Да се пенсионираш във Франция


Съдържание

 1. Законодателна рамка
 2. Основни принципи
 3. Област на приложение
 4. Изключения за задължителното социално осигуряване
 5. Минимален период за осигуряване
 6. Условия за получаване на пълна пенсия
 7. Пенсионна възраст
 8. Пенсионна възраст за ранно пенсиониране
 9. Отлагане на пенсионирането
 10. Определящи фактори за размера на пенсията
 11. Формула за изчисляване на пенсията
 12. Основа за изчисляване на пенсията
 13. Периоди без вноски, които се взимат под внимание
 14. Доплащания за лицата на издръжка
 15. Специални доплащания
 16. Минимална пенсия
 17. Максимална пенсия
 18. Размер на пенсията при ранно пенсиониране
 19. Размер на пенсията при отлагане на пенсионирането
 20. Актуализация на пенсиите
 21. Частични пенсии
 22. Редуциране на пенсията ако пенсионера продължава да работи
 23. Данъци върху пенсиите
 24. Лимит на дохода за получаване на данъчни облекчения
 25. Вноски за социално осигуряване от пенсията

Законодателна рамка

Основна схема за работещите – Кодекс за социална сигурност (Code de la sécurité sociale)

Допълнителна пенсионна схема за работещите (retraite complémentaire des salariés, ARRCO) – National inter-professional complementary pension agreement of 8 December 1961

Допълнителна пенсионна схема за управленския персонал (retraite des cadres, AGIRC) – National collective agreement for management staff of 14 March 1947

Споразумения за самоосигуряващите се лица и др.

Основни принципи

Социалното осигуряване се финансира от вноските на активното население (работещи и самоосигуряващи се), като предоставя пенсии свързани с дохода и зависещи от вноските и осигурителния стаж.

Област на приложение

Цялото активно население. В някои случаи осигуряването е доброволно.

Изключения за задължителното социално осигуряване – Няма

Минимален период в осигуряване

Основна схема за работещите – поне 1 тримесечие с вноски. За да се признаят вноските, осигуреното лице трябва да има възнаграждение равно на поне 200 часа * минималната работна заплата, т. е. 1 800€ (200*9€).

Условия за получаване на пълна пенсия

Основна схема за работещите – навършена пенсионна възраст (60-62 г.) и минимален период с вноски, който се определя според годината на раждане на лицето (за родените след 1948 г. – 160 тримесечия, за родените след 1951 г. – 164 тримесечия) или в зависимост от това дали лицето принадлежи към определена група (неработоспособни и др.). Ако лицето не отговаря на тези условия, при навършване на 65-67 години според рождената година.

Допълнителни схеми – 65-67 годишна възраст според рождената година или по-рано ако лицето получава основната пенсия в пълен размер.

Пенсионна възраст

Основна схема – ако се изпълняват условията за стаж – 60 години за родените преди 1 юли 1951 г. Пенсионната възраст се увеличава с 4 месеца на година до достигане на 62 за родените 1956 г. или след това. Ако не се изпълняват условията за стаж – 65 години за родените преди 1 юли 1951 г. Пенсионната възраст се увеличава с 4 месеца на година до достигане на 67 за родените 1956 г. или след това.

Допълнителни схеми – 65-67 годишна възраст според рождената година или по-рано ако лицето получава основната пенсия в пълен размер.

Пенсионна възраст за ранно пенсиониране

Основна схема – при дълга кариера – възраст 56 – 60 години, в зависимост от годината на раждането, възрастта при започването на дейност и продължителността в осигуряване. При тежки увреждания – възраст 56 – 59 години, в зависимост от минимален период в осигуряване и вноски. При рискова дейност – възраст 60 години и неработоспособност поне 20% поради трудова злополука, или неработоспособност 10-20% ако е резултат от минимално излагане на професионални рискови фактори.

Допълнителни схеми – възраст 55-57 години и определен коефициент според годината на раждане или без коефициент ако осигуреното лице получава основната пенсия в пълен размер.

Отлагане на пенсионирането

Получава се добавка към пенсията ако лицето отложи пенсионирането, ако е изпълнявало условията за пълна пенсия когато е на 60-62 години в зависимост от годината на раждане.

Определящи фактори за размера на пенсията

Основна схема – осигурителния период необходим за пълна пенсия, средната годишна заплата и периода в осигуряване, свързан с максималния период в осигуряване.

Допълнителни схеми – броя на натрупаните точки в течение на професионалната кариера и стойността на 1 точка.

Формула за изчисляване на пенсията

Основна схема – пенсията е равна на заплатата на лицето * равнището на пенсията * осигурителен период / 160 (до 164 в зависимост от годината на раждането). Равнището на пенсията е 50% от заплатата на лицето, ако има 160 тримесечия в осигуряване и е родено преди 1949 г., 162 тримесечия ако е родено 1950 г., или 164 тримесечия ако е родено през 1952 г. Ако максималния брой тримесечия не е достигнат, пенсията се намалява с от 5% на година (за родените преди 1944 г.) до 2,5% на година (за родените след 1952 г.). Пълния размер на пенсията се получава от някои групи независимо от броя години с вноски (работници с 50% и повече неработоспособност, жени извършващи ръчен труд и отгледали 3 деца, ветерани или жертви от войните), или ако осигуреното лице е достигнало възрастта, когато пенсията се получава в пълен размер (65-67 години в зависимост от годината на раждане). Осигурителния период от формулата е 150 тримесечия за родените преди 1944 г., 160 тримесечия за родените след 1947. За родените след 1949 г. осигурителния период е изисквания за получаване на пълна пенсия.

Допълнителни схеми – пенсията е равна на броя пенсионни точки на лицето * стойността на 1 пенсионна точка.

Основа за изчисляване на пенсията

Основна схема – средната годишна работна заплата ограничена от тавана на осигурителния доход 35 352€ на година (през 2011 г.), който се актуализира всяка година с постановление. Средната работна заплата се изчислява на основа 25-те най-добри години на осигуреното лице родено след 1947 г.

Допълнителни схеми – през 2011 г. стойността на 1 пенсионна точка по схемата за работниците е равна на 1,2135€, а 1 пенсионна точка по схемата за управленския персонал е равна на 0,4233€.

Периоди без вноски, които се взимат под внимание

Основна схема – периодите, в които се получава обезщетения за болест, майчинство, инвалидност, трудова злополука и рехабилитация; периодите с обезщетение за безработица или до 1 година безработица без право на обезщетение; периодите при изпълняване на военна служба, и при задържане под стража в изчакване на присъда (при определени условия). Кредит за майчинство – 1 година на дете се признава на майката. Образователен кредит – 1 година на дете се признава за един от осигурените родители. Кредит от максимум 2 години се признава за грижи за дете с увреждане. Отпуск за родител с лимит до 3 години. Периодите, по време на които се получават обезщетения за безработица за ветерани от войните в Северна Африка. Периоди в очакване на пенсиониране (при определени условия).

Допълнителни схеми – периодите, в които се получават обезщетения за болест, майчинство, трудова злополука, инвалидност, безработица и ранно пенсиониране, някои периоди при война.

Доплащания за лицата на издръжка

Основна схема – съпруга(та) може да получава фиксирани помощи за съпруг(а) на издръжка.

Допълнителни пенсионни схеми – 5% от пенсията за всяко дете на издръжка под 25 годишна възраст.

Специални доплащания

Основна схема – добавки за деца – 10% към пенсията за всеки пенсионер, който е имал поне 3 деца, включително осиновени поне 9 години преди да навършат 16. Бонусът се получава от всеки от родителите, който получава основна пенсия (pension de base). Пенсионера, който има нужда от личен асистент поради невъзможност да се грижи сам за себе си, получава 40% от пенсията, но не по-малко от 12 722,03€ на година.

Допълнителна пенсионна схема – по схемата за работниците 5% от пенсията за отгледани поне 3 деца(не може да се получава заедно с добавка за дете на издръжка). По схемата за работниците и управленския персонал – 8% за отгледани поне 3 деца по 4% за децата от 4-то, с лимит 24%.

Минимална пенсия (pension minimale)

Основна схема – 7 297,48€ на година за осигурено лице получаващо пълна пенсия на каквато и да е основа. Минималната пенсия за периоди с ефективни вноски (поне 120 тримесечия) е 7 974,55€ на година. Пропорционално по-ниска е ако периода в осигуряване е под изисквания според годината на раждането. След подоходен тест може да се получава максимална сума под формата на солидарност за възрастни (allocation de solidarité aux personnes âgées) 8 907,34€ на година за едно лице.

Допълнителна пенсионна схема – няма

Максимална пенсия

Основна схема – 50% от тавана на осигурителния доход – 17 676€ на година.

Допълнителни пенсионни схеми – за работниците – точките се получават върху таван за заплатата равна на 3 пъти тавана на осигурителния доход в страната. При схемата за управленския персонал лимита е 8 пъти тавана на осигурителния доход в страната.

Размер на пенсията при ранно пенсиониране

Основна схема – пенсията за постоянно ще се получава в редуциран размер. Редукцията се определя според възрастта и периода в осигуряване на лицето.

Допълнителни схеми – пенсията платима по-рано на възраст 55-57 години ще се получава за постоянно в намален размер, в зависимост от възрастта при пенсионирането.

Размер на пенсията при отлагане на пенсионирането

Основна схема – за периодите на активност и отлагане на пенсионирането след изпълняването на условията за получаване на пълна пенсия (60-62 години възраст), лицето ще получи бонус 1,25% на тримесечие (след 2009 г.). На възраст 65-67, лицето, което не изпълнява осигурителния период според годината си на раждане, ще получава 2,5% увеличение на пенсията за всяко тримесечие с вноски след възрастта, при която получава право на пълна пенсия.

Допълнителни схеми – няма

Актуализация на пенсиите – ежегодно, според очакваните промени в потребителските цени.

Частични пенсии

Осигуреното лице, навършило пенсионната възраст (60-62 години), което има 150 тримесечия с вноски, и което продължава да работи на непълна заетост, може да поиска изплащане на част от полагащата се пенсия и да продължи да придобива пенсионни права според доходите си:

– 30% от пенсията, ако е заето между 60% и 80% от пълното работно време

– 50% от пенсията, ако е заето между 40% и 60% от пълното работно време

– 70% от пенсията, ако е заето под 40% от пълното работно време

Редуциране на пенсията ако пенсионера продължава да работи – няма

Данъци върху пенсиите – получаваните пенсии подлежат на данъчно облагане

Лимит на дохода за получаване на данъчни облекчения – данъците върху пенсиите се подчиняват на общите правила за данъчно облагане.

Вноски за социално осигуряване от пенсията – 6,6% обща осигурителна вноска (contribution sociale généralisée, CSG) и вноска за изплащане на социалния дълг (contribution pour le remboursement de la dette sociale, CRDS) от 0,5%. При ниски доходи има изключения.

Източник: European Commission
Locations of visitors to this page
Tyxo.bg counter
Site Meter
Google Analytics Alternative
Clicky

Реклама

5 коментара to “Да се пенсионираш във Франция”

 1. Дора Каладжиева Says:

  Здравейте ранотих4 месеца в Франция и 2мец в Испания една и съща фирма Солдив.Потърсих си осигуровките но отговора от Франция че няма.По документи има отигорителен номер и застраховки.Шефа не отговаря.Как и какво да направя

  • Миглена Владова Says:

   Здравейте, от 6 години и половина работя на пълен работен ден като лекар във Франция. В момента съм на 62 години и половина. Как да подходя за пенсиониране и в същото време да продължа да работя на частично работно време ?
   Имам предвид във Франция.

 2. Богомил Грънчаров Says:

  Много добре е обеснено. И всичко отговаря на това което е на практика във Франция. Имам един въпрос:
  На колко години трудов стаж се приравняват 19 трмесечия ?
  Работел съм през годините когато заплатите бяха ниски. И поради тази причина съм събрал само 19 тримесечия.
  Моля някои да ми отговори.

  • Петър Михов Says:

   Вероятно 19 тримесечия съответстват на 3 год и четвърт. Тъй като аз съм работил във Франция от 1990 до 2002 и имам 47 тримесечия. Впрочем целият ми трудов стаж е отразен във френския сайт:
   https://www.lassuranceretraite.fr/portail-services-ihm/
   Влизате в сайта, правите си account и чрез номера на SS (securite social) ви намират целия стаж във Франция.

 3. Да се пенсионираш в… « Alexander Todorov Network Says:

  […] … Германия … Канада … САЩ … Франция … Холандия … Чехия … Швейцария … Япония […]


Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d блогъра харесват това: