2009/132/ЕО: Директива 2009/132/ЕО на Съвета от 19 октомври 2009 година за определяне приложното поле на член 143, букви б) и в) от Директива 2006/112/ЕО по отношение на освобождаването от данък добавена стойност при окончателен внос на някои стоки (Кодифицирана версия)


ДИРЕКТИВА 2009/132/ЕО НА СЪВЕТАот 19 октомври 2009 годиназа определяне приложното поле на член 143, букви б) и в) от Директива 2006/112/ЕО по отношение на освобождаването от данък добавена стойност при окончателен внос на някои стоки(кодифицирана версия)(ОВ L 292, 10.11.2009 г., стp. 5)

Изменена с:

  Официален вестник
  №страницадата
►M1 ДИРЕКТИВА (ЕС) 2017/2455 НА СЪВЕТА от 5 декември 2017 година  L 348729.12.2017
 M2Изменена с: РЕШЕНИЕ (ЕС) 2020/1109 НА СЪВЕТА от 20 юли 2020 година  L 244329.7.2020

▼B 

ДИРЕКТИВА 2009/132/ЕО НА СЪВЕТА

от 19 октомври 2009 година

за определяне приложното поле на член 143, букви б) и в) от Директива 2006/112/ЕО по отношение на освобождаването от данък добавена стойност при окончателен внос на някои стоки

(кодифицирана версия)

ДЯЛ I

ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

С настоящата директива се определят приложното поле на освобождаванията от данък върху добавената стойност (по-нататък наричан „ДДС“), посочени в 143, букви б) и в) от Директива 2006/112/ЕО, както и правилата за прилагането им, посочени в член 145 от посочената директива.

Съгласно член 131 и член 143, букви б) и в) от Директива 2006/112/ЕО държавите-членки прилагат освобождаванията, предвидени в настоящата директива, в съответствие с условията, които те определят с цел осигуряване на тяхното правилно и безпрепятствено прилагане и предотвратяването на всяка измама, укриване на данъци и евентуални злоупотреби.

Член 2

1.   

За целите на прилагането на настоящата директива:

а) 

„внос“ е вносът, както е определен в член 30 от Директива 2006/112/ЕО, както и предоставянето за употреба, след излизане от един от режимите, предвидени в член 157, параграф 1, буква а) от посочената директива или от режим на временно допускане или транзит;

б) 

„лично имущество“ са вещите, предназначени за лична употреба от заинтересованите лица или за нуждите на домакинството им, по-специално домакинско имущество, велосипеди и мотоциклети, частни моторни превозни средства и ремаркета към тях, каравани за къмпинг, плавателни съдове за развлечение и частни самолети, както и провизии за домакинството, в рамките на обичайните за едно семейство запаси, и домашни любимци и ездитни животни;

в) 

„домакинско имущество“ са лични вещи, спално бельо, мебелировка и оборудване, предназначени за лично ползване от заинтересуваните лица или за посрещане на нуждите на домакинството им;

г) 

„алкохолни продукти“ са продукти (бира, вино, напитки на винена или алкохолна основа, бренди, ликьори и други спиртни напитки и др.), попадащи в кодове по КН 2203 —2208 ;

д) 

„Общността“ е територията на държавите-членки, на която се прилага Директива 2006/112/ЕО.

2.   

Естеството и количеството на личното имущество не следва да свидетелстват за какъвто и да е търговски интерес, нито да са предназначени за стопанска дейност по смисъла на член 9, параграф 1 от Директива 2006/112/ЕО. Въпреки това, преносими инструменти за занаят или свободна професия, които са нужни на заинтересованото лице за упражняване на професията му, също представляват лично имущество.

ДЯЛ II

ВНОС НА ЛИЧНО ИМУЩЕСТВО, СОБСТВЕНОСТ НА ЛИЦА, КОИТО ИДВАТ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ ИЛИ ТЕРИТОРИИ

ГЛАВА 1

Лично имущество принадлежащо на физически лица, които прехвърлят обичайното си място на пребиваване към Общността

Член 3

При условията на членове 4—11 се освобождава от ДДС вносът на лично имущество от физически лица, които прехвърлят обичайното си място на пребиваване, разположено извън Общността, към една държава-членка.

Член 4

Освобождаването при внос се ограничава до лично имущество, по отношение на което:

а) 

с изключение на особени случаи, оправдани от обстоятелствата, е било във владение на заинтересованото лице и което е било ползвано, що се отнася до непотребими вещи, от него в предишното му обичайно място на пребиваване в продължение на не по-малко от шест месеца преди датата, на която лицето прекратява обичайното си място на пребиваване извън Общността;

б) 

е предназначено да бъде използвано за същите цели в новото място на пребиваване.

В допълнение, за освобождаването при внос на лично имущество държавите-членки могат да поставят условието това имущество да е било обложено с обичайните за него мита и/или данъци било в държавата или територията на произхода, било в държавата или територията на износа.

Член 5

Освобождаване се разрешава само на лица с обичайно място на пребиваване извън Общността за непрекъснат период от поне дванадесет месеца.

Въпреки това, компетентните органи могат да предоставят изключения от правилото, посочено в първа алинея, при условие че заинтересованото лице е имало ясно намерение да пребивава извън Общността за минимален период от дванадесет месеца.

Член 6

Изключват се от обхвата на освобождаването:

а) 

алкохолни продукти;

б) 

тютюн и тютюневи изделия;

в) 

превозни средства, използвани за търговски цели;

г) 

предмети, използвани при осъществяване на търговска дейност или професия, с изключение на преносими инструменти за упражняване на занаят или свободна професия.

Превозни средства с двойно предназначение, използвани за търговски или професионални цели, могат също да бъдат изключени от обхвата на освобождаването.

Член 7

1.   

Освен в особени случаи, освобождаването се предоставя само по отношение на лично имущество, декларирано за окончателен внос преди изтичането на срок от 12 месеца, считано от датата на установяване на обичайното място на пребиваване на заинтересованото лице в Общността.

2.   

Личното имущество може да бъде внесено с няколко отделни пратки в рамките на срока, посочен в параграф 1.

Член 8

1.   

Личното имущество не може да бъде давано на заем, залагано като обезпечение, отдавано под наем или прехвърляно, възмездно или безвъзмездно, преди изтичането на дванадесет месеца, считано от датата на декларацията за окончателен внос, без компетентните органи да бъдат предварително уведомени за това.

2.   

За заемане, залагане като обезпечение, отдаване под наем или прехвърляне преди изтичане на периода, посочен в параграф 1, се дължи съответен ДДС за съответните стоки при ставката, приложима за дадения вид стоки към датата на заемането, залагането, отдаването под наем или прехвърлянето, според вида на стоките и стойността им, установена или призната към тази дата от компетентните органи.

Член 9

1.   

Чрез дерогация от член 7, параграф 1, може да се предостави освобождаване при окончателен внос на лично имущество, преди заинтересованото лице да е установило обичайното си място на пребиваване в Общността, при условие че това лице се задължи действително да установи обичайното си място на пребиваване там в срок от шест месеца. Поетото задължение се придружава от гаранция, видът и размерът на която се определят от компетентните органи.

2.   

При прилагане на параграф 1, срокът, предвиден в член 4, първа алинея, буква а), се изчислява от датата на вноса в Общността.

Член 10

1.   

Когато поради своите професионални задължения заинтересованото лице напусне третата държава или територия, в която е било обичайното му място на пребиваване, без едновременно с това да е установило обичайното си място на пребиваване на територията на държава-членка, но с намерението да го направи, компетентните органи могат да разрешат освобождаване на личното имущество, което това лице пренася на посочената територия за тази цел.

2.   

Освобождаването, посочено в параграф 1, на лично имущество се предоставя в съответствие с условията, предвидени в членове 3—8, като при това:

а) 

сроковете, предвидени в член 4, първа алинея, буква а) и член 7, параграф 1, се изчисляват считано от датата на вноса;

б) 

срокът посочен в член 8, параграф 1, се изчислява, считано от датата, на която заинтересованото лице действително установи обичайното си място на пребиваване на територията на Общността.

3.   

Освобождаването е обвързано с поемането от заинтересованото лице на задължение действително да установи обичайното си място на пребиваване на територията на Общността в срок, определен от компетентните органи при отчитане на обстоятелствата. Последните могат да поискат това задължение да бъде придружено с гаранция, видът и размерът на която се определя от тях.

Член 11

Компетентните органи могат да дерогират от член 4, първа алинея, букви а) и б), член 6, първа алинея, букви в) и г) и член 8 в случаите, когато едно лице трябва да прехвърли обичайното си място на пребиваване на територията на една от държавите-членки по извънредни политически причини.

ГЛАВА 2

Имущество, внасяно поради встъпване в брак

Член 12

1.   

Освобождават се при внос, при спазване на членове 13—16, зестрата и движими вещи, включително нови такива, принадлежащи на лице, което прехвърля обичайното си място на пребиваване на територията на Общността поради встъпване в брак.

Освобождават се при внос също така подаръци, които се дават обичайно при встъпване в брак и се получават от лице, отговарящо на установените в първа алинея условия, от лица, които са с обичайно постоянно място на пребиваване извън Общността. Това освобождаване се прилага за подаръци с единична стойност не повече от 200 EUR. Държавите-членки могат, все пак, да предоставят освобождаване за повече от 200 EUR, при условие че стойността на всеки освободен подарък не е повече от 1 000 EUR.

2.   

Държавите-членки могат да поставят освобождаването на стоките по параграф 1, първа алинея, под условие облагането им или в държавата или територията на произход, или в държавата или територията на износа, с митата или данъците, които обикновено се дължат за тях.

Член 13

Могат да се ползват от освобождаването само лица:

а) 

чието обичайно място на пребиваване е било извън Общността за непрекъснат период от поне 12 месеца;

б) 

които представят доказателство за встъпване в брак.

Възможно е обаче да се направи дерогация от правилото, уредено в първа алинея, буква а), при условие че заинтересованото лице е имало ясно намерение да живее извън Общността за минимален период от поне дванадесет месеца.

Член 14

Не се разрешава освобождаване за алкохолни продукти, тютюн или тютюневи изделия.

Член 15

1.   

Освен в изключителни случаи, освобождаването се предоставя само по отношение на окончателния внос на стоки:

а) 

най-рано два месеца преди датата, определена за встъпването в брак; и

б) 

най-късно четири месеца след датата на встъпване в брак.

В случая, посочен в буква а), освобождаването може да се обвърже с представяне на подходяща гаранция, видът и размерът на която се определят от компетентните органи.

2.   

Стоките, ползващи се от освобождаването, могат да бъдат внесени с няколко отделни пратки в рамките на срока, посочен в параграф 1.

Член 16

1.   

Личното имущество не може да бъде давано на заем, залагано като обезпечение, отдавано под наем или прехвърляно, възмездно или безвъзмездно, до изтичането на дванадесет месеца от датата на декларацията за окончателен внос, без компетентните органи да бъдат предварително уведомени за това.

2.   

Всяко заемане, залагане като обезпечение, отдаване под наем или прехвърляне преди изтичане на периода по параграф 1 води до заплащане на съответен ДДС за указаните стоки при ставката, приложима към датата на заемането, залагането, отдаването под наем или прехвърлянето, съгласно вида на стоките и стойността им, установена или призната към тази дата от компетентните органи.

ГЛАВА 3

Лично имущество, придобито по наследство

Член 17

Освобождава се при внос, при условията на членове 18, 19 и 20, лично имущество, придобито по наследство по закон или завещание от физическо лице, чието обичайно място на пребиваване е в Общността.

Член 18

Не се разрешава освобождаване за:

а) 

алкохолни продукти;

б) 

тютюн и тютюневи изделия;

в) 

превозни средства, използвани за търговски цели;

г) 

предмети, използвани при осъществяване на търговска дейност или професия, с изключение на преносими инструменти за занаят или свободна професия, необходими за упражняване на търговската дейност или професията на починалия;

д) 

запаси от суровини и готова или незавършена продукция;

е) 

животни и запаси от селскостопански продукти в количества, по-големи от съответстващите на обичайните нужди на семейството.

Член 19

1.   

Освобождаването се предоставя само за лично имущество, окончателно внесено не по-късно от две години от датата, на която лицето придобие владение върху имуществото (окончателното уреждане на наследството).

В особени случаи обаче този срок може да бъде удължен от компетентните органи.

2.   

Стоките могат да бъдат внесени с няколко отделни пратки в рамките на срока, указан в параграф 1.

Член 20

Членове 17, 18 и 19 се прилагат mutatis mutandis за лично имущество, придобито по наследство чрез завещание от юридически лица с нестопанска цел, които са установени на територията на Общността.

ДЯЛ III

ВНОС НА УЧЕБНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, УЧЕБНИ ПОСОБИЯ И ДРУГО ДОМАКИНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА УЧЕНИЦИ ИЛИ СТУДЕНТИ

Член 21

1.   

Освобождават се при внос принадлежности, учебни пособия и домакинско оборудване, които представляват обичайното обзавеждане за стая на ученик или студент, който ще пребивава в Общността с цел обучение, и които са предназначени за лична употреба през периода на обучението.

2.   

За целите на настоящия член:

а) 

„ученик“ или „студент“ е всяко лице, записано в редовна форма на обучение в учебно заведение;

б) 

„принадлежности“ е лично и спално бельо, както и облекло, включително ново;

в) 

„учебни пособия“ са всички предмети и инструменти (включително калкулатори и пишещи машини), които обикновено се използват от ученици или студенти за целите на обучението им.

Член 22

Освобождаването се предоставя поне веднъж за учебна година.

▼M1 —————

▼B

ДЯЛ V

ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ И ДРУГО ОБОРУДВАНЕ, ВНАСЯНИ ПРИ ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА

Член 25

1.   

Без да се засягат мерките в сила в държавите-членки в областта на промишлената и търговската политика и при спазването на членове 26—29, държавите-членки могат да разрешат освобождаване при внос на дълготрайни активи и друго оборудване, принадлежащо на предприятия, които окончателно преустановяват дейността си в трети държави или трети територии на износ с цел да започнат подобна дейност в Общността, и които в съответствие с член 213, параграф 1 от Директива 2006/112/ЕО предварително са уведомили компетентните органи на държавата-членка на дейността за започването на тази дейност.

Когато преместваното предприятие е селскостопанска ферма, живият добитък също се освобождава при внос.

2.   

За целите на параграф 1:

а) 

„дейност“ е икономическа дейност по смисъла на член 9, параграф 1 от Директива 2006/112/ЕО;

б) 

„предприятие“ е независима икономическа единица от производствения сектор или сектора на услугите.

Член 26

1.   

Освобождаването се ограничава до дълготрайни активи и оборудване, които:

а) 

с изключение на особени случаи съобразно обстоятелствата, са били действително използвани в предприятието в продължение на не по-малко от 12 месеца преди датата, на която предприятието е преустановило дейността си в третата държава или територия, от които се е преместило;

б) 

са предназначени да бъдат използвани за същите цели след преместването;

в) 

са предназначени за упражняване на дейност, която не е освободена по силата на членове 132, 133, 135 и 136 от Директива 2006/112/ЕО;

г) 

съответстват по вид и размер на съответното предприятие.

2.   

До влизането в сила на общите правила по член 176, първа алинея от Директива 2006/112/ЕО държавите-членки могат напълно или частично да изключат от освобождаване дълготрайни активи, за които те са приложили член 176, втора алинея от посочената директива.

Член 27

Не се ползват от освобождаване предприятията, установени извън Общността, чието преместване на територията на Общността се дължи или е направено с цел сливане с предприятие, установено в Общността или вливане в такова предприятие, без това да води до започване на нова дейност.

Член 28

Не се разрешава освобождаване за:

а) 

превозни средства, нямащи характер на инструменти за производство или предоставяне на услуги;

б) 

доставки от всякакъв вид, предназначени за потребление от човека или за хранене на животни;

в) 

гориво и запаси от суровини или завършена или незавършена продукция;

г) 

добитък, намиращ се във владение на търговци на добитък.

Член 29

С изключение на особени случаи, оправдани от обстоятелствата, освобождаването се предоставя само за дълготрайни активи и друго оборудване, внесени преди изтичането на 12 месеца, считано от датата, на която предприятието е преустановило дейността си извън третата държава или територия на износ.

ДЯЛ VI

ВНОС НА НЯКОИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ И ПРОДУКТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА УПОТРЕБА В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

ГЛАВА 1

Продукти, добити от селскостопански производители на Общността от имоти, разположени в трети държави или територии

Член 30

1.   

Освобождават се при внос, при условията на членове 31 и 32, селскостопански продукти, продукти от животновъдство, пчеларство, градинарство и горско стопанство, добити в имоти, разположени в трета държава или територия, намиращи се в непосредствена близост до територията на Общността и обработвани от селскостопански производители, чието основно място на стопанска дейност се намира в Общността, в непосредствена близост до съответната държава или територия.

Освобождават се при внос също така чистокръвни коне на възраст не повече от шест месеца, които са родени в трета държава или територия от животно, оплодено в Общността и впоследствие временно изнесено за раждането.

2.   

За ползването на освобождаването, посочено в параграф 1, първа алинея, продуктите от животновъдство е необходимо да са получени от животни, отгледани, придобити или внесени в съответствие с общите митнически условия относно вноса на държавата-членка на вноса.

Член 31

Освобождаването се ограничава до продукти, които не са претърпели друга обработка или преработка освен тази, която обикновено следва тяхното събиране или производство.

Член 32

Освобождаване се предоставя само за продукти, внесени от селскостопанския производител или от негово име.

Член 33

Настоящата глава се прилага mutatis mutandis за рибни продукти или продуктите от риболов, уловени в езерата или реки, с които граничи територията на Общността, от риболовци, установени в Общността, и за продукти от улов, осъществяван в езера или реки от ловци, установени в Общността.

ГЛАВА 2

Семена, торове и продукти за обработка на почвата и посевите

Член 34

Освобождават се при внос, при условията на член 35, семена, торове и продукти за обработка на почвата и посевите, предназначени за използване в имот, разположен в Общността, в непосредствена близост с трета държава или територия, и обработван от селскостопански производители, чието основно място на стопанска дейност се намира в съответната държава или територия, в непосредствена близост с територията на Общността.

Член 35

1.   

Освобождаването се ограничава до количествата семена, торове или други продукти, необходими за обработването на имота.

То се предоставя само за семена, торове и други продукти, които се внасят в Общността лично от селскостопанския производител или от негово име.

2.   

Държавата-членка на вноса може да обвърже освобождаването с условие за реципрочност.

ДЯЛ VII

ВНОС НА ТЕРАПЕВТИЧНИ ВЕЩЕСТВА, ЛЕКАРСТВА, ЛАБОРАТОРНИ ЖИВОТНИ И БИОЛОГИЧНИ ИЛИ ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА

ГЛАВА 1

Лабораторни животни и биологични или химически вещества, предназначени за изследвания

Член 36

1.   

Освобождават се при внос:

а) 

специално подготвени животни, изпратени безплатно за лабораторни цели;

б) 

биологични или химически вещества, които се внасят при спазване на ограниченията и условията, установени в член 60 от Регламент (ЕИО) № 918/83 на Съвета от 28 март 1983 г. Относно установяване на режима на Общността за митнически освобождавания ( 1 ).

2.   

Освобождаването, посочено в параграф 1, се ограничава до животни и биологични или химически вещества, предназначени за:

а) 

публични организации, чиято основна дейност е в областта на образованието или научните изследвания, включително звена на публични организации, чиято основна дейност е в областта на обучението или научните изследвания, или

б) 

частни организации, чиято основна дейност е в областта на образованието или научните изследвания и които са получили разрешение от компетентните органи да получават тези стоки, предмет на освобождаването.

ГЛАВА 2

Терапевтични вещества с човешки произход и реактиви за определяне на кръвната група и за тъканно типизиране

Член 37

1.   

Без да се засяга освобождаването, предвидено в член 143, буква а) от Директива 2006/112/ЕО, и при условията на член 38 от настоящата директива, се разрешава освобождаване на:

а) 

терапевтични вещества от човешки произход;

б) 

реактиви за определяне на кръвната група;

в) 

реактиви за тъканно типизиране.

2.   

За целите на параграф 1:

а) 

„терапевтични вещества от човешки произход“ са човешката кръв и нейните производни (естествена човешка кръв; изсушена човешка плазма; човешки албумин и устойчиви разтвори на протеин от човешка плазма, човешки имуноглобулин и човешки фибриноген);

б) 

„реактиви за определяне на кръвната група“ са всички реактиви от човешки, животински, растителен или друг произход, използвани за определяне на кръвната група и за откриване на кръвни несъответствия;

в) 

„реактиви за тъканно типизиране“ са всички реактиви от човешки, животински, растителен или друг произход, използвани за тъканно типизиране.

Член 38

Освобождаването се ограничава до продукти, които:

а) 

са предназначени за институции или лаборатории, одобрени от компетентните органи, изключително за употреба за нетърговски медицински или научни цели;

б) 

са придружени от сертификат за съответствие, издаден от надлежно упълномощен орган в държавата или територията на произход;

в) 

се държат в контейнери със специален етикет за идентификация.

Член 39

Освобождаването включва специалната опаковка, която е от съществено значение за превоза на терапевтичните вещества от човешки произход или на реактивите за определяне на кръвната група и за тъканно типизиране, както и всички разтворители и принадлежности, необходими за тяхното използване, които могат да бъдат включени в пратките.

ГЛАВА 3

Референтни вещества за качествения контрол на медицински продукти

Член 40

Освобождават се при внос пратки, които съдържат проби от референтни вещества, разрешени от Световната здравна организация за качествен контрол на материалите, използвани при производството на медицински продукти, и които са адресирани до получатели, упълномощени от компетентните органи на държавите-членки да получават такива пратки освободени.

ГЛАВА 4

Фармацевтични продукти, използвани при международни спортни прояви

Член 41

Освобождават се при внос фармацевтични продукти на хуманната или ветеринарната медицина, предназначени за употреба от участващи в международни спортни прояви хора или животни, в границите на необходимото за удовлетворяване на техните нужди по време на престоя им в Общността.

ДЯЛ VIII

СТОКИ ЗА БЛАГОТВОРИТЕЛНИ ИЛИ ФИЛАНТРОПИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ

ГЛАВА 1

Обща разпоредба

Член 42

Държавите-членки могат да наложат ограничения относно количеството или стойността на стоките, ползващи се с освобождаване по силата на глави 2, 3 и 4, с цел да предотвратят евентуални злоупотреби и да се борят със сериозните нарушения на конкуренцията.

ГЛАВА 2

Стоки, внесени за постигането на общи цели

Член 43

1.   

При условията на членове 44, 45 и 46 се освобождават:

а) 

вещи от първа необходимост, получени безвъзмездно и внесени от държавни организации или други одобрени от компетентните органи благотворителни или филантропични организации, с цел да бъдат разпределени безплатно между нуждаещи се лица;

б) 

стоки от всякакъв род, изпратени безплатно от лице или организация, установени извън Общността, без изпращачът да има каквито и да е търговски намерения, на държавни организации или други одобрени от компетентните органи благотворителни или филантропични организации, с цел да се наберат средства за определени благотворителни акции в полза на нуждаещи се лица;

в) 

оборудване и офис материали, изпратени безплатно от лице или организация, установени извън Общността, без изпращачът да има каквито и да е търговски намерения, на държавни организации или други одобрени от компетентните органи благотворителни или филантропични организации, с цел да се използват единствено за нуждите на функционирането им или за постигане на благотворителни или филантропични цели, които те преследват.

2.   

За целите на параграф 1, буква а) „вещи от първа необходимост“ са вещи, необходими за удовлетворяване на основните нужди на човека, като например храна, лекарства, облекло и завивки.

Член 44

Не се освобождават:

а) 

алкохолни продукти;

б) 

тютюн и тютюневи изделия;

в) 

кафе и чай;

г) 

моторни превозни средства, с изключение на линейки.

Член 45

Освобождаване се предоставя само на организации, чийто начин на водене на счетоводството позволява на компетентните органи да осъществяват контрол върху дейността им и които предоставят всички считани за необходими гаранции.

Член 46

1.   

Организацията, имаща право на освобождаване, не може да дава на заем, да отдава под наем или прехвърля, възмездно или безвъзмездно, стоките по член 43, за цели, различни от указаните в параграф 1, букви а) и б) на посочения член, без компетентните органи да бъдат предварително уведомени за това.

2.   

В случай че стоките и оборудването бъдат дадени на заем, отдадени под наем или прехвърлени на организация, имаща право на освобождаване по силата на членове 43 и 45, освобождаването остава в сила, ако последната използва стоките и оборудването за цели, които дават правото на такова освобождаване.

В другите случаи заемането, отдаването под наем или прехвърлянето се поставя в зависимост от предварителното заплащане на ДДС при внос съгласно ставката, приложима към датата на заемането, отдаването под наем или прехвърлянето, според вида на стоките и оборудването или оборудването и стойността, установена или призната към тази дата от компетентните органи.

Член 47

1.   

Организациите, посочени в член 43, които престанат да изпълняват условията, при които възниква право на освобождаване, или които възнамеряват да използват освободените стоки и оборудване за цели, различни от предвидените в указания член, са длъжни да уведомят за това компетентните органи.

2.   

Стоки във владение на организации, които престанат да изпълняват условията, при които възниква право на освобождаване, подлежат на облагане със съответния ДДС при внос съгласно ставката, приложима към датата, на която тези условия престанат да бъдат изпълнявани, съгласно вида на стоките и оборудването и стойността им, установена или призната към тази дата от компетентните органи.

3.   

Стоки, използвани от организация, на която е предоставено освобождаването, за цели, различни от предвидените в член 43, подлежат на облагане със съответния ДДС при внос съгласно ставката, приложима към датата, на която те са отклонени за друг вид използване, съгласно вида на стоките и оборудването и стойността им, установена или призната на тази дата от компетентните органи.

ГЛАВА 3

Вещи, внесени за подпомагане на лица с увреждания

Член 48

1.   

Освобождават се при внос вещите, специално предназначени за обучението, наемането на работа или социалната интеграция на слепите лица и на други лица с физически или умствени увреждания, ако тези вещи:

а) 

се внасят от институции или организации, чиято основна дейност е в областта на образованието или подпомагането на лицата с увреждания, които са получили разрешение от компетентните органи на държавите-членки да получават указаните вещи, без да дължат данък; и

б) 

са предоставени на тези институции или организации безвъзмездно и без каквито и да е търговски намерения от страна на дарителя.

2.   

Освобождаването се прилага по отношение на специфични резервни части, детайли или принадлежности, предназначени специално за въпросните вещи, и за инструменти, необходими за поддръжката, проверката, калибрирането и поправката на указаните вещи, при условие че тези резервни части, детайли, принадлежности или инструменти се внасят едновременно с указаните вещи или ако се внасят впоследствие, могат да бъдат определени като предназначени за вещите, освободени по-рано при внос или отговарящи на условията за освобождаване към момента на заявяване за внос на дадените специфични резервни части, детайли, принадлежности и инструменти.

3.   

Вещите, освободени при внос, не могат да бъдат използвани за цели, различни от целите на обучението, наемането на работа или социалната интеграция на слепите лица или други лица с увреждания.

Член 49

1.   

Институциите или организациите — получателки на вещите, освободени при внос, могат, без да се цели печалба, да ги дават на заем, да ги отдават под наем или прехвърлят, възмездно или безвъзмездно на посочените в член 48 лица, които те подпомагат, без да се дължи ДДС при внос.

2.   

Заемане, отдаване под наем или прехвърляне при условия, различни от предвидените в параграф 1, не е възможно, без компетентните органи да бъдат предварително уведомени за това.

В случай че вещ бъде дадена на заем, отдадена под наем или прехвърлена на институция или организация, имаща право на това освобождаване, освобождаването продължава да бъде в сила, ако последната използва вещта за цели, от които възниква право на такова освобождаване.

В другите случаи заемането, отдаването под наем или прехвърлянето се обвързва с предварителното плащане на ДДС при ставката, приложима към датата на заемането, отдаването под наем или прехвърлянето според вида на вещите и стойността им, установена или призната към тази дата от компетентните органи.

Член 50

1.   

Институциите или организациите, посочени в член 48, които престанат да изпълняват условията, при които възниква право на освобождаване, или които възнамеряват да използват освободените при внос вещи за цели, различни от предвидените в посочения член, са длъжни да уведомят за това компетентните органи.

2.   

Вещи във владение на институции или организации, които престанат да изпълняват условията, при които възниква право на освобождаване, подлежат на облагане със съответния ДДС при внос съгласно ставката, приложима към датата, на която тези условия престават да бъдат изпълнявани според вида на вещите, и стойността им, установена или призната към тази дата от компетентните органи.

3.   

Вещи, използвани за цели, различни от предвидените в член 48, от институция или организация, ползваща се от освобождаване, подлежат на облагане със съответния ДДС при внос съгласно ставката, приложима към датата, на която те са отклонени за друг вид използване, според вида на вещите и стойността им, установена или призната към тази дата от компетентните органи.

ГЛАВА 4

Стоки, внесени за подпомагане на пострадали от бедствия

Член 51

При условията на членове 52—57 вещите, внесени от държавни организации или други одобрени от компетентните органи благотворителни или филантропични организации, се освобождават при внос, когато са предназначени:

а) 

за безплатно разпределение между пострадали от бедствия, засегнали територията на една или повече държави-членки;

б) 

за безвъзмездно предоставяне за ползване от пострадали от такива бедствия, оставайки при това собственост на дадените организации.

Вещите, внесени от агенции за подпомагане при бедствия с цел удовлетворяване на свързани с тяхната дейност нужди за времетраенето на интервенцията, се освобождават при внос при спазване на същите условия.

Член 52

Не се освобождават материали и оборудване, предназначени за възстановителни работи на райони на бедствия.

Член 53

Предоставянето на освобождаване се подчинява на решение на Комисията, взето по искане на заинтересованата държава(и)-членка(и) в съответствие с процедурата по спешност, която включва консултации с останалите държави-членки. Това решение установява, когато е необходимо, приложното поле и условията на освобождаването.

До получаването на нотификацията за решението на Комисията засегнатите от бедствието държави-членки могат да разрешат отлагане на плащането на всякакъв ДДС при внос, дължим за вещи, внасяни за посочените в член 51 цели, при условие че организацията вносител поеме задължение да плати данъка, в случай че не бъде разрешено освобождаване.

Член 54

Освобождаване се предоставя само на организации, чийто начин на водене на счетоводството позволява на компетентните органи да осъществяват контрол на тяхната дейност и които предоставят всички считани за необходими гаранции.

Член 55

1.   

Организациите, на които е разрешено освобождаване, не могат да дават на заем вещите, посочени в член 51, първа алинея, да ги отдават под наем или прехвърлят, възмездно или безвъзмездно, при условия, различни от тези в посочения член, без компетентните органи да бъдат предварително уведомени за това.

2.   

При заемане, отдаване под наем или прехвърляне на организация, имаща право на освобождаване по силата на член 51, освобождаването продължава да бъде в сила, ако последната използва въпросните стоки за целите, от които възниква право на такова освобождаване.

В другите случаи заемането, отдаването под наем или прехвърлянето се поставя в зависимост от предварителното плащане на ДДС съгласно ставката, приложима към датата на заемането, отдаването под наем или прехвърлянето, според вида на стоките и стойността им, установена или призната към тази дата от компетентните органи.

Член 56

1.   

След като престанат да бъдат използвани от пострадали от бедствия, стоките по член 51, първа алинея, буква б) не могат да бъдат давани на заем, отдавани под наем или прехвърляни, възмездно или безвъзмездно, без компетентните органи да бъдат предварително уведомени за това.

2.   

В случай че стоките бъдат дадени на заем, отдадени под наем или прехвърлени на организация, имаща право на освобождаване по силата на член 51, или според случая на организация, имаща право на освобождаване по силата на член 43, параграф 1, буква а), освобождаването продължава да бъде в сила, ако посочените организации използват стоките за целите, които дават право на такова освобождаване.

В другите случаи заемането, отдаването под наем или прехвърлянето се обвързва с предварителното плащане на ДДС съгласно ставката, приложима към датата на заемането, отдаването под наем или прехвърлянето, според вида на стоките и стойността им, установена или призната към тази дата от компетентните органи.

Член 57

1.   

Организациите, посочени в член 51, които престанат да изпълняват условията, при които възниква право на освобождаване, или които възнамеряват да използват освободените при внос стоки за цели, различни от предвидените в указания член, следва да уведомят за това компетентните органи.

2.   

Продължава да бъде в сила освобождаването за стоки, намиращи се във владение на организации, които са престанали да изпълняват условията, при които възниква право на освобождаване, когато тези стоки са прехвърлени на организация, имаща право на освобождаване по силата на тази глава или според случая на организация, имаща право на освобождаване по силата на член 43, ако организацията използва дадените стоки за цели, които дават право на такова освобождаване. В други случаи стоките подлежат на облагане със съответния ДДС при внос съгласно ставката, приложима към датата, на която тези условия престават да бъдат изпълнявани, според вида на стоките и стойността им, установена или призната към тази дата от компетентните органи.

3.   

Стоки, използвани от организацията, на която е разрешено освобождаването, за цели, различни от предвидените в тази глава, подлежат на облагане със съответния ДДС при внос съгласно ставката, приложима към датата, на която те са отклонени за друг вид използване, според вида на стоките и стойността им, установена или призната от компетентните органи на тази дата.

ДЯЛ IX

ВНОС В КОНТЕКСТА НА НЯКОИ АСПЕКТИ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ

ГЛАВА 1

Почетни отличия и награди

Член 58

При представяне пред компетентните органи на задоволителни доводи от заинтересованите лица и при условие че извършените действия нямат търговски характер, се освобождават:

а) 

отличия, присъдени от правителството на трета държава на лица, чието обичайно място на пребиваване е в Общността;

б) 

купи, медали и други подобни вещи с подчертано символичен характер, които, след като са били присъдени в трета държава или територия на лица, чието обичайно място на пребиваване е в Общността, в знак на почит към тяхната дейност в такива области като изкуството, науките, спорта или обществената дейност или като признание за заслуги при определено събитие, се внасят от същите лица;

в) 

купи, медали и други подобни вещи с подчертано символичен характер, които се предоставят безвъзмездно от органи или лица, установени в трета държава или територия, за да бъдат връчени на територията на Общността по същите поводи, като посочените в буква б).

г) 

награди, трофеи и сувенири от символичен характер и с малка стойност, предназначени за безплатно разпространение на лица с обичайно място на пребиваване в трета държава или територия, на бизнес конференции или подобни международни събития; техният характер, единна стойност или други особености не трябва да са такива, че да показват, че са предназначени за търговски цели.

ГЛАВА 2

Подаръци, получени в контекста на международните отношения

Член 59

Без да се засягат разпоредбите, приложими за международното движение на пътници, ако има такава вероятност, и при условията на членове 60 и 61, се освобождават стоки:

а) 

внесени от лица, направили официално посещение в трета държава или територия и по този повод получили дадените стоки като подаръци от приемащите органи;

б) 

внесени от лица, пристигащи за официално посещение в Общността и възнамеряващи по този повод да ги предложат като подаръци на приемащите органи;

в) 

изпратени като подаръци в знак на приятелство и доброжелателност от официален орган, публична структура или група, осъществяваща определена дейност в обществен интерес, установени в трета държава или територия, на официален орган, публична структура или група, осъществяваща определена дейност в обществен интерес, установени в държавата-членка на вноса и одобрени от компетентните органи да получават такива стоки освободени от данък.

Член 60

Не се освобождават алкохолни продукти, тютюн и тютюневи изделия.

Член 61

Освобождаване се предоставя само когато:

а) 

предназначените за подаръци вещи се предлагат по определен случай;

б) 

по своя вид, стойност или количество те не предполагат какъвто и да е търговски интерес;

в) 

те не се използват за каквито и да е стопански цели.

ГЛАВА 3

Стоки, предназначени за използване от монарси или държавни глави

Член 62

1.   

Освобождават се при внос, в рамките и при условията, определени от компетентните органи:

а) 

подаръци за действащи монарси и държавни глави;

б) 

вещи, предназначени за използване или потребление от действащи монарси или държавни глави на трети държави, или от лица, които официално ги представляват, по време на техния официален престой в Общността.

2.   

Държавата-членка на вноса може да подчини освобождаването, посочено в параграф 1, буква б), на условие за реципрочност.

3.   

Освобождаването, посочено в параграф 1, се прилага също така за лица, ползващи прерогативи на международно равнище, подобни на тези, ползвани от действащи монарси или държавни глави.

ДЯЛ Х

ВНОС НА СТОКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТЪРГОВИЯТА

ГЛАВА 1

Образци с незначителна стойност

Член 63

1.   

Освобождават се при внос, без да се засяга член 67, параграф 1, буква а), незначителни на стойност образци, които могат да бъдат използвани само за събиране на поръчки за стоките, които те представляват.

2.   

Компетентните органи могат да предвидят за освобождаване при внос на някои стоки последните да бъдат направени трайно неизползваеми чрез разкъсване, продупчване, ясна и неизличима маркировка или по какъвто и да е друг начин, при условие че с това не се нарушава характерът им на образци.

3.   

За целите на параграф 1 „образец“ е всяка вещ, представляваща определен вид стоки, чиито начин на представяне и количество изключват за стоки от същия вид или качество нейната употреба за всяка цел, различна от търсене на поръчки.

ГЛАВА 2

Печатни и рекламни материали

Член 64

При условията на член 65 печатни рекламни материали като каталози, ценови листи, упътвания за използване или брошури са освободени при внос, при условие че те се отнасят за:

а) 

стоки за продажба или наемане от лице, установено извън Общността;

б) 

транспорт, търговска застраховка или банковите услуги, предоставяни от лице, установено извън Общността.

Член 65

1.   

Освобождаването се ограничава до печатни рекламни материали, които отговарят на следните условия:

а) 

печатните материали трябва ясно да показват името на предприятието, което ги произвежда, продава или наема, или предоставя услугите, за които се отнасят;

б) 

всяка пратка трябва да съдържа не повече от един документ или единствено копие от всеки документ, ако се състои от няколко документа;

в) 

печатните материали не трябва да са обект на групажни пратки от един и същи изпращач до един и същи получател.

2.   

Чрез дерогация от параграф 1, буква б), пратки, състоящи се от няколко копия на един документ, могат да бъдат освободени, при условие че общото им брутно тегло е не повече от 1 килограм.

Член 66

Освобождават се изпратени безплатно от доставчици на техни клиенти вещи с рекламно предназначение, на които не е присъща търговска стойност и са негодни за употреба извън тяхната рекламна функция.

ГЛАВА 3

Стоки, използвани или консумирани на търговски изложения или други подобни събития

Член 67

1.   

При условията на членове 68, 69, 70 и 71 се освобождават от облагане:

а) 

малки представителни образци на стоки, предназначени за търговски панаир или друго подобно събитие;

б) 

стоки, внесени само за да бъдат показани или за демонстриране на машини и съоръжения, изложени на търговски панаир или друго подобно събитие;

в) 

различни материали с малка стойност, като бои, лакове и тапети, които ще бъдат използвани в сградата или за обзавеждане и украса на временни щандове на търговски панаир или друго подобно събитие и които се унищожават чрез тяхната употреба;

г) 

печатни материали, каталози, проспекти, ценови листи, рекламни плакати, илюстровани или неилюстровани календари, снимки без рамка и други вещи, доставяни безплатно с цел рекламиране на стоки, които са изложени на търговски панаир или друго подобно събитие.

2.   

За целите на параграф 1 „търговски панаир или друго подобно събитие“ са:

а) 

изложби, панаири, демонстрации и други подобни събития, свързани с търговията, промишлеността, селското стопанство или занаятите;

б) 

изложби и събития, провеждани главно с благотворителна цел;

в) 

изложби и събития, провеждани главно с научна, техническа, художествена, образователна, културна или спортна цел или за развитие на занаятите, с религиозна цел, с цел поклонение, профсъюзна дейност или туризъм или с цел насърчаване на международното разбирателство;

г) 

срещи на представители на международни организации или колективни органи;

д) 

официални или възпоменателни тържества и събрания.

Въпреки това, настоящото определение не обхваща изложби, организирани с частна цел в търговски складове или помещения, за продажба на стоки.

Член 68

Освобождаването по член 67, параграф 1, буква а) се ограничава до образци, които:

а) 

като такива се внасят безплатно или се получават на изложбата от стоки, внесени в големи количества;

б) 

се разпространяват безплатно сред посетителите на изложбата за потребление от лицата, на които са били предложени;

в) 

могат да бъдат определени като рекламни образци с ниска единична стойност;

г) 

не са лесно продаваеми и евентуално са опаковани по такъв начин, че количеството на разглежданата единица стока е по-малко от най-малкото количество от същата единица стока, действително предлагана на пазара;

д) 

се употребяват на мястото на изложбата, що се отнася до храни и напитки, неопаковани, посочени в буква г);

е) 

по своята обща стойност и количество съответстват на естеството на изложбата, броя посетители и степента на участие на изложителя.

Член 69

Освобождаването по член 67, параграф 1, буква б) се ограничава до стоки, които:

а) 

се употребяват или унищожават на изложбата; и

б) 

по своята обща стойност и количество съответстват на естеството на изложбата, броя посетители и степента на участие на изложителя.

Член 70

Освобождаването, посочено в член 67, параграф 1, буква г), се ограничава до печатни материали и вещи с рекламно предназначение, които:

а) 

са предназначени изключително за безплатно разпространение сред посетителите на изложбата за потребление от лицата, на които са били предложени;

и

б) 

по своята обща стойност и количество съответстват на естеството на изложбата, броя посетители и степента на участие на изложителя.

Член 71

Не се освобождават по член 67, параграф 1, букви а) и б):

а) 

алкохолни продукти;

б) 

тютюн и тютюневи изделия;

в) 

горива, независимо от това дали са твърди, течни или газообразни.

ДЯЛ ХI

СТОКИ, ВНЕСЕНИ С ЦЕЛ ПРОВЕРКА, АНАЛИЗ ИЛИ ИЗПИТВАНЕ

Член 72

При условията на членове 73—78 се освобождават при внос стоки, предназначени за проверка, анализ или изпитвания, за да се определи техният състав, качество или други технически показатели с информационна цел или за целите на промишлени или търговски проучвания.

Член 73

Без да се засяга член 76, освобождаването се разрешава само при условие че стоките, които ще бъдат проверявани, анализирани или изпитвани, се изразходват или унищожават напълно в хода на проверката, анализа или изпитването.

Член 74

Не се освобождават стоки, използвани при проверка, анализ или изпитване, които сами по себе си представляват действия за разширяване на продажбите.

Член 75

Освобождаване се предоставя само за количествата стоки, строго необходими за целта, за която се внасят. Тези количества се определят във всеки отделен случай от компетентните органи, като се има предвид указаната цел.

Член 76

1.   

Освобождаването обхваща стоки, които не се изразходват или унищожават напълно по време на проверката, анализа или изпитването, ако със съгласието и под надзора на компетентните органи остатъчните продукти:

а) 

се унищожават напълно или се довеждат в състояние на безполезност при завършване на проверката, анализа или изпитването;

б) 

ако това е възможно съгласно националното законодателство, се предават на държавата, без това да води за нея до каквито и да е разходи; или

в) 

в случаи, надлежно оправдани от обстоятелствата, се изнасят извън Общността.

2.   

За целите на параграф 1 „остатъчни продукти“ са продукти, получени в резултат на проверките, анализите или изпитванията на стоки, или неизползвани в действителност стоки.

Член 77

С изключение на случаите, в които се прилага член 76, параграф 1, остатъчните продукти след проверките, анализите или изследванията, посочени в член 72, подлежат на облагане със съответния ДДС при внос съгласно ставката, приложима към датата на завършване на проверките, анализите или изследванията, съгласно вида на стоките и стойността им, установена или призната към тази дата от компетентните органи.

Заинтересованото лице може обаче със съгласието и под надзора на компетентните органи да превърне остатъчните продукти в отпадъци или скрап. В този случай вносните мита ще бъдат тези, които са приложими за такива отпадъци или скрап в момента на превръщането.

Член 78

Компетентните органи определят срока, в който трябва да бъдат осъществени проверките, анализите или изследванията, и административните формалности, които следва да бъдат изпълнени, за да се осигури използването на стоките по предназначение.

ДЯЛ ХII

ДРУГИ ВИДОВЕ ВНОС

ГЛАВА 1

Пратки, предназначени за организации за закрила на авторското право или промишлени и търговски патентни права

Член 79

Освобождават се при внос марки, полезни модели или промишлени дизайни и съпровождащите ги документи, както и заявки за патенти за изобретения и други подобни, предназначени за представяне пред органите, компетентни в областта на закрилата на авторското право или закрилата на индустриалната и търговска собственост.

ГЛАВА 2

Издания с туристическа информация

Член 80

Освобождават се при внос:

а) 

документация (проспекти, брошури, книги, списания, пътеводители, плакати със или без рамка, фотографии без рамка и фотографски увеличения, географски карти със или без илюстрации, транспаранти за прозорци, илюстровани календари), предназначена за безплатно разпространение и с основна цел да привличат посетители в чужда държава, по-специално за да посетят културни, туристически, спортни, религиозни, търговски или професионални срещи или събития, при условие че тази документация не съдържа повече от 25 % частна търговска реклама и с очевидно рекламна цел;

б) 

списъци на чуждестранни хотели и годишници, публикувани от официални туристически агенции или под техния патронаж, както и разписания за транспортни услуги, предоставяни в чужбина, при условие че тази документация е предназначена за безплатно разпространение и не съдържа повече от 25 % частна търговска реклама;

в) 

справочен материал, изпратен на пълномощни представители или кореспонденти, назначени от официални национални туристически агенции и непредназначени за разпространение като годишници, телефонни или телексни указатели, списъци на хотели, каталози за панаири и подобни прояви, образци на занаятчийски произведения от незначителна стойност, както и документационни материали за музеи, университети, балнеологични центрове и други подобни заведения.

ГЛАВА 3

Разни документи и предмети

Член 81

1.   

Освобождават се при внос:

а) 

документи, изпратени безплатно на публичните служби на държавите-членки;

б) 

публикации на чужди правителства и публикации на официални международни органи, предназначени за безплатно разпространение;

в) 

избирателни бюлетини за избори, организирани от органи, установени извън Общността;

г) 

предмети, предназначени да бъдат представени като доказателства или за подобни цели пред съдилищата или други официални институции на държавите-членки;

д) 

спесимени и печатни циркулярни писма относно подписи, обменяни в рамките на обичайната практика между публични служби или банкови учреждения;

е) 

официални печатни материали, изпращани на централните банки на държавите-членки;

ж) 

доклади, отчети, заявления, проспекти, бланки и други документи, съставени от дружества със седалище извън Общността и изпратени на приносителите или записалите ценни книги, издавани от тези дружества;

з) 

информационни носители (перфокарти, звукозаписи, микрофилми и т.н.), използвани за пренос на информация, които са предоставени безвъзмездно на получателя, но само доколкото освобождаването не води до злоупотреби или до значими нарушения на конкуренцията;

и) 

досиета, архиви, формуляри и други документи, използвани по време на международни срещи, конференции или конгреси, както и отчетите за подобни прояви;

й) 

планове, технически чертежи, рисуван дизайн, описания и други подобни документи, внесени с цел да се получат или изпълнят поръчки извън Общността, или с цел да се участва в организиран в Общността конкурс;

к) 

документи, предназначени за използване при изпити, провеждани в Общността от институции, установени извън Общността;

л) 

формуляри, предназначени за използване като официални документи в рамките на международни конвенции за международния трафик на моторни превозни средства или стоки;

м) 

формуляри, етикети, билети и други подобни документи, изпратени от транспортни предприятия или от хотелски предприятия, разположени извън Общността, изпращани на туристически агенции, установени в Общността;

н) 

формуляри и билети, товарителници, пътни листа и други търговски или служебни документи;

о) 

официални формуляри от национални или международни органи и печатни формуляри, съответстващи на международните образци, изпращани от асоциации, установени извън Общността, на съответните асоциации, разположени в Общността за разпространение;

п) 

фотографии, диапозитиви и фотографска хартия за снемане на клишета, дори с текст на снимки, проявени или не, изпращани на пресагенции или на издатели на вестници или списания;

р) 

вещи, посочени в приложение I, които се предоставят от Организацията на обединените нации или някоя от нейните специализирани агенции, независимо от тяхното предназначение;

с) 

предмети от колекции и произведения на изкуството от образователен, научен или културен характер, които не са предназначени за продажба и се внасят от музеи, галерии или други институции, одобрени от компетентните органи на държавите-членки да ги получават с освобождаване;

т) 

внос на официални публикации, издадени под контрола на органите на държавата или територията на износа, международни организации, публични структури и публичноправни образувания, установени в държавата или територията на износа, и печатни материали, разпространявани в условията на избори за Европейския парламент или в условията на национални избори в държавата, в която печатните материали се издават от чуждестранни политически организации, официално признати като такива в държавите-членки, доколкото тези публикации и печатни материали са обложени с данък в държавата или територията на износа и не се ползват от освобождаване от данък при износ.

2.   

Освобождаването, посочено в параграф 1, буква с), се предоставя само когато вещите се внасят безвъзмездно или ако се внасят възмездно, те се не доставят от данъчно задължено лице.

ГЛАВА 4

Спомагателни материали за натоварване и защита на стоки по време на превоз

Член 82

Освобождават се при внос различните материали, като например: въжета, слама, парцали, хартия и картон, дърво и пластмаса, които се използват за натоварване и защита, включително топлинна защита, на стоки по време на техния превоз на територията на Общността, при условие че:

а) 

обикновено те не са годни за повторна употреба; и

б) 

заплатената за тях сума представлява част от облагаемата стойност при внос съгласно глава 4 от дял VII от Директива 2006/112/ЕО.

ГЛАВА 5

Слама за постилане, фураж и храни за животни по време на превоз

Член 83

Освобождават се при внос слама за постилане, фураж и храни от всякакъв вид, натоварени на превозни средства, които се използват за превоз на животни на територията на Общността с оглед разпределянето им между животните по време на превоза.

ГЛАВА 6

Горива и смазочни материали в сухопътни моторни превозни средства и специални резервоари

Член 84

1.   

При условията на членове 85, 86 и 87 се освобождава при внос:

а) 

гориво, намиращо се в стандартните резервоари на:

i) 

туристически и търговски превозни средства и мотоциклети;

ii) 

специални контейнери;

б) 

гориво, намиращо се в портативни резервоари, превозвани от частни моторни превозни средства или мотоциклети, до максимум 10 литра на превозно средство и без да се засягат националните разпоредби за съхранение и транспорт на гориво.

2.   

За целите на параграф 1:

а) 

„търговско превозно средство“ означава всяко моторизирано сухопътно превозно средство (включително трактори с ремаркета), което по своя тип на конструкция и оборудване е предназначено, както и има възможност, да превозва, безвъзмездно или възмездно, повече от девет лица, включително водача или стоки, както и всяко друго сухопътно превозно средство за специални цели, различни от превоз;

б) 

„туристическо превозно средство“ означава всяко превозно средство, което не е включено в определението в буква а);

в) 

„стандартни резервоари“ означава:

i) 

резервоарите, трайно закрепени от производителя към всички моторни превозни средства от същия тип като разглежданото превозно средство, чийто траен монтаж позволява да се използва директно разходване на горивото едновременно за целите на задвижването и функционирането по време на движение на охлаждащите системи и други системи;

ii) 

резервоарите, трайно закрепени от производителя към контейнери от същия тип като разглеждания, чийто траен монтаж позволява да се използва директно разходване на горивото, едновременно за целите на задвижването и функционирането по време на движение на охлаждащите системи и други системи, с които специалните контейнери са оборудвани;

г) 

„специален контейнер“ означава всеки контейнер, оборудван със специално предназначена апаратура за охлаждащи системи, кислородни системи, водоизолационни системи или други системи.

Освен резервоарите, посочени в първа алинея, буква в), подточка i), също се считат за стандартни резервоари газовите резервоари, закрепени към превозни средства, предназначени за директно използване на газ като гориво, и резервоари, закрепени към спомагателни системи, с които може да бъде оборудвано превозното средство.

Член 85

Държавите-членки могат да ограничават прилагането на освобождаването за гориво, намиращо се в стандартните резервоари на моторните превозни средства с търговска цел и специални контейнери:

а) 

когато превозното средство идва от трета държава или територия, на 200 литра за превозно средство и за пътуване;

б) 

до 200 литра за специален резервоар и за пътуване.

Член 86

Държавите-членки могат да ограничат количеството гориво, което се освобождава при внос:

а) 

за търговските моторни превозни средства, осъществяващи международен превоз от трети държави или територии до тяхната гранична зона, с направление максимум до 25 километра по въздушна линия, когато такъв превоз се състои от пътувания на лица, постоянно пребиваващи в тази зона;

б) 

за туристически моторни превозни средства, принадлежащи на лица с място на пребиваване в граничната зона в съседство с трета държава или територия — в дълбочина от максимум 15 km по въздушна линия.

Член 87

1.   

Гориво, което е било допуснато за освобождаване при внос, не може да бъде използвано в превозно средство, различно от това, в което е било внесено, нито да бъде източвано от това превозно средство или съхранявано, освен по време на необходима поправка на това превозно средство, или прехвърляно възмездно или безвъзмездно от лицето, което се ползва от освобождаването.

2.   

Неспазването на параграф 1 води до облагане с ДДС при внос съгласно ставката, приложима към датата на извършването на указаното нарушение, според вида на стоките и стойността им, установена или призната към тази дата от компетентните органи.

Член 88

Освобождаването се прилага също за смазочни материали, намиращи се в превозни средства и необходими за тяхното нормално действие по време на даденото пътуване.

ГЛАВА 7

Стоки, предназначени за строителство, поддръжка или украса на паметници или гробища на жертви на война

Член 89

Освобождават се всякакъв вид стоки, внасяни от упълномощени за тази цел от компетентните органи организации за използване при строителството, поддръжката или украсата на гробища, гробове и паметници на жертви на война от трета държава, погребани в Общността.

ГЛАВА 8

Ковчези, погребални урни и предмети за украса при погребения

Член 90

Освобождават се при внос:

а) 

ковчези, съдържащи тела, и урни, съдържащи прах на покойници, както и цветята, погребалните венци и други предмети за украса, които обикновено ги съпровождат;

б) 

цветя, венци и други предмети за украса, когато се носят от лица с място на пребиваване извън Общността, които посещават погребение или идват, за да украсят гробове, разположени на територията на Общността, при условие че внасяните вещи не разкриват било по своето естество, или по количеството си, каквито и да е търговски намерения.

ДЯЛ ХIII

ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 91

Когато в настоящата директива се предвижда, че освобождаването е обвързано с изпълняването на определени условия, заинтересованото лице трябва да представи удовлетворителни за компетентните органи доказателства, че са изпълнени тези условия.

Член 92

1.   

Обменната стойност в национална валута, съответстваща на стойността в евро, която следва да бъде взета под внимание за целите на настоящата директива, се определя веднъж годишно. Приложими са курсовете, действащи за първия работен ден на октомври, като прилагането им започва на първи януари на следващата година.

2.   

Държавите-членки могат да закръглят стойностите в национална валута, получени при превръщането на сумите в евро.

3.   

Държавите-членки могат да продължат да прилагат действащите към момента на годишното коригиране по параграф 1 суми на освобождаванията, ако превръщането на сумите на освобождаванията в евро води до промяна с по-малко от 5 % на освобождаването, изразено в национална валута, преди закръглянето или води до намаляване на това освобождаване.

Член 93

Настоящата директива не създава пречка държавите-членки да запазят:

а) 

привилегиите и имунитетите, които са предоставили по споразумения за културно, научно или техническо сътрудничество, сключени между държавите-членки и трета държава;

б) 

специалните освобождавания, оправдани от естеството на пограничния обмен, които са предоставили по споразумения за погранично сътрудничество, сключени между държавите-членки и трети държави;

в) 

освобождавания, предоставени по споразумения, сключени на базата на реципрочност с трети държави, които са страни по Конвенцията за международната гражданска авиация, подписана в Чикаго на 7 декември 1944 г. за целите на прилагането на препоръчаните практики 4.42 и 4.44 в приложение 9 към същата конвенция.

Член 94

До установяването на общностни разпоредби в съответната област, настоящата директива не представлява пречка държавите-членки да запазят освобождаванията при внос, предоставени за:

а) 

моряци от търговския флот;

б) 

работници, завръщащи се в своята държава на произход, след като са пребивавали извън Общността поради своята професионална дейност за срок от поне шест месеца.

Член 95

Държавите-членки съобщават на Комисията мерките, които приемат за прилагане на настоящата директива, като посочват при необходимост тези, които приемат с обикновено позоваване на сходните разпоредби на Регламент (ЕИО) № 918/83.

Член 96

Директива 83/181/ЕИО, изменена с актовете, посочени в приложение II, част A, се отменя, без да се засягат задълженията на държавите-членки относно сроковете за транспониране в националното право на директивите, които са посочени в приложение II, част Б.

Позоваванията на отменената директива се считат за позовавания на настоящата директива и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение III.

Член 97

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 98

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ВИДЕО- И АУДИОМАТЕРИАЛИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН, НАУЧЕН ИЛИ КУЛТУРЕН ХАРАКТЕР

Код по КНОписание
3704 00Експонирани, но непроявени фотографски плаки, ленти, хартия, картон и текстили:
ex 3704 00 10– Плаки и ленти:— Кинематографични ленти, позитиви от образователен, научен или културен характер
ex  37 05Експонирани и проявени плаки и ленти, с изключение на кинематографични ленти:— От образователен, научен или културен характер
3706Експонирани и проявени кинематографични ленти, включващи или не звуков съпровод, или представляващи само звуков съпровод:
3706 10– С ширина 35 mm или повече:– – Други:
ex 3706 10 99– – – Други позитиви:— Кинопрегледи (със или без звуков съпровод), описващи събития със стойност на текущи новини по време на вноса и внесени до две копия по всеки предмет с цел записване— Архивни филмови материали (със или без звуков съпровод) за използване във връзка с кинопрегледи— Развлекателни филми, специално приспособени за деца и младежи— Други филми от образователен, научен или културен характер
3706 90– Други:– – Други:– – – Други позитиви:
ex 3706 90 51—  Кинопрегледи (със или без звуков съпровод) описващи събития със стойност на текущи новини по време на вноса и внесени до две копия по всеки предмет с цел записване
ex 3706 90 91—  Архивни филмови материали (със или без звуков съпровод) за използване във връзка с кинопрегледи
ex 3706 90 99— Развлекателни филми, подходящи за деца и младежи— Други филми от образователен, научен или културен характер
4911Други печатни материали, включително картини и снимки:– Други:
4911 99– – Други:
ex 4911 99 00– – – Други:— Микрокарти или други информационни материали, търсени за компютризирана информация и документационни услуги от образователен, научен и културен характер— Графики, изработени само за демонстрация и образователни цели
ex  85 23Записи, касети и други записващи или други подобни записващи средства, включително матрици за производство на записи, с изключение на продуктите от глава 37:— От образователен, научен и културен характер
ex 9023 00Инструменти, апарати и модели, изработени за демонстрационни цели (например образователни цели или изложби), които не са подходящи за друга употреба:— Модели, матрици и графики от образователен, научен и културен характер, изработени само за демонстрационни и образователни цели— Макети или визуализирани абстрактни концепции като молекулни структури или математически формули
РазниХолограми за лазерно проектиранеМултимедийни комплектиМатериали за програмирани инструкции, включително материали в комплектна форма със съответните печатни материали

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЧАСТ A

Отменена директива и списък на последващите ѝ изменения

(посочени в член 96)

Директива 83/181/ЕИО на Съвета(ОВ L 105, 23.4.1983 г., стp. 38) 
Директива 85/346/ЕИО на Съвета(ОВ L 183, 16.7.1985 г., стp. 21) 
Директива 88/331/ЕИО на Съвета(ОВ L 151, 17.6.1988 г., стp. 79) 
Директива 89/219/ЕИО на Комисията(ОВ L 92, 5.4.1989 г., стp. 13) 
Директива 91/680/ЕИО на Съвета(ОВ L 376, 31.12.1991 г., стp. 1)Единствено по отношение на член 2, параграф 1, първо тире
Акт за присъединяване от 1994 г., приложение I, точка ХIII.Б.4(ОВ C 241, 29.8.1994 г., стр. 276) 

ЧАСТ Б

Срокове за транспониране в националното право

(посочени в член 96)

ДирективаСрок за транспониране
83/181/ЕИО30 юни 1984 г.
85/346/ЕИО1 октомври 1985 г.
88/331/ЕИО1 януари 1989 г.
89/219/ЕИО1 юли 1989 г.
91/680/ЕИО31 декември 1992 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Директива 83/181/ЕИОНастоящата директива
Дял I
Член 1, параграф 1Член 1, първа и втора алинея
Член 1, параграф 2, уводно изречениеЧлен 2, параграф 1, уводно изречение
Член 1, параграф 2, буква a)Член 2, параграф 1, буква a)
Член 1, параграф 2, буква б), първа алинеяЧлен 2, параграф 1, буква б)
Член 1, параграф 2, буква б), втора алинея, първо и второ тиреЧлен 2, параграф 1, буква б)
Член 1, параграф 2, буква б), трета алинеяЧлен 2, параграф 1, буква б)
Член 1, параграф 2, буква б), четвърта алинеяЧлен 2, параграф 2
Член 1, параграф 2, букви в), г) и д)Член 2, параграф 1, букви в), г) и д)
Дял IДял II
Глава IГлава 1
Членове 2—5Членове 3—6
Член 6, първа и втора алинеяЧлен 7, параграфи 1 и 2
Членове 7—10Членове 8—11
Глава IIГлава 2
Член 11, параграфи 1 и 2Член 12, параграф 1, първа и втора алинея
Член 11, параграф 3Член 12, параграф 2
Член 12, уводно изречениеЧлен 13, първа алинея, уводно изречение
Член 12, буква а), първо изречениеЧлен 13, първа алинея, буква а)
Член 12, буква а), второ изречениеЧлен 13, втора алинея
Член 12, буква б)Член 13, първа алинея, буква б)
Член 13Член 14
Член 14, параграф 1, уводно изречениеЧлен 15, параграф 1, първа алинея, уводно изречение
Член 14, параграф 1, първо тире, първо изречениеЧлен 15, параграф 1, първа алинея, буква a)
Член 14, параграф 1, първо тире, второ изречениеЧлен 15, параграф 1, втора алинея
Член 14, параграф 1, второ тиреЧлен 15, параграф 1, първа алинея, буква б)
Член 14, параграф 2Член 15, параграф 2
Член 15Член 16
Глава IIIГлава 3
Членове 16—19Членове 17—20
Дял IIДял III
Членове 20 и 21Членове 21 и 22
Дял IIIДял IV
Членове 22 и 23Членове 23 и 24
Дял IVДял V
Член 24, параграф 1Член 25, параграф 1
Член 24, параграф 2, уводно изречениеЧлен 25, параграф 2, уводно изречение
Член 24, параграф 2, първо и второ тиреЧлен 25, параграф 2, букви a) и б)
Член 25, параграф 1Член 26, параграф 1
Член 25, параграф 2
Член 25, параграф 3Член 26, параграф 2
Членове 26, 27 и 28Членове 27, 28 и 29
Дял VДял VI
Глава IГлава 1
Член 29, параграф 1Член 30, параграф 1, първа алинея
Член 29, параграф 2Член 30, параграф 2
Член 29, параграф 3Член 30, параграф 1, втора алинея
Членове 30, 31 и 32Членове 31, 32 и 33
Глава IIГлава 2
Член 33Член 34
Член 34, параграф 1 и 2Член 35, параграф 1, първа и втора алинея
Член 34, параграф 3Член 35, параграф 2
Дял VIДял VII
Глава IГлава 1
Член 35, параграф 1, уводно изречениеЧлен 36, параграф 1, уводно изречение
Член 35, параграф 1, буква a)Член 36, параграф 1, буква a)
Член 35, параграф 1, буква б), уводно изречениеЧлен 36, параграф 1, буква б)
Член 35, параграф 1, буква б), първо тире
Член 35, параграф 1, буква б), второ тиреЧлен 36, параграф 1, буква б)
Член 35, параграф 2, уводно изречениеЧлен 36, параграф 2, уводно изречение
Член 35, параграф 2, първо и второ тиреЧлен 36, параграф 2, букви а) и б)
Глава IIГлава 2
Член 36, параграф 1Член 37, параграф 1
Член 36, параграф 2, уводно изречениеЧлен 37, параграф 2, уводно изречение
Член 36, параграф 2, първо, второ и трето тиреЧлен 37, параграф 2, букви a), б) и в)
Членове 37 и 38Членове 38 и 39
Глава IIаГлава 3
Член 38аЧлен 40
Глава IIIГлава 4
Член 39Член 41
Дял VIIДял VIII
Глава 1
Член 40Член 42
Глава IГлава 2
Членове 41—45Членове 43—47
Глава IIГлава 3
Членове 46, 47 и 48Членове 48, 49 и 50
Глава IIIГлава 4
Член 49, параграфи 1 и 2Член 51, първа и втора алинея
Членове 50—55Членове 52—57
Дял VIIIДял IХ
Глава IГлава 1
Член 56Член 58
Глава IIГлава 2
Членове 57 и 58Членове 59 и 60
Член 59, уводно изречениеЧлен 61, уводно изречение
Член 59, първо, второ и трето тиреЧлен 61, букви a), б) и в)
Глава IIIГлава 3
Член 60, първа и втора алинея, уводно изречениеЧлен 62, параграф 1, уводно изречение
Член 60, първа алинея, буква а)Член 62, параграф 1, буква а)
Член 60, първа алинея, буква б), първо изречениеЧлен 62, параграф 1, буква б)
Член 60, първа алинея, буква б), второ изречениеЧлен 62, параграф 2
Член 60, втора алинеяЧлен 62, параграф 3
Дял IХДял Х
Глава IГлава 1
Член 61Член 63
Глава IIГлава 2
Член 62, уводно изречениеЧлен 64, уводно изречение
Член 62, буква а)Член 64, буква а)
Член 62, буква б)
Член 62, буква в)Член 64, буква б)
Член 63, първа алинея, уводно изречениеЧлен 65, параграф 1, уводно изречение
Член 63, първа алинея, буква а)Член 65, параграф 1, буква а)
Член 63, първа алинея, буква б), първо изречениеЧлен 65, параграф 1, буква б)
Член 63, първа алинея, буква б), второ изречениеЧлен 65, параграф 2
Член 63, първа алинея, буква в)Член 65, параграф 1, буква в)
Член 63, втора алинея
Член 64Член 66
Глава IIIГлава 3
Член 65, параграф 1Член 67, параграф 1
Член 65, параграф 2, уводно изречениеЧлен 67, параграф 2, първа алинея, уводно изречение
Член 65, параграф 2, букви а)—д)Член 67, параграф 2, първа алинея, букви а)—д)
Член 65, параграф, последно изречениеЧлен 67, параграф 2, втора алинея
Членове 66—69Членове 68—71
Дял ХДял ХI
Членове 70—73Членове 72—75
Член 74, параграф 1, уводно изречениеЧлен 76, параграф 1, уводно изречение
Член 74, параграф 1, първо, второ и трето тиреЧлен 76, параграф 1, букви a), б) и в)
Член 74, параграф 2Член 76, параграф 2
Членове 75 и 76Членове 77 и 78
Дял ХIДял ХII
Глава IГлава 1
Член 77Член 79
Глава IIГлава 2
Член 78Член 80
Глава IIIГлава 3
Член 79, букви а)—р)Член 81, параграф 1, букви а)—р)
Член 79, буква с), първо изречениеЧлен 81, параграф 1, буква с)
Член 79, буква с), второ изречениеЧлен 81, параграф 2
Член 79, буква т)Член 81, параграф 1, буква т)
Глава IVГлава 4
Член 80Член 82
Глава VГлава 5
Член 81Член 83
Глава VIГлава 6
Член 82, параграф 1, уводно изречениеЧлен 84, параграф 1, уводно изречение
Член 82, параграф 1, буква a), първо и второ тиреЧлен 84, параграф 1, буква a), подточки i) и ii)
Член 82, параграф 1, буква б)Член 84, параграф 1, буква б)
Член 82, параграф 2, уводно изречениеЧлен 84, параграф 2, първа алинея, уводно изречение
Член 82, параграф 2, буква a), първа алинея, първо и второ тире и втора алинеяЧлен 84, параграф 2, първа алинея, буква a)
Член 82, параграф 2, буква б)Член 84, параграф 2, първа алинея, буква б)
Член 82, параграф 2, буква в), уводно изречениеЧлен 84, параграф 2, първа алинея, буква в), уводно изречение
Член 82, параграф 2, буква в), първо тире, първа алинеяЧлен 84, параграф 2, първа алинея, буква в), подточка i)
Член 82, параграф 2, буква в), първо тире, втора алинеяЧлен 84, параграф 2, втора алинея
Член 82, параграф 2, буква в), второ тиреЧлен 84, параграф 2, първа алинея, буква в), подточка ii)
Член 82, параграф 2, буква г)Член 84, параграф 2, първа алинея, буква г)
Член 83, първа алинея, уводно изречениеЧлен 85, уводно изречение
Член 83, буква a)Член 85, буква a)
Член 83, буква б)
Член 83, буква в)Член 85, буква б)
Член 83, втора алинея
Член 84Член 86
Член 85, първа и втора алинеяЧлен 87, параграфи 1 и 2
Член 86Член 88
Глава VIIГлава 7
Член 87Член 89
Глава VIIIГлава 8
Член 88Член 90
Дял ХIIДял ХIII
Членове 89, 90 и 91Членове 91, 92 и 93
Член 92Член 94
Член 93, параграф 1
Член 93, параграф 2Член 95
Член 96
Член 97
Член 94Член 98
ПриложениеПриложение I
Приложение II
Приложение III
Реклама
Коментарите са изключени за 2009/132/ЕО: Директива 2009/132/ЕО на Съвета от 19 октомври 2009 година за определяне приложното поле на член 143, букви б) и в) от Директива 2006/112/ЕО по отношение на освобождаването от данък добавена стойност при окончателен внос на някои стоки (Кодифицирана версия)
%d блогъра харесват това: