Раздел 5. Отчет за всеобхватния доход и отчет за доходите


Раздел 5
Отчет за всеобхватния доход и отчет за доходите

Обхват на настоящия раздел
5.1 Настоящият раздел изисква предприятието да представя общия си всеобхватен доход за определен период от време – т.е. финансовите резултати от дейността си за периода – в един или в два финансови отчета. Разделът излага информацията, която трябва да бъде представена в тези отчети и начина на нейното представяне.
Представяне на общия всеобхватен доход
5.2 Предприятието следва да представи общия си всеобхватен доход за даден период или:
(a) в един-единствен отчет за всеобхватния доход, при което отчетът за всеобхватния доход представя всички статии на приходи и разходи, признати за периода, или
(б) в два отчета – отчет за доходите и отчет за всеобхватния доход, при което отчетът за доходите представя всички статии на приходи и разходи, признати за периода с изключение на тези, които са признати в общия всеобхватен доход извън печалбата или загубата, както настоящият МСФО разрешава или изисква.
5.3 Промяна от подход за представяне на един-единствен отчет към подход за представяне на два отчета или обратно представлява промяна в счетоводната политика, по отношение на която се прилага Раздел 10 Счетоводни политики, приблизителни оценки и грешки.
Подход за представяне на един-единствен отчет
5.4 Съгласно подхода за представяне на един-единствен отчет, отчетът за всеобхватния доход следва да включва всички позиции на приходи и разходи, признати в даден период, с изключение на случаите, когато настоящият МСФО изисква друго. Настоящият МСФО предвижда различно третиране при следните обстоятелства:
(a) Ефектите от корекции на грешки и промени в счетоводната политика се представят като ретроспективни корекции на предходни периоди, а не като част от печалбата или загубата за периода, в които възникват (виж Раздел 10).
(б) Три вида друг всеобхватен доход се признават като част от общия всеобхватен доход, извън печалбата или загубата, в периода, в който възникват:
(i) някои печалби и загуби, възникващи при п на финансовите отчети на чуждестранно предприятие (виж Раздел 30 Превалутиране на чуждестранна валута).
(ii) някои актюерски печалби и загуби (виж Раздел 28 Доходи на наети лица).
(iii) някои промени в справедливата стойност на хеджиращи инструменти (виж Раздел 12 Други въпроси относно финансовите инструменти)
5.5 В отчета за всеобхватния доход предприятието следва да включи като минимум статии на отделни редове, представящи следните суми за дадения период:
(a) приходи.
(б) финансови разходи.
(в) дял от печалбата или загубата от инвестиции в асоциирани предприятия (виж Раздел 14 Инвестиции в асоциирани предприятия) и съвместно контролирани предприятия (виж Раздел 15 Участия в съвместни предприятия), които се отчитат счетоводно по метода на собствения капитал.
(г) данъчни разходи, с изключение на данъци, отнесени към позиции по букви (д), (ж) и (з) по-долу (виж параграф 29.27).
(д) самостоятелна сума, представляваща сбора от
(i) печалбата или загубата след данъци от преустановена дейност и
(ii) печалбата или загубата след данъци, призната след оценяване по справедлива стойност, намалена с разходите по продажбата, или след освобождаване от нетните активи, съставляващи преустановената дейност.
(е) печалбата или загубата (ако предприятието няма статии на друг всеобхватен доход, този ред не е задължително да се представя).
(ж) всяка статия на друг всеобхватен доход (виж параграф 5.4 буква (б)), класифицирана по своята същност (с изключение на сумите по буква (з)).
(з) делът от друг всеобхватен доход на асоциирани и съвместно контролирани предприятия, отчитани счетоводно по метода на собствения капитал.
(и) общият всеобхватен доход (ако предприятието няма статии на друг всеобхватен доход, то може да използва друг термин за този ред,като например печалба или загуба).
5.6 Предприятието следва да оповестява отделно в отчета за всеобхватния доход следните статии като разпределения за периода:
(a) печалба или загуба за периода, която може да се отнесе до
(i) неконтролиращо участие.
(ii) собствениците на предприятието майка.
(б) общ всеобхватен доход за периода, който може да се отнесе до
(i) неконтролиращо участие.
(ii) собствениците на предприятието майка.
Подход за представяне на два отчета
5.7 Съгласно подхода за представяне на два отчета, отчетът за доходите следва да показва като минимум статии на отделни редове, представящи сумите по параграфи 5.5 буква (a) – 5.5 буква (е) за периода, като печалбата или загубата се посочват на последния ред. Отчетът за всеобхватния доход започва с печалбата или загубата като първи ред и показва като минимум статии на отделни редове, представящи сумите по параграфи 5.5 буква (ж) – 5.5 буква (и) и параграф 5.6 за периода.
Изисквания, приложими и при двата подхода
5.8 Съгласно настоящия МСФО, ефектите от корекции на грешки и промени в счетоводната политика се представят като ретроспективни корекции на предходни периоди, а не като част от печалбата или загубата за периода, в който възникват (виж Раздел 10).
5.9 Предприятието следва да представи допълнителни статии, групи и междинни сборове в отчета за всеобхватния доход (и в отчета за доходите, ако такъв се представя), когато такова представяне е уместно за разбиране на финансовите резултати от дейността на предприятието.
5.10 В отчета за всеобхватния доход (или в отчета за доходите, ако такъв се представя) и в пояснителните приложения, предприятието не следва да представя или описва позиции от приходите и разходите като „извънредни позиции”.

Анализ на разходите
5.11 Предприятието следва да представи анализ на разходите, като използва класификация, основаваща се или на същността на разходите или на функционалното им предназначение в рамките на предприятието, в зависимост от това, кое от двете предоставя информация, която е надеждна и по-уместна.
Анализ според същността на разхода
(a) Съгласно този класификационен метод, разходите в отчета за всеобхватния доход се обобщават според тяхната икономическа същност (например амортизация, покупка на материали, транспортни разходи, доходи на наети лица и разходи за реклама) и не се преразпределят между различните функции в рамките на предприятието.
Анализ според функционалното предназначение на разхода
(б) Съгласно този класификационен метод, разходите се обобщават според тяхната функция като част от себестойността на продажбите или, например, разходите за дистрибуция или административни дейности. Съгласно този метод предприятието оповестява като минимум себестойността на продажбите отделно от другите разходи.

Реклама

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d блогъра харесват това: