НАРЕДБА № 5 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2002 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО И РЕДА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО ПО ЧЛ. 62, АЛ. 4 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА


НАРЕДБА № 5 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2002 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО И РЕДА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО ПО ЧЛ. 62, АЛ. 4 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА

В сила от 02.01.2003 г.

Издадена от Министерството на труда и социалната политика

Обн. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2003г., последно изменение от ДВ. бр.17 от 25 Февруари 2011г.

Чл. 1. (1) Работодателят уведомява компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) за сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори, като изпраща уведомление (приложение № 1) и уведомление за промяна на работодателя по чл. 123, ал. 1 КТ или по чл. 123а, ал. 1 или ал. 4 КТ (приложение № 5). Уведомление (приложение № 5) се изпраща и при промяна на единния идентификационен код (ЕИК) по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП на осигурителя, без да се променя работодателят.

(2) Директорът на съответната дирекция „Инспекция по труда“ уведомява компетентната ТД на НАП по ал. 1 за издадено разпореждане за прекратяване на трудовия договор по реда на чл. 327, ал. 2 КТ, като изпраща уведомление (приложение № 7).

(3) Изпращането се извършва чрез:

1. подаване в компетентната или във всяка една ТД на НАП;

2. Интернет с електронен подпис, когато работодателят има удостоверение за универсален електронен подпис или от изрично упълномощено лице, притежаващо удостоверение за универсален електронен подпис;

3. препоръчано писмо с обратна разписка.

Чл. 2. (1) Уведомлението се изпраща на хартиен носител, на електронен носител или чрез Интернет по предварително утвърден формат на записа. Уведомленията се изпращат с придружително писмо (приложение № 2), което в случаите по чл. 1, ал. 3, т. 1 и 3 е в два екземпляра.

(2) При едновременно изпращане на повече от пет уведомления – приложение № 1 или приложение № 5 за повече от пет лица, работодателите задължително ги подават на електронен носител или чрез Интернет.

(3) За уведомленията, подавани на електронен носител, се използва само програмен продукт, който е проверен или предоставен от НАП. Програмният продукт се предоставя чрез ТД на НАП или интернет страницата на НАП.

(4) В случаите, когато работодателят е упълномощил лице, което притежава универсален електронен подпис, да изпраща уведомления от негово име, в тридневен срок от упълномощаването се представя заявление съгласно приложение № 6.

(5) При оттегляне на упълномощаването работодателят подава заявление съгласно приложение № 6 не по-късно от 3 дни преди датата на оттеглянето.

(6) Уведомление съгласно приложение № 7 се изпраща на хартиен носител без придружително писмо.

Чл. 3. (1) Уведомлението съгласно приложение № 1 се изпраща:

1. в тридневен срок от:

а) сключване на трудовия договор;

б) изменение на трудовия договор, с което се променя длъжността и/или срокът на договора;

в) издаване на постановлението по реда на чл. 405а от Кодекса на труда;

2. в седемдневен срок от прекратяване на трудовия договор;

(2) Уведомление съгласно приложение № 5 се изпраща от работодателя, който приема работниците и служителите, когато неговият ЕИК по регистър БУЛСТАТ /ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП, е различен от този на предишния работодател, в срок:

1. десет дни след обнародване в „Държавен вестник“ на вписването в случаите на промяна по чл. 123, ал. 1 КТ;

2. десет дни след сключване или след прекратяване на договора за отдаване на предприятието или на обособена част от него под наем, аренда или на концесия в случаите по чл. 123а, ал. 1 или ал. 4 КТ;

3. десет дни след фактическата промяна на работодателя за случаите извън т. 1 и 2.

(3) Уведомление съгласно приложение № 5 се изпраща в десетдневен срок от промяната на ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП, на осигурителя, без да се променя работодателят.

(4) Уведомление съгласно приложение № 7 се изпраща от съответната дирекция „Инспекция по труда“ в седемдневен срок от издаване на разпореждането за прекратяване на трудовия договор по реда на чл. 327, ал. 2 КТ.

Чл. 3а. Уведомления в случаите по чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „б“ или т. 2 се изпращат само след заверено уведомление по чл. 3, ал. 1, т. 1, букви „а“ или „в“.

Чл. 4. (1) След получаване на уведомленията от работодателя ТД на НАП издава справка (приложение № 3), която съдържа списък на заверените уведомления и списък на неприетите уведомления с описание на причината за неприемането им. Справката се заверява от длъжностно лице в ТД на НАП и се връчва на представител на работодателя или се изпраща с препоръчано писмо с обратна разписка, или по Интернет.

(2) Работодателят следва да поправи грешките в уведомленията, които не са приети, и да ги изпрати отново в тридневен срок от датата на връчването или получаването на справката по ал. 1.

(3) Работодателят е длъжен да връчи на работника или служителя преди постъпването му на работа копие на хартиен носител от завереното уведомление. Връчването се удостоверява с подписа на работника или служителя срещу името му в справката за заверените уведомления.

(4) Работодателят е длъжен да съхранява справките и да ги предоставя при поискване на контролните органи на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и на органите по приходите на Националната агенция за приходите.

(5) За неприетите уведомления (приложение № 7) ТД на НАП издава протокол, който съдържа списък на уведомленията с описание на причината за неприемането им.

(6) Съответната дирекция „Инспекция по труда“ следва да поправи грешките в уведомленията, които не са приети, и да ги изпрати отново в тридневен срок от датата на получаването на протокола по ал. 5.

Чл. 5. Уведомлението (приложение № 1) съдържа:

1. данни за работодателя – ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП на осигурителя;

2. данни за работника или служителя – трите имена и единен граждански номер (личен номер на чужденец), служебен номер, издаден от НАП;

3. данни за условията по трудовия договор:

а) основание за сключване на трудовия договор съгласно Кодекса на труда;

б) номер на договора, ако работодателят води регистър на трудовите договори;

в) дата на сключване;

г) срок на договора, ако договорът е сключен за определен срок;

д) размер на основното трудово възнаграждение;

е) длъжностно наименование;

ж) дата на прекратяване на договора;

4. други данни:

а) код по Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД), към която се отнася длъжността на лицето при изпращане на уведомлението;

б) наименование и код на икономическата дейност по Класификация на икономическите дейности (КИД-2008), в която е заето лицето при изпращане на уведомлението;

в) служебен код за лицата, заети в спомагателни дейности на осигурителя, когато той извършва повече от една икономическа дейност, съгласно КИД-2008.

Чл. 5а. Уведомлението (приложение № 5) съдържа:

1. основание за промяната по чл. 123, ал. 1, т. 1 – 7 или по чл. 123а, ал. 1 или ал. 4 КТ;

2. ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП, на предишния работодател;

3. ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП, на новия работодател;

4. дата на промяна на работодателя;

5. данни за лицата, променили работодателя – трите имена и единен граждански номер (личен номер на чужденец), служебен номер, издаден от НАП.

Чл. 5б. Уведомлението (приложение № 7) съдържа:

1. ЕИК по регистър БУЛСТАТ на дирекция „Инспекция по труда“, която подава уведомлението;

2. ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП;

3. данни за работника или служителя – трите имена и единен граждански номер (личен номер на чужденец);

4. данни за условията по трудовия договор:

а) основание за сключване на трудовия договор съгласно Кодекса на труда;

б) дата на сключване;

в) дата на прекратяване на договора.

Чл. 6. (1) При изпращане на уведомление в случаите на чл. 3, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „в“ се попълват данните по чл. 5 с изключение на т. 3, буква „ж“.

(2) При изпращане на уведомление в случаите на чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „б“ се попълва ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП на работодателя, ЕГН (ЛНЧ) на работника или служителя, датата и основанието за сключване на трудовия договор, към който се отнася допълнителното споразумение, датата на сключване на допълнителното споразумение и данните за промени в трудовия договор, отнасящи се до длъжността и срока, както и икономическата дейност, в която лицето е заето, съответно кодовете по НКПД и КИД-2008.

(3) При изпращане на уведомление в случаите на чл. 3, ал. 1, т. 2 се попълват ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП на работодателя, трите имена и ЕГН (ЛНЧ) на работника или служителя, датата и основанието за сключване на трудовия договор и датата на прекратяването му.

Чл. 7. Уведомление (приложение № 1) се изпраща и когато работодателят иска заличаване на подадено преди това уведомление в случаите, ако:

1. работникът или служителят не постъпи на работа в уговорения срок и съгласно чл. 63, ал. 3 от КТ трудовото правоотношение се смята за невъзникнало; уведомлението се изпраща в тридневен срок от изтичане на срока по чл. 63, ал. 3 КТ;

2. уволнен работник или служител бъде възстановен на работа при отмяна на заповедта на уволнението; уведомлението се изпраща в тридневен срок от заемане на длъжността.

Чл. 8. (1) Когато контролен орган на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ или орган по приходите на НАП при проверка констатират несъответствие между данните в завереното уведомление и условията по трудовия договор, работодателят е длъжен да коригира данните, като изпрати ново уведомление в седемдневен срок от установяване на несъответствието.

(2) Работодателят може и по своя инициатива да коригира данните в заверените уведомления (приложение № 1), като изпрати ново уведомление.

(3) Работодателят може да коригира данните заверено уведомление (приложение № 5), като изпрати ново уведомление.

(4) В случаите по ал. 1 и 2 работодателят връчва на работника или служителя копие от заверените уведомления по реда на чл. 4.

(5) Националната агенция за приходите може да извършва служебно прекратяване/заличаване на подадени уведомления.

Чл. 9. Редът и начинът на взаимодействието между НАП и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ при контрола по изпълнение на настоящата наредба се определят в споразумение между тях.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. „Удостоверение за универсален електронен подпис“ е документ, издаден съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис.

2. „Лицата, заети в спомагателни дейности на осигурителя“ са лица, които функционално обслужват повече от една икономическа дейност на работодателя съгласно Националната класификация на икономическите дейности, когато той осъществява няколко икономически дейности.

Locations of visitors to this page
Tyxo.bg counter
Site Meter
Google Analytics Alternative
Clicky

Реклама

Един коментар to “НАРЕДБА № 5 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2002 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО И РЕДА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА УВЕДОМЛЕНИЕТО ПО ЧЛ. 62, АЛ. 4 ОТ КОДЕКСА НА ТРУДА”


Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d блогъра харесват това: