НАРЕДБА № Н-8 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА


НАРЕДБА № Н-8 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА

В сила от 01.01.2006 г.

Издадена от Министерството на финансите

Обн. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.7 от 23 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.8 от 25 Януари 2008г., изм. ДВ. бр.3 от 13 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.1 от 5 Януари 2010г., попр. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2010г., изм. ДВ. бр.11 от 9 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.58 от 30 Юли 2010г., изм. ДВ. бр.83 от 22 Октомври 2010г., изм. ДВ. бр.6 от 18 Януари 2011г.

Чл. 1. С тази наредба се уреждат сроковете, съдържанието, редът, начинът за събиране и съхраняване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените от тях лица, осигурителни каси, както и от самоосигуряващите се лица за държавното обществено осигуряване, учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване, фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и облагаемия доход и данъка за доходи от трудови правоотношения по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

Чл. 2. (1) Работодателите, осигурителите и техни клонове и поделения, осигурителните каси самоосигуряващите се лица или упълномощени от тях лица подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларации по образец 1, 3 и 5 съгласно приложения № 1, 2 и 3. В декларациите се вписват:

1. ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца (клона/поделението), служебен номер, издаден от НАП за осигурители и самоосигуряващи се лица; самоосигуряващите се лица, които са съдружници в търговски дружества или собственици на ЕООД, и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества, вписват ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца или служебен номер на дружеството;

2. единният граждански номер, личен номер на чужденец (служебен номер), имената, дните в осигуряване, възнаграждението, осигурителният доход; осигурителните вноски за осигурените лица и самоосигуряващите се, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите, начисления облагаем доход, ползваните данъчни облекчения чрез работодателя и начисления данък за доходи от трудови правоотношения по смисъла на ЗДДФЛ.

(2) Работодателите, осигурителите, както техните клонове и поделения, самоосигуряващите се лица или упълномощени от тях лица подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларация образец № 6 съгласно приложение № 4, в която се вписват:

1. ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца за осигурители, работодатели, клонове, поделения или ЕГН, ЛНЧ или служебен номер, издаден от НАП за самоосигуряващи се лица;

2. общият размер на дължимите вноски за държавното обществено осигуряване, учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване, фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ за всички лица, подлежащи на осигуряване, и общият размер на дължимия данък за внасяне за доходите от трудови правоотношения по смисъла на ЗДДФЛ.

(3) Самоосигуряващите се лица, които имат задължение за внасяне на вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване, подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларация образец № 7 съгласно приложение № 7 за възникване на задължението за внасяне на вноски на това основание, в която вписват:

1. имената по документ за самоличност, единния граждански номер/личен номер на чужденец (служебен номер);

2. началната дата от периода, за който възниква задължението за внасяне на вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване.

Чл. 3. (1) Декларация образец № 1 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите:

1. от работодатели, осигурители и техните клонове и поделения – за всеки календарен месец не по-късно от деня, следващ деня на възникване на последното задължение за внасяне на вноските за този месец, освен при изплащане на аванс, който не е единствено плащане за месеца;

2. от самоосигуряващите се лица – не по-късно от 10 дни след внасянето на дължимите авансово осигурителни вноски за съответния месец;

3. от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работещи без трудови правоотношения – не по-късно от 10 дни след изтичане на срока по чл. 7, ал. 6 от Кодекса за социално осигуряване;

4. от изпращащото ведомство (компетентния български държавен орган), посредника или работодателя в срок – не по-късно от 10 дни след внасянето на осигурителните вноски за лицата по чл. 4а от Кодекса за социално осигуряване, чл. 13, ал. 4, чл. 16, 17 и 17а от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица.

(2) Декларация образец № 3 се подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите до 10 дни след края на месеца, за който се отнасят данните:

1. от Българската православна църква или други признати по нормативно установен ред вероизповедания за лицата по чл. 40, ал. 1, т. 7 от Закона за здравното осигуряване;

2. от училищата за лицата над 18-годишна възраст, които учат редовно до завършване на средното образование;

3. от висшите училища за лицата по чл. 40, ал. 3, т. 2 и 3 от Закона за здравното осигуряване;

4. от Агенцията за социално подпомагане за лицата, които отговарят на условията за получаване на месечни социални помощи и целеви помощи за отопление, и за родителите, осиновителите или съпрузите, които полагат грижи за инвалиди със загубена работоспособност над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ;

5. от специализираните институции за социални услуги за настанените при тях лица;

6. от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към министъра на правосъдието за лишените от свобода и задържаните под стража;

7. от Агенцията за бежанците за лицата по чл. 40, ал. 3, т. 7 от Закона за здравното осигуряване.

(3) Декларация образец № 6 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите:

1. от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения – не по-късно от последния работен ден на календарния месец, през който са били дължими осигурителните вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и данъкът по чл. 42 ЗДДФЛ;

2. от самоосигуряващите се лица – еднократно до 30 април за:

а) дължимите осигурителни вноски за предходната календарна година;

б) задължителните осигурителни вноски върху осигурителен доход, формиран по реда на чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване, от получени доходи за извършена дейност през минали години, различни от предходната.

(4) Декларация образец № 7 се подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите до края на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване.

(5) Декларации образец № 1, 3 и 5 не се подават за коригиране и заличаване на данни след 30 април на годината, следваща годината, за която се отнасят. След този срок декларации се подават само на електронен или хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите или Националния осигурителен институт във връзка с възложените им дейности. Декларация образец № 6, подадена от лицата по ал. 3, т. 1, може да се коригира до края на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за подаване на декларацията. Декларация образец № 6, подадена от лицата по ал. 3, т. 2, може да се коригира до изтичане на срока за подаването й.

(7) За лицата, осигурени на повече от едно основание по чл. 4 КСО, се подава декларация обр. № 1 и в случаите, в които на едно от основанията осигурителните вноски са внесени върху максималния месечен осигурителен доход.

(8) Националният осигурителен институт подава данни за лицата, които са:

1. пенсионери от държавното обществено осигуряване;

2. получаващи парични обезщетения за безработица;

3. получаващи обезщетения по чл. 230, ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

(9) Данните за лицата по ал. 8, т. 1 се подават с декларация образец № 3, а данните по ал. 8, т. 2 и 3 – с декларация образец № 1, в срок:

1. до 20-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят тези данни;

2. до 20-о число на месеца, следващ този на издаване на разпореждането за отпускане на пенсия или съответното обезщетение.

(10) При неизпълнено в срок влязло в сила задължително предписание почл. 108, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване за заличаване на данни, подадени с декларация образец № 1 за лицата по чл. 4, ал. 1, 2 и ал. 3, т. 5 и 6 от Кодекса за социално осигуряване, Националният осигурителен институт заличава същите данни, като подава декларация образец № 1 на електронен носител по реда на наредбата.

(11) Националният осигурителен институт заличава или коригира данни, подадени с декларация образец № 1 от осигурители с прекратена дейност, след извършена проверка от контролните органи на Националния осигурителен институт, когато се установят несъответствия между документите, събрани по реда на чл. 5, ал. 10, и данните по чл. 5, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване.

Чл. 4. (1) Самоосигуряващите се лица по свое желание могат да подадат еднократно декларация образец № 1 за всяка календарна година в случай, че са избрали да се осигуряват само във фонд „Пенсии“ за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт. При попълване на декларацията в т. „12. Вид осигурен“ се вписва код 22.

(2) Декларацията по ал. 1 се подава до 20 февруари за всяка календарна година с данните за януари, в случай че осигуряването продължава от предходната година или е възникнало от първи януари.

(4) При започване или възобновяване на трудова дейност се подава декларация образец № 1 за първия пълен календарен месец, зачетен за осигурителен стаж, но не по-късно от 10 дни след внасяне на дължимите осигурителни вноски.

(5) Данните за самоосигуряващите се лица, подали еднократно декларация образец № 1, се въвеждат в регистъра на осигурените лица въз основа на информацията от платежните документи за внесените осигурителни вноски.

(6) Самоосигуряващите се лица, избрали да внасят вноски само във фонд „Пенсии“, осигурени и по трудов договор на максималния месечен размер на осигурителния доход, отговарящи на условията по чл. 9, ал. 8 КСО, могат да подадат еднократно декларация образец № 1. При попълване на декларацията в т. „12. Вид осигурен“ се вписва код 23. Дните, зачетени за осигурителен стаж, се попълват в поле 16.4 „Дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж“.

(7) Не се подава декларация за корекция на данни, подадени от самоосигуряващите се лица по реда на ал. 1 и 6.

(8) При промяна на осигурителния доход по трудовото правоотношение лицата по ал. 6 подават декларация образец № 1 с код за корекция като самоосигуряващи се лица не по-късно от 10 дни след внасяне на дължимите осигурителни вноски.

(9) При прекъсване или при прекратяване на трудовата дейност декларацията образец № 1 за лицата по ал. 1 и ал. 6 се подава с данни за последния месец, през който лицето е подлежало на осигуряване, но не по-късно от 10 дни след внасяне на дължимите осигурителни вноски с вид осигурен 12 или 13 и код „Корекция“. За месеците до края на календарната година самоосигуряващото се лице подава декларации с вид осигурен 12 или 13, с код „Заличаване“.

Чл. 5. (1) Лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4, ал. 5 и ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване и чл. 13, ал. 4, и чл. 17 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, внесли авансово осигурителни вноски за здравно осигуряване; фонд „Пенсии“; фонд „Пенсии“ и универсален пенсионен фонд за определени от тях периоди през календарната година, могат да подават данни за осигуряването с декларация образец № 5.

(2) Декларацията се подава само за пълни календарни месеци с еднакъв месечен осигурителен доход.

(3) Декларацията се подава до 10 дни след внасяне на осигурителните вноски в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите.

Чл. 6. (1) Декларациите по наредбата се подават чрез попълване на утвърдените образци съгласно указанията за попълването им, както следва:

1. декларация образец № 1 се подава на хартиен носител, на електронен носител или по електронен път чрез използване на универсален електронен подпис на подателя;

2. декларация образец № 3 се подава на електронен носител или по електронен път чрез използване на универсален електронен подпис на подателя;

3. декларация образец № 5 се подава на хартиен носител;

4. декларация образец № 6 се подава на хартиен носител, на електронен носител и хартиен носител или по електронен път чрез използване на универсален електронен подпис на подателя;

5. декларация образец № 7 се подава на хартиен носител.

(2) Работодателите и осигурителите, клоновете и поделенията, които:

1. имат месечно повече от две осигурени лица, подават декларации образец № 1 само на електронен носител или по електронен път чрез използване на универсален електронен подпис на подателя;

2. имат месечно повече от 40 осигурени лица, подават декларации образец № 1, 3 и 6 само по електронен път чрез използване на универсален електронен подпис на подателя.

(3) За декларациите, подавани на електронен носител или по електронен път, се използват структура и формат, утвърдени със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.

(4) Предоставените програмни продукти работят върху лицензирани версии на операционната среда. Националната агенция за приходите не носи отговорност за работата на програмния продукт, ако той се стартира върху нелицензирани операционни системи.

(5) Декларациите по ал. 1, точки от 1 до 4 на хартиен или електронен носител се подават с протокол съгласно приложение № 5, подписан и подпечатан от задълженото лице по тази наредба или негов представител, а за самоосигуряващите се лица – подписан от лицето. Когато се подава електронен носител, върху него ясно и четливо се означава ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца. Достоверността на информацията, подадена с електронен носител, се доказва с подписа и печата върху протокола. Протоколът се подава в два екземпляра, единият от които остава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.

Чл. 7. (1) В случаите, когато задължено лице по тази наредба е упълномощило лице, което притежава електронен подпис, да изпраща декларации от негово име, подава заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. Заявлението се подава в 3-дневен срок от упълномощаването в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.

(2) При оттегляне на упълномощаването задълженото лице по тази наредба не по-късно от 3 дни преди датата на оттеглянето подава заявлението по ал. 1 в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.

(3) Заявление по ал. 1 не се подава от членовете на осигурителни каси.

Чл. 8. (1) Не се приемат декларации, които не съдържат ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, ЕГН, личен номер на чужденец (служебен номер) на осигуреното лице, месеца, за който се отнасят данните, подпис и печат. Не се приемат и декларациите с некоректно попълнени данни.

(2) Задълженото лице по тази наредба в 7-дневен срок от датата, на която е отказано приемане на декларации след попълването на необходимите данни ги изпраща отново в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.

Чл. 9. Електронен носител, който се получи в териториална дирекция на Националната агенция за приходите повреден, нечетим или е с вируси, се връща на лицето, което го е подало. В 7-дневен срок от получаването на електронния носител задълженото лице по тази наредба е длъжно да изпрати годен и с коректно попълнена информация електронен носител за негова сметка.

Чл. 10. Електронният носител се връща след приемането на информацията.

Чл. 11. Задължените лица по тази наредба са длъжни да запознават осигурените лица със съдържанието на предоставената за тях информация, когато лицата отправят искане за това.

Чл. 12. Всяко осигурено лице може да провери в Интернет страницата на Националния осигурителен институт осигурителния си статус с издадения му от Националния осигурителен институт персонален идентификационен код (ПИК).

Чл. 13. Данните за здравното осигуряване на самоосигуряващите се лица по чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване се въвеждат въз основа на платежния документ за внесените осигурителни вноски за периода, за който се отнасят.

Чл. 14. Декларациите, подавани по реда на тази наредба, се съхраняват и унищожават съгласно инструкцията, издадена от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите на основание чл. 79, ал. 2 от ДОПК.

Административнонаказателни разпоредби

Чл. 15. (1) Контролът за спазване на наредбата се осъществява от Националната агенция за приходите и Националния осигурителен институт във връзка с възложените им дейности.

Допълнителни разпоредби

§ 1. Декларации образец № 1, 3 и 5 за минали периоди се подават с утвърдените образци за съответния период, а декларации образец № 6 за 2005 г. и 2006 г. се подават с утвърдения образец за 2007 г. – по реда на тази наредба.

§ 2. По смисъла на тази наредба:

1. „Осигурител“ е всяко физическо лице, юридическо лице или неперсонифицирано дружество, които имат задължение по закон да внасят осигурителни вноски за други физически лица.

2. „Самоосигуряващо се лице“ е физическо лице, което е длъжно да внася осигурителни вноски за своя сметка.

3. „Задължено лице“ е работодател, осигурител, клон, поделение, осигурителна каса и самоосигуряващо се лице.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 5, ал. 6 от Кодекса за социално осигуряване, чл. 73, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и чл. 39, ал. 1 и чл. 40, ал. 5, т. 2 от Закона за здравното осигуряване.

§ 3б. Декларация образец № 1 се подава от ТП на НОИ след прекратяване на осигурителя в случаите на изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност за периоди до 31 декември 2006 г.

§ 3в. В декларация образец № 1 от приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 работните дни, за които осигурителят изплаща възнаграждение на основание § 22о от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, се попълват в т. 16А, а възнаграждението се включва в дохода, който се попълва в т. 21 от декларацията.

Locations of visitors to this page
Tyxo.bg counter
Site Meter
Google Analytics Alternative
Clicky

Реклама

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d блогъра харесват това: