НАЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ, ЮЛИ 2011 г.


СТРУКТУРА НА НАЦИОНАЛНАТА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ, ЮЛИ 2011 г.

Код Наименование

1  РЪКОВОДИТЕЛИ

11 ЗАКОНОДАТЕЛИ, ВИСШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ

111 Законодатели и висши представители

1111 Законодатели

1112 Висши представители на държавни органи

1113 Традиционни старейшини и селски водачи/управници

1114 Висши представители на организации с нестопанска цел

112 Управляващи и изпълнителни директори

1120 Управляващи и изпълнителни директори

12 АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ И РЪКОВОДИТЕЛИ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

121 Ръководители в бизнес услугите и административните дейности

1211 Ръководители на финансови дейности

1212 Ръководители по управление на човешките ресурси

1213 Ръководители по политики и стратегическо планиране

1219 Ръководители в бизнес услугите и административните дейности, н.д.

122 Ръководители по продажби, маркетинг и развойна дейност

1221 Ръководители по продажби и маркетинг

1222 Ръководители реклама и връзки с обществеността

1223 Ръководители на научноизследователска и развойна дейност

13 РЪКОВОДИТЕЛИ В ПРОИЗВОДСТВОТО И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УСЛУГИ

131 Ръководители в селското, горското и рибното стопанство

1311 Ръководители в селското и горското стопанство

1312 Ръководители в риболова и аквакултурите

132 Ръководители в преработващата и добивната промишленост, строителството и дистрибуцията

1321 Ръководители в преработващата промишленост

1322 Ръководители в добивната промишленост

1323 Ръководители в строителството

1324 Ръководители снабдяване, дистрибуция и сродни на тях

133 Ръководители в областта на информационните и комуникационните технологии

1330 Ръководители в областта на информационните и комуникационните технологии

134 Ръководители в областта на професионалните услуги

1341 Ръководители в областта на услугите за грижи за деца

1342 Ръководители в здравеопазването

1343 Ръководители в областта на услугите за грижи за възрастни хора

1344 Ръководители на социални услуги

1345 Ръководители в образованието

1346 Ръководители на клонове на финансови и застрахователни институции

1349 Ръководители в областта на професионалните услуги, н.д.

14 РЪКОВОДИТЕЛИ В ХОТЕЛИЕРСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И ДРУГИ УСЛУГИ

141 Управители на хотели и ресторанти

1411 Управители на хотели

1412 Управители на ресторанти

142 Ръководители в търговията на едро и дребно

1420 Ръководители в търговията на едро и дребно

143 Ръководители на други услуги

1431 Ръководители на спортни центрове, центрове за отдих и културни центрове

1439 Ръководители на други услуги, н.д.

2 СПЕЦИАЛИСТИ

21 СПЕЦИАЛИСТИ ПО ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

211 Специалисти по физически и химически науки и науки за земята

2111 Физици и астрономи

2112 Метеоролози

2113 Химици

2114 Геолози и геофизици

212 Математици, актюери и статистици

2120 Математици, актюери и статистици

213 Специалисти по естествени науки

2131 Биолози, ботаници, зоолози и сродни на тях

2132 Специалисти в селското, горското и рибното стопанство

2133 Специалисти по опазване на околната среда

214 Специалисти по технически науки (без инженери по електротехнологии)

2141 Инженери в промишленото производство

2142 Строителни инженери

2143 Инженер-еколози

2144 Машинни инженери

2145 Инженер-химици

2146 Минни инженери, инженер-металурзи и сродни на тях

2149 Специалисти по технически науки, н.д.

215 Инженери по електротехнологии

2151 Електроинженери

2152 Инженери по електроника

2153 Инженери по телекомуникационни технологии

216 Архитекти, проектанти, земемери и дизайнери

2161 Архитекти

2162 Ландшафтни архитекти

2163 Дизайнери на облекло и промишлени продукти

2164 Урбанисти

2165 Картографи и земемери

2166 Графични и мултимедийни дизайнери

22 МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

221 Лекари

2211 Общопрактикуващи лекари

2212 Лекари специалисти

222 Медицински сестри и акушерки

2221 Медицински сестри

2222 Акушерки

223 Специалисти в областта на традиционната и комплементарна медицина

2230 Специалисти в областта на традиционната и комплементарна медицина

224 Парамедицински специалисти

2240 Парамедицински специалисти

225 Ветеринари

2250 Ветеринари

226 Други медицински и здравни специалисти

2261 Лекари по дентална медицина

2262 Фармацевти

2263 Специалисти по медицинска екология, хигиена и здравословни условия на труд

2264 Физиотерапевти

2265 Диетолози и специалисти по хранене

2266 Аудиолози и логопеди

2267 Оптометристи и оптици

2269 Други медицински и здравни специалисти, н.д.

23 ПРЕПОДАВАТЕЛИ

231 Преподаватели във висши училища

2310 Преподаватели във висши училища

232 Учители по професионална подготовка в професионалното образование и обучение и преподаватели в ЦПО

2320 Учители по професионална подготовка в професионалното образование и обучение и преподаватели в ЦПО

233 Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас)

2330 Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас)

234 Учители в начален етап на основното образование (I-IV клас) и в предучилищно възпитание и подготовка

2341 Учители в начален етап на основното образование (I-IV клас)

2342 Учители в предучилищно възпитание и подготовка

235 Други преподаватели

2351 Специалисти по образователни методи

2352 Учители за лица със специални образователни потребности

2353 Други преподаватели по чужд език в извънкласни и извънучилищни дейности

2354 Други преподаватели по музика в извънкласни и извънучилищни дейности

2355 Други преподаватели по изкуства в извънкласни и извънучилищни дейности

2356 Други преподаватели по информационни технологии в извънкласни и извънучилищни дейности

2359 Други преподаватели, н.д.

24 СТОПАНСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ СПЕЦИАЛИСТИ

241 Финансови специалисти

2411 Одитори и счетоводители

2412 Финансови и инвестиционни консултанти

2413 Финансови анализатори

242 Административни специалисти

2421 Анализатори по управление и организация

2422 Специалисти по администриране на политики

2423 Специалисти по управление на персонала и кариерно развитие

2424 Специалисти по обучение и развитие на персонала

243 Специалисти по продажби, маркетинг и връзки с обществеността

2431 Специалисти по реклама и маркетинг

2432 Специалисти по връзки с обществеността

2433 Специалисти по продажби в областта на медицината и техниката (без информационни и комуникационни технологии)

2434 Специалисти по продажби в областта на информационните и комуникационни технологии

25 СПЕЦИАЛИСТИ ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

251 Разработчици на софтуер и софтуерни приложения и анализатори

2511 Системни анализатори

2512 Софтуерни разработчици

2513 Разработчици на уебсъдържание и мултимедия

2514 Приложни програмисти

2519 Разработчици на софтуер и софтуерни приложения и анализатори, н.д.

252 Специалисти по бази данни и мрежи

2521 Проектанти и администратори на бази данни

2522 Системни администратори

2523 Специалисти по компютърни мрежи

2529 Специалисти по бази данни и мрежи, н.д.

26 ЮРИСТИ И СПЕЦИАЛИСТИ ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И КУЛТУРА

261 Юристи

2611 Прокурори и адвокати

2612 Съдии

2619 Юристи, н.д.

262 Библиотекари, архивисти и уредници

2621 Архивисти и уредници

2622 Библиотекари и сродни на тях специалисти

263 Специалисти по обществени науки и религиозни специалисти

2631 Икономисти

2632 Социолози, антрополози и сродни на тях

2633 Философи, историци и политолози

2634 Психолози

2635 Специалисти по социална работа и консултиране

2636 Духовници и специалисти по религии

264 Писатели, журналисти и езиковеди

2641 Писатели и сродни на тях

2642 Журналисти

2643 Преводачи и други езиковеди

265 Творци и изпълнители

2651 Склуптори, художници и сродни на тях

2652 Музиканти, певци и композитори

2653 Танцьори и хореографи

2654 Филмови и театрални режисьори и продуценти и сродни на тях

2655 Актьори

2656 Радио-, телевизионни и други говорители

2659 Творци и изпълнители, н.д.

3 ТЕХНИЦИ И ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ

31 ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ В ПРИРОДНИТЕ И ТЕХНИЧЕСКИТЕ НАУКИ

311 Приложни специалисти във физическите и техническите науки

3111 Техници в областта на химическите и физическите науки

3112 Строителни техници

3113 Електротехници

3114 Електронни техници

3115 Машинни техници

3116 Химик-технолози

3117 Минни и металургични техници

3118 Чертожници

3119 Приложни специалисти във физическите и техническите науки, н.д.

312 Приложни специалисти с контролни функции в добивната и преработващата промишленост и строителството

3121 Приложни специалисти с контролни функции в добивната промишленост

3122 Приложни специалисти с контролни функции в преработващата промишленост

3123 Приложни специалисти с контролни функции в строителството

313 Техници по контрол на производствени процеси

3131 Оператори в енергийното производство

3132 Оператори на пречиствателни станции за отпадъчни води и инсинератори

3133 Оператори по контрол на процеси в химическото производство

3134 Оператори в заводи за преработване на нефт и природен газ

3135 Оператори по контрол на процеси в металургичното производство

3139 Техници по контрол на производствени процеси, н.д.

314 Природонаучни техници и сродни на тях специалисти

3141 Природонаучни техници (без медицинските)

3142 Агротехници

3143 Техници в горското стопанство

315 Корабни и авиационни специалисти

3151 Корабни механици и техници

3152 Корабни палубни офицери и пилоти

3153 Самолетни пилоти и сродни на тях специалисти

3154 Ръководители на полети

3155 Техници по сигурността на въздушния трафик

32 ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

321 Приложни специалисти в медицината и фармацията

3211 Оператори на медицинска апаратура за образна диагностика и терапия

3212 Приложни специалисти в медицински и патологични лаборатории

3213 Помощник-фармацевти

3214 Ортопедични техници, зъботехници и сродни на тях

322 Помощник-медицински сестри и помощник-акушерки

3221 Помощник-медицински сестри

3222 Помощник-акушерки

323 Приложни специалисти в областта на традиционната и комплементарната медицина

3230 Приложни специалисти в областта на традиционната и комплементарната медицина

324 Ветеринарни техници и асистенти

3240 Ветеринарни техници и асистенти

325 Други приложни специалисти в здравеопазването

3251 Асистенти и терапевти в денталната медицина

3252 Специалисти по медицински досиета и здравна информация

3253 Здравни работници в общности

3254 Оптици техници

3255 Приложни специалисти във физиотерапията

3256 Медицински асистенти

3257 Инспектори по медицинска екология, здравословни и безопасни условия на труд и сродни на тях

3258 Приложни специалисти в оказването на спешна медицинска помощ

3259 Други приложни специалисти в здравеопазването, н.д.

33 СТОПАНСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ

331 Приложни специалисти по финанси и математика

3311 Дилъри на ценни книжа и финансови посредници

3312 Кредитни специалисти

3313 Оперативни счетоводители

3314 Приложни специалисти по статистика, математика и сродни на тях

3315 Оценители на имущество и щети

332 Посредници в търговията и продажбите

3321 Застрахователни агенти

3322 Търговски представители

3323 Търговски представители по закупуване на стоки

3324 Търговски посредници

333 Посредници в бизнес услугите

3331 Агенти по спедиция на товари

3332 Организатори на конференции и събития

3333 Трудови посредници

3334 Агенти на недвижими имоти и управление на собственост

3339 Посредници в бизнес услугите, н.д.

334 Административни приложни специалисти

3341 Офис мениджъри

3342 Правни секретари

3343 Административни и изпълнителни секретари

3344 Медицински секретари

335 Приложни специалисти в държавната администрация

3351 Митнически и гранични инспектори

3352 Служители в държавната администрация, извършващи данъчен и финансов контрол

3353 Служители в държавната администрация по социално подпомагане и социално осигуряване

3354 Служители в държавната администрация, издаващи разрешителни и лицензии

3355 Полицейски инспектори и оперативни работници

3359 Приложни специалисти в държавната администрация, н.д.

34 ДРУГИ ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ

341 Приложни специалисти по юридически и социални дейности, религиозни служители

3411 Приложни специалисти по юридически дейности и сродни на тях

3412 Приложни специалисти по социална работа

3413 Религиозни служители

342 Спортисти и работещи в областта на спорта

3421 Атлети и състезатели

3422 Спортни треньори, инструктори и сродни на тях

3423 Фитнес инструктори и ръководители на програми за отдих и спорт

343 Приложни специалисти в областта на изкуствата, културата и кулинарството

3431 Фотографи

3432 Интериорни дизайнери и декоратори

3433 Технически персонал в галерии, музеи и библиотеки

3434 Главни готвачи

3435 Други приложни специалисти в областта на изкуствата и културата

35 ТЕХНИЦИ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

351 Техници в областта на информационните и комуникационни технологии и обслужване на потребители

3511 Оперативни техници в областта на информационните и комуникационни технологии

3512 Техници по обслужване на потребители в областта на информационните и комуникационни технологии

3513 Техници на компютърни мрежи и системи

3514 Уеб техници

352 Техници по радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника

3521 Техници по радио-, телевизионна и аудио-визуална техника

3522 Техници по далекосъобщителна техника

4 ПОМОЩЕН АДМИНИСТРАТИВЕН  ПЕРСОНАЛ

41 ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ОПЕРАТОРИ НА ОРГАНИЗАЦИОННА ТЕХНИКА

411 Общи административни служители

4110 Общи административни служители

412 Секретари с общи функции

4120 Секретари с общи функции

413 Оператори на организационна техника

4131 Машинописци и текстообработващи оператори

4132 Оператори по въвеждане на данни

42 АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

421 Касиери, инкасатори и сродни на тях

4211 Банкови касиери и сродни на тях

4212 Букмейкъри, крупиета и сродни на тях

4213 Комисионери и лихвари

4214 Инкасатори на дългови задължения и сродни на тях

422 Персонал, информиращ клиенти

4221 Консултанти и служители в пътнически агенции

4222 Оператори в контактни центрове

4223 Телефонисти

4224 Рецепционисти в хотели

4225 Служители, обслужващи запитвания на клиенти

4226 Рецепционисти с общи функции

4227 Анкетьори в изследвания

4229 Персонал, информиращ клиенти, н.д.

43 АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ, ВОДЕЩ СЧЕТОВОДНИ И СТОКОВИ ДОКУМЕНТИ

431 Персонал, водещ счетоводни сметки и документи

4311 Служители, водещи счетоводни сметки и документи

4312 Служители, водещи статистически, финансови и застрахователни документи

4313 Служители, водещи платежни ведомости

432 Персонал, водещ стокови и транспортни документи

4321 Персонал, водещ стокови документи

4322 Персонал, водещ документи за производствени материали

4323 Персонал, водещ транспортни документи

44 ДРУГ ПОМОЩЕН АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ

441 Друг помощен административен персонал

4411 Помощен персонал в библиотеки

4412 Пощальони и сортировачи

4413 Персонал по кодиране и редактиране на документи

4414 Писари и сродни на тях

4415 Деловодители/архивари

4416 Служители, човешки ресурси

4419 Друг помощен административен персонал, н.д.

5 ПЕРСОНАЛ, ЗАЕТ С УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО, ТЪРГОВИЯТА И ОХРАНАТА

51 ПЕРСОНАЛ, ЗАЕТ В СФЕРАТА НА ПЕРСОНАЛНИТЕ УСЛУГИ

511 Обслужващ персонал в транспорта

5111 Персонал, обслужващ пътници и стюарди

5112 Кондуктори

5113 Екскурзоводи

512 Готвачи

5120 Готвачи

513 Сервитьори и бармани

5131 Сервитьори

5132 Бармани

514 Фризьори, козметици и сродни на тях

5141 Фризьори

5142 Козметици и сродни на тях

515 Домакини и икономи

5151 Отговорници по чистотата и поддръжката на офиси, хотели и други учреждения

5152 Икономи и домашни помощници

5153 Домакини на сгради

516 Друг обслужващ персонал

5161 Астролози, гадатели и сродни на тях

5162 Компаньони и камериери

5163 Обслужващ персонал по траурни обреди и балсаматори

5164 Персонал, грижещ се за животни и домашни любимци

5165 Инструктори, обучение на водачи на моторни превозни средства

5169 Друг обслужващ персонал, н.д.

52 ПРОДАВАЧИ

521 Продавачи на пазари и амбулантни търговци

5211 Продавачи на пазари, павилиони и сергии

5212 Амбулантни търговци на храни

522 Продавачи в магазини

5221 Собственици на малки магазини

5222 Супервайзъри, магазини

5223 Продавач-консултанти

523 Касиери и продавачи на билети

5230 Касиери и продавачи на билети

524 Друг персонал, зает с търговия

5241 Манекени и други модели

5242 Демонстратори

5243 Продавачи „от врата до врата“

5244 Продавачи в контактни центрове

5245 Обслужващ персонал на бензиностанции

5246 Обслужващ персонал на хранителни щандове

5249 Друг персонал, зает с търговия, н.д.

53 ПЕРСОНАЛ, ПОЛАГАЩ ГРИЖИ ЗА ХОРА

531 Персонал, грижещ се за деца и помощници на учители

5311 Персонал, грижещ се за деца

5312 Помощници на учители

532 Персонал, полагащ здравни грижи за хора

5321 Санитари

5322 Домашни санитари

5329 Персонал, полагащ здравни грижи за хора, н.д.

54 ПЕРСОНАЛ, ОСИГУРЯВАЩ ЗАЩИТА И СИГУРНОСТ

541 Персонал, осигуряващ защита и сигурност

5411 Пожарникари

5412 Полицаи

5413 Затворнически надзиратели

5414 Охранители

5419 Персонал, осигуряващ защита и сигурност, н.д.

6 КВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ В СЕЛСКОТО, ГОРСКОТО, ЛОВНОТО И РИБНОТО СТОПАНСТВО

61 КВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ПРОИЗВЕЖДАЩИ ЗА ПАЗАРА

611 Градинари и растениевъди

6111 Полевъди и зеленчукопроизводители

6112 Овощари и работници, отглеждащи трайни насаждения

6113 Градинари и работници в оранжерии, парници и разсадници

6114 Работници, отглеждащи смесени култури

612 Животновъди

6121 Животновъди и производители на млечни продукти

6122 Птицевъди

6123 Пчелари и бубари

6129 Животновъди, н.д.

613 Производители на смесена (животновъдна и растениевъдна) продукция

6130 Производители на смесена (животновъдна и растениевъдна) продукция

62 КВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ В ГОРСКОТО, РИБНОТО И ЛОВНОТО СТОПАНСТВО, ПРОИЗВЕЖДАЩИ ЗА ПАЗАРА

621 Горски работници и сродни на тях

6210 Горски работници и сродни на тях

622 Риболовци и ловци

6221 Работници, отглеждащи аквакултури

6222 Риболовци във вътрешни и крайбрежни води

6223 Риболовци в дълбоки морски води

6224 Ловци и трапери

63 СЕЛСКОСТОПАНСКИ РАБОТНИЦИ, РИБОЛОВЦИ И ЛОВЦИ, ПРОИЗВЕЖДАЩИ ЗА СОБСТВЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕ

631 Растениевъди, произвеждащи за собствено потребление

6310 Растениевъди, произвеждащи за собствено потребление

632 Животновъди, произвеждащи за собствено потребление

6320 Животновъди, произвеждащи за собствено потребление

633 Селскостопански работници, отглеждащи растения и животни за собствено потребление

6330 Селскостопански работници, отглеждащи растения и животни за собствено потребление

634 Риболовци, ловци и берачи, произвеждащи за собствено потребление

6340 Риболовци, ловци и берачи, произвеждащи за собствено потребление

7 КВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ И СРОДНИ НА ТЯХ ЗАНАЯТЧИИ

71 СТРОИТЕЛНИ РАБОТНИЦИ И СРОДНИ НА ТЯХ, БЕЗ ЕЛЕКТРОТЕХНИЦИ

711 Строители на сгради и сродни на тях

7111 Строители на жилищни сгради

7112 Зидари и сродни на тях

7113 Каменоделци, каменоцепачи, каменорезачи и каменодълбачи

7114 Бетонджии, кофражисти и сродни на тях

7115 Дърводелци и дограмаджии

7119 Строители на сгради и сродни на тях, н.д.

712 Работници по довършителни работи в строителството и сродни на тях

7121 Работници по изграждане и ремонт на покриви

7122 Работници по поставяне на подови настилки и облицовки

7123 Гипсаджии

7124 Работници по изолации

7125 Работници по стъклопоставяне

7126 Водопроводчици и тръбопроводчици

7127 Механици на климатични и охладителни инсталации

713 Бояджии, чистачи на фасади и сродни на тях

7131 Строителни бояджии и сродни на тях

7132 Бояджии с лакови бои и сродни на тях

7133 Чистачи на фасади и коминочистачи

72 МЕТАЛУРЗИ, МАШИНОСТРОИТЕЛИ И СРОДНИ НА ТЯХ РАБОТНИЦИ И ЗАНАЯТЧИИ

721 Леяри, заварчици, тенекеджии, монтажници на метални конструкции и сродни на тях

7211 Металурзи, леяри на метали, сърцари и сродни на тях

7212 Заварчици и резачи на метал

7213 Тенекеджии

7214 Изготвители и монтажници на метални конструкции

7215 Производители и монтажници на кабели, въжета, тръбни конструкции и други

722 Ковачи, производители на инструменти и сродни на тях

7221 Ковачи с чукове и преси

7222 Производители на инструменти и сродни на тях

7223 Настройчици на машини и сродни на тях

7224 Полировачи, шлифовчици на метали и точилари на инструменти

723 Машинни механици и монтьори

7231 Механици и монтьори на моторни превозни средства

7232 Механици и монтьори на самолетни двигатели

7233 Механици и монтьори на промишлени и селскостопански машини и оборудване

7234 Монтьори на велосипеди и сродни на тях

73 ЗАНАЯТЧИИ И ПЕЧАТАРИ

731 Занаятчии

7311 Работници по производство и ремонт на прецизни инструменти

7312 Производители и акордьори на музикални инструменти

7313 Бижутери и работници по обработка на скъпоценни камъни

7314 Грънчари и сродни на тях

7315 Производители, резачи, шлифовчици и работници по допълнителна обработка на стъкло

7316 Рисувачи на табели, художник-декоратори, гравьори и офортисти

7317 Майстори-занаятчии на изделия от дърво и сродни материали

7318 Майстори-занаятчии на изделия от текстил, кожа и сродни материали

7319 Занаятчии, н.д.

732 Печатари и сродни на тях

7321 Техници в предпечатната подготовка

7322 Печатари

7323 Оформители и книговезци

74 РАБОТНИЦИ ПО ИНСТАЛИРАНЕ И РЕМОНТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ СЪОРЪЖЕНИЯ

741 Работници по инсталиране и ремонт на електрически съоръжения

7411 Строителни електротехници и сродни на тях

7412 Електромеханици и електромонтьори

7413 Работници по инсталиране и ремонт на електрически мрежи

742 Работници по инсталиране и ремонт на електронни и телекомуникационни съоръжения

7421 Механици и сервизни техници на електронни съоръжения

7422 Работници по инсталиране, ремонт и поддържане на информационни и комуникационни съоръжения

75 РАБОТНИЦИ ПО ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИ, ОБЛЕКЛО, ДЪРВЕНИ ИЗДЕЛИЯ И СРОДНИ НА ТЯХ

751 Работници по производство на храни и сродни на тях

7511 Работници по преработка на месо, риба и други подобни хранителни продукти

7512 Работници по производство на хлебни, сладкарски и тестени изделия

7513 Работници по производство на млечни продукти

7514 Работници по производство на плодови, зеленчукови и други консерви

7515 Дегустатори на храни и напитки

7516 Работници по преработка на тютюн и производство на тютюневи изделия

752 Работници по обработка на дърво, мебелисти и сродни на тях

7521 Работници по обработка на дърво

7522 Дърводелци, мебелисти и сродни на тях

7523 Настройчици и оператори-настройчици на дървообработващи машини

753 Работници по производство на облекло и сродни на тях

7531 Шивачи-моделиери, кожухари и шапкари

7532 Моделиери и кроячи на облекло и сродни на тях

7533 Шивачи, бродировачи и сродни на тях

7534 Тапицери и сродни на тях

7535 Работници по обработка на кожи

7536 Обущари и сродни на тях

754 Други квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии

7541 Водолази и гмуркачи

7542 Бомбаджии

7543 Работници, които окачествяват и изпробват продукти (без храни и напитки)

7544 Дезинфектори и сродни на тях

7549 Други квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии, н.д.

8 МАШИННИ ОПЕРАТОРИ И МОНТАЖНИЦИ

81 ОПЕРАТОРИ НА СТАЦИОНАРНИ МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

811 Машинни оператори в миннодобива и добива на минерали

8111 Миньори и работници в кариери

8112 Машинни оператори по обработка на руди и минерали

8113 Машинни оператори на сондажно оборудване и сродни на тях

8114 Машинни оператори в производството на цимент и други минерални продукти

812 Машинни оператори в металургичното производство и металообработването

8121 Машинни оператори в металургичното производство

8122 Машинни оператори по обработка на метали и нанасяне на покрития върху метали

813 Машинни оператори в химическото производство и производството на фотографски продукти

8131 Машинни оператори в химическото производство

8132 Машинни оператори в производството на фотографски продукти

814 Машинни оператори в производството на каучук, пластмаси и хартиени изделия

8141 Машинни оператори в производството на каучук и каучукови изделия

8142 Машинни оператори в производството на пластмаси и пластмасови изделия

8143 Машинни оператори в производството на хартиени изделия

815 Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство

8151 Машинни оператори в предачното производство

8152 Машинни оператори в тъкачното производство

8153 Машинни оператори в шивашкото производство

8154 Машинни оператори по избелване, боядисване, импрегниране, печатане и почистване на тъкани

8155 Машинни оператори в кожарското производство

8156 Машинни оператори в обувното производство

8157 Машинни оператори, пералня

8159 Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство, н.д.

816 Машинни оператори в хранително-вкусовата промишленост

8160 Машинни оператори в хранително-вкусовата промишленост

817 Машинни оператори в дървообработващата и хартиената промишленост

8171 Машинни оператори в производството на хартиена каша (пулп) и хартия

8172 Машинни оператори в дървообработващата промишленост

818 Други оператори на стационарни машини и съоръжения

8181 Машинни оператори в стъкларското и керамичното производство

8182 Оператори на парни машини и котли

8183 Оператори на машини за пакетиране, бутилиране и етикетиране

8189 Други оператори на стационарни машини и съоръжения, н.д.

82 МОНТАЖНИЦИ

821 Монтажници

8211 Машинни монтажници

8212 Монтажници на електрическо и електронно оборудване

8219 Монтажници, н.д.

83 ВОДАЧИ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ОПЕРАТОРИ НА ПОДВИЖНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

831 Локомотивни машинисти и сродни на тях

8311 Локомотивни машинисти

8312 Железопътни спирачи, сигналисти и стрелочници

832 Водачи на леки автомобили и мотоциклети

8321 Водачи на мотоциклети

8322 Водачи на леки автомобили, вкл. таксита

833 Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси

8331 Водачи на автобуси и ватмани

8332 Водачи на тежкотоварни автомобили

834 Оператори на подвижни съоръжения

8341 Оператори на подвижни съоръжения в селското и горското стопанство

8342 Оператори на земекопни съоръжения и сродни на тях

8343 Кранисти и сродни на тях оператори на повдигателни съоръжения

8344 Оператори на подемно-транспортни съоръжения

835 Палубни моряци и сродни на тях

8350 Палубни моряци и сродни на тях

9 ПРОФЕСИИ, НЕИЗИСКВАЩИ СПЕЦИАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

91 ЧИСТАЧИ И ПОМОЩНИЦИ

911 Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения

9111 Домашни чистачи и помощници

9112 Чистачи и помощници в офиси, хотели и други учреждения

912 Миячи на превозни средства, прозорци, перачи и сродни на тях

9121 Перачи и гладачи (ръчно)

9122 Миячи на превозни средства

9123 Стъкломиячи

9129 Други чистачи

92 РАБОТНИЦИ В СЕЛСКОТО, ГОРСКОТО И РИБНОТО СТОПАНСТВО

921 Работници в селското, горското и рибното стопанство

9211 Работници в растениевъдни стопанства

9212 Работници в животновъдни стопанства

9213 Работници в смесени растенивъдни и животновъдни стопанства

9214 Работници в градинарството

9215 Работници в горското стопанство

9216 Работници в риболова и развъждането на аквакултури

93 РАБОТНИЦИ В ДОБИВНАТА И ПРЕРАБОТВАЩАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, СТРОИТЕЛСТВОТО И ТРАНСПОРТА

931 Работници в добивната промишленост и строителството

9311 Работници в мини и кариери

9312 Работници по строителство и поддържане на пътища, язовири и други строителни съоръжения

9313 Работници по строителство на сгради

932 Работници в преработващата промишленост

9321 Пакетировачи (ръчно)

9329 Работници в преработващата промишленост, н.д.

933 Работници в транспорта и складирането

9331 Водачи на превозни средства с ръчно и педално управление

9332 Водачи на превозни средства и съоръжения с животинска тяга

9333 Товаро-разтоварачи

9334 Работници по зареждане на рафтове

94 ПОМОЩНИЦИ ПРИ ПРИГОТВЯНЕТО НА ХРАНИ

941 Помощници при приготвянето на храни

9411 Помощници при приготвянето на храни в заведения за бързо хранене

9412 Кухненски помощници

95 УЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ И РАБОТНИЦИ, ИЗВЪРШВАЩИ УСЛУГИ НА УЛИЦАТА

951 Работници, извършващи услуги на улицата

9510 Работници, извършващи услуги на улицата

952 Улични продавачи на нехранителни стоки

9520 Улични продавачи на нехранителни стоки

96 РАБОТНИЦИ ПО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ И СРОДНИ НА ТЯХ

961 Работници по събиране и сортиране на отпадъци

9611 Работници по събиране на отпадъци

9612 Работници по сортиране на отпадъци

9613 Метачи и сродни на тях

962 Други неквалифицирани работници

9621 Куриери, разносвачи на колетни пратки и носачи

9622 Общи работници

9623 Отчетници на измервателни уреди и събирачи на монети и жетони от автомати

9624 Носачи на вода и дърва за горене

9629 Други неквалифицирани работници, н.д.

0 ПРОФЕСИИ ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ

01 ДЛЪЖНОСТИ, ЗАЕМАНИ ОТ ОФИЦЕРИ

011 Длъжности, заемани от офицери

0110 Длъжности, заемани от офицери

02 ДЛЪЖНОСТИ, ЗАЕМАНИ ОТ СЕРЖАНТИ

021 Длъжности, заемани от сержанти

0210 Длъжности, заемани от сержанти

03 ДЛЪЖНОСТИ, ЗАЕМАНИ ОТ ВОЙНИЦИ

031 Длъжности, заемани от войници

0310 Длъжности, заемани от войници
Locations of visitors to this page
Tyxo.bg counter
Site Meter
Google Analytics Alternative
Clicky

Един коментар to “НАЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРОФЕСИИТЕ И ДЛЪЖНОСТИТЕ, ЮЛИ 2011 г.”

  1. Сключване на трудов договор – документи, правила, процедури « Alexander Todorov Network Says:

    […] Наименование на длъжността (от изброените в Националната класификация на професии…) […]


Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d блогъра харесват това: