуправител и обявяването на надзорния съвет на Националния осигурителен институт управлението на държавното обществено осигуряване се осъществява от Главно управление „Социално осигуряване“ при Министерството на труда и социалните грижи.
§ 5. (1) При създаването на фонд „Обществено осигуряване“ за потребностите на Националния осигурителен институт и неговите териториални поделения се прехвърля собствеността върху сгради, предназначени за административни дейности по Закона за имуществото на Българската комунистическа партия, Българския земеделски народен съюз, Отечествения фронт, Димитровския комунистически младежки съюз, Съюза на активните борци против фашизма и капитализма и Българските професионални съюзи, които не са предоставени на държавни или общински учреждения за техни нужди или не са предоставени на други организации по силата на други закони.
(2) Прехвърля се на Националния осигурителен институт собствеността върху почивната база на държавна фирма „Социален отдих“, която се използва по предназначение.
(3) Прехвърлянето на имуществото по предходните алинеи да стане по ред и начин, определени от министерския съвет.
(4) (изм.,ДВ,бр.155 от 1998 г.) Разпореждането с имотите по ал.2 се извършва от надзорния съвет на Националния осигурителен институт.
§ 6. Министерският съвет да определи и прехвърли на фонд „Обществено осигуряване“ полагащия се дял от набраните средства във Взаимния фонд съгласно чл.8 от Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия.
§ 7. Министерският съвет да предостави безвъзмездно на Националния осигурителен институт ползваните държавни сгради и движимо имущество на Главно управление „Социално осигуряване“ и поделенията му към датата на влизане на този закон в сила.
§ 8. Законът за управлението на общественото осигуряване (ДВ,бр.44 от 1984 г.) се отменя.
§ 9. В кодекса на труда от 1951 г. (обн.,Изв.,бр.91 от 1951 г.;попр.,бр.93 от 1951 г.;изм. и доп.,бр.92 от 1957 г.;ДВ,бр.24,36 и 92 от 1963 г.,бр.1,61,90 и 99 от 1965 г.,бр.15 от 1968 г.;попр.,бр.33 от 1968 г.;изм. и доп.,бр.68 от 1970 г.,бр.53 и 81 от 1973 г.,бр.27 от 1975 г.,бр.63 от 1976 г.,бр.32 от 1977 г.,бр.57 от 1981 г.,бр.44 от 1984 г.,бр.26 и 27 от 1986 г.,бр.46 от 1989 г.,бр.52 и 100 от 1992 г.) се правят следните изменения:
1. В чл.147 думите „Министерския съвет“ се заменят с „Народното събрание“, а думите „изплащаните брутни суми“ се заменят с „брутните трудови възнаграждения“.
2. Членове 169 и 170 се отменят.
§ 10. В Закона за пенсиите (обн.,Изв.,бр.91 от 1957 г.;попр.,бр.92 от 1957 г.;изм. и доп.,бр.104 от 1959 г.,бр.51 от 1961 г.,бр.105 от 1962 г.;ДВ,бр.103 от 1964 г.,бр.92 от 1965 г.,бр.25 и 101 от 1966 г.,бр.102 от 1967 г.,бр.59 и 97 от 1969 г.,бр.48 и 63 от 1970 г.,бр.53 от 1973 г.,бр.34 от 1974 г.,бр.3,36 и 53 от 1975 г.,бр.2 и 63 от 1976 г.,бр.80 от 1979 г.,бр.90 от 1980 г.,бр.9 от 1981 г.,бр.28 от 1983 г.,бр.44 и 69 от 1984 г.,бр.70 и 81 от 1985 г.,бр.6 и 46 от 1989 г.;попр.,бр.61 от 1989 г.;изм. и доп.,бр.99 от 1989 г.,бр.6,30 и 81 от 1990 г.,бр.12 от 1991 г.,бр.52,64 и 85 от 1992 г.,бр.102 от 1993 г.,бр.49 от 1994 г. и бр.68 от 1995 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Член 52 се отменя.
2. Член 54 се изменя така:
„54. Пенсиите се отпускат с разпореждане, издадено от длъжностно лице, на което е възложено ръководството на пенсионното осигуряване в териториалното поделение на Националния осигурителен институт.
Министерският съвет урежда с правилник реда за отпускане, изменяне, осъвременяване, спиране, прекратяване и възобновяване на пенсиите, а за реда и начина на изплащането им – с наредба.“
3. Член 54а се отменя.
4. В чл.56, ал.2 думите „министъра на труда и социалните грижи“ се заменят с Националния осигурителен институт“.
§ 11. В Закона за съставяне и изпълнение на държавния бюджет (обн.,Изв.,бр.91 от 1960 г.;изм.,ДВ,бр.99 от 1963 г.,бр.36 от 1979 г. и бр.27 от 1992 г.) се правят следните изменения:
1. В чл.2 се правят следните изменения:
а) в ал.1 думите „бюджета на Държавното обществено осигуряване“ се заличават;
б) в ал.3 думите „бюджета на Държавното обществено осигуряване“ и „Централния съвет на професионалните съюзи“ се заличават.
в) алинея 6 се отменя.
2. В чл.8, ал.1 думите „а на Държавното обществено осигуряване – от Централния съвет на професионалните съюзи“ се заличават.
3. В чл.28, ал.5 думите “ и по бюджета на Държавното обществено осигуряване“ се заличават.
§ 12. В Закона за събиране на държавните вземания (обн.,ДВ,бр.38 от 1989 г.,изм.,бр.30 от 1990 г. и бр.61 от 1993 г.) се създава чл.35а:
„Чл.35а. По реда на този раздел не могат да се отсрочват и разсрочват задължения към фонд „Обществено осигуряване“.“
§ 13. Висящите дела пред районните комисии по социално осигуряване се изпращат за решаване от ръководителя на териториалното поделение на Националния осигурителен институт, а тези пред Централната комисия по социално осигуряване – на компетентния съд, за което страните се уведомяват писмено.
§ 14. В едномесечен срок след избора на управител и подуправител на Националния осигурителен институт председателят на надзорния съвет обнародва поименния му състав.
§ 15. До влизането в сила на първия закон за бюджета на фонд „Обществено осигуряване“ бюджетът на фонда е частта от държавния бюджет за държавното обществено осигуряване.
Законът е приет от 37-о народно събрание на 15 ноември 1995 г. и е подпечатан с държавния печат.
Председател на Народното събрание: Благовест Сендов
Locations of visitors to this page
Tyxo.bg counter
Site Meter
Google Analytics Alternative
Clicky

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d блогъра харесват това: