Раздел 7. Отчет за паричните потоци


Раздел 7
Отчет за паричните потоци

Обхват на настоящия раздел
7.1 Настоящият раздел излага информацията, която трябва да се представи в отчета за паричните потоци и начина на нейното представяне. Отчетът за паричните потоци предоставя информация за промените в паричните средства и паричните еквиваленти на предприятието за отчетния период, като посочва отделно промените, произтичащи от оперативна дейност, инвестиционна дейност и финансираща дейност.
Парични еквиваленти
7.2 Паричните еквиваленти са краткосрочни високоликвидни инвестиции, които са държани за посрещане на краткосрочни парични ангажименти, а не толкова за инвестиционни или други цели. Следователно дадена инвестиция обикновено се категоризира като паричен еквивалент, само когато има краткосрочен падеж, като например три месеца или по-малко от датата на придобиване. Банковият овърдрафт обикновено се счита за финансираща дейност, подобна на заемането на средства. Когато обаче той подлежи на погасяване при поискване и представлява неразделна част от управлението на паричните средства на предприятието, банковият овърдрафт представлява компонент на парични средства и парични еквиваленти.

Информация, която трябва да се представи в отчета за паричните потоци
7.3 Предприятието следва да представи отчет за паричните потоци, който представя паричните потоци за отчетния период, класифицирани като отнасящи се до оперативна дейност, инвестиционна дейност и финансираща дейност.
Оперативна дейност
7.4 Оперативната дейност е основната дейност на предприятието, която генерира приходи. Поради това паричните потоци от оперативна дейност по принцип са в резултат на сделки и други събития и условия, които влизат в определянето на печалбата или загубата. Като пример за парични потоци от оперативна дейност могат да се посочат:
(a) паричните постъпления от продажбата на стоки и извършването на услуги.
(б) паричните постъпления от възнаграждение за права, такси, комисиони и други приходи.
(в) паричните плащания на доставчици на стоки и услуги.
(г) паричните плащания на и от името на персонала.
(д) паричните плащания или възстановяване на суми от данъци върху дохода, с изключение на случаите, когато те могат да бъдат конкретно отнесени към финансиращата дейност и инвестиционната дейност.
(е) парични постъпления и плащания от инвестиции, заеми и други договори, държани за търгуване или с търговски цели, които са сходни с материални запаси, специално придобити с цел препродажба.
Някои сделки, като например продажбата на дадено оборудване от производствено предприятие, могат да донесат печалба или загуба, която се включва при определянето на печалбата или загубата. Паричните потоци, които са свързани с подобни сделки обаче, представляват парични потоци от инвестиционна дейност.
Инвестиционна дейност
7.5 Инвестиционна дейност представлява придобиването и освобождаването от дълготрайни активи и други инвестиции, които не са включени в парични еквиваленти. Като пример за парични потоци, произтичащи от инвестиционна дейност, могат да се посочат:
(a) паричните плащания за придобиване на имоти, машини и съоръжения (включително изградени със собствени ресурси имоти, машини и съоръжения), нематериални и други дълготрайни активи.
(б) паричните постъпления от продажбата на имоти, машини и съоръжения, нематериални и други дълготрайни активи.
(в) паричните плащания за придобиване на капиталови или дългови инструменти на други предприятия и дялови участия в съвместни предприятия (различни от плащанията за тези инструменти, които са класифицирани като парични еквиваленти, или тези, които се държат за търгуване или с търговски цели).
(г) паричните постъпления от продажбата на капиталови или дългови инструменти на други предприятия и дялови участия в съвместни предприятия (различни от постъпленията за тези инструменти, които са класифицирани като парични еквиваленти, или тези, които се държат за търгуване или с търговски цели).
(д) паричните аванси и кредити, предоставени на други лица.
(е) паричните постъпления от възстановяването на аванси и погасяването на кредити, предоставени на други лица.
(ж) паричните плащания за фючърсни договори, форуърдни договори, опционни договори и суапови договори, с изключение на случаите, когато договорите се държат за търгуване или с търговски цели или плащанията са класифицирани като финансираща дейност.
(з) паричните постъпления от фючърсни договори, форуърдни договори, опционни договори и суапови договори, с изключение на случаите, когато договорите се държат за търгуване или с търговски цели или постъпленията са класифицирани като финансираща дейност.
Когато даден договор се отчита счетоводно като хеджиране (виж Раздел 12 Други въпроси относно финансовите инструменти), предприятието следва да класифицира паричните потоци от договора по същия начин, както паричните потоци на позицията, която се хеджира.
Финансираща дейност
7.6 Финансиращата дейност представлява дейност, която води до промени в размера и състава на внесения собствен капитал и привлечените средства на предприятието. Като примери за парични потоци от финансираща дейност могат да се посочат:
(a) паричните постъпления от емитирането на акции или други инструменти на собствения капитал.
(б) изплащането на парични суми на собственици за придобиването или обратното изкупуване на акции на предприятието.
(в) паричните постъпления от емитиране на необезпечени дългови облигации, заеми, полици, облигации, ипотеки и други краткосрочни или дългосрочни привлечени средства.
(г) парични погашения по получени в заем средства.
(д) паричните плащания от страна на лизингополучател за намаляване на размера на неизплатеното задължение, свързано с финансов лизинг.

Отчитане на паричните потоци от оперативна дейност
7.7 Предприятието следва да представя паричните потоци от оперативна дейност, като използва или:
(a) косвения метод, при който печалбата или загубата се коригира по отношение на ефекта от непаричните сделки, отсрочените или начислени минали или бъдещи парични постъпления или плащания във връзка с оперативната дейност и на приходните или разходните позиции, свързани с инвестиционни или финансови парични потоци, или
(б) прекия метод, при който се оповестяват главните групи от брутни парични постъпления и брутни парични плащания.
Косвен метод
7.8 При косвения метод, нетният паричен поток от оперативна дейност се определя чрез коригиране на печалбата или загубата по отношение на ефектите от:
(a) промените на материалните запаси и оперативните вземания и задължения по време на отчетния период;
(б) непарични позиции, като например амортизация, провизии, отсрочени данъци, начислени, но все още неполучени (неплатени) в парични средства приходи (разходи), нереализирани положителни и отрицателни разлики от промените на валутните курсове, неразпределена печалба на асоциирани предприятия и неконтролиращи участия; и
(в) всички други позиции, за които паричните ефекти са свързани с инвестиционна дейност или финансираща дейност.
Пряк метод
7.9 При прекия метод, нетният паричен поток от оперативна дейност се представя чрез оповестяване на информация относно основните групи от брутни парични постъпления и брутни парични плащания. Подобна информация може да бъде получена:
(a) или от счетоводните регистри на предприятието; или
(б) чрез коригирането на продажбите, себестойността на продажбите и други позиции в отчета за всеобхватния доход (или в отчета за доходите, ако такъв се представя) по отношение на:
(i) промените на материалните запаси и оперативните вземания и задължения през периода;
(ii) други непарични позиции; и
(iii) други позиции, по отношение на които паричните ефекти представляват инвестиционни или финансови парични потоци.

Отчитане на паричните потоци от инвестиционна дейност и финансираща дейност
7.10 Предприятието следва да представя поотделно основните групи брутни парични постъпления и брутни парични плащания, произтичащи от инвестиционна дейност и финансираща дейност. Обобщените парични потоци, произтичащи от придобивания и от освобождавания от дъщерни предприятия или други стопански единици, следва да се представят отделно и да се класифицират като инвестиционна дейност.

Парични потоци в чуждестранна валута
7.11 Предприятието следва да отчита паричните потоци, генерирани от сделки в чуждестранна валута, във функционалната валута на предприятието, като към сумата в чуждестранна валута се прилага обменният курс на функционалната валута към чуждестранната валута на датата на паричния поток.
7.12 Предприятието следва да преизчисли паричните потоци на чуждестранно дъщерно предприятие по обменния курс на функционалната валута към чуждата валута на датата на паричния поток.
7.13 Нереализираните печалби и загуби, произтичащи от промени в курсовете на чуждестранната валута, не са парични потоци. Влиянието, обаче, на промените в обменните курсове върху паричните средства или паричните еквиваленти, държани или дължими в чуждестранна валута, трябва да се представи в отчета за паричните потоци, за да се извърши равнение на паричните средства и паричните еквиваленти в началото и в края на периода. Поради това предприятието следва да оцени повторно паричните средства и парични еквиваленти, държани през отчетния период (като например държани суми в чуждестранна валута и банкови сметки в чуждестранна валута) по обменните курсове в края на периода. Предприятието следва да представи получената в резултат нереализирана печалба или загуба отделно от паричните потоци от оперативна дейност, инвестиционна дейност и финансиращата дейност.

Лихви и дивиденти
7.14 Предприятието следва да представя отделно паричните потоци от получени и платени лихви и дивиденти. Предприятието следва да класифицира паричните потоци по последователен начин от един в друг период като отнасящ се до оперативната дейност, инвестиционната дейност или финансиращата дейност.
7.15 Предприятието може да класифицира изплатените лихви и получените лихви и дивиденти като оперативен паричен поток, тъй като те са включени в печалбата или загубата. Като алтернатива, предприятието може да класифицира изплатените лихви и получените лихви и дивиденти съответно като финансов или инвестиционен паричен поток, тъй като те представляват разходи за получаване на финансови ресурси или възвръщаемост на инвестициите.
7.16 Предприятието може да класифицира изплатените дивиденти като финансов паричен поток, тъй като те представляват разходи за получаване на финансови ресурси. Като алтернатива, предприятието може да класифицира изплатените дивиденти като компонент на паричния поток от оперативна дейност, тъй като те са платени от оперативните парични потоци.

Данъци върху дохода
7.17 Предприятието следва да представя отделно паричните потоци, генерирани от данъци върху дохода и да ги класифицира като парични потоци от оперативна дейност, освен ако не могат да бъдат конкретно определени като отнасящи се до инвестиционна дейност или финансираща дейност. Когато данъчните парични потоци са разпределени в повече от една категория дейности, предприятието следва да оповести общата сума платени данъци.

Непарични сделки
7.18 Предприятието следва да изключи от отчета за паричните потоци инвестиционни и финансови сделки, които не изискват използване на парични средства или парични еквиваленти. Предприятието следва да оповестява подобни сделки на друго място във финансовите отчети по начин, предоставящ цялата уместна информация относно тези инвестиционни дейности и финансиращи дейности.
7.19 Много инвестиционни дейности и финансиращи дейности не оказват пряко влияние върху текущите парични потоци, въпреки че засягат структурата на капитала и активите на предприятието. Изключването на непаричните операции от отчета за паричните потоци е в съответствие с целта на отчета за паричните потоци, тъй като тези позиции не засягат паричните потоци през текущия период. По-долу са дадени примери за непарични операции:
(a) придобиване на активи или чрез пряко поемане на съответните свързани с тях пасиви, или чрез финансов лизинг.
(б) придобиване на предприятия чрез емитиране на собствен капитал.
(в) преобразуване на дълг в собственост.

Компоненти на паричните средства и паричните еквиваленти
7.20 Предприятието следва да представя компонентите на паричните средства и паричните еквиваленти, както и да представя равнението на тези суми в своя отчет за паричните потоци с еквивалентните позиции, посочени в отчета за финансовото състояние. От предприятието по финансирането обаче, не се изисква да представя това равнение, ако сумата на паричните средства и паричните еквиваленти, представена в отчета за паричните потоци, е идентична със сумата, описана по сходен начин в отчета за финансовото състояние.

Други оповестявания
7.21 Предприятието следва да оповестява заедно с коментар на ръководството, размера на значителните салда на парични средства и парични еквиваленти, държани от предприятието, които не са на разположение за ползване от предприятието. Паричните средства и паричните еквиваленти, държани от предприятието, могат да не са на разположение за използване от него поради валутен контрол или правни ограничения, както и по други причини.

Реклама

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d блогъра харесват това: