Инструкция № 1 от 1 януари 2006 г. за прилагане на § 19в от преходните и заключителните разпоредби на Закона за здравното осигуряване


НАП

Държавен вестник брой: 7, 2006 г.

Дата на обнародване: 25.01.2006

Чл. 1. С тази инструкция се уреждат редът и начинът за освобождаване от задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски на българските граждани, които са пребивавали извън страната повече от 183 дни през една календарна година за периода 1 януари 2000 г. – 31 декември 2004 г. и не са направили свободен избор на изпълнител на медицинска помощ, сключил договор с районна здравноосигурителна каса по чл.4, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване за съответната календарна година.

Чл. 2. Лицата по чл. 1 представят в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите по постоянен адрес молба-декларация по образец съгласно приложението.

Чл. 3.
(1) Молбата-декларация се подава лично, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, по електронен път или от упълномощено лице.
(2) Молба-декларация по електронен път може да се подава от лица, притежаващи удостоверение за универсален електронен подпис, издадено от доставчик на удостоверителни услуги, регистриран съгласно чл.34 от Закона за електронния документ и електронния подпис или при спазване на процедурата по чл.44 от същия закон.

Чл. 4.
(1) В молбата-декларация се вписват:
1. трите имена и единният граждански номер на лицето;
2. данните от документа за самоличност – номер, дата и място на издаване, постоянен адрес;
3. адресът за кореспонденция в Република България.
(2) Когато молбата-декларация се подава от упълномощено лице, в нея се вписват и данните по ал. 1 на упълномощеното лице.

Чл. 5.
(1) Лицата удостоверяват периодите на пребиваване извън страната с един от следните документи:
1. копие на задграничния паспорт, от който са видни датите на влизане и излизане от страната;
2. удостоверение от съответната районна дирекция на вътрешните работи;
3. документ, издаден от компетентните органи на съответната държава, преведен по реда на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.
(2) Когато молбата-декларация се подава от упълномощено лице, освен документа по ал. 1 се прилага и копие от пълномощното.

Чл. 6. Изборът на изпълнител на медицинска помощ се удостоверява от районната здравноосигурителна каса по искане на съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, където е подадена молбата-декларация. Районната здравноосигурителна каса дава информация на териториална дирекция на Националната агенция за приходите дали лицето е избрало изпълнител на медицинска помощ и кога е направен изборът.

Чл. 7.
(1) Ако условията по § 19в от Закона за здравното осигуряване са налице, длъжностното лице от териториална дирекция на Националната агенция за приходите отразява в допълнителния регистър за документно доказана здравна осигуреност периодите, през които лицето няма задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски.
(2) Съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите писмено уведомява лицата за причините, поради които не отговарят на условията на § 19в от Закона за здравното осигуряване.
(3) При несъгласие с констатираните обстоятелства лицата могат да се обърнат към съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за изясняване на обстоятелствата по чл. 5 и към съответната районна здравноосигурителна каса за изясняване на обстоятелствата по чл. 6.

Чл. 8. След завръщане в страната лицата по чл. 1 възстановяват здравноосигурителните си права по реда, определен в чл.40а от Закона за здравното осигуряване.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. Инструкцията се издава на основание § 19в, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за здравното осигуряване.

§ 2. Инструкцията влиза в сила от 1 януари 2006 г.

Locations of visitors to this page
Tyxo.bg counter
Site Meter
Google Analytics Alternative
Clicky

Реклама

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d блогъра харесват това: