Закон за защита на населението от спекула при жилищните недвижими имоти

Закон за защита на населението от спекула при жилищните недвижими имоти

В сила от 01.01.2024 г.

Обн. ДВ. бр. ХХ от 27 Юли 2023 г.

Чл.1. С този закон се създават такива условия, при които жилищния фонд в Република България да бъде оптимално използван и да се поддържа броя на необитаемите жилища винаги минимален.

Чл.2. (1) Определя се максимална месечна крайна цена за отдаване на жилищен недвижим имот от 100 квадратни метра под наем на 1 минимална работна заплата в Република България.

(2) Ако жилищния недвижим имот по ал. 1 е с различна площ от 100 квадратни метра, то максималната му крайна цена за отдаване под наем на месец е пропорционална на площта му спрямо 100 квадратни метра, за които максималната цена за отдаване под наем е 1 минимална работна заплата в Република България по следната формула:
площ на жилищния недвижим имот / 100 x минималната работна заплата в Република България.

(3) Ако към наемната цена са уговорени условия за допълнителни такси, комисионни или каквито и да е други оскъпявания на общата сума, която наемателя трябва да плати за съответния месец, то те се считат за част от крайната наемна цена. Не са част от наемната цена допълнителни плащания ако по вина на наемателя на жилищния имот се налагат ремонти и възстановяване на щети по жилищния недвижим имот.

(4) Отдаването под наем на жилищен имот, на по-високи цени от посочените в по-горните алинеи, се санкционира съгласно наказателния кодекс в Република България.

Допълнителни разпоредби

§ 1. В Наказателиня кодекс се създава Чл. 221в.

(1) Този, който отдава жилищен недвижим имот от 100 квадратни метра на месечна крайна цена по-висока от минималната работна заплата в Република България, се наказва с лишаване от свобода за 5 години и глоба от 60 минимални работни заплати в Република България.
(2) Когато отдавания жилищен недвижим имот е с различна квадратура от тази в ал. 1, наказанието по ал. 1 се прилага и за този, който отдава под наем жилищния недвижим имот на по-голяма месечна крайна цена от максималната разрешена пропорционално, като за база се ползва една минимална работна заплата в Република България за 100 квадратни метра жилищен недвижим имот.
(3) Ако към наемната цена са уговорени условия за допълнителни такси, комисионни или каквито и да е други оскъпявания на общата сума, която наемателя трябва да плати за съответния месец, то те се считат за част от крайната наемна цена. Не са част от наемната цена допълнителни плащания ако по вина на наемателя на жилищния имот се налагат ремонти и възстановяване на щети по жилищния недвижим имот.
(4) Ако недвижимия имот по предходните алинеи се отдава от търговско дружество, на наказателната отговорност подлежи управителя на дружеството.
(5) Наемател на жилищен недвижим имот, който подпомогне с документи или свидетелски показания наказателния процес за осъждането на престъпления по предходните алинеи, получава 10% от събраните глоби в срок от 1 месец.

§ 2. В Закона за местните данъци и такси
1. Чл. 22 се изменя така:
(1) Общинският съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 размера на данъка в граници от 0,1 до 2 на сто върху данъчната оценка на недвижимия имот.
(2) За жилищен имот, който е основно жилище по постоянен адрес на лицето, данъкът е 0,1 на сто върху данъчната оценка на недвижимия имот.
(3) За жилищен имот, който не е основно жилище по постоянен адрес на лицето, данъкът е от 1 до 2 на сто върху данъчната оцента на недвижимия имот.

2. Чл. 25 се изменя така:
За жилищен имот, който е основно жилище по постоянен адрес на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, данъкът се дължи с 50% намаление

§ 3. В Кодекса за социално осигуряване се създава Чл. 70, ал. 20:
Максималния размер от всички пенсии и добавки, които едно лице може да получава от бюджета на фонд „Пенсии“ е 40 на сто от максималния осигурителен доход в страната.

Реклама