Закони


Валутен закон
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
Етичен кодекс на професионалните счетоводители

Закон за административните нарушения и наказания

Закон за акцизите и данъчните складове
––- Правилник за прилагане на закона за акцизите и данъчните складове
Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г.
Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г.
Закон за бюджета на националната здравноосигурителна каса за 2014 г.
Закон за бюджета на националната здравноосигурителна каса за 2013 г.
Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
––- Наредба за реда за внасяне и разпределение на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „ГВРС“
Закон за данък върху добавената стойност

––- Правилник за прилагане на закона за данък върху добавената стойност
––- Наредба № Н-12 от 24 Август 2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на данъчно незадължени физически лица, които не са установени на територията на ЕС
––- Наредба № Н-18 от 13 Декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
––- Най-често допусканите грешки при деклариране на вътреобщностни придобивания и доставки
Закон за данъците върху доходите на физическите лица
Закон за дейностите по предоставяне на услуги
Закон за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Закон за държавния бюджет на Република България за 2013 г.
Закон за държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система
Закон за електронната търговия
Закон за задълженията и договорите
––- Принципи на европейското договорно право (PECL) 
Закон за занаятите
Закон за здравето

––- Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ
Закон за здравното осигуряване
––- Закон за бюджета на националната здравноосигурителна каса за 2012 г.
––- Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ
––- Инструкция № 1 от 1 януари 2006 г. за прилагане на § 19в от преходните и заключителните разпоредби на Закона за здравното осигуряване
Закон за здравословни и безопасни условия на труд
––- Въпроси и отговори относно декларацията по чл. 15
––- Наредба №5 от 11 май 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска
––- Подаване на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ
Закон за задълженията и договорите
––- Постановление № 100 от 29 май 2012 г. за определяне размера на законната лихва по просрочени задължения в левове и във валута
Закон за защита на личните данни
––- Справка за администраторите на лични данни
Закон за корпоративното подоходно облагане

Закон за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания
––- Постановление № 100 от 29.05.2012 г. за определяне размера на законната лихва по просрочени задължения в левове и във валута
Закон за мерките срещу изпирането на пари
––- Правилник за прилагане на закона за мерките срещу изпирането на пари
Закон за местните данъци и такси
––- Наредба за определяне на размера на местните данъци в Столична община
Закон за независимия финансов одит
Закон за обществените поръчки
––- Наредба за възлагане на малки обществени поръчки
––- Правилник за прилагане на закона за обществените поръчки
Закон за ограничаване на плащанията в брой
Закон за платежните услуги и платежните системи
Закон за предоставяне на финансови услуги от разстояние
Закон за потребителския кредит
Закон за регистър БУЛСТАТ
Закон за семейни помощи за деца
––- Правилник за прилагане на закона за семейни помощи за деца
Закон за социално подпомагане
––- Правилник за прилагане на закона за социално подпомагане
Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки
Закон за статистиката
Закон за счетоводството
––- Национални счетоводни стандарти
––- МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (МСФОМСП)
Закон за управление на отпадъците
Закон за юридическите лица с нестопанска цел
––- Правилник за устройството и дейността на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност при Министерството на правосъдието
––- Наредба № 1 за условията и реда за издаване на разрешения за извършване на дейност с нестопанска цел от чужденци в Република България
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
Кодекс за социално осигуряване
––- Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица
––- Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
––- Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
––- Наредба за пенсиите и осигурителния стаж
–––––- УКАЗАНИЕ № 91-01-157 от 12.05.2010 г. на НОИ за попълване на осигурителната книжка
––- Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране
––- Наредба за реда за внасяне и разпределение на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“
––- Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
––- Осигуряване върху доходи от авторски възнаграждения
––- Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията
Кодекс на труда
––- Класификация на икономическите дейности
––- Наредба за документите, които са необходими за сключване на трудов договор
––- Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
––- Наредба за работното време, почивките и отпуските
––- Наредба за структурата и организацията на работната заплата
––- Наредба за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда
––- Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж
––- Наредба № РД-07-1 от 2 февруари 2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност
––- Постановление № 250 от 11 октомври 2012 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната
––- Постановление № 147 от 29.06.2007 г. за определяне на минималния размер на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит
Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане            
Търговски закон
––- Закон за търговския регистър
––- Наредба №1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър

Командировки в страната и чужбина
Наредба за командировките в страната
Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина

Справки
Преглед на досие от здравноосигурените лица
Справка за български лични документи
Справка за здравноосигурителен статус
Справка за фирми регистрирани в търговския регистър
Справка за фирми регистрирани по ДДС
Справка за организациите с нестопанска цел
Справка за чуждестранни юридически лица за ДДС цели
Справка за издадени и неполучени български лични документи след 29.03.2010 г.
Регистър на юридическите лица, които не желаят да получават непоискани търговски съобщения

Данъчна практика

Указания на МТСП
Указания на НАП
––- Cтaнoвищe 3_ 935/23.03.2012 г. Oтнocнo: дaнъчнo тpeтиpaнe нa дocтaвĸa нa тpaнcпopтнa ycлyгa cъглacнo paзпopeдбитe нa Зaĸoнa зa дaнъĸ въpxy дoбaвeнaтa cтoйнocт (ЗДДC)
––- Становище № 3_ 807 от 14 март 2012 г.
Относно регистриране чрез касов апарат на консумативни разходи за електроенергия и вода, префактурирани от наемодател на наемател
––- Становище № 3_ 221 от 21 януари 2012 г.
Относно право на приспадане на данъчен кредит за придобит лек автомобил, който ще се използва за транспортно обслужване на управителя съгласно Закона за данък върху добавената стойност
––- Становище № 15-00-26 от 16 ноември 2011 г.
Относно установяване статута и местоположението на получател съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 г. за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност
––- Становище № 04-19-570 от 16 ноември 2011 г.
Относно данъчното третиране по ЗДДС на дейност по полагане срещу възнаграждение в търговски или в адвокатски дружества на личен труд, различен от дейност по управление и контрол, от физически лица
––- Указание № 20-00-53 от 21 октомври 2011 г.
Относно действията на органите по приходите при декларирана вътреобщностна доставка (ВОД), когато при осъществен данъчен контрол се установи, че стоките – предмет на ВОД, не са транспортирани до друга държава – членка
––- Указание № 20-00-117 от 21 април 2011 г.
Относно данъчното третиране по Закона за данък върху добавената стойност на доставки на услуги, извършени от данъчно задължено лице, установено на територията на страната, с получател чуждестранно данъчно задължено лице, което има търговско представителство на територията на страната
––- Указание № 24-00-15 от 22 януари 2016 г.
Относно данъчното третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на използването и отделянето на стоки за лични нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на работниците и служителите.
––- Указание № 24-39-65 от 18 декември 2015 г.
Относно право на приспадане на данъчен кредит в случаите на чл. 62, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност, когато стоките не пристигат и превозът им не завършва на територията на страната.
––- Указание № 20-00-223 от 17 ноември 2015 г.
Относно уеднаквяване на практиката на органите по приходите във връзка с прилагането на глава деветнадесета „а“ от Закона за данък върху добавената стойност по отношение на доставките на стоки, които са производствен отпадък по смисъла на § 1, т. 74 от Допълнителните разпоредби на същия закон
––- Указание № 20-99-222 от 16 ноември 2015 г.
Относно приложение на чл. 72 от Закона за данък върху добавената стойност при неиздадена в законоустановения срок фактура от страна на доставчика
Указания на НОИ
Решения на съда на ЕС
––- Решение на Съда на Европейския съюз (първи състав) от 1 март 2012 г. по дело C-280/10
(Kopalnia Odkrywkowa Polski Trawertyn P. Granatowicz, M. Wasiewicz spolka jawna срещу Директора на данъчната дирекция в Познан)
––- Решение на Съда на Европейския съюз (втори състав) от 16 февруари 2012 г. по дело C-118/11
(„ЕОН Асет Мениджмънт“ ООД срещу Директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“, гр. Варна на Националната агенция за приходите)
––- Решение на Съда на Европейския съюз (трети състав) от 12 май 2011 г. по дело C-107/10
(„Енел Марица Изток 3“ АД срещу Директора на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“, при Централно управление на Националната агенция на приходите)
––- Решение на Съда на Европейския съюз (трети състав) от 22 декември 2010 г. по дело C-438/09
(Boguslaw Juliusz Dankowski срещу Директора на данъчната дирекция в Лодз)

Местно самоуправление:
Конституция на Република България
Закон за мест­но­то са­мо­управ­ле­ние и мест­на­та ад­ми­нист­ра­ция
Закон за ад­ми­нист­ра­тив­но-те­ри­то­риал­но­то уст­ройст­во на Република България
Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
Европейска харта за местното самоуправление

Гражданска регистрация:
Закон за гражданската регистрация
Закон за българското гражданство
Закон за българските лични документи
Закон за чужденците в Република България

Кооперации:
Закон за кооперациите
Закон за жилищностроителните кооперации

Семейно право:
Семеен кодекс
Закон за лицата и семейството
Закон за закрила на детето
Закон за защита от домашното насилие
Закон за наследството

Имоти:
Закон за кадастъра и имотния регистър
Закон за геодезията и картографията
Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри
Наредба № 19 от 28.12.2001 г. за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри
Наредба № 49 от 5.11.2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост
Наредба № 15 от 23.07.2001 г. за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимите имоти в кадастъра
Наредба № 2 от 21.04.2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър

Стари актове:
Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г.
Закон за държавния бюджет на Република България за 2012 г.
Закон за държавния бюджет на Република България за 2011 г.
Закон за държавния бюджет на Република България за 2010 г.

Промени в данъчно-осигурителното законодателство

2013 European Union EU VAT rates

Международни одиторски стандарти

Международни счетоводни стандарти

By www.ifrs.org
International Financial Reporting Standard For Small And Medium-size Entities

International Financial Reporting Standard For Small And Medium-size Entities – Basis For Conclusions
International Financial Reporting Standard For Small And Medium-size Entities – Implementation Guidance

Харта на основните права на Европейския съюз
Всеобща декларация за правата на човека

Един коментар to “Закони”

  1. iva van ruler Says:

    skliuchila sam brak sas holandts,koito veche e poluchil pensia,sled 65 godishna vazrast.pri negova smart,imam li pravo na nasledstvena pensia?


Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d блогъра харесват това: