НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ВНАСЯНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И ВНОСКИТЕ ЗА ФОНД „ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ“


НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ВНАСЯНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ И
ВНОСКИТЕ ЗА ФОНД „ГАРАНТИРАНИ ВЗЕМАНИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ“

Приета с ПМС № 291 от 28.12.2005 г., обн., ДВ, бр. 1 от 3.01.2006 г., в сила от 1.01.2006 г., изм. и доп., бр. 2 от 8.01.2010 г.,

в сила от 1.01.2010 г.

Чл. 1. С наредбата се урежда редът за внасяне и разпределяне на внесените в Националната агенция за приходите (НАП) суми от задължителни осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), Учителския пенсионен фонд, фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и вноски за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“, както и другите им приходи от установени задължения, лихви, глоби и имуществени санкции.

Чл. 2. За събиране на вноските и другите приходи по чл. 1 НАП открива в съответния клон на обслужващата банка сметки за държавното обществено осигуряване, здравното осигуряване и фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване по ред, определен от министъра на финансите и управителя на Българската народна банка.

Чл. 3. (1) Работодателите, осигурителите, самоосигуряващите се лица и осигурителните каси внасят по съответната сметка на компетентната териториална дирекция (ТД) на НАП чрез търговска банка, лицензиран пощенски оператор или поделенията им задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“, като вписват в платежните документи съответно ЕИК по регистър БУЛСТАТ (ЕИК на търговеца), ЕГН (ЛНЧ), служебен номер, издаден от НАП.

(2) Регистрираните с 13-значен ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца клонове и поделения вписват този ЕИК в платежните документи при внасяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ по съответната сметка на компетентната ТД на НАП.

Чл. 4. За централизиране на набраните средства в сметките по чл. 2 НАП открива отделни банкови сметки в Българската народна банка по ред, определен от министъра на финансите и управителя на Българската народна банка.

Чл. 5. Внесените от работодателите, осигурителите, самоосигуряващите се лица и осигурителните каси задължителни осигурителни вноски в приход на държавното обществено осигуряване, НЗОК, Учителския пенсионен фонд, фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ постъпват в сметките на НАП по съответните кодове за вид плащане от Единната бюджетна класификация.

Чл. 6. (1) Дължимите вноски за държавното обществено осигуряване и за Учителския пенсионен фонд от бюджетните предприятия, без общините, се превеждат от сметките на централния бюджет по сметка на Националния осигурителен институт (НОИ) в Българската народна банка, а здравноосигурителните вноски – по сметка на НЗОК.

(2) Дължимите вноски за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване от бюджетните предприятия, без общините, се превеждат от сметките на централния бюджет директно по съответната централизирана сметка по чл. 4 на НАП.

Чл. 7. (1) Националната агенция за приходите превежда ежедневно от централизираните сметки в Българската народна банка:

1. по сметката за държавното обществено осигуряване на НОИ – постъпилите средства за държавното обществено осигуряване, за Учителския пенсионен фонд и за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“;

2. по сметката на НЗОК – постъпилите средства за здравно осигуряване.

(2) Министърът на финансите и управителят на Българската народна банка определят реда и начина на прилагане на ал. 1.

Чл. 8. (1) Министерството на финансите изпраща необходимите данни на НАП във връзка с извършените преводи по чл. 6.

(2) Министерството на финансите изпраща необходимите данни на НОИ и НЗОК във връзка с извършените преводи по чл. 6, ал. 1.

Чл. 9. (1) Централизираните средства за допълнително задължително пенсионно осигуряване от осигурителни вноски и лихви върху тях се разпределят по откритите от пенсионноосигурителните дружества сметки на професионалните и универсалните пенсионни фондове съобразно осигурените в тях лица, размера на осигурителните им вноски и данните, представени съгласно чл. 5, ал. 4, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване.

(2) Вноските за професионален пенсионен фонд за лицата, работещи при условията на I и II категория труд и получаващи пенсия за осигурителен стаж и възраст, се превеждат по сметката на държавното обществено осигуряване на НОИ в Българската народна банка.

(4) Средствата, които поради липсваща, недостатъчна или погрешна информация в данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване или в банковите документи не са разпределени в срока по чл. 159, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, се влагат по депозитни сметки в Българската народна банка по ред, определен от министъра на финансите.

(5) Правилата по ал. 4 се прилагат и за сумите от вноски за осигурените лица до избора или служебното разпределение в професионален и/или в универсален пенсионен фонд.

(6) Националната агенция за приходите ежегодно разпределя лихвата от вложените на депозит средства по ал. 4 и ги превежда по сметките на професионалните и универсалните пенсионни фондове, открити от управляващите ги пенсионноосигурителни дружества и фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване. Разпределянето се извършва пропорционално на размера на осигурителните вноски, преведени към професионалните и универсалните фондове и фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване за предходната година.

Чл. 11. (1) Националната агенция за приходите предоставя информацията за осигурените лица и за размера на събраните за тях осигурителни вноски на пенсионноосигурителните дружества за допълнително задължително пенсионно осигуряване в срокове, определени с договорите по чл. 159, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване.

(2) Националната агенция за приходите води електронен регистър на осигурените лица по професионален и универсален пенсионен фонд.

(3) Националната агенция за приходите предоставя информация на НОИ за лицата по чл. 9, ал. 2 и за размера на събраните за тях осигурителни вноски по ред и в срокове, определени в инструкция.

Чл. 12. (1) За избор или промяна на фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване осигурените лица подават в пенсионноосигурителните дружества заявления по образец, определен от Комисията за финансов надзор и съгласуван с НАП.

(2) До 20-о число на текущия месец НАП приема от пенсионноосигурителните дружества заявленията за избор на фонд за допълнително задължително осигуряване, придружени с информационен масив за тях.

(3) До 5 работни дни преди датата на превода на средствата по банковите сметки на фондовете, в които осигурените лица са преминали, НАП приема от пенсионноосигурителните дружества заявленията за промяна на участието във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване, придружени с информационен масив за тях.

(4) При несъответствия между данните, предоставени от пенсионноосигурителните дружества, регистър ГРАО и информацията за осигурените лица НАП предоставя на дружествата информация за тези несъответствия с оглед отстраняването им. Ако несъответствията се дължат на грешки в заявлението, подава се ново заявление.

Чл. 13. Взаимоотношенията между НАП и съответното пенсионноосигурително дружество, произтичащи от Кодекса за социално осигуряване, наредбата и другите нормативни актове, във връзка с реда и сроковете за превеждане на осигурителните вноски, установените задължения и лихвите върху тях, обмена на необходимата информация – нейното съдържание, срокове и начин на предоставяне, условията за заплащане на таксата за обслужване се конкретизират с договора по чл. 159, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване, включително отговорността на страните при неспазване на договорените задължения.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Наличността по разплащателната сметка на НОИ в Българската народна банка за допълнителното задължително пенсионно осигуряване, включително лихвата по срочния депозит, се прехвърля в първия работен ден на 2006 г. по сметка на НАП за допълнителното задължително пенсионно осигуряване в Българската народна банка.

§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 179, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2006 г.

Locations of visitors to this page
Tyxo.bg counter
Site Meter
Google Analytics Alternative
Clicky

Реклама

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d блогъра харесват това: