МСФО 8 – Оперативни Сегменти


МСФО 8 – Оперативни Сегменти

Международен Стандарт за Финансово Отчитане 8

Оперативни сегменти

Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година

Регламент (ЕО) № 1274/2008 на Комисията от 17 декември 2008 година

Регламент (ЕС) № 243/2010 НА Комисията от 23 март 2010 година

Регламент (ЕС) № 632/2010 на Комисията от 19 юли 2010 година

Регламент (ЕС) № 475/2012 на Комисията от 5 юни 2012 година

 

ЦЕЛ

               1 Предприятието оповестява информация, за да позволи на ползвателите на неговите финансови отчети да оценят естеството и финансовите резултати на бизнес дейностите, в които то предприема, и икономическата среда, в която оперира.

ОБХВАТ

               2 Настоящият МСФО се прилага за:

                    а) отделните или индивидуални финансови отчети на предприятие:

                         i) чиито дългови или капиталови инструменти се търгуват на публичен пазар (вътрешна или чуждестранна фондова борса или извънборсов пазар, включително местни и регионални пазари), или

                         ii) което подава или е в процес на подаване на своите финансови отчети пред комисия по ценни книжа или друга регулаторна организация за целите на издаване на какъвто и да било клас инструменти на публичния пазар; и

                    б) консолидираните финансови отчети на група с предприятие майка:

                         i) чиито дългови или капиталови инструменти се търгуват на публичен пазар (национална или международни фондови борси или извънборсови пазари, както местни, така и регионални пазари) или

                         ii) което регистрира или е в процес на регистриране на своите финансови отчети пред комисия по ценни книжа или друг регулаторен орган с цел емитиране на какъвто и да клас инструменти на публичния пазар.

               3 Ако предприятие, за което не се изисква да прилага настоящия МСФО, избере да оповести информация за сегменти, която не е в съответствие с настоящия МСФО, то не описва информацията като сегментна информация.

               4 Ако финансовият отчет съдържа както консолидираните финансови отчети на предприятие майка, което е в обхвата на настоящия МСФО, така и отделните финансови отчети на предприятието майка, сегментната информация се изисква само в консолидираните финансови отчети.

ОПЕРАТИВНИ СЕГМЕНТИ

               5 Оперативен сегмент е компонент на предприятието:

                    а) който предприема бизнес дейности, от които може да получава приходи и понася разходи (включително приходи и разходи, свързани със сделки с други компоненти на същото предприятие);

                    б) чиито оперативни резултати редовно се преглеждат от ръководителя на предприятието, вземащ главните оперативни решения, при вземането на решения относно ресурсите, които да бъдат разпределени към сегмента, и оценяване на резултатите от дейността му; и

                    в) за който е налице отделна финансова информация.

Оперативен сегмент може да предприема бизнес дейности, за които още не получава приходи, например, операциите по създаване на предприятие могат да бъдат оперативен сегмент преди да печелят приходи.

               6 Не всяка част от предприятието непременно е оперативен сегмент или част от оперативен сегмент. Например централното управление на корпорацията или някои функционални отдели може да не печелят приходи или може да печелят приходи, които са случайни за дейностите на предприятието, и не биха били оперативни сегменти. За целите на настоящия МСФО плановете на предприятието за доходи след напускане не са оперативни сегменти.

               7 Терминът „ръководител, вземащ главните оперативни решения“ идентифицира функция, а не непременно ръководител със специфична длъжност. Тази функция е да разпределя ресурсите към и да оценява резултатите от дейността на оперативните сегменти на предприятието. Често ръководителят на предприятието, вземащ главните оперативни решения, е неговият главен изпълнителен директор или главен оперативен директор, обаче също така може да е примерно група от изпълнителни директори или други.

               8 За много предприятия трите характеристики на оперативните сегменти, описани в параграф 5, ясно идентифицират техните оперативни сегменти. Предприятието обаче може да произвежда отчети, в които неговите бизнес дейности са представени по най- различни начини. Ако ръководителят, вземащ главните оперативни решения, използва повече от един комплект сегментна информация, други фактори може да идентифицират една-единствена съвкупност от компоненти като съставляваща оперативните сегменти на предприятието, включително естеството на бизнес дейностите на всеки компонент, наличието на ръководители, отговарящи за тях, и информацията, представяна на съвета на директорите.

               9 Обикновено оперативният сегмент има ръководител на сегмента, който е пряко отговорен пред и поддържа редовна връзка с ръководителя, вземащ главните оперативни решения, за да обсъждат оперативните дейности, финансовите резултати, прогнозите или плановете за сегмента. Терминът „ръководител на сегмента“ идентифицира функция, а не непременно ръководител със специфична длъжност. Ръководителят, вземащ главните оперативни решения, може да бъде също сегментния ръководител за някои оперативни сегменти. Един ръководител може да бъде сегментен ръководител за повече от един оперативен сегмент. Ако характеристиките по параграф 5 се прилагат към повече от една съвкупност от компоненти на организацията, но има само една-единствена съвкупност, за която се търси отговорност от сегментните ръководители, тази съвкупност от компоненти съставлява оперативните сегменти.

               10 Характеристиките по параграф 5 може да се прилагат за две или повече припокриващи се съвкупности от компоненти, за които се търси отговорност на ръководители. Тази структура понякога се нарича матрична форма на организация. Например в някои предприятия някои ръководители отговарят за различни линии на продукти и услуги из целия свят, докато други ръководители отговарят за определени географски области. Ръководителят, вземащ главните оперативни решения, следва да бъде информиран редовно за оперативните резултати и на двете съвкупности от компоненти и да разполага с финансова информация и за двете съвкупности. В тази ситуация предприятието определя коя съвкупност от компоненти съставлява оперативните сегменти чрез съблюдаване на основния принцип.

СЕГМЕНТИ НА ОТЧИТАНЕ

               11 Предприятието отчита отделно информация за всеки оперативен сегмент, който:

                    а) е бил идентифициран в съответствие с параграфи 510 или е резултат от обединяването на два или повече от тези сегменти в съответствие с параграф 12, и

                    б) надхвърля количествените прагове в параграф 13.

Параграфи 1419 определят други ситуации, при които трябва да се отчете отделна информация за оперативен сегмент.

Критерии за обединяване

               12 Оперативните сегменти често показват сходни дългосрочни резултати на дейност, ако имат сходни икономически характеристики. Например биха се очаквали сходни дългосрочни средни брутни маржове за два оперативни сегменти, ако техните икономически характеристики са сходни. Два или повече оперативни сегмента могат да бъдат обединени в един оперативен сегмент, ако обединяването е в съответствие с основния принцип на настоящия МСФО, сегментите имат сходни икономически характеристики и сегментите са сходни във всяко от следните отношения:

                    а) естеството на продуктите и услугите;

                    б) естеството на производствените процеси;

                    в) вида или класа клиенти за техните продукти и услуги;

                    г) методите, използвани, за разпространяване на техните продукти или за предоставяне техните услуги; и

                    д) ако е приложимо, естеството на регулативната среда, например, банки, застраховане или предприятия за обществени услуги.

Количествени прагове

               13 Предприятието отчита отделно информация за оперативен сегмент, който отговаря на който и да е от следните количествени прагове:

                    а) неговите отчетени приходи, включващи както продажби на външни клиенти, така и продажби или трансфери между сегменти, е 10 % или повече от комбинираните приходи, вътрешни и външни, на всички оперативни сегменти.

                    б) абсолютната сума на неговата отчетена печалба или загуба е 10 % или повече от по-голямата в абсолютна сума от: i) комбинираната отчетена печалба от всички оперативни сегменти, които не са отчели загуба, и ii) комбинираната отчетена загуба от всички оперативни сегменти, които са отчели загуба.

                    в) неговите активи са 10 % или повече от комбинираните активи на всички оперативни сегменти.

Оперативните сегменти, които не отговарят на никой от количествените прагове, могат да бъдат считани за сегменти на отчитане, и оповестявани отделно, ако ръководството смята, че информацията за сегмента би била полезна за ползвателите на финансовите отчети.

               14 Предприятието може да комбинира информация относно оперативни сегменти, които не отговарят на количествените прагове, с информация за други оперативни сегменти, които не отговарят на количествените прагове, за да произведе сегмент на отчитане, само ако оперативните сегменти имат подобни икономически характеристики и съдържат повечето от критериите за обединяване, изброени в параграф 12.

               15 Ако общата сума на външните приходи, отчетени от оперативни сегменти, представляват по-малко от 75 % от приходите на предприятието, допълнителни оперативни сегменти се идентифицират като сегменти на отчитане (дори ако те не отговарят на критериите по параграф 13), докато най-малко 75 % от приходите на предприятието бъдат включени в сегменти на отчитане.

               16 Информацията относно други бизнес дейности и оперативни сегменти, които не са сегменти на отчитане, се комбинира и оповестява в категория „всички други сегменти“ отделно от други изравняващи статии при равненията, изисквани по параграф 28. Описват се източниците на приходите, включени в категорията „всички други приходи“.

               17 Ако ръководството прецени, че оперативен сегмент, идентифициран като сегмент на отчитане в непосредствено предхождащия период, продължава да е от значение, информацията за този сегмент продължава да се отчита отделно в текущия период, дори ако вече не отговаря на критериите за отчитане по параграф 13.

               18 Ако оперативен сегмент е идентифициран като сегмент на отчитане в текущия период в съответствие с количествените прагове, данните за сегмента за предходния период, представени за сравнителни цели, се преизчисляват, за да отразят новоопределения сегмент на отчитане като отделен сегмент, дори ако този сегмент не е удовлетворявал критериите за отчитане по параграф 13 в предходния период, освен когато необходимата информация не е налице и разходите да се разработи биха били прекомерно големи.

               19 Съществува практическа граница за броя на сегментите на отчитане, които предприятието оповестява отделно, отвъд която сегментната информация може да стане прекалено подробна. Въпреки че не е определена никаква прецизна граница, когато броят на сегментите, които подлежат на отчитане в съответствие с параграфи 1318, надхвърли 10, предприятието следва да обмисли дали не е достигната практическата граница.

ОПОВЕСТЯВАНЕ

               20 Предприятието оповестява информация, за да позволи на ползвателите на неговите финансови отчети да оценят естеството и финансовите резултати на бизнес дейностите, които то е предприело, и икономическите среди, в които оперира.

               21 За да приложи принципа в параграф 20, предприятието оповестява следното за всеки период, за който се представя отчет за всеобхватния доход:

                    а) обща информация, както е описана в параграф 22;

                    б) информация относно отчетената печалба или загуба на сегмента, включително определени приходи и разходи, включени в отчетената печалба или загуба на сегмента, активите на сегмента, пасивите на сегмента и базата за оценяване, както са описани в параграфи 2327; и

                    в) равненията на общите суми на приходите на сегмента, отчетената печалба или загуба на сегмента, активите на сегмента, пасивите на сегмента и други съществени позиции на сегмента, с кореспондиращите им суми на предприятието, както е описано в параграф 28.

Изискват се изравнявания на сумите в отчета за финансовото състояние на отчетните сегменти към сумите в отчета за финансовото състояние на предприятието към всяка дата, на която се представя отчет за финансовото състояние. Информацията за предходни периоди следва да се преработи както е описано в параграфи 29 и 30.

Обща информация

               22 Предприятието оповестява следната обща информация:

                    а) факторите, използвани за идентифициране сегментите на отчитане на предприятието, включително базата на организация (например, дали ръководството е избрало да организира предприятието според различията в продуктите и услугите, географските области, регулаторната среда или комбинация от фактори и дали оперативните сегменти са обединени), и

                    б) видовете продукти и услуги, от които всеки сегмент на отчитане извлича своите приходи.

Информация за печалбата или загубата, активите и пасивите

               23 (Регламент (ЕО) № 243/2010, ОВ L 7724.03.2010) Дадено предприятие отчита оценка на печалбата или загубата за всеки отчетен сегмент. Предприятието отчита оценка на съвкупните активи и пасиви за всеки отчетен сегмент, ако такива размери редовно се предоставят на ръководителя, вземащ главните оперативни решения. То също така оповестява следното за всеки отчетен сегмент, ако конкретните размери са включени в оценката на сегментната печалба или загуба, преглеждана от ръководителя, вземащ главните оперативни решения, или са му редовно предоставяни по друг начин, дори ако не са включени в тази оценка на сегментната печалба или загуба:

                    а) постъпления от външни клиенти;

                    б) приходи от сделки с други оперативни сегменти на същото предприятие;

                    в) приходи от лихви;

                    г) разходи за лихви;

                    д) амортизация;

                    е) съществени статии на приходи и разходи, оповестени в съответствие с параграф 97 на МСС 1 Представяне на финансови отчети (както е преработен през 2007 г.);

                    ж) дела на предприятието в печалбата или загубата на асоциирани и съвместни предприятия, отчетен по метода на собствения капитал;

                    з) разходите или приходите от данъци върху дохода; и

                    и) съществените непарични позиции, различни от амортизация.

Предприятието отчита приходите от лихви отделно от разходите за лихви за всеки сегмент на отчитане, освен когато преобладаващата част от приходите на сегмента са от лихви и ръководителят, вземащ главните оперативни решения, разчита главно на нетните приходи от лихви, за да оцени резултатите от дейността на сегмента и да взема решения относно ресурсите, които да бъдат разпределени към сегмента. В тази ситуация предприятието може да отчете приходите от лихви на този сегмент нетно от неговите разходи за лихви и да оповести, че е направило това.

               24 Предприятието оповестява следното за всеки сегмент на отчитане, ако определените суми са включени в оценката на активите на сегмента, преглеждана от ръководителя, вземащ главните оперативни решения, или редовно са предоставяни по друг начин на ръководителя, вземащ главните оперативни решения, дори и да не са включени в оценката на активите на сегмента:

                    а) сумата на инвестициите в асоциирани и съвместни предприятия, отчетени по метода на собствения капитал; и

                    б) сумите на придобиванията на нетекущи активи ( 1 ), различни от финансови инструменти, активи по отсрочени данъци, активи по доходи след напускане (вж. МСС 19 Доходи на наети лица, параграфи 5458) и права, произтичащи от застрахователни договори.

               24 (Регламент (ЕО) № 475/2012, ОВ L 14606.06.2012) Ако конкретните суми са включени в размера на сегментните активи, преглеждани от главния експлоатационен ръководител, или дори и да не са включени в размера на сегментните активи, са предоставяни по друг начин редовно на главния експлоатационен ръководител, за всеки отчетен сегмент дадено предприятие следва да оповести следното:

                    а) сумата на инвестициите в асоциирани и съвместни предприятия, отчетени по метода на собствения капитал; и

                    б) сумите от добавки към нетекущи активи, различни от финансови инструменти, активи с отсрочен данък, нетни активи по план с дефинирани доходи (вж. МСС 19 „Доходи на наети лица“) и права, произтичащи от застрахователни договори.

ОЦЕНЯВАНЕ

               25 Сумата на всяка отчетена позиция на сегмента е оценката, отчетена пред ръководителя, вземащ главните оперативни решения, за целите на вземане на решения относно разпределянето на ресурси към сегмента и оценяването на резултатите от неговата дейност. Корекциите и елиминиранията, направени при изготвянето на финансовите отчети на предприятието и разпределянето на приходи, разходи и печалби или загуби се включват при определянето на отчетената сегментна печалба или загуба, само ако са включени в оценката на печалбата или загубата на сегмента, която се използва от ръководителя, вземащ главните оперативни решения. По същия начин, само тези активи и пасиви, които са включени в оценките на сегментните активи и сегментните пасиви, които се използват от ръководителя, вземащ главните оперативни решения, се отчитат за този сегмент. Ако сумите се разпределят към отчетените сегментни печалба или загуба, активи или пасиви, тези суми се разпределят на разумна база.

               26 Ако ръководителят, вземащ главните оперативни решения, използва само една оценка на печалбата или загубата на оперативния сегмент, активите на сегмента или пасивите на сегмента при оценяване резултатите от дейността на сегмента и при решаване как да разпредели ресурсите; сегментните печалба или загуба, активи и пасиви се отчитат по тези оценки. Ако ръководителят, вземащ главните оперативни решения, използва повече от една оценка на печалбата или загубата на оперативния сегмент, активите на сегмента или пасивите на сегмента, отчетените оценки са тези, които ръководството счита, че са определени в съответствие с принципите за оценяване, които най- много съответстват на тези, използвани при оценяване на кореспондиращите суми във финансовите отчети на предприятието.

               27 Предприятието предоставя обяснение на оценките на печалбата или загубата на сегмента, активите на сегмента и пасивите на сегмента за всеки сегмент на отчитане. Предприятието оповестява поне следното:

                    а) счетоводната база за всякакви сделки между сегменти на отчитане;

                    б) естеството на всякакви разлики между оценките на печалбите или загубите на сегментите на отчитане и печалбата или загубата на предприятието преди разходите или приходите от данъци върху дохода и преустановените дейности (ако не е очевидно от равненията, описани в параграф 28). Тези различия биха могли да включват счетоводна политика и политика за разпределяне на централно понесени разходи, които са необходими за разбирането на отчетената сегментна информация;

                    в) естеството на каквито и да било разлики между оценките на активите на сегментите на отчитане и активите на предприятието (ако не е очевидно от равненията, описани в параграф 28). Тези различия биха могли да включват счетоводна политика и политика за разпределяне на съвместно използвани активи, които са необходими за разбирането на отчетената сегментна информация;

                    г) естеството на каквито и да било разлики между оценките на пасивите на сегментите на отчитане и пасивите на предприятието (ако не е очевидно от равненията, описани в параграф 28). Тези различия биха могли да включват счетоводна политика и политика за разпределяне на съвместно усвоявани пасиви, които са необходими за разбирането на отчетената сегментна информация;

                    д) естеството на каквито и да било промени от предходни периоди в методите за оценяване, използвани за определяне на отчетената печалба или загуба на сегмента, и ефекта, ако има такъв, на тези промени върху оценката на печалбата или загубата на сегмента;

                    е) естеството и ефекта на каквито и да било асиметрични разпределения към сегментите на отчитане. Например, предприятието би могло да разпредели разходи за амортизация към сегмент, без да разпредели съответните амортизируеми активи към този сегмент.

Равнения

               28 Предприятието предоставя равнения на всяко от следните:

                    а) общата сума на приходите на сегментите на отчитане с приходите на предприятието;

                    б) общата сума на оценките на печалбата или загубата на сегментите на отчитане с печалбата или загубата на предприятието преди разходите за данъци (приходите от данъци) и преустановени дейности. Ако предприятието обаче разпределя към сегментите на отчитане позиции, като например, разходи за данъци (приходи от данъци), то може да равнява общата сума на оценките на печалбата или загубата на сегментите с печалбата или загубата на предприятието след тези позиции;

                    в) общата сума на активите на сегментите на отчитане с активите на предприятието;

                    г) общата сума на пасивите на сегментите на отчитане с пасивите на предприятието, ако пасивите на сегментите са отчетени съгласно параграф 23;

                    д) общата сума на стойностите на сегментите на отчитане за всяка друга съществена позиция от оповестената информация с кореспондиращата сума за предприятието.

Всички съществени изравняващи позиции са отделно идентифицирани и описани. Например, сумата на всяка съществена корекция, необходима за изравняване на печалбата или загубата на сегмента на отчитане с печалбата или загубата на предприятието, възникваща от различни счетоводни политики, е отделно идентифицирана и описана.

Преизчисляване на информация, отчетена в предишни периоди

               29 Ако предприятието промени структурата на своята вътрешна организация по начин, който предизвиква промяна в състава на сегментите му на отчитане, кореспондиращата информация за по- ранните периоди, включително междинни периоди, се преизчислява, освен когато информацията не е налице и разходите да се разработи биха били прекомерни. Преценката дали информацията не е налице и дали разходите да се разработи биха били прекомерни се прави за всяка отделна позиция от оповестяването. След промяната в състава на неговите сегменти на отчитане, предприятието оповестява дали е преизчислило кореспондиращите позиции на сегментната информация за по-ранни периоди.

               30 Ако предприятието промени структурата на своята вътрешна организация по начин, който предизвиква промяна в състава на сегментите му на отчитане, и ако сегментната информация за по- ранни периоди, включително междинни периоди, не е преизчислена, за да отрази промяната, предприятието оповестява в годината, в която възниква промяната, сегментна информация за текущия период, както на старата база, така и на новата база на сегментиране, освен когато информацията не е налице и разходите да се разработи биха били прекомерни.

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА НИВО ПРЕДПРИЯТИЕ

               31 Параграфи 3234 се прилагат към всички предприятия, предмет на настоящия МСФО, включително тези предприятия, които имат един единствен сегмент на отчитане. Бизнес дейностите на някои предприятия не са организирани на базата на разликите в съответните продукти и услуги или разликите в географските области на дейностите. Такива сегменти на отчитане на едно предприятие могат да отчитат приходи от широк кръг различни по същество продукти и услуги, или повече от един от неговите сегменти на отчитане може да предоставя еднакви по същество продукти и услуги. По подобен начин, сегменти на отчитане на едно предприятие могат да притежават активи в различни географски области и да отчитат приходи от клиенти в различни географски области, или повече от един от неговите сегменти на отчитане може да оперира в една и съща географска област. Информацията, изисквана по параграфи 3234, се предоставя само ако не е предоставена като част от информацията за сегмента на отчитане, изисквана от настоящия МСФО.

Информация относно продукти и услуги

               32 Предприятието отчита приходите от външни клиенти за всеки продукт и услуга, или всяка група от сходни продукти и услуги, освен когато необходимата информация не е налице и разходите за разработването ? биха били прекомерни, като в случая този факт трябва да се оповести. Сумите на отчетените приходи се основават на финансовата информация, използвана за изработването на финансовите отчети на предприятието.

Информация относно географски области

               33 Предприятието отчита следната географска информация, освен когато необходимата информация не е налице и разходите за разработването ? биха били прекомерни:

                    а) приходи от външни клиенти: i) причислени към страната на седалището на предприятието, и ii) причислени към всички чужди страни като обща сума, от които предприятието получава приходи. Ако приходите от външни клиенти, причислени към една отделна чужда страна, са съществени, тези приходи се оповестяват отделно. Предприятието оповестява базата за причисляване на приходите от външни клиенти към отделни страни.

                    б) нетекущите активи ( 1 ), различни от финансови инструменти, активи по отсрочени данъци, активи по доходи след напускане и права, произтичащи от застрахователни договори, i) намиращи се в страната на седалището на предприятието, и ii) намиращи се във всички чужди страни като обща сума, в които предприятието държи активи. Ако активите в една отделна чужда страна са съществени, тези активи се оповестяват отделно.

Отчетените суми се основават на финансовата информация, използвана за изработването на финансовите отчети на предприятието. Ако необходимата информация не е налице и разходите да бъде разработена биха били прекомерни, този факт се оповестява. В допълнение към информацията, изисквана от този параграф, предприятието може да предостави междинни сборове на географска информация за групи страни.

Информация относно важни клиенти

               34 (Регламент (ЕО) № 632/2010, ОВ L 18620.07.2010) Предприятието предоставя информация относно степента, до която разчита на своите важни клиенти. Ако приходите от сделки с един отделен външен клиент възлизат на 10 % или повече от приходите на предприятието, то оповестява този факт, общата сума на приходите от всеки такъв клиент и идентичността на сегмента или сегментите, отчитащи приходите. Не е нужно предприятието да оповестява идентичността на основния клиент или сумата на приходите, които всеки сегмент отчита от този клиент. За целите на настоящия МСФО група предприятия, за които отчитащото се предприятие знае, че са под общ контрол, се считат за един отделен клиент. Необходима е обаче преценка, за да се оцени дали и държавата (национално, държавно, провинциално, териториално, местно или чуждестранно, включително държавни агенции и подобни органи, независимо местни, национални или международни) и предприятията, за които отчитащото се предприятие знае, че са под контрола на държавата, се считат за един отделен клиент. При тази оценка отчитащото се предприятие взема предвид степента на икономическа интеграция между тези предприятия.

Преходни разпоредби И ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА

               35 Предприятието прилага настоящия МСФО в своите годишни финансови отчети за периоди, започващи на или след 1 януари 2009 г. По-ранното му прилагане е разрешено. Ако предприятието прилага настоящия МСФО в своите финансови отчети за период преди 1 януари 2009 г., то оповестява този факт.

               35А (Регламент (ЕО) № 243/2010, ОВ L 7724.03.2010) Параграф 23 беше изменен от издадените през април2009 г. Подобрения на МСФО. Предприятието прилага това изменение за годишните периоди, започващи на или след 1януари 2010 година. По-ранното прилагане се разрешава. Ако предприятието прилага изменението за по-ранен период, то оповестява този факт.

               36 (Регламент (ЕО) № 243/2010, ОВ L 7724.03.2010) Сегментната информация за предходни години, която е отчетена като сравнителна информация през първата година на прилагане (включително прилагането на направеното през април 2009 г. изменение на параграф 23), се преизчислява, за да отговаря на изискванията на настоящия МСФО, освен ако необходимата информация е неналична и разходите за нейното разработване биха били прекомерни.

               36А МСС 1 (както е преработен 2007 г.) изменя терминологията, използвана във всички МСФО. Освен това, той изменя и параграф 23е). Предприятието прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 януари2009 година. Ако предприятието прилага МСС 1 (преработен 2007 г.) за един по-ранен период, тези изменения се прилагат за този по-ранен период.

               36Б (Регламент (ЕО) № 632/2010, ОВ L 18620.07.2010) С МСС 24 Оповестяване на свързани лица (преработен през 2009 г.) се изменя параграф 34 за годишни периоди, започващи на или след 1 януари 2011 г. Ако предприятието прилага МСС 24 (преработен през 2009 г.) за един по-ранен период, изменението на параграф 34 се прилага за този по-ранен период.

ОТМЕНЯНЕ НА МСС 14

               37 Настоящият МСФО отменя МСС 14 Отчитане на сегменти

Допълнение А

Определения на термините

Настоящото допълнение е неразделна част от МСФО. Оперативен сегмент

Оперативен сегмент е компонент на предприятието: а) който предприема бизнес дейности, от които може да получава приходи и понася разходи (включително приходи и разходи, свързани със сделки с други компоненти на същото предприятие); б) чиито оперативни резултати редовно се преглеждат от ръководителя на предприятието, вземащ главните оперативни решения, при вземането на решения относно ресурсите, които да бъдат разпределени към сегмента, и оценяване на резултатите от неговата дейност; и в) за който е налице отделна финансова информация.

Locations of visitors to this page
Tyxo.bg counter
Site Meter
Google Analytics Alternative
Clicky

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d блогъра харесват това: