Предговор към МСФО за МСП


СМСС
П1 Съветът по международни стандарти за финансово отчитане (СМСС) е учреден през 2001 г. като част от Фондацията на Комитета по международни счетоводни стандарти (КМСС).
П2 Целите на Фондацията на КМСС и на СМСС са:
(a) да разработва в обществен интерес единен комплект от висококачествени, разбираеми и приложими глобални счетоводни стандарти, които изискват висококачествена, прозрачна и сравнима информация във финансовите отчети и другото финансово отчитане, за да подпомогне участниците на различни капиталови пазари по света и други потребители на информацията да вземат стопански решения;
(б) да утвърждава използването и стриктното прилагане на тези стандарти;
(в) при изпълнение на целите, свързани с (a) и (б), когато е целесъобразно да взима под внимание специфичните потребности на малките и средни предприятия и развиващите се икономики; и
(г) да допринася за сближаването на националните счетоводни стандарти и Международните счетоводни стандарти и Международните стандарти за финансово отчитане за висококачествени решения.
П3 Управлението на Фондацията на КМСС е поверено на 22 доверители. Отговорностите на доверителите включват назначаване на членовете на СМСС и на свързаните с него съвети и комитети, както и осигуряване финансирането на организацията.
П4 СМСС е органът, който изготвя и въвежда стандартите на Фондацията на КМСС. От 1 юли 2009 г СМСС се състои от петнадесет члена, които ще се увеличат до шестнадесет члена не по-късно от 1 юли 2012 г. До трима могат да бъдат членове на непълно работно време. СМСС носи отговорност за одобряване на Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО, включително Разясненията) и свързаните с тях документи, като например Общи положения за изготвянето и представянето на финансовите отчети, проекти за обсъждане и дискусионни документи. Преди СМСС да започне да функционира, Международните счетоводни стандарти (МСС) и свързаните с тях разяснения бяха утвърждавани от Съвета на КМСС, който бе създаден на 29 юни 1973 г. С резолюция на СМСС, МСС и свързаните с тях Разяснения остават приложими, със същата правна сила, както разработените от СМСС МСФО, освен когато, и докато, бъдат изменени или оттеглени от СМСС.

Международни стандарти за финансово отчитане
П5 СМСС постига целите си преди всичко чрез разработване и публикуване на МСФО и популяризиране използването на тези стандарти във финансовите отчети с общо предназначение и другото финансово отчитане. Другото финансово отчитане обхваща информацията, предоставяна извън финансовите отчети, която способства за тълкуването на пълния комплект финансови отчети или повишава способността на потребителите да вземат ефикасни стопански решения. Терминът „финансово отчитане” обхваща финансовите отчети с общо предназначение плюс другото финансово отчитане.
П6 МСФО определя изискванията за признаване, оценяване, представяне и оповестяване, отнасящи се до сделки, други събития и условия, които са важни във финансовите отчети с общо предназначение. Те могат също така да определят такива изисквания за сделки, събития и условия, които възникват главно в специфични отрасли. МСФО се основават на Общите положения, които разглеждат понятията и концепциите, стоящи в основата на информацията, представяна във финансовите отчети с общо предназначение. Целта на Общите положения е да се улесни последователното и логично формулиране на МСФО. Те предоставят също така база при използване на преценки при разрешаване на счетоводните въпроси.

Финансови отчети с общо предназначение
П7 МСФО са създадени да се прилагат спрямо финансови отчети с общо предназначение и другото финансово отчитане на всички ориентирани към печалба предприятия. Финансовите отчети с общо предназначение са ориентирани към общите информационни нужди на широк кръг потребители, като например акционери, кредитори, наети лица и обществеността като цяло. Целта на финансовите отчети е да предостави информация за финансовото състояние, резултатите от дейността и паричните потоци на дадено предприятие, която е полезна за тези потребители при вземането на икономически решения.
П8 Финансовите отчети с общо предназначение са отчетите, ориентирани към общите нужди от финансова информация на широк кръг потребители, които не са в състояние да изискват отчети, специално пригодени към удовлетворяване на техните конкретни информационни нужди. Финансовите отчети с общо предназначение включват тези, които са представени самостоятелно или в рамките на друг публичен документ, като например годишен доклад или проспект.

МСФО за МСП
П9 СМСС разработва и публикува също така отделен стандарт, предназначен да бъде прилаган по отношение на финансовите отчети с общо предназначение и друго финансово отчитане на предприятия, които в много страни се определят с разнообразни термини, включително малки и средни предприятия (МСП), частни предприятия и предприятия, които не се отчитат публично. Този стандарт е Международният стандарт за финансово отчитане за малки и средни предприятия (МСФО за МСП).
П10 Терминът малки и средни предприятия, в смисъла, в който е използван от СМСС, е дефиниран и обяснен в Раздел 1 Малки и средни предприятия. Много юрисдикции по света са разработили техни собствени дефиниции на МСП за широк кръг от цели, включително и за установяване на задължения във връзка с финансовото отчитане. Често пъти тези регионални или национални дефиниции включват количествени критерии на база на приходи, активи, наети лица или други фактори. Често терминът МСП се използва като означаващ или включващ много малките предприятия, независимо от това дали те публикуват финансови отчети с общо предназначение за външни потребители.
П11 МСП често изготвят финансови отчети за използване само от собствениците-управители или само от данъчните власти или други правителствени органи. Финансовите отчети, изготвени единствено за тези цели, не представляват непременно финансови отчети с общо предназначение.
П12 Данъчните закони са специфични за всяка юрисдикция и целите на финансовите отчети с общо предназначение се различават от целите при определяне на печалбата, подлежаща на данъчно облагане. Във връзка с това, финансови отчети, изготвени в съответствие с МСФО за МСП, е малко вероятно напълно да съответстват на всички изисквания, определени с данъчните закони и регулации в дадена юрисдикция. Една юрисдикция може да е в състояние да намали „бремето от двойното отчитане” върху МСП, структурирайки данъчните отчети като равнение към печалбата или загубата, определена в съответствие с МСФО за МСП, а също и чрез други средства.

Правна сила на МСФО за МСП
П13 Решенията за това, на кои предприятия се разрешава или от кои предприятия се изисква да използват стандартите на СМСС, са в ръцете на законодателните и регулаторни власти и органите, изготвящи и въвеждащи стандартите, във всяка една юрисдикция. Това важи за пълните МСФО и за МСФО за МСП. Независимо от това, ясното дефиниране на категорията предприятия, за които е предназначен МСФО за МСП – така, както това е изложено в Раздел 1 от стандарта – е важно, така че (a) СМСС да може да вземе решения относно изискванията за счетоводно отчитане и оповестяване, които са подходящи за тази категория предприятия и (б) законодателните и регулаторни власти, органите, изготвящи и въвеждащи стандартите и отчитащите се предприятия и техните одитори да бъдат информирани за предвидения обхват на приложение на МСФО за МСП. Ясната дефиниция е важна също така, за да не могат предприятия, които не са малки или средни, и поради това не отговарят на условията за използване на МСФО за МСП, да твърдят, че спазват изискванията на стандарта (виж параграф 1.5).
Организация на МСФО за МСП
П14 МСФО за МСП е организиран по теми, като всяка тема е представена в раздел под отделен номер. Препратките към параграфи се идентифицират посредством номера на раздела, последван от номера на параграфа. Номерата на параграфите са във формат xx. yy, където xx е номерът на раздела, а yy е поредният номер на параграфа в рамките на този раздел. В примерите, които съдържат парични суми, мерната единица е Валутни единици (съкратено ВЕ).
П15 Всички параграфи в МСФО имат еднаква правна сила. Някои раздели съдържат приложения с насоки за прилагане, които не са част от МСФО, а представляват по-скоро насоки за прилагането му.

Поддържане на МСФО за МСП
П16 СМСС се надява да предприеме цялостен преглед на опита на МСП с прилагане на МСФО за МСП, когато финансови отчети, използващи МСФО и за двете представени години, бъдат публикувани от широк кръг предприятия. СМСС очаква да предложи изменения, които да разгледат въпроси, свързани с въвеждането и изпълнението, идентифицирани по време на този преглед. Съветът ще разгледа също така новите и изменени МСФО, които са били възприети след публикуването на стандарта.
П17 След този първоначален преглед на прилагането, Съветът се надява да предлага изменения в МСФО за МСП, като публикува сборен проект за обсъждане приблизително веднъж на всеки три години. При разработването на тези проекти за обсъждане, Съветът очаква да разглежда новите и изменени МСФО, които са били приети през предходните три години, както и конкретни въпроси, които са били предоставени на вниманието на Съвета във връзка с евентуални изменения на МСФО за МСП. Намерението на СМСС е тригодишният цикъл да е предварителен план, а не неотменим ангажимент. В определени случаи Съветът може да идентифицира въпрос, по отношение на който е необходимо да бъде обмислено изменение на МСФО за МСП по-рано от обичайния тригодишен цикъл. Докато МСФО за МСП не бъде изменен, всички промени, които СМСС може да направи или да предложи по отношение на пълните МСФО, не се прилагат спрямо МСФО за МСП.
П18 СМСС очаква, че ще има период от поне една година между момента, когато измененията на МСФО за МСП бъдат публикувани и датата на влизане в сила на тези изменения.

Реклама

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d блогъра харесват това: