Дубайски реформи в конституцията от дебъ коалицията

България има току що избран парламент (доста скъп за данъкоплатците цирк) с краткосрочен хоризонт от няколко месеца.

Още в първия ден, явно много заинтересовани лица са внесли предложение за промени в българската конституция. Ще разгледаме какво са внесли наглеците и какви са най-вероятно мотивите им

* – съкращението Дебъ, което ще се използва по-нататък в текста не е псувня в никой случай, да не вземе да се обърка някой и да се припознае случайно

Тук скандалните предложения в оригинал

Ясно беше, че от дубайско са вкарали депутати през задния двор, ама имаше малко съмнение къде са и кой ще е най-тъпия да се издаде и да ги предложи. Оказаха се, че са дебъ. Изгледайте клипчето, после изчетете и какви са предложенията за промени в конституцията.

Това предлагат от дебъ коалицията

§1. В чл. 81, ал. 2 се създава второ изречение:
„Законите, чието приемане е предвидено изрично в Конституцията, се приемат с мнозинство повече от половината от всички народни представители.“

Коментар: ОК е, и в превод означава, че ако в конституцията пише, че за определен сектор пише, че се приема отделен закон, то промените в този закон се приемат само с 121 или повече депутати. Не може ако само 121 са се регистрирали законът да се приеме с 61. Можеше да се добави, че кодексите се приемат с 2/3 мнозинство, тъй като основополагащи кодекси като този на труда и на социалното осигуряване са направени на швейцарско сирене и се променят средно през 2 седмици. Това е единственото смислено и недомислено предложение в целия проект, ама да не бързаме.

Това предлагат от дебъ коалицията

§2. В чл. 86 се създават алинеи 3 и 4:
„(3) Със закон могат да се въвеждат основания за лустрация на лица, заемащи висши публични длъжности, както и основания за неизбираемост на кандидати за висши публични длъжности, поради принадлежност към репресивните органи на тоталитарния режим, както и поради членство в ръководни органи на комунистическата партия.
(4) Със закон могат да се въвеждат изисквания за периодични проверки за почтеност на лица, заемащи висши публични длъжности, както и основания за освобождаване от длъжност при непокриване на изискванията.“

Коментар: това е противоконституционно. Както едно време „репресивните органи“ са били едни, то сега такива са например ДАНС и би означавало след 10-20 години, когато няма да има ДАНС, а нещо друго, на бившите служителите на ДАНС да е забранено да заемат публични длъжности. Нима служителите на ДАНС или МВР са лоши хора?
Освен това си добавят репресивни текстове, така че публичните длъжности да могат по субективни критерии да бъдат отстранявани от длъжност.

Защо ги пишат тия глупости като знаят, че са незаконни? Ами, за да им се заядат доколкото има нормални партии в парламента, и после тези смешници да кажат, че еди коя си партия не искала съдебна реформа и пази статуквото.

Това предлагат от дебъ коалицията

§3. В чл. 87 се създава алинея 3:
„(3) Право на законодателна инициатива имат граждани с избирателни права, когато законодателното предложение е подкрепено от не по-малко от десет хиляди граждани. Редът за осъществяване на законодателната гражданска инициатива се определя в закон.“

Коментар: много хубаво предложение, което дава възможност не на малкия човек нещо да предлага, а на определени сбирщини, които след това да оревават, че хубавото им лобистко предложение е отсвирено от парламента

Това предлагат от дебъ коалицията

§4. Създава се чл. 916:
„Чл. 916. Изборът на членове на независими регулаторни и контролни органи се осъществява при спазване на най-малко следните изисквания: публично номиниране и изслушване на кандидатите, критерии за избираемост на кандидатите, предвиждане на възможност за граждански и професионални организации да дават становища и да наблюдават процеса, ограничаване на броя на последователните мандати.“

Коментар: празни приказки леваци, празни приказки, на ученици да се правят експертите

Това предлагат от дебъ коалицията

§5. В чл. 116 се създава ал. 3 и ал. 4:
„(3) Със закон могат да се въвеждат основания за лустрация на лица, заемащи публични длъжности в държавната администрация, поради принадлежност към репресивните органи на тоталитарния режим, както и поради членство в ръководни органи на Българската комунистическа партия.
(4) Със закон могат да се въвеждат изисквания за периодични проверки за почтеност на лица, заемащи публични длъжности в държавната администрация, както и основания за освобождаване от длъжност при непокриване на изискванията.“

Коментар: пак противоконституционно предложение, което се знае, че няма да мине. Защо бе леваци? Защо го предлагате пак това?

Това предлагат от дебъ коалицията

§6. В чл. 120, ал. 2 се създава второ изречение:
„Не подлежи на ограничаване обжалването на административни актове, с които се засягат права и свободи на гражданите, уредени в Конституцията, в правото на Европейския съюз, както и в международни договори, по които Република България е страна.“

Коментар: осигуряват се допълнителни бъдещи постъпления на адвокатската общност, нали депутатското плюскане ще е само няколко месеца и след това трябва да се подсигури прехрана за кочината… В същото време се осигурява затрупване на съдебната власт с дела за щяло и нещяло. Кой има интерес съдебната система да не работи? Криминалните контингенти, точно така. Обаче който е против предложението на леваците, ще го обявят, че е против защитата на човешките права. Много лево, ама много, направо плаче за Сибир.

Това предлагат от дебъ коалицията

§7. В чл. 127 т. 5 и т. 6 се отменят.

Коментар: я да ги видим какво искат да отменят леваците. Ето тези текстове им пречат:
„Прокуратурата следи за спазване на законността, като:

 1. (предишна т. 3 – ДВ, бр. 27 от 2006 г.) предприема действия за отмяна на незаконосъобразни актове;
 2. (предишна т. 4 – ДВ, бр. 27 от 2006 г.) в предвидените със закон случаи участва в граждански и административни дела.“

Защо бе леваци? Значи при едно гражданско или административно дело да няма прокуратура, така ли? Само адвокат и съдия без обвинение?

И от тук се почва с по-интересната част

Това предлагат от дебъ коалицията

§8. Чл. 129 се отменя. Създава се нов чл. 129:
„Чл. 129. (1) Съдиите се назначават, повишават, понижават, преместват и освобождават от длъжност от Висшия съдебен съвет.
(2) Председателят на Върховния касационен съд и председателят на Върховния административен съд се назначават от президента на републиката по предложение на Висшия съдебен съвет за срок от седем години без право на повторно избиране. Президентът не може да откаже назначаването при повторно направено предложение. За председател на Върховния касационен съд и за председател на Върховния административен съд могат да бъдат предложени и назначени само действащи в съответния съд съдии.
(3) Председателят на Върховния касационен съд и председателят на Върховния
административен съд се освобождават от Конституционния съд по предложение на Висшия съдебен съвет.
(4) Съдиите стават несменяеми с решение на Висшия съдебен съвет след
навършване на тригодишен стаж като съдия и след атестиране. Те се освобождават от длъжност само при:

 1. навършване на 65-годишна възраст;
 2. подаване на оставка;
 3. влизане в сила на присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода
  за умишлено престъпление;
 4. трайна фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си за повече от
  една година;
 5. тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения, както и действия, които накърняват престижа на съдебната власт.
  (5) Придобитата несменяемост се възстановява при следващо заемане на
  длъжността съдия, прокурор или следовател в случаите на освобождаване по ал. 4, т. 2 и 4.
  (6) Председателите на съдилищата, с изключение на тези по ал. 2, се назначават на ръководната длъжност за срок от пет години с право на повторно назначаване.“

Коментар: първо леваците трябва да знаят, че като се отменя член, на негово място трябва да се сложи някакъв примерно чл. 129а. Защото няма как да отмениш член 129 и да приемеш нов чл. 129. В законодателството се оставят следи. Леваци, вашата конституция кой ви я писа точно? Някой дубаец ли? Гордеете ли се много?
А по същество нищо ново не предлагат освен, че искат грубо да се намесят в дейността на висшия съдебен съвет и да го разцепят. В същото време грубо се погазва принципа за разделение на властите и намеренията на Дебъ коалицията или по друг начин казано на онези олигарси с повдигнати обвинения за тежки престъпления много им се иска законодателната власт да се бърка в съдебната власт, а пък те да са имали преди това вкарани представители в законодателната власт. Това е противоконституционно и, за да се прави е необходимо Велико Народно Събрание от 400 депутати, което да приеме подобни глупости. Леваци, пак ще получите среден (не за оценка в училище става дума, да не се зарадвате предварително)

Има и няколко други различия спрямо конституцията, които предлагат – по-бързичко съдиите да стават несменяеми. Сегашния срок е 5 години, леваците предлагат да се намали до 3 години срока. Защо леваци? Имате стажантчета, които по-бързо искат да станат недосегаеми ли?

Това предлагат от дебъ коалицията

§9. Чл. 130 се отменя. Създава се нов чл. 130:
„Чл, 130. (1) Висшият съдебен съвет се състои от 15 членове. Председателят на Върховния касационен съд и председателят на Върховния административен съд са по право негови членове,
(2) За членове на Висшия съдебен съвет, които не са негови членове по право, се избират юристи с високи професионални и нравствени качества, които имат най- малко петнадесетгодишен юридически стаж. Предложения за избор на членове от Народното събрание, могат да правят професионални организации на юристи, акредитирани висши училища и научни организации, в които се преподават правни науки, граждански организации, работещи в сферата на правосъдието и правата на човека.
(3) Осем от членовете на Висшия съдебен съвет се избират пряко от съдиите от различните нива на съдилищата, а пет – от Народното събрание с мнозинство две трети от народните представители.
(4) Мандатът на изборните членове на Висшия съдебен съвет е пет години. Те не могат да бъдат преизбирани веднага след изтичане на този срок. Избраните за членове на Висшия съдебен съвет съдии продължават да осъществяват своите съдебни функции при съобразяване на тяхната натовареност.
(5) Мандатът на изборен член на Висшия съдебен съвет се прекратява при:

 1. подаване на оставка:
 2. влязъл в сила съдебен акт за извършено престъпление;
 3. трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от една година;
 4. дисциплинарно освобождаване от длъжност или лишаване от право да упражнява юридическа професия или дейност.
  (9) При прекратяване на мандата на изборен член на Висшия съдебен съвет на негово място се избира друг от съответната квота, който довършва мандата.“

Коментар: леваците отново предлагат да отменят един член и на негово място да приемат нов със същия номер (пълни леваци, ама какво да правиш). По същество наглите лобисти искат да се намесят грубо в работата на съдебната власт и да прекратят мандатите на членовете на висшия съдебен съвет.

Забележете и следния лобистки текст: „Предложения за избор на членове от Народното събрание, могат да правят професионални организации на юристи, акредитирани висши училища и научни организации, в които се преподават правни науки, граждански организации, работещи в сферата на правосъдието и правата на човека.“

Чисто нов текст, който в превод означава, че например почтено адвокатско сдружение може да си предлага удобни членове на висшия съдебен съвет. Защо така бе? Нали адвоката защитава престъпниците (подсъдимите, че да не се обиди някой)? Значи косвено престъпниците (пак чакай подсъдимите) косвено да си избират през главата на народното събрание членове на висшия съдебен съвет, които пък после да избират съдиите, които ще ги съдят. Браво леваци!

След това леваците така случайно решили точно 8 от членовете на висшия съдебен съвет да са квота на съдиите, а точно 5 да са квотата на народното събрание (ама не просто на народното събрание, а през главата на народното събрание).

А защо точно 5 е квотата? Да беше тройната коалиция 1 … там схемата беше ясна – 3+5+8 се дели баницата, всичко е точно. А тук? Да, тук имаме коалицията „Дебъ чалгата с мутри вътре“ + още една партия + още една партия тайно.

Ама не става така леваци. Разчитаме на ДПС като най-стабилната партия доказана през годините да ви даде един среден (ама не в бележника, не бързайте да се радвате) и тук.

Да си имате за какво да се вайкате как пак не ви е минала левашката съдебна реформа. Не че сте били пълни некадърници, а едни лоши хора ви саботират все реформите.

Това предлагат от дебъ коалицията

§10, Чл. 130а се отменя. Създава се нов чл. 130а:
„Чл. 130а. (1) Висшият съдебен съвет:

 1. назначава, повишава, премества и освобождава от длъжност съдиите;
 2. прави предложение до президента на републиката за назначаване на председателя на Върховния касационен съд и на председателя на Върховния административен съд;
 3. прави предложение до Конституционния съд за освобождаване на
  председателя на Върховния касационен съд и на председателя на Върховния административен съд;
 4. назначава и освобождава председателите на съдилищата;
 5. прави периодични атестации на съдиите и на председателите на съдилищата и
  решава въпроси за придобиване и възстановяване на несменяемост;
 6. налага дисциплинарните наказания понижаване и освобождаване от длъжност на съдиите и на председателите на съдилищата;
 7. решава въпроси за организацията на дейността на съдебната система;
 8. приема проекта на бюджета на системата на съдилищата;
 9. приема решение за прекратяване на мандата на изборен член на Висшия съдебен съвет при условията на чл. 130, ал. 5;
 10. организира квалификацията на съдиите;
 11. осъществява и други правомощия, определени със закон.
  (2) Висшия съдебен съвет се председателства от председателя на Върховния касационен съд, а в негово отсъствие от председателя на Върховния административен съд. Министърът на правосъдието и главният инспектор могат да присъстват на заседанията, като не участват в гласуването.“

Коментар: първо отново отменят член, който след това пишат като нов със същата номерация. Ама леваци. След това дублират едни и същи текстове от предни отменени и отново създадени членове. Ама леваци са, какво да правиш. Голям среден за вас и не в бележника

Това предлагат от дебъ коалицията

§11. Чл. 1306 се отменя. Създава се нов чл. 1306:
„Чл. 1306. (1) Главният прокурор се назначава и освобождава от президента на републиката по предложение на Народното събрание, прието с мнозинство от три пети от всички народни представители въз основа на предложение на министъра на правосъдието или на една пета от народните представители.
(2) Мандатът на главния прокурор е пет години.“

Коментар: ето я наболялата тема, която така притеснява олигарси преследвани и избягали от страната за тежки престъпления, и един резиЛдент, на който му изтича мандата скоро и вече няма да се ползва от имунитет за недосегаемост.

Леваци, да ви видим некадърността до къде се простира. При сегашната конституция без да й се правят каквито и да е промени, като толкова ви бърка отзад главния прокурор, и сега може да си измислите нарушение по чл. 129, ал. 3, т. 5 „тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения, както и действия, които накърняват престижа на съдебната власт“ и парламента може да си гласува с 2/3 мнозинство освобождаването му.

Що не се пробвате, а? Защото за да ви се приемат некадърните предложения за промяна в конституцията ще трябват отново поне 2/3 гласа от всички в парламента, а повечето текстове са противоконституционни и изобщо не могат да се приемат без Велико Народно Събрание.

Между другото как точно си представяте, че народното събрание ще избира главния прокурор и как точно ще се гарантира независимостта му от „народните представители“? Защото съдебната система трябва да е независима. Има разделение на 3-те власти – законодателна, изпълнителна и съдебна.

А вие леваци предлагате законодателната власт да си избере главен прокурор, който би трябвало да разследва законодателната власт? Как точно става тази работа?

Отговорът е голям среден за вас и не в бележника

Още какво предлагат от дебъ коалицията

Не само главния прокурор да е зависим от парламента, а и новоизмисления прокурорски съвет, който назначава, повишава и освобождава прокурорите и следователите. Познайте какви са квотите в прокурорския съвет 🙂
4 члена избрани от прокуратурата и 5 члена избрани от народното събрание + министъра на правосъдието избран от народното събрание и главния прокурор избран от народното събрание. Защо пак са избрали 5 члена 🙂

Нали вече казахме, че коалицията е „Дебъ чалгата с мутри вътре“ + още една партия + още една допълнително партия. Общо всяка партия от коалицията да си вкара по 1 член.

Дебъ коалиция предвижда и претрупване от дела на конституционния съд чрез разрешаване на всеки да си го сезира за каквото си реши.

Само че леваци, ДПС като доказала се най-стабилна партия през годините, ще ви удари един голям среден, и не в бележника

В обобщение

Дебъ, вие сте срам за България. Толкова сте низки, че заслужавате на следващите избори след няколко месеца да получите 0 гласа, даже и да сте гласували сами за себе си, тъй като ви е забила корумпираната машина за машинно гласуване

Реклама

4 коментара to “Дубайски реформи в конституцията от дебъ коалицията”

 1. Дисекция на програмата на Демократична България обединение 2021 | Alexander Todorov Network Says:

  […] Дебъ, това, което вие внесохте за промени в конституцията още първ… (известен като най-некадърния парламент в историята […]

 2. Как коалицията „Дебъ чалгата с мутри вътре“ се бори с мутрите? | Alexander Todorov Network Says:

  […] месец жалко съществуване на настоящия парламент:– противоконституционна реформа на конституцията, която смесва законодателна и съдебна власт или с […]

 3. Simone Says:

  Лустрация означава Дебъ да останат без ръководство, а другите партии без половината депутата те са си деца и внуци на БКП номенклатурата! Когато ми споменат за някой роден между 1978 и 1986 изучил в Лондон, Париж или Мюнхен на 90 процента е с БКП корени. Сега е лесно да се учи в ЕС, но тогава визи гаранция за квартира плащане на такса доста по-голяма. Нека феновете на Дебъ се замислят парите за университети на такива като К. Зарков и други от къде са? Когато отидете да гласувате си помислете как едни се събудиха милионери, а други работят и още работят за да преживяват.

 4. Simone Zaza Says:

  Браво за добрата статия. Това са новите консомолци искат да направят едно
  законодателство подобно на това в Китай. Това, което искат да направят е
  един зависим съд. Бъдете здрав и всичко най-добро адв. Александър Тодоров.

  Le jeu. 15 avr. 2021 à 19:42, Alexander Todorov Network a écrit :

  > Alexander Todorov Network posted: “ България има току що избран парламент
  > (доста скъп за данъкоплатците цирк) с краткосрочен хоризонт от няколко
  > месеца. Още в първия ден, явно много заинтересовани лица са внесли
  > предложение за промени в българската конституция. Ще разгледаме какво са
  > вн“
  >


Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d блогъра харесват това: