Да се пенсионираш в Швейцария


Да се пенсионираш в Швейцария

Съдържание

 1. Законодателна рамка
 2. Основни принципи
 3. Област на приложение
 4. Изключения за задължителното социално осигуряване
 5. Минимален период за осигуряване
 6. Условия за получаване на пълна пенсия
 7. Пенсионна възраст
 8. Пенсионна възраст за ранно пенсиониране
 9. Отлагане на пенсионирането
 10. Определящи фактори за размера на пенсията
 11. Формула за изчисляване на пенсията
 12. Основа за изчисляване на пенсията
 13. Периоди без вноски, които се взимат под внимание
 14. Доплащания за лицата на издръжка
 15. Специални доплащания
 16. Минимална пенсия
 17. Максимална пенсия
 18. Размер на пенсията при ранно пенсиониране
 19. Размер на пенсията при отлагане на пенсионирането
 20. Актуализация на пенсиите
 21. Частични пенсии
 22. Редуциране на пенсията ако пенсионера продължава да работи
 23. Данъци върху пенсиите
 24. Лимит на дохода за получаване на данъчни облекчения
 25. Вноски за социално осигуряване от пенсията

Законодателна рамка

1-ви стълб (основна схема) – федерален закон за пенсиите за възраст и наследствени пенсии от 20 декември 1946 г. (Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, AHVG/Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, LAVS); федерален закон за общите разпоредби в областта на социалното осигуряване от 6 октомври 2000 г. (Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, ATSG/Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA).

2-ри стълб – федерален закон за професионалните планове за пенсии за старост, инвалидност и наследствени пенсии от 25 юни 1982 г. (Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge, BVG/Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, LPP)

Основни принципи

1-ви стълб (основна схема) – универсално осигуряване, което трябва да покрие основните нужди на пенсионерите, финансира се от вноски и от данъци.

2-ри стълб – законодателството е най-общо, пенсионните институции могат да осигуряват допълнително покритие и привилегии чрез своите вътрешни правилници. Осигуряването във втория стълб е задължително за работещите с доходи над определено ниво, като тази схема се финансира от вноски. Комбинирана с първия стълб, трябва да запази жизнения стандарт на пенсионерите, какъвто е бил преди пенсионирането им.

Област на приложение

1-ви стълб (основна схема) – всички живеещи или работещи в Швейцария.

2-ри стълб – работещи на възраст над 24 години, и получаващи от същия работодател годишна заплата над 20 880 франка (16 751 евро).

За самоосигуряващите се и необхванатите от задължителните схеми се предлагат възможности за доброволно осигуряване.

Изключения за задължителното социално осигуряване

1-ви стълб – ако лицето се осигурява в друга държава, или ако изпълнява условията за задължително осигуряване за кратък период от време.

2-ри стълб – работниците, чиито работодатели не са длъжни да правят вноски за първия стълб; работниците наети на работа до 3 месеца; лица с 70% или повече степен на увреждане; някои членове на семейството на фермер, които работят в неговата компания; ако лицето се осигурява в друга държава.

Минимален период в осигуряване

1-ви стълб – 1 година

2-ри стълб – няма минимален период

Условия за получаване на пълна пенсия

1-ви стълб – пенсията е пълна, когато лицето има същия период осигурителен стаж колкото имат останалите от неговата възрастова група.

2-ри стълб – правилите вноски от 25 до 64 годишна възраст за мъжете и до 64 години за жените.

Пенсионна възраст – 65 години за мъжете и 64 за жените.

Пенсионна възраст за ранно пенсиониране

1-ви стълб – 1 или 2 години по-рано.

2-ри стълб – не е възможно

Отлагане на пенсионирането

1-ви стълб – от 1 до 5 години

2-ри стълб – не е възможно

Определящи фактори за размера на пенсията

1-ви стълб – размера на пенсията зависи от броя години с осигурителни вноски и средния годишен доход

2-ри стълб – размера на пенсията се изчислява като процент от натрупаните активи на лицето (Altersguthaben/avoir de vieillesse). Активите на лицето = направените вноски + лихва.

Формула за изчисляване на пенсията

1-ви стълб – пенсията се състои от част от минималната пенсия за възраст (фиксирана сума), и част от средния годишен доход на лицето (променлива сума). Ако средния годишен доход на лицето е по-малък или равен на 41 760 франка (33 502 евро), фиксирания месечен размер на пенсията е равен на 858 франка (688 евро), а добавката е равна на средния годишен доход на лицето умножен по 13 / 600.

Ако средния годишен доход на лицето надхвърля 41 760 франка (33 502 евро), фиксираната сума на лицето ще е равна на 1206 франка (968 евро), а надбавката равна на средния годишен доход умножен по 8 / 600.

2-ри стълб – годишната пенсия е равна на 6,95% за мъжете и 6,9% за жените от активите на лицето (Altersguthaben/avoir de vieillesse) при навършването му на пенсионна възраст.

Основа за изчисляване на пенсията

1-ви стълб – средния годишен доход се състои от:

–          Направените осигурителни вноски

–          Бонусите за отглеждане на дете (Erziehungsgutschriften/bonifications pour tâches éducatives)

–          Бонусите за грижи за болно лице

Дохода получен от съпрузите през време на брака, се поделя между тях когато и двамата имат право на пенсия, в случай на развод или когато овдовялия съпруг има право на пенсия за възраст (Altersrente/rente de vieillesse). Регистрираното съжителство се третира като брак, а прекратяването му се третира като развод.

2-ри стълб – годишния осигурителен доход във втория стълб, е този между 24 360 франка (19 543 евро) и 83 520 франка (67 004 евро).

Периоди без вноски, които се взимат под внимание

1-ви стълб:

–          Периодите в отглеждане на дете (Erziehungsgutschriften/bonification pour tâches éducatives) – годините, през които осигуреното лице упражнява родителски грижи за 1 или повече деца до 16 години

–          Периодите в грижи за болно лице – годините, през които осигуреното лице се грижи за родители или деца, братя и сестри, безпомощни и живеещи в домакинството

–          Неработещите съпрузи на осигурени лица, работещите в компаниите на техния съпруг без да получават възнаграждение се счита, че са правили вноски, ако техния съпруг е внесъл поне двойния размер на минималната вноска. Регистрираното съжителство се третира като брак.

2-ри стълб – периоди без вноски не се взимат под внимание

Доплащания за лицата на издръжка

1-ви и 2-ри стълб:

–          Съпруга(та) (регистриран партньор) няма право

–          Децата имат право на пенсия за сираци (Waisenrente/rente d’orphelin) в размери 40% от полагаемата се пенсия на наследодателя от първи стълб, и 20% от втори стълб, за всяко дете.

Специални доплащания – Няма

Минимална пенсия

1-ви стълб – за пълна пенсия (Vollrenten/rentes complètes) 1160 франка (931 евро) месечно. Пенсии за децата (Kinderrente/rente pour enfant) 464 франка (372 евро) месечно.

2-ри стълб – няма гарантирана минимална пенсия

Максимална пенсия

1-ви стълб – 2 320 франка (1 861 евро) на месец. Сумата от пенсиите на две пенсии за възраст (възраст и инвалидност), която се получава от съпрузи пенсионери (регистрирани партньори) не може да надхвърля 150% от максималната пенсия за възраст, тоест 3 480 франка (2 792 евро). Максималната пенсия за дете е 928 франка (744 евро).

2-ри стълб – няма максимална пенсия.

Размер на пенсията при ранно пенсиониране

1-ви стълб – 6,8% редукция на пенсията за всяка година по-ранно пенсиониране.

2-ри стълб – не се получава до навършване на пенсионна възраст

Размер на пенсията при отлагане на пенсионирането

1-ви стълб – повишаване на пенсията с между 5,2% до 31,5%, в зависимост от броя на месеците, с които е отложено пенсионирането.

2-ри стълб – не е възможно отлагане на получаването на пенсията от втори стълб.

Актуализация на пенсиите

1-ви стълб – по принцип се прави актуализация на пенсиите на всеки 2 години, в зависимост от ръста на доходите и цените. Годишна актуализация се прави ако ръста на цените е над 4% годишно.

2-ри стълб – актуализация спрямо ръста на цените се прави в зависимост от финансовите възможности на пенсионната институция.

Частични пенсии – Няма

Редуциране на пенсията ако пенсионера продължава да работи – допустимо е лицето да продължава да работи и да получава пенсия.

Данъци върху пенсиите – получаваните пенсии подлежат на данъчно облагане

Лимит на дохода за получаване на данъчни облекчения – данъците върху пенсиите се подчиняват на общите правила за данъчно облагане.

Вноски за социално осигуряване от пенсията – Няма

Източник: European Commission
Locations of visitors to this page
Tyxo.bg counter
Site Meter
Google Analytics Alternative
Clicky

Реклама

6 коментара to “Да се пенсионираш в Швейцария”

 1. Татяна Цанева Says:

  Здравейте! Така се случи, че мой близък вече 6 години работи в СН и се осигурява там за пенсия всеки месец, но поради неосведоменост и „за всеки случай“ се самоосигурява и тук като съдружник в работеща фирма. Това ще има ли някакви негативни последствия върху начина му на пенсиониране? А когато навърши 65 години – ще получи ли пенсия от СН, независимо от това, че се е осигурявал и в БГ? Има ли в София някой НАИСТИНА КОМПЕТЕНТЕН човек или институция, където може да се получи необходимата информация?

 2. sasho veselinov krastev Says:

  В периода 2011,2012,2013 работих като музикант на речни пасажерски кораби със швейцарски контракт и бях осигуряван здравно и пенсионно за което получих документи за това .Имам ли право на някаква минимална пенсия

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, на линка по-долу има информация на френски, немски и италиански, която може да упъти към институциите в Швейцария, които могат да помогнат. Би трябвало да може да се получава пенсия от Швейцария при 1 година осигуряване там:
   http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1131&langId=bg

  • G.Georgiewa Says:

   Здравейте, работила съм по трудови договори Швейцарски, осигурявана съм там, от 2011г. до 2019, с малки прекъсвания. Натрупания трудов стаж е към 5-6 години. На каква пенсия имам право? Тъй като тази година 2020 имам право да се пенсионирам в БГ по рано с 1 година. Колко пари ще получавам от Швейцария и кога ще почне да тече тяхната пенсия? Когато навърша 64г както е според тяхното законодателство или веднага когато се пенсионирам в БГ?Благодаря ви предварително.
   Г.Георгиева

 3. Златно швейцарско правило за пенсиите и други ценности | Alexander Todorov Network Says:

  […] Като за начало е добре човек да се запознае накратко с швейцарската пенсионна система – https://alexanderbtodorov.wordpress.com/social-security/retirement-in-switzerland/ […]

 4. Да се пенсионираш в… « Alexander Todorov Network Says:

  […] … САЩ … Франция … Холандия … Чехия … Швейцария … Япония Rate this: Share this:FacebookLinkedInTwitterStumbleUponDiggEmailLike […]


Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d блогъра харесват това: