МСФО 7 – Финансови Инструменти: Оповестяване


МСФО 7 – Финансови Инструменти: Оповестяване

Международен Стандарт за Финансово Отчитане 7

Финансови инструменти: Оповестяване

Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година

Регламент (ЕО) № 1274/2008 на Комисията от 17 декември 2008 година

Регламент (ЕО) № 53/2009 на Комисията от 21 януари 2009 година

Регламент (ЕО) № 70/2009 на комисията от 23 януари 2009 година

Регламент (ЕО) № 495/2009 на Комисията от 3 юни 2009 година

Регламент (ЕО) № 824/2009 на Комисията от 9 септември 2009 година,

Регламент (ЕО) № 1165/2009 на Комисията от 27 ноември 2009 година

Регламент (ЕС) № 574/2010 на Комисията от 30 юни 2010 година

Регламент (ЕС) № 149/2011 на Комисията от 18 февруари 2011 година

Регламент (ЕС) № 1205/2011 на Комисията от 22 ноември 2011 година

Регламент (ЕС) № 475/2012 на Комисията от 5 юни 2012 година

 

ЦЕЛ

               1 Целта на настоящия МСФО е да се изисква предприятията да правят оповестявания в своите финансови отчети, които дават възможност на ползвателите да оценят:

                    а) значението на финансовите инструменти за финансовото състояние и резултати на предприятието; и

                    б) естеството и степента на свързаните с финансовите инструменти рискове, на които е изложено предприятието през периода и на отчетната дата, както и начина, по който то управлява тези рискове.

               2 Принципите в настоящия МСФО допълват принципите за признаване, оценяване и представяне на финансови активи и финансови пасиви в МСС 32 Финансови инструменти: представяне и МСС 39 Финансови инструменти: признаване и оценяване.

ОБХВАТ

               3 Настоящият МСФО се прилага от всички предприятия за всички видове финансови инструменти, с изключение на:

                    а) (Регламент (ЕО) № 70/2012, ОВ L 2124.01.2009) тези дялове в дъщерни, асоциирани и съвместни предприятия, които се отчитат счетоводно съгласно МСС 27 Консолидирани и индивидуални финансови отчети, МСС 28Инвестиции в асоциирани предприятия или МСС 31 Дялове в съвместни предприятия. В някои случаи обаче МСС 27, МСС28 или МСС 31 разрешават предприятието да отчете дял в дъщерно, асоциирано или съвместно предприятие като използва МСС 39; в тези случаи предприятията прилагат изискванията на настоящия МСФО. Предприятията също така прилагат настоящия МСФО към всички деривативи, свързани с дялове в дъщерни, асоциирани или съвместни предприятия, освен когато деривативите отговарят на дефиницията за инструмент на собствения капитал в МСС 32.

                    б) правата и задълженията на работодателите по плановете за доходи на персонала, към които се прилага МСС 19 Доходи на наети лица.

                    в) [заличен – Регламент (ЕО) № 495/2009, ОВ L 14912.06.2009];

                    г) застрахователните договори, както са дефинирани в МСФО 4 Застрахователни договори. Настоящият МСФО обаче се прилага за деривативи, които са внедрени в застрахователни договори, ако МСС 39 изисква предприятието да ги отчита отделно. Освен това емитентът прилага настоящия стандарт за договорите за финансова гаранция, ако емитентът прилага МСС 39 при признаването и оценяването на договорите, но прилага МСФО 4, ако избира, в съответствие с параграф 4, буква г) от МСФО 4, да прилага МСФО 4 при признаването и оценяването им.

                    д) финансовите инструменти, договорите и задълженията по сделки с плащане на базата на акции, към които се прилага МСФО 2 Плащане на базата на акции, освен договорите в обхвата на параграфи 57 от МСС 39, за които се прилага настоящият МСФО.

                    е) инструменти, които се изисква да се класифицират като инструменти на собствения капитал в съответствие с параграфи 16А и 16Б или параграфи 16В и 16Г на МСС 32.

               4 Настоящият МСФО се прилага за признати и непризнати финансови инструменти. Признатите финансови инструменти включват финансови активи и финансови пасиви, които са в обхвата на МСС 39. Непризнатите финансови инструменти включват някои финансови инструменти, които въпреки че са извън обхвата на МСС 39, са в обхвата на настоящия МСФО (като например някои кредитни ангажименти).

               5 Настоящият МСФО се прилага за договори за закупуване или продажба на нефинансова позиция, които са в обхвата на МСС 39 (вж. параграфи 57 от МСС 39).

КАТЕГОРИИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ И НИВО НА ОПОВЕСТЯВАНЕ

               6 Когато настоящия МСФО изисква оповестявания по групи финансови инструменти, предприятието обобщава финансовите инструменти в групи, подходящи за естеството на оповестяваната информация и които вземат под внимание характеристиките на тези финансови инструменти. Предприятието предоставя достатъчна информация, за да се позволи равнение с редовете, представени в отчета за финансовото състояние.

ЗНАЧЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА

               7 Предприятието оповестява информация, която позволява на ползвателите на неговите финансови отчети да оценят значението на финансовите инструменти за неговото финансово състояние и резултатите от дейността.

Отчет за финансовото състояние

Категории финансови активи и финансови пасиви

               8 Балансовите стойности на всяка от следните категории, както са дефинирани в МСС 39, се оповестяват или в отчета за финансовото състояние, или в пояснителните приложения:

                    а) финансови активи, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата, показващи поотделно: i) определените като такива при първоначалното признаване, и ii) класифицираните като държани за търгуване в съответствие с МСС 39;

                    б) инвестиции, държани до падеж;

                    в) кредити и вземания;

                    г) финансови активи на разположение за продажба;

                    д) финансови пасиви, отчитани по справедлива стойност чрез печалбата или загубата, показващи поотделно: i) определените като такива при първоначалното признаване, и ii) класифицираните като държани за търгуване в съответствие с МСС 39; и

                    е) финансови пасиви, оценени по амортизирана стойност.

Финансови активи или финансови пасиви, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата

               9 Ако предприятието е определило кредит или вземане (или група от кредити или вземания) като справедлива стойност в печалбата или загубата, то оповестява:

                    а) максималната изложеност на кредитен риск (вж. параграф 36, буква а) на кредита или вземането (или групата от кредити или вземания) на края на отчетния период;

                    б) стойността, с която всякакви свързани кредитни деривативи или подобни инструменти намаляват тази максимална изложеност на кредитен риск;

                    в) стойността на промяната през периода и с натрупване в справедливата стойност на кредита или вземането (или групата от кредити или вземания), която произтича от промени в кредитния риск на финансовия актив, определена:

                         i) като стойност на промяната в неговата справедлива стойност, която се дължи на промени в пазарните условия, които пораждат пазарен риск; или

                         ii) чрез използване на алтернативен метод, за който предприятието счита, че представя по-достоверно стойността на промяната в справедливата стойност, която се дължи на промени в кредитния риск на актива.

Промените в пазарните условия, които пораждат пазарен риск, включват промени в един наблюдаван (отправен) лихвен процент, цена на стока, валутен курс или ценови или курсов индекс;

                    г) стойността на промяната в справедливата стойност на всички свързани кредитни деривативи или подобни инструменти, която е възникнала през периода и с натрупване от момента, когато са определени кредитът или вземането.

               10 Ако предприятието е определило финансов пасив като отчитан по справедлива стойност в печалбата или загубата в съответствие с параграф 9 от МСС 39, то оповестява:

                    а) стойността на промяната, през периода и с натрупване, на справедливата стойност на финансовия пасив, която произтича от промени в кредитния риск на този пасив, определено:

                         i) като стойност на изменението в неговата справедлива стойност, което не произтича от промени в пазарните условия, пораждащи пазарен риск (вж. допълнение Б, параграф Б4); или

                         ii) чрез използване на алтернативен метод, за който предприятието счита, че представя по-достоверно стойността на промяната в нейната справедлива стойност, която се дължи на промени в кредитния риск на пасива.

Промените в пазарните условия, пораждащи пазарен риск, включват промени в един използван като отправна точка лихвен процент, цена на финансов инструмент на друго предприятие, цена на стока, валутен курс или ценови или курсов индекс. За договори, които включват характеристики,свързани с инвестиционен фонд, промените в пазарните условия включват промени в представянето на съответния вътрешен или външен инвестиционен фонд;

                    б) разликата между балансовата стойност на финансовия пасив и сумата, която предприятието по договор трябва да плати на притежателя на облигацията при настъпване на падежа.

               11 Предприятието оповестява:

                    а) методите, които е използвало, за да спази изискванията по параграф 9, буква в) и параграф 10, буква а).

                    б) ако предприятието счита, че оповестяването, което е направило, за да спази изискванията по параграф 9, буква в) или параграф 10, буква а), не представя достоверно промяната в справедливата стойност на финансовия актив или финансовия пасив, която произтича от промени в неговия кредитен риск — причините за достигането до това заключение и релевантните фактори.

Прекласификация

               12 Ако предприятието е прекласифицирало финансов актив (в съответствие с параграфи 5154 от МСС 39) като такъв, оценяван:

                    а) по цена на придобиване или по амортизирана стойност, а не по справедлива стойност; или

                    б) по справедлива стойност, а не по цена на придобиване или амортизирана стойност,

то оповестява стойността, която е прекласифицирана във или от всяка категория, както и причината за тази прекласификация.

               12A Ако предприятието е прекласифицирало финансов актив извън категорията на финансовите активи/пасиви, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата, в съответствие с параграф 50Б или 50Г от МСС39 или извън категорията на финансовите активи/пасиви на разположение за продажба в съответствие с параграф 50Д от МСС 39, то оповестява:

                    а) стойността, която е прекласифицирана във или извън всяка категория;

                    б) за всеки отчетен период до отписването, балансовите стойности и справедливите стойности на всички финансови активи, които са били прекласифицирани през текущия и предходния отчетен период;

                    в) ако даден финансов актив е бил прекласифициран в съответствие с параграф 50Б, описание на редкия случай и фактите и обстоятелствата, сочещи че случаят е такъв;

                    г) за отчетния период, през който е прекласифициран финансовият актив, увеличението или намалението на справедливата стойност на финансовия актив, което е признато в печалбата или загубата или в друг всеобхватен доход през този отчетен период и предходния отчетен период;

                    д) за всеки отчетен период след прекласификацията (включително отчетния период, през който е преквалифициран финансовият актив) до отписването на финансовия актив, увеличението или намалението на справедливата стойност, което би било признато в печалбата или загубата или в друг всеобхватен доход, ако финансовият актив не е бил прекласифициран, и печалбата, загубата, приходите и разходите, които са признати в ?M5отчета за всеобхватния доход ?; и

                    е) ефективния лихвен процент и приблизителната стойност на паричните потоци, които предприятието очаква да получи, към датата на прекласификацията на финансовия актив.

Отписване

               13 Предприятието може да е прехвърлило финансови активи по такъв начин, че всички финансови активи да не отговарят на условията за отписване (вж. параграфи 1537 от МСС 39). Предприятието оповестява за всяка група от такива финансови активи:

                    а) естеството на активите;

                    б) характера на рисковете и ползите от собствеността, на които предприятието остава изложено;

                    в) когато предприятието продължава да признава всичките активи, балансовите стойности на активите и на свързаните пасиви; и

                    г) когато предприятието продължава да признава активите до степента на своето продължаващо участие, общата балансова стойност на първоначалните активи, стойността на активите, които предприятието продължава да признава, и балансовата стойност на свързаните пасиви.

Обезпечение

               14 Предприятието оповестява:

                    а) балансовата стойност на финансовите активи, които е заложило като обезпечение за пасиви или условни пасиви, включително сумите, които са прекласифицирани в съответствие с параграф 37, буква а) от МСС 39; и

                    б) сроковете и условията, отнасящи се до залога.

               15 Когато предприятието държи обезпечение (на финансови или нефинансови активи) и му е позволено да продава или да залага на свой ред обезпечението, дори когато няма неизпълнение от страна на собственика на обезпечението, то оповестява:

                    а) справедливата стойност на държаното обезпечение;

                    б) справедливата стойност на всяко такова обезпечение, продадено или заложено повторно, и дали предприятието има задължение да го върне; и

                    в) сроковете и условията, свързани с неговото използване на обезпечението.

Корективна сметка за кредитни загуби

               16 Когато финансовите активи са обезценени от кредитни загуби и предприятието записва обезценката в отделна сметка (например, корективна сметка, използвана, за да се записват индивидуалните обезценки, или подобна сметка, използвана, за да се записва съвкупната обезценка на активи) вместо директно да намалява балансовата стойност на актива, то оповестява равнението на промените в тази сметка през периода за всяка група финансови активи.

Съставни финансови инструменти с множествени внедрени деривативи

               17 Ако предприятието е издало инструмент, който съдържа както компонент пасив, така и компонент собствен капитал (вж. параграф 28 от МСС 32), и инструментът има множество внедрени деривативи, чиито стойности са взаимно зависими (като например, подлежащ на обратно изкупуване конвертируем дългов инструмент), то оповестява съществуването на тези характеристики.

Неизпълнения и нарушения

               18 За задълженията по кредити, признати на края на отчетния период, предприятието оповестява:

                    а) подробностите за всички неизпълнения през периода на главницата, лихвите, погасителния фонд или сроковете на обратно изкупуване на тези задължения по кредити;

                    б) балансовата стойност на задълженията по кредити, които са в неизпълнение на края на отчетния период; и

                    в) дали неизпълнението е поправено или сроковете на задълженията по кредити са предоговорени преди финансовите отчети да са одобрени за издаване.

               19 Ако през периода е имало нарушения на договора за кредит, различни от описаните в параграф 18, предприятието оповестява същата информация, както се изисква по параграф 18, ако тези нарушения разрешават на кредитора да изисква ускорено изплащане (освен ако нарушенията са поправени или сроковете на кредита са предоговорени на или преди края на отчетния период).

Отчет за всеобхватния доход и собствен капитал

Статии на приходите, разходите, печалбите или загубите

               20 Предприятието оповестява следните статии на приходите, разходите, печалбите или загубите или във финансовите отчети, или в пояснителните приложения:

                    а) нетните печалби или нетните загуби за:

                         i) финансови активи или финансови пасиви, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата, показвайки отделно тези за финансовите активи или финансовите пасиви, определени като такива при първоначалното признаване, и тези за финансовите активи или финансовите пасиви, които са класифицирани като държани за търгуване в съответствие с МСС 39;

                         ii) финансови активи на разположение за продажба, показвайки отделно размера на печалбата или загубата, признат пряко в друг всеобхватен доход през периода, и сумата, прекласифицирана от собствения капитал в печалбата или загубата за периода;

                         iii) инвестиции, държани до падеж;

                         iv) кредити и вземания; и

                         v) финансови пасиви, оценявани по амортизирана стойност.

                    б) общата сума на приходите от лихви и общата сума на разходите за лихви (изчислени с използване на метода на ефективния лихвен процент) за финансови активи или финансови пасиви, които не са отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата;

                    в) приходи и разходи за такси (различни от сумите, включени при определяне на ефективния лихвен процент), възникващи от:

                         i) финансови активи или финансови пасиви, които не са отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата; и

                         ii) тръстови и други доверителни дейности, които имат за резултат държането или инвестирането на активи от името на физически лица, тръстове, планове за пенсионни доходи и други институции;

                    г) приходите от лихви по обезценени финансови активи, начислени в съответствие с параграф НП93 от МСС39; и

                    д) размера на всички загуби от обезценка за всяка група финансови активи.

Други оповестявания

Счетоводна политика

               21 В съответствие с параграф 117 на МСС 1 Представяне на финансови отчети (както е преработен през 2007 г.) предприятието оповестява в резюмето на съществената счетоводна политика базата (или базите) за оценяване, използвани при изготвянето на финансовите отчети и другите въпроси от използваната счетоводна политика, които са важни за разбирането на финансовите отчети.

Отчитане на хеджирането

               22 Предприятието оповестява следните неща поотделно за всеки вид хеджиране, описан в МСС 39 (тоест, хеджиране на справедлива стойност, хеджиране на паричен поток и хеджиране на нетни инвестиции в чуждестранни дейности):

                    а) описание на всеки вид хеджиране;

                    б) описание на финансовите инструменти, определени като хеджиращи инструменти, и техните справедливи стойности на края на отчетния период; и

                    в) естеството на хеджираните рискове.

               23 За хеджирането на паричните потоци, предприятието оповестява:

                    а) периодите, когато се очаква да възникнат паричните потоци, и кога се очаква те да повлияят на печалбата или загубата;

                    б) описание на всяка прогнозна сделка, за която преди е било използвано отчитане на хеджиране, но която вече не се очаква да се осъществи;

                    в) сумата, която е била призната в друг всеобхватен доход през периода;

                    г) сумата, която е прекласифицирана от собствен капитал към печалбата или загубата за периода, като показва сумата, включена във всяка единична статия на отчета за всеобхватния доход; и

                    д) стойността, която е извадена от собствения капитал през периода и е включена в първоначалната цена на придобиване или друга отчетна стойност на нефинансов актив или нефинансов пасив, чието придобиване или възникване е било хеджирано като много вероятна прогнозна сделка.

               24 Предприятието оповестява отделно:

                    а) при хеджиране на справедливата стойност, печалбата или загубата:

                         i) по хеджиращия инструмент; и

                         ii) по хеджираната позиция, която се дължи на хеджирания риск;

                    б) неефективната част, призната в печалбата или загубата, която възниква от хеджирания на паричен поток; и

                    в) неефективната част, призната в печалбата или загубата, която възниква от хеджирания на нетни инвестиции в чуждестранни дейности.

Справедлива стойност

               25 С изключение на изложеното в параграф 29, за всяка група финансови активи и финансови пасиви (вж. параграф 6) предприятието оповестява справедливата стойност на тази група активи и пасиви по начин, който позволява тя да бъде сравнена с балансовата ? стойност.

               26 При оповестяване на справедливите стойности, предприятието обобщава финансовите активи и финансовите пасиви в групи, но ги компенсира само до степента, до която техните балансови стойности са компенсирани в отчета за финансовото състояние.

               27 (Регламент (ЕО) № 1165/2009, ОВ L 31401.12.2009) За всеки клас финансови инструменти предприятието оповестява методите, а в случаите, когато се използва техника на оценяване – и допусканията, които се използват при определянето на справедливите стойности на всеки клас финансови активи или финансови пасиви. Например, ако е подходящо, предприятието оповестява информация относно предположенията, свързани с процентите на предплащане, процентите на оценените кредитни загуби и лихвените проценти или дисконтовите проценти; Ако техниката на оценяване бъде изменена, предприятието оповестява това изменение и причините за него.

               27А (Регламент (ЕО) № 1165/2009, ОВ L 31401.12.2009) За да направи оповестяванията, изисквани по параграф 27Б, предприятието класифицира оценките на справедливата стойност като използва йерархия на справедливите стойности, отразяваща значението на използваните при оценяването елементи. Йерархията на справедливите стойности има следните нива:

                    а) листингови (некоригирани) цени на активните пазари за идентични активи или пасиви (ниво 1);

                    б) други елементи при актив или пасив, освен включените в ниво 1 листингови цени, които биват могат да се наблюдават или пряко (например цени), или косвено (например основан и на цени) (ниво 2); както и

                    в) елементите при актив или пасив, които не се основават на наблюдаема пазарна информация (ненаблюдаеми елементи) (ниво 3).

Нивото в йерархията на справедливите стойности, в рамките на която се категоризира оценяването на справедливата стойност в цялостния му обхват, се определя въз основа на най-ниския елемент от нивото, който е от значение за оценяването на справедливата стойност в цялостния му обхват. За тази цел значението на даден елемент се оценява като се съпоставя с оценяването на справедливата стойност в цялостния му обхват. Ако при оценяването на справедливата стойност бъдат използвани наблюдаеми елементи, които се нуждаят от значително коригиране, основано на ненаблюдаеми елементи, такова признаване е от ниво 3. За оценяването на значението на даден елемент за оценяването на справедливата стойност в цялостния му обхват е необходимо да бъдат взети предвид специфичните за даден актив или пасив фактори.

               27Б (Регламент (ЕО) № 1165/2009, ОВ L 31401.12.2009) За признати в отчета за финансовото състояние оценки на справедливата стойност предприятието, за всеки клас финансови инструменти, оповестява:

                    а) нивото в йерархията на справедливите стойности, към което оценките на справедливата стойност са категоризирани в цялостния им обхват, като оценките на справедливата стойност се разслояват в съответствие с определените в параграф 27А нива.

                    б) всяко значимо прехвърляне между ниво 1 и ниво 2 от йерархията на справедливите стойности и причините за него. Прехвърлянията във всяко от нивата се оповестяват и разглеждат отделно от прехвърлянията от всяко от тях. За тази цел значимостта се преценява по отношение на печалбата или загубата и общата стойност на активите или пасивите.

                    в) за оценките на справедливата стойност в ниво 3 от йерархията на справедливите стойности – равнение от началните към крайните салда, като се оповестяват отделно измененията поради:

                         i) общата печалба или загуба за периода, призната в печалбата или загубата (както и описание на това къде в отчета за всеобхватния доход или, ако е представен, отделния отчет за доходите тази обща печалба или загуба е представена);

                         ii) общата печалба или загуба, призната в друг всеобхватен доход;

                         iii) покупки, продажби, емисии и уреждания на задължения (всеки тип движение се оповестява отделно); както и

                         iv) прехвърляния към или от ниво 3 (всички прехвърляния поради изменения при наблюдаемостта на пазарната информация) – и причините за тях. За значимите прехвърляния, прехвърлянията към ниво 3 се оповестяват и разглеждат отделно от прехвърлянията от ниво 3.

                    в) (Регламент (ЕО) № 475/2012, ОВ L 14606.06.2012) за оценките на справедливата стойност в ниво 3 от йерархията на справедливите стойности – равнение от началните към крайните салда, като се оповестяват отделно измененията поради:

                         i) общата печалба или загуба за периода, призната в печалбата или загубата, както и описание на това къде в отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход е представена;

                         ii) общата печалба или загуба, призната в друг всеобхватен доход;

                         iii) покупки, продажби, емисии и уреждания на задължения (всеки тип движение се оповестява отделно); както и

                         iv) прехвърляния към или от ниво 3 (всички прехвърляния поради изменения при наблюдаемостта на пазарната информация) – и причините за тях. За значимите прехвърляния, прехвърлянията към ниво 3 се оповестяват и разглеждат отделно от прехвърлянията от ниво 3.

                    г)размерът на общата печалба или загуба за периода в буква в), i) по-горе, включен в печалбата или загубата, съотносима към печалбата или загубата при държаните в края на отчетния период активи или пасиви, както и описание на това къде в отчета за всеобхватния доход или, ако е представен, отделния отчет за доходите тази обща печалба или загуба е представена).

                    г) (Регламент (ЕО) № 475/2012, ОВ L 14606.06.2012) размерът на общата печалба или загуба за периода в буква в), подточка i) по-горе, включен в печалбата или загубата, съотносима към печалбата или загубата при държаните в края на отчетния период активи и пасиви, както и описание на това къде в отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход е представена.

                    д) за оценки на справедливите стойности в ниво 3 – ако замяната на едно или няколко от елементите с други разумно допустими предположения би изменила в голяма степен справедливата стойност, предприятието оповестява това обстоятелство и оповестява ефекта от тези изменения. Предприятието оповестява как е изчислило ефекта от замяната с разумно допустимо предположение. За тази цел значимостта се преценява по отношение на печалбата или загубата и общата стойност на активите или пасивите, или, когато промените в справедливата стойност са признати в друг всеобхватен доход – общата стойност на собствения капитал.

Предприятието представя изискваните в настоящия параграф количествени оповестявания в табличен вид, освен ако е по- подходящ друг формат.

               28 Ако пазарът за финансовия инструмент не е активен, предприятието установява справедливата му стойност, използвайки техника за оценяване (вж. параграфи НП74—НП79 на МСС 39). Независимо от това, най-доброто доказателство за справедливата стойност при първоначалното деклариране е цената на сделката (т.е. справедливата стойност на даденото или получено възнаграждение), освен ако има съвпадение с условията на параграф НП76 от МСС39). Следователно би могло да има разлика между справедливата стойност при първоначалното признаване и стойността, която би била определена на тази дата с използване на техника за оценяване. Ако съществува такава разлика, предприятието оповестява за всяка група финансови инструменти:

                    а) своята счетоводна политика за признаване на тази разлика в печалбата или загубата, за да се отрази промяна във факторите (включително времето), които участниците на пазара биха взели предвид при определянето на цената (вж. параграф НП76А от МСС 39); и

                    б) съвкупната разлика, която все пак трябва да бъде призната в печалбата или загубата в началото и края на периода, и равнението на промените в салдото на тази разлика.

               29 Оповестявания на справедливата стойност не се изискват:

                    а) когато балансовата стойност е разумно приближение на справедливата стойност, например за финансови инструменти като краткосрочни търговски вземания и задължения;

                    б) за инвестиция в инструменти на собствения капитал, които нямат котирана пазарна цена на активен пазар, или деривативи, свързани с такива инструменти на собствения капитал, които се оценяват по цена на придобиване в съответствие с МСС 39, тъй като справедливата стойност не може да бъде надеждно определена; или

                    в) за договор, съдържащ характеристика на допълнителен, негарантиран доход (както е описано в МСФО 4), ако справедливата стойност на тази характеристика не може да бъде надеждно определена.

               30 В случаите, описани в параграф 29, букви б) и в), предприятието оповестява информация, за да помогне ползвателите на финансовите отчети да направят своите собствени преценки относно степента на възможните разлики между балансовата стойност на тези финансови активи или финансови пасиви и тяхната справедлива стойност, включително:

                    а) факта, че информация за справедливата стойност за тези инструменти не е оповестена, защото тяхната справедлива стойност не може да бъде надеждно определена;

                    б) описание на финансовите инструменти, тяхната балансова стойност и обяснение защо справедливата стойност не може да бъде надеждно определена;

                    в) информация относно пазара за инструментите;

                    г) информация за това дали и как предприятието възнамерява да се освободи от финансовите инструменти; и

                    д) ако са отписани финансови инструменти, чиято предишна справедлива стойност не е можело да бъде надеждно определена, този факт, тяхната балансова стойност по времето на отписване и размера на признатата печалба или загуба.

ЕСТЕСТВО И СТЕПЕН НА РИСКОВЕТЕ, ВЪЗНИКВАЩИ ОТ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

               31 Предприятието оповестява информация, която позволява на ползвателите на неговите финансови отчети да оценят естеството и степента на рисковете, възникващи от финансови инструменти, на които е изложено предприятието на края на отчетния период.

               32 Оповестяванията, изисквани по параграфи 3342, се фокусират върху рисковете, които възникват от финансови инструменти, и как те са управлявани. Тези рискове обикновено включват, но не се ограничават до, кредитен риск, ликвиден риск и пазарен риск.

               32A (Регламент (ЕО) № 149/2011, ОВ l 4619.02.2011) Оповестяването на качествена информация в контекста на количествените данни позволява на ползвателите да направят връзка между тези данни и по този начин да си изградят цялостна представа за естеството и степента на рисковете, възникващи от финансови инструменти. Връзката между оповестяването на качествена и количествена информация допринася информацията да се оповестява по начин, който позволява на ползвателите да оценят по-добре рисковите експозиции на предприятието.

Качествени оповестявания

               33 За всеки вид риск, възникващ от финансови инструменти, предприятието оповестява:

                    а) излаганията на риск и как възникват те;

                    б) своите цели, политика и процеси за управление на риска и методите, използвани за оценяване на риска; и

                    в) всякакви промени в оповестяванията по буква а) или б) от предходния период.

Количествени оповестявания

               34 (Регламент (ЕО) № 149/2011, ОВ L 4619.02.2011) За всеки вид риск, възникващ от финансови инструменти, предприятието оповестява:

                    а) обобщени количествени данни относно степента на изложеност на този риск към крайната дата на отчетния период. Това оповестяване се основава на информацията, предоставяна вътрешно на ключовия управленски персонал на предприятието (както е определено в МСС 24 Оповестяване на свързани лица), например съвета на директорите на предприятието или главния изпълнителен директор;

                    б) оповестяванията съгласно параграфи 3642, дотолкова доколкото не са предвидени в съответствие с буква а);

                    в) концентрациите на риск, ако не става ясно от направените в съответствие с букви а) и б) оповестявания.

               35 Ако количествените данни, оповестени към края на отчетния период, са непредставителни за изложеността на предприятието на риск през периода, предприятието предоставя допълнителна информация, която е представителна.

Кредитен риск

               36 (Регламент (ЕО) № 149/2011, ОВ L 4619.02.2011) Предприятието оповестява по групи финансови инструменти:

                    а) стойността, която най-добре представя неговата максимална изложеност на кредитен риск в края на отчетния период, без да се вземат предвид каквито и да било държани обезпечения или други кредитни подобрения (например споразумения за нетиране, които не отговарят на условията за компенсиране в съответствие с МСС 32). Такова оповестяване не се изисква за финансови инструменти, чиято балансова стойност най-добре представлява максималната изложеност на кредитен риск;

                    б) описание на обезпечението, държано като гаранция, и други кредитни подобрения и техния финансов ефект (количествено отражение на степента, до която обезпечението и другото кредитно подобрение намаляват кредитния риск) върху сумата, която най-добре представлява максималната изложеност на кредитен риск (оповестена съгласно буква а) или представена от балансовата стойност на финансовия инструмент);

                    в) информация за кредитното качество на финансовите активи, които не са нито просрочени, нито обезценени;

                    г) [заличен]

Финансови активи, които са просрочени или обезценени

               37 (Регламент (ЕО) № 149/2011, ОВ L 4619.02.2011) Предприятието оповестява по групи финансови активи:

                    а) анализ на възрастта на финансовите активи, които са просрочени към края на отчетния период, но не са обезценени; както и

                    б) анализ на финансови активи, всеки от които е бил определен за обезценен към края на отчетния период, включително обстоятелствата, които предприятието е взело предвид при определянето на тези активи за обезценени;

                    в) [заличен]

Обезпечение и други получени кредитни подобрения

               38 (Регламент (ЕО) № 149/2011, ОВ L 4619.02.2011) Когато предприятието придобие финансови или нефинансови активи през отчетния период в резултат на влизане във владение на обезпечение или друга форма на кредитно подобрение (например гаранции) и тези активи отговарят на критериите за признаване в други МСФО, предприятието оповестява за всеки актив, държан към отчетната дата:

                    а) естеството и балансовата стойност на активите; както и

                    б) когато активите не са лесно обратими в парични средства, политиката си за освобождаване от тези активи или за използването им в своята дейност.

Ликвиден риск

               39 (Регламент (ЕО) № 1165/2009, ОВ L 31401.12.2009) Предприятието оповестява:

                    а) анализ на падежа на недеривативните финансови задължения (включително емитираните договори за финансови гаранции), който показва оставащите падежи по договор;

                    б) анализ на падежа на деривативните финансови задължения. Анализът на падежа включва оставащите падежи по договор за деривативните финансови задължения, за които падежите по договор са ключови за разбирането на времевия график на всеки един от паричните потоци (вж. параграф Б11Б).

                    в) описание как то управлява този ликвидния риск, произтичащ от букви а) и б).

Пазарен риск

Анализ на чувствителността

               40 Освен когато предприятието спазва параграф 41, то оповестява:

                    а) анализ на чувствителността към всеки вид пазарен риск, на който е изложено предприятието на края на отчетния период, показващ как са щели да бъдат повлияни печалбата, загубата или собственият капитал от промените в съответната променлива на риска, които са били разумно възможни на тази дата;

                    б) методите и предположенията, използвани при изготвянето на анализа на чувствителността; и

                    в) промените от предходния период в използваните методи и предположения, както и причините за тези промени.

               41 Ако предприятието изготвя анализ на чувствителността, като например „стойност, изложена на риск“, който отразява взаимозависимостите между рисковите променливи (например лихвени проценти и валутни курсове) и го използва, за да управлява финансовите рискове, то може да използва този анализ на чувствителността на мястото на анализа, предвиден в параграф 40. Предприятието оповестява също:

                    а) обяснение на метода, използван при изготвянето на такъв анализ на чувствителността, и на главните параметри и предположения, залегнали в основата на предоставяните данни; и

                    б) обяснение на целта на използвания метод и ограниченията, които могат да доведат до информация, непълно отразяваща справедливата стойност на въпросните активи и пасиви.

Други оповестявания за пазарния риск

               42 Когато анализите на чувствителността, оповестени в съответствие с параграф 40 или 41, са непредставителни за риска, присъщ на финансовия инструмент (например, защото изложеността на риск в края на годината не отразява изложеността през годината), предприятието оповестява този факт и причината, поради която счита анализите на чувствителността за непредставителни.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ФИНАНСОВИ АКТИВИ

               42А (Регламент (ЕО) № 1205/2011, ОВ L 30523.11.2011) Изискванията за оповестяване в параграфи 42Б—42З във връзка с прехвърлянето на финансови активи допълват останалите изисквания за оповестяване на настоящия МСФО. Предприятието представя изискваните по параграфи 42Б—42З оповестявания в една бележка във финансовите си отчети. Предприятието оповестява според изискванията прехвърлените и неотписани финансови активи, както и тези, при които е налице продължаващо участие към датата на отчета, независимо от датата на извършване на операцията по прехвърлянето на активите. За целите на прилагането на изискванията за оповестяване в посочените параграфи предприятието прехвърля целия финансов актив или част от него (прехвърленият финансов актив) само ако:

                    а) са прехвърлени договорните права за получаване на парични потоци от този финансов актив; или

                    б) са запазени договорните права за получаване на паричните потоци от финансовия актив, но е поето договорно задължение за плащане на паричните потоци на един или повече получатели по споразумение.

               42Б (Регламент (ЕО) № 1205/2011, ОВ L 30523.11.2011) Предприятието оповестява информацията, която позволява на ползвателите на финансовите му отчети:

                    а) да разберат връзката между прехвърлените и неотписани финансови активи в тяхната цялост и свързаните пасиви; и

                    б) да оценят естеството на продължаващото участие в отписани финансови активи и свързаните с това рискове.

               42В (Регламент (ЕО) № 1205/2011, ОВ L 30523.11.2011) За целите на прилагането на изискванията за оповестяване в параграфи 42Д—42З предприятието има продължаващо участие в прехвърлен финансов актив, ако в рамките на прехвърлянето запази някои договорни права или задължения, присъщи на прехвърления финансов актив, или придобие нови договорни права или задължения, свързани с него. За целите на прилагането на изискванията за оповестяване в параграфи 42Д—42З, следното не представлява продължаващо участие:

                    а) обичайни представяния и обезпечавания във връзка с евентуално прехвърляне с измама и понятията за разумност, добросъвестност и честна сделка, които в резултат на правно производство биха могли да обявят прехвърлянето за невалидно;

                    б) форуърди, опции и други договори за препридобиване на прехвърлен финансов актив, за които договорната цена (или цената на упражняване) е неговата справедлива стойност; или

                    в) споразумения, според които предприятието запазва договорните права да получи паричните потоци от финансов актив, но поема договорното задължение да плати парични потоци на един или повече получатели, и ако условията в параграфи 19 а)—(в) от МСС 39 са изпълнени.

Прехвърлени и неизцяло отписани финансови активи

               42Г (Регламент (ЕО) № 1205/2011, ОВ L 30523.11.2011) Предприятието може да е прехвърлило финансови активи по такъв начин, че всички или част от тези активи да не отговарят на условията за отписване. За постигането на посочените в параграф 42Б, буква а) цели на всяка отчетна дата за всеки клас прехвърлени и неизцяло отписани финансови активи предприятието оповестява:

                    а) естеството на прехвърлените активи;

                    б) естеството на рисковете и постъпленията от собственост, на които е изложено предприятието;

                    в) описание на естеството на връзката между прехвърлените активи и свързаните пасиви, включително на произтичащите от прехвърлянето ограничения при използването на прехвърлените активи от отчитащото се предприятие;

                    г) когато контрагентът при свързаните пасиви може да се възползва единствено от прехвърлените активи — график, определящ справедливата стойност на прехвърлените активи, тази на свързаните пасиви, както и нетната позиция (разликата между справедливата стойност на прехвърлените активи и тази на свързаните пасиви);

                    д) когато предприятието продължава да признава всички прехвърлени активи — балансовата стойност на прехвърлените активи, както и тази на свързаните пасиви;

                    е) когато предприятието продължава да признава активите до степента на своето продължаващо участие (вж. параграфи 20, буква в), подточка ii) и 30 от МСС 39) — общата балансова стойност на първоначалните активи преди прехвърлянето, балансовата стойност на активите, които предприятието продължава да признава, и тази на свързаните пасиви.

Прехвърлени и изцяло отписани финансови активи

               42Д (Регламент (ЕО) № 1205/2011, ОВ L 30523.11.2011) За постигането на посочените в параграф 42Б, буква б) цели, когато предприятието изцяло отписва прехвърлени финансови активи (вж. параграф 20, буква а) и буква в), подточка i) от МСС 39), но има продължаващо участие в тях, то оповестява за всеки вид продължаващо участие и на всяка отчетна дата следната информация като минимално изискване:

                    а) балансовата стойност на признатите в отчета за финансовото състояние на предприятието активи и пасиви, които представляват продължаващото участие в отписаните финансови активи, както и редовете, в които е призната балансовата стойност на тези активи и пасиви;

                    б) справедливата стойност на активите и пасивите, които представляват продължаващото участие в отписаните финансови активи;

                    в) сумата, която най-добре представя максималната изложеност на риск от загуба от продължаващото участие в отписаните финансови активи, както и информация за това как се определя тази максимална изложеност;

                    г) недисконтираните изходящи парични потоци, които евентуално ще бъдат необходими за обратното закупуване на отписаните финансови активи (например цена на упражняване на опцията при опционен договор), или други суми, платими на получателя на прехвърлените активи във връзка с тях. Ако паричните потоци са променливи, оповестената сума се основава на обстоятелствата при всяка отчетна дата;

                    д) анализ на падежите на недисконтираните изходящи парични потоци, които евентуално ще бъдат необходими за обратното закупуване на отписаните финансови активи, или на други суми, платими на получателя на прехвърлените активи във връзка с тях, с цел да се покаже оставащият договорен срок до падежа на активите, обект на продължаващо участие;

                    е) качествена информация за обяснение и обосновка на изискваните по букви от а) до д) количествени оповестявания.

               42Е (Регламент (ЕО) № 1205/2011, ОВ L 30523.11.2011) Предприятието може да обедини изискваната по параграф 42Д информация във връзка с даден актив, ако видовете продължаващо участие в този отписан финансов актив са повече от един, както и да ги отчете в рамките на един вид продължаващо участие.

               42Ж (Регламент (ЕО) № 1205/2011, ОВ L 30523.11.2011) В допълнение, за всеки вид продължаващо участие предприятието оповестява:

                    а) признатата на датата на прехвърляне на активите печалба или загуба;

                    б) признатият доход и признатите разходи, както за отчетния период, така и кумулативно, във връзка с продължаващото участие в отписаните финансови активи (например промяна на справедливата стойност на деривативи).

                    в) ако общата сума на приходите от операциите по прехвърляне (които отговарят на условията за отписване) в даден отчетен период не е равномерно разпределена във времето (например ако съществена част от общата сума на операциите по прехвърляне се извършва в последните дни преди приключването на отчетния период):

                         i) когато по-голямата част от операциите по прехвърляне са извършени в рамките на този отчетен период (например през последните пет дни преди края на отчетния период),

                         ii) признатата от операциите по прехвърляне сума (например свързана с тях печалба или загуба) в този отрязък от отчетния период, както и

                         iii) общата сума на приходите от операциите по прехвърляне в този отрязък от отчетния период,

Предприятието предоставя тази информация за всеки отделен период, за който се представя отчет за всеобхватния доход.

               42З (Регламент (ЕО) № 1205/2011, ОВ L 30523.11.2011) Предприятието оповестява всякаква допълнителна информация, която смята за необходимо с оглед постигането на заложените в параграф 42Б цели на оповестяването.

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

               43 Предприятието прилага настоящия МСФО за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2007 г. По-ранното му прилагане се насърчава. Ако предприятието прилага настоящия МСФО за по-ранен период, то оповестява този факт.

               44 Ако предприятието прилага настоящия МСФО за годишни периоди, започващи преди 1 януари 2006 г., то не представя сравнителна информация за оповестяванията, изисквани по параграфи 3142, относно естеството и степента на рисковете, възникващи от финансови инструменти.

               44А МСС 1 (както е преработен 2007 г.) изменя терминологията, използвана във всички МСФО. Освен това се изменят параграфи 202123в) и г), 27в) и Б5 от Приложение Б. Предприятието прилага тези изменения за периоди, започващи на или след 1 януари 2009 г. Ако предприятието прилага МСС 1 (преработен 2007 г.) за един по-ранен период, тези изменения се прилагат за този по-ранен период.

               44Б (Регламент (ЕО) № 149/2011, ОВ L 4619.02.2011) С МСФО 3 (преработен през 2008 г.) се заличава параграф 3, буква в). Предприятието прилага това изменение за годишните периоди, започващи на или след 1 юли 2009година. Ако предприятието прилага МСФО 3 (преработен през 2008 г.) за по-ранен период, това изменение също се прилага за този по-ранен период. Изменението обаче не се прилага по отношение на стойностите на условни възнаграждения, произтичащи от бизнес комбинации с дата на придобиване преди прилагането на МСФО 3 (преработен2008 г). Предприятието отчита такова възнаграждение в съответствие с параграфи 65A — 65Д от МСФО 3 (изменен през2010 г.)

               44В (Регламент (ЕО) № 53/2009, ОВ L 1722.01.2009) Предприятието прилага изменението в параграф 3 за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2009 г. Ако предприятието прилага Упражняеми финансови инструменти и задължения, произтичащи от ликвидация (Изменения на МСС 32 и МСС 1), издадени през февруари 2008г., за по-ранен период, изменението в параграф 3 също се прилага за този по- ранен период.

               44Г (Регламент (ЕО) № 70/2009, ОВ L 2124.01.2009) Параграф 3а) е изменен от Подобрения на МСФО, издадени през май 2008 г. Предприятието прилага това изменение за годишните периоди, започващи на или след 1януари 2009 г. Разрешава се по-ранно прилагане. Ако предприятието прилага тези изменения за по-ранен период, то оповестява този факт и прилага за този по- ранен период измененията на параграф 1 от МСС 28, параграф 1 от МСС 31 и параграф 4 от МСС 32, издадени през май 2008 г. Разрешава се предприятието да прилага измененията за бъдещи периоди.

               44Д (Регламент (ЕО) № 824/2009, ОВ L 23910.09.2009)С Прекласификация на финансови активи (изменения на МСС 39 и МСФО 7) от октомври 2008 г. се изменя параграф 12 и се добавя параграф 12А. Предприятията прилагат тези изменения от или след 1 юли 2008 г.

               44Е (Регламент (ЕО) № 824/2009, ОВ L 23910.09.2009) С Прекласификация на финансови активи — дата на влизане в сила и преходни разпоредби (изменения на МСС 39 и МСФО 7) от ноември 2008 г. се изменя параграф 44Д. Предприятията прилагат посоченото изменение от или след 1 юли 2008 г.

               44Ж (Регламент (ЕО) № 1165/2009, ОВ L 31401.12.2009)

               44Ж С Подобренията във връзка с оповестяването на финансовите инструменти (изменения на MСФО 7) от март 2009 г. се изменят параграфи 27, 39 и Б11 и се добавят параграфи 27А, 27Б, Б10А и Б11А Б11Е. Предприятието прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2009 година. През първата година на прилагане не е необходимо предприятието да предоставя съпоставителна информация за изискваните от измененията оповестения. По-ранното прилагане се разрешава. Ако предприятието прилага изменението за по-ранен период, то оповестява този факт.

ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА И ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

               44Ж (Регламент (ЕО) № 574/2010, ОВ L 16601.07.2010) В издаденото през март 2009 г. Подобряване на оповестяванията за финансовите инструменти (изменения на МСФО 7) бяха изменени параграфи 2739 и Б11 и добавени параграфи 27A, 27Б, Б10A и Б11A–B11Е. Предприятието прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2009 година Предприятието не е длъжно да предоставя изискваните от измененията оповестявания:

                    а) за годишните или междинни периоди, както и в отчетите за финансовото състояние, представени в рамките на сравнителен годишен период, приключващ преди 31 декември 2009 г., нито

                    б) в отчетите за финансовото състояние, такива, каквито са към началото на първия сравнителен период с дата преди 31 декември 2009 г.

По-ранното прилагане се разрешава. Ако предприятието прилага измененията за по-ранен период, то оповестява този факт (*).

          (*) Параграф 44Ж беше изменен вследствие на издадените през януари 2010 г. Ограничено освобождаване от изискваните съгласно МСФО 7 сравнителни оповестявания от предприятията, прилагащи стандартите за първи път (изменение на МСФО 1). Съветът измени параграф 44Ж, за да изясни заключенията си и преходните разпоредби, предвидени за прилагането на Подобряване на оповестяванията за финансовите инструменти (изменения на МСФО 7).

               44K (Регламент(ЕО) № 149/2011, ОВ L 4619.02.2011) Параграф 44Б беше изменен с издадените през май2010 г. Подобрения на МСФО. Предприятието прилага това изменение за годишните периоди, започващи на или след 1юли 2010 година. По-ранното прилагане се разрешава.

               44Л (Регламент(ЕО) № 149/2011, ОВ L 4619.02.2011) С издадените през май 2010 г. Подобрения на МСФО се добавя параграф 32А и се изменят параграфи 34 и 3638. Предприятието прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 януари 2011 г. По-ранното прилагане се разрешава. Ако предприятието прилага измененията за по- ранен период, то оповестява този факт.

               44М (Регламент (ЕО) № 1205/2011, ОВ L 30523.11.2011) „Оповестяване — прехвърляне на финансови активи“ (изменения на МСФО 7), издадени през октомври 2010, заличен параграф 13 и добавени параграфи 42А—42З и Б29—Б39. Предприятието прилага тези изменения за годишните периоди, започващи на или след 1 юли 2011 година. По-ранно прилагане се разрешава. Ако предприятието прилага измененията за по-ранен период, то оповестява този факт. Предприятието не е длъжно да предоставя изискваните от настоящите изменения оповестявания за периодите на представяне, започващи преди датата на първоначалното прилагане на измененията.

               44Р (Регламент (ЕО) № 475/2012, ОВ L 14606.06.2012) С издадения през юни 2011 г. документ „Представяне на компоненти на другия всеобхватен доход“ (изменения на МСС 1) се изменя параграф 27Б. Предприятието прилага това изменение, когато прилага МСФО 1 (изменен през юни 2011 г.).

ОТМЕНЯНЕ НА МСС 30

               45 Настоящият МСФО заменя МСС 30 Оповестявания във финансовите отчети на банки и сходни финансови институции.

Допълнение A

Определения на термините

Настоящото допълнение представлява неразделна част от МСФО.

Кредитен риск

Рискът, че едната страна по финансовия инструмент ще причини финансова загуба на другата страна, като не успее да изплати задължението.

Валутен риск

Рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промени в обменните курсове.

Лихвен риск

Рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансов инструмент ще варират поради промени в пазарните лихвени проценти.

Ликвиден риск (Регламент (ЕО) № 1165/2009, ОВ L 31401.12.2009)

Рискът, при който предприятието среща трудности да спазва задълженията по отношение на финансовите пасиви, уреждани с наличности или друг финансов актив.

Задължения по кредити

Задълженията по кредити са финансови пасиви, различни от краткосрочните търговски задължения при нормални кредитни условия.

Пазарен риск

Рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промени в пазарните цени. Пазарният риск се състои от три вида риск: валутен риск, лихвен риск и друг ценови риск.

Друг ценови риск

Рискът, че справедливата стойност или бъдещите парични потоци на финансовия инструмент ще варират поради промени в пазарните цени (различни от тези, възникващи от лихвен риск или валутен риск), независимо от това дали тези промени са причинени от фактори, специфични за отделния финансов инструмент или неговия емитент, или от фактори, влияещи върху всички подобни финансови инструменти, търгувани на пазара.

Просрочен

Финансов актив е просрочен, ако контрагентът не е направил плащане, когато е бил длъжен съгласно договора.

Следните термини са дефинирани в параграф 11 от МСС 32 или параграф 9 от МСС 39 и се използват в МСФО със значението, което е уточнено в МСС 32 и МСС 39:

— амортизирана стойност на финансов актив или финансов пасив

— финансови активи на разположение за продажба

— отписване

— дериватив

— метод на ефективната лихва

— инструмент на собствения капитал

— справедлива стойност

— финансов актив

— финансов инструмент

— финансов пасив

— финансов актив или финансов пасив по справедлива стойност в печалбата или загубата

— договор за финансова гаранция

— финансов актив или финансов пасив за търгуване

— прогнозна операция

— хеджиращ инструмент

— инвестиции, държани до падеж

— заеми и вземания

— стандартизирана покупка или продажба

Б3 Предприятието решава според своите обстоятелства колко задълбочени подробности да предостави, за да удовлетвори изискванията на този МСФО, какво ударение да постави на различни аспекти от изискванията и как да обобщава информацията, за да покаже цялостната картина без да смесва информация с различни характеристики. Необходимо е да се спазва равновесие между претоварването на финансовите отчети с излишни подробности, които може да не помогнат на ползвателите на финансовите отчети и пропускането на важна информация в резултат на прекалено много обобщаване. Например предприятието не трябва да пропуска важна информация чрез включването ? сред голяма сума от несъществени подробности. По подобен начин предприятието не оповестява информация, която е толкова обобщена, че пропуска важни различия между отделните сделки или свързаните рискове.

ЗНАЧЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ

Финансови пасиви, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата (параграф 10 и 11)

Б4 Ако предприятието определи финансов пасив като отчитан по справедлива стойност в печалбата или загубата, параграф 10, буква а) изисква то да оповести стойността на промяната в справедливата стойност на финансовия пасив, която се дължи на промени в кредитния риск на пасива. Параграф 10, буква а), подточка i) разрешава предприятието да определи тази стойност като стойност на изменението в справедливата стойност на пасива, което не се дължи на промени в пазарните условия, пораждащи пазарен риск. Ако единствените съответни промени в пазарните условия за пасива са промените в един наблюдаван (отправен) лихвен процент, тази стойност може да бъде оценена, както следва:

                    а) Първо, предприятието изчислява вътрешната норма на възвръщаемост на пасива в началото на периода, като използва наблюдаваната пазарна цена на пасива и договорните парични потоци на пасива в началото на периода. То изважда от тази норма на възвръщаемост наблюдавания (отправен) лихвен процент в началото на периода, за да достигне до един специфичен за инструмента компонент на вътрешната норма на възвръщаемост.

                    б) след това предприятието изчислява настоящата стойност на паричните потоци, свързани с пасива, като използва договорните парични потоци на пасива в края на периода и дисконтов процент, равен на сумата от: i) наблюдавания (отправен) лихвен процент в края на периода, и ii) специфичния за инструмента компонент на вътрешната норма на възвръщаемост, както е определен в буква а);

                    в) разликата между наблюдаваната пазарна цена на пасива в края на периода и стойността, определена в буква б), е промяната в справедливата стойност, която не се дължи на промените в наблюдавания (отправен) лихвен процент. Това е сумата, която се оповестява.

В този пример се приема, че промените в справедливата стойност, възникващи от фактори, различни от промените в кредитния риск на инструмента или от промените в лихвените проценти, са незначителни. Ако инструментът в примера съдържа внедрен дериватив, промяната в справедливата стойност на внедрения дериватив се изключва при определяне на стойността, която да бъде оповестена в съответствие с параграф 10, буква а).

Други оповестявания — счетоводна политика (параграф 21)

Б5 Параграф 21 изисква оповестяване на базата(ите) на оценяване, използвана(и) при изготвяне на финансовите отчети и другите въпроси на използваната счетоводна политика, които са уместни за разбирането на финансовите отчети. За финансовите инструменти такова оповестяване може да включва:

                    а) за финансови активи или финансови пасиви, определени като отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата:

                         i) естеството на финансовите активи или финансовите пасиви, които предприятието е определило като отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата;

                         ii) критериите за такова определяне на тези финансови активи или финансови пасиви при първоначалното признаване; и

                         iii) как предприятието е удовлетворило условията по параграф 911А или 12 от МСС 39 за такова определяне. За инструменти, определени в съответствие с буква б), подточка i) от определението за финансов актив или финансов пасив, отчитан по справедлива стойност в печалбата или загубата в МСС 39, това оповестяване включва разказвателно описание на обстоятелствата, лежащи в основата на непоследователността в оценяването или признаването, която иначе би възникнала. За инструменти, определени в съответствие с буква б), подточка ii) от определението за финансов актив или финансов пасив, отчитан по справедлива стойност в печалбата или загубата в МСС39, това оповестяване включва разказвателно описание на това как определянето за отчитане по справедлива стойност в печалбата или загубата е в съответствие с документираното управление на риска или инвестиционната стратегия на предприятието.

                    б) критериите за определяне на финансовите активи като на разположение за продажба;

                    в) дали редовните покупки и продажби на финансови активи се отчитат на база датата на търгуване или на база датата на уреждане (вж. параграф 38 от МСС 39);

                    г) когато се използва корективна сметка, за да се намали балансовата стойност на финансовите активи, обезценени от кредитни загуби:

                         i) критериите за определяне кога балансовата стойност на обезценените финансови активи се намалява пряко (или в случай на възстановяване на обезценка — се увеличава пряко) и кога се използва корективната сметка; и

                         ii) критериите за отписване на сумите, начислявани в корективната сметка срещу балансовата стойност на обезценените финансови активи (вж. параграф 16);

                    д) как се определят нетните печалби или нетните загуби за всяка категория финансови инструменти (вж. параграф 20, буква а), например дали нетните печалби или нетните загуби за позиции, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата, включват приходи от лихви или приходи от дивиденти;

                    е) критериите, които използва предприятието, за да определи, че има обективно доказателство, че е възникнала загуба от обезценка (вж. параграф 20, буква д);

                    ж) когато са предоговорени сроковете на финансови активи, които иначе биха били просрочени или обезценени — счетоводната политика за финансовите активи, които са обект на предоговорени срокове (вж. параграф36, буква г).

Параграф 122 на МСС 1 (както е преработен през 2007 г.) също изисква предприятията да оповестят в обобщението на съществените счетоводни политики или в други пояснителни приложения, преценките, отделно от тези, които включват приблизителни оценки, които ръководството е направило в процеса на прилагане на счетоводната политика на предприятието, и които имат най- значителен ефект върху стойностите, признати във финансовите отчети.

ЕСТЕСТВО И СТЕПЕН НА РИСКОВЕТЕ, ВЪЗНИКВАЩИ ОТ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ (ПАРАГРАФИ 31—42)

Б6 Оповестяванията, изисквани по параграфи 3142, или се дават във финансовите отчети, или се включват чрез препратка от финансовите отчети към друг отчет, като например коментар на ръководството или доклад за риска, който е на разположение на ползвателите на финансовите отчети по същия начин и по същото време както финансовите отчети. Без информацията, включена чрез препратката, финансовите отчети са непълни.

Количествени оповестявания (параграф 34)

Б7 Параграф 34, буква а) изисква оповестявания на обобщени количествени данни за изложеността на предприятието на рискове на базата на информацията, представяна вътрешно пред ключовия управленски персонал на предприятието. Когато предприятието използва няколко метода, за да управлява дадена рискова експозиция, предприятието оповестява информация, използвайки метода или методите, които предоставят най-уместната и надеждна информация. МСС 8Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки разглежда уместността и надеждността.

Б8 Параграф 34, буква в) изисква оповестявания относно концентрациите на риск. Концентрации на риск възникват от финансови инструменти, които имат сходни характеристики и се повлияват по сходен начин от промените в икономическите или други условия. Идентифицирането на концентрациите на риск изисква преценка, отчитаща обстоятелствата на предприятието. Оповестяването на концентрациите на риск включва:

                    а) описание как ръководството определя концентрациите;

                    б) описание на общата характеристика, която идентифицира всяка концентрация (например контрагент, географска област, парична единица или пазар); и

                    в) стойността на изложеността на риск, свързана с всички финансови инструменти, споделящи тази характеристика.

Максимална изложеност на кредитен риск (параграф 36, буква а)

Б9 Параграф 36, буква а) изисква оповестяване на стойността, която най-добре представя максималната изложеност на кредитен риск. За финансов актив това обикновено е брутната балансова стойност, нетно от:

                    а) всички суми, компенсирани в съответствие с МСС 32; и

                    б) всички загуби от обезценка, признати в съответствие с МСС 39.

Б10 Дейностите, които пораждат кредитния риск и свързаната максимална изложеност на кредитен риск, включват, но не се ограничават до

                    а) предоставяне на кредити и вземания от клиенти и създаване на депозити в други предприятия. В тези случаи максималната изложеност на кредитен риск е балансовата стойност на свързаните финансови активи;

                    б) сключване на деривативни договори, например, договори за обмяна на валута, лихвени суапове и кредитни деривативи. Когато произтичащият актив се оценява по справедлива стойност, максималната изложеност на кредитен риск на края на отчетния период ще е равна на балансовата стойност;

                    в) предоставяне на финансови гаранции. В този случай максималната изложеност на кредитен риск е максималната стойност, която предприятието би могло да се наложи да плати, ако се поиска гаранцията, която може да е значително по-висока от стойността, призната като пасив;

                    г) поемане на кредитен ангажимент, който е неотменим през срока на кредитната линия или е отменим само в отговор на съществена неблагоприятна промяна. Ако емитентът не може да уреди кредитния ангажимент нетно в парични средства или друг финансов инструмент, максималната кредитна изложеност е пълната стойност на ангажимента. Това е така, защото е несигурно дали стойността, на която и да е неизтеглена част, може да бъде изтеглена в бъдеще. Това може да е значително по-голяма стойност от стойността, призната като пасив.

Количествени оповестявания на ликвидния риск (параграфи 34, буква а) и 39, букви a) и б))

Б10А (Регламент (ЕО) № 1165/2009, ОВ L 31401.12.2009) В съответствие с параграф 34, буква а) предприятието оповестява обобщени количествени данни за изложеността си на ликвиден риск въз основа на информацията, представяна вътрешно пред ключовия управленски персонал. Предприятието обяснява как е определило тези данни. Ако включените в тези данни изходящи парични потоци (или друг финансов актив) могат:

                    а) да възникнат значително по-рано от посоченото в информацията или

                    б) да се различават значително от посочените в информацията (например за дериватив, който е включен в информацията въз основа на нетно уреждане, но за който контрагентът има опция да изиска брутно уреждане),

предприятието обявява този факт и предоставя количествена информация, която позволява на ползвателите на финансовите му отчети да оценят степента на риска, освен ако тази информация не е включена в анализите на падежите по договор, изисквани в параграф 39, букви а) или б).

Б11 (Регламент (ЕО) № 1165/2009, ОВ L 31401.12.2009) При изготвянето на анализите на падежите, изисквани от параграф 39, букви а) и б), предприятието използва своята преценка, за да определи подходящ брой времеви диапазони. Например, предприятието може да определи, че са подходящи следните времеви диапазони:

                    а) до един месец;

                    б) от един до три месеца;

                    в) от три месеца до една година; както и

                    г) от една до пет години.

Б11А (Регламент (ЕО) № 1165/2009, ОВ L 31401.12.2009) Като съблюдава параграф 39, букви а) и б), предприятието не отделя внедрен дериватив от хибриден (комбиниран) финансов инструмент. За такъв инструмент предприятието прилага параграф 39, буква а).

Б11Б (Регламент (ЕО) № 1165/2009, ОВ L 31401.12.2009) В параграф 39, буква б) от предприятието се изисква да обяви количествен анализ на падежите за деривативните финансови задължения, който посочва оставащите падежи по договор, ако последните са ключови за разбирането на времевия график на паричните потоци. Такъв е например случаят с:

                    а) лихвен суап с оставащ срок на падежа 5 години в хеджиране на паричен поток на финансов актив или пасив с плаваща лихвена ставка.

                    б) всички задължения по заеми.

В параграф 39, букви а) и б) от предприятието се изисква да обяви анализ на падежите за финансовите задължения, който посочва оставащите падежи по договор за някои финансови задължения. В това оповестяване:

                    а) когато контрагентът има избор кога да плати една стойност, пасивът се отнася към най-ранния период, в който предприятието може да бъде задължено да плати. Например финансови пасиви, които предприятието може да бъде задължено да изплати при поискване (например отворени депозити), се включват в най-ранния времеви диапазон.

                    б) когато предприятието е задължено да предоставя суми на вноски, всяка вноска се отнася към най-ранния период, в който предприятието може да бъде задължено да плати. Например, един ангажимент по неизтеглен кредит се включва във времевия диапазон, съдържащ най-ранната дата, на която може да бъде изтеглен.

                    в) за издадените договори за финансови гаранции, максималният размер на гаранцията се отнася към най-ранния период, в който тя може да бъде поискана.

Б11Е (Регламент (ЕО) № 1165/2009, ОВ L 31401.12.2009) Стойностите по договор, оповестени в анализа на падежите (както се изисква в параграф 39, букви а) и б)), са недисконтираните парични потоци по договорите, например:

                    а) брутните задължения по финансови лизинги (преди изваждане на финансовите разходи);

                    б) цените, уточнени във форуърдни споразумения за закупуване на финансови активи с парични средства;

                    в) нетните суми за лихвени суапове от вида „плащане на променливи лихви, получаване на фиксирани лихви“, при които се разменят нетни парични потоци;

                    г) договорените суми за размяна в деривативен финансов инструмент (например валутен суап), при който се разменят брутни парични потоци; както и

                    д) брутни задължения по заеми.

Подобни недисконтирани парични потоци се различават от сумата, отразена в отчета за финансовото състояние, тъй като тя се основава на дисконтирани парични потоци. Когато стойността за плащане не е фиксирана, стойността, която се оповестява, се определя чрез отнасяне към условията, съществуващи в края на отчетния период. Например, когато стойността за плащане варира съобразно промените в някакъв индекс, стойността, която се оповестява, може да се базира на нивото на индекса в края на отчетния период.

Б11Д (Регламент (ЕО) № 1165/2009, ОВ L 31401.12.2009) В параграф 39, буква в) от предприятието се изисква да опише как управлява ликвидния риск, съдържащ се в оповестените в количествените оповестявания (изисквани от параграф 39, букви а) и б)) компоненти. Предприятието оповестява анализ на падежа на финансовите активи, които то държи, за да управлява ликвидния риск (например високоликвидни финансови активи или такива, които биха генерирали парични постъпления за компенсиране на изходящите парични потоци поради финансови задължения), ако тази информация позволява на ползвателите на финансовите му отчети да оценят естеството и степента на ликвидния риск.

Б11Е (Регламент (ЕО) № 1165/2009, ОВ L 31401.12.2009) Други фактори, които предприятието може да отчете при предоставяне на изискваното в параграф 39, буква в) оповестяване, включват – без да се ограничават до – факта дали предприятието:

                    а) се ползва от кредитни улеснения (например кредитни линии на търговски книжа) или други кредитни линии (кредитни улеснения от типа „stand-by“), които може да използва, за да посрещне нуждите си от ликвидност;

                    б) има депозити в централни банки, за да посреща нуждите си от ликвидност;

                    в) има диверсифицирани източници на финансиране;

                    г) има значителна концентрация на ликвиден риск или в активите си, или в източниците си на финансиране;

                    д) има, за управление на ликвидния риск, процедури за вътрешен контрол и планове за извънредни обстоятелства;

                    е) има инструменти, които включват условия за ускорено изплащане (например при снижаване на кредитния рейтинг на предприятието);

                    ж) има инструменти, които могат да изискват предоставянето на обезпечение (например марджин-кол за деривативи);

                    з) има инструменти, които позволяват на предприятието да избира дали да уреди финансовите си задължения чрез наличности (или друг финансов актив) или собствени акции; или

                    и) има инструменти, за които се отнасят условията на споразумения за общо уреждане на задълженията.

Пазарен риск — анализ на чувствителността (параграфи 40 и 41)

Б17 Параграф 40, буква а) изисква анализ на чувствителността за всеки вид пазарен риск, на който е изложено предприятието. В съответствие с параграф Б3 предприятието решава как да обобщи информацията, за да покаже цялостната картина, без да смесва информация с различни характеристики относно излаганията на рискове от съществено различни икономически среди. Например:

                    а) предприятие, което търгува финансови инструменти, може да оповести тази информация отделно за финансовите инструменти за търгуване и тези, които не са за търгуване;

                    б) предприятието не би трябвало да обединява своята изложеност на пазарни рискове от области със свръхинфлация с изложеността си на същите пазарни рискове от области с много ниска инфлация.

Ако предприятието е изложено само на един вид пазарен риск в само една икономическа среда, то не показва информацията в разбивка.

Б18 Параграф 40, буква а) изисква анализът на чувствителността да покаже ефекта върху печалбата или загубата и собствения капитал от разумно възможни промени в съответната рискова променлива (например преобладаващи пазарни лихвени проценти, обменни курсове, цени на инструменти на собствения капитал или стокови цени). За тази цел:

                    а) предприятията не определят каква би била печалбата или загубата за периода, ако съответните рискови променливи са различни. Вместо това предприятията оповестяват ефекта върху печалбата или загубата и собствения капитал на края на отчетния период, приемайки че разумно възможната промяна в съответната рискова променлива е възникнала на края на отчетния период и е била приложена към рисковите експозиции, които съществуват на тази дата. Например, ако предприятието има пасив с плаващ процент в края на годината, то би оповестило ефекта върху печалбата или загубата (т.е. разходите за лихви) за текущата година, ако лихвените проценти бяха варирали с разумно възможни стойности;

                    б) предприятията не оповестяват ефекта върху печалбата или загубата и собствения капитал за всяка промяна в рамките на един обхват от разумно възможни промени на съответната рискова променлива. Оповестяването на ефектите на промените на границите на разумно възможния обхват е достатъчно.

Б19 При определянето на това, какво е разумно възможна промяна в съответната рискова променлива, предприятието взема предвид:

                    а) икономическата среда, в която функционира. Разумно възможната промяна не включва малко вероятни или „най- лошите“ сценарии, или „стрес тестове“. Освен това, ако процентът на промяна на основната рискова променлива е постоянен, предприятието не променя избраната разумно възможна промяна в рисковата променлива. Нека например лихвените проценти да бъдат 5 процента и предприятието да е определило, че колебание в лихвените проценти от ± 50основни пункта е разумно възможно. То би оповестило ефекта върху печалбата или загубата и собствения капитал, ако лихвените проценти се променят на 4,5 % или 5,5 %. В следващия период лихвените проценти са се увеличили на 5,5 %. Предприятието поддържа предположението си, че лихвените проценти може да се колебаят с ± 50 основни пункта (тоест процентът на промяна на лихвените проценти е постоянен). То ще декларира ефекта върху печалбата или загубата и собствения му капитал, ако лихвените проценти се променят на 5 или 6 %. Не е нужно предприятието да преразглежда преценката си, че може да се очаква лихвените проценти да варират с ± 50 основни пункта, освен ако има доказателство, че лихвените проценти са станали значително по-колебливи;

                    б) времевата рамка, в която то прави оценката. Анализът на чувствителността показва ефектите на промени, които се считат за разумно възможни през периода до следващия път, когато предприятието ще представи тези оповестявания, което обикновено е неговият следващ годишен отчетен период.

Б20 Параграф 41 разрешава предприятието да използва анализ на чувствителността, който отразява взаимозависимостите между рисковите променливи, като например, методологията „стойност, изложена на риск“, ако то използва този анализ, за да управлява излагането си на финансови рискове. Това се прилага дори ако такава методология оценява само възможността за загуба и не оценява възможността за печалба. Такова предприятие може да спази параграф41, буква а) чрез оповестяване на вида на използвания модел „стойност, изложена на риск“ (например дали моделът се основава на симулациите Монте Карло), обяснение за това, как работи моделът, и главните предположения (например периода на държане и нивото на увереност). Предприятията могат също да оповестят наблюдавания исторически период и претеглянията, които са прилагани към наблюденията в рамките на този период, обяснение как са разглеждани възможностите за избор при изчисленията и кои променливости и корелации (или, алтернативно, симулации на разпределение на вероятностите Монте Карло) са използвани.

Б21 Предприятието предоставя анализи на чувствителността за целия си бизнес, но може да предоставя различни видове анализи на чувствителността за различните групи финансови инструменти.

Лихвен риск

Б22 Лихвен риск възниква по лихвоносни финансови инструменти, признати в отчетa за финансовото състояние (например кредити и вземания и издадени дългови инструменти) и по някои финансови инструменти, които не са признати в отчетa за финансовото състояние ? (например някои кредитни ангажименти).

Валутен риск

Б23 Валутен риск (или риск на валутната обмяна) възниква по финансови инструменти, които са деноминирани в чуждестранна валута, тоест в парична единица, различна от функционалната парична единица, в която са оценени. За целите на настоящия МСФО, валутен риск не възниква от финансови инструменти, които са непарични позиции, или от финансови инструменти, деноминирани във функционалната парична единица.

Б24 Анализът на чувствителността се оповестява за всяка парична единица, за която рискът, на който е изложено предприятието е, значителен.

Друг ценови риск

Б25 Друг ценови риск възниква по финансови инструменти на собствения капитал поради промени, например, в стоковите цени или цените на инструментите на собствения капитал. За да спази параграф 40, предприятието може да оповести ефекта от намалението в определен индекс на фондовия пазар, стокова цена или друга рискова променлива. Например, ако предприятието дава гаранции по остатъчната стойност, които са финансови инструменти, то оповестява увеличението или намалението в стойността на активите, към които се прилага гаранцията.

Б26 Два примера за финансови инструменти, които пораждат ценови риск на собствения капитал, са притежаването на собствен капитал на друго предприятие и инвестиция в тръст, който от своя страна притежава инвестиции в инструменти на собствения капитал. Други примери включват форуърдни договори и опции за купуване или продаване на определени количества от инструменти на собствения капитал и суапове, които са индексирани към цени на собствен капитал. Справедливите стойности на такива финансови инструменти се влияят от промените в пазарните цени на лежащите в основата им инструменти на собствения капитал.

Б27 В съответствие с параграф 40, буква а) чувствителността на печалбата или загубата (която възниква, например от инструменти, класифицирани като отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата, и обезценките на финансовите активи на разположение за продажба) се оповестява отделно от чувствителността на собствения капитал (която възниква, например от инструменти, класифицирани като на разположение за продажба).

Б28 Финансови инструменти, които предприятието класифицира като инструменти на собствения капитал, не се преоценяват. Нито печалбата или загубата, нито собственият капитал зависят от риска на цените на собствения капитал на тези инструменти. Поради това не е необходим анализ на чувствителността.

ОТПИСВАНЕ (ПАРАГРАФИ 42В—42З)

Продължаващо участие (параграф 42В)

Б29 (Регламент (ЕО) № 1205/2011, ОВ L 30523.11.2011) С оглед прилагане на изискванията за оповестяване в параграфи 42Д—42З оценяването на продължаващото участие в прехвърлен финансов актив се извършва на равнището на отчитащото се предприятие. Ако дъщерно предприятие например прехвърли на трета несвързана страна финансов актив, в който компанията майка има продължаващо участие, дъщерното предприятие не взима предвид това участие, когато определя в своите самостоятелни финансови отчети (т.е. когато самото то е отчитащата се структура) дали самото то има продължаващо участие в прехвърления актив. Когато обаче в консолидираните финансови отчети (т.е. на цялото обединение) компанията майка определя дали има продължаващо участие в прехвърлен от свое дъщерно предприятие актив, тя взима предвид продължаващото участие (на самата нея или на друг член на обединението).

Б30 (Регламент (ЕО) № 1205/2011, ОВ L 30523.11.2011) Предприятието няма продължаващо участие в прехвърлен финансов актив, ако в рамките на прехвърлянето нито запазва договорните права или задължения, присъщи на прехвърления финансов актив, нито придобива нови договорни права или задължения, свързани с него. Предприятието няма продължаващо участие в прехвърлен финансов актив, ако няма нито участие в бъдещата възвращаемост на прехвърления финансов актив, нито задължение да извършва каквито и да е бъдещи плащания във връзка с него.

Б31 (Регламент (ЕО) № 1205/2011, ОВ L 30523.11.2011) Продължаващо участие в прехвърлен финансов актив може да произтече от договорни разпоредби в споразумението за прехвърляне или от друго споразумение с получателя на прехвърлените активи или с трета страна, която се включва във връзка с прехвърлянето.

Прехвърлени и неизцяло отписани финансови активи

Б32 (Регламент (ЕО) № 1205/2011, ОВ L 30523.11.2011) В параграф 42Г се изисква оповестяване когато всички прехвърлени финансови активи или някои от тях не подлежат на отписване. Тези оповестявания се изискват на всяка отчетна дата, на която предприятието продължава да признава прехвърлените финансови активи, независимо от датата на извършване на прехвърлянията.

Видове продължаващо участие (параграфи 42Д—42З)

Б33 (Регламент (ЕО) № 1205/2011, ОВ L 30523.11.2011)В параграфи 42Д—42З се изискват количествени и качествени оповестявания за всеки вид продължаващо участие в отписани финансови активи. Предприятието обединява продължаващото си участие по видове, които дават точна представа за изложеността му на риск. Например предприятието може да обедини продължаващото си участие по видове финансови инструменти (например обезпечения или кол-опции) или видове прехвърляне (фактуриране на вземания, секюритизации и отдаване на заем на ценни книжа).

Анализ на падежите на недисконтираните изходящи парични потоци, необходими за обратното закупуване на прехвърлени активи (параграф 42Д, буква д))

Б34 (Регламент (ЕО) № 1205/2011, ОВ L 30523.11.2011) В параграф 42Д, буква д) от предприятието се изисква да оповести анализ на падежите на недисконтираните изходящи парични потоци, необходими за обратното закупуване на отписани финансови активи или на други суми, платими на получателя във връзка с отписаните финансови активи, с цел да се покаже оставащият договорен срок до падежа на активите, обект на продължаващо участие. В този анализ се разграничават изискуемите за плащане парични потоци (например форуърди), паричните потоци, които евентуално ще бъдат изискуеми за плащане (например писмени пут-опции), както и паричните потоци, които предприятието може да реши да плати (например закупени кол-опции).

Б35 При изготвянето на изисквания в параграф 42Д, буква д) анализ на падежите предприятието само преценява как да определи подходящ брой времеви интервали. Например предприятието може да прецени, че са подходящи следните падежни времеви интервали:

                    а) до един месец;

                    б) от един до три месеца;

                    в) от три до шест месеца;

                    г) от шест месеца до една година;

                    д) от една до три години;

                    е) от три до пет години; и

                    ж) над пет години.

Б36 (Регламент (ЕО) № 1205/2011, ОВ L 30523.11.2011) Ако възможните падежи са няколко, паричните потоци се включват въз основа на най-ранната дата, на която предприятието трябва или му е позволено да извърши плащане.

Количествена информация (параграф 42Д, буква е))

Б37 (Регламент (ЕО) № 1205/2011, ОВ L 30523.11.2011) Изискваната в параграф 42Д, буква е) количествена информация съдържа описание на отписаните финансови активи и естеството и целта на продължаващото участие в активите след прехвърлянето им. В нея се описват и рисковете, на които е изложено предприятието, в частност:

                    а) описание на начина, по който предприятието управлява риска, присъщ на продължаващото участие в отписаните финансови активи.

                    б) дали предприятието е задължено да понесе загуби преди останалите страни, както и степенуването и сумата на загубите, понесени от страните, чийто дял в актива е с по-ниска степен от този на предприятието (т.е. неговото продължаващо участие в актива).

                    в) описание на задействащите механизми, свързани със задължения за предоставяне на финансова подкрепа или обратно закупуване на прехвърлен финансов актив.

Печалба или загуба при отписване (параграф 42Ж, буква а))

Б38 (Регламент (ЕО) № 1205/2011, ОВ L 30523.11.2011) В параграф 42Ж, буква а) от предприятието се изисква да оповестява печалбата или загубата при отписване на финансов актив, в който предприятието има продължаващо участие. Предприятието оповестява дали при отписването е налице печалба или загуба поради факта, че справедливата стойност на компонентите на вече отписания актив (т.е. участието в отписания актив и участието, задържано от предприятието) се различават от справедливата стойност на вече отписания актив като цяло. В този случай предприятието оповестява и дали в оценяването на справедливата стойност е била взета предвид съществена информация, която не се е основавала на данни от наблюдаван пазар, както е посочено в параграф 27А.

Допълнителна информация (параграф 42З)

Б39 (Регламент (ЕО) № 1205/2011, ОВ L 30523.11.2011) Изискваните в параграфи 42Г—42Ж оповестявания може и да не са достатъчни с оглед постигането на заложените в параграф 42Б цели на оповестяването. В такъв случай предприятието оповестява всякаква допълнителна информация, която смята за необходимо с оглед постигането на тези цели. Предприятието само преценява според обстоятелствата количеството допълнителна информация, която е необходимо да предостави, за да удовлетвори информационните потребности на ползвателите, както и на кои аспекти в нея да наблегне и до каква степен. Необходимо е да се поддържа равновесие между претоварването на финансовите отчети с излишни подробности, които може да не помогнат на ползвателите на финансовите отчети, и пропускането на важна информация в резултат на прекалено обобщаване.

Locations of visitors to this page
Tyxo.bg counter
Site Meter
Google Analytics Alternative
Clicky

Реклама

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d блогъра харесват това: