Как да получа най-голямо обезщетение за майчинство от 2014

Любовта към парите, води и до деца понякога

Настоящото е проява на държавническо поведение и разкрива дупки в законодателството (може би и оставени умишлено, за подпомагане на бизнеса на някои почтени бизнесмени може би). Докато дупките не се затворят, редно е всички да знаят за тях, а не само по-равните от равните да ги използват.

Съдържание

1. Кой има право на обезщетение за майчинство

2. Обезщетение за бременност и раждане

3. Срокове за изплащане на паричното обезщетение при бременност и раждане

4. Обезщетение за отглеждане на малко дете

5. Как да се получи най-голямо обезщетение при раждането на дете

6. Промяната в сила от 2014 г.

7. Как да се затворят дупките в закона

1. Кой има право на обезщетение за майчинство

Работещите по трудов договор и самоосигуряващите се лица, които са избрали да се самоосигуряват за общо заболяване и майчинство. Лицето трябва да се е осигурявало поне 12 месеца за този риск (чл. 48а от КСО). Точните текстове могат да бъдат намерени в част първа, глава четвърта, раздел втори от КСО

2. Обезщетение за бременност и раждане

– размера на обезщетението е 90% от среднодневното брутно възнаграждение по трудов договор или среднодневния осигурителен доход на самоосигуряващото се лице, върху който са внесени вноски в срок (25-то число на следващия месец парите трябва да са постъпили в НАП, ако самоосигуряващото се лице закъснее с дори 1 ден да внесе вноските, за съответния месец със закъснение за осигурителен доход ще се смята 420 лева, дори и лицето да внесе след това вноските върху по-голяма сума) през последните 18 месеца (до края на 2013 г. се гледаха последните 24 месеца) преди месеца, в който настъпва временната неработоспособност поради бременност и раждане. Дневното парично обезщетение не може да бъде по-голямо от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението, и по-малко от минималната дневна работна заплата, установена за страната.

– през последните 18 месеца преди месеца, в който настъпва временната неработоспособност поради бременност и раждане се приема, че дохода на лицето е бил в размер минималната работна заплата за България през съответния период, за дните, в които лицето:

а) не е било осигурено за общо заболяване и майчинство б) е ползвало неплатен отпуск, който се зачита за трудов или служебен стаж в) е ползвало отпуск за отглеждане на малко дете г) е било осигурено по законодателството на друга държава по условията на международен договор, по който Република България е страна

За дните, включени в 18 месечния период (от който се изчислява обезщетението), през които лицето е получавало парично обезщетение от общественото осигуряване за временна неработоспособност или за бременност и раждане, се взема предвид доходът, от който е определено паричното обезщетение.

– При придобиване право на парично обезщетение при бременност и раждане през периода на изплащане на парично обезщетение за бременност и раждане или за отглеждане на дете (до втората година от раждането на детето) обезщетението е в размера, определен за предходното дете, ако това е по-благоприятно за лицето (чл. 49, ал. 2 от КСО)

За по-просто казано – първо лицето трябва задължително да има 12 месеца осигурителен стаж по трудов договор или като самоосигуряващо се лице за общо заболяване и майчинство (това е за цялата му кариера общо). След това ако работи по трудов договор обезщетението ще е 90% от средния му доход за периода (но не повече от нетните пари, които взима) или 90% от дохода, върху който се самоосигурява. Ако в рамките на 2 години след раждането на дете се влезе в 45 дневния период преди раждането на следващо (родилката трябва да получава обезщетение при бременност и раждане или да е в отпуск за отглеждане на дете до 2 години), обезщетението ще е в същия размер като за предното.

3. Срокове за изплащане на паричното обезщетение при бременност и раждане

Осигурената за общо заболяване и майчинство майка има право на парично обезщетение при бременност и раждане за срок 410 календарни дни, от които 45 дни преди раждането (чл. 50, ал. 1 от КСО). Когато раждането стане преди изтичането на 45 дни от началото на ползването на обезщетението, остатъкът до 45 дни се ползва след раждането (чл. 50, ал. 2 от КСО).

4. Обезщетение за отглеждане на малко дете

Осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за отглеждане на малко дете, ако имат поне 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск (през цялата им кариера). (чл. 52а от КСО).

След изтичането на срока на обезщетението за бременност и раждане през време на допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете на майката (осиновителката) се изплаща месечно парично обезщетение в размер определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (чл. 53, ал. 1 от КСО).

Парламента гласува през 2013 г. увеличаване на обезщетението за отглеждане на дете от 1 до 2 години от 240 лева на 310 лева (колкото е минималната работна заплата). От 2014 г. тази сума е повишена на 340 лева. Прави впечатление обаче, че вместо да бъде вързано това обезщетение към минималната работна заплата с промяна в кодекса за социално осигуряване, само се промени закона за бюджета на ДОО и така от следващата година колко ще е обезщетението няма да е ясно – колкото се запише в закона за бюджета на ДОО за следващата година.

Ако родилката след навършване 1 година на детето започне работа, за която се осигурява за майчинство (значи по трудов договор или се самоосигурява за майчинство), тогава може да получава само половината от обезщетението за отглеждане на дете до 2 години (половината от 340 = 170 лева месечно). Това обезщетение не се изплаща, ако детето е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка, както и при отглеждането му от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството.

5. Как да се получи най-голямо обезщетение при раждането на дете (или как някои правят много добра доходност от майчинството) – оптимален вариант

1. Необходима е регистрация на свободна професия 2. Лицето трябва да се самоосигурява 18 месеца (до 2013 бяха нужни 24 месеца) до 45-те дни преди очакваното раждане на дете върху максималния осигурителен доход в страната (2 400 лева месечно за 2014 г.) 3. Трябва да се роди второ дете в идеалния случай точно преди навършването на 2 годишна възраст на предходното дете.

Какъв би бил оптималния вариант в числа: – регистрацията на свободна професия струва 15 лева и може да се направи много лесно от всеки с някакво образование (виж тук) – осигуряването на едно самоосигуряващо се лице за 18 месеца върху максималния осигурителен доход (2 400 лева) би струвало – 17,8% осигуровки за пенсия, 8% осигуровки за здраве и 3,5% осигуровки за майчинство. Общо 29,3% * 2400 = 703.20 лева месечно * 18 месеца = 12 657.60 лева – самоосигуряващото се лице има право на 90% от средния си осигурителен доход през последните 18 месеца (това ще е 2 400 лева месечно за примера, или 90% от 2 400 прави 2160 лева месечно обезщетение) – тези 2 160 лева ще могат да се получават в продължение на 410 дни или кръгло 13,5 месеца. 13,5 месеца * 2 160 лева = 29 160 лева

До тук разходите за осигуровки са 12 657.60, регистрацията на свободна професия е 15 лева, общо разходи = 12 672.60 лева. Към тях трябва да се прибави и задължителното здравно осигуряване, което на самоосигуряващото се лице би му струвало 4,8% върху 420 лева или при месец с 20 работни дни това прави осигуровки от 20,16 лева месечно. За 13,5 месеца са 272,16 лева. Общо всички разходи в идеалния случай = 12 944,76 лева

Обезщетението за раждане ще е за 13,5 месеца в идеалния случай 29 160 лева или това прави възвръщаемост на инвестицията от 125,26%. За сравнение, до края на 2013 г. тази възвръщаемост беше едва 69,60%. Не може да не се признае, че бизнеса с раждане на деца на почтените бизнесмени се подпомага с всякакви средства.

Но това не е всичко. Следва обезщетение за отглеждане на дете до 2 години (никой не спира майката да си работи на граждански договори в това време, за доход под минималната работна заплата след 25% признати разходи, въпросът е само да не се осигурява за майчинство, за да не й намалят обезщетението наполовина) – още 12 месеца по 340 лева = 4 080 лева. До тук приходите стават 29 160 + 4 080 = 33 240 лева. Трябва да се добавят разходи за здравни осигуровки от 21,60 лева на месец или за 12 месеца това са 241,92 лева. При кумулирани приходи 33 240 и кумулирани разходи 13 186,68 лева това е 152,07% възвръщаемост на инвестицията

За сравнение, до 2013 г. доходността от инвестицията беше едва 90,3%. Браво на властта, че така подпомага бизнеса с раждане на деца на почтените бизнесмени.

Но това не е всичко. Ако много прецизно се изчисли влизането в 45 дневния период за раждането на следващо дете в рамките на навършването на 2 години на предходното, тогава майката има право на още едно обезщетение за раждане на дете в общ размер от 29 160 лева за 13,5 месеца кръгло (тъй като това е изчисленото обезщетение за предходното дете и това е по-изгодното за майката). Отново трябва да се добавят здравните осигуровки за разход през този период, или 13,5 месеца * 20,16 лева = 272,16 лева. Общо кумулиран приход при 2 деца едно след друго, с прецизно разчитане кое кога да се роди = 33 240 + 29 160 = 62 400 лева.

Общо кумулирани разходи – 13 186,68 + 272,16 = 13 458.84 лева. Възвръщаемостта на инвестицията вече става 48 941,16 лева или 363,64%

За сравнение, до 2013 г. можеха да се направят едва 40 908,36 лева или 251%. Слава на властите, че така подпомагат бизнеса с раждане на деца на почтените бизнесмени

И това не е всичко. Отново може да се ползва опцията за отглеждане на следващото дете от 1 до 2 години – това са нови 340 лева * 12 месеца = 4 080 лева, както и в разходната част здравните осигуровки за 12 месеца = 241,92.

Общо приходи в идеалния случай при 2 добре разчетени поредни деца = 66 480 лева Общо разходи в идеалния случай = 13 700.76 лева Възвръщаемост на инвестицията = 385,23% А до 2013 г. максимума възвръщаемост беше едва 268%. Добре е да се знаят тези цифри от всички. От нас да знаете, допълнителното знание носи висока възвръщаемост

(отклонение е твърде вероятно в рамките на месец и половина обезщетение за отглеждане на дете до 2 години между предходното и следващото дете)

Към тази висока доходност не трябва да се забравя и, че майката има 18 месеца с максимален осигурителен доход за пенсия и за период от около 5 години ще е здравно осигурена (разходите за което са включени в посочената по-горе цена)

Много изгодно изглежда сякаш раждането на деца? Ако това беше производство, тогава човек би си казал, че чудесно би било да се произведе още едно, точно в края на получаването на обезщетение за отглеждане на второто дете до 2 години? Обаче ако ще се произвеждат повече от 2 „единици продукция“, за да се постига толкова добра рентабилност на инвестицията, трябва да се прави нов 18 месечен период на самоосигуряване на максималния осигурителен доход, тъй като в противен случай особено доходоносното обезщетение за раждане и отглеждане на дете до 1 година ще е едва 340 лева месечно (за третото поредно дете по схемата, обезщетението би трябвало да е върху изчисленото за второто, а за него тъй като майката е била в майчинство, дохода, от който ще се смята е минималната работна заплата). Така че третото поредно дете за нормални хора вече не е така изгодно като инвестиция. Но за някои може и да е идеално допълнение към бизнеса.

За постигане на оптимални резултати е необходимо добро планиране на събитията – кога ще е нужно осигуряване за майчинство, кога трябва да се роди детето и т.н. Липсата на поне малко икономическа грамотност е гаранция за постигане на неоптимални резултати.

– алтернативен вариант

Алтернативния вариант е за онези, които нямат образование и които не могат да се регистрират като упражняващи свободна професия (поради неграмотност и/или липса на образование). За тях може да се ползва фиктивното осигуряване на трудов договор (а в масовия случай дори и при грамотните, работещите по трудов договор завишават дохода си в месеците преди раждане целево). При фиктивното осигуряване по трудов договор е малко по-сложно, защото първо разходите за осигуровки са по-големи, след това се дължи и данък върху дохода, при положение, че доход реално няма, но данъка трябва да се плати. Съществува известен риск при искането на обезщетението и при проверка да се установи, че не е извършвана трудова дейност, а работодателя им ги е осигурявал фиктивно, за да източват осигурителния фонд и т.н. Рисковете са по-големи, но въпреки това и при фиктивното осигуряване по трудов договор рентабилността на инвестицията е много голяма.

А на някои почтени бизнесмени това им е и бизнеса. Защото има дупки в законодателството (вероятно оставени умишлено) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

6. Промяната в сила от 2014 г.

Промени се срока, от който се изчислява обезщетението за майчинство от 24 на 18 месеца, като за по-незапознатите с материята, този срок беше увеличен преди няколко години, за да се намалят злоупотребите. От 2014 г. злоупотребите ще са повече, да им е честито на данъкоплатците.

Трябва да се има предвид, че за тези, които са почнали да получават обезщетението през 2013 г., няма да има преизчиляване за по-късия период. Промяната влиза в сила за излизащите в болничен след 31 декември 2013 г.

7. Как да се затворят дупките в закона свързани с обезщетенията за майчинство

Първо – незабавно трябва да се преустанови практиката самоосигуряващите се лица да могат да избират дали да се осигуряват за майчинство или не. Правото на избор означава те да се осигуряват (при това на завишен доход) само когато очакват раждане на дете и веднага след плановото раждане да се премине към пропускане на риска осигуровка за „майчинство“ и осигуряване на минималните възможни доходи. Всички трябва да се осигуряват за всички рискове, без възможност да се избягва осигуряването. Не трябва да има изключения за самоосигуряващите се лица и работещите по „граждански договори“. Понастоящем от възможността да избират, се възползват главно много добре платените професии от рода на нотариуси, адвокати, експерт счетоводители и т.н.. За тях ли точно трябва да е най-солидарна осигурителната система? Или за онези които правят бизнес от майчинството? Така ли ще се подпомага бизнеса в България?

Второ – самоосигуряващите се лица трябва да се осигуряват върху реално получения си доход през месеца, но не по-малко от минималния осигурителен доход (който между другото трябва да се намали до минималната работна заплата, защото действително има хора, които не могат да изкарат толкова високи доходи, особено в по-малките градове и села). Да се отнеме опцията за фиктивно осигуряване върху неполучен и необложен с всички данъци (включително осигуровки) доход, с цел злоупотреба с обществената солидарност. Тази мярка ще намали „рентабилността на инвестицията“ при целевото самоосигуряването значително.

Трето – да не се получават обезщетения за майчинство за повече от 3 деца поради математическата невъзможност с осигуровка от 3,5% някога лицето да може да си покрие обезщетенията, които ще получи. След третото дете майката да може да получава подпомагане, но не и възможността за така дългосрочните и щедри обезщетения за майчинство, по кодекса за социално осигуряване.

Обаче за това трябва поне малко политическа воля, но като я няма, то всичко се връща…

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

На този адрес всеки може да се провери какво обезщетение за майчинство може да получава според осигуряването към момента: http://appreports.nssi.bg/CalculateMaternityBenefits/

В заключение, носят се слухове, че служители в НАП и НОИ се опитвали да препятстват ползването на големите обезщетения от средния човек чрез собствени разсъждения от типа „ами то ако беше така, всички щяха да правят така“, може би породени от морални съображения или някакъв натиск от типа „от по-високо така го спуснаха устно“.

След като в закона има дупка, защо всички да не правят така? Или може би за бизнесмените дупките могат да се ползват без забележка, а на служители в тези ведомства им се упражнява някакъв политически натиск, че за средния човек да му се пречи да си упражнява правото да се възползва от некадърно направения закон? Граждани, отстоявайте си правата. Дупката в закона я има, докато дегенератите (дегенерат – духовно изродено същество) не я затворят за всички, всички трябва да я използват максимално.

Реклама

345 коментара to “Как да получа най-голямо обезщетение за майчинство от 2014”

 1. Вероника Паунова Says:

  Здравейте, а какво ще стане ако детето ми навърши живи и здрави 2 години на 19 Ноември 2020, а родя след тази дата второто ни дете, в рамките на месец или прескоча датата на рожденият ден на първото с няколко дни, седмица? Губи се правото на майчинство и се плаща минималната ли ?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, ще се смята върху дохода последните 2 години, което значи, че ще се полага само минималното обезщетение

   • Вероника Георгиева Паунова Says:

    Привет, вчера разговарях със счетоводителката ми, която каза, че ако влезна в 45 дневният болничен преди да родя, в дните преди 19ти Ноември, няма проблем да родя и след рд на първото дете. Смисъл до 45 дни от рожденият й ден. С две думи, ако родя на 15 Декември примерно, влизам във второ майчинство автоматично.

 2. Ива Says:

  Здравейте! Първо искам да Ви благодаря за изчерпателната информация в статията и бслед това да попитам за моят частен случай. Работя и се осигурявам в държава членка на ЕС. Предстои ми да последвам съпруга си в друга държава чл. на ЕС, прие което ще остана безработна и не съм сигурна, че ще успея да си намеря работа бързо. Бих искала да започна да си знасям осигуровки в Бг като самоосигуряващо се лице със свободна професия. Мога ли да се осигурявам на максимален или близо до макс. доход, ако нямам такива приходи? Друг хипотетичен въпрос мога ли да получавам майчинство в България, ако детето бъде родено в чужбина?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, след промените на закона, с подаването на годишна данъчна декларация се прави годишно изравняване на осигуровки спрямо реалния доход на лицето (това обаче не пречи на никой да пуска фактура на лицето Х за Х сума и да докаже доход – разликата спрямо статията е, че ще трябва да се платят и едни 10% данък върху дохода).
   Най-вероятно при раждане на детето в друга страна от ЕС, майчинските ще се получават от тази друга страна. Желателно е да се проучи въпроса след консултация с НОИ и с аналога на НОИ в другата държава

 3. Donevq Says:

  Здравейте, докторантите имат ли някакви прав на обещетение за майчинство?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, само ако работят на трудов договор и са осигурени за този риск

 4. Десислава Says:

  Здравейте,
  Аз съм на трудов договор по заместване на титуляр в майчинство.
  Аз също мисля за забременяване но до колкото разбрах ако излезна в периода от 45 дни преди раждането и през този период ако се върне титуляра аз ще имам ли право на майчинство ?
  Мисля , че бях видяла , че ще имам право на такова но само 410 дни т.е само една година , какви са ми вариантите да имам право на майчинство и през второта година ?
  Ако след като забременея се регистрирам допълнително на свободна практикаи започна да си довнасям осигуровки хем за по високо майчинство ще имам ли право на обезщетениетто от 380 лв за втората година и какво се случва с моето майчинство когато се върне титуляра?
  Бльгодаря предварително

 5. Десислава Says:

  Здравейте, искам да попитам тъй като съм назначена на трудов договор по заместване на титуляр в майчинство, ако докато тя е в майчинство аз забременея и влезна в отпуск по майчинство и след това тя се върне какво се случва с моето майчинство. Не съм сигурна дали съм разбрала правилно , но май имам право на от на майчинство само 410 дни т.е. около една година само. Това така ли е и евентуално ако докато съм бремменна се регистрирам плюс трудовия ми договор който е по заместване и се регистрирам и като допълнително самоосигуряващ се на свободна професия ще мога ли да си използвам майчинството две години както е по принцип

 6. Антоанета Says:

  Здравейте!
  Имам въпрос спрямо моя случай. Имам ТД 12 пълни месеца в държавно предприятие осигуряват ме на около 650 лева различно е всеки месец защото карам и нощни смени. Бременна съм и термина ми се очаква да е края на март месец. Ако сега започна да се осигурявам допълнително до 45 дни ще успея ли да взема по голямо майчинство? Изключително много ще съм ви благодарна ако ми отговорите. Хубав ден ви желая:)

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, да, колкото по-рано се почне осигуряването на по-висок доход, по-голямо ще е обезщетението

 7. Гергана Манова Says:

  Здравейте, моят случай е следният: Аз съм по майчинство , като детето ми ще навърши 2 години август месец. Сега съм бременна отново. Аз имам трудов договор и също се самоосигурявах по време на първата бременност и дори 1 година след това. Сега имам такъв въпрос: Има ли смисъл още сега да възстановя самоосигуряването си, при положение,че все още съм в майчинство и прагът ми на осигуряване ще бъде 420 лв? Пак да кажа,че имам трудов договор също. Или пък трябва да изчакам синът ми да навърши 2 през август и тогава да започна да се самоосигурявам на максималната работна заплата? Т.е. ще има ли полза, ако сега започна, или да чакам до август?
  Благодаря предварително.
  Гергана

 8. Елена Says:

  Здравейте! Писах преди време, но не намирам коментара си, въпреки, че получих потвърдителен e-mail.
  Имам дете на 1 г. и 4 мес. В момента съм в отпуск за отглеждане на дете до 2 г. при двама работодатели – на основен ТД (8-часов работен ден) и втори ТД (4-часов работен ден). Мога ли да започна работа, т.е. трети трудов договор на пълен работен ден (8-часов), без да прекъсвам отпуската за отглеждане на дете при другите двама работодатели и независимо от това дали губя обезщетението за гледане на дете (340 лв.).?

 9. Надежда Стоянова Says:

  Да разбирам ли, че ако се ползват болнични във времето преди да се излезе по майчинство, т.е. преди 45ия ден, то за основа за изчисление на обезщетението се взима дохода, получаван от обезщетението за временна нетрудоспособност? а не дохода от заплата? надявам се да сте ме разбрали? Това ли е причината, поради която е по-добре да се изчистят първо отпуските и след това да се ползват болнични?
  Благодаря предварително!

 10. Soledad Vel Says:

  Здравейте, може ли да помогнете и на моята чуденка. Самоосигуряващо лице (свободна професия) съм и през годината плащам осигуровки (вкл. ОЗМ) върху 550 лв. В началото на следващата след подаване на годишната данъчна декларация доходът ми излиза около 850 лв на месец, за което плащам изравнителните вноски. От началото на 2016та съм бременна, но до момента на раждането за месеците от 2016та ще съм внасяла осигуровки върху 550лв. Как ще ми бъде изчислен размерът на майчинските? Месеците от 2016та за 550 лв ли ще ги броят или след изравнителната декларация за 2016 (подадена 2017) ще се направи преизчисляване на размерът им и изплащане на добавка към месеците (от 2016та), в които са го смятали за 550?

 11. Светла Says:

  Здравейте,

  Опитвам се да разбера с новите правила как се променя положението. Все още нямам деца, но правя опити в тази посока, а доходите ми в последните месеци чувствително намаляха. Бих искала да започна да се осигурявам като самоосигуряващо се лице на по-висока сума. Доколкото разбирам, при годишното изравняване ще трябва да платя и данък върху въпросната сума – до тук добре, така е справедливо. Даже не мога да повярвам, че преди е имало възможност да не се плаща данък върху въпросния доход, но явно е било така:) Въпросите ми са следните:
  1. Трябва ли да доказвам въпросния доход по някакъв начин – фактури и тн, или ако си плащам данъка, държавата не я интересува изкарала ли съм тези пари реално или не;
  2. освен 10% данък и сумите за осигуровки, какви други разходи трябва да предвидя в този случай?

  Благодаря ви предварително!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, трябва да се издават фактури, ако клиентът не иска да си каже данните, може да се пише, че фактурата е на физическо лице. Дължи се данък и осигуровки. Промяната от 2015-та е точно в това, че лицето трябва да е имало доходите, върху които се осигурява (които се облагат и с 10% данък), в противен случай обезщетението ще е минималното

 12. thesofiadiaries Says:

  Здравейте, Александър!
  Бих искала да ви благодаря за подробната статия и съветите. И аз имам въпрос:

  Общо 3 месеца (януари-март) съм в непрекъснат болничен (по време на бременноста ми) и след това веднага ще ми издадат тези 45 дни преди термина. Осигурявала съм се на максимума за 2014 и 2015 г.
  Няма да имам прекъсване на болничните. Когато обаче вляза в сайта на НОИ за да изчисля прогнозното среднодневно обезщетение по време на мачйчинство, то е паднало, защото за януари ми излиза 420 лв. вместо 2600 лв.
  А) Консултирала съм се с едни счетоводители и те твърдят, че щом нямам прекъсване на болничния, за база трябва да се вземат доходите ми преди да изляза в болничен – т.е. от декември 2015 назад.
  Б) Другите казват, че тези 3 месеца по 420 лв. ще се отразят върху обезщетението за майчинство и ме съветват макар и в болничен, да си плащам здравни осигуровки на 2600 лв., за да няма спад.
  На кои да вярвам?
  Моля Ви да ме посъветвте как да постъпя! Предварително благодаря!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, здравните осигуровки по време на болнични са върху минималния осигурителен доход и няма как да се плащат върху по-висок доход. Времето в болнични ще намали пропорционално и обезщетението за майчинство, но от друга страна в това време са получавани пари от НОИ, което компенсира пропуснатите ползи

 13. ronicomblog Says:

  Здравейте,
  Аз имам следния въпрос, на който не мога да си отговоря и моля за помощ. До 31.12.2015 бях на ТД, но сега януари 2016 не съм, от февруари 2016 ще съм отново наета на ТД, ще мога ли да се самоосигуря за този един месец за общо заболяване и майчинство на максимален доход?
  Благодаря ви много и изказвам огромно възхищение за вашата изчерпателна публикация!

 14. Силвия Says:

  Здравейте, изключително изчерпателно написано и разбираемо..Разбирам, че всъщност 90% от средно дневния осигурителен доход (за периода който се взима под внимание…май пак ще бъде 24 месеца)….но НЕ ПОВЕЧЕ от среднодневното нетно трудово възнаграждение отново за същия период, нали така?Защото след това във примера ви не се взима под внимание нетното, а 90% в/ъ брутния осигурителен доход….или това е разлика в трудов договр и самоосигуряващ се?Много Ви благодаря, предварително.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, да, това е разликата между трудовия договор и самоосигуряването. Но от 2015 г. има още по-нови правила, според които след като изтече годината ще се прави годишно изравняване на дохода на самоосигуряващото се лице, включително за осигуровките за майчинство. В такъв случай това лице дори и да няма доходи, ще трябва да декларира такива, за да не се налага да връща обезщетението, което е получено върху много по-висок осигурителен доход от реалния доход

 15. Гергана Says:

  Здравейте ,моля ви за съвет по повод оптимално майчинство
  В второ майчинство съм (9 месеца е бебето ми)
  Планираме 3-то дете и се интересувам кога е най оптимално да забремнея ,да прекъсвам ли майчинството като приключи първата година и ако го прекъсна какъв процент болничен поради бременноста ще получавам(ще ми се наложи да съм в болничен -ако си прекъсна майчинството)
  В сила ли ще бъде и през 2016 – ако родиш следващо дете (в моя случай 3-то) в периода до навършване на 2 години автоматичното прехвърляне на майчинството от предходното дете

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, за трето поредно бебе обезщетението ще бъде в минимален размер ако междувременно майката не е работила след раждането на второто. Получава се същото обезщетение като за първото, само за второто поредно дете

 16. Marina Says:

  Първо исках да ви благодаря за безценната информация, която синтезирате тук!
  А ето и моя случай: От Ноември 2012 до Декември 2014 работех в Германия с бруто заплата 1450€ месечна заплата. От януари 2015 г. съм в България. Към момента съм бременна в 6 месец,но не съм се осигурявала социално и не съм работела на територията на България в този период(януари -до сега) , само здравно осигурена съм тук. Смятам да родя тук.(края на януари 2016) Бих желала да попитам имам ли въобще някакви права за получаване на майчинство тук и какво трябва да подготвя? В България имам по принцип 4 г. стаж. Бях посъветвана да намеря „приятелска фирма“ , в която да започна да се водя на работа и да си поема осигуровките, но не ми се вижда легално(въпреки, че съветът дойде от служител в социална служба, в разговор по телефона за справка). Благодаря ви предварително за отделеното внимание!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, към 45-я ден преди раждането лицето трябва да бъде назначено на трудов договор или да се самоосигурява с включен риска „общо заболяване и майчинство“. Трябва да има поне 12 месеца стаж през цялата кариера. Месеците в Германия ще се признаят, но дохода от чужбина се зачита за съответните периоди в размер равен на минималната работна заплата в България. За нужните документи за Германия най-добре да се попита в НОИ, за да е подготвено всичко предварително.
   Това за „приятелската фирма“ е най-честата практика и не е незаконно да си нает в частна фирма, но да не работиш. Щом някой плаща осигуровки и данъци, държавата е доволна.

 17. Десислава Says:

  Здравейте.Искам да попитам ако имам трудов стаж през последните 36месеца който се гледат за 2015 но в момента ми предстои да се запиша на минималата 4м трудовата борса след това как мога да процедирам за да взимам добре заплатени майчински .Мога ли дасе осигурявам сама за общо заболяване и майчинство ? Може ли да плащам чрез фирма в която реално не работя там а само се водя на работа? И още нещо мога ли да изляза майчински ако работя на сезонна работа?Благодаря ви предварително за отговора на многобройните ми въпроси .

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, за да се получава добро обезщетение е нужно да се внасят високи осигуровки през последните 24 месеца преди 45-я ден преди термина. Някои се осигуряват през фирма без да работят, други се самоосигуряват. Някои първо се осигуряват през фирма, след това взимат болничен до 45-я ден преди раждането. Варианти много, но осигуровки ще трябва да се внасят във всички случаи

 18. Detelina Says:

  Здравейте,
  Не успях да открия отговорите, които ме интересуват по моя казус, затова реших да пиша в отделна тема.
  следвайки логиката на сайта за допълнително осигуряване за получаване на по-голямо обезщетение за майчинство започнах от 08.2014 да се доосигурявам като самоосигуряваща се като свободна професия над трудовият ми дог. до максимума. В годишната си декларация за 2014 в. таблица 1 и 2 обаче показах, че нямам доход от тази дейност.
  През 2015 продължих да се доосигурявам на максимума до момента 08.2015.
  Тъй като очаквам в началото на 2016 да се възползвам от обезщетението, реших да си заверя осигурителната книжка и да видя как стоят нещата в НАП и НОЙ с моите осигуровки.
  Исках също така да подам корекция за декл. 1 за 2014, защото вместо в поле 34.(Нетно възнаграждение) да впишем осигурителният доход, сме вписвали осигурителен доход минус платените осигуровки.
  Тогава от НАП ме изпратиха за становище в НОИ, за да извършат корекцията, а в НОЙ ми заявиха, че съм намала право да се осигурявам на повече от 420 лв. защото нямам доход и ще ми изплатят обезщетение на 420, а не на това което съм платила като осигуровки. Накараха ме да подам молба за разглеждане на случая от инспектор, защото трябвало да подам корекции за осиг. доход от 420. Отказаха да ми заверят осигурителната книжка докато не се въведат корекциите. Питах ги, ще ми върнат ли надвнесените пари, а те казаха, че мога да подам молба да ни ги приспаднат от бъдещи задължения свързани с осигуряването или може да ми ги върнат, но процедурата отнема поне месец.
  В момента не знам дали да продължавам да се доосигурявам изобщо, защото при това положение по-скоро съм загубила пари отколкото да спечеля от надвнесените вноски.
  Моля Ви кажете ми вашето мнение и ми дайте съвет какво да направя за напред.
  При положение, че в годишната декл. за 2015 в Таблици 1 и 2 отново ще трябва да декларирам нулев доход, има ли изобщо смисъл подобно доосигуряване. Ако го прекратя, наистина ли има шанс да си върна надвнесените над 420.
  За мен естествено е по-добре да си ми изплатят обещетение на платените осигуровки, но от НОИ казаха, че дори и да ми ги платят, после ще ми ги вземат със лихвите. Имали човек, който се занимавал само с подобни случаи на хора, които си надплащат осигуровки, без да имат доказани доходи. Сякаш е престъпление мъжът ми да плаща осигуровките?
  Много Ви благодаря предварително!

  • Iva Says:

   Здравейте, надявам се, че можете да ме посъветвате за следния казус. Работих в Англия 1 година и 6 месеца, през което време съм се осиугрявала там, но не и в България. В момента работя в България и ще имам стаж 6 месеца преди да изляза в майчинство на текущата си позиция, където ме осигуряват. Преди Англия имам 5 години стаж в България. В предишен отговор прочетох, че заплатата в чужбина не се взима под внимание за формиране на майчинството. Подала съм молба за признаване на осигуровките в чужбина и възстановяване на правата, но чакам отговор. Мога ли да направя нещо (вкл. да платя по-високи осигуровки за времето, в което ме е нямало), за да получавам майчинство на базата на текущата си заплата (която ще получавам 6 месеца преди да изляза в майчинство)? Благодаря, предварително!

   • Alexander Todorov Network Says:

    Здравейте, осигуровки за майчинство за предходни периоди не е възможно да се правят

 19. Elena Asenova Says:

  Здравейте, бих искала да задам въпрос. Работя в държавната администрация на договор по заместване. Предстои ми да изляза в майчинсто след три месеца. Титулярът на мястото трябва да се върне след година и половина. Бих искала да попитам дали имам право на майчинсто и за какъв срок. Благодаря предварително.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, ако са налични 12 месеца стаж през цялата кариера, може да се получава обезщетението за 410 дни, ако лицето няма поне 12 месеца стаж, тогава обезщетението не може да се получава

 20. Rosi Says:

  Здравейте! Проблемът е, че при подобна ситуация после ще трябва да представя данъчна декларация с получените доходи по дейността, която съм извършвала като свободна професия. При условие, че няма да имам реално доходи, дали бих могла да се осигрявам по този начин?
  По принцип мога да си представя ситуация , в която работя и доходите ми са различни за всеки месец, а аз се осигурявам на избрана сума, дори и висока. Но ако въобще няма да декларирам доходи (тъй като просто няма да имам такива)- това законно ли е? Дали ако имам някакви минимални доходи ще мога да се осигурявам на висока сума като свободна професия, въпреки разликата в сумите? Благодаря ви много! Поздрави!

  • Rosi Says:

   Намерих отговора на въпроса си сред другите отговори. Благодаря и извинявайте за спама! Всичко добро! 🙂

 21. Slavena Says:

  Здравейте, искам да изкажа въхищение от работата, която сте свършили, за да направите този site и благодарност, че сте обяснили нещата на толкова достъпен език!
  Имам следния казус:
  От септември 2014 работя в Германия, брутно възнаграждение около 3000€. Планирам бременост за следващата година, т.е. поне 17 от 24 месеца ще съм в Германя и за майчинство в Българя за този период ще ми баде начислена мин. работна заплата за страната.
  Въпросът ми е, мога ли като се прибера в Българя и съм бременна да се запиша на борсата? Има ли някакъв начин да се самоосигурявам в България при условие, че работя в Германя на трудов договор?
  Общо казано, как мога да получвам повече пари за майчинство, като голяма част от тези 24 месеца ще съм в Германия?
  Ако родя тук (в Германия), прехвърля ли се майчинството или пак ще получавам въз основа на мин. работна заплата в България?

  С уважение: Славена Крастева

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, за 7 месеца осигуряване в България върху 2600 лева като свободна професия би могло да се получи прилично обезщетение за стандарта в България. Иначе е забранено осигуряването в 2 страни от ЕС и това не е вариант. При раждане в Германия вероятно ще може да се получава немско обезщетение и в България, но трябва да се провери от немска страна как стои въпросът

   • Slavena Says:

    Здравейте, благодаря за отговора!
    А имам ли право да се запиша на борсата и няма ли да е по-разумен такав вариянт, за последните 6 години имам непрекаснат трудов стаж.
    Обещетението при безработица имате ли представа, как се изчислява, на база на доходи в чужбина, 60% от брутото или има някаква горна граница?

 22. Стилиана Николова Says:

  Здравейте, моят казус е следния:
  Имам 3 месеца трудов стаж през 2009г.
  Към днешна дата съм бременна в 3 месец, с очакван термин 1 март.
  Имам възможността да бъда назначена на трудов договор и следователно да достигна тези 12 месеца трудов стаж, за да имам право на обезщетение за майчинство, като ще ми се внасят осигуровки 9 месеца. Въпросите са ми следните:
  1. Останалите 12 месеца (тъй като се изчисляват 24 месеца назад) как ще се изчислят – като 0 или върху 340 лв.
  2. Ако брутното ми възнаграждение е 800 лв. каква супа ще трябва да се внася като осигуровки за тези 9 месеца.
  3. Какво обезщетение ще получавам първата година.
  4. Какво е значението на изискването в закона, според което отпуск поради бременност и раждане трябва да се започне задължително 45 дни преди термина, тъй като, ако ме назначат на трудов договор аз ще придобия правото ма обезщетение когато детето ми е на 2-3 месеца.
  Благодаря предварително !!!
  Поздравления за каузата !!! Наистина има много хора, които се нуждаят от Вашата помощ 🙂

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, за месеците без работа ще се смята минималната работна заплата в страната. Данъчно осигурителното бреме за работодател и работник е общо 39,4% от дохода. Ако към 45-я ден преди термина лицето няма поне 12 месеца стаж, не може да се получава обезщетението. За допълнителна информация най-добре да се направи безплатна консултация с НОИ: 0700 14 802

 23. Таня Says:

  Здравейте, сега ми започва втората година от майчинството и ако започна пак да се самоосигурявам, но без да внасям „общо заболяване и майчинство“, ( за да не ми намалят на 50% майчинството в момента), ще продължават ли да ми ги дават всичките? Тоест да внасям по 660лв( за доход 2200лв), а те да ми превеждат по 340лв (мин. заплата), или при всички случаи ще ги намалят на 50% (170лв)? Благодаря предварително!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, най-добре да се консултира това безплатно с НОИ, защото всякакви трактовки са се появявали по въпроса: 0700 14 802

 24. Мария Says:

  Здравейте, детето ми е на годинка и преди раждането се самоосигурявах на 420 лв. Въпросът ми е мога ли през втората година да започна да се осигурявам на 2200 лв ( като не внасям общото заболяване и майчинство, за да не ми намалят сега майчинството на 50%)? Тоест да внасям по 660лв горе- долу и да взимам по 380( от майчинството)

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, вида на осигуряване може да се променя само през месец януари. За всеки случай може да се пита и в НОИ (по принцип, а не от свое име)

   • Таня Says:

    Благодаря за отговора, не не ми е много ясно 🙂 Не може ли да се променя всеки месец ( не ми се е случвало досега), но примерно досега се осигурявах на 420 лв. преди майчинството, и след това на 2000 ако имам възможност. Тази промяна ли се прави единствено януари?
    Ако искам да си прекратя майчинството и да започна пак да се самоосигурявам, пак ли трябва да чакам януари?

    • Alexander Todorov Network Says:

     Може да се променя дохода, но само през януари може да се сменя вида осигуряване – само за пенсия и здравно или за пенсия и здравно + за общо заболяване и майчинство

 25. Даниела Георгиева Says:

  Здравейте и благодаря, не само за статията, но и за факта, че отговаряте на зададените впоследствие въпроси. Планирам бременност и раждане живот и здраве, но счупих крак и съм в доста дълъг болничен. Когато болничния не е в периода на бременност и раждане, това влияе ли на осигурителния стаж и какъв просент се взема в последствие от сумата, на която се осигурявам за периода на болничния. Благодаря предварително.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, да, това ще повлияе негативно, защото за месеците, когато лицето не работи ще се вземе минималната работна заплата в страната

 26. Georgi Says:

  Здравейте, моята приятелка е бременна във втория месец,на 19 години е и никъде не е работила до сега.Разбрах,че не може да се осигурява със задната ако започне от сега да се само осигурява като свободна професия след като изминат нужните 12 или 18 месеца осигуровки тогава ли ще получава майчинство независимо,че бебето ще е на 5 или 11 месеца вече? Ако запише редовно обучение и кандидатства за социална помощ от 2880лв.дали ще попречи на евентуалното взимане на майчинство? Изобщо кои ще е най-добрият вариант за нас?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, трябва да има поне 12 месеца осигурителен стаж, за да може да получава обезщетението за майчинство. Студентките имат право на еднократната помощ за раждане на дете.
   За повече информация може да се направи безплатна консултация с НОИ: 0700 14 802

 27. Elly Says:

  Здравейте,искам да попитам как мога да изкарам всички дни в които съм била в болнични за последните 3 години(счетоводителката на предишната фирма е неоткриваема,а би трябвало тя да ги напише)Сега съм бременна и съм взела позволените 12мес. болнични за 3г.,а е наложащо да ги продължа.Термина ми е на 3.11.15,трябва да представя бележка с всички дни болнични пред телк за да решат дали да продължат да ми плащат болничните.В нои ми казаха,че има вариант да ги принтирам от сайта на нап,но как?Ако можете да ме посъветвате нещо ще съм ви много благодарна

 28. Валентина Says:

  Здравейте, прочетох всичко възможно във вашият и други сайтове във връзка с майчинството в България, но искам да попитам конкретно за моята ситуация и ще бъда много благодарна ако ми дадете съвет! В момента живеем в чужбина около 2 години (Обединеното Кралство), наскоро се оженихме със съпруга ми и мислим за дете. Искаме да се приберем след като забременея и се чудя дали мога да получавам майчинство в България. Работила съм и съм плащала осигуровки в България 3 години и половина и съм се осигурявала за общо заболяване и майчинство през този период, но в момента не съм осигурена в България. От прочетеното разбрах, че трябва да се водя на трудов договор в периода преди издаването на болнични (45 дни) преди термина. За какъв период трябва да се осигурявам преди болничния за майчинство при положение, че осигуровките ми от предишни години са повече от задължителните 12 или 18 месеца ( не разбрах точно колко са в момента, знам че има изменение). По принцип искаме да отглеждаме детето в България, но се чудим дали да родя там? Това има ли значение? Много благодаря предварително!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, ако единствената идея на раждането в България е получаването на голямото обезщетение, в случая това няма да е възможно, тъй като се гледат 24 месеца назад от 45-я ден преди термина. Ако почти всичкото това време е прекарано в чужбина, за тези месеци обезщетението ще се смята върху минималната работна заплата в България, която е несравнима като стандарт с UK

 29. НАНИ Says:

  Здравейте,
  Моят въпрос е :Разбрах ,че съм бременна в първият месец,водя се на трудов договор от Май 2014 на длъжност „СПЕЦИАЛИСТ МЕНИДЖМЪНТ И РЕКЛАМА“ като първо ме осигуряваха НА ЗАПЛАТА 610,00лв. а от 7 месеца съм на заплата 380,00лв. но на същата длъжност. Колко майчинство ще получавам.И преди Май 2014 бях извън България и там също ме осигуряваха НА ЗАПЛАТА 750,00 ЕВРО ТОВА ЩЕ ПОВЛИЯЕЛИ НЕЩО?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, за месеците в чужбина ще се смята, че лицето е получавало минималната заплата за България. Трябва да се види колко е средния осигурителен доход през последните 24 месеца до 45-я ден преди термина и да се умножи по 90%. Така грубо може да се сметне какво обезщетение се полага. В НОИ издават безплатно код, с който всеки може да си провери с голяма точност какво обезщетение за майчинство може да очаква

 30. Румяна Says:

  Здравейте, искам да запитам Вас, защото нашите счетоводители не можаха да ме убедят в правотата на мнението си. Наскоро ми предстои да родя третото си дете.
  –>> Аз работя на трудов договор и имам необходимите години стаж, за да получавам майчинство 2 г.
  ->>Паралелно с трудовия си договор, съм Управител на друга фирма, и там съм назначена с договор за Управление смятам, като ми се внасят осигуровки върху 420 лв. + процента за болничен и майчинство.
  ->> Въпросът ми е: за да вземам майчинството , което ми се полага заради трудовия договор, мога ли да продължа да съм Управител, и съответно да продължавам да внасям този процент за майичинство и болнични? (Притеснява ме, че доходът се води над минималния от 380 лв, въпреки че аз не вземам пари реално)
  Или – е необходимо да прекратя този договор?

  Много Ви благодаря з апомощтта,
  с уважение – Румяна

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, за да се получава обезщетението, трябва да се спре временно дейността, където лицето се осигурява за риска „общо заболяване и майчинство“. Така за фирмата може да се назначи за управител временно някоя баба, или съпруга или друг роднина

 31. Ива Says:

  Здравейте, благодарение на вашите насоки вече почти една година получавам обезщетение за отглеждане на дете до 1 година, тъй като 6 месеца преди раждането бях освободена и започнах да се самоосигурявам. Сега съм изправена пред следния казус: моята счетоводителката ми каза че самоосигуряващите се не могат да ползват обезщетение за отглеждане на дете до 2 години и трябва да бъда назначена на трудов договор, но след консултация с НОИ, от там ми казаха, че това не е вярно и трябва да сменя счетоводителката. Можете ли да ми разясните как точно стоят нещата? Мога ли като самоосигуряваща се да получавам обезщетение за отглеждане на дете до 2 години и как? Благодаря ви предварително.

 32. Мая Says:

  Здравейте, безработна съм, но уча редовно. Интересува ме като студентка редовно ще получавам ли някакво майчинство ?

 33. Десислава Стоянова Says:

  Здравейте.В момента съм бременна в края на втори месец.Назначена съм наТД от септември 2014,а преди това имам 7месеца и половина платена борса на минимума.Въпросът ми е на каква сума ще ми смятат времето на борсатс?Дали на минимална работна заплата за периода или сумата която аъм получавала от борсата?Благодаря ви предварително!

 34. Доротея Says:

  Здравейте, Г-н Тодоров,

  Моя приятелка е в началото на бременността си, но я кара доста тежко, и започна да взима болнични. Счетоводителката на фирмата, в която работи, я е посъветвала да взима болнични непрекъснато до излизане в полагаемата отпуска по майчинство, за да не намалее обезщетението й после. Вярно ли е това?

  Благодаря Ви предварително.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, не е съвсем вярно тъй като ако се осигурява на дохода си от труд, върху тази сума ще е обезщетението, а като е в болнични ще се смята върху по-ниска сума, но ако действително не може да работи по-добре да си взима болнични до раждането

   • Доротея Says:

    Благодаря Ви за отговора.

    Тезата на счетоводителката е, че ако има прекъсване на болничния, после при изчисляването ще се вземе под внимание освен осигурителния доход, и стойността на самото обезщетение за болничните, и така ще се получи по-ниска обща база – не съм сигурна дали го предадох добре. За нея ще е полезна информация, ако е сигурна, че не е така.

    Благодаря Ви още един път, че се грижите да сме информирани, дори в почивен ден.

    Поздрави.

 35. Boyana Says:

  Здравейте от Норвегия! Бременна съм в 6-ти месец и много искам да се прибера в България, за да родя. Ще взимам ли майчинство спрямо доходите от Норвегия? Какво трябва да направя, за да получа високо майчинство? Благодаря.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, стажа от други държави, с които България има споразумение, се признава, но дохода през това време се счита, че е бил минималната работна заплата в България, иначе в статията е описан модела за получаване на максимално обезщетение

 36. Полина Йорданова Says:

  Здравейте,
  безкрайно благодаря за работата, която вършите! Информацията поднесена по този начин е безценна.
  Моят въпрос се състои в следното –
  Имам син на 6г., а в след месец завършвам второто си висше образование (задочно). Имам около 5 години трудов стаж и от 4-ри години съм безработна т.е. студент. Бременна съм в третия месец. Интересува ме, за да получавам 2 години обезщетение за майчинство, колко време преди да родя трябва да съм осигурена? Как е по разумно, да съм осигурена – на трудов договор или да се регистрирам като самоосигуряващо се лице със свободна професия.
  Благодаря още веднъж за всичко, което правите!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, към 45-я ден преди раждането лицето трябва да е назначено на трудов договор или да се самоосигурява. Желателно е поне 3 месеца преди раждането да е назначението, за да не буди подозрение

 37. Silvia Says:

  Здравейте, моят казус е следният. Работила съм в България до 10.2014 вкл. със ср. заплата 2100лв. От 11.2014 съм безработна и живея в Германия. Тъй като съм с двойно гражданство получавам безработни и съм осигурена в Германия, но на база на българската ми заплата и стаж. Тези безработни ще получавам до края на Октомври 2015. Междувременно установих, че съм бременна, а с приятелят ми взехме решение да се приберем и да живеем в България. Терминът ми е през Декември 2015 година. Ще получавам ли майчинство в България и в какъв размер? Това, което до момента разбрах от вашата публикация, е че при период на безработица, майчинството се изчислява въз основа на базата за изчисляване на безработните т.е. средната работна заплата.
  Дали това, че съм получавала безработните в Германие, а не в България би било проблем и би променило изчислението на мачинските в България?
  Благодаря предварително за отделеното време и за помощта!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, за периодите, в които лицето не работи в България дохода ще се смята като минималната работна заплата в България през този период

 38. Гергана Манова Says:

  Здравейте,
  Писали сме си вече няколко пъти, всичко съм направила по ваш съвет и работи чудесно, за което изключително много благодаря 🙂 Имам сега обаче следния въпрос. Дойде време да си подам данъчна декларация, нулева, разбира се! Счетоводители ми казват, че след като е нулева, трябвало да ми върнат голяма част от внесените пари за осигуровки. Аз трябвало да подам молба. Аз сега не разбрах обаче следните неща: 1. Задължително ли е да подавам такава молба да ми връщат пари и ,ако го направя и те ми върнат наистина някаква сума, означава ли,че ще ми ПРЕИЗЧИСЛЯТ сега обещетението и ще ми плащат по-малко . (Синът ми не е навършил 1 годинка, има още няколко месеца). ? 2. Ако пък ми върнат пари и нищо не ми преизчисляват , значи ли това, че има още по-голяма възвръщаемост , от колкото очакваме попринцип ? 3. Ако пък преизчислят и ми плащат по-малко, да не решат да ме накарат да им връщам пари??? 4. Ако не си подам подобна молба за връщане на внесени пари и си замълча, по-добре ли ще е??? Изобщо какво да направя , имам ли избор?
  Благодаря предварително,
  Гергана

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, желателно е по възможност като по правило никога да не се искат от данъчните да връщат пари, защото това никога не става лесно. Не е задължително да се подава молба, а за майчинските няма преизчисляване на дохода – върху колкото е внесено, върху толкова се смята обезщетението. Ако не се прави нищо, по-големия осигурителен доход ще се признае при пенсиониране, така че парите за осигуровки не са изгубени. Започването на процедура за възстановяване на осигуровки е много рисково начинание в случая и не е пропоръчително. Преди да се прави нещо може да се направи и една безплатна консултация с НОИ (принципен въпрос, без да се казва кой пита), след това и в НАП, като най-вероятно ще трябва да се звънне на поне 2 инспектора и пак не е сигурно, че ще се получи еднозначен отговор

   • Гергана Манова Says:

    Благодаря за отговора. Аз вече си подадох данъчната декларация, но, както казахте и Вие, прецених да не искам пари обратно, да не вдигам шум и да си късам не рвите. Не подадох никаква молба. Счетоводителката, която ми подготви документите, каза,че дори и да не подам молба, те щели да ме потърсят. Ами , ще чакам да ме потърсят, ако по закон се налага да ми връщат ок, ако не- не. Аз не съм и помислила,че парите са ми загубени при майчинството,което получавам в момента 🙂 🙂
    Поздрави
    Гергана

 39. Моника Симеонова Says:

  Невероятно е, че има хора като вас, които да дават съвети! Похвално!
  Много добра статия, изключително точни отговори! Поздравления!
  Неможах да открия подобен на моят казус и реших да ви пиша. Майка съм на живо и здраво момче на 17.05.2015г. става на 2г. Преди да изляза по майчинство имам 5години трудов стаж. Във фирмата в която работех немогат да поддържат персонал и след като си взема и отпуската ще прекратим трудовите си взаимоотношения по взаимно съгласие (поддържам добри отношения с бившите си работодатели). А от октомври 2014 год. съм студеент редовно обучение. Мислим, с мъжа ми, лятото да направим опит за второ детенце и ако вичко се развива добре и забременея да си го гледам докато завърша.Тъй като съм редовна форма на обучение, немога да започна работа (юли месец са ми изпитите, а от октомври 2-ри курс 3-ти семестър),само август и септември не съм заета в университета. И от там ще ме осигуряват. Та въпросът ми е следния: Ако не съм на трудов договор, но ме осигуряват от университета и родя другата пролет ще получавам ли майчинство? И ако „Да“ какво?
  Весели топли и светли празници!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, за да се получава обезщетението за майчинство лицето трябва да е осигурено по трудов договор или да се самоосигурява с включен риска майчинство 45-я ден преди раждането. Осигуряването от университет е само здравно и не покрива риска майчинство. Затова трябва да се регистрира свободна професия или някъде да се сключи трудов договор, където вероятно няма да се работи, но ще се внасят осигуровки

 40. Сребрина Видева Says:

  Здравейте, адмирации за труда който сте положили, много информативна статия – най доброто, което изобщо успях да намеря!
  в момента и през последните 5 г. работя на ТД като ме осигуряват на минимилния осигурителен праг – средно ок. 450 лв .
  Има ли смисъл да прекратя ТД и да започна да се самоосигурявам на 2600 лв с оглед на промените от 2015г.? Вариант ли е да покрия за своя сметка разходите за увеличаване на нетното възнаграждение по ТД и съответните осигуровки?
  И последен въпрос, правилно ли чета КСО, че право на обезщетение за бащинство е възможно само при наличие на ТД, но не и за самоосигуряващите се бащи? Как стоят нещата ако ТД бъде прекратен по време на отпуската по бащинство?
  Пропуснах да уточня, че в момента обсъждаме (живот и здраве) скорошна бременност – не съм меркантилна, но за съжаление работодателят ми ме осигурява на много ниска сума и бих искала да се погрижа и за този аспект на време 🙂
  Много ви благодаря!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, не е нужно да се прекратява трудовия договор (все пак това е разход за осигуровки, които се плащат от работодателя), само да се доплащат осигуровките до максималната възможна сума, която позволява семейния бюджет. За ползването на бащинството най-добре да се направи консултация с НОИ

 41. Kam Says:

  Здравейте!Направили сте страхотна статия,адмирации за което.. та въпросът ми е-
  Аз ще съм живот здраве “млада мама“ ,за момента съм безработна,но имам опция да започна работа като се осигурявам на 1000-1200 РЗ. Имам няколко месеца предишен трудов стаж и ако сега започна (бременна съм във 2 месец) до края ще направя необходимите 12 месеца.Въпросът ми е следния – Ако сега започна да се осигурявам на горе-споменатия доход за период от 8 месеца ( докато стане време да изляза в болничен) + предишния ми трудов стаж на на който съм осигурявана на мин.РЗ какво майчинство ще взема и имали изобщо смисъл …. Благодаря предварително ! 🙂

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, има смисъл, обезщетението е 90% от осигурителния доход, но не повече от нетната заплата, за периодите без доход се смята минималната работна заплата

 42. Petja Says:

  Здравейте г-н Тодоров!

  Сърдечно блгодаря за полезната статия и отзивчивостта Ви по отношение н питащите!

  1. От всичко прочетено малко се обърках и искам да Ви помоля да потвърдите, дали по отношение на самоосигуряващо се лице на максималния осигурителен доход за 2014 г., въпросният доход трябва да е действително реализиран или това не е необходимо, за да се изчисли майчинството върху него? В НОИ са казали, че за 2014 г. нямало нужда доходът да е реализиран действително, а само да са плащани осигуровки върху максималния размер, но за 2015 г. имало промяна, която изисквала доходът да е реален. Така ли е наистина и от кои законови разпоредби следва?

  2. В случай, че не е небходимо доходът, върху който се внасят осигуровки да е действително реализиран, за да се изплати майчинство върху него, то тогава не следва ли, че ще трябва и да се върнат надвнесените социални осигуровки наред с изплащнето на майчинството?

  Благодаря Ви отново! С пожелания за успешнa седмица!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, чака се наредбата и разяснения какво е променено. Ясното за момента е, че за доходите 2015-та година ще се прави годишно изравняване и за фонд „общо заболяване и майчинство“.
   Като нищо може да е отворена още една вратичка за злоупотреби. Трябва да се изчака малко, за да се разшифрова духа на закона

   • Detelina Says:

    Здравейте,
    Ясно ли е вече, дали след годишното изравняване през 2016 ще се наложи, ако самоосигуряващите са нямали реален доход през 2015, да получат обещетение за майчинство след 01.01.2016 на минимума от 420лв. независимо, че са се осигурявали и плащили на максмума от 2600?
    Благодаря!

 43. Rositsa Bochukova Says:

  Здравейте,
  Доколкот аз виждам според промените в закона от 2015-та, има преизчисляване на осигуровките и ако има надвнесени осигуровки, за които вече е изплатено обезщетение, то лицето следва да върне наддадената му сума от обезщетението. Същото важи и обратнопропорционално. Прилагам извадка от закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2015 г:

  „18. В глава четвърта, раздел ІV се създава чл. 54м:
  „Преизчисляване на парични обезщетения за временна неработоспособност, трудоустрояване, бременност и раждане и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст
  Чл. 54м. (1) Паричните обезщетения и помощи, изплатени на осигурените лица, се преизчисляват служебно въз основа на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 до 30 юни на годината, следваща годината, за която се отнасят. Когато паричните обезщетения и помощите са изплатени в размер, по-малък от дължимия, разликата се изплаща в срока по изречение първо.
  (2) Паричните обезщетения и помощи, изплатени на самоосигуряващите се лица за предходната календарна година, се преизчисляват служебно до 30 юни на текущата година въз основа на окончателния осигурителен доход, определен съгласно чл. 6, ал. 8. Когато паричните обезщетения и помощите са изплатени в размер, по-малък от дължимия, разликата се изплаща в срока по изречение първо. Изплатените в по-висок от дължимия размер обезщетения се възстановяват от самоосигуряващите се лица.“

  Аз лично разбирам, че възможността за получаването на обезщетение на базата на висок осигурителен доход (неподплатен с реални приходи) вече я няма. Или по-скоро я има, но после (след преизчисляването) трябва да връщаш парите ако не си ги изкарал. Правилно ли съм разбрала?

  Поздрави,

  Росица

  • **** Says:

   Така се стреснах, че са го решили за тази календарна.. Уви и аз така го тълкувам. Дано е в сила са Доходи от 2016та година .. „…. в сила от 01.01.2016 г.“. Т.е. те да подлежат на изравняване ..

 44. Петя Says:

  Здравейте,
  След първата година тръгнах на работа и получавам 1/2 майчинство, но миналия месец напуснах работното място. Въпросът ми е трябва ли да подавам нова декларация за продължаване на половината майчинство за останалите ми 2 месеца до края на втората година.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, най-добре да се направи консултация с НОИ, но едва ли ще мине без уведомяването им под някаква форма

 45. Павлин Костенаров Says:

  Здравейте г-н Тодоров .Благодаря Ви за изключително полезната информация която сте побликували. Аз имам следния въпрос към вас – Жена ми работи вече 3г. във Великобритания в селското стопанство като сезонен работник и има общо 17 месеца стаж плюс 2 месеца в България. От 7 декември 2014г. се записа в бюрото по труда и ще взема 4 месеца обезщетение от доходите си във Великобритания. Въпросът ми е стажа от Великобритания ще го вземат ли при изчисляването на майчинството и през тези 4м ,в които получава обещ. от бюрото по труда на минималната работна заплата ли ще ги смятат или на сумата която получава на месец (1030лв) ? Благодаря Ви предварително !

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, за стажа от страни от ЕС, ще се смята минималната работна заплата в България през съответния период

   • Зара Says:

    Здравейте г-н Тодоров,

    Моят случай е аналогичен. През последните 6 години работя и съм осигурена във Великобритания. През февруари очаквам раждането на първото си дете. От НОИ – България ме посъветваха, че ако се прибера в България и ме назначат на трудов договор поне за месец, то майчинството ми ще бъде изчислено на база само на този месец. Какъв е вашият коментар моля.
    Благодаря

    • Alexander Todorov Network Says:

     Здравейте, винаги се гледат 24 месеца назад. За месеците в чужбина се приема, че лицето е получавало минималната работна заплата в България

 46. Милена Says:

  Здравейте. Самоосигурявам се през ООД на 420лв. Осигуровки не са внасяни отдавна, само се подава образец 1. Бих искала да попитам, ако се регистрирам на свободна професия и внасям осигуровки на по-висока сума в продължение на една година (9 месеца бременност и още 3), какъв доход ще ми се вземе за втората година след като не са внасяни осигуровките? Ще ми вземат ли предвид 340лв. или 0? Благодаря

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, ще се вземе предвид минималната работна заплата за периода. Колкото до невнесените осигуровки, след като е подадена декларация 1, ще са начислени и лихви

   • Милена Says:

    Благодаря Ви. А има ли такова нещо, че самоосигуряващи се лица с невнесени осигуровки, не получават майчинство? Чувала съм това неведнъж и това беше и причината, да съм объркана какъв доход ще ми бъде взет предвид за първите 12 месеца.

    • Alexander Todorov Network Says:

     Трябва да се внесат осигуровките, за да се счита лицето осигурено за съответния период. Иначе си губят и правата за пенсия за този период

 47. M.Nikolaeva Says:

  Здравейте,моето питане е – искам да се запиша за редовно обучение,но съм по майчинство в момента с второ дете,ще се отрази ли на детските и майчинството ми и какви „привилегии“ бих могла да ползвам евентуално?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, в последно време се дискутира въпросът как да се спре с фиктивното следване за целите на получаването на еднократното обезщетение от майките студентки и много е вероятно този вид „привилегии“ да се орежат. Иначе за детските не би трябвало да има някакво значение дали майката учи или не. Важното е какъв е дохода в домакинството

 48. Станислава Says:

  Имам тази една година която се изисква като стаж…

 49. Станислава Says:

  Здравейте, моя казус е следния: живея в чужбина и ще раждам извън границите на бг. В момента съм бремеена в 3 месец, като не се осигурявам нито тук нито там…остават ми 6 месеца през които ако се осигурявам( по трудов договор или като самоосигуряващо се лице както сте описали) след представяне на акт за раждане и каквито документи трябва дали и какво ще ми изплатят, като идеята или по скоро желанието ми е по голямо обезщетение…..моля помогнете незнаем как да процедираме или сме изгубили шансове…малко месеци остават

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, в случая трябва да се пита в НОИ дали обезщетението ще може да се получава ако детето се роди в другата държава. Иначе за българското обезщетение трябва лицето да е осигурено за риска „общо заболяване и майчинство“ към момента на излизане в отпуск за раждане на дете – 45 дни преди раждането

 50. виолета тянева Says:

  Здравейте,искам да попитам ,на 8 .01 2015 ми свърши майчинството и ми пуснаха 2 месеца платен отпуск,та ме интересува трябва ли да има някакъв данък върху отпуската,защото работодателя ми каза ,че са ми изчислили отпуската за месец януари е 295лв. и от тях ще ми одържат 95 лв.Това възможно ли е да има такава удръжка ?

 51. Tatqna Says:

  Здравейте,
  моя казус е следния: имам дете на 10 год от др брак. В момента съм бременна във 2 месец ,но с приятеля ми нямаме брак. От юли 2014 съм безработна,като в момента не съм регистрирана към борсата. Интересува ме при тези условия какъв ще е размера на майчинството ми и ако започна сега от 2 -ия месец на бремеността ми да се самоосигурявам на доход от 1000 лв това ще промени ли размера на майчинството и ако да какъв ще е размера му? Интересува ме още ако с приятеля ми сключиме брак ,анеговия доход нето е 1300 плюс бонуси ,това ще промени ли размера на майчинството и как?
  Много ще съм ви благодарна ако успеете да отговорите на горепосочените ми въпроси1

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, няма значение дали лицето е в брак за получаването на обезщетението за майчинство. В статията е описан механизма за изчисляване на обезщетението. На сайта на НОИ има и калкулатор за изчисляване на самото обезщетение до стотинка

  • Свет Says:

   И още един въпрос ми възникна по темата – какво ще стане с Данък общ доход, дължим авансово или при подаване на Данъчната декларация? След като декларираме осигурителен доход на максимума, на каква сума ще платим данъка? Не следва ли и той да бъде включен като разход ?

 52. mimi Says:

  Здравейте, Г-н Тодоров !!! Искам да попитам имаме планове да си направим бебче, но от доста време съм безработна. Сега ми се отваря възможност да започна работа ( на минималната РЗ), но нещо не ми е ясно. Трябва да имам стаж 12 м. това значи ли, че примерно мога да започна работа, да изчакам 3 месеца и тогава да започнем с опитите и колко горе-долу се очертава да получавам майчинство, след като предишните 12 м нямам никакви доходи (а се гледат 24м назад)!!! Благодаря предварително!!!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, в най-лошия случай обезщетението ще е 340 лева на месец, каквито и да са били доходите, стига да са налични поне 12 месеца стаж през цялата кариера

 53. Daniela Says:

  На 5.01.2014г. родих,въпроса ми езащо Януари2015г,получих 150лв.само

 54. Desislava Says:

  Здравейте.Статията ви е мн полезна .Ако е възможно бихте ли ми отговорили на няколко въпроса.Моят случаи е следния:Имам общ трудов стаж 5г и 6м .в началото на месец януари останах без работа ,като за последните 24 месеца са имала следните доходи :От май 2013 съм била на трудов договор до 5.01 2015г осигурявали са ме на 450 лв т.е за необходимите 24 месеца аз имам 1г и 7м на трудов договор а преди това съм била безработна.В момента съм на борсата до април месец.Как да се самоосигурявам за майчинство и здравните осигуровки който са задължителни.Пречи ли това ,че съм на борсата като безработна.Ако забременея тази година как мога да получавам по високо обещетение.Има ли смисъл да се самоосигурявам?Каква сума бих получавала ако се самоосигурявам?И ако не се самоосигурявам.Благодаря ви предварително.Лек ден

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, за да се получава обезщетението за майчинство лицето задължително трябва да е осигурено към 45-я ден преди очакваното раждане. Има смисъл от самоосигуряването. В статията е описано за какви изгоди става дума

   • Desislava Says:

    Благодаря ви за отговора ,само не разбрах трябва да си здравно осигурен към 45 -я ден преди раждането или трябва да си осигурен задължително за общо заболяване и майчинство.

 55. Tigi Says:

  Здравейте,
  Има ли смисъл за СОЛ /управител на ЕООД/ да се променя сумата върху, върху която се осигурява докато трае майчинство за предишно дете при планиране на 2-ро?
  В този случай ще се внасят здравните осигуровки върху по-висока осигурителна сума, но това ще повлияе ли изчислението на майчинство за 2-ро дете или ще се вземе предвид осигурителната сума, която е била заварена при изчислението на майчинството за предходното?
  И има ли смисъл изобщо от подобна промяна?
  Поздрави!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, ако обезщетението за първото дете е добро и второто се роди до края на 2-та година от раждането на първото, то няма смисъл, а ако става дума за здравните осигуровки по време на майчинството, техния размер винаги е един и същ

 56. Надежда Says:

  Здравейте! Интересува ме тъй като съм родила на 06.03.2014 година и през март 2015 ли ще ми изплатят 90% или тогава ще е вече 340лв(колкото е минималната работна заплата). Благодаря!

 57. hris Says:

  а кака стои въпросът с изчисляване на майчинството ако лицето е било на трудов договор и минава за 10месеца преди термина в неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8годинки.Каква сума се взема за изчисляване на обещетението през този период?

  • violina11 Says:

   Здравейте,
   Моят казус е следния:
   Имам дете на 8 г. и бебе на 4 месеца, за което не съм подала документи все още за майчинство, защото бих искала да постъпя разумно. Съпруга ми е от скоро инвалид и е на хемодиализа. Получава пенсия и се води, че работи при наш приятел на 4 часа, от около шест месеца. Имам фирма, но не се осигурявам, а имам и осигурителен стаж от около 6 години, може и повече. Смятах да прехвърля майчинството на съпруга ми, за да не останем само на социални за отглеждане на дете- щедрите 100лв.
   Какво бихте ме посъветвали, защото не съм сигурна, че работодателя на съпруга ми плаща осигуровките.

   • Alexander Todorov Network Says:

    Здравейте, да отиде в НАП и да си вземе персонален код, с който ще може да провери дали и на какъв доход е осигуряван.
    Обаче обезщетението за майчинство през първите 6 месеца могат да се ползват само от майката, затова най-добре веднага да се подадат

 58. Николета Says:

  Здравейте,
  Сайтът, който сте направили е страхотен. Малко съм объркана и ще помоля за помощ и при моя казус. Имам 12 месеца осигурителен стаж. Предстои да изляза в 45 дневния болничен през месец 04.2015 г. в момента се осигурявам на трудов договор и като самоосигуряващо се лице (като двете заедно правят максималният осигурителен доход). Мога ли да прекъсна осигуряването като самоосигуряващо се лице няколко дни преди да изляза в 45-дневния болничен. В този случай дохода ми като самоосигуряващо лице за месеците, в които съм се осигурявала като такова ще бъде ли взет предвид при изчисляване на обезщетението?
  Благодаря предварително!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, възможно е, дохода като самоосигуряващо се лице се признава такъв какъвто е, и върху който задължително са били внесени осигуровките в срок

 59. Мими Says:

  Здравейте г-н Тодоров!
  Аз вероятно ще Ви се сторя доста объркан случай, но е факт. Доста болнични съм ползвала поради ин витро процедури и обезщетението винаги ме е удовлетворявало, тъй като откакто работя се осигурявам на реални доходи. От 4 месеца насам смених работата и в момента съм по ДУК и по ТД в едно и също дружество. Осигурявам се на максималния осигурителен праг – ще имам 4 месеца осигуровки на 2400 и после вече от 2015 -съответно на 2600. Ще имам достатъчно време до евентуално раждане да се понасъберат месеци с максимално осигуряване. Но планирам поредното ин витро и съответно много ме вълнува въпросът с болничните. Изгодно ли ще е за мен да ги ползвам, какво става с осигуряването по време на болничен, ще изиграе ли роля за майчинството по-нататък. Евентуално бих могла да се договоря (на база добри отношения във фирмата) да не взимам болнични, но ако няма да ми повлияят съществено по-нататък. Друг е въпросът, че възнаграждението ми по ДУК е по-високо от максималния осигурителен доход и естествено един ден ще съм „прецакана“.
  Предварително Ви благодаря за изказаното мнение!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, ако осигурителния доход е максималния, желателно е да се продължи осигуряването по този начин до отпуска за раждане, за да не се пропуснат ползи

 60. Andrea Says:

  Здравейте!Силно адмирирам трудът, който сте положил за написването на тази статия!
  Aз съм студентка, редовно обучение и нямам нито ден трудов стаж, но забременея, какво бихте ме посъветвали да направя, за да получавам по-голямо майчинство?Ще мога ли да използвам вратичката в закона за „свободна професия“?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, стига да може да се направят 12 месеца стаж преди термина да, иначе не може да се получава обезщетението

 61. Iva Says:

  Здравейте, бих искала и аз да се възползвам от Вашата компетентност. Въпросът ми е следния: Бременна съм в третия месец и ще ме назначават на работа, на която аз ще се осигурявам до раждането. Имам 7 години трудов стаж, като върна 2 години назад по новите разпоредби се получава следната схема: 8 месеца трудова борса, 10 месеца безработна (мин. заплата съответно) и сега питанката ми, заслужава ли си да се осигурявам 5-6 месеца на по- висока заплата, за да получавам по- високо майчинство?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, тъй като от 2015 се гледат 24 месеца назад, то за 18 ще се смята, че доходът е 340 лева.
   Работата на трудов договор фиктивно води до плащане на осигуровки и ДДФЛ 39,41% от избрания доход, а обезщетението би било 78,39% от дохода, ако е до 2600 лева.
   Ако се избере 1000 лева, то вложенията ще бъдат 394,10 лева месечно * 6 месеца = 2364.60 лева. Това ще донесе обезщетение грубо 783,90 * 6 + 340 * 18 цялото разделено на 24, което прави 450 грубо месечно.
   450 * 13,5 месеца прави 6075 – вложението е 3710. В другия случай на минимума обезщетението ще бъде 4590, а вложенията на минимална заплата 142 лева на месец грубо. Тоест няма много смисъл

 62. hris Says:

  Привет,сега последно за 2015 година 18месеца или 24 назад се вземат за пресмятане на обещетението за майчинство? Къде е записано в закона ,че не го намирам или все още не е гласувано окончателно?
  2. в споменатия сайт : http://appreports.nssi.bg/CalculateMaternityBenefits/ за осгурено лице във фирма на 2400лв. сметките са съвсем различни 90% от средно дневното нетно възнаграждение или на 2400лв нетото е 1881лв а 90% са 1692.90лв. на месец..нещо хич не ми се връзват сметките с цитираните от Вас суми,верно Вие смятате за самоосигуряващо се лице,но ако се самоосигурявам на тези пари как ще докажа ,че ги изкарвам? В Нап не ми позволиха да се самоосигурявам на тази висока сума,правели се проверки и нещата били крайно рискови.БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗА ОТГОВОРА!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, оптималния резултат се постига чрез самоосигуряване. Никой не може да забрани на едно лице да се осигурява върху какъвто си пожелае осигурителен доход, но не по-малко от 420 лева.
   Едно лице не е необходимо да има доходи, за да се самоосигурява. Вече ако са от някаква незаконна дейност или се укриват приходи, тогава да, с основание НАП може да проверяват, но не заради самоосигуряването, а заради съмнението от къде лицето има пари да плаща тези осигуровки

  • Ивелина Says:

   Здравей! Изчислява се на база 24 месеца (КСО чл.49ал.1), големия смях, е че типично по ганьовски нашите законотворци пак не са догледали нещата и не са променили текстовете в „Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване“, въпреки че тази наредба е преглеждана и има изменения през 2015г. Сега им гледам сеира кога ще се усетят да я качат на сайта на НОИ с верните текстове, е няма да стане преди да излезе в ДВ…. Пак станахме за смях пред света….

   • **** Says:

    ДВ, бр. 107 от 24. 12. 2014 г. (извънреден) -Там са обнародвали промяната в базисният период за изчисляване на майчинските -от 18 на 24 месеца..
    Промени в Кодекса за социално осигуряване С § 3 от ПЗР на ЗБДОО за 2015 г. се правят промени и в Кодекса за социално осигуряване (КСО), като следва да се има превид, че: ………………………… ….;;;
    …;
    се запазва периодът, от който се изчисляват краткосрочните обезщетения при временна неработоспособност (18 календарни месеца) и безработица (24 месеца), а при бременност и раждане периодът се увеличава от 18 на 24 календарни месеца (чл. 41, ал. 1 и чл. 49, ал. 1 и чл. 54б);

  • Свет Says:

   Да споделя и своя опит по този казус – осъществявам дейност като СОЛ и като декларирам осигурителен доход 2 600 лв. и мен така ме заплашват в НАП но аз си ги декларирам и си ги внасям. Само е важно да е спазен срокът до 25- то число…..че да видим какво ще стане като дойде ред за болничен и обезщетение :).
   И да попитам г-н Тодоров нещо в тази връзка: догодина като подам данъчна декларация и излезе, че имам надвнесени осигуровки – това ще представлява ли проблем?

 63. Петя Маринова Says:

  Здравейте!Сърдечно благодаря за тази полезна статия!Ще се радвам,ако ме посъветвате как да постъпя в следния казус:В майчинство за отглеждане на дете до 2 години съм до 17.04.15гБременна съм с второ детенце,като термина ми е за 20.08.15г.Нямам застъпване на майчинството и няма да мога да получавам обезщетение като за първо,което ще е по-изгодно за мен!Въпросът ми е ,ако пожелая да си поискам отпуската,която ми се полага и е около 3 месеца,работодателят длъжен ли е да ми я даде?По този начин ще мога да си вдигна доходите!Също така ще е възможно ли да се самоосигурявам за около 4-5месеца?Наистина съм доста объркана и ще съм Ви благодарна ,ако ми дадете съвет!Поздрави!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, по принцип ако е в график работодателя трябва да се съгласи за ползването на платения отпуск, зависи какви са отношенията. Възможно е лицето и да се самоосигурява и да е на трудов договор едновременно

 64. Станислава Георгиева Says:

  здр. осигуряват ме на минималното,340лв ,бременна съм в 4мес. понеже ми е тежка работата от 6 мес. ще изляза в болнични ,болничните ще ми повлияят ли на майчинството ?Благодаря ви !

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, в случая не, тъй като и обезщетението няма как да е повече от минималното

 65. Nasitas Atanasova Says:

  Привет от Варна, г-н Тодоров и поздравления за компетентния анализ,който сте направили,с цел да просветлите интересуващите се по темата за бременността,а те както се вижда не са никак малко.
  От това което прочетох до момента и с оглед на моята ситуация си направих следните няколко заключения:
  1.Аз съм на трудов договор повече от 24 месеца,Осигурителния ми доход е 700лв.Това трябва да означава че за първите 410 дни откакто съм излязла в майчинство,ще вземам 90% x 700лв = 630лв на месец,а през втората година ще вземам 340лв на месец.Правилно ли съм разбрала.
  2.С оглед на това да вземам по-голям доход през първите 410 дни,в мой интерес ще бъде да бъда записана като съдружник в някоя фирма и да се самоосигурявам до разликата на 2400лв., т.е. 1700лв. (2400-700лв),за да може тези 1700лв, на които съм се осигурявала в рамките няколко,да речем около 6 месеца преди да изляза в майчинство, да се добавят към тези 700лв,на които съм била осигурявана за последните 24мес. и така средно-аритметичния ми осигурителен доход за последните 24 месеца,който в случая ще се получи около 1125лв, да се вземе предвид при изчислението на майчинските които ще ми се превеждат в рамките на първата година,сиреч 1125лв x 90% = 1012.5лв на месец .Така ли е?
  Благодаря предварително за отговорите!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте:
   1. правилно, но обезщетението ще е не по-голямо от нетната заплата
   2. не е необходимо да се участва във фирма, чрез свободна професия всичко става много по-лесно: https://alexanderbtodorov.com/2012/02/22/freelancer-registration/
   И да, както е написано в статията, този вариант е много изгоден. Само трябва да се има предвид, че от 2015 ще се гледат 24 месеца назад дохода, а не 18 както е през 2014 г, но затова пък максималния осигурителен доход става 2600, което ще подпомогне възможността за още по-големи обезщетения

 66. Христо Христов Says:

  Здравейте г-н Тодоров,
  Съпругата ми в момента ползва отпуск по майчинство до 410 ден от раждането /след това живот и здраве ще ползва и отпуск за отглеждане на дете до 2г./ От фирмата, където работи, получава бонуси почти всеки месец на различна стойност. Въпросът ми е тези суми /бонуси/, които получава ще се вземат ли предвид при изчисляване на обезщетението за майчинство при евентуална нова бременност?

  Желая ви весели празници и все така компетентно и търпеливо да ни помагате с разшифроването на „кашата“ Българско соцално осигуряване.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, брутната заплата, включително бонусите участват при определяне на размера на обезщетението

 67. Мима Василева Says:

  Здравейте! Благодаря за статията и още повече, че отговаряте на читателите си! Полезен сте!
  Имам 13 години трудов и осигурителен стаж, от 16 месеца нямам никакви плащани осигуровки (не съм регистрирана в бюрото по труда), работим по въпроса за забременяването ми. Та въпросът ми е: какво ще ме посъветвате да предприема оттук нататък, като действия\плащания, за да получавам високо обезщетвние за майчинство. Ако имате възможност, бихте ли ми дали примерен вариант (да речем с осигуряване върху 1000 лв, при трудов договор, в продължение на следващите 12 месеца)? Кой е най оптималнияИзгоден за мен вариант? Благодаря Ви и успех!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, оптималния вариант е чрез самоосигуряване и свободна професия. В статията е описан модела. Трябва да се има предвид обаче, че максималния осигурителен доход от 2015 г. е 2600 лева, а ще се гледат 24 месеца назад, не 18 както беше през 2014 г.

 68. АНЕЛИЯ Says:

  Здравейте г-н Тодоров,

  Във фирмата,в коята работя ме осигуряват на 800лв, терминът ми е края на юни месец и бих искала да зная възможно ли е да се осигурявам допълнително в др фирма на минималната работна заплата за период от един месец и да получавам майчинство и от двете места?

  Благодаря и успешен ден!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, майчинството, което ще се получава е само едно, но ще се вземе предвид дохода и от двете места при изчисляване на размера на обезщетението

 69. Mariana Says:

  Здравейте,бременна съм в 5-ти месец.Работя по ТД на 340 лева и в същото време получавам обезщетение по майчинство 170 лева /детето ходи на ясла/.Въпросът ми е за изчисляване на следващото майчинство ще се включат ли тези 170 лева или не?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, ако второто дете се роди в рамките на периода, в който се получават обезщетенията за първото, то ще се взима обезщетение като за първото, ако е по-изгодно това, но в случая няма как да не е

 70. София Says:

  може ли 12 месечния стаж да бъде с прекъсване?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, може, 12 месеца стаж трябва да има лицето през цялата кариера, за да добие право на обезщетение за майчинство

 71. Maria Says:

  Здравейте г-н Тодоров,
  Искам и аз да попитам за моя случай.
  Управител съм на фирма ЕТ. Плащам си осигуровките
  през нея и досега винаги съм плащала вноските на база минималния доход – 420лв. през годината и накрая, (взависимост от получения доход – изравнителни вноски.
  В момента съм бременна в 5ти месец, но минималните осигуровки са ми платени до края на годината – за някои месеци предварително. Питането ми е, ако осчетоводя такъв годишен доход, че да се получат изравнителни вноски като за максималната осигурирелна база (2400 лв), това ще ми бъде ли признато за 12 месеца назад като осигуряване върху тази сума?
  Благодаря предварително,
  Мария

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, вноски за майчинство не се изравняват с годишната данъчна декларация и каквото е декларирано и платено, само това ще се признае

 72. Ваня Says:

  Здравейте г-н Тодоров,
  Много благодаря за изчерпателната статия. Имам няколко въпроса, ако Ви е възможно да отговорите:
  1. В примера си казвате, че „не трябва да се забравя и, че майката има 18 месеца с максимален осигурителен доход за пенсия и за период от около 5 години ще е здравно осигурена“.
  Това означава ли, че майката няма да е осигурена за пенсия в периода на майчинството и отпуската за гледане на двете деца до 2 години?
  2. Аз в момента съм на работа вече повече от 18 месеца, но се опитвам да забременея. Въпросът е, че работодателят ми ме осигурява на 600 лв. Има ли легален начин да се „доосигурявам“ сама в следващите месеци, така че да се вдигне осигурителният ми доход? По възможност без да се налага да напускам работа.
  3. Дори да забременея ще е през 2015г. В този смисъл, дали има вече яснота каква ще е схемата с майчинските през 2015? Или очаквате да се запази тази от 2014г?
  Мерси много и поздрави,
  Ваня Петрова

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, периода на отпуската за майчинство се признава за осигурителен стаж. Няма проблем всяко лице да се регистрира като свободна професия и да се самоосигурява допълнително, въпреки, че работи на трудов договор. За 2015 г. ще се гледат 24 месеца назад и става малко по-неизходно и трудно да се правят схемите описани в статията

 73. Borislava Dimitrova Says:

  здравейте, бихте ли ми казали кога е най-удачно да ползвам болничен по време на бременност. Ако бъде от началото на месец, или в края като включи първите дни като почивни или е без значение? Целта ми е да загубя най-малко от дохода си, върху който ще се определи обезщетението ми после.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, за 2014 г. се гледат 18-те пълни месеца преди месеца, в който е 45-я ден преди раждането. За 2015 г. ще се гледат последните 24 месеца

 74. Даниела Says:

  Здравейте, моля за съвет и помощ. Моят казус е следният. Работя по заместване на титуляр. Бременна съм и би трябвало да изляза по майчинство малко преди да се върне титулярката. От НОИ ми казаха, че в този случай мога да получа обезщетение за майчинство само 415 дни. Искам да попитам дали мога да се осигурявам допълнително на 4 часа в друга фирма, при положение, че работя на основен трудов договор от 8 часа и дали по този начин ще мога да ползвам 2 години майчинство. Другият въпрос е дали ако сега не се осигурявам на друго място на 4 часа , а започна някъде работа след тези 415 дни , мога ли да работя два, три месеца и след това да си ползвам втората година майчинство.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, явно нещо има подвеждане в НОИ. Ако са налични 12 месеца стаж, майчинството е 45 дни преди раждането и 1 година след, като през това време се получава 90% от дохода през последните 18 месеца. Втората година се получава 340 лева ако се ползва тази отпуска

 75. Ивелина Георгиева Says:

  Здравейте, имам следния казус: приключих редовно следване на 15.10.14 и до сега нямам осигурителен стаж. В момента съм бременна с термин за раждане края на м.април 2015г. Имам възможност да започна работа на трудов договор при приятели при каквито избера условия. Има ли смисъл да плащам по-високи осигурителни вноски за една година напред,като се има предвид и болничните, в които ще излезна по време на раждането и факта,че ще навърша осигурителния стаж когато детето ми ще бъде на 7мес.Какво да очаквам като обезщетения в този случай и за какъв период, или ако се осигурявам на по-ниска заплата. Благодаря предварително.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, в случая само помощи могат да се получават, защото ги няма поне 12-те месеца осигурителен стаж за цялата кариера

 76. Ивелина Георгиева Says:

  Здравейте, имам следния казус: приключих редовно следване на 15.10.14 и до сега нямам осигурителен стаж. В момента съм бременна с термин за раждане края на м.април 2015г. Имам възможност да започна работа на трудов договор при приятели при каквито избера условия. Има ли смисъл да плащам по-високи осигурителни вноски за една година напред,като се има предвид и болничните, в които ще излезна по време на раждането и факта,че ще навърша осигурителния стаж когато детето ми ще бъде на 7мес.Какво да очаквам като обезщетения в този случай и за какъв период, или ако се осигурявам на по-ниска заплата. Благодаря предварително.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, за да се получават 13 месеца и половина голямото обезщетение за майчинство + още 12 месеца минималната работна заплата през втората година на детето трябва да е направен минимален осигурителен стаж от 12 месеца. В противен случай може да се получават помощи, но те в никакъв случай не могат да се сравняват с обезщетението

   • Ивелина Георгиева Says:

    Благодаря за бързия отговор.Какво имате предвид под „голямото обезщетение за майчинство“ и правилно ли разбирам,че е безмислено да се осигурявам на висока заплата предстоящата година. Срещала съм в нета калкулатор за пресмятане, но не мога да се оправя с него специално в моя случай. Ще съм благодарна за още малко разяснения, благодаря.

  • Stanimira Says:

   Здравейте, моят казус е следния: Предстои ми да прекратя трудовото си правоотношения с работодателя ми, т.к. иска да ме преназначи на по ниска позиция, защотот се връщам от майчинство за първо дете. Разбрах, че съм бременна, та мисълта ми е мога ли да си пусна болничен от 1-я месец на бременоста, за да не ме изпраща на борсата и така, до като дойде време за 45 дни отпуска за бременност.

 77. Димитрова Says:

  Здравейте, от октомври 2013 г. се осигурявам на две места. Термина ми е на 16 май 2015г. Въпро са ми е: първата година ще взимам обезщетение от 90% от среднодневното брутно възнаграждение по трудовите договори, а втората година? 45 дневния болничен също ли ще ми бъде изплатен и от двете места?

 78. Pavlina Says:

  Здравейте г-н Тодоров,
  благодаря за публикуваната статия и полезните отговори, които получаваме. Аз искам да попитам следното:
  Бременна съм във втори месец и съм на постоянен трудов договор от един месец. Осигуряват ме на 1280 лева. Тъй като изчислих, че във времето на 45 дни преди термина ми няма да имам 18 месеца осигуровки назад на 1280 лева, бих искала да започна да се само осигурявам до максималния доход. Възможно ли е да започна това от сега и възможно ли е да продължа да се само осигурявам дори ако изляза сега в болничен до началото на майчинството. След като родя трябва ли да продължа да плащам осигуровки всеки месец като само осигуряващо се лице? Благодаря

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, след раждането се внасят само здравни осигуровки. Ако се излезе в болнични сега, то обезщетението за майчинство ще бъде на база и тези периоди, в които не се работи (тоест това ще срине средния осигурителен доход за 18 месеца назад преди раждането). Най-добре да се прави осигуряване на 2400 лева до 45-я ден преди раждането. Общо от трудовия договор ако дохода е 1280, от самоосигуряване или други трудови договори осигуровки могат да се внасят за разликата до 2400 лева на месец

 79. Bashova Says:

  Здравейте!
  Нямам стаж, но съм студентка редовно обучение.
  Съпругът ми е с добри доходи, какви опции има пред нас за майчинство, понеже от социално подпомагане ни казаха, че ни се полага само 100 лева на месец?

 80. Antoaneta Hristova Says:

  Моля за съвет. Бях на трудов договор по заместване до завръщане на титуляра. Излязох в майчинство, но нямах 1 година трудов стаж, първите 4 месеца го получавах от социално подпомагане ,като неосигурена майка , а след навършване на 1 г. трудов стаж от НОИ. От 1 ноември жената , която замествах се върна на работа и ми прекратиха договора, а ми остават още 6м до навършване на 2 годишна възраст на детето. Трябва ли да ми спрат майчинството?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, не би трябвало да го спират, а да се получава в пълен размер поради спиране на трудовата дейност. Най-добре да се направи и една безплатна консултация с НОИ на 02/ 926 10 10

 81. mmmm Says:

  здравейте, имам 14месеца стаж до август като договора ми е прекатен по взаимно съгласие и възнаграждението ми е боло 565лв по договор. От тогава съм на борсата за 4 месеца до декември и получавам минималното убежтетение. Термина ми е на 10 април, мисля от началото на януари щом ми сварши борсата да ме назначат във фирма на познат фиктивно до 45 дена преди термина за да вземам майчинство 2 год. и първата да се сметне с 90% от ср. дневното брутно възнаграждение 18 месеца назад. Въпросите са ми:колко лв месечно ще трябва да давам за осигоровки минимално на познатия ми като се водя фиктивно в фирмата му и други средства ще му дулжа ли след това?и има ли смисъл да плащам по-високи осигоровки последните месеци януари, февруари преди 45-те дни ще ми повлияят ли толкова? този вариант осъществим ли е има ли по-добър? и колко лв ще ми е майчинството като след борсата си платя през фирма минимални осихоровки?знам че трябва да се водя на трудов договор преди термина заради което измислих варианта да се водя във фирма, но до кога трябва да се водя ?благодаря предварително

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, към момента на излизане в отпуск по майчинство лицето трябва да е осигурено за съответния риск.
   В статията добре е описано какви са ползите от осигуряването на много високи доходи, както и какви са ставките

 82. Gergana Says:

  Здравейте ,казаха ми че немогат да ми дават по малко от минималната работна заплата майчинство, нищо че ме осигуряват на 234лева това възможно ли е?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, да, минималното обезщетение при раждане на дете е минималната работна заплата (стига лицето преди това да има поне 12 месеца стаж)

 83. В.Боянова Says:

  Здравейте, бременна съм в третия месец, работя на трудов договор, но съм в болнични и най-вероятно ще остана до края на бремеността в болничен. Интересувам се в/у кой доход ще ми бъде определен размера на майчинството? Болничните влизат ли в дохода или се взима впредвид само размера на заплатата? Кой е по-доходният вариант – да стоя в болничен или да се върна на работа

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, стига да е възможно връщането на работа ще носи и по-голямо обезщетение за майчинство

 84. Tanya Ivanova Says:

  Здравейте.
  Имам следният казус:
  През последните 6,5 г. съм осигурявана от работодателя си върху максималния осигурителен доход.
  1. Искам да се преместя да живея в чужбина (извън ЕС) и през март 2015 ще бъда съкратена и мога 9 месеца да получавам обезщетение за безработица (около 1400 лв).
  – Мога ли да получавам обезщетение за безработица ако живея в чужбина?
  2. С приятелят ми плануваме да имаме дете в края на 2015г.
  – При изчисляване на майчинството 18 месеца назад, за 9-те месеца обезщетение от борсата в калкулацията ще се включва само мин. работна заплата от 340 лв ли?
  – Мога ли допълнително сама да се осигурявам за майчинство?
  – Ако месец преди излизане в майчинство бъда назначена във друга фирма, където ще си плащам осигуровките, по време на самото майчинство фирмата ще заплаща ли към НАП осигуровки за мен?
  – Каква е разликата ако се самоосигурявам или съм назначена на трудов договор (освен 10% ДОД)?
  – Мога ли да получавам майчинство ако живея в чужбина?
  Благодаря предварително.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, по първия въпрос най-добре да се направи консултация с НОИ – 02/926 10 10
   – когато лицето не работи, за съответния период се смята минималната работна заплата за целите на изчисляване на обезщетението за майчинство
   – самоосигуряващите се лица могат сами да се осигурява за майчинство – https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2012/02/22/freelancer-registration/
   – по време на майчинството работодателя плаща само неговата част за здравно осигуряване
   – разликата между самоосигуряването и трудовия договор за целите на обезщетението за майчинство е описана в статията
   – за обезщетение за майчинство получавано в чужбина – трябва да се пита в НОИ – 02/926 10 10

 85. nansyy86 Says:

  Здравейте,бременна съм в 7 седмица,началото на юни 2015г. трябва да раждам.В момента съм безработна и неосигурена здравно.До средата на март 2013 бях по майчинство за период от 2 години. От април до август 2013 бях на бюрото по труда и там получавах минимално обещетение от 7.00 лв на ден. За 2013 от септември до ноември нямам осигуровки.За 2013 г. имам за декември месец работа по два граждански договора,като единия е за пенсии ,а другия е за пенсия,болест и майчинство :172.29 + 203.22лв.
  За 2014 януари месец също имам граждански договор :406.44лв.
  Февруари 2014 нямам осигуровки.
  От март до май 2014 имам трудов договор за три месеца :
  март-600.00
  април-470.00
  май-446.50
  и до днешна дата съм безработна и без осигуровки.
  Платила съм си здравните осигуровки за месеците,в които имам пропуск.Моля Ви дайте ми съвет кой е най-удачния вариант,за да получавам горе-долу някакво майчинство или няма такъв.Моля за съвет.Предварително благодаря!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, след като веднъж са направени 12 месеца стаж по трудов договор, стига към момента на излизането в отпуск за раждане на дете (45 дни преди раждането) лицето да е назначено на трудов договор, това ще е достатъчно да се получава обезщетението

 86. Русева Says:

  Здравейте! Благодарности за полезната статия!
  Моят въпрос е следния: осигурявам се повече от 18 месеца за общо заболяване и майчинство като самоосигуряващо се лице, на различен осигурителния доход – 420 лв. за 2013 г., 550 лв. до м.юли 2014 г. и 1000 лв. за м. август и септември 2014 г..
  Въпросът ми е – ако реша да се осигурявам за някакъв период на максималния осигурителен доход – 2400 лв. – необходимо ли ще бъде да доказвам, че съм получила доходи в такъв размер? Трябва ли да внасям данък върху тази сума или само осигуровки?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, не е нужно да се доказва доход, но трябва да са внесени в срок осигуровките. А ако няма доход, няма и данък върху дохода

   • таня Says:

    Здравейте,искам да попитам че май не разбрах… След като родя,трябва ли да продължа да се самоосигурявам на този доход за да продължа да взимам майчинството от 2160 месечно?

    • Alexander Todorov Network Says:

     Здравейте, по време на майчинството се внасят само здравни осигуровки 4,8% върху 420 лева

 87. Гълъбина Says:

  Здравейте, публикацията ви е много изчерпателна и обяснителна, но все пак бих искала да представя моят случай, за по-точен отговор.На 3.февруари( 2014) напуснах работа и от тогава живея и се осигурявам здравно в Германия при съпругът ми (не работя). До тогава съм осигурявана на трудов договор на 1300лв заплата. забременях същият месец ( февруари) в момента съм в началото на 9-ти месец. Съвсем наскоро ми подхвърлиха колеги че мога да получавам майчинство в България и реших да проуча въпроса. Разбрах ,че раждането тук в Германия не е пречка за получаване на пари от БГ, въпросът ми е, мога ли да внеса със такова закъснение назад осигуровки, ако да, като самоусигуряваща се или по трудово договор, и трябва ли процедурата с болничния 45 дни по рано от личен лекар да се задвижва, или може и без нея, просто да представя документа АКТ за раждане на детето на лекаря за да ми издаде въпросният болничен който се представя в НОИ?
  И всичко това сама ли трябва да направя или е възможно майка ми да дейсва, без да е нотариално упълномощена?
  И още нещо, знам ,че студентки имат право на еднократна помощ , сума от около 2000лв. Това важи ли за частните университети като НБУ или е само за държавни?
  И възможно ли е да ги получа при положение че една година съм прекъснала и запиша отново сега ( вече в 9ти месец) зимен семестър?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, по въпроса с осигуряването със задна дата, няма как да стане. Може да се прави само занапред. Трудовите договори се регистрират в 3 дневен срок, а за майчинството самоосигуряването се смята само когато са внесени осигуровките до 25-то число на следващия месец. Преди това трябва да е регистрирана свободната професия и да се декларира в НАП започване на дейност. И все пак някакво майчинство може да се получава ако към момента на излизане в отпуск за раждане лицето е осигурено за риска майчинство. В случая трябва да се намери някоя приятелска фирма, която да направи назначение. На практика няма нужда от присъствие за трудовия договор, но за болничния след това не е ясно как точно ще стане. Трябва да се пита дискретно в НОИ за подробности

 88. Майра Says:

  Здравейте! Безработна съм от 2 години и бременна в края на третия месец. Ако работодател ме наеме сега ще имам поне 4 пълни месеца работа и ако ме води на максималния осиг. доход от 2400лв…. сега кажете правилно ли разбирам (считано от 45дневния болничен назад):
  18 месеца назад -> 4м. х2400лв= 9600лв. За останалите 14месеца=0.00,значи за база се взима МРЗ
  14м.х340лв=4760лв.
  9600+4760=14360лв. / 18м.= 798лв. средно аритметично.

  1. 798лв. ли ще ми е майчинството ако фактите са такива?
  2. Възможна ли е като цяло схемата която описах по-горе?
  Естествено ще си платя всички осугуровки и т.н. (колко точно осигуровки се плащат при 2400лв.?)

  Благодаря Ви предварително!

  • Майра Says:

   Само да допълня,че си имам стаж над 12м. от преди 🙂

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, горе-долу подобни са сметките, само че трябва да се смята по 90% резултата, като той не трябва да е по-голям от нетната заплата, която се получава

 89. Теодора Георгиева Says:

  Здравейте,
  Бих искала да помоля за отговор във връзка с описания по долу казус.
  На 27 години съм и имам осигурителен стаж малко повече от 61 месеца. От февруари 2014 година съм съкратена от работа и получавам обещетение за безработица – 60 % от осигурителния ми доход за период от 8 месеца ( до 11.2014 г.) .
  Бих искала да попитам, при настъпване на бременност, след изтичане на периода за плащане на обещетението, ако подпиша нов трудов договор на приблизително същия осигурителен доход, който получавах преди съкращението(от което следва, че няма да имам прекъсване в осигуряването), как ще се изчисли размера на обещетението, което бих получавала за майчинство?
  За Обещетението, което получавам като безработна, знам, че съм осигурена здравно и ми се води осигурителен стаж при пенсиониране, но какво се случва с Фонд “ Общо заболяване и майчинство“ за този 8-месечен период? Какъв доход се взима предвид при изчисляване на майчинството?

  В очакване на Ва;ия отговор, оставам :
  С Уважение :
  Теодора Георгиева

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, ще се ползва минималната работна заплата за периодите, в които лицето не е осигурено за общо заболяване и майчинство

 90. Cveti Says:

  Здравейте,
  бихте ли ме посъветвали какъв е най-добрият подход, за да получа най-високо майчинство, при следната ситуация:
  работя на Трудов договор от 2011 към момент (2014); брутното ми заплащане през годините се е променяло и ако вземем предвид последните 18 месеца разбивката е:
  – 2014/ 06 – 12 = 1900
  – 2014/ 02 – 05 = 1725
  – 2014,13/ 01- 12 = 1500
  – 2013/ 07 – 11 = 1400

  Основният ми въпрос е дали под внимание ще се вземе „базовата месечна заплата“, описана по-горе – цитирам договора? В детайлите се казва, че тя се формира въз основа на основно месечно трудово възнаграждение и допълнително такова, т.е. опасенията ми са, че реално ще се вземе предвид само базата, а формулираното като допълнително възнаграждение – не.

  Благодаря предварително!

 91. Мария Says:

  Здравейте, прочетох всички коментари, но не намерих отговор конкретно на моят проблем. Имам необходимите 12 месеца осигуряване, но от фервруари 2014 съм в неплатен отпуск. Термина ми е април 2015 и по принцип не смятах да прекратявам неплатеният си отпуск до тогава. Ще имам ли право на обезщетение за майчинство при това положение или ще трябва да се върна на работа преди да изляза в майчинство? И също правилно ли разбирам, че в моя случай обезщетението, което ми се полага ще е минималните 340 лева на месец, защото през последните 14 месеца ще съм имала 0 лева доход (и 550 бруто за останалите 4 месеца от 18те предхождащи раждането)? Благодаря ви предварително!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, към момента на излизане в отпуск за раждане на дете лицето трябва да работи или да е в болнични (във връзка с раждането на детето)

 92. Рая Says:

  Здравейте! Бременна съм във втори месец като в болничен ще съм до края на бременността (т.е още 6-7 месеца). Как се отразяват болничните листове на обещетението по майчинство след това? Благодаря Ви предварително за отговора.

 93. hatish Says:

  Здравейте терминът ми април 2015 в калкилатора януяри и февруари 2015 не ми ги приема . Имали някакви промени за 2015? За момента се осигурявам на 650 има ли смисъл от август вкючително са се осигурявам на 1000? Предварително благодаря.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, да, на колкото по-голяма сума се осигурява лицето, толкова по-голямо обезщетение ще се получава за 13,5 месеца. В статията е описан подробно механизма

 94. Елица Панева Says:

  Здравейте. Бребенна съм в първите месеци. Терминът ми е март 2015 г. В момента съм на срочен ТД, със срок за 1 год., който изтича на 03.11.2014г. Ще имам ли право на майчинство, ако работодателят ми не се съгласи да ми поднови договора и остана без работа?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, към момента на излизане в отпуск за раждане, лицето трябва да е на трудов договор или да е самоосигуряващо се лице с включен риск „общо заболяване и майчинство“. В противен случай не може да се получава обезщетението за майчинство

 95. Eli Says:

  Zdraveite! Okaza se, che ochakvame bebche 2015, April. V momenta sum po maichinstvo, 1-voto mi dete navurshva 2 godniki Avgust, 2015. Kakvo trqbva da napravq? Kakvo shte stane s maichinstvoto mi za vtorata Godina? Dali da se vurna sega na Rabota I da is prehvurlq maichinstvoto, koi variant e nai- dobur v most sluchai?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, щом се появи второто дете, за него може да се получава обезщетението в размер на това първото

   • Ели Says:

    Здравейте г-н Тодоров. Планирам бременност октомври , ноември месец, имам нужните задължителни 12 месеца осигурителен стаж , мисля да се самоосигурявам на доход от 500 лв , въпросът ми е колко ще ми е вноската на месец и колко време трябва да се самоосигурявам ( възможно на-краткия срок) , при условие , че имам задължителните 12 месеца осигурителен стаж ? Благодаря Ви

    • Alexander Todorov Network Says:

     Здравейте, при самоосигуряване разходите за осигуровки са 29.3% от избрания осигурителен доход. При положение, че ги има минимума 12 месеца осигурителен стаж е достатъчно в месеца преди 45-те дни преди раждането лицето да е осигурено, но и така не може да се очаква някакво особено високо обезщетение

 96. Стилиана Says:

  Здравейте г-н Тодоров. Искам да ви попитам дали давате консултации на място срещу заплащане, или лични на e-mail. Казусът ми е малко заплетен и предпочитам съвет на място, а не във форум. Ще се радвам, ако оставите ваши лични контакти – e-mail. Благодаря предварително.

 97. Dilyana Says:

  Здравейте, нуждая се от помощ, планирам бременност, в момента осигурителния ми доход е 740 лв., ако терминът ми е през юли 2015 г., колко осигуровки трябва да довнасям, за да мога да получа поне 1000лв. майчинство. Благодаря за отговора предварително.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, трябва информация за осигурителния доход досега. Във всеки случай за последните 18 месеца преди излизането в отпуск за раждане средния месечен осигурителен доход трябва да е около 1200 лева, за да се получават около 1000 лева обезщетение

 98. невена Says:

  Здравейте,бременна съм в 4 мес и в момента се самоосигурявам без право на боличен и майчинство.има ли вариант при който мога да назнача сама себе си /например по договор за управление и контрол или трудов такъв/във собствената ми фирма с цел да ползвам болнични и майчинство

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, няма нужда от назначаване, по-добрия вариант е самоосигуряване чрез свободна професия. Тук информация за регистрацията: https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2012/02/22/freelancer-registration/
   И за данъците: https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2012/04/21/freelancer-taxes/

  • Ани Says:

   Здравейте г-н Тодоров. Каква е вноската на месец за самоосигуряване на свободна професия на избран доход от 1000 лв.и колко време преди излизане в майчинство трябва задължително да съм осигурена за риска майчинство и раждане. Благодаря ви.

   • Alexander Todorov Network Says:

    Здравейте, трябва да се внасят 17,8% за пенсия, 8% за здраве и 3,5% за майчинство. Общо 29,3% от избрания доход или на 1000 лева прави 293 лева месечно.
    Минималния осигурителен стаж за майчинство трябва да бъде поне 12 месеца (могат да са натрупани през цялата кариера)

    • Ани Says:

     Благодаря Ви за отговора. Аз ги имам тези 12 месеца осигурителен стаж , въпросът ми е какъв е минималния срок на осигуряване на доход от 1000 лв.преди излизане в майчинство , за да мога да получавам майчинство на този осигурителен доход?

 99. Ина Says:

  Здравейте г-н Тодоров.
  Ще съм много благодарна ако получа ваш компетентен съвет, дано казуса ми не ви затрудни.
  В момента съм в средата на 4-ти месец и съм ползвала болничен 2 календарни месеца. Следващата седмица ще получа нов едномесечен болничен лист. Работя на трудов договор с осигурителен доход 420лв. Моля посочете кой според вас ще е най – удачния вариант от тук нататък. Имам възможност да започна в нова фирма на максимален осигурителен доход, да подпиша граждански договор за няколко месеца, да се регистрирам като свободна професия. Или може би вече е късно за всичко това?
  Предварително благодаря за бързият отговор.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, гражданския договор не върши никаква работа, защото там не се правят осигуровки за майчинство. Ако през цялото време дохода е бил минимален, може би ще е най-безрисково да се продължи на минимални доходи с минимални инвестиции и да се получава минималното обезщетение от 340 лева. А иначе най-изгодния вариант във всички случай е самоосигуряването

   • Ина Says:

    Доколкото разбирам добър за мен вариант е:
    1. Оставам си в сегашната фирма на 420лв.
    2. Регистрирам се като свободна професия и доплащам осигуровки за разликата до 2400 => 1980лв. Това се плаща до 45-тия ден преди термина.

    Не разбрах само мога ли да упражнявам свободна професия и да се доосигурявам до максималния доход от 2400лв. докато съм в болничен който е преди 45-дневния срок до раждането? необходимо ли е да откажа следващия 1-месечен болничен който следващата седмица ще ми дадат заради росковата ми бременност?
    Трябва ли в 410-дневният период да правя някави осигуровки и за свободната професия при положение че си остана и на трудовия договор.
    Благодаря отново за отделенито от Вас време.

    • Alexander Todorov Network Says:

     Не е възможно лицето да е в болничен и в същото време да се самоосигурява (което означава, че през това време работи). Може би по-добрия вариант е да си се кара на болничния и след това да се получава минималното обезщетение, за да не се сбърка с някоя процедура

     • Евелина Says:

      Здравейте г-н Тодоров. Ще съм Ви изключително благодарна да получа отговор на въпросите си. Безработна съм от 9 месеца , съответно не съм се и осигурявала,преди това имам 4 години осигурителен стаж.Планирам бременност , може ли да ми обясните дали в случая ще мога да получавам минималното обезщетение за майчинство от 340лв. и ако е да , какво мога да направя за да получавам по-високо майчинство ? Прочетох за самоосигуряването на свободна професия , може ли да ми кажете колко месеца е минимума на самоосигуряването ( примерно на 1000лв) преди да се предприеме бременност?Благодаря ви за отделеното време.

      • Alexander Todorov Network Says:

       Здравейте, след като вече са направени поне 12 месеца стаж, важното е само в момента на излизането в майчинство лицето да е осигурено за риска.
       Иначе, колкото по-дълго е самоосигуряването преди раждането, толкова по-голяма ще е печалбата

 100. Ludmila Says:

  Здравейте! Имам следния въпрос: Ако ме назначат фиктивно във фирма малко преди 45 дни преди термина , това което ще дължа на фирмата са здравни осигуровки в размер на 20.16лв месечно в продължение на 2 години. Правилно ли съм разбрала?Тоест това е единственото плащане , което реално ще дължа на фирмата .която ми извърши тази услуга? Доколкото съм запозната е необходимо да имаш 5 работни дни в дадена фирма за да излезеш в болничен докато си бременна.До края на юли съм на работа , а от август ми предстои да се запиша на борсата. Ако забременея през този период , престоя ми на борсата брои ли се и по какъв начин допринася или ме ощетява за тези 18 месеца , които изчисляват дефакто сумата , която трябва да получавам за майчинство? Предварително благодаря!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, преди да може да се ползва отпуската за майчинство лицето задължително трябва да има поне 12 месеца осигурителен стаж по трудов договор и/или като свободна професия. След това тази схема е възможна и здравните осигуровки около 20-21 лева месечно са това, което идва разход за работодателя.

   • Ludmila Says:

    А по време на болничен докато съм бременна пак ли се дължат само здравни осигуровки ?

 101. Nikoleta Stoyanova Says:

  Искам да Ви попитам за допълнителни социални помощи,поради липсата на майчинство 7 месеца. Нямам натрупаният стаж- предстой ми раждане август,а работя от февруари и следователно до февруари 2014 няма да имам майчинство. Заплатата ми е 340лв, бащата е в чужбина – има ли някакво прозорче шанс да взема помощи от 150лв, просто няма как да докажа дохода му в чужбина. В НАП пише,че са му спрени осигуровките поради напускане на страната, а ако скрия,че е на договор там има ли как да разберат,че си работи легално? Ох, много объркващи въпроси. Благодаря!

 102. Гергана Манова Says:

  Здравейте,
  Писах Ви преди няколко месеца и следвах съветите Ви. Накратко аз има и трудов договор,но в последствие се записах и като самоосигуряващо се лице, така че 6 месеца съм се самоосигурявала. Тогава направихме с Вас някои сметки и пак излезна ,че ще ми е от голяма полза. Сега идва ред да излезна в 45 дневния болничен и се чудех дали трябва да прекратя самоосигуряването ,или да занеса в НОИ болничен. Така се раззвънях из НАП и НОИ и ми казаха следното: Като самоосигуряващо се лице също трябвало да имам 12 месеца осигурителен стаж, за да могат и от там да ми изплащат майчинство,а не общо 12 месеца осиг. стаж и от трудови договори и като самоосиг. лице. В моя случай това не е така и сега ще ми плащат само по трудов договор.Трябва да продължа да се самоосигурявам (вече в болничен – върху 4,8 % от 420 лв, т.е. не мога вече на максималната раб. заплата 2400лв) още 6 месеца и тогава ще започнат да ми плащат и 90-те процента от сумите , които съм внасяла като самоосигуряващо се лице. Но така губя 6 месеца и сметката вече далеч не е същата. Та въпросите ми към Вас са : 1. Вярно ли е това изобщо, или ще търсят начини да не ми изплатят всичко,което ми се полага? 2. Дали Вие знаете кой точно закон гласи,че трябва да има 12 месеца стаж като самоосигуряващо се лице ? 3. И давате ли някакви платени консултации, за да мога да се възползвам от тях?
  Предварително благодаря 🙂 Хубав ден !
  Гергана Манова

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, нещо са се объркали. Трябват 12 месеца осигурителен стаж изобщо. Няма никакво значение дали е като самоосигуряващо се лице или по трудов договор. Щом лицето се осигурява на няколко основания по едно и също време, за периода трябва да сумират осигурителния доход. Трябва да се вземе болничния за самоосигуряването и щом се влезе в 45 дневния период започват да се подават Д1 за излезли в отпуск по общо заболяване и майчинство. Осигуровките са 4,8% върху 420 лева само за здравно осигуряване. Отделно работодателя по трудов договор също продължава осигуряването.
   Не съществува такова нещо като 2 вида стаж за майчинство по трудов договор и като самоосигуряващо се лице, така че от НОИ или НАП да не се правят на интересни. Иначе като нищо ще се опитат да саботират.
   В КСО си е казано много ясно:
   Право на обезщетение за бременност и раждане
   Чл. 48а. (Изм. – ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 01.07.2004 г., изм. – ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за бременност и раждане вместо трудово възнаграждение, ако имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск.

   • Гергана Манова Says:

    Благодаря много 🙂

    • Гергана Манова Says:

     Здравейте пак,
     Имам само още един въпрос, но преди да го задам, ще направя малко въведение. Работя на трудов договор от септември 2012г до сега, с 1 месец прекъсване, в който съм била в бюрото по труда. За този месец разбрах,че не се брои осигурителен стаж, така ,че ще го извадя от сметката. През цялото това време (1012г. до сега ) съм била с 4 часов договор , което значи,че осигурителният ми стаж е наполовина трудовия стаж. В същото време имам и 6 месеца самоосигуряване, което ми дава пълния осигурителен стаж. И така, моите сметки са следните: от септември 2012г. до сега са 22 месеца, от които вадя 1 ( в бюрото) , остават 21 месеца трудов стаж, т.е 10,5 осигурителен. Но имам 6 пълни месеца от самоосигуряването. Което променя сметките ми така: От 21 месеца имам 6 пълни, които вадя и става 15 месеца (трудов стаж) , деля ги на 2 и става 7,5 месеца осиг. стаж. Към тях сега прибавям 6 месеца пълен осиг. стаж и става 13,5 месеца. Т.е. получавам ОБЩО от двете осигурявания 13,5 месеца. Всичко това написах , защото искам да ви цитирам какво са ми отговорили от НОИ, преди няколко месеца, във връзка с едно ме запитване относно това как се изчисляват обещетенията за майчинство. И ето какво са ми казали: „Уважаема госпожо Манова,
     Във връзка с писмо с вх. № 9021-408 от 17.03.2014г., Ви уведомяваме следното:
     Паричните обезщетения на лица, които към деня на настъпване на съответния риск са осигурени за общо заболяване и майчинство и/или трудова злополука и професионална болест по различни договори или на различни основания, се изплащат поотделно по всеки от договорите или за всяко от основанията./чл.16, ал.4 от Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО/.
     Изчислението поотделно по всеки от договорите или за всяко от основанията се извършва като се определя пропорционален коефициент за относителния дял на отработените часове по всеки от тях към общо отработените часове за един работен ден независимо от относителния дял на осигурителния доход на всеки от тях към общия осигурителен доход.“
     Моят въпрос е: Как да разбирам това, че „всеки от договорите се изчислява по отделно“ ? Т.е. ще разгледат ли наистина осигурителния ми стаж по двете направения по отеделно (трудовия ми договор и самоосигуряването ми) ? Или тази наредба, която са цитирали, не засяга осигурителния ми стаж, а начина на изчисляване на обещетението (т.е. парите ,които да получа)? Питам,защото тук ми се струва,че се доближават до това, което ми казаха от НОИ преди броени дни, че трябва да имам отделно 12 месеца самоосигуряване.
     Извинявам се, ако Ви се струва,че повтарям въпроса си, но трябва да знам как да процедирам и какво изобщо означава „разглеждане поотделно“.
     Предварително благодаря 🙂
     Гергана

     • Alexander Todorov Network Says:

      Това би трябвало да означава, че обезщетението се различава различно при трудовия договор и при самоосигуряването. При трудовия обезщетението е 90% от дохода, но не повече от нетната заплата, а при самоосигуряването обезщетението е 90% от осигурителния доход като самоосигуряващо се лице. Но иначе нямат основание да искат 12 месеца отделно самоосигуряване когато лицето има общ осигурителен стаж за майчинство от 12 месеца

  • Димитър Костадинов Says:

   Много бих се радвал,ако ме насочите със съвет относно обещетение за майчинство.!!!
   Работя в Гърция на 4 часа осигуряване,съпругата ми е бременна….не се осигурява в България,понеже я осигурявам аз тук.Интересува ме има ли начин след доказване на мойте осигуровки в страна от Европейския съюз да получи обезщетение в България .

   • Alexander Todorov Network Says:

    Здравейте, стажа от страна от ЕС се признава в България, но ще се получава минималното възможно обезщетение. Надали ще отговаря по някакъв начин на стандарта в Гърция. По-добре да се видят опциите за получаване на обезщетение там:
    https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2012/04/14/social-security-greece/

 103. Mira Pesheva Says:

  Zdraveite,

  Molia da me izvinite, no niamam kirilitca v momenta. Iskah da popitam: Ako prez tezi 18 mesetca sam polzvala edin mesetc neplaten otpusk, tozi mesetc varhu sashtata suma li se izchisliava ili varhu minimalnata zaplata za stranata.
  Blagodaria vi.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, ще се изчислява върху осигурителния доход, който в случая ще бъде 0

   • Мирослава Пешева Says:

    Здравейте,

    Много благодаря за отговора. Пиша ви отново, защото не мога да разбера какво се изисква от мен като документи за да мога да получавам майчинство в БГ. Случая е следния: от една година работя и живея в Лондон, като в същото временно съм на работа и в България (често пътувам, а и по-голямата част от работата мога да я върша от разстояние), където също се осигурявам. Въпроса ми е: В случай че реша да родя в Лондон, какъв документ трябва да представя – тъй като втория болничен се издава от болницата. Или ако родя в БГ, трябва ли да представям в НОИ или някъде другаде документи за осигуровките, които ще получавам извън БГ. Въобще как става това с майчинството в две държави (тъй като и на двете места си плащам осигуровки)?

    Предварително благодаря!

    • Alexander Todorov Network Says:

     Здравейте, не е разрешено осигуряването едновременно в 2 страни от ЕС. По принцип трябва да се избере тази, където е центъра на жизнените интереси и там да се прави осигуряването, а за другата страна да се представи документ, че лицето е осигурено в друга страна в ЕС и да не му се удържат осигуровки. Затова най-добре да се направи една консултация в НОИ и аналога на НОИ в Англия от къде се взима документ, че да се избегне дублираното осигуряване в страната, където няма да се ражда или където осигуровките са по-неизгодни (и трябва да може да се докаже, че центъра на жизнените интереси е в страната, където ще се прави осигуряването)

 104. Gergana Says:

  Здравейте , имам следния казус :Майка , която се е осигурявала като самоосигуряващо се лице на високия процент от 10,2013г и която работи на ТД и на друго място.От 16,04,2014 започват 45 дни преди раждането , като са издадени 2бр болнични и са подадени в НОИ.
  Като самоосигуряващо се лице не са внесени осигуровки и няма да признаят 1 болничен , като предполагам ще го откажат.При проверка в НОИ ми обясниха че и другия няма да го изплатят ( от ТрДог ) тъй като базата данни била една.Посъветваха ме да се направи корекция на декл.1 от самоосигуряването , но не ми обясниха да намаля процента или да залича записите.Моля ако някой е имал подобен случай или е запознат , да ми помогне.

  Благодаря

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, през годината не може да се променя вида на осигуряването (тоест да се включва или изключва риска майчинство). Това може да се прави единствено през месец януари. Вероятно съвета е декларация 1 да се коригира с осигуряване на минимума, т. е. на 420 лева

 105. siska Says:

  Здравейте г-н Тодоров, моето питане е: Аз като собственик на ЕООД (не съм регистрирана по ДДС) мога ли да получавам майчинство или трябва да закрия фирмата? Имам нужните 18 мес.
  Благодаря

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, собственик на ЕООД вероятно се разбира самоосигуряващо се лице. Ако е избран вида на осигуряване да включва риска „Общо заболяване и майчинство“, то ще може да се получава обезщетението за майчинство

 106. Petq Says:

  Здравейте, в момента съм по майчинство. интересувам се от вариант за втората година или поне за половината от нея, като изключвам варианта второ дете, само заради обезщетението. Ако излезна в нормален болничен след като детето стане на 1 година и прехвърля майчинството на някоя от бабите, на каква база ще се изчисли болничният?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, из КСО:
   Възнаграждение, от което се определя обезщетението

   Чл. 41. (1) (Доп. – ДВ, бр. 64 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. – ДВ, бр. 100 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване се изчислява в размер 80 на сто, а за временна неработоспособност поради трудова злополука или професионална болест – в размер 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху които са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица – внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 18 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на неработоспособността. Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване не може да надвишава среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението.
   (2) (Изм. – ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) За дните, включени в периода по ал. 1, се взема предвид среднодневната минимална работна заплата за страната за съответния период, ако лицето:
   1. (изм. – ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) не е било осигурено за общо заболяване и майчинство;
   2. (отм. – ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.)
   3. е ползвало неплатен отпуск, който се зачита за трудов или служебен стаж;
   4. е ползвало отпуск за отглеждане на малко дете;
   5. (нова – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) е било осигурено по законодателството на друга държава по условията на международен договор, по който Република България е страна.
   (3) (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 1 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) За дните, включени в периода по ал. 1, през които лицето е получавало парично обезщетение от общественото осигуряване за временна неработоспособност, за бременност и раждане или при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст, се взема предвид доходът, от който е определено паричното обезщетение.
   (4) (Нова – ДВ, бр. 67 от 2003 г.) Сумата, от която се изчисляват паричните обезщетения, не може да бъде по-голяма от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за периода, от който се определят паричните обезщетения.
   (5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 67 от 2003 г.) Начинът на изчисляване на обезщетението се урежда с акт на Министерския съвет.

   • Petq Says:

    Т.е. да разбирам, че аз попадам в чл. 3 и обезщетението за болничния ще се изчислява на база доходът ми преди да излезна 45 дни преди раждане?

 107. SOULtoSoul Says:

  Здравейте и от мен, благодаря ви за полезната информация, която споделяте с нас. Самоосигуряваща съм от 2000г насам , без прекъсване, върху 420лв + майчинство. В началото на бременността си съм и ме интересува – как да се възползвам максимално от тези вратички в закона, за да вземам прилично майчинство? Знам, че се гледат осигуровките през последните 18мес. Мога ли да довнеса осигуровки назад върху 2000лв? Или какво бихте ме посъветвали?
  Поздрави и отново благодаря

  • SOULtoSoul Says:

   Всъщност видях по-долу в коментарите, че мога от сега нататък да се осигурявам на високия праг, а не със задна дата. Ако ми дадете още някакъв полезен съвет..много ще съм ви благодарна
   Поздрави

 108. Love Says:

  Привет и от мен, благодаря за полезната информация, която споделяте с нас. Съвсем в началото на бременността си съм. Самоосигуряваща съм от 2000г на пълните осигуровки за майчинство върху 420лв без прекъсване …14г. Моля ви посъветвайте ме как максимално да се възползвам от вратичките в закона и да получавам прилично майчинство. Знам, че се гледат осигуровките последните 18мес назад. Мога ли със задна дата да си довнеса върху по-голям праг, примерно 2000лв?

 109. Manuela Says:

  Здравейте, бих искала да попитам следното. Самоосигурявам се като управител в новооткрита собствена фирма, върху 420. Отделно работя по трудов договор на 4 часа. Имам изискуемия стаж. Наближава да раждам. Сега чета за самоосигуряване върху 2400 лв. Казаха ми, че не може в моя случай. Какво е трябвало да направя в крайна сметка, за да мога да получа по-високо майчинство – да се регистрирам и самооосигурявам като свободна професия ли? Благодаря

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, максималния осигурителен доход може да е 2400 лева месечно. Така ако на трудов договор лицето се осигурява на 500 лева примерно, то може да се самоосигурява върху до 1900 на месец. В случая няма нужда да се прави свободна професия, достатъчно е осигуряването през фирмата

 110. анонимна Says:

  Здравейте! Бременна съм в 2 месец.Въпросът ми е тези 18 месеца стаж по ТД , които са ми нужни за майчинство без прекъсване ли трябва да бъдат?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, изискването е за 12 месеца стаж през цялата кариера. Иначе се гледат последните 18 месеца преди раждането за определяне на размера на обезщетението

 111. I Says:

  Здравейте! Искам да попитам какво става, когато майката забременее с второ дете докато ползва 3-тата неплатена година от отпуск по майчинство? Може ли да се прекрати отпуската и да се ползват болнични до края на бременността? И какъв ще е размерът на майчинството, като 3-тата година е неплатена и са минали 4-5 месеца от нея?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, във всички случаи обезщетението не може да е по-малко от минималната работна заплата и в този случай ще е толкова

   • I Says:

    А мога ли да се прекрати неплатения отпуск и да се ползва болнични от началото на бременността?i

    • Alexander Todorov Network Says:

     Не би трябвало да има проблем, но дай-добре да се направи справка в НОИ, защото с излизането в неплатен отпуск може да се третира и, че лицето не е в момента осигурено за риска общо заболяване и майчинство.

 112. Dobreva Says:

  Здравейте, благодаря ви, че отделяте толкова време да отговаряте изчерпателно на всички. Въпросът ми е- през последните пет години работя на трудов договор, без прекъсване, на заплата доста над максималния осигурителен доход, като съм осигурявана през цялото време на максималния осигурителен доход. Искам да забременея в следващите няколко месеца, но положението във фирмата, където работя, става все по-нестабилно. Ако фирмата фалира, преди да съм излезнала в майчинство или след като излезна, ще получавам ли майчинство или не? И ако, да- как би се изчислило- средно аритметично от последните 18 месеца ли? Благодаря!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, няма значение какво става с фирмата, след като лицето излезе влезе в 45 дневния период преди раждането. А обезщетението е 90% от средния осигурителен доход през последните 18 месеца. Когато е работено по трудов договор обезщетението не може да е повече от нетното възнаграждение.
   Важното е преди излизането в майчинство лицето да е осигурено за риска. Значи да има действащ трудов договор и/или да се самоосигурява с включен риска общо заболяване и майчинство

 113. Me, Myself and I! (@screamerkabg) Says:

  Здравейте,
  през януари месец замразих фирмата си, тъй като заминах в чужбина, върнах се защото се оказа че съм бременна и не искам да раждам там. Трябва да изляза в майчинство в средата на септември. В момента съм в чуденка мога ли да си платя със задна дата от януари до април осигуровки на 2400 лв и да продължа така чакк до септември с договор за самоуправление или замразяването на фирмата ще ми попречи?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, самоосигуряването със задна дата не е възможно, но за остатъка от месеците до раждането може да се внасят осигуровки на максималния доход, което със сигурност ще донесе печалба. Важно е обаче до преди спирането на осигуряването да е бил включен и риска за майчинство, в противен случай най-добре да се намери приятелска фирма, където да се сключи трудов договор и така да се внасят осигуровките до раждането

 114. Veselina Says:

  Здравейте!Аз съм в 2рият месец от бременноста,преди два месеца напуснах работа на, която работих 5месеца.А преди това една година не работих,бях в чужбина,а там не съм работила ,само съм си плащала осигуровките (16.80лв.)Имам стаж (цялата кариера 2год).Ако сега почна да се осигурявам на максималният доход,колко пари ще ми се плащат?340лв или 150лв?Благодаря ви предварително!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, за 7 месеца самоосигуряване на максималния доход, обезщетението ще е много повече от минималното. В статията е описан механизма за изчисляване

 115. Боряна Георгиева Says:

  Зравейте и поздравления и благодарности за полезната статия!
  Въпросът ми е бременна съм във втория месец, работя на трудов договор и се осигурявам на минималната работна заплата от години. Ако сега се регистрирам да се самоосигурявам на най-високия доход ще взимам ли високото майчниство? И другият въпрос ми е, като се регистрирам на свободна професия задължително ли е да извършвам някаква дейност? Ако си направя сайт и чрез него продавам, регистрацията ми на свободна професия ми е достатъчна или трябва фирма?
  Благодаря предварително и се извинявам се ако се повтарям с въпросите ми.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, достатъчно е да се направи регистрацията на свободна професия и да се декларира започването на дейност с избор да се прави самоосигуряване и за майчинство.
   Задължително е да се внасят осигуровките в срок. Ако се закъснее дори с 1 ден за месеца се признава 420 лева осигурителен доход, дори и на 2400 да са внесени осигуровки

   • Боряна Георгиева Says:

    Колко месеци минимум трябва да си внасям без закъснение, за да взимам това майчинство? Не трябва да е 18 месеца така ли? И когато родя пак ли трябва да ги внасям или тогава може и да си остана на осигуровките които ми плаща фирмата в която работя?
    И благодаря за бързия отговор 🙂

    • Alexander Todorov Network Says:

     Минималния изискуем стаж е 12 месеца за цялата кариера. Гледа се дохода от последните 18 месеца обаче. В статията е описан алгоритъма. След раждането по време на отпуската се внасят само работодателските осигуровки за здравно осигуряване

 116. Макс Says:

  Здравейте , Жена ми е бременна във втория месец , не е осигурявана от години. Има подходящо образование да се регистрира като свободна профеция.Може ли да внесе парите с задна дата , и от сега нататък да си внася на максималния доход 2400 осигуровки.Или ако започне работа в момента , какви са ваирантите да отговори на някакви услови за майчинсвто. Благодаря ви.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, няма вариант за внасяне на осигуровките със задна дата. Най-доброто, което може да се направи е осигуряване от този момент на максималния осигурителен доход като свободна професия.
   Трябва да има и минимум 12 месеца осигурителен стаж по трудов договор или като свободна професия (това е общо за цялата кариера), за да може да ползва обезщетението

 117. Eти Says:

  Здравейте г-н Тодоров!
  Първият въпрос ми е колко време преди първия болничен от 45дни трябва да съм осигурена към някоя фирма, защото чета на места че трябва да имам две внесени осигуровки преди този ден, а на други че може да съм отработила и само един ден???
  Това ме вълнува защото съм безработна към този момент, но получавам обезщетение за безработица и ще го получавам до 15август2014г. , а трябва да излезна в болничен по майчинство от 13септември2014г.Незнам какво ще намеря дотогава, но искам да съм наясно със срока за да не си загубя обезщетението.
  Вторият ми въпрос е каква база ще ми вземат при изчислението на майчинството. Дали в тези 18 месеца които се гледат назад ще ми влиза обезщетението за безработица? Сега взимам около 250лв.обезщетение, което е 60% от 420лв.на които ме осигуряваше работодателя преди да ме съкрати и доколкото разбрах от вашата статия при изчислението ще се вземат тези 420лв., а не 250лв.
  Благодаря Ви предварително за отделеното време! Желая Ви много хубав и ползотворен ден!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, към 45-те дни преди раждането лицето трябва да е осигурено по трудов договор или като свободна професия и преди това да има поне 12 месеца осигурителен стаж за риска „обща заболяване и майчинство“. Иначе в периодите, в които лицето няма доход от труд се гледа минималната работна заплата

 118. Съдържание на блога | Alexander Todorov Network Says:

  […] Как да получа най-голямо обезщетение за майчинство от 2… […]

  • juliasz Says:

   здравейте искам да попитам за 18 месечния период преди датата на раждането,трябва ли да имам задължително 12 непрекъснати месеца с платени осигуровки ,защото в моя случай точно посредата на периода имам 3 месеца ,в които бях безработна

   • Alexander Todorov Network Says:

    Здравейте, 12-те месеца осигуряване за майчинство не е задължително да са непрекъснати, а изобщо да ги има по което и да е време, но преди да настъпи 45 дневния период преди раждането.

 119. Kristina Kosradinova Says:

  Здравейте!Имам 6 години непрекъснат трудов стаж на 4 часа. Забременях и счетоводителката ми ме увери ,че задължително трябва да се осгурявам на 8 часа. Така и сторих. Излязох в майчинство преди седмица и с моя близка, която работи в НОИ обсъждахме темата ,при което тя ме увери ,че и да съм си била останала на 4 часа не мога да падна под минималното майчинство, което в момента е 340лв. Въпросът ми е имате ли представа дали е имало смисъл да плащам 7 месеца по близо 80лв отгоре т.е. близо 600лв ако и аз и майките на 4 часа, ще взимаме едни и същи пари? 😦

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, веднъж щом е бил натрупан 12 месеца стаж, то за целите на майчинството е било безсмислено усилието. Обаче за пенсиониране осигуряването на 4 часа е много голяма грешка. Повече по темата тук:
   Как е възможно да работя повече, а да получавам по-ниска пенсия – https://alexanderbtodorov.com/2011/12/27/defective-formula-nii/

   • Kristina Kostadinova Says:

    Да разбирам ли ,че ако си бях останала на същите 4- часови осигуровки на минималната работна заплата ,щях да взимам същото ,както сега -когато 7 месеца съм плащала двойно в моя случай и е било безмислено?

    • Alexander Todorov Network Says:

     Да, и това е защото вече е бил придобит 12 месечния минимален стаж. След това и на 2 часа да беше трудовия договор, все под минимума не може да се падне

     • Kristina Kostadinova Says:

      Много ви благодаря за информацията! Надявах се да има логика в това да плащаш по-високи осигуровки ,за да получаваш по-високо майчинство ,а то се оказа че и повече и по-малко да си плащаме ефектът е един и същ.

      • Alexander Todorov Network Says:

       В този случай се получава такава аномалия, но иначе и както става ясно от статията, осигуряването на максимума дава изключителна изгода

 120. Стефания Says:

  Здравейте, г-н Тодоров, благодаря за полезната информация, която споделяте с нас – непросветените,
  въпросът ми е следният – започвам работа на трудов договор, в която ще бъда осигурявана на минималния праг – 340лв. Искам да се доосигурявам във връзка планирано забременявате в близко бъдеще, какви са вариантите в този случай? След консултация със счетоводител, разбрах, че има възможност за анекс към договора, в който се описва каква част от осигуровката поема работодателят и каква аз. Моят въпрос е – доосигуряването ми може ли да се случва като самоосигуряващо се лице и съответно без знанието на работодателя ми. И всъщност кой вариант би бил по-добрият за мен като губене на време, бюрокращина и т.н.?

  Благодаря предварително за отговора!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, ако някой е дал подобна консултация, трябва да се счита за неграмотен. Такива договорки са абсолютно незаконни и недопустими, още повече и в писмен вид да се правят.
   Иначе по-лошия вариант е устно да се уговори това фиктивно осигуряване на по-висок доход с работодателя.
   Правилния начин е регистрация на свободна професия и осигуряване за остатъка до 2400 лева след дохода от трудов договор всеки месец.
   Регистрацията се прави много лесно: https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2012/02/22/freelancer-registration/
   След това с един личен електронен подпис реално няма почти никаква бюрокрация. Несъмнено самоосигуряването по описания в статията начин е много по-добрия вариант от където и да се гледа

 121. Галя Алексова Says:

  Здравейте,
  съвсем в началото на бременността си съм. Работя на ТД и ме осигуряват върху 450лв., но искам да направя нещо по въпроса с майчичнството. От това което прочетох до тук регистрацията като свободна професия е ясна, но внасянето на осигуровките и подаването на Д1 е малко не ясно. Размерът на осигуровките трябва да е върху разликата между 2400лв-450лв.=1950лв и съответно и в Д1 това ли трява да се попълни. когато взема болничния 45 дни преди раждането мога ли да декларирам прекъсване на дейността. А после в годишната декл. по чл. 50 какво точно да попълня като реално няма да получавам доходи и декл. по чл.55 трябва ли да подавам, май не като няма доходи реално. Ох много въпроси, дано ясно съм ги задала. Благодаря ви много за вниманието.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, като настъпи 45-я ден преди раждането, а и по-рано ако има нужда самоосигуряващото се лице излива в отпуск по майчинство или по варианта с болничните ако има нужда. В данъчната декларация се попълва ако има доходи и се попълва и справка за осигурителния доход, ако има за внасяне осигуровки. А декларацията по чл. 55 се подава само ако има доход и дължим данък.

 122. Zancheva Says:

  Здравейте, не знам защо системата не ми е публикувала отговора, няма да коментирам подотговора на Мими, излишно е. Директно на въпроса и начина ,по който мъжа ми пресмята нещата; 13 месеца осиг.на 2400, 5 месеца болнични-резултат 9200 платени осигуровки.получени 9600 от болнични+ 4.5 месеца *1920=8640 лв+ (база 13 м*2400+5*1920 /18 м.*90%)10.5 месеца* 2040 лв=21420+8640+(9600-9200)+ 4080 втора година=34540 лв, което е с около 10 бонаповече от предвидения най-добър резултат,като сложим и втората 13.5*2040+4080=31620 общо стават около 65 хил. чисто,около 12 хил. повече от варианта, който предлагате, ако греша някъде с радост ще приема критики докато още имам време за реакция.
  П.С. На момичетата, които ще бременеят тепърва искам да им кажа,няма друга страна, която да дава толкова много майчинство( освен Кувейт, Катар и т.н.)ако имате умен мъж можете с две деца да нормализирате живота си. Аз с три деца ще взема близо 100 бона, на първото дете мъжа ми ме записа и редовна студентка и взех още 2880 лв. в началотото си мислех той обича ли ме или съм някаква сделка за него, но като почнах да ходя на банкомата и да си тегля, колкото си искам и в картата да имам наличност по 10 ,15 хиляди разбрах, че ме обожава:-)
  А тези,които са забременяли и даже не са разбрали кога, ами сори
  за вас,само не излизайте по медиите да рревете,че с 300 лв дете не може да се гледа,щом ромите могат и вие ще можете. Мъжа ви да е мислил…

  • **** Says:

   ?!?.. Нямам думи.. http://en.wikipedia.org/wiki/Parental_leave#Benefits_in_a_selection_of_countries Може тук да си направите реална справка къде колко и какво се получава ..За това как ромите си гледат децата с 300 лв– и аз мога.. като не плащам ток, вода, наем, заеми и лизинги и си залагам ЛК където ми потрябва нещо, понеже знам, че като видят произхода и никой няма да се занимава /или % е нищожен/ Така с 300 лв за кафета, колко му е / Социялните дават и други пари за памперси, храна и т.н, а и в натура дават постоянно/. А относно умният Ви мъж- не всеки разполага със заделени пари, които да налее за осигуровки. Да ви е Жив и Здрав , че ако Ви напусне утре за някоя друга подобна „Инвестиция“ като Вас, ще Ви гледаме и ние по новините със сополиви деца на ръце и 200 лв издръжка от съда, да се оплаквате, че не Ви я плаща. Съветвам ВИ да се ориентирате как точно ще вадите хляба си след като поотраснат децата или спрете да можете да раждате, че и банкомата ще спре да пуска тогава. Най-разумно май е да си продължите мнимото следване / това, което сте записали за 2880 лв , /и да стискает палци когато излезете на пазара на труда , да не гледат на вас като на Майка с N на брой деца / N+1/, а като на ценен кадър.
   В противен случай– отивате в някоя от онези държави, където мъжете ще мислят вместо Вас, а Вие ще сте с права, като на домашната котка..

 123. kitti Says:

  Здравейте,
  Искам да попитам как стои въпроса с отчитането на приходи пред НАП когато осигуряването е фиктивно и няма приходи или са твърде малки, а осигуряването е на 2400 лв. ? Трябва ли да има приходи за максимално осигуряване, какви и как се доказват ? Благодаря предварително!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, като няма приходи в края на годината с данъчната декларация се прави изравняване на осигуровките за пенсия и здравно осигуряване. За осигуровките за майчинство и общо заболяване обаче изравняване не се прави, и на колкото са внесени осигуровките, на толкова ще е базата за изчисляване на обезщетението за майчинство, и да няма никакви приходи дори

 124. Mariya Vita-Markova Says:

  Здравейте, от както чета вашите статии получих някаква надежда, че ще мога получавам НЕ най-голямо обезщетение за майчинство, а просто НЯКАКВО обезщетение и през двете години на отпуска по майчинство. И така, случаят ми е следния: Бременна съм с второто си дете вече в 4-ти месец. За бременността разбрах късно (към края на втория месец), но явно е настъпила декември месец 2013. През този период (октомври-декември 2013) бях без постоянни договорни отношения, които да са от значение за бъдещото ми обезщетение за майчинство. От 15 януари, обаче съм на трудов договор със срок на изпитване от 6 месеца. Без значение дали ще остана на този тудов договор или не, съм твърдо решена да се регистрирам като самоосигуряващо се лице на свободна професия. (Такова беше решението ми и преди да получа предложението за работа.)
  *НО СЕ появиха проблеми с бременността. Влязох по спешност в болница и сега съм в болничен до 9 април 2014. След запитване към местна счетоводна фирма получих, не100%-ова информация, че най-вероятно през време на болничен нямам право да се рагистрирам като самоосигуряващо се лице на свободна професия. Това така ли е със сигурност?
  *Освен това болничното ми лечение е със строг режим ограничаващ движенията и изключващ всякакви пътувания. Така, че и да имам право на регистрация ме вълнува дали това може да стане чрез пълномощник или пък като изпратя документите си до Областния център на НАП и Агенцията по вписванията по пощата с обратна разписка, например???
  *Срещнах затруднения и с издирването на счетоводна фирма или лице, което да показва познания в областта на свободните професии. Има ли възможност да ползвам услугите Ви не само чрез съвети???
  При местните липсва и охота за съдействие при регистрацията и движението на документацията с осигуровките ежемесечно, както и с данъчните декларации в края на календарната година. Аз естествено бих си заплатила съответните такси (които предполагам са достъпни), поради факта, че в момента нямам физическа възможност да задвижвам всичко самостоятелно

  Чувсвам се с вързани ръце, а невидението, протакането и напрежението покрай тях не ми се отразяват много благоприятно на моментното ми състояние.

  В допълнение, при така създалата се ситуация и след разговор с директора на учреждението към което е трудовия ми договор, оставам с убеждението, че няма да ми бъде назначен заместник, а договорът ми ще бъде прекъснат при първа възможност. Това ме кара още по-силно да желая скорошно задействане на регистрацията на свободна професия, за да получа някаква сигурност за напред.

  Благодаря Ви предварително и ОГРОМНИ адмирации за сайта, който така надлежно и професионално потдържате!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, самата регистрация в Агенцията по вписванията няма отношение дали лицето е в болнични. Въпросът е, че има втора стъпка – деклариране на започване на дейността в НАП, а щом се извършва дейност лицето не може да е в болнични, защото се предполага, че вече се е оправило и работи. Повече за регистрацията тук: https://alexanderbtodorov.com/2012/02/22/freelancer-registration/
   Относно самото регистриране, най-добре да се пита в агенцията дали е възможно чрез пълномощник да се направи (не е желателно да се казва, че поради бременност се налага ползването на пълномощник). Ето контакти тук: http://www.registryagency.bg/?page_id=317
   Препоръчително е да се вземе електронен подпис, чрез който да се подава ежемесечно декларация 1 директно в сайта на НАП и да се избегнат всякакви пътувания. Осигуровките също може да се плащат по банков път.
   Документация реално няма да има, защото всичко ще става по електронен път (може би само осигурителната книжка е на хартия, която се заверява в НОИ).
   За края на годината има време. Ето статия по темата: https://alexanderbtodorov.com/2012/04/21/freelancer-taxes/
   Каквото не е ясно може да се пояснява, но за момента важно е да се направи регистрацията в агенцията по вписванията и ако ще се почва самоосигуряването, не могат да се ползват болничните, защото двете неща са несъвместими

 125. Димитрова Says:

  Здравейте,
  предварително се извинявам за въпросите си,може да ви се сторят глупави,но аз не сам на ясно и вие сте единствените,който мога да попитам.
  Аз работя,имам трудовият стаж, но осигуровките ми са ниски,правя опити да забременея и искам да вземам високо майчинство.Работодателят ми ме осигурява, мога ли и аз да си внасям осигуровки допълнителни за изминалите 12 месеца?Ако може и забременея за периода докато съм бременна аз ли трябва да си внасям осигуровките или да говоря с работодателят да му давам парите на него и той да ми ги внася.
  Предварително благодаря за отделеното време.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, чрез самоосигуряване няма как да се добият правата за обезщетение за майчинство със задна дата. Принципът е, че задължително трябва да са внесени осигуровките в срок за съответния месец. След като е налице трудов договор, достатъчно е да се направи регистрация на свободна професия и чрез нея да се прави доосигуряване за разликата между 2400 лева и заплатата по трудов договор. Това е най-оптималния вариант.
   За регистрацията на свободна професия тук: https://alexanderbtodorov.com/2012/02/22/freelancer-registration/

 126. Ralica Says:

  Здравейте,искам да попитам тъй като съм на 19 години и съм бременна,нямам достатъчно стаж,след като завърших имам 6 месеца стаж,който ме осигуряваха на 4 часа за 6 месеца на 215лв…сега съм на друго работно място и ме осигуряват на 8 часа на 340 лв но в момента съм в изпитател срок 6 месеца.. наложи ми се на 2-ят месец да си взема болничен,защото съм с проблемна бременност.имат ли право да ме съкратят и дали ще ми плащат болничния от Ной ??? Благодаря ви предварително

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, нямат право да съкращават по време на този отпуск, но и изпитателния срок не тече през времето на болничните. Щом се е излязло в болнични, НОИ трябва да плаща. А за обезщетението за майчинство трябва да се направят поне 12 месеца стаж на 8 часов работен ден или приравнен на тях преди да се излезе в болничния за раждане на дете. В момента се ползват болнични за общо заболяване

 127. djemi Says:

  Здр. едно само не ми е ясно ако след като родя замина за чужбина майчинството остава ли си ? Ще го вземам ли докато не съм в бг?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, не би трябвало да има проблем, но най-добре да се направи безплатна консултация и с НОИ

 128. Ivanova Says:

  Здравейте, искам да попитам нещо за майчинството?
  В момента съм студентка в редовна форма на обучение.Миналата година 02.07,2013 завърших бакалаварска степен и след това ноември месес се записах за магистратура. На 30 април ми е термина. От юли месец до ноември си платих здравните осигуровки и на 17.12.2013 ме назначиха на работа в/у 410 лв. Преди това когато бях бакалавър през лятото работих като барманка, водиха ме на 4 часа. И сега незнам какво майчинство ще взимам

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, за да може да се получава обезщетението за майчинство трябва да се натрупа 12 месеца стаж по трудов договор или като свободна професия. Ако стажа го има, тогава обезщетението е 90% от осигурителния доход за последните 18 месеца. В статията са написани условията

 129. Петър Says:

  Здравейте,

  Съпругата ми ще се регистрира като самоосигуряващо лице (ще преподава уроци). Очакваме голяма част от доходите да са ‘на ръка’ – сигурно ще има граждански договори със школи, но само за част от доходите. Досега се е осигурявала на сравнително висока сума на работата си по трудов договор и не искаме след години вноски на висок доход, последните месеци, които се смятат да са на нулев (смятаме да имаме дете в близко бъдеще).
  Имам една неясноста относно попълването на данъчна декларация на края на годината – не трябва ли сумата декларирана там да отговаря на сумите по които са внасяни осигуровки? Да уточня – нямаме против да си платим данъка, стига да има как. Други от сумите ще са получени на ръка „на дребно“ или през Пейпал т.е. недокументируеми. Трабва ли да декларираме такова суми в данъчна декларация и можем ли без документ за произхода им? Документирането на такива доходи (както го разбирам) изглежда твърде скъпо (фискално устройство, регистрация по ДДС и ежемесечно осчетоводяване за доходи от чужбина) за сравнително малък оборот все пак.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, с данъчната декларация се прави изравняване на осигуровките за пенсия и здравно осигуряване върху реалните доходи през годината. Тук има една статия за данъците на самоосигуряващите се лица:
   https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2012/04/21/freelancer-taxes/
   Свободните професии не са длъжни да имат касов апарат, нито да се регистрират по ЗДДС, освен ако нямат поне 50 хиляди приход за 12 поредни месеца

   • Петър Says:

    Благодаря за отговора (изглежда хостинга бави малко отговорите, като гледам датите). Това означава, че може просто да декларираме доходите в данъчната декларация, без да прилагаме удостоверяващи документи?

 130. Teodora Says:

  Уважаеми,
  Родих първото си дете през 02/2011, второто човече се появи преди 2 седмици – 02/2014. Получавах майчинство 2 години, а в края на третата/която използвах като неплатен отпуск/ се върнах на работа за 3 месеца. Как бих могла да изчисля парите/майчинството/, които ще получавам за второто си дете. Обръщам се към вас, тк съм объркана от схемите и формулите, които трябва да приложа, за да разбера какво ни се полага … Благодаря Ви!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, за да се получава обезщетението за майчинство трябва лицето да е било осигурено за този риск към момента на излизането в болнични. Ако това е било така, тогава се гледат доходите за последните 18 месеца преди излизането в болнични за раждане на дете. В статията са описани кои доходи се взимат под внимание. Във всеки случай обезщетението не може да бъде по-малко от минималната работна заплата в страната и при конкретния случай вероятно това ще е обезщетението

 131. Стефани Says:

  Здравейте,искам да ви попитам един въпрос в момента работя от 18 месеца ,но съм си загубила здравните права тъй като преди това 16 месеца не сам работила и не сам се осигурявала.При бремеменост това ще повлияе ли на майчинството.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, това не би трябвало да повлияе на обезщетението за майчинство, но здравните права трябва да се възстановят преди раждането, защото иначе за всичко трябва да се плаща и няма да е никак евтино.

 132. Zancheva Says:

  Здравейте, като вече пробвала тази схема още, когато изчисляването беше за 12 м. Сега отново започнах да се осигурявам в собствена си фирма на максимума. Въпроса ми е следният; ако се осигурявам 13 месеца на макс. и после 5 месеца съм в болнични( имам тази възможност) това ще се отрази ли и с колко на обезщетението за майчинство. Другият въпрос ми е дали, като имам сега едно дете, предстои второ след 18 м.мога да направя засечката за трето и да взимам и за него максимума. Благодаря предварително.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, по първия въпрос – ще се отрази, защото за тези 5 месеца се смята за осигурителния доход обезщетението, а то е по-малко от възможния максимум.
   За втория въпрос – просто трябва да има 2 поредни деца по график. Може да са 1-во и 2-ро, 2-ро и 3-то, 15-то и 16-то, няма значение това

   • mimi Says:

    тук мисля че не сте прави,защото в закона пише ,че се взема 90% от парите на които се осигуряваш,а не 90 % от обещетението за болест.Следователно и 9месеца да лежите в болница е редно като майчинство да получите същото което ще вземете ако ходите на работа.

 133. Slavka Slavova Says:

  Много лоша теза и не акцентирам само върху факта, че не сте калкулирали като разход на самоосигуряващото се лице и ДДФЛ и ДДС, които трябва да внесе, Основно, критиките са в две посоки: на първо място през периода на отпуска за бременност и раждане лицето не трябва да упражнява дейност, което означава че трябва да прехвърли обслужването на клиентите си към свой колега. Това е голям риск. На второ място ако ще правим риска майчинство задължителен, отчитайки високата вероятност от неговото настъпване,то защо да не го премахнем като задължителна вноска от лицата след 55 г. например. Вероятността да настъпи този риск при тях е много малка.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Риска „майчинство“ за самоосигуряващите се трябва да е задължителен, защото, за да може с вноска 3,5% да се получава 90% за 13,5 месеца, това прави 347 месеца, през които лицето трябва да прави вноски, за да си изплати собственото обезщетение, което е почти 30 години в осигуряване за този риск. Трябва да се отбележи и, че преди раждането обикновено осигурителния доход се завишава, а след това отива на нормалните си нива. Няма причина самоосигуряващите се да имат право да избират риска „майчинство“, работещите на трудов договор да им е натрапен, а тези на граждански договор изобщо да не могат да се осигуряват за този риск. Всички трябва да се облагат по един и същи начин, за да се пресекат измамите.
   А иначе подсказка, защо свободните професии са „погалени от закона“ – може би защото в основната си част това са нотариуси, адвокати и други подобни маркови професии?

   • Slavka Slavova Says:

    Вноската ОЗМ се внася задължително от лицата с ТД, без оглед на това дали те някога ще се възползват от нея. Това е и идеята на нашата система за социална сигурност, а именно солидарност. Когато застраховате апартамента си или колата си, или си правите допълнителна здравна осигуровка или пенсионна такава нима очаквате застрахователя да Ви изплати само вноските, които сте внесли?
    Самоосигуряващите се не са погалени от закона, дори напротив. Те имат транзакционни разходи, които покриват за своя смета. Нюанса е, че за да бъде социална социалноосигурителната ни система следва тя да не изключва групи граждани от своя обхват. Източването на средствата е в съвсем друга посока, а не в тази която визирате вие и по-точно:
    – размит щат на персонала в ДА
    – изплащане на бонуси на този персонал – откъде според Вас идват големите ДМС-та?

 134. Neli Kirilova Says:

  Здравейте !

  Много съм впечатлена от статията Ви и ще се регистрирам като самоосигуряващо се лице. Както разбирам нямам време за губене и ми е наистина спешно да се регистрирам в понеделник.
  Бременна съм в трети месец , работя по трудов договор на 340 лв осигурителен доход. По образование съм художник.
  Има няколко детайла, които ме смущават и моля за Вашата помощ, ако е възможно преди да отида в НАП, защото се притеснявам, че там ще ме объркат допълнително и ще изпусна сроковете.
  Цитирам написаното от Вас, за да съм по-ясна.
  « За самоосигиряване :
  1.Отива в агенцията по вписванията, за да се регистрира в регистъра БУЛСТАТ и да получи уникален код (кода ще му е ЕГН-то). Необходими документи за регистрация в регистър БУЛСТАТ:
- оригинал и копие от дипломи или сертификати за професионален курс
- лична карта
- документ за внесена такса за регистрация 15 лева (може да се внесе на място)
- заявление за регистрация 2 броя. »
  Отварям заявлението и там пише следното-

  «ОСНОВАНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ
  Моля да бъда вписан в Регистър БУЛСТАТ на основание чл. 3, ал. 1, т. ……. от Закона за регистър БУЛСТАТ, като заявявам, че …………………………………………»
  КАКВО ЗАЯВЯВАМ ВСЪЩНОСТ??? ИВБИРАМ СИ КАКВА ДЕЙНОСТ ЩЕ РАЗВИВАМ ЛИ??? ИМА ЛИ СПИСЪК СЪС ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ??? ЗАЩОТО ПОСЛЕ ЧЕТА
  «УПРАЖНЯВАНИ ДЕЙНОСТИ /ПРОФЕСИИ……………………………………»
  СЪЩИЯ ВЪПРОС –ТРЯБВА ЛИ ДА СИ ИЗБЕРА ОТ НЯКЪДЕ ДЕЙНОСТТА ПРЕДВАРИТЕЛНО???
  « ДОКУМЕНТИ, УДОСТОВЕРЯВАЩИ ИЗВЪРШВАНЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНА ДЕЙНОСТ:
  ……………………» АЗ НЯМАМ –НЕ СЪМ ПОЧНАЛА ??
  «дАТА НА ЗАПОЧВАНЕ/ СПИРАНЕ / ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА:
  ( ненужното се зачертава) ………………………г. «
  АЗ ПИША 1 ви януяри ли????

  « 2. След това отива в съответващия на адреса по лична карта офис на НАП, за да декларира, че започва да се осигурява като свободна професия. Необходими документи:
- документ за регистрация в регистър » БУЛСТАТ – БУЛСТАТ НЕ ИЗДАВАТ ВЕДНАГА ИЛИ ИЗДАВАТ ? ИЛИ ЩЕ МИ ДАДАТ ДОКУМЕНТ , ЗА ДА ОТИДА ВЕДНАГА В НАП ??? ИЛИ ТОВА НЕ Е СПЕШНО, ЗА ДА ЗАПОЧНА ДА СЕ ОСИГУРЯВАМ ОТ 1 ЯНУАРИ – НЕЩО МИ Е ОБЪРКАНО ???
  « 
- лична карта

  – декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице «
  Отварям деклярацията и там пише
  “Упражнявам дейността от дата …..” ? 1 ви ануари ли ???

  “ Заявявам, че ще се осигурявам за:
  *инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт
  * за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица?”
  НЯМА МАЙЧИНСТВО !!! КЪДЕ ТРЯБВА ДА ИЗБЕРА, КАКТО ПИШЕТЕ ПО-ДОЛУ И ДЛЪЖНА ЛИ СЪМ ДА СЕ ОСИГУРЯ И ЗА ПЕНСИЯ И ЗДРАВНО ИЛИ САМО ЗА МАЙЧИНСТВО??? ВИЕ СТЕ НАПИСАЛИ :
  «Самоосигуряване:
1. при регистрацията си в НАП лицето избира дали ще се осигурява само за пенсия и здравно, или ще се осигурява и за майчинство и общо заболяване
2. ако се осигурява само за пенсия и здравно, вноските са 17,8% за пенсия (включително 5% за ДЗПО ако е роден след 1959 г.) и 8% за здравно върху минимум 420 лева осигурителен доход
3. ако се осигурява и за майчинство и общо заболяване, дължат се и допълнително 3,5% върху минимум 420 лева.
4. осигуровките трябва да се внесат по банков път (от 2013 г) до 25-то число месеца следващ месеца, за който се отнасят, по съответните кодове и банкови сметки на НАП. »
  АКО ПЛАТЯ СЕГА ТОВА ЗА КОЙ МЕСЕЦ СЕ ВОДИ –ЗА ДЕКЕМВРИ ИЛИ ЗА ЯНУАРИ ??? АКО ПРАВИЛНО РАЗБИРАМ ЗА ЯНУАРИ ТРАБВА ДА ПЛАТЯ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ ???
  « Декларация 1 – подава се до 25-то число на месеца следващ месеца, за който се отнасят данните.
  (2) Декларацията по ал. 1 се подава до 25 февруари за всяка календарна година с данните за януари, в случай че осигуряването продължава от предходната година или е възникнало от първи януари. »
  ТОВА СЛЕДВА ДА ЗНАЧИ, ЧЕ АКО СЕ ЗАПИША СЕГА И ПЛАТЯ ПРЕЗ ФЕВРУАРИ ТРЯБВА ДА Я ПОДАМ ДО 25 ФЕВРУАРИ ? КЪМ КОГО МОГА ДА СЕ ОБЪРНА, ЗА ДА МИ ПОМОГНЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ ?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте,
   в заявлението за регистрация в Агенция по вписванията трябва да се впише каква дейност ще се извършва. Трябва да е нещо, за което е налична диплома. Няма значение какво е то, важното е да има диплома. След това може да се върши абсолютно всякаква дейност. Датата на започване не трябва да е по-рано от 7 дни преди деня, в който се подават документите. В Агенцията ще консултират ако има някакво поле по бланката, което е специфично и неясно.
   От Агенцията по вписванията ще издадат едно картонче за временно ползване пред НАП. За около 30 дни ще са готови и с постоянния документ. Но за пред НАП и временния документ върши работа.
   После, при попълването, ако ще се ходи в понеделник, най-добре да се каже, че се започва дейност от този ден. Има 7 дневен срок от започване на дейността да се декларира това в НАП.
   Трябва да се избере задължително, че осигуряването е ЗА ВСИЧКИ РИСКОВЕ (тук е включено майчинството).

   По отношение на плащането, то се прави до 25-то число на следващия месец. Значи за януари осигуровките трябва да се платят до 25 февруари. За февруари, до 25-ти март и т.н. Декларация 1 също се подава в този срок.

   За попълването на декларацията, тъй като няма нищо сложно, и в НАП служителите би трябвало да могат да помогнат без проблем

   • mimi Says:

    ще споделя моя опит:Регистрирах се в агенцията по вписване,отидох в НАП и им заявих че искам да се осигурявам за всички рискове и на максимален доход-служителката ми се изсмя и каза,че не може .Ще трябва да се декларира по някакъв начин този доход.Тогава минах на вариант 2-фиктивно на трудов договор във фирма на приятел.Внасям около 980лв на месец и не разбирам какви са рисковете за мен.Даже и да стане фал той не касае ли само фирмата?

    • Alexander Todorov Network Says:

     Служителките и да се смеят и да не се смеят, щом се пусне декларация 1 с осигурителен доход 2400 лева месечно и като се платят осигуровките на тази сума в срок, получават се правата за максимално обезщетение, нека им е смешно

 135. Краси Says:

  Здравейте, много полезен сайт.
  бременна съм в 3-тия месец и вече започва да ми личи, а преди няколко седмици ме съкратиха и сега съм на борсата. Не мисля че ще ме вземат на работа някъде до раждането затова реших да започна да се самоосигурявам( целта ми не е да взема по-високо майчинство, а просто да получавам такова). От темите, който изчетох във Вашият сайт си направих следните изводи, но не съм много сигурна дали съм разбрала всичко правилно, затова ви моля да ме поправите ако греша някъде.
  1. Срока за регистрация в НАП за „пенсия, здравно + общо заболяване и майчинство“ е 31.01.2014г.
  2. След регистрацията като самоосигуряващо се лице трябва да информирам НОИ и губя правото си да получавам обезщетенията за безработица.
  3. След като се осигурявам един месец за „пенсия, здравно + общо заболяване и майчинство“ ще имам право на получаване на обезщетения за временна нетрудоспособност (болнични) изчислени на базата на доходите ми от последните 18 месеца.
  4. Ако болничният бъде прекъснат, ще дължа осигуровките за „пенсия, здравно + общо заболяване и майчинство“ само за периода, през който не съм била в болнични (примерно за 5 дни), а не пълният размер ( примерно върху 410 лв.).
  5. По времето през което евентуално е възможно да съм в болнични ще заплащам само здравните си осигуровки (8%).
  6. След като се осигурявам един месец за „пенсия, здравно + общо заболяване и майчинство“ и примерно съм в болнични 5 месеца, към датата на раждане ще имам право на майчинство за 2 години ( имам 12 м. стаж).

  Благодаря ви предварително!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте,
   1. само през месец януари може да се прави промяна на вида на самоосигуряването – от само за пенсия и здравно към за пенсия + здравно + за майчинство, или обратното. Ако за първи път се започва дейност по средата на годината може да се започне направо с общо заболяване и майчинство, но ако е било вече избрано само за пенсия + здравно, промяна може да се направи само през януари месец
   2. да, започне ли се дейност като свободна професия, не може да се получава обезщетението за безработица, но ако целта е просто да се получава минималното обезщетение за майчинство, самоосигуряването може да започне и примерно 90 дни преди раждането, за всеки случай да не стане някаква грешка, и след като вече има поне 12 месеца трудов стаж за цялата кариера, достатъчно ще е към момента на излизане в майчинство за раждане на дете, лицето да е осигурено за риска. Може и от предния ден да е било, въпреки, че е доста рисково така да се прави.
   3. да, точно така
   4. да
   5. да
   6. да, важното е към момента на излизането в отпуск по майчинство лицето да е осигурено за този риск. Най-добре е да се направи и една консултация с НОИ за точната процедура, да не са измислили някакво утежнение и нещо да се пропусне

   • Краси Says:

    Благодаря много за бързият и адекватен отговор!

    • ivanova@mail.bg Says:

     Здравейте ,моля за помощ .Бременна сьм в 3 месец ,работя на трудов договор 500 лева ,мога ли сега да си увелича осиг доход на макс 2400 за няколко месеца и да изляза в болни4ен до края на бремеността.Ще имам ли фин изгода за високо майчинство.
     Благодаря предварително

     • Alexander Todorov Network Says:

      Здравейте, както е описано в статията, фиктивното осигуряване на максимален доход при бременност винаги носи изгоди

     • Цвети Александрова Says:

      Здравейте:) Искам да попитам как мога да си организирам така вноските по одигуряването от сега нататък, че да мога да получавам най-изгодният вариант на майчинство за мен. Предстоящият ми термин е края на юни-2015. От 8.10.2012 до 1.01 2014 съм се осигурявала като земеделски производител без право на болничен и майчинство. От 1.01.2014 до сега се осигурявам като зем. производител с право на майчинство и болничен. Мога да си намеря работа във фирма и да се осигурявам на по- висок процент, стига да има смисъл. Освен, че съм ЗП съм и редовна студентка 4 курс.Моля за съвет

      • Alexander Todorov Network Says:

       Здравейте, най-изгодния вариант е като свободна професия, просто трябва да се завиши осигурителния доход на максимума (2600 лева) от 2015 г. Чрез трудов договор осигуряването не е толкова изгодно, както става ясно от статията


Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d блогъра харесват това: