Раздел 4. Отчет за финансовото състояние


Раздел 4
Отчет за финансовото състояние

Обхват на настоящия раздел
4.1 Настоящият раздел определя информацията, която трябва да се представи в отчета за финансовото състояние и начина на представянето й. Отчетът за финансовото състояние (понякога наричан баланс) представя активите, пасивите и собствения капитал на предприятието към определена дата – края на отчетния период.
Информацията, която трябва да се представи в отчета за финансовото състояние
4.2 Като минимум отчетът за финансовото състояние следва да съдържа статии на отделни редове, които представят следните суми:
(a) парични средства и парични еквиваленти.
(б) търговски и други вземания.
(в) финансови активи (с изключение на сумите, посочени по букви (a), (б), (й) и (к)).
(г) материални запаси.
(д) имоти, машини и съоръжения.
(е) инвестиционни имоти, отчитани по справедлива стойност през печалбата или загубата.
(ж) нематериални активи.
(з) биологични активи, отчитани по себестойност минус натрупана амортизация и обезценка.
(и) биологични активи, отчитани по справедлива стойност през печалбата или загубата.
(й) инвестиции в асоциирани предприятия.
(к) инвестиции в съвместно контролирани предприятия.
(л) търговски и други задължения.
(м) финансови пасиви (с изключение на сумите, посочени по букви (л) и (п)).
(н) пасиви и активи за текущи данъци.
(о) отсрочени данъчни пасиви и отсрочени данъчни активи (които винаги следва да се класифицират като нетекущи).
(п) провизии.
(р) неконтролиращо участие, представено в рамките на собствения капитал, отделно от собствения капитал, който може да се отнесе към собствениците на предприятието майка.
(с) собствен капитал, който може да се отнесе към собствениците на предприятието майка.
4.3 Предприятието следва да представя допълнителни статии, групи и междинни сборове в отчета за финансовото състояние, когато подобно представяне е уместно за разбиране на финансовото състояние на предприятието.
Разграничение текущи/нетекущи
4.4 Предприятието следва да представя текущи и нетекущи активи и текущи и нетекущи пасиви като отделно класифицирани в отчета за финансовото състояние, в съответствие с параграфи 4.5 – 4.8, освен когато при представяне на база ликвидност се предоставя информация, която е надеждна и по-уместна. Когато се прилага това изключение, всички активи и пасиви следва да се представят подредени по степента на тяхната приблизителна ликвидност (във възходящ или низходящ ред).
Текущи активи
4.5 Предприятието следва да класифицира даден актив като текущ, когато:
(a) очаква активът да бъде реализиран или възнамерява да го продаде или употреби в нормалния оперативен цикъл на предприятието;
(б) държи актива предимно с цел търгуване;
(в) очаква да реализира актива в рамките на дванадесет месеца след отчетната дата; или
(г) активът представлява пари или парични еквиваленти, освен ако за тях няма ограничение да бъдат разменяни или използвани за уреждане на пасив в продължение най-малко на дванадесет месеца след отчетната дата.
4.6 Предприятието следва да класифицира всички останали активи като нетекущи. Когато нормалният оперативен цикъл на предприятието не може ясно да бъде определен, приема се, че неговата продължителност е дванадесет месеца.
Текущи пасиви
4.7 Предприятието следва да класифицира даден пасив като текущ, когато:
(a) очаква да уреди пасива в рамките на нормалния оперативен цикъл на предприятието;
(б) държи пасива предимно с цел търгуване;
(в) пасивът подлежи на уреждане в рамките на дванадесет месеца след отчетната дата; или
(г) предприятието не притежава безусловно право да отсрочи уреждането на пасива най – малко за дванадесет месеца след отчетната дата.
4.8 Предприятието следва да класифицира всички останали активи като нетекущи.
Поредност и формат на статиите в отчета за финансовото състояние
4.9 Настоящият МСФО не предписва поредност или формат, в който да бъдат представени позициите. Параграф 4.2 дава само списък на статии, които са достатъчно различни като характер и функция, за да изискват отделно представяне в отчета за финансовото състояние. В допълнение:
(a) статии на отделни редове се включват, когато размерът, характерът или функцията на дадена статия или съвкупността от сходни статии са такива, че отделното представяне е уместно за разбиране на финансовото състояние на предприятието и
(б) използваното описание и подреждането на статиите или събирането на сходни статии могат да се променят съобразно особеностите на предприятието и неговите сделки, с оглед предоставяне на информация, която е уместна за разбиране на финансовото състояние на предприятието.
4.10 Преценката дали допълнителните статии следва да се представят отделно се базира на оценката на всичко изброено по-долу:
(a) сумите, естеството и ликвидността на активите.
(б) функцията на активите в рамките на предприятието.
(в) сумите, естеството и срочността на пасивите.
Информация, която може да се представи или в отчета за финансовото състояние, или в пояснителните приложения
4.11 Предприятието следва да оповести или в отчета за финансовото състояние, или в пояснителните приложения към него, следните подкласификации на представените статии:
(a) имоти, машини и съоръжения в класификации, подходящи за даденото предприятие.
(б) търговски и други вземания, посочвайки отделно сумите, дължими от свързани лица, суми, дължими от трети лица и вземания, възникващи от начислени, но все още нефактурирани приходи.
(в) материални запаси, посочвайки отделно суми за материални запаси, които са:
(i) държани за продажба в обичайната стопанска дейност.
(ii) в процес на производство за такава продажба.
(iii) под формата на материали или доставки, които ще бъдат употребени в производствения процес или при предоставяне на услуги.
(г) търговски и други задължения, посочвайки отделно суми, дължими на търговски доставчици, дължими на свързани лица, приходи за бъдещи периоди и начисления.
(д) провизии за доходи на наети лица и други провизии.
(е) групи собствен капитал, като внесен капитал, премии върху акции, неразпределена печалба и статии на приходи и разходи, които съгласно изискванията на настоящия МСФО са признати в друг всеобхватен доход и са представени отделно в собствения капитал.
4.12 Предприятие с дялов капитал следва да оповести следното или в отчета за финансовото състояние, или в пояснителните приложения:
(a) за всеки клас дялов капитал:
(i) броят на одобрените за емисия акции.
(ii) броят на емитираните и напълно платени акции и броят на емитираните акции, които не са напълно платени.
(iii) номиналната стойност на една акция или фактът, че акциите са без номинална стойност.
(iv) равнение на акциите в обръщение към началото и към края на периода.
(v) правата, привилегиите и ограниченията, присъщи на съответния клас, включително ограниченията при разпределение на дивиденти и връщане на капитал.
(vi) дяловете на предприятието, държани от самото предприятие или от негови дъщерни или асоциирани предприятия.
(vii) дяловете, запазени за емитиране по опции или по договори за продажба, включително условията и сумите.
(б) описание на всеки резерв в рамките на собствения капитал.
4.13 Предприятие без дялов капитал, като например събирателно дружество или тръст, следва да оповести информация, която е еквивалентна на изискваната в параграф 4.12 буква (а), като покаже промените за периода във всяка категория собствен капитал, както и правата, преференциите и ограниченията, отнасящи се до всяка от тези категории.
4.14 Ако към отчетната дата предприятието има обвързващо споразумение за продажба за значително освобождаване от активи, или група активи и пасиви, предприятието следва да оповести следната информация:
(a) описание на актива/активите или групата активи и пасиви.
(б) описание на фактите и обстоятелствата на продажбата или плана.
(в) балансовата стойност на активите или, в случай че освобождаването засяга група активи и пасиви – балансовата стойност на тези активи и пасиви.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d блогъра харесват това: