Раздел 3. Представяне на финансовия отчет


Раздел 3
Представяне на финансовия отчет

Обхват на настоящия раздел
3.1 Настоящият раздел обяснява честното, достоверно представяне на финансовите отчети, какво се изисква за съответствие с МСФО за МСП и какво представлява пълен комплект финансови отчети.
Честно, достоверно представяне
3.2 Финансовите отчети следва да представят честно, достоверно финансовото състояние, финансовите резултати от дейността и паричните потоци на дадено предприятие. Честното, достоверно представяне изисква достоверно представяне на ефектите от сделки, други събития и условия в съответствие с определенията и критериите за признаване на активи, пасиви, приходи и разходи, установени в Раздел 2 Понятия и широко разпространени принципи.
(а) Предполага се, че прилагането на МСФО за МСП, когато е необходимо с допълнителни оповестявания, ще доведе до финансови отчети, които постигат честно, достоверно представяне на финансовото състояние, финансовите резултати от дейността и паричните потоци на МСП.
(б) Както е обяснено в параграф 1.5, прилагането на настоящия МСФО от предприятие, което е публично отговорно, не води до честно, достоверно представяне в съответствие с настоящия МСФО.
Допълнителни оповестявания, като посочените в буква (a), са необходими в случаите, когато спазването на специфичните изисквания на настоящия МСФО е недостатъчно, за да се даде възможност на потребителите да разберат ефекта от конкретни сделки, други събития и условия върху финансовото състояние и финансовите резултати от дейността на предприятието.
Съответствие с МСФО за МСП
3.3 Предприятие, чиито финансови отчети съответстват на МСФО за МСП следва изрично и безрезервно да заяви този факт в пояснителните приложения. Финансовите отчети не следва да се определят като съответстващи на МСФО за МСП, освен ако не отговарят на всички изисквания на настоящия МСФО.
3.4 В изключително редки случаи, когато ръководството прецени, че спазването на изискванията на настоящия МСФО ще бъде толкова подвеждащо, че ще противоречи на целта на финансовите отчети на МСП, изложена в Раздел 2, предприятието следва да се отклони от тези изисквания по начина, посочен в параграф 3.5, освен ако съответната регулаторна обща рамка забранява такова отклонение.
3.5 Когато предприятието се отклони от дадено изискване на настоящия МСФО в съответствие с параграф 3.4, то следва да оповести:
(а) че ръководството е стигнало до заключение, че финансовите отчети представят честно, достоверно финансовото състояние, финансовите резултати от дейността и паричните потоци на предприятието;
(б) че е спазило изискванията на МСФО за МСП, с изключение, че е направило отклонение от дадено конкретно изискване, за да постигне честно, достоверно представяне;
(в) естеството на отклонението, включително и третирането, което МСФО за МСП би изисквало, причината, поради която това третиране би било толкова подвеждащо при тези обстоятелства, че би противоречило на целта на финансовите отчети, изложена в Раздел 2 и възприетото третиране.
3.6 Когато дадено предприятие се е отклонило от изискване на настоящия МСФО в предходен период и това отклонение влияе на сумите, признати във финансовите отчети за текущия период, предприятието следва да направи оповестявания съгласно параграф 3.5 буква (в).
3.7 В изключително редки случаи, когато ръководството стигне до заключение, че прилагането на определено изискване на настоящия МСФО може да бъде толкова подвеждащо, че да противоречи на целта на финансовите отчети на МСП, установена в Раздел 2, но съответната регулаторна обща рамка забранява отклонение от изискването, предприятието следва да намали до максималната възможна степен възприеманите като подвеждащи аспекти на спазването на изискването, като оповести:
(а) естеството на изискването в настоящия МСФО и защо ръководството е преценило, че спазването на това изискване би било толкова подвеждащо при тези обстоятелства, че би противоречило на целта на финансовите отчети, изложена в Раздел 2;
(б) за всеки представен период корекциите на всяка статия във финансовите отчети, които ръководството е преценило, че са необходими за постигане на честно, достоверно представяне.

Действащо предприятие
3.8 При изготвяне на финансовите отчети ръководството на предприятие, използващо настоящия МСФО, следва да направи оценка на способността на предприятието да продължи дейността си като действащо предприятие. Предприятието представлява действащо предприятие, освен ако ръководството, или възнамерява да ликвидира предприятието, или да преустанови стопанската дейност, или няма друга реалистична алтернатива, освен да направи това. При оценката дали предположението за действащо предприятие е уместно, ръководството взема предвид цялата налична информация за бъдещето, което е най-малко, но без да се ограничава до, дванадесет месеца от отчетната дата.
3.9 Когато, правейки оценката си, ръководството е наясно за наличие на съществена несигурност, свързана със събития или условия, която поражда значителни съмнения относно способността на предприятието да продължи дейността си като действащо предприятие, то следва да оповести тази несигурност. Когато предприятието не изготвя финансовите отчети на база на действащо предприятие, този факт следва да бъде оповестен заедно с базата, на която са изготвени финансовите отчети, и причината, поради която предприятието не се счита за действащо предприятие.
Честота на отчитане
3.10 Предприятието следва да представя пълен комплект финансови отчети (включително сравнителна информация – виж параграф 3.14) поне ежегодно. Когато краят на отчетния период за предприятието се промени и годишният финансов отчет се представя за период, по-дълъг или по-кратък от една година, предприятието следва да оповести следното:
(а) този факт;
(б) причината за използване на по-дълъг или по-кратък период;
(в) фактът, че сравнителните суми, представени във финансовия отчет (включително свързаните с тях пояснителни приложения) не са изцяло съпоставими.
Последователност на представянето
3.11 Предприятието следва да запази представянето и класификацията на статиите във финансовите отчети и през следващите периоди, освен ако:
(a) е очевидно в резултат на настъпила значителна промяна в характера на дейността на предприятието или при преглед на финансовите му отчети, че друго представяне или класификация биха били по-подходящи с оглед на критериите за подбор и прилагане на счетоводни политики по Раздел 10 Счетоводни политики, приблизителни оценки и грешки или
(б) настоящият МСФО изисква промяна в представянето.
3.12 Когато представянето или класификацията на статиите във финансовите отчети са променени, предприятието следва да прекласифицира сравнителните суми, освен в случаите, когато това е практически неприложимо. Когато сравнителните суми се прекласифицират, предприятието следва да оповести:
(а) характера на прекласифицирането.
(б) сумата на всяка статия или група статии, които са прекласифицирани.
(в) причината за прекласифицирането.
3.13 Когато прекласифицирането на сравнителна информация е практически неизпълнимо, предприятието следва да оповести причината, поради която прекласифицирането е практически невъзможно.
Сравнителна информация
3.14 С изключение на случаите, когато настоящият МСФО разрешава или изисква друго, предприятието следва да оповести сравнителната информация, отнасяща се до предходния сравнителен период за всички суми, които са представени във финансовите отчети за настоящия период. Предприятието следва да включи сравнителната информация в текстови и описателен вид, когато това е уместно за по-доброто разбиране на финансовите отчети за текущия период.
Същественост и обобщаване
3.15 Предприятието следва да представи отделно всяка съществена група от сходни статии. Предприятието следва да представи отделно статии с несходен характер или функция, освен ако са несъществени.
3.16 Пропуските и грешките са съществени, ако те биха могли поотделно или заедно да повлияят на икономическите решения на потребителите, взети въз основа на финансовите отчети. Съществеността зависи от размера или естеството на пропуска или грешката, преценени в спрямо съпътстващите обстоятелства. Размерът или естеството на статията или комбинацията от двете може да бъде определящият фактор.
Пълен комплект финансови отчети
3.17 Пълният комплект финансови отчети на предприятието следва да включва всичко изброено по-долу:
(a) отчет за финансовото състояние към отчетната дата.
(б) един от следните два отчета:
(i) един-единствен отчет за всеобхватния доход за отчетния период, показващ всички признати за периода статии на приходи и разходи, включително статиите, признати при определяне печалбата или загубата (което представлява междинен сбор в отчета за всеобхватния доход) и статиите на друг всеобхватен доход, или
(ii) отделен отчет за доходите и отделен отчет за всеобхватния доход. Ако дадено предприятие избере да представи както отчет за доходите, така и отчет за всеобхватния доход, отчетът за всеобхватния доход започва с печалбата или загубата, след което показва статиите на друг всеобхватен доход.
(в) отчет за промените в собствения капитал за отчетния период.
(г) отчет за паричните потоци за отчетния период.
(д) пояснителни приложения, представляващи обобщение на значимите счетоводни политики и друга пояснителна информация.
3.18 Ако единствените промени в собствения капитал в течение на периодите, за които се представят финансови отчети, възникват в резултат на печалбата или загубата, изплащане на дивиденти, корекции на грешки от предходни периоди и промени в счетоводната политика, предприятието може да представи един-единствен отчет за доходите и неразпределената печалба, вместо отчет за всеобхватния доход и отчет за промените в собствения капитал (виж параграф 6.4).
3.19 Ако предприятието няма статии на друг всеобхватен доход в нито един от периодите, за които се представят финансови отчети, то може да представи само отчет за доходите или да представи отчет за всеобхватния доход, в който крайният ред е озаглавен «печалба или загуба».
3.20 Тъй като параграф 3.14 изисква сравнителни суми по отношение на предходния период за всички суми, представени във финансовите отчети, пълен комплект финансови отчети означава, че предприятието следва да представи като минимум два периода във всеки от изискваните финансови отчети и свързаните с тях пояснителни приложения.
3.21 В пълния комплект финансови отчети предприятието следва да отдаде еднакво значение на представянето на всеки финансов отчет.
3.22 Предприятието може да използва заглавия на финансовите отчети, различни от използваните в настоящия МСФО, стига те да не са подвеждащи.
Идентификация на финансовите отчети
3.23 Предприятието следва ясно да идентифицира всеки от финансовите отчети и пояснителните приложения и да ги разграничи от останалата информация в същия документ. В допълнение предприятието следва ясно да покаже следната информация и да я повтори, когато е необходимо за по-доброто разбиране на представената информация:
(a) наименование на отчитащото се предприятие и всякаква промяна в наименованието му след края на предходния отчетен период.
(б) дали финансовите отчети се отнасят за отделно предприятие или за група предприятия.
(в) датата на края на отчетния период и периода, обхванат от финансовите отчети.
(г) валутата на представяне, както е дефинирана в Раздел 30 Превалутиране на чуждестранна валута.
(д) в случаите на закръгляване, степента на закръгляване, използвана при представяне на сумите във финансовите отчети.
3.24 В пояснителните приложения предприятието следва да оповести следното:
(a) седалище и правна форма на предприятието, държава на регистрация и адрес на управление (или основно място на дейност, ако е различно от адреса на управление).
(б) описание на характера на дейността на предприятието и неговите основни дейности.
Представяне на информация, която не се изисква от настоящия МСФО
3.25 Настоящият МСФО не разглежда представяне от страна на малкото или средно предприятие на сегментна информация, доходи на акция или междинни финансови отчети. Предприятие, което прави такива оповестявания, следва да опише базата за изготвяне и представяне на информацията.

Реклама

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d блогъра харесват това: