Да се пенсионираш в Япония


Регулаторна рамка

Първи закон – 1941 г. (пенсионно осигуряване на работниците)

Настоящ закон – 1954 г. (пенсионно осигуряване на работниците) и 1959 г. (национална пенсия)

Вид на програмата – социално осигуряване

Социално-осигурителната система включва обезщетение в един и същи размер за всички граждани от националната пенсионна програма и свързано с доходите обезщетение според програмата за пенсионно осигуряване на работниците или друга подобна програма.

Покритие

Национална пенсионна програма – гражданите пребиваващи в Япония между 20 и 59 г., доброволно покритие за пребиваващите в Япония между 60 и 64 годишна възраст, и за японските граждани пребиваващи в чужбина (между 20 и 64 годишна възраст, до 69 в някои случаи)

Пенсионно осигуряване на работниците – за всички работещи ненавършили 70 годишна възраст във фирми и от индустрията и търговията, включително моряците.

Изключение – повечето самоосигуряващи се лица.

Специални правила за държавните служители.

Източници на финансиране

Осигурени лица

Национална пенсионна програма – вноски от работниците. Чрез вноските на работниците се осигуряват и съпругите на издръжка. Няма вноски за лица с ниски доходи, получатели на пенсия за инвалидност и които получават социални помощи.

Вноските на работещите за пенсия са 7,852% от брутната заплата, според 30 класа заплати. Миньорите и моряците внасят 8,224% от доходите си.

Минималния месечен осигурителен доход, върху който се правят вноски е 98 000 йени (1105$)

Максималния месечен осигурителен доход е 620 000 йени (6993$)

Минималния и максималния осигурителен доход, върху който се правят вноски се актуализира според равнището на средната работна заплата в страната.

Самоосигуряващи се лица – 15 100 йени месечно (170$) за националната пенсионна програма

Работодател – за пенсионното осигуряване на работниците 7,852% от брутната заплата според 30 класа заплати. Вноските за миньори и моряци са 8,224% от заплатата.

Минималния и максималния осигурителен доход са същите като за вноските на работниците.

Правителство

Национална пенсионна програма – 50% от разходите за пенсии и 100% от административните разходи се финансират от данъчната система

Пенсионно осигуряване на работниците – 100% от разходите за администриране на програмата са за сметка на правителството

Условия

Пенсии за възраст

Национална пенсионна програма – 65 годишна възраст и 25 години с вноски (като са включени и периоди, в които лицето е с ниски доходи и не е правило вноски). Пълна пенсия се получава при 40 години с вноски.  Няма изискване лицето да спре да работи, и пенсията не е свързана с подоходен тест. Ранно пенсиониране – възможно е между 60 и 64 годишна възраст при минимум 25 години с вноски. Отлагане на пенсионирането – възможно до 70 годишна възраст. Осигуреното лице трябва да изпълнява условията за получаване на национална пенсия и не може да претендира за пенсия по-рано от 1 година след като изпълни условията. Ако осигуреното лице получава добавка за съпруг по пенсионната схема за работниците, когато съпруга(та) достигне 65 годишна възраст и започне да получава национална пенсия, ще може да получава допълнително обезщетение.

Пенсионна схема за работещите – 60 годишна възраст (59 за миньори и моряци) с поне 25 години в осигуряване (включително периодите освободени от вноски). Няма изискване да се прекрати трудовата дейност. Пенсията се редуцира ако общия размер на пенсията и заплатата надхвърля определен лимит. Редукцията е по-голяма за тези между 60 и 64 години от онези между 65 и 69 години. Пенсионната възраст при пенсионната схема за работещите се увеличава постепенно до 65 години през 2025 г. за мъжете и 2030 г. за жените. Лица на издръжка – получава се надбавка за съпруг на издръжка под 65 годишна възраст. Когато съпруга навърши 65 години и получава собствена пенсия от националната пенсионна програма, надбавката се спира. Получава се надбавка и от децата до края на фискалната година, в която навършат 18 години, или до 20 годишна възраст ако са с увреждане.

Пенсии за инвалидност

Национална пенсионна програма – лицето трябва да е нуждаещо се от постоянни грижи (първа група) или да има степен на увреждане, която не му позволява да живее самостоятелно (втора група). Лицето трябва да е било към първия медицински преглед и да е правило вноски поне 66,7% от периодите между 20-та му годишнина и 2 месеца преди месеца, в който се провежда първия медицински преглед (включително всякакви периоди, които са освободени от вноски). До 2016 г. ако лицето е правило вноски за поне 1 година между 20-та си годишнина и 2 месеца преди първия медицински преглед е възможно да получава тази пенсия. Добавки за лица на издръжка – получават се от децата до края на фискалната година, в която навършат 18 (20 ако са неработоспособни).

Пенсионна схема за работещите – лицето трябва да е нуждаещо се от постоянни грижи (първа група), или да има степен на увреждане, която не му позволява да живее самостоятелно (втора група), или да не е работоспособно (трета група). Трябва да е било осигурено към датата на първото медицинско изследване, и да е правило вноски за поне 66,7% от времето от навършване на 20 годишна възраст до 2 месеца преди месеца, в който се провежда първото изследване (признават се периодите, които са освободени от вноски). Добавки за лица на издръжка – получава се от лица с първа или втора степен инвалидност за съпруг на издръжка ненавършил 65 години. Субсидия за инвалидност – получава се от лица със степен на увреждане по-малки от трета група, които са правили вноски за поне 66,7% от периода след навършване на 20 годишна възраст до 2 месеца преди месеца, в който се провежда първото медицинско изследване (включително периодите, за които не се дължат вноски).

Наследствени пенсии

Национална пенсионна програма – починалия трябва да отговаря на поне 1 от следните условия: да е получавал пенсия за възраст, да е бил осигурен или пребиваващ в Япония на възраст 60 до 64 години с платени вноски за 66,7% от периода след навършване на 20 години до 2 месеца преди месеца на смъртта (признават се периодите, в които не са необходими вноски), или ако е по-млад от 65 години, трябва да е правил постоянно вноски за поне 1 година до 2 месеца преди месеца на смъртта. Право да получават наследствена пенсия имат вдовицата живееща и грижеща се за децата на починалия, до края на фискалната година, в която навършват 18 (19 ако са с увреждания), и децата на починалия, до навършване на 18 годишна възраст (19 ако са с увреждания). Добавки за лица на издръжка – получават се от децата до края на фискалната година, в която навършат 18 (20 ако са неработоспособни). Пенсия, за вдовица без деца – получава се от вдовица на издръжка на възраст 60 до 64 години, която е била омъжена за починалия за поне 10 години, не се е пенсионирала за възраст към датата на смъртта на съпруга и има поне 25 години в осигуряване (включително периодите, освободени от вноски). Субсидия за погребение – починалия трябва да не е получавал пенсия за възраст или инвалидност към датата на смъртта и да е имал поне 3 години в осигуряване (включително периодите, освободени от вноски).

Пенсионна схема за работещите – починалия трябва да отговаря на поне 1 от условията: да е получавал или да е имал право да получава пенсия за възраст или за инвалидност (първа или втора група), да е бил осигурен с вноски за поне 66,7% от периода след навършване на 20 годишна възраст до 2 месеца преди месеца на смъртта (включително периодите, освободени от вноски). Право на наследствена пенсия имат вдовицата, вдовеца на възраст 55 и повече години към датата на смъртта (обезщетения се получават след като навърши 60 години), децата или внуците до края на фискалната година, в която детето навърши 18 години (19 ако е с увреждане), и родителите или прародителите навършили 55 години към датата на смъртта (получават обезщетение след като навършат 60), ако са финансово зависими от починалото лице към датата на смъртта. Пенсията се плаща на първия по право в следния ред: съпруга, деца, родители, прародители и внуци. Добавка за вдовицата – допълнително обезщетение може да се получава от бездетна вдовица на възраст между 40 и 64 години, ако е навършила 40 години към датата на смъртта на съпруга.

Размер на пенсиите

Пенсии за възраст

Национална пенсионна програма – пълната пенсия е в размер от 792 100 йени на година (8934$) ако лицето има 40 години в осигуряване. За всяка година по-малко пенсията се редуцира. Изплаща се на всеки 2 месеца.  Ранно пенсиониране – за родените след 1 април 1941 г. пенсията се редуцира с 0,5% за всеки месец преди навършване на 65 години. За родените преди 2 април 1941 г. пенсията се редуцира от 42% до 11%, в зависимост от това на каква възраст между 60 и 64 са се пенсионирали. Отлагане на пенсионирането – за родените след 1 април 1941 г. пенсията се увеличава с 0,7% за всеки месец между подаването на документите за пенсиониране и 1 месец преди навършване на 65 години. За родените преди 2 април 1941 г. пенсията се увеличава с 12% до 88% в зависимост на каква възраст между 66 и 70 години са се пенсионирали. Добавки за лица на издръжка – от 15 300 йени(173$) до 227 900 йени (2570$) годишно, в зависимост от възрастта на съпруга.  Актуализация – годишно, според промените в разходите за живот и равнището на заплатите.

Пенсионна схема за работещите – пенсията се базира на средния доход на лицето през цялата кариера, умножено по коефициент според рождената дата на лицето, умножено по броя месеци в осигуряване. Пенсията се изплаща на всеки 2 месеца. Пенсионерите на възраст от 60 до 64 години получават допълнително 1 676 йени (19$) месечно за всеки месец в осигуряване. Работещите пенсионери (на възраст 60 до 64 години) – пълната пенсия се получава от продължаващи да работят на възраст 60 до 64 години, ако общия размер на пенсията и заплатата месечно не е по-голям от 280 000 йени (3 158$). Ако общите доходи на лицето са между 280 000 (3 158$) и 470 000 йени (5 301$) месечно, пенсията се редуцира с 50% за доходите над 280 000 йени. Ако общите месечни доходи са над 470 000 йени месечно, пенсията се редуцира допълнително. Работещите пенсионери (на възраст 65 до 69 години) – ако месечния им доход от труд и пенсия надхвърля 470 000 йени (5 301$), пенсията се редуцира с 50% за разликата. Добавки за лица на издръжка – 227 900 йени (2 570$) годишно се изплащат на съпруга, 227 900 йени (2 570$) годишно за всяко от първите 2 деца и 75 900 йени (856$) годишно за всяко следващо дете, до фискалната година, в която навършат 18 годишна възраст (20 ако е с увреждания). Актуализация – годишно, според промените в разходите за живот и равнището на заплатите.

Пенсии за инвалидност

Национална пенсионна програма – 990 100 йени (11 167$) годишно се изплащат за първа група инвалидност, 792 100 йени (8 934$) годишно за втора група. Добавки за лица на издръжка – 227 900 йени (2 570$) годишно за всяко от първите 2 деца и 75 900 йени (856$) годишно за всяко следващо дете, до фискалната година, в която навършат 18 годишна възраст (20 ако е с увреждания). Пенсиите и добавките се изплащат всеки 2 месеца. Актуализация – годишно, според промените в разходите за живот и равнището на заплатите.

Пенсионна схема за работещите – 125% от пенсията за възраст + допълнителни обезщетения за лицата на издръжка се плаща при първа група инвалидност. 100% от пенсията за възраст + допълнително обезщетение за лицата на издръжка, при втора група инвалидност. 100% от пенсията за възраст при трета група инвалидност. За лицата с по-малко от 300 месеца в осигуряване, пенсията се изчислява според броя месеци в осигуряване спрямо 300 месеца. Минималния размер на пенсията е 594 200 йени (6702$) на година. Добавката за съпруга на издръжка е 227 900 йени на година (2 570$). Пенсиите и добавките се изплащат всеки 2 месеца.

Субсидия за хората с увреждания – еднократна сума в размер 200 от пенсията за възраст. Минималния размер на еднократната сума е 1 162 000 йени (13 106$). Актуализация – годишно, според промените в разходите за живот и равнището на заплатите.

Наследствени пенсии

Национална пенсионна програма – вдовишка пенсия 792 100 йени (8 934$) на година. Не се полага на вдовец. Добавки за лица на издръжка – 227 900 йени (2 570$) годишно за всяко от първите 2 деца и 75 900 йени (856$) годишно за всяко следващо дете, до фискалната година, в която навършат 18 годишна възраст (20 ако е с увреждания). Пенсия за деца без двама родители – в същия размер като вдовишката пенсия + добавката за лица на издръжка и се поделя между всички деца. Пенсия за бездетна вдовица – 75% от пенсията, която починалия би имал право да получава. Пенсиите и добавките се изплащат на 2 месеца. Субсидия за погребение – еднократна сума между 120 000 йени (1 353$) до 320 000 йени (3 609$) се изплащат според продължителността, за която починалото лице е било в осигуряване (3 до 35 години). Актуализация – годишно, според промените в разходите за живот и равнището на заплатите.

Пенсионна схема за работещите – 75% от пенсията за възраст се изплаща за първия по право наследник на осигурен работник. Вдовишка надбавка – допълнително обезщетение от 594 200 йени годишно може да се получава от бездетна вдовица на възраст между 40 и 65 години. Изплащат се на всеки 2 месеца. Актуализация – годишно, според промените в разходите за живот и равнището на заплатите.

Административна организация

Pension Bureau of the Ministry of Health, Labour and Welfare (http://www.mhlw.go.jp) контролира националната пенсионна програма и пенсионната схема за работещите.

Japan Pension Service (http://www.nenkin.go.jp) – под надзора на министерството на здравето, труда и социалните грижи администрира двете програми на национално ниво.

Social Insurance Agency – събира вноските, предоставя консултантски услуги и извършва плащанията по двете програми чрез локалните си офиси из цялата страна.

1$ = 88.66 йени

Източник: http://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/2010-2011/asia/japan.html
Locations of visitors to this page
Tyxo.bg counter
Site Meter
Google Analytics Alternative
Clicky

Реклама

2 коментара to “Да се пенсионираш в Япония”

  1. Калчев Says:

    Средна продължителност на живота – японците е 83 години, на българите е 74 години. Япония: „Условия

    Пенсии за възраст

    Национална пенсионна програма – 65 годишна възраст и 25 години с вноски (като са включени и периоди, в които лицето е с ниски доходи и не е правило вноски). Пълна пенсия се получава при 40 години с вноски. Няма изискване лицето да спре да работи, и пенсията не е свързана с подоходен тест. Ранно пенсиониране – възможно е между 60 и 64 годишна възраст при минимум 25 години с вноски. Отлагане на пенсионирането – възможно до 70 годишна възраст.“ … Българинът живее средно 74г., а немец 80г., англичаните 81г., ами нека с 10 години по рано да се пенсионират, българите на 64г., немец на 70г., англичани на 71г… Държавното безплатно здравеопазване си казва думата в Англия.

  2. Да се пенсионираш в… « Alexander Todorov Network Says:

    […] Франция … Холандия … Чехия … Швейцария … Япония Rate this: Share this:FacebookLinkedInTwitterStumbleUponDiggEmailLike this:LikeBe the first […]


Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d блогъра харесват това: