УКАЗАНИЕ № 91-01-157 ОТ 12.05.2010 Г. НА НОИ


Източник: Издателска къща „Труд и право“

УКАЗАНИЕ № 91-01-157 ОТ 12.05.2010 Г. НА НОИ

Относно попълване на новия образец на осигурителна книжка за самоосигуряващите се лица и за лицата, наети по трудов договор от осигурители, които не са еднолични търговци или юридически лица

Указание № 91-01-157 от 12.05.2010 г. на НОИ

Във връзка с утвърдения нов образец на осигурителна книжка и с оглед необходимостта от идентичното му попълване даваме следните указания:

 1. Съгласно разпоредбите на чл. 7, ал. 1, т. 1 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, на самоосигуряващите се лица се издават осигурителни книжки. В тях се вписва осигурителният стаж, осигурителният доход, внесените осигурителни вноски и изплатените парични обезщетения и помощи.
Самоосигуряващите се лица вписват на лицевата страна на лист 1 и 2 за съответната година следните данни:

 • в колона 2 – работни дни за всеки месец от годината, зачетени за осигурителен стаж.

За самоосигуряващите се лица, осигурени за общо заболяване и майчинство, периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на малко дете, които се зачитат за осигурителен стаж, се вписват на гърба на лист едно и две от осигурителната книжка. Работните дни от посочените периоди се пренасят в колона 2 на лицевата страна на лист 1 и 2 и се включват в броя на дните, зачетени за осигурителен стаж.
В тази връзка попълването на броя на работните дни, зачетени за осигурителен стаж, на лист 1 и 2 от осигурителната книжка, посочено в пример 3 от писмо 91-01-256/05.10.2005 г. на ГД “ОВКО”, не следва да се прилага.

 • в колона 3 – избраният месечен осигурителен доход, върху който авансово през годината са внесени осигурителни вноски;
 • в колона 6 – размерът на осигурителната вноска в процент в зависимост от вида на осигуряването, избран от самоосигуряващите се лица – за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт или за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт;
 • в колона 9 – дата на внасяне на месечните авансови осигурителни вноски;
 • в колона 10 – окончателен размер на осигурителния доход. Вписва се помесечно окончателният размер на осигурителния доход за съответната година. Окончателният размер на осигурителния доход включва дохода, върху който авансово са внасяни осигурителните вноски през годината, и дохода, върху който са довнесени осигурителните вноски по реда на чл. 6, ал. 8 КСО – включително дохода, получен за работа без трудово правоотношение извън дейността, за която е регистриран самоосигуряващият се.

В окончателния размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица, който се вписва в осигурителната книжка, не се включват доходите, върху които са внесени или дължими осигурителни вноски на основание чл. 4, ал. 1 и 2 КСО.
Окончателният размер на осигурителния доход, вписан в колона 10, е доходът, който се взема предвид при изчисляването на пенсиите на самоосигуряващите се лица.

 • в колона 11 – внесената окончателна осигурителна вноска в лв., определена в ред 2 под Таблица 1 от Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход и дата на внасяне.

За периода от 01.01.2000 до 31.12.2006 г. в колона 5 на гърба на лист 1 и 2 от осигурителната книжка се вписва доходът, от който е изчислено паричното обезщетение за временна неработоспособност, бременност и раждане или размерът на обезщетението, върху което са внесени осигурителни вноски в съответствие с разпоредбата на чл. 46, ал. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, както следва:
– за периода от 01.01.2000 до 31.12.2004 г. – размерът на паричното обезщетение, получено от самоосигуряващите се лица от средствата на държавното обществено осигуряване, върху което е внесена осигурителна вноска;
– за периода от 01.01.2005 до 31.12.2006 г. – размерът на дохода, от който е изчислено паричното обезщетение на самоосигуряващите се лица.

За времето след 31.12.2006 г. доходът, от който е изчислено паричното обезщетение на самоосигуряващите се лица, се взема служебно от информационната система на НОИ при пенсиониране и не се вписва в осигурителните им книжки.

Примери за попълване на осигурителна книжка на самоосигуряващи се лица

Пример 1:
Едноличен търговец, роден преди 01.01.1960 г., упражнява трудова дейност през цялата 2008 г. Авансово е внасял за периода януари – декември 2008 г. осигурителни вноски за фонд “Пенсии” върху избран доход в размер на 400 лв. месечно. В Приложение 2 от данъчната декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2008 г. търговецът е декларирал облагаем доход в размер на 9780 лв., т. е. окончателният размер на месечния осигурителен доход е 815 лв. (9780 : 12 = 815).
Лицето е попълнило в осигурителната книжка на лист 1 и 2 в колона 3 – авансов осигурителен доход по 400 лева за всеки месец, върху който са внесени дължимите осигурителни вноски в размер 22% (колона 6). Осигурителният доход, върху който са внесени вноските през годината, е в размер на 4800 лв. (400 х 12 = 4800).
При заверяване на осигурителния стаж в колона 10 в осигурителната книжка се записва окончателният осигурителен доход – по 815 лв. месечно.
В колона 11 се вписва размерът на осигурителната вноска за довнасяне за фонд “Пенсии” – 1095,60 лв. и датата на внасянето й (9780 лв. – 4800 лв. = 4980 лв.; 4980 х 22% = 1095,60 лв.)
При изчисляване на пенсията на самоосигуряващия се длъжностните лица следва да вземат предвид окончателния размер на осигурителния доход, вписан в колона 10 на лист 1 и 2, т. е. по 815 лв. месечно.

Пример 2:
Съдружник в търговско дружество, роден след 31.12.1959 г., упражнява лична трудова дейност в дружеството през цялата 2008 г. Авансово е внасял за периода януари – декември 2008 г. осигурителни вноски за фонд “Пенсии” върху избран доход в размер на 240 лв. месечно. В Приложение 3 от данъчната декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2008 г. съдружникът е декларирал облагаем доход в размер на 5300 лв., от които 4800 лв. от упражняване на лична трудова дейност в дружеството и 500 лв. доход за работа без трудово правоотношение извън дружеството. Възнаграждението за работа без трудово правоотношение извън дружеството е за декември 2008 г. Върху това възнаграждение възложителят не е внесъл осигурителни вноски на основание чл. 11 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина. Възнаграждението е вписано на ред 12 в колона 5.5 на Таблица 1 от Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход.
Окончателният размер на месечния осигурителен доход за дейността на лицето като съдружник е в размер на 400 лв. месечно (4800 : 12 = 400 лв.).
Лицето е попълнило в осигурителната книжка на лист 1 и 2 в колона 3 – авансов осигурителен доход по 240 лева за всеки месец, върху който са внесени дължимите осигурителни вноски – 17% (колона 6). Осигурителният доход, върху който са внесени вноските през годината, е в размер на 2880 лв. (240 х 12 = 2880 лв.).
При заверяване на осигурителния стаж в колона 10 в осигурителната книжка за периода от януари до ноември 2008 г. се записва окончателният осигурителен доход – по 400 лв. месечно. За декември 2008 г. окончателният размер на осигурителния доход на съдружника, който се вписва в колона 10 на осигурителната книжка, е в размер на 900 лв. (400 + 500 = 900 лв.).
В колона 11 се вписва размерът на осигурителната вноска за довнасяне за фонд “Пенсии” – 411,40 лв. и датата на внасянето й (5300 лв. – 2880 лв. = 2420 лв.; 2420 х 17% = 411,40 лв.).
При изчисляване на пенсията на самоосигуряващия се длъжностните лица следва да вземат предвид окончателния размер на осигурителния доход, вписан в колона 10 на лист 1 и 2 от осигурителната книжка.

Пример 3:
Лице, родено преди 01.01.1960 г., работи по трудово правоотношение през 12-те месеца на 2008 г. и получава брутно трудово възнаграждение в размер на 500 лв. месечно. Лицето упражнява и трудова дейност като едноличен търговец през цялата 2008 г. Авансово е внасял за периода януари – декември 2008 г. осигурителни вноски за фонд “Пенсии” върху избран доход в размер на 400 лв. месечно. В Приложение 2 от данъчната декларация по чл. 50 ЗДДФЛ за 2008 г. търговецът е декларирал облагаем доход в размер на 9780 лв., т. е. окончателният размер на месечния осигурителен доход за трудовата дейност като едноличен търговец е 815 лв. (9780 : 12 = 815).
Общият осигурителен доход, върху който са внесени осигурителни вноски за годината за двете дейности, е
10 800 лв.:
по трудовото правоотношение – 500 лв. х 12 месеца =
6 000 лв.
като самоосигуряващо се лице – 400 лв. х 12 месеца =
4 800 лв.
общо 6000 лв. + 4800 лв. = 10 800 лв.
Общият осигурителен доход, върху който се дължат осигурителни вноски за ДОО е 15 780 лв. (6000 лв. + 9780 лв. = 15 780 лв.). Общият годишен размер, върху който следва да се довнесат осигурителни вноски за ДОО, е 4980 лв. (15 780 лв. – 10 800 лв. = 4980 лв.). Размерът на осигурителната вноска за довнасяне е 1095,60 лв. (4980 х 22% = 1095,60 лв.).
При заверяване на осигурителния стаж в колона 10 в осигурителната книжка се записва окончателният осигурителен доход – по 815 лв. месечно.
В колона 11 се вписва размерът на осигурителната вноска за довнасяне за фонд “Пенсии” – 1095,60 лв. и датата на внасянето й.
В окончателния размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица, който се вписва в осигурителната книжка, не се включват доходите, върху които са внесени или дължими осигурителни вноски на основание чл. 4, ал. 1 и 2 от КСО – в примера възнаграждението по трудовото правоотношение.

Пример 4:
Лице, упражняващо трудова дейност като едноличен търговец от 13.03.2006 г., родено след 31.12.1959 г., (без банкова сметка и без наети на работа лица), е осигурено за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт и за общо заболяване и майчинство. Издадени са му болнични листове за временна неработоспособност, поради общо заболяване за периода от 10 до 18.06.2006 г. включително и за периода от 05.08. до 26.10.2006 г. включително. От 27.10.2006 г. е издаден болничен лист за бременност – 45 дни преди определения термин. След това са издадени болнични листове за раждане за периода до 10.03.2007 г. включително. След периода на 135-те дни (27.10.2006 – 10.03.2007 г.) лицето продължава да не упражнява трудова дейност като едноличен търговец и е поискало парично обезщетение до 315-ия календарен ден вкл. – 06.09.2007 г. След 315-ия календарен ден лицето също не упражнява трудова дейност като едноличен търговец и е поискало обезщетение до 2-годишна възраст на детето.
Лицето придобива 6-месечен осигурителен стаж като осигурено за общо заболяване и майчинство от 12.09.2006 г. Среднодневният доход, от който е изчислено паричното му обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване и за бременност и раждане, е 10.00 лв. Тъй като изплащането на обезщетението от ДОО е започнало преди 01.01.2007 г., то продължава по същия ред (не по НИИПОПДОО) и след тази дата.
Облагаемият доход на едноличния търговец за периода, през който е упражнявана трудовата дейност, е по-малък от дохода, върху който са внесени осигурителните вноски, поради което окончателният размер на осигурителния доход за това време е равен на минималния осигурителен доход.
Лист 1 и 2 от осигурителната книжка на това лице за 2006 г. и 2007 г. се попълват по следния начин:

2. Съгласно разпоредбите на чл. 7, ал. 1, т. 2 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, на работниците и служителите, наети по трудов договор от осигурители, които не са еднолични търговци или юридически лица, се издават осигурителни книжки. В тях се вписват осигурителният стаж, осигурителният доход, внесените осигурителни вноски и изплатените парични обезщетения и помощи.

На лист 1 и 2 осигурителите попълват следните данни:

 • в колона 2 – работни дни за всеки месец от годината, зачетени за осигурителен стаж;
 • в колона 3 – размер на осигурителния доход, върху който са внесени или са дължими осигурителните вноски;
 • в колона 4 – получени суми за социални разходи; изплатени обезщетения по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда и други аналогични доходи;
 • в колона 5 и 6 – размер на осигурителната вноска в процент за сметка на осигурителя и за сметка на осигуреното лице върху дохода, посочен в колона 3;
 • в колона 7 и 8 – размер на осигурителната вноска в процент за сметка на осигурителя и за сметка на осигуреното лице върху дохода, посочен в колона 4.

Пример 5:
Лице, родено след 31.12.1959 г., през 2008 г. работи на 8-часов работен ден по трудов договор в неперсонифицирано дружество, като получава месечно възнаграждение в размер на 220 лв., което е по малко от минималния осигурителен доход за съответната длъжност. През август получава
100 лв. – суми за социални разходи. Минималният месечен осигурителен доход, определен за длъжността в ЗБ на ДОО за 2008 г., е в размер на 240 лв.
В осигурителната книжка на лист 1 и 2 в колона 3 се попълва осигурителен доход в размер на 240 лв., тъй като осигурителните вноски следва да се внесат върху минималния осигурителен доход. В колони 5 и 6 се попълва съответният процент на осигурителните вноски за сметка на осигурителя и за сметка на осигуреното лице за 2008 г.
Получените 100 лв. за социални разходи следва да се отразят в колона 4. В колони 7 и 8 се попълва съответният процент на осигурителните вноски за сметка на осигурителя и за сметка на осигуреното лице за фонд “Пенсии за 2008 г.
За работниците и служителите, осигурени за общо заболяване и майчинство и/или за трудова злополука и професионална болест, периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на малко дете, които се зачитат за осигурителен стаж, се вписват на гърба на лист 1 и 2 от осигурителната книжка. Така посочените периоди се включват в броя на работните дни, зачетени за осигурителен стаж, които се вписват на лицевата страна на лист 1 и 2 от осигурителната книжка, аналогично на посоченото в пример 4.

Locations of visitors to this page
Tyxo.bg counter
Site Meter
Google Analytics Alternative
Clicky

Реклама

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d блогъра харесват това: