Как да получа най-голямо обезщетение за майчинство

Настоящото не е проява на антидържавническо поведение, а разкрива дупки в законодателството (може би и оставени умишлено, за подпомагане на бизнеса на някои почтени бизнесмени може би). Докато дупките не се затворят, редно е всички да знаят за тях.

Съдържание

1. Кой има право на обезщетение за майчинство

2. Обезщетение за бременност и раждане

3. Срокове за изплащане на паричното обезщетение при бременност и раждане

4. Обезщетение за отглеждане на малко дете

5. Как да се получи най-голямо обезщетение при раждането на дете

6. Как да се затворят дупките в закона

1. Кой има право на обезщетение за майчинство

Работещите по трудов договор и самоосигуряващите се лица, които са избрали да се самоосигуряват за общо заболяване и майчинство. Лицето трябва да се е осигурявало поне 12 месеца за този риск (чл. 48а от КСО). Точните текстове могат да бъдат намерени в част първа, глава четвърта, раздел втори от КСО

2. Обезщетение за бременност и раждане

– размера на обезщетението е 90% от среднодневното брутно възнаграждение по трудов договор или среднодневния осигурителен доход на самоосигуряващото се лице, върху който са внесени вноски в срок (25-то число на следващия месец парите трябва да са постъпили в НАП, ако самоосигуряващото се лице закъснее с дори 1 ден да внесе вноските, за съответния месец със закъснение за осигурителен доход ще се смята 420 лева, дори и лицето да внесе след това вноските върху по-голяма сума) през последните 24 месеца преди месеца, в който настъпва временната неработоспособност поради бременност и раждане. Дневното парично обезщетение не може да бъде по-голямо от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението, и по-малко от минималната дневна работна заплата, установена за страната.

– през последните 24 месеца преди месеца, в който настъпва временната неработоспособност поради бременност и раждане се приема, че дохода на лицето е бил в размер минималната работна заплата за България през съответния период, за дните, в които лицето:

а) не е било осигурено за общо заболяване и майчинство
б) е ползвало неплатен отпуск, който се зачита за трудов или служебен стаж
в) е ползвало отпуск за отглеждане на малко дете
г) е било осигурено по законодателството на друга държава по условията на международен договор, по който Република България е страна

За дните, включени в 24 месечния период (от който се изчислява обезщетението), през които лицето е получавало парично обезщетение от общественото осигуряване за временна неработоспособност или за бременност и раждане, се взема предвид доходът, от който е определено паричното обезщетение.

– При придобиване право на парично обезщетение при бременност и раждане през периода на изплащане на парично обезщетение за бременност и раждане или за отглеждане на дете (до втората година от раждането на детето) обезщетението е в размера, определен за предходното дете, ако това е по-благоприятно за лицето (чл. 49, ал. 2 от КСО)

За по-просто казано – първо лицето трябва задължително да има 12 месеца осигурителен стаж по трудов договор или като самоосигуряващо се лице за общо заболяване и майчинство. След това ако работи по трудов договор обезщетението ще е 90% от средния му доход за периода (но не повече от нетните пари, които взима) или 90% от дохода, върху който се самоосигурява. Ако в рамките на 2 години след раждането на дете се роди следващо (родилката трябва да получава обезщетение при бременност и раждане или да е в отпуск за отглеждане на дете до 2 години), обезщетението ще е в същия размер като за предното.

3. Срокове за изплащане на паричното обезщетение при бременност и раждане

Осигурената за общо заболяване и майчинство майка има право на парично обезщетение при бременност и раждане за срок 410 календарни дни, от които 45 дни преди раждането (чл. 50, ал. 1 от КСО). Когато раждането стане преди изтичането на 45 дни от началото на ползването на обезщетението, остатъкът до 45 дни се ползва след раждането (чл. 50, ал. 2 от КСО).

4. Обезщетение за отглеждане на малко дете

Осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за отглеждане на малко дете, ако имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. (чл. 52а от КСО).

След изтичането на срока на обезщетението за бременност и раждане през време на допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете на майката (осиновителката) се изплаща месечно парично обезщетение в размер определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (чл. 53, ал. 1 от КСО).

Парламента гласува съвсем наскоро увеличаване на обезщетението за отглеждане на дете от 1 до 2 години от 240 лева на 310 лева (колкото е минималната работна заплата). Прави впечатление обаче, че вместо да бъде вързано това обезщетение към минималната работна заплата с промяна в кодекса за социално осигуряване, само се промени закона за бюджета на ДОО и така от следващата година колко ще е обезщетението няма да е ясно – колкото се запише в закона за бюджета на ДОО за следващата година. Може парламента да е в друг състав, други политики да води и т.н.

Ако родилката след навършване 1 година на детето започне работа, за която се осигурява за майчинство (значи по трудов договор или се самоосигурява за майчинство), тогава може да получава само половината от обезщетението за отглеждане на дете до 2 години (половината от 310 = 155 лева месечно). Това обезщетение не се изплаща, ако детето е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка, както и при отглеждането му от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството.

5. Как да се получи най-голямо обезщетение при раждането на дете (или как някои правят много добра доходност от майчинството)

– оптимален вариант

1. Необходима е регистрация на свободна професия
2. Лицето трябва да се самоосигурява 24 месеца до 45-те дни преди очакваното раждане на дете върху максималния осигурителен доход в страната (2200 лева месечно за 2013 г.)
3. Трябва да се роди второ дете в идеалния случай точно преди навършването на 2 годишна възраст на предходното дете.

Какъв би бил оптималния вариант в числа:
– регистрацията на свободна професия струва 15 лева и може да се направи много лесно от всеки с някакво образование (виж тук)
– осигуряването на едно самоосигуряващо се лице за 24 месеца върху максималния осигурителен доход (2200 лева) би струвало – 17,8% осигуровки за пенсия, 8% осигуровки за здраве и 3,5% осигуровки за майчинство. Общо 29,3% * 2200 = 644.60 лева месечно * 24 месеца = 15 470.40 лева
– самоосигуряващото се лице има право на 90% от средния си осигурителен доход през последните 24 месеца (това ще е 2200 лева месечно за примера, или 90% от 2200 прави 1980 лева месечно обезщетение)
– тези 1980 лева ще могат да се получават в продължение на 410 дни или кръгло 13,5 месеца. 13,5 месеца * 1 980 лева = 26 730 лева

До тук разходите за осигуровки са 15 470.40, регистрацията на свободна професия е 15 лева, общо разходи = 15 485.40 лева. Към тях трябва да се прибави и задължителното здравно осигуряване, което на самоосигуряващото се лице би му струвало 4,8% върху 420 лева или при месец с 20 работни дни това прави осигуровки от 20,16 лева месечно. За 13,5 месеца са 272,16 лева. Общо всички разходи в идеалния случай = 15 757.56 лева

Обезщетението за раждане ще е за 13,5 месеца в идеалния случай 26 730 лева или това прави възвръщаемост на инвестицията от 69,6%.

Но това не е всичко. Следва обезщетение за отглеждане на дете до 2 години (никой не спира майката да си работи на граждански договори в това време, въпроса е само да не се осигурява за майчинство, за да не й намалят обезщетението наполовина) – още 12 месеца по 310 лева = 3 720 лева. До тук приходите стават 26 730 + 3 720 = 30 450 лева. Трябва да се добавят разходи за здравни осигуровки от 21,60 лева на месец или за 12 месеца това са 241,92 лева. При кумулирани приходи 30 450 и кумулирани разходи 15 999,48 лева това е 90,3% възвръщаемост на инвестицията

Но това не е всичко. Ако много прецизно се изчисли раждането на следващо дете в рамките на навършването на 2 години на предходното, тогава майката има право на още едно обезщетение за раждане на дете в общ размер от 26 730 лева за 13,5 месеца кръгло (тъй като това е изчисленото обезщетение за предходното дете и това е по-изгодното за майката). Отново трябва да се добавят здравните осигуровки за разход през този период, или 13,5 месеца * 20,16 лева = 272.16 лева.

Общо кумулиран приход при 2 деца едно след друго, с прецизно разчитане кое кога да се роди = 30 450 + 26 730 = 57 180 лева.

Общо кумулирани разходи – 15 999,48 + 272,16 = 16 271.64 лева. Възвръщаемостта на инвестицията вече става 40 908,36 лева или 251%

И това не е всичко. Отново може да се ползва опцията за отглеждане на следващото дете от 1 до 2 години – това са нови 310 лева * 12 месеца = 3 720 лева, както и в разходната част здравните осигуровки за 12 месеца = 241,92.

Общо приходи в идеалния случай при 2 добре разчетени поредни деца = 60 900 лева

Общо разходи в идеалния случай = 16 513.56 лева

Възвръщаемост на инвестицията = 268%

(отклонение е твърде вероятно в рамките на месец и половина обезщетение за отглеждане на дете до 2 години между предходното и следващото дете)

Към тази висока доходност не трябва да се забравя и, че майката има 24 месеца с максимален осигурителен доход за пенсия и за период от около 6 години ще е здравно осигурена (разходите за което са включени в посочената по-горе цена)

Много изгодно изглежда сякаш раждането на деца? Ако това беше производство, тогава човек би си казал, че чудесно би било да се произведе още едно, точно в края на получаването на обезщетение за отглеждане на второто дете до 2 години? Обаче ако ще се произвеждат повече от 2 „единици продукция“, за да се постига толкова добра рентабилност на инвестицията, трябва да се прави нов 24 месечен период във фиктивно самоосигуряване на максималния осигурителен доход, тъй като в противен случай особено доходоносното обезщетение за раждане и отглеждане на дете до 1 година ще е едва 310 лева месечно (за третото поредно дете по схемата, обезщетението би трябвало да е върху изчисленото за второто, а за него тъй като майката е била в майчинство, дохода, от който ще се смята е минималната работна заплата). Така че третото поредно дете за нормални хора вече не е така изгодно като инвестиция. Но за някои може да е просто бизнес.

За постигане на оптимални резултати е необходимо добро планиране на събитията – кога ще е нужно осигуряване за майчинство, кога трябва да се роди детето и т.н. Липсата на поне малко икономическа грамотност е гаранция за постигане на неоптимални резултати.

– алтернативен вариант

Алтернативния вариант е за онези, които нямат образование и които не могат да се регистрират като упражняващи свободна професия (поради неграмотност и/или липса на образование). За тях може да се ползва фиктивното осигуряване на трудов договор (а в масовия случай дори и при грамотните, работещите по трудов договор завишават дохода си в месеците преди раждане целево). При фиктивното осигуряване по трудов договор е малко по-сложно, защото първо разходите за осигуровки са по-големи, след това се дължи и данък върху дохода, при положение, че доход реално няма, но данъка трябва да се плати. Съществува известен риск при искането на обезщетението и при проверка да се установи, че не е извършвана трудова дейност, а работодателя им ги е осигурявал фиктивно, за да източват осигурителния фонд и т.н. Рисковете са по-големи, но въпреки това и при фиктивното осигуряване по трудов договор рентабилността на инвестицията е много голяма.

А на някои почтени бизнесмени това им е и бизнеса. Защото има дупки в законодателството (вероятно оставени умишлено)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

6. Как да се затворят дупките в закона свързани с обезщетенията за майчинство

Първо – незабавно трябва да се преустанови практиката самоосигуряващите се лица да могат да избират дали да се осигуряват за майчинство или не. Правото на избор означава те да се осигуряват (при това на завишен доход) само когато очакват раждане на дете и веднага след плановото раждане да се премине към пропускане на риска осигуровка за „майчинство“ и осигуряване на минималните възможни доходи. Всички трябва да се осигуряват за всички рискове, без възможност да се избягва осигуряването. Не трябва да има изключения за самоосигуряващите се лица и работещите по „граждански договори“. Понастоящем от възможността да избират, се възползват главно много добре платените професии от рода на нотариуси, адвокати, експерт счетоводители и т.н.. За тях ли точно трябва да е най-солидарна осигурителната система? Или за онези които правят бизнес от майчинството? Така ли ще се подпомага бизнеса в България?

Второ – самоосигуряващите се лица трябва да се осигуряват върху реално получения си доход през месеца, но не по-малко от минималния осигурителен доход. Да се отнеме опцията за фиктивно осигуряване върху неполучен и необложен с всички данъци (включително осигуровки) доход, с цел злоупотреба с обществената солидарност. Тази мярка ще намали „рентабилността на инвестицията“ при фиктивното самоосигуряване значително.

Трето – да не се получават обезщетения за майчинство за повече от 3 деца поради математическата невъзможност с осигуровка от 3,5% някога лицето да може да си покрие обезщетенията, които ще получи. След третото дете майката да може да получава подпомагане, но не и възможността за така дългосрочните и щедри обезщетения за майчинство, по кодекса за социално осигуряване.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Считано от 1 януари 2014 дупката в закона беше разширена. Повече по темата на Как да получа най-голямо обезщетение за майчинство от 2014

Locations of visitors to this page
Tyxo.bg counter
Site Meter
Google Analytics Alternative
Clicky
Clicky

Реклама

267 коментара to “Как да получа най-голямо обезщетение за майчинство”

 1. Just Annonymous Mother Says:

  Здравейте, бих искала да задам въпрос по темата с днешна дата и ако дискусията е все още актуална, ще се радвам да получа отговор. От 03.06.2018 г. съм безработна, защото напуснах работа по взаимно съгласие с работодателя — няма да се спирам на причините, ще кажа само, че средата наистина беше много стресираща и негативна и това ми влияеше много зле и за това напуснах. Оттогава до сега (януари 2019 г.) съм без работа и съответно без осигуровки. Плащам си само здравната осигуровка, която е около 20 лв на месец, за да поддържам непрекъснати здравноосигурителните си права. Целият ми трудов и осигурителен стаж е равен на 2 години и три месеца. Случи се така, че забременях през месец септемви 2018 г. и научих един месец по—късно. С мъжа ми решихме да оставим детето. Веднага започнах да си търся работа, но без успех. Четейки законодателството разбирам, че имам право на майчинство, но за целта трябва или да бъда на трудов договор, или да се регистрирам като самоосигуряващо се лице. Понеже към момента изгледите да ме наемат някъде на трудов договор са нулеви, остава вторият вариант с регистрация като самоосигуряващо се лице. В тази връзка ако се регистрирам като такова, то ще мога ли да получавам майчинство въз основа на периода, за който съм била осигурявана, докато съм била на работа и за месеците, в които не съм работила, ще мога ли да получавам майчинство за минимално месечно трудово възнаграждение? Целият ми трудов и осигурителен стаж (равни са) обхваща периода от месец декември 2016 г. до месец юни 2018 г. Ще се радвам на вашето съдействие и предварително благодаря за отделеното време.

 2. veselka Says:

  zdraveite imam dete na godina i sedem meeseca za koeto sam poluchavala socialno maichinstvo v razmer na 100leva septemvri pravq 12 meseca obshtoosigoritelen staj imam li pravo na obeshtetenie za tova dete

 3. julia Says:

  Здравейте! Приета съм за редовен докторант в СУ. Имат изискването да се работи само 4 часа. Какви последствия може да има това нещо за бъдешо майчинство? Какво ще получавам?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, стажът ще се брои на половина и ще трябва да се работи поне 24 месеца, за да може да се получава обезщетението

 4. Десислава Says:

  Здравейте ,
  аз съм назначена на договор по заместване на жена в майчинство .
  Въпросите са ми два. Първо до колкото разбрах ако титуляра , който замествам не се върне на работа докато навлезна в 45 ми ден от започването на болничния ми преди раждане аз имам право на този болничен и на майчинство след това но само 410 дни което е една година а не както поринцип 2 години и мен държавата ро никакав начин не ме защитава за това че съм бременна .Въпроса ми това така ли е и ако започна да се самоокигурявам сега допълнително и за по високо майчшнство при този вариант ще имам ли право на това обещетение две години както е по принцип. И другият ми въпрос е сета като разбере работодателя ми че съм блеменна и реши да ме махне и аз мога ли да започна да се самоосигуривам сама ще имам ли право на майчинство и колко време

 5. Veselina Says:

  Здравейте, имам следния въпрос! Назначена съм на трудов договор за 1000лв вече 5 години…Ако след като забременея още първия месец напусна, започна нова работа за 2600лв и излезна веднага в болничен до 9тия месец какво майчинство ще ми се полага 1вата година? Надявам се да ми отговорите, защото слушам противоречиви мнения!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, обезщетението е 90% от осигурителния доход за 24 месеца преди 45-я ден преди термина

   • Валентина Петкова Says:

    Здравейте! И аз знам, че е 90% от осигурителния доход. А какво става ако среднодневната ставка от ОД е по-висока от нетното възнаграждение? В онлайн калкулаторите за примерните суми за майчинство ми излиза, че сумата от ОД е по-голяма от НТВ и съответно майчинството се смяна с по-ниската от двете.

 6. Хаджиева Says:

  Здравейте! Моят случай е следния: към днешна дата съм бременна в 6-ти месец и получавам обезщетение за безработица от НОИ до дата 14.07.2016г.(преди това имам нужния стаж за получаване на майчинство). Терминът ми е на 31.08.2016г. , а от 16.07.2016г. трябва да започне 45 дневния болничен. Въпросът ми е ако ме назначат фиктивно на ТД от 01.07.2016г. ще мога ли да ползвам 45-дневния болничен преди раждане или трябва да е от по- ранна дата? Тъй като аз ще си плащам осигуровките искам да попитам само за юли месец ли трябва да платя пълни осигуровки или докато родя? И след като изляза в майчинство през тези две години, трябва ли да продължа да внасям пълни осигуровки или само здравни, както четох някъде? Извинявам се за обърканите въпроси, надявам се да ме разберете и да получа отговор.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, стига към 45-я ден лицето да е на трудов договор назначено, ще може да ползва обезщетението

 7. Анна Лидова Says:

  Привет. От Февруари месец получавам обезщетение от НОИ за безработица след съкращаване. При справка на сайта им по ЕГН и ПИК виждам, че месеците за които получавам обезщетение влизат със стойност 0 за осигурителен стаж и съответно се изчисляват с такава стойност за прогнозен размер за майчинство вместо с МРЗ както е по правило. Смятате ли, че това е грешка на справката и при релно изчисляване ще се вземе МРЗ?

 8. Анна Лидова Says:

  Привет. От Февруари месец получавам обезщетение за безработица след съкращение. Обезщетението ще получавам до 31 Октомври 2016г. Използвайки сайта за справки на НОИ проверих, че месеците в които получавам обезщетение влизат със стойност 0 в изчислението на прогнозно обезщетение за майчинство, а също и при справка за социално осигуряване тъй като като стойността на Осигурителения доход отбелязана с 0 въпреки, че МРЗ 420лв. Дали това е грешка в справката и при изчисляване на реалното обезщетение при евентуално майчинство ще сметнат нещата с МРЗ?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Ако средния резултат е под минималната заплата, ще се смята, че доходът е бил минималната заплата

 9. Жасмина Тодорова Says:

  Здравейте,искам да попитам съдружник и управител на ООД,има ли право на обезщетение за майчинство и ако не,може ли бащата,който е на трудов договор,но същевременно взима пенсия за инвалидност,да вземе обезщетението,без да му отпада Телка или едното ще отпадне?!
  Благодаря предварително?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, няма пречка съдружника да получава обезщетение, но не трябва да извършва трудова дейност докато не изтече срока, в който може да се получава. Може да се направи и една безплатна консултация с НОИ за допълнителна информация

 10. Maria Says:

  Zdraveite Alexander, moga li da poluchavam maichinski, ako sum se samoosigorqvala, no deteto e rodeno v chujbina? Mersi!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, за това най-добре да се пита в НОИ, също така да се провери и в другата държава дали може да се получава нещо, тъй като детето е гражданин на другата страна

 11. Фани Says:

  Как можем да се свържем с вас?

 12. фани Says:

  Здравейте много полезна информация подавате за което благодарим много.Аз имам фирма от 2011 по скоро съм съдружник до сега се осигурявах на 420лв,но реших че искам да ги вдигна.Пречката беше ,че аз съм в фирмата без договор и трябваше да ми се направи и да подам декларация за самоосигуряващо се лице.Сега ще се осигурявам на 840 лв,но четейки това което сте написали май е по добре да се осигурявам на 2600 лв.Колко месеце трябва да се осигурявам на 2600лв 18 или 24?Как можем да се свържем с вас за повече инфо.Благодаря ви

 13. Елена Says:

  Здравейте!
  Моля да ме извините предварително, ако въпросът ми не е за коментарите под тази публикация!
  Имам дете на 1 г. и 4 мес. В момента съм в отпуск за отглеждане на дете до 2 г. при двама работодатели – на основен ТД (8-часов работен ден) и втори ТД (4-часов работен ден). Мога ли да започна работа, т.е. трети трудов договор на пълен работен ден (8-часов), без да прекъсвам отпуската за отглеждане на дете при другите двама работодатели?
  (информативно, ако има касателство с въпросът ми – студентка съм редовна форма на държавно обучение)

 14. Георгиева Says:

  Здавейте, искам да попитам ако майка се върне на работа на 4 часа, губи ли правото на обезщетението, което получава за отглеждане на дете до 2 г.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, не губи, но обезщетението ще се намали. Направете консултация с НОИ за повече информация

 15. Анна Says:

  Здравейте, имам следния въпрос и ще съм благодарна на компетентния ви отговор:
  Детето ми навършва 2 години на 6.05.2016 a на 24.01.2016 ми беше издаден 45 -дневен болнични за раждане на второто ми бебе. На 4.08.2015 подадох декларация за връщане на работа и през следвъщите 2 месеца получих заплата от полагаемия годишен отпуск, но от 5.10.2015 подадох болнични, този път за втора бременост. Т.е. физически не сам стъпила на работа.
  Въпроса ми е дали имам право да се възползвам от чл. 49, ал. 2, според който ще получавам обезщетение като за първото дете?
  Благодаря Ви предварително!

 16. Milena Says:

  Zdraveite, izvinqvam se za latinicata. Imam vapros- v momenta sam bremenna v 3 mesec, jiveq v Angliq i rabotq tuk, sledovatelno me osigorqvat . Vaprosa mi e kak moga da si prodalja mai4instvoto v Balgariq sled kato 9 mese4noto mai4instvo tuk mi svar6i i vzima li se predvid tuka6nata mi zaplata ? Blagodarq

 17. Rumyana Says:

  Здравейте, осигурявам се по трудов договор на 460 лева, по граждански на още 1366, за които сама плащам осигуровки .От пети месец на бременността искам да изляза в болничен. В такъв случай какви осигуровки трябва да внасям месечно докато съм болничен върху гражданския си договор.

 18. Тереза Терзиева Says:

  Здравейте,
  Бременна съм в 7ми месец и съм безработна в момента. Имам стаж от над 12 месеца, но са от Великобритания, в България никога не съм била назначавана на работа. При мен случая е малко сложен, защото в момента съм регистрирана в бюрото по труда и получавам обезщетения от НОИ за безработица. Въпросът ми е ако в срок от няколко дни постъпя на работа и сключа ТД ще ми бъде ли приет стажът и от Великобритания и как ще се отразят последните 4 месеца през които съм вземала обезщетения за безработица на евентуалното майчинство, което ще получавам? Благодаря.

 19. dani Says:

  Здравейте,студентка съм карам магистратура редовно,първа година и съм бременна за трето детенце,на 34 съм,не работя-та въпроса ми е ако почна да се осигурявам ще мога ли да взема и еднократната помощ от университета?Нямам никаква идея как стоят нещата…

 20. Мими Says:

  Здравейте, г-н Тодоров. В 4-ия месец съм и термина ми е на 26.06.2016г. От 08.12.2015г. съм на трудов договор на 8 часа на 1500лв. До сключването на договора съм била самоосигуряващо се лице в ООД на 420 лв.. Януари месец ми предстои подписване на допълнителен трудов договор на 4 часа за 450лв. при друг работодател. Въпросът ми е при изчисляването на майчинството какъв доход ще ми бъде взет предвид за месеците от януари до май 2016г.? Тези 450лв по допълнителен трудов договор ще влизат ли? Благодаря предварително

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, доходите по всички трудови договори ще се сумират като максималния осигурителен доход не може да е повече от 2600 лева на месец

   • Анна Says:

    Здравейте, имам следния въпрос и ще съм благодарна на компетентния ви отговор:
    Детето ми навършва 2 години на 6.05.2016 a на 24.01.2016 ми беше издаден 45 -дневен болнични за раждане на второто ми бебе. На 4.08.2015 подадох декларация за връщане на работа и през следвъщите 2 месеца получих заплата от полагаемия годишен отпуск, но от 5.10.2015 подадох болнични, този път за втора бременост. Т.е. физически не сам стъпила на работа.
    Въпроса ми е дали имам право да се възползвам от чл. 49, ал. 2, според който ще получавам обезщетение като за първото дете?
    Благодаря Ви предварително!

    • Alexander Todorov Network Says:

     Здравейте, не би трябвало да има проблем, но може да се направи една безплатна консултация и с НОИ

 21. Добромира Стойчева Says:

  Г-н Тодоров, моля отговаряйте на всички въпроси.

 22. nikol Says:

  В момента съм студентка последна година ,редовно обучение,също така работя на трудов договор.Според новия закон,имам право на еднократна помощ от университета,и стипендия докато завърша.Не е ли по добре да не използвам тая еднократна помощ ,а да изляза в майчинство според трудовия ми договор,понеже така ще мога да използвам болнични ,ако се наложи.Или другият вариант е да работя и същевременно да сам студентка,а когато дойде време за раждане да напусна и да използвам помощта от университета.Термина ми е 30 март 2016г.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, за да се получава обезщетението за майчинство трябва към 45-я ден преди термина лицето да работи на трудов договор или да се самоосигурява. Студентките имат право на еднократното обезщетение за раждане на дете

   • Иван Роксито Йорданови Says:

    здравейте,получава обезщетението за майчинство в периода от април 2014 до април 2016г. също така смятам да кандидатствам по европейска програма но ми изискват доход от земеделска дейност от 2015г. ако може да ви попитам аз мога ли да пусна такава декларация или ще ми спрат майчинството.Благодаря предварително.

 23. Rosi Says:

  Здравейте! Струва ми се, обаче, че има един проблем. След като се осигуряваме допълнително на свободна професия, то нали ще трябва и да представим години данъчни декларации. АКо нямаме реално такива доходи, това не е ли незаконно и какво може да се направи в случая? Благодаря Ви много!

 24. Добромира Стойчева Says:

  Добър ден! Извинявам се за , може би, глупавия въпрос. В момента съм бременна в третия месец, термина ми е март 2016г. Работя на трудов договор на 4 часа. Имам възможност към края на месеца да сключа втори трудов договор за 4 часа към друг работодател или направо да се прехвърля на 8 часа при него. Въпроса ми е – за да получа по-голямо обезщетение за майчинство кое би било по-доброто за мен, 2 договора на 4 часа при 2 работодателя или само 1 на 8ч, а може би няма никакво значение? Благодаря

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, за пенсионирането е много важно да няма периоди в кариерата, където да се работи на по-малко от 8 часа дневно. За майчинството трябва да се натрупат 12 месеца осигурителен стаж, след това важното е към момента на излизане в майчинство лицето да работи на трудов договор или да се самоосигурява

 25. Zdravka Todorova Says:

  Zdraveite,
  ot 6 godini rabotq i sum osigurena v Obedinenoto kralstvo. V momenta sum bremenna v 4-ti mesec i iskam da se pribera v Bulgaria i da vzemam mai4instvo tuk. Ako me nazna4at za edin mesec na rabota b Bulgaria predi da izliaza v maichinstvo, kak shte se izchisli maichinstvoto mi?

  Blagodarq vi.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, за стажа в чужбина обезщетението ще се изчисли върху минималата работна заплата в България през съответните месеци

   • Iva Petkova Says:

    Zdraveite I az imam shoden problem. Imam osigurovki v UK za 1g I 4 meseca. Bremmenna sam edvav v 6 sedmica I iskam da znam kakvo trqbva da napravq za da vzemam maichinstvo v bg? Blagodarq predvaritelno!

    • Alexander Todorov Network Says:

     Здравейте, това е безплатния телефон на НОИ, където ще могат да помогнат: 0700 14 802

     • violeta Says:

      Zdraveite,v momenta sam na borsata,poly4avam obe6tetenie za bezrabotica ot noi.Bremenna sam v 3 mesec ,vaprosa mi e dali 6te poly4avam mai4instvo ili triabava da sam na trydov dogovorqa moje li da se samoosigoriavam kato mi izte4e borsata za da vzema mai4instvo.Blagodaria predvaritelno

      • Alexander Todorov Network Says:

       Здравейте, към 45-я ден преди раждането лицето трябва да е на трудов договор или да се самоосигурява с включен риск „общо заболяване и майчинство“, за да получава обезщетението

 26. Z Says:

  Здравейте,
  Редовен докторант съм, и получавам стипендия в размер на 450 лева. Нямам нито трудов /държавата не позволява/, нито граждански договор. До колкото ми е известно, докторантурата не се отчита като стаж. Имам здравни осигуровки. Въпросът ми е при евентуална бременност какво се случва? Какви са вариантите за вземане на по-високо обезщетение, защото по време на бременността докторантурата се прекъсва, но се прекъсва и стипендията… Имам ли право на майчинство? В какъв размер ще бъде то, или докторантурата в България, не върви с деца?
  Предварително благодаря!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, има еднократни обезщетения за студентки, които раждат по време на следването, но трябва да се провери дали това важи и за докторанти. Иначе обезщетението за майчинство, което се получава 410 дни се дава при поне 12 месеца осигурителен стаж от работа на трудов договор или като самоосигуряващо се лице. Най-добре да се попита и в НОИ за всеки случай, но обезщетението, което се дава всеки месец едва ли ще може да се получава

   • Z Says:

    Здравейте!
    Благодаря Ви за отговора! Последен въпрос – в какъв размер е сумата при самоосигуряване?
    Предварително благодаря!

 27. Magdalena Says:

  Здравейте,
  и аз да Ви помоля за помощ по следният казус. При мен ситуацията е следната от февруари 2014г работя на бруто 1000лв , но преди това съм била на работа на 4 часа на 200лв ниско заплащане под МРЗ . През май месец тази година излязох в болнични за бременност, като термина ми е октомври. Лекарят ми ми издава постоянен и застъпен болничен поради усложнения с бременността ми , но не съм на ясно няма ли по този начин в базата ми при изчисляване на майчинските да ми влязат 24 месеца преди болничния назад. Ако е така не е ли по-добре в този случай да имам прекъсване между два болнични, примерно да си взема няколко дена отпуск и след това ново изчисляване на базата и тогава дали ще ми влязат и болничните при изчисленията.
  Благодаря ви

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, гледат се 24 месеца преди 45-я ден преди термина, когато може да се получава обезщетението за бременност. Месеците, в които обаче се ползва обезщетението за общо заболяване ще се включат в тези 24 месеца с доход минималната работна заплата

 28. хриси Says:

  Здравейте
  Ако имаш 21 месеца осигоровки до 45дни преди раждане а трите месеца преди това си бил безработен как ти се смятат те.

 29. Зорница Давидкова Says:

  Здравейте, и предварително благодаря за вашето време и помощ. От 3 години работя на трудов договор в САЩ. Плащам всички изискващи се от закона данъци. Скоро разбрах, че съм бременна и замислям връщане и раждане в България. Ще имам ли право на майчинство на база стажа си в Америка и ако да какви документи са ми необходими. Благодаря!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, трябва да се направи консултация с НОИ дали се признава стажа от САЩ, но и да не се признава ако са налични поне 12 месеца стаж в България за всички времена, то за времето в чужбина ще се смята, че доходът е минималната работна заплата в България

 30. Елица Минкова Says:

  Здравейте, имам следния въпрос, притежавам 24 месеца стаж, но досега съм била осигурявана на 360 лв. Ако напусна досегашната си работа и ми пуснат трудов договор в друга фирма на 2600 лв в трети месец на бременността, ще получавам ли по-високо обезщетение, ако работя един месец в новата фирма и след това започна да излизам болнични. От 3-тия до 9-тия месец на бременност ще ми се зачита ли доход от 2600 лв , въпреки че съм била болничен. Благодаря

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, не, обезщетението за майчинство ще се смята през месеците в болнични върху обезщетението за болничните. Така само 1 месец ще се смята на 2600, другите в болничен върху дохода от болничните, който няма да е висок предвид осигурителния доход върху минимума досега

 31. Вяра Илиева Says:

  Здравейте, интересува ме следното от 8 месеца съм на трудов договор и ме осигуряват на 360 лв. Преди това имам стаж като самоосигуряващо се лице,общо имам повече от 24 месеца. Въпросът ми е може ли някой мой познат да ме назначи след 3-ти месец бременност на 2600 лв, като междувременно ще напусна сегашната си работа? След като ме назначи ако си платя осигуровките един месец и после започна да взимам болнични, в изчисляването на обезщетението ще бъде ли включен периода от 3-тия месец бременност до 45 дни преди раждане на доход от 2600 лева? Пояснявам че назначението ми ще бъде на постоянен трудов договор, но внесени осигуровки върху 2600 лева ще има само през 3-тия месец на бременността. Благодаря

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, не е нужно да се напуска сегашната работа, може на друго място да се внася разликата до 2600 лева. Ако обаче се излезе в болничен, обезщетението ще е върху размера на болничния, а не върху 2600 лева

 32. Ivanova Says:

  Здравейте! Имам около 6 години трудов стаж в кариерата си, но през последните 3 год., съм без работа (плащам си единствено здравни осигуровки)! Планирам да забременея, с второ дете, след 3-4 мес. Какво е необходимо да сторя, за да получавам обезщетение за отглеждане на дете през първите 2 години и в какъв размер би било то? Благодаря Ви!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, към 45-я ден преди раждането трябва да има назначаване на трудов договор или самоосигуряване с включен риск „общо заболяване и майчинство“

   • Ivanova Says:

    А в продължение на колко време трябва да бъда назначена и съответно да внасям осигуровки? И двете години ли ще получавам майчинство? Благодаря Ви!

 33. Гергана Says:

  Здравейте.
  Бремена съм във втория месец. Работила съм до края на февруари месец и съм осигурявана, в момента не работя, какво трябва да направя за да получа майчинство ?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, към 45-я ден преди раждането лицето трябва да е осигурено по трудов договор или да се самоосигурява за риска общо заболяване и майчинство

 34. Kalina Says:

  Zdraveite,
  Iskam da popitam imam trudov staj 6 godini,no ot minalata godina ot oktovri ostavam bez rabota i se registriram na borsata za bezrabotica tq prikluchva uni mesec taq godina,ako iskam da zabremeneq i da polichavam maichinstvo ,kakvo da napravq sled kato izteche borsata?

  Blagodaria

  • Alexander Todorov Network Says:

   За получаване на обезщетението трябват 12 месеца стаж през цялата кариера и към 45-я ден преди раждането лицето да е осигурено на трудов договор или да се самоосигурява за риска „общо заболяване и майчинство“

 35. Деси Says:

  Здравейте,

  какво би трябвало да бъде обезещетението за майчинство през първата година при следните условия:
  – лицето е осигурено по трудов договор
  – осигурена съм на 765 лв на месец
  – бременна съм в 3-ти месец,какво трябва да направя,за да получавам по високо майчинство?

  Благодаря !

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, обезщетението е 90% от осигурителния доход, но не повече от нетния за период от 24 месеца назад. Иначе за по-високо обезщетение трябва да се правят осигуровки върху по-високи доходи.
   Това може да стане чрез самоосигуряване или като на работодателя му се каже да „дава бонуси“ през месеците до раждането, като разбира се бонуси няма да има, а допълнителните му разходи трябва да се покриват от работника

 36. Asenova Says:

  Здравейте,
  интересува ме от 24 месеца ,които се вземат назад за майчинство аз имам 12 месеца. от август 2014до моментта съм безработна и от 2 месеца съм с неплатени осигуровки.каквъв размер майчинство ще взема при тези условия и ако започна от април да се самоосигурявам до август ,понеже термина ми е октомври има ли по-голяма вероятност да взема по-висок размер майчинство?!
  П.С има ли вероятност да съм социална майка с маийчинство 100 лв на месец като в моментта съм безработна ,независимо ,че от 24 месеца имам 12 ?
  Благодаря!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, към 45-я ден преди раждането трябва да се работи на трудов договор някъде или да има самоосигуряване с включен риск майчинство, в противен случай обезщетението не може да се получава. А то е 90% от дохода от последните 24 месеца на дневна база.

 37. stela Says:

  Здравейте! Искам да ви попитам имам планове да забременея и ме интересува имам ли право на майчинство! Живяла съм в страна от ЕС и имам стаж 5 години там ! В Бг съм работила от 11/2013 до 03/2014. И 10/2014 до 03/2015
  Осигурявана съм на 830лв.
  Трябва ли да си преместя осигуровките в Бг и дали ще важат!
  Благодаря ви предварително за помощта!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, лицето трябва да има общ стаж 12 месеца за цялата кариера, за да има право на обезщетението. За доходите извън България се смята, че през съответния период лицето е получавало минималната работна заплата в България

 38. Милена Says:

  Здравейте въпросът ми е следният. Ако мъжът ми се осигурява на 5000 лв месечно и аз имам сключен брак с него, това влияе ли на майчинството което ще получавам, и изобщо при този вариант добре ли е да сключваме брак?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, няма никакво значение, гледа се дохода от труд на майката, който се облага с осигуровки. Иначе бракът е нещо като трудов договор, само че с по-големи рискове

   • Милена Says:

    Питам ,защото на една позната поради това ,че мъжът и получава високи доходи е лишена от майчинство.

 39. Apa Says:

  Здравейте,искам да попитам ака се осигурявам на по 1000лв в две дружества какво майчинство ще получа. И в двете дружества съм съдружник 50%

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, ще се събере осигурителния доход от двете дружества и върху тази база ще се изчисли обезщетението

 40. Nevena Says:

  Здравейте, Александър! Надявам се да имате възможност да отговорите и на моя въпрос. Казуса е следния – водя се на 2 трудови договора ( на 8 и 4 часа съответно на 400 и 240 лв от година и половина са и двете.). Освен това на трето място работя като самоосигуряващо се лице, упражняващо свободна професия, имам и издаден булстат. Проблемът идва оттам, че си мислех, че по гражданския договор трябва да платя само данъци. Дейността я упражнявах през цялата 2014 година, а булстата е издаден декември 2013. Пропуснала съм факта, че трябва да го регистрирам в НАП и днес отидох там, откъдето получих информация, че съм била длъжна и да внеса осигуровки за всичките 12 месеца на 2014 година. Сега освен за данъци, ще подам и декларация за осигуровки, предполагам и че ще има санкция, но въпросът ми е, поне тези осигуровки ( най-вероятно ще бъдат върху 400 лева) дали ще влязат след това при изчислението на майчинство, тъй като съм бременна в 5-и месец и се очаква да родя в началото на юли и как ще бъде изчислено след това майчинството? Благодаря ви предварително!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, щом не са внесени осигуровките в срок, няма да се признаят за обезщетението за майчинство. За останалото най-вероятно санкцията ще е начисляване на лихви и може би някаква малка глоба като за първо нарушение

 41. zornica Says:

  Zdraveite, Iskam da Vi popitam tui Kato sum Bremenna, a do rajdaneto shte imam 9meseca staj , 3 meseca sled tova shte moga li da polychavam majchinskite?
  Blagodarq Vi mnogo!

 42. Veselina Says:

  Mnogo shte sam vi blagodarna ako mi otgovorite s edin vapros. Dashterq mi e bremena v 5 mesec no e 17 godishna i nqma nikakav trudov staj kakvo mainchenstvo shte vzeme i kakvo trqbva da naprawq i kam kogo trqbva da se obarnem i ot koga trqbva da se zapochne da se prawqt dokumentite? blagodarq vi .

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, ако няма натрупани поне 12 месеца стаж за цялата кариера ще може да получава помощи, но не и обезщетението за майчинство, което се получава 410 дни.
   Относно помощите най-добре да се свържете с МТСП: http://www.mlsp.government.bg/

  • borislawa_baby@abv.bg Says:

   Zdraveite v maichinstvo sam deteto mi e na 6 meseca,purvata godina 2012g sam osigurqvana na 4h a,2013g ot qnuari na 8h na minimalnata zaplata,interesno mi e kakvo maichinstvo shte poluchavam nai-mnogo i nai-malko?Niakoi moje li da mi kaje?

 43. Cvetelina Borislavova Says:

  Здравейте,имам периоди в Англия,имам и такива на борсата,имам и месеци,в които не съм работила-За всичките ли периоди ще ми се смята като МРЗ?Благодаря

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, да, за периодите, в които лицето не е било осигурявано в България, ще се смята доход минимална работна заплата

 44. Ventsislav Says:

  Здравейте! И аз бих искал да се допитам до Вашето компетентно мнение. Моят казус е следният: Жена ми е бременна в 8-я месец в момента, а е на трудов договор от 01.10.2014 г., като ние поемаме цялата осигурителна сума. Преди това тя не е работила никъде, защото беше студентка. Към момента е завършила семестриално, и и предстои защита на дипломна работа. Въпросът е дали ще има право на майчинство, при условие, че продължи да е на трудов договор и след раждането. И другият въпрос е дали има смисъл от всичко това(да плащаме на държавата осигуровки, а да не получим нищо). Какво би било най-доброто решение в случая?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, ако не са натрупани поне 12 месеца стаж преди термина, няма как да се получава обезщетението. Осигуряването все пак не е чак толкова безсмислено, тъй като трябват и години минимален стаж един ден за пенсиониране

 45. Ива Христова Says:

  Здравейте,бременна съм в третия месец и съм безработна и въпросът ми е мога ли да се самоосигурявам до 45 дневния болничен и след това да получавам майчинство.

  • Ива Христова Says:

   Извинявай те, но забравих да уточня че бях на трудов договор до 8.12.2014г. и съм с непрекъснати здравни права. Благодаря ви предварително за отделеното време.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, възможно е, а ако лицето има натрупани поне 12 месеца стаж през цялата кариера може да получава обезщетението

 46. Desislava Says:

  Здравейте, поздравявам Ви за времето, което отделяте, за да ни просветлите!

  В момента съм в майчинство /12месец/, искам да планирам второ забременяване. Ако в края на майчинството съм бременна напр.в 4м., мога ли да изляза направо в болнични за бременност и раждане, и ще бъдат ли изчислени като болничния преди първото ми раждане /какъвто използвах/?
  Ако пък започна работа и работя около 1г.и след това забременея, изчислението на обезщетението, ще е от тази 1г и 12месеца преди първото ми майчинство ли? Т.е. периода на майчинство освен за трудов стаж играе ли и друга роля?
  Благодаря Ви за вниманието!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, ако до 2 години от раждането на първото дете се влезе в термина за второто, ще може да се получава обезщетение като за първото. Точния текст на закона е тук:
   Обезщетение при бременност и раждане
   Чл. 49. (1) (Доп. – ДВ, бр. 104 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. – ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. – ДВ, бр. 100 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. – ДВ, бр. 106 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. – ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) Дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя в размер на 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица – внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на временната неработоспособност поради бременност и раждане. Дневното парично обезщетение не може да бъде по-голямо от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението, и по-малко от минималната дневна работна заплата, установена за страната, и се определя по реда на чл. 41, ал. 2 – 5.
   (2) (Нова – ДВ, бр. 68 от 2006 г.) При придобиване право на парично обезщетение при бременност и раждане през периода на изплащане на парично обезщетение за бременност и раждане или за отглеждане на дете обезщетението е в размера, определен по ал. 1 за предходното дете, ако това е по-благоприятно за лицето.
   (3) (Изм. – ДВ, бр. 104 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., предишна ал. 2 – ДВ, бр. 68 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) Когато лицето е осигурено на повече от едно основание, общият размер на дневното парично обезщетение не може да бъде по-малък от минималната дневна работна заплата, установена за страната.

   • Desislava Says:

    Благодаря Ви за отговора!
    Но означава ли, че ако през тези 24м. си бил в майчинство няколко месеца, те се изчисляват на база на мин.раб.заплата за страната? И ако да, по същия начин ли се изчислява, ако се наложи използване на болничен след връщане на работа?

 47. Ignatova Says:

  Здравейте Александър,
  Моля за съдействие относно ползване на майчинство:
  15 години непрекъснат осигурителен стаж в България, 9 месеца на трудовата борса в България, след което последните 3 месеца преди раждането са заплащани само здравни осигуровки в страна от ЕС.
  От НОИ ми казаха, че нямам право на майчинство.

  Въпросите ми са следните:
  1. Изпълнявам ли условието за необходимия осигурителен стаж за майчинство, въпреки прекъсванията;
  2. Ако бъда назначена в БГ фирма преди или след раждането мога ли да възобновя правата си за ползване на майчинство;
  3. Има ли вариант след назначение в България да запазя здравноосигурителните си права в друга страна от ЕС, например чрез командироване, ползване на неплатен отпуск и др.

  Моля Ви за съвет, от това, което прочетох, виждам, че тук мога да получа компетентен отговор

  Благодаря

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, към 45-я ден преди раждането лицето трябва да е осигурено за риска общо заболяване и майчинство (тоест да работи по трудов договор в България или да се самоосигурява в България). Стажа в случая няма значение, тъй като не се изпълнява другото условие. Няма как да се регистрира трудов договор със задна дата, срокът за това е 3 дневен.
   Не е възможно едно лице да се осигурява в 2 различни страни от ЕС. От която е водещата (където са центърът на жизнените интереси на лицето) трябва да се вземе документ и в другата държава лицето да не бъде осигурявано. Иначе трябва да се провери какво е законодателството в другата страна, за да може да се отговори на въпроса по-точно

 48. Elena T. Says:

  Здравейте! Много се надявам да ми помогнете, защото и представя си нямам какво да предприема. От 3 години работя за по 9 месеца извън България и 3 месеца след това съм в България – водейки се безработна. Преди няколко дни се върнах и установих, че съм бременна. Знаете ли какви документи ми са необходими за евентуално изплащане на майчинство? Благодаря предварително!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, за да може да се получава обезщетение за майчинство лицето трябва да има стаж поне 12 месеца и към 45-я ден преди раждането да е на трудов договор. За документите може да се направи консултация с личния лекар

 49. Александра Димитрова Says:

  Здравейте,

  Била съм на трудов договор преди 3 години, като съм работила 13 месеца, това е и целият ми трудов стаж. От тогава съм безработна, като си плащам само здравните осигуровки. Въпроса ми е ако забременея, какво трябва да направя за да мога да получа майчинство. Благодаря Ви предварително за отговора.

  С пожелание за спокойна вечер!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, към момента на излизането в отпуск за раждане на дете лицето трябва да е назначено на трудов договор или да се самоосигурява с включен риск „общо заболяване и майчинство“

   • Александра Димитрова Says:

    Благодаря за отговора. Това означава ли, че мога да получа майчинство от 24 месеца, като се има предвид, че нямам работени 18м. назад, а имам работен стаж от 13м+ 3м (3м. от трудовата борса) през 2010 година.

    • Alexander Todorov Network Says:

     След като се направят първите 12 месеца стаж за цялата кариера, няма проблем

     • Александра Димитрова Says:

      Правилно ли съм разбрала? В моя случай в момента в който забременея се назначавам на работа в някоя фирма, след което един или два месеца излизам в болнични и после в майчинство. Ако е така 24 месеца ли ще получавам майчинство?

      • Alexander Todorov Network Says:

       Ако лицето има през цялата кариера 12 месеца стаж по трудов договор и/или като самоосигуряващо се лице, да, достатъчно е към момента на излизане в отпуск за раждане на дете, да е на трудов договор някъде и ще си получава обезщетението

   • Pepa Says:

    Здравейте и поздравления за хората,които наистина помагат.Аз имам следният въпрос.Работя на постоянен трудов договор вече 4 години в момента ме осигуряват на 480 лева.Планирам да си имам дете,но обмислям варианта за допълнително осигуряване поне на минималното,така че като изляза по майчинство през първата една година да взимам поне 800 лева чисти пари искам да попитам ако реша допълнително да се осигурявам върху минималното колко на месец трябва да плащам.Благодаря ви предварително

    • Alexander Todorov Network Says:

     Здравейте, осигуровките на свободна професия са за 29,3% от избрания осигурителен доход. Ако от трудовия договор се прави осигуряване на 500 лева кръгло, то за да се взима обезщетение от 800, трябва да се внасят осигуровки за около още 500 лева кръгло. Това по 29,3% прави 150 лева осигуровки на месец кръгло

 50. VGT Says:

  Здравейте,
  много бих се радвал, ако успеете да отговорите и на моя въпрос. Приятелката ми е бременна във втория месец, за последните 18 месеца е осигуряване на заплата 400 лв. има ли възможност да продължи да работи на сегашната си работа, но също и да се осигурява допълнително върху 2200 лв. до достигане на 45 дневния срок преди излизане по майчинство и колко би било заплащането по време на майчинство?
  Благодаря!

 51. Пламена Says:

  Здравейте. пишете, че за задължителните здравни осигуровки са нужни 20.16 лв, когато аз попитах моя шеф в счетоводството са му отговорили, че освен тези парички, се плащал и някакъв данък на стойност 68 лв. за двете години осигуряване по време на майчинството…това нещо къде го има написано и въобще има ли го, защото друга счетоводителка ми каза че няма такова нещо…аз поех осигуряването си, за да мога да взема майчинство..иначе шефа ми беше решил да ме освободи от длъжност, понеже съм на срочен трудов договор, та се чудя дали не си го измисли тоя данък годишен, за да изкара някой лев от мен още 😦 уж ми помага…във вашите сметки го няма този данък?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, явно се е опитал да шмекерува нещо, освен ако част от стажа (примерно 1-2 месеца) не е само фиктивен и той е трябвало да плаща данък върху доходи, които не са получавани

 52. Елена Says:

  Здравейте,
  През последните 6 години бях на постоянен трудов договор в частна фирма на много добра заплата, но преди 3 месеца съкратиха щата и оттогава съм на борсата и си търся работа. Имам право на 9 месеца, тъй като имам натрупан стаж от 13 години. Скоро научих хубавата и дългоочаквана новина, че съм бременна. В момента съм в 10 г.с. и започнах да се интересувам от обезщетението за майчински. Така попаднах на Вашата статия която смятам за много полезна и Ви благодаря за предоставената в нея информация. Ясно ми е, че при изчислението на майчинските по време престоя ми на борсата ще се вземе за база минималната работна заплата за страната, а за времето преди това ще се вземе за база работната ми заплата по трудов договор. Доколкото разбрах, ако сега се регистрирам като самоосигуряващо се лице, то резонно ще спрат да ми изплащат обезщетението за безработица. Във връзка с прочетеното бих искала да Ви попитам дали, ако в началото на следващия месец се регистрирам като самоусигуряващо се лице и се осигурявам като такова за периода до 45 дни преди термина ми, то в последствие на някакъв етап ще мога да получа останалото от полагащото ми се обезщетение за безработица? Как се процедира в този случай?
  Когато живот и здраве изляза в майчински и прекратя регистрацията си като самоосигуряващо се лице, то ще получавам майчински за период от 13.5 месеца изчислен на база доходите съответно осигуровките ми за последните 18 месеца, но макар да е доста рано и нормативната уредба може да се измени, все пак искам да знам какво следва после, ако все още не съм започнала работа? Какъв е най-удачния вариант според Вас, като се има предвид, че нямаме намерение „манифактурно“ да пристъпим към правене на бебе 2.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, по-добрия вариант е да се вземе голямото обезщетение за майчинство и след това ако се планира и получаване на обезщетение за безработица, осигуряването да се прави чрез трудов договор, където е включен този риск. Извлечение от КСО:

   Размер на паричното обезщетение за безработица
   Чл. 54б. (Нов – ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) (1) (*) (Изм. – ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. – ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. – ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. – ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. – ДВ, бр. 100 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването, и не може да бъде по-малко от минималния дневен размер на обезщетението за безработица.
   (2) (Изм. – ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. – ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Минималният дневен размер на обезщетението за безработица се определя ежегодно със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.
   (3) (Доп. – ДВ, бр. 67 от 2003 г., доп. – ДВ, бр. 95 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 82 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 64 от 2007 г., изм. – ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г., доп. – ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. – ДВ, бр. 53 от 2014 г.) Безработните лица, чиито правоотношения са били прекратени по тяхно желание или с тяхно съгласие, или поради виновното им поведение, на основание чл. 325, т. 1 и 2, чл. 326 и 330 от Кодекса на труда, чл. 103, ал. 1, т. 1, 2 и 5, чл. 105 и 107, ал. 1, т. 1 – 4 от Закона за държавния служител, чл. 162, т. 1 и 6, чл. 163 и чл. 165, т. 2 и 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 226, ал. 1, т. 4, 6, 8 и 16 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 165, ал. 1, т. 2, 3 и 5 и чл. 271, т. 2, 3 и 5 от Закона за съдебната власт или по други закони, получават минималния размер на паричното обезщетение за безработица за срок 4 месеца.
   (4) Безработните лица, придобили право на парично обезщетение по чл. 54а преди изтичането на три години от предходно упражняване на правото на обезщетение за безработица, получават минималния размер на обезщетението за срок 4 месеца.
   (5) (Изм. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Месечният размер на паричното обезщетение за безработица се определя, като полученият по реда на ал. 1 дневен размер се умножи по броя на работните дни в месеца, за който се отнася.
   (6) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Лицата, наети на работа на непълно работно време в срока за изплащане на паричното обезщетение и получаващи възнаграждение по-малко от минималната работна заплата, установена за страната, имат право на обезщетение за безработица в размер 50 на сто от полагащото им се парично обезщетение за оставащия период на изплащането.
   (7) (Нова – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Когато в периода по ал. 1, от който се определя среднодневното възнаграждение или среднодневният осигурителен доход, се включва време, което се зачита за осигурителен стаж, без да се дължат осигурителни вноски, или през което лицето не е осигурено за безработица, при определяне на осигурителния доход се вземат съответно:
   1. (изм. – ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) за времето на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете, на неплатен отпуск за временна неработоспособност и за бременност и раждане и на неплатен отпуск до 30 работни дни през една календарна година – среднодневната минимална работна заплата, установена за страната за съответния период;
   2. (доп. – ДВ, бр. 106 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., доп. – ДВ, бр. 1 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) за времето на платен отпуск за временна неработоспособност и за бременност и раждане, както и при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст – доходът, от който е определено паричното обезщетение, по правоотношенията, по които лицето е осигурено за безработица;
   3. (изм. – ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) за времето, зачетено за осигурителен стаж по законодателството на друга държава на основание международен договор, по който Република България е страна – среднодневната минимална работна заплата, установена за страната за съответния период;
   4. (нова – ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) за времето, през което лицето не е осигурено за безработица – среднодневната минимална работна заплата, установена за страната за съответния период.

 53. Станислава Тодорова Says:

  Здравейте! Юни месец завърших висшето си образование, от тогава съм безработна. В момента съм бременна и статията Ви ми е много полезна. Ще се регистрирам като самоосигуряваща се, това което не разбирам обаче е:
  В момента съм във втори месец, до кой месец ще трябва да се самоосигурявам на максимална работна заплата – до края на бременността или до момента, в който започва 45- дневния болничен преди термина?
  И също така останалите месеци, в които не съм се самоосигурявала (а ме е осигурявал университета) ще се броят сякаш съм била на минимална работна заплата ли?
  Благодаря предварително за отговора.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, за да може да се получава това обезщетение лицето трябва да има поне 12 месеца реален трудов стаж или като свободна професия. След това месеците, в които няма доход ще се смятат на минимална работна заплата. А иначе ако ги има 12-те месеца стаж осигуряването се прави до 45-я ден преди раждането, след това се излиза в болнични за раждане

 54. Теодора Георгиева Says:

  Здравейте:) Аз искам да попитам следното: бременна съм в 4 месец , работя на трудов договор на 4 часа и на граждански договор. Гражданският договор взема ли се предвид при изчисляване на майчинството? Благодаря!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, гражданските договори не се смятат при изчисляване на обезщетението за майчинство

 55. петя Says:

  А след като имам прекъсване, ще имам ли проблем ? Колко време се гледа назад ?

 56. Elena Zhelyazkova Says:

  Здравейте,
  имам следния въпрос -съкратена съм от предната си работа и в момента съм на борсата от близо 4 месеца като обезщетението ми е изчислено на база 900 лв брутна заплата и вземам около 27 лв на ден , средно около 540 лв на месец зависи от работните дни. Имам право на обезщетение 8 месеца тъй като имам общ трудов стаж 5 год и 3 месеца . Въпросът ми е тъй като разбрах 4е съм бременна в момента в първия месец, как трябва да процедирам дали трябва да си изкарам тези 8 месеца и след това да се само осигурявам ( мъжът ми отскоро има фирма и има възможност да ме назначи), или трябва да си прекъсна борсата и да започна да се самоосигурявам и всъщност майчинството ми на каква база ще бъде изчислено и горе долу какви пари ще взема първата година….И въобще дали докато съм на борсата държавата ме осигурява и здравно и социално дали вноските за пенсия и майчинство са платени или трябва да си ги платя тепърва….

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, получаващите обезщетение за безработица са осигурени здравно, и за пенсия се брои стаж. Обаче обезщетението за майчинство ще се смята върху доход минималната работна заплата когато лицето не е осигурено за този риск.

 57. петя Says:

  Здравейте !!!
  Искам да попитам следното : В момента съм без работа от няколко дни, имам 11 месеца осигурителен стаж до 19август тая год.. осигурявали са ме на минималната раб.заплата…. ако след 1,2,3 месеца започна отново работа на същото осигуряване бих ли имала проблеми с майчинството и колко горе долу бих взимала ?
  Благодаря предварително !!!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, при осигуряване на минимална заплата, обезщетението ще е минималното, тоест 340 лева на месец

 58. cvetelina Says:

  Здравейте, Бихте ли ми показали как да си изчисля осигурителния стаж. 10.08.2010-04.11.2010 на 4 часа 03.06.2011 – 04.09.2011 на 4часа 17.10.2011 – 23.12.2011 на 4часа 04.06.2012 – 03.09.2012 на 6часа 18.12.2013 до момента се водя на работа като продавач-консултант на8 часа

  В НОИ ми изписва че до май месец имам 11 месеца и17 дни осигурителен стаж. Може ли да ми кажете кога ги правя 12месеца

 59. Десислава Величкова Says:

  Здравейте,имам нужда от професионален съвет:)На 25-ти май напуснах работа в която имах стаж близо 10 години,парите които взимах варираха между 480-520 лв.,като и на тях са ме осигурявали.Трябваше да почна работа по морето,но научих,че съм бременна и отказах. От близо 3 години има фирма на мой близък,на която аз се водя управител и ми плащат осигуровки,но с изненада установихме,че счетоводителката по нейно усмотрение е решила да не ми плащат осигуровки за общо заболяване и майчинство:((( Искам съвет какво мога да направя да вземам по-голямо майчинство и болничен? Намерила съм фирма където да ме водят на работа,аз ще си плащам осигуровките,но на колко пари, кога мога да изляза най-бързо болничен и как той ще повлияе на бъдещото ми майчинство? На 28 години съм. Благодаря Ви предварително!!!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, колкото по-висок е дохода, върху който ще се плащат осигуровките, толкова по-голяма ще е печалбата. А иначе ако се търси минимални разходи, и да се получава минималното обезщетение за майчинство, то може и след 5 дни да се излезе в болнични и така да се добута до отпуска по майчинство. Тогава ще се дължат само здравните осигуровки на работодателя.

 60. Galina B. Says:

  Здравейте!
  Имам трудов стаж 1 год и 3 месеца,след това прекъснах работа за период от 2 години и сега съм в чужбина( Малта)работя и се осигурявам тук вече 10 месеца.Планирам да забременея тук след това ще напусна работа и ще се върна в България ,да си следя бременноста ,да родя и да си гледам детето.Въпроса ми е: ще мога ли да си прехвърля трудовия стаж ,който съм направила тук и всъщност върху кои пари ще трябва да си изчисля майчинството (тези на които съм се осигурявала в България или мога да включа и тези от Малта ?)
  Благодаря предварително !

 61. Rositsa Bochukova Says:

  Здравейте г-н Тодоров!

  Самоосигуряващо лице съм, свободна професия. Счетоводител ми каза, че мога да внасям осигуровки на максималния осигурителен праг само ако са подплатени със реален доход (ако искам да се осигурявам на максималния праг в случай на майчинство). Тоест, ако се осигурявам на 2000 лв., например, но в края на данъчната година се вижда, че приходите ми са по-малки от тази сума средно на месец, тогава осигурителния ми доход се намалява и надвнесеното ми се връща. Тоест, яко нямам реалните доходи няма да мога да взема максимално обезщетение и евентуално трябва да симулирам нереални доходи по някакъв начин, за да мога да имам такъв осигурителен доход. Може би това е нещо ново, защото преди доколкото ми е известно, не трябваше осигутителния доход да съответства на реалния доход и именно така много хора се възползват от това положение. Това дали е така наистина?
  Имам и друг въпрос: ако се осигурявам на минималния осигурителен доход (420лв. в момента), но имам по-високи приходи, то тогава за какъв ще се счита осигурителния ми доход, който евентуално ще се взима за майчинство?
  Също знам, че в края на годината ако имам по-високи приходи от осигурителния доход, довнасям разликата и ми се води по-висок праг на осигуряване мисля, но кой праг се взима в предвид в крайна сметка за майчинство незнам…
  Благодаря ви предварително за отговора! Блогът ви е страхотен и много полезен!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, изравняване на осигурителния доход в края на годината се прави за вноските за пенсия и здравните. За майчинските за колкото е внасяно, за толкова се брои. Изравняване не се прави. Няма никаква причина ако няма реален доход да отказват максималното обезщетение. Освен това това „надвнесеното се връща“ трябва да се поиска от лицето, за да се връща

 62. Neli Kirilova Says:

  Здравейте пак. Отново съм изправена пред разнопосочни отговори от страна на НОЙ и Н А П. Да ви припомня, работя на трудов договор по заместване на мин работна заплата и от януари се самоосигурявам като упражняващ свободна професия до максималната осигурителна вноска – т.е. До 2400 лв.
  Внесла съм 1 вноска за януари. Наложи ми се да влезна в болница и естествено получих болничен. Тъй като не можаха да ми отговорят, какво следва да направя в случай , че съм в болнични с моята допълнителна осигурителна вноска, то аз си пуснах неплатен отпуск. Но това не може да продължава до края. Моля да ми помогнете да разбера следното- в случай, че ползвам болничен лист мога ли да внасям моята само осигурителна вноска и тя ще се признае ли? Защото в този случай моят работодател не ме осигурява- осигурява ме НОИ. Аз като мой работодател ( в случай, че се водя работодател на самата себе си) имам ли право да се самоосигурявам. Попълнила с в декларацията за майчинство и общи заболявания. В случай, че съм в болница, недай Боже, как стоят нещата? Само осигуряването ми допълва също осигурителния стаж до 12 месеца. Изобщо какво да правя в случай, че ми се налага да излезна в болнични? Какъв ми е статутът когато се самоосигурявам на свободна професия – аз съм си работодател ( не съм си определила заплата и за това се съмнявам) или просто декларирам приходи, без значение дали съм в болнични или не- т.е мога спокойно да продължа да си внасям само осигурителната вноска? Каква е разликата за мен с и без болничен ако има такава? Благодаря предварително!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, през времето на болничните не трябва да се работи и като самоосигуряващо се лице трябва тези дни да се посочат също, че са били в болнични. Времето в болнични се признава за осигурителен стаж.

   • Neli Kirilova Says:

    Т.е не мога да внасям до максимален осигурителен доход. Ако си взема неплатен отпуск на място на болничните тогава моят работодател осигурява ли ме или не ? Ако не мога ли да внасям цялата максимална осигурителна вноска или какво да направя?

 63. desi Says:

  Искам да попитам,като нямам трудов стаж и не съм здравно осигурена,какво да направя за да получавам майчинство?И ако се запиша в някоя фирма колко трябва да давам на месец за минимално майчинство и може ли да се запиша в фирма без да давам пари и като излизам болничен фирмата да си ударжа парите за осигуровки?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, за да може да се получава обезщетението за майчинство е необходим осигурителен стаж поне 12 месеца. Иначе осигуровките са 17,8% за пенсия + 8% здравни + 4,5% майчинство и безработица + 0,4% ТЗПБ. Общо 30,7% от избрания доход. Неплатен отпуск се признава за стаж за 30 работни дни в годината

 64. Павел Says:

  Здравейте! Приятелката ми е бременна във втори месец и в предприятието, в което работи я осигуряват на 430 лева и тя ще излезе болничен от 3 месец.Искам да попитам има ли смисъл да я наемат на още една работа на осигуровка 1900лева за няколко дни и после да излезе веднага болничен до края на бремеността.Мерси предварително!

 65. Ивета Says:

  Здравейте,
  Всичко написано по-горе, като съвети за вземане на по-голямо обезщетение е чудесно в случай, че нагласиш така тялото си, че да забременее точно девет месеца след започване на осигуряването. Обикновено когато жената разбира, че е бременна тя вече е в първи месец, т.е. остават и около 6 месеца, в които да се осигурява на максималния осигурителен доход, защото 45 дни преди термина ще е в болничен. Да приемем, че останалите 10 месеца е осигурявана на 340,00 лв, не виждам каква възвръщаемост на вложените си пари ще получи.По груби сметки, ще получава обезщетение в размер на около 650,00 лв. месечно, т.е. 7800,00 за година – 4218.00 лв ( внесените осигуровки за 6м х 703,00 лв) това прави „печалба“ 3582,00 лв. А ако не прави нищо и работодателят и продължи да я осигурява на колкото си иска тя ще получава по 340,00 лв или х 12 м. = 4080,00 лв

 66. Димитър Says:

  Здравейте,

  Може ли и аз да задам своя въпрос? Приятелката ми е студентка, но от ноември 2012 има сключен трудов договор на непълно работно време (за 40 часа месечно). В договора й пише, че трудовото й възнаграждение е по 80 лв./месец.
  Как стои въпроса с обезщетението за майчинство и по-конкретно на каква база ще се калкулира среднодневния доход за периода от година и половина преди излизане в болничен – на база 80 лв. месечно или на база 240 лв. (мин. работна заплата – доколкото знам, обезщетението не може да бъде по-малко от среднодневното при минимална работна заплата). И още нещо – ако подпише трудов договор за различна сума (да кажем 1000 лв.) този месец, отново искам да питам какъв ще е принципът на калулиране на обезщетението (за периода със заплата 80 лв.).

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, обезщетението е равно на 90% от осигурителния доход за последните 18 месеца преди излизането в болнични средно. Във всички случаи обезщетението не може да бъде по-малко от минималната работна заплата

   • Димитър Says:

    Благодаря! Имах предвид нещо малко по-различно. И в двата случая се почувава обезщетение, по-голямо от мининалната работна заплата. Двата сценария на изчисление са следните (приемаме, че в болнични е на 01.09.2014):
    – при база 80 лв.: (6×1000+12×80)x0.9, тази стойност разделена на брой дни (547 – дните в 18 месеца)
    – при база 240 лв.: (6×1000+12×240)x0.9, тази стойност разделена на брой дни (547 – дните в 18 месеца)

    Имате ли представа по кой от двата сценария би се пресмятало обезщетението?

 67. Ирена Петрова Says:

  Здравейте! Моят казус е следният: Имам близнаци, а взимам социално майчинство от 100 лв., тъй като имам само 8 месеца осигурителен стаж, понеже бях и все още съм студентка. На 03.02.2014 ме назначиха на трудов договор и след 4 месеца ще придобия 12 месеца осигурителен стаж и майчинството ми ще се изплаща от НОИ. От 13 февруари излизам в отпуск за отглеждане на дете и няма да получавам заплата, а само ще ми се внасят осигуровките. Въпросът ми е дали ще ми спрат социалното майчинство, при положение, че все още нямам необходимия осигурителен стаж?

 68. Neli Kirilova Says:

  Здравейте отново,
  Кякто вече Ви писях, съм осигурена на минимялна работна заплата. Записах се за мяксимално самоосигурязане и до 25 февруари трябва да внеса разликата до 2400 лв. Сега възникна въпрос на който получавам непрестанно разнопосочни отговори.
  Аз работя по заместване от 6 месеца и ми остават още 4 , при което всъщност нямам 12 месеца трудов стаж. Но след кято ще се самоосигурявам от януари до юни 2014 – т.е. 6 месеца – и яко това се води за осигурителен стаж, то тогава ще имам 12 месеца осигурителен стаж. Но не ми е асно дали на самоосигураващо се лице, което няма приходи, периодът на самоосигуряване се води за осигурителен стаж или не се води ? Т.Е. Каква е разликата между трудов и осигурителен стаж ? Защото от НАП твърдят , че ако нямам приходим не ми се води като трудов стаж, но и не ми се води като осигурителен стаж също. Позната счетоводителка смята, че щом се самоосигурявам , то ми се води като осигурителен стаж.
  Моля за помощта Ви, за да знам дали да търся нова работа на договор за 2 месеца или самоосигуряването ми дава 6 месеца осигурителен стаж без условия.
  Предварително благодаря!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, самоосигуряването като свободна професия носи осигурителен стаж. Трудов може да се придобива само чрез работа на трудов договор. За целите на получаването на майчинство обаче е нужен осигурителен стаж с включен риска за общо заболяване и майчинство. Този осигурителен стаж може да се придобива чрез трудов договор и/или самоосигуряване. Направят ли се поне 12 месеца осигурителен стаж общо, може да се получава обезщетението, стига към момента на излизане в болнични лицето да е осигурено по трудов договор и/или като свободна професия с включен риска „общо заболяване и майчинство“

   • Neli Kirilova Says:

    От което следва, че не могат да ми откажат изплащане на майчинство поради незачитане на 6 месеца осигурителен стаж, по време на самоосигуряването, в случай , че нямам приходи като самоосигуряващо се лице? И ако все пак ми октажат какво следва да паравя? Не намирам по текста в закона , който конкретичира този казус- където пише, че самоосигуряването дава осигурителен стаж, независимо от приходите. Разбира се, че ще отбележа в декларация1 в НАП, където пише точно * за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица* ( не пише майчинство, но Вие ми казахте, че това трябва да маркирам), Ако можете да ми посочите къде мога да намеря този текст ще съм Ви безкрайно благодарна!

    • Alexander Todorov Network Says:

     Нямат законно основание за такова нещо. Приходите не са задължителни. Върху колкото се е самоосигурявало лицето, върху толкова има право да получава обезщетение. Избора за вида на самоосигуряването се прави когато се отиде първия път в НАП, за да се декларира, че се започва дейност като свободна професия. След това в Д1 само се посочва осигурителния доход за месеца и дължимите осигуровки.

 69. staseva Says:

  Здравейте! Надявам се и на мен да помогнете. При мен осигуровките са на 4 часа което се равнява на приблизително 200лв. Въпросът ми е как е по-добре за мен да помоля работодателя да ме осигрява на 1000 лв и да му давам от заплатата си тези вноски , а след като забременея да излизам болничен с който да мога да му ги плащам и същевременно да мога да работя. И като самоосигуряващо се лице още на 1400 лв за да стигна максимума в осигуряването.
  А другият вариант е само като самоосигуряващо се лице на 2200 лв да внасям осигуровките си. И ако изляза болнични те на коя сума ще ми се изплащат на 200лв които са ми по трудов договор или 2200 като самоосигуряващ се. Много ви благодаря за тези ценни съвети наистина за нас са от огромна полза. Лека вечер

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, след като има договор за 200 лева, то по-добрия вариант е да се регистрира свободна професия и да се внасят осигуровките за разликата до 2400 лева, тоест в случая 2200 като самоосигуряващо се лице

 70. nikolina Says:

  Zdr.otnovo imam vapros.iskam da prexvarlq maichinstvoto na maika mi koqto v momenta ne raboti I dokolkoto razbrax nemoga da I go prexvarlq.no ako zapochne rabota I raboti nqkolko dni togava hte mojeli ili trqbva da imanqkakav period primerno 2 meseca

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, на първо време трябва да се питат в НОИ дали изобщо е възможно такова прехвърляне на нея. Ако е възможно, тогава и 1 ден да работи би било достатъчно, ако преди това от цялата си кариера има поне 12 месеца стаж. Но трябва да се види дали тя отговаря на “лицето, което е поело отглеждането на детето”

   Обезщетение при отглеждане на малко дете
   Чл. 53. (1) След изтичането на срока на обезщетението за бременност и раждане през време на допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете на майката (осиновителката) се изплаща месечно парично обезщетение в размер определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.
   (2) Когато допълнителният платен отпуск за отглеждането на малко дете вместо от майката (осиновителката) се ползва от бащата (осиновителя) или от лицето, което е поело отглеждането на детето, се изплаща месечно парично обезщетение в размер определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Това обезщетение се изплаща на настойника, когато той ползва отпуска по чл. 167, ал. 2 от Кодекса на труда.
   (3) Обезщетението по ал. 1 се изплаща и на лицата, които ползват отпуск за отглеждане на дете до двегодишна възраст, настанено по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона за закрила на детето.
   (4) Паричното обезщетение по ал. 1, 2 и 3 не се изплаща при смърт на детето, даване за осиновяване или при настаняване на детето в детски заведения, включително и детски ясли, както и при отглеждането му от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството.
   (5) Самоосигуряващите се лица, които са осигурени за общо заболяване и майчинство, имат право на парично обезщетение за отглеждане на малко дете в сроковете по ал. 1 – 4.

 71. nikolina Says:

  Zdraveite.imam sledniq kazys.parvoto mi dete napravi 1 godina I sega otnovo sam bremenna.razbirase planirana bremost.maichinstvoto mi behe 1000 leva I razbrax che ako zabrememeq I rodq vtoro dete dokato ohte sam po maichinstvo s parvoto1-2 godini sled rajdaneto na btoroto hte vzimam otnovo 1000 leva. No moeto pitane e mogali da prexvarlq maichinstvoto na maika mi I se varna na rabota za 2/3 meseca mogali da si vzema bolnichen I mojeli maikami da vzima maichinstvoto za parvoto mi dete.dano ste me razbrali.mn.vi Blagodarq

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, не би трябвало да има проблем с този вариант, но за всеки случай ще е най-добре да се направи една консултация с НОИ, за да не стане някаква грешка, по принцип след първата година от раждането:
   Право на обезщетение за отглеждане на малко дете
   Чл. 52а. Осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за отглеждане на малко дете, ако имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск.

   Срок за представяне на документи за изплащане на обезщетение за отглеждане на малко дете
   Чл. 52б. Осигурителите, техните клонове и поделения и осигурителните каси представят в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт документите за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на дете в срока по чл. 40а, т. 1, а самоосигуряващите се лица – до 15-о число на месеца, следващ този, от който се иска изплащане на обезщетението.

   Обезщетение при отглеждане на малко дете
   Чл. 53. (1) След изтичането на срока на обезщетението за бременност и раждане през време на допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете на майката (осиновителката) се изплаща месечно парично обезщетение в размер определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.
   (2) Когато допълнителният платен отпуск за отглеждането на малко дете вместо от майката (осиновителката) се ползва от бащата (осиновителя) или от лицето, което е поело отглеждането на детето, се изплаща месечно парично обезщетение в размер определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Това обезщетение се изплаща на настойника, когато той ползва отпуска по чл. 167, ал. 2 от Кодекса на труда.
   (3) Обезщетението по ал. 1 се изплаща и на лицата, които ползват отпуск за отглеждане на дете до двегодишна възраст, настанено по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона за закрила на детето.
   (4) Паричното обезщетение по ал. 1, 2 и 3 не се изплаща при смърт на детето, даване за осиновяване или при настаняване на детето в детски заведения, включително и детски ясли, както и при отглеждането му от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството.
   (5) Самоосигуряващите се лица, които са осигурени за общо заболяване и майчинство, имат право на парично обезщетение за отглеждане на малко дете в сроковете по ал. 1 – 4.

 72. Hrisi Says:

  Здравейте. Имам следния въпрос. Ако работя на трудов договор за 500 лв. брутно и се самоосигурявам върху избран от мен доход 1000 лв., как се изчисляват майчинските? Само върху внесените осигуровки, които съм направила сама, или към тях се добавят и осигуровките, които работодателят ми е задължен да прави по трудовия договор.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Ако самоосигуряването включва и риска общо заболяване и майчинство (3,5% допълнителна осигуровка) майчинството се изчислява от сбора на доходите

 73. Гергана Манова Says:

  Здравейте Господин Тодоров,
  Бих била изключително благодарна, ако помогнете и на мен да изчисля правилно обезщетението за бременност и раждане, за да знам как да постъпя.
  Аз съм бременна втори месец. От четири месеца работя на договор за половин работен ден (4 часа) и съответно ме осигуряват на 160 лв. Преди това работех пак на договор за половин работен ден, но осигуровките ми бяха на 180лв. Когато напуснах работата си преди 5 месеца, веднага се записах в бюрото по труда и съответно НОИ ми даде месечно обещетение в размер на 7,20 лв на ден в рамките на четири месеца. Това обещетение получавах 1 месец, защото после подписах новия си договор (който е и в момента). Сега до изтичане на четвъртия месец от НОИ ми плащат половината на 7,2 на ден, защото (както казах по-горе) договорът ми е пак на половин работен ден. Сложен ми е казусът и аз се опитвам да сметна какво бих получавала като обещетение по време на майчинство, като игнорирам факта,че получавам в момента от Ной по 80лв на месец, защото не мога да се справя иначе със сметките. И така моята логика е такава: би следвало да получавам 90% от 160 лв ли? Защото, ако е така , то е под минималната работна заплата за страната, която е 310 лв :както разбирам/. В същото време пише:
  « Дневното парично обезщетение не може да бъде по-голямо от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението, и по-малко от минималната дневна работна заплата, установена за страната. »
  Има ли някаква таблица по която да сметна колко би било смислено да довнасям през предстоящите ми 6 месеца, за да мога да получа по-високо обезщетение?
  Ако смятам правилно :
  90% от 160 лв=144лв средно месечно
  Ако + договорА ми сега, се самоосигурявам 6 месеца да речем сметката ще е такава :
  160 лв по 18 месеца (да речем,че не смятам предишните мсеци по 180 лв) = 2280 ЛВ
  Ако внасям 6 месеца x450 лв (толкова имам възможност)=2700 сямоосигуряване
  Сямоосигурявяне 2700+ заплатата ми за 18 месеца 2280=5580 лв доход за 18 месеца
  Тогава ще ми се получи среден месечен доход 5580/18= 310 лв.
  90% от тази заплата =279лв обезщетение на месец.
  Или за 13,5 месеца ще получа 3766,5. Довнасям 2700 + 15 за самоосигуряване =2715 и получавам 3766 – получавам 1051 лв повече.
  Яко обаче трябва да получавам 310 лз на месец , колкото е минималната работна заплата- то тогава не си заслужава.
  Дано съм била ясна и благодаря предварително за отговора.
  Гергана

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, както в статията е написано самоосигурява ли се човек целенасочено на максималния доход, печалбата е огромна.
   За месеците в безработица дохода, от който се смята обезщетението е минималната работна заплата, но такива сметки са без много смисъл. Знае ли човек, че ще ражда, рационалното поведение е да се самоосигурява върху максимума доход, за който може да си позволи да плаща осигуровките (системата е некадърно направена и е пълно с дупки в закона).
   Иначе да допуснем (конкретния случай е малко по-различен и обезщетението ще е малко по-малко, но да допуснем), че има 12 месеца, при които дохода е минималната заплата 310 лева. Има и 6 месеца считано от януари, при които дохода след самоосигуряването е 2400.
   Това прави среден осигурителен доход 1006 лева. Обезщетението ще е грубо * 90% или 905 лева за период от 13,5 месеца.
   Грубо около 12200 лева ще се получат от обезщетението до първата година след раждането.
   А осигуровките като самоосигуряващо се лице ако лицето изцяло се самоосигурява и няма друга работа за 6 месеца ще бъдат: 29,3% * 2400 * 6 месеца = 4220 лева за осигуровки
   А 8 хиляди печалба (може би около 7 за конкретния случай) си заслужават. Въобще трудно може да се измисли такъв вариант, при който самоосигуряването върху максималния доход, да не си заслужава.

   Много важно е обаче следното – само през месец януари може да се избира лицето да се самоосигурява и за майчинство, ако преди това се е самоосигурявало без този риск. Затова каквото се прави, да се прави при първа възможност, защото месеца изтича.
   Процедурата по регистрация на свободна професия е тук: https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2012/02/22/freelancer-registration/
   И след това в никакъв случай не трябва да се закъснява с плащането на осигуровките дори с 1 ден. Понякога банковия превод се забавя с 1-2 дни, което може да донесе големи загуби, затова 3-4 дни преди крайния срок трябва да се внасят осигуровките, да няма изненади след това

   • Гергана манова Says:

    Здравейте пак,
    Много благодаря за бързия отговор. Но тъй като явно трябва да реагирам още утре да речем, искам пак да задам някои въпроси, този път по-формулирано 🙂 , защото пак останаха неясни за мен неща. Отново искам да благодаря много за съветите, изключително полезен сте на всички ни 🙂 И така:

    1. Ако не се самоосигурявам, по колко лв на месец ще получавам при положение, че ме осигуряват на 160 лв. Правилно ли разбирам, че трябва да получавам по 310 лв или 0,9 от 310 лв?

    2. Не е ли противоречие това, че хем не мога да получавам повече от това , което съм получавала по договор – т.е, не повече от 160 лв и в същото време трябва да получавам не по-малко от мин. работна заплата за страната , която е 310 лв?

    3. . Защо смятате за последните 12 месеца по 310 лв при положение, че съм се осигурявала на 180 и после на 160 лв?

    4, Пишете, че ако имам трудов договор ще ме удярат в приходите, защото не мога да получавам повече от това което съм получавала. Значи ли това, че трябва да напусна работа сега, за да мога да се осигурявам на 2400 лв и да имам в последствие 900 лв за 13,5месеца?

    Ако остана на работа и се осигурявам на 2400 лв какво ще се получи точно – не разбирам?

    5. Не е ли рисковано да напусна сега и после някой да се присети да поправи закона? И как биха го коригирали? Може ли да загубя правото си да получавам тези 900 лв или даже да не получавам нищо?

    Гергана Манова

    • Alexander Todorov Network Says:

     1. Минималното обезщетение за майчинство е минималната работна заплата (340 лева месечно е в момента). Това * 90% важи когато дохода е по-висок.
     2. Има противоречие по принцип, но отново разпоредбата „не повече“ важи когато доходите са по-високи.
     3. За опростяване на сметките беше даден този пример. Иначе за конкретния случай дохода, от който ще се изчислява обезщетението би бил с така на око около 1500 лева за 18-те месеца по-малък. Но това не е толкова голям процент ако в следващите 6 месеца се внасят осигуровки върху максимума.
     4. Няма смисъл да се напуска работа, щом от там се внасят осигуровки, като самоосигуряващо се лице се довнася само върху разликата до 2400 лева месечно. Значи ако по трудов договор дохода е 200, самоосигуряването трябва да е върху 2200.
     5. По принцип каквито и дегенерати да са, няма как да променят закона по средата на годината и то точно за майчинството. Затова препоръката е да се направят регистрациите на свободна професия в агенцията по вписванията, веднага след това и в НАП, че се почва дейност със 7 дни по-рано от деня, в който се ходи там и да се посочи, че осигуряването е и за „общо заболяване и майчинство“. И много внимателно с внасянето на осигуровките. Не може и един ден да се закъснява с осигуровките за майчинство, защото иначе ги признават на минимума за месеца със закъснение, въпреки, че е платено много повече осигуровки

     • Гергана Манова Says:

      Здравейте пак,
      От НАП ми казаха, че не можело просто така да си внасям вноски за самоосигуряване, казаха,че трябва да се регистрира дейност , съответно ще има данъци. Казаха,че НОИ ще ми търсят сметка после за това,че няма приходи. Обадих се на НОИ,обясних,че си имам мои пари,които искам да вложа някак и няма да имам дейност и доход съответно като самоосиггуряващ се. Казаха, че като започнат да изчисляват обещетението, ще им трябва и мой приход, ( не говоря за този по договор 160 лв). И в карйна сметка се оказа,че мога да отида до НОИ да ми дадат ПИК (код някакъв) , с който код мога да задам въпрос най-официално към НОИ и техните юристи да ми отговорят. Казаха ми : „Госпожо, нали разбирате,че това всеки щеше да го прави,ако има такъв вариант?!“ 🙂 🙂 Сега в крайна сметка се опасявам да не стане така,че да внеса едни пари и после да не ми ги върнат дори. 😦 Вие какво мислите по този въпрос с декларирането на приходи?

      • Alexander Todorov Network Says:

       Естествено, при НАП трябва да се направи регистрацията, че се почва дейност. След като се почне дейност, приходи 0. Не е престъпление. Като няма приходи, няма данъци. НОИ нямат правомощия да търсят на кой не му върви бизнеса добре и кой няма приходи. Щом има осигуровки и са внесени в срок и всичко е било направено по процедурата, нямат никакво законово основание да откажат да плащат. Самоосигуряващите се лица подават в декларация 1 осигурителния си доход за месеца, върху който ще внесат осигуровки. Това не е задължително свързано с наличие на приход. Всеки може да отиде и да се самоосигурява и никой не може да принуди някой да има приходи…
       Относно този ПИК код от НОИ, хубаво е да се ползва, за да се следи да не би някоя декларация да не е била отчетена в НАП или примерно работодателя да лъже, че осигурява работника, също така може да се сметне бъдещата пенсия и т.н.
       С администрацията заяждане винаги може да има, обаче в случая нямат никакво законово основание.

 74. М. Рак. Says:

  Здравейте! Весели празници! Май сте си взели белята с тази статия. Страхотна е,а и това, че отговаряте на коментарите на хората! Ако мога да задам и аз няколко въпроса, тъй като се пробвам да си направя най-точна сметка преди да забременея, а в тази област съм пълен лаик…
  1. След Нова година ще станат ли тези 24 месеца назад, които се гледат, 18месеца или това още не е прието (това се говореше по новините)?
  2. Говорите да има човек 12 м трудов стаж, това го знам.Това обаче става въпрос през целия ти живот, а защо съм останала с впечатлението, че освен това, за да излезеш болничен или по майчинство, също трябва да си осигурен последните 6 месеца или греша? Защото иначе много не ми се връзва, защо ще има тогава бедни тежко болни, ако ще можеш да си платиш 1 месец високи осигуровки и после да взимаш макс. обезщетение, а повечето тежко болни едвам свързват 2-та края просто, защото са били осигурявани на ниски заплати. Съответено и въпросът с майчинството. По-долу прочетох в коментарите, че има подобен въпрос, а и аз самата се чудя дали не е удачен такъв вариант. Решаваш и забременяваш. Самоосигуряваш се 1 месец на 2400лв и излизаш болничен за задържане на плода до края на бременността (е, пишат ти го месец за месец, но пак се събират 8 месеца). Писахте, че е незаконно. Може би… Но ще го кажа по-завоалирано: 40% от коментарите на бременни говорят, че самите лекари са им предлагали такива болнични, без подкупи и т.н. А и не е сложно да се направиш, че ти е ужасно зле, че кървиш и т.н. за да ти дадат болничен за задържане на плода. И какво става с простата аритметика. Осигуряваш се 1 месец – после болничният сам ти изплаща следващите осигуровки, та и пари остават. Е, да. взимаш майчинство 90% от 80%заплата, колкото е болничния, но в крайна сметка, цялата ти инвестиция е 700лв. Нещо не ми се връзва… Може би греша, Вие ще ми помогнете да разбера…
  3. След 3 висши образования и 3 езика повече от година не можах да си намеря работа по специалността. Сега евентуално ми казват, че след месец могат да ме вземат на 1 място и искам да си направя сметка. Заплатата е 550лв – нето 440лв. Ако искам да се доосигуря като самоосиг. се лице на свободна практика: първо, може ли да е същата професия като по трудов договор или трябва да е друго и второ, съответно до 2400лв – върху колко да се осигурявам: 2400-550=1850лв или 2400-440(нетна заплата)= 1960лв. Отделно тъй като по трудов договор ще съм на 8-часов работен ден, а макс. е 12-часов раб.ден, това означава ли, че за свободната професия остават 4-часов (половин работен ден). Това намалява ли вноските по свободната професия. Може би е ужасно тъп въпрос, но е нещо, което се чудя от известно време.
  4. Ако не започна съответната „обещана“ работа може ли да се осигуряваш на ДВЕ професии по 1200лв. Става въпрос за „архитект“ и строителен инженер“, а държавата изисква определен трудов стаж, за да ти даде пълна правоспособност ( сега съм с ограничена), мисля майчинството да ми е част от този стаж. Та съответно се чудя дали мога да ударя с 1 куршум- 2 заека: да се осигурявам на 2-те професии по 1200лв. и после майчинството да ми е трудов стаж върху двете професии.

  Извинявайте, стана цял ферман, но много се рових напоследък да открия отговор на тези въпроси и така и не намерих конкретен.
  Весели празници! И много благодаря, че отделяте от личното си време, за да образовате „неграмотните“ в тази област като мен!!!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте,
   1. от 2014 г. ще се гледат доходите за само 18 месеца назад. Отварят поредната нова дупка в закона
   2. тези 12 месеца стаж за общо заболяване и майчинство се гледат за целия живот, за да се получава обезщетението за майчинство. 6 месеца стаж е изискването, за да се получава обезщетение по болест. Обезщетението по болест е 80% от средния доход за последните 18 месеца. По въпроса защо има тежко болни, които едва свързват двата края, отговорът е, че те най-вероятно са действително болни и са имали ниски доходи преди това. Болестта не може да се планира и идва изневиделица. При хората с по-ниски доходи и рисковете са по-големи поради предполагаемо по-лошите условия на живот.
   Относно варианта веднага след забременяването, да се почнат с болничните по болест (поради главоболие в следствие бременността например) също може да е вариант, стига лекарят да е съгласен. Тези 2400 лева осигурителен доход за само 1 месец няма да помогнат особено обаче, защото се гледат доходите за 18 месеца назад, и ако за 17 месеца е минимален… Инвестицията може да са осигуровките за само 1 месец на максимума, но „добива“ от обезщетенията няма да е задоволителен.
   3. свободната професия няма ограничения, независимо какво работи лицето по трудов договор. Ако се работи на трудов договор за 550 брутно, то като самоосигуряващо се лице не може да се правят осигуровки за повече от 2400 – 550 или 1850 месечно. Между другото трябва да се заяви в НАП, че лицето ще се самоосигурява и за общо заболяване и майчинство и осигуровките да се внасят в срок, без нито ден закъснение, иначе се смята, че за месеца със закъснение доходът е бил 420 лева (минимума за самоосигуряващите се).
   Самоосигуряващите се нямат работен ден и часовите ограничения при един работодател (12 часа на ден) си важат само за трудови договори. Минималния осигурителен доход на самоосигуряващите се е 420 лева месечно, няма как да се декларира, че се работи по-малко часове на ден и от това да се пестят осигуровки, но може да се декларира, че се е работило само 15 дни в месеца примерно. За тази цел в 7 дневен срок от започване или спиране на дейност се декларира в НАП обстоятелството.
   4. Едно физическо лице може да си направи само 1 регистрация в Агенцията по вписванията. Избира се някаква професия, за която лицето има диплома, след това може да си работи каквото иска.
   Трудов стаж може да се придобива само ако се работи по трудов договор. Самоосигуряването носи осигурителен стаж (важен за пенсиониране, ползване на обезщетения и т.н.). Ако има законово изискване за професионален стаж по съответна професия, то трябва да се поработи (може и формално) на трудов договор (обикновено при фирма на познати в общия случай). А иначе да, почне ли се работа по трудов договор, нищо че се излиза в майчинство, това време ще се брои за трудов стаж…

   • М. Рак. Says:

    Много благодаря, информацията ми беше ужасно полезна, разби няколко мита, които си филмирах в главата!!! Само това, че лице работещо на свободна практика, не му се брои за трудов стаж, малко ме озадачи. А иначе това във връзка с моята професия е записано в закона:
    (5) Проектантите с ограничена проектантска правоспособност могат да придобият пълна проектантска правоспособност, ако имат стаж по специалността:…….четири години като проектанти на свободна практика или като служители по служебно правоотношение или по трудово правоотношение на основен трудов договор на длъжност, за която се изисква съответното образование. (от тук съм си направила извода, че свободната практика = трудов стаж).

    • Alexander Todorov Network Says:

     (5) Проектантите с ограничена проектантска правоспособност могат да придобият пълна проектантска правоспособност, ако имат стаж по специалността:
     1. (изм. – ДВ, бр. 28 от 2009 г.) две години като служители по трудов договор с проектант с пълна проектантска правоспособност, или
     2. четири години като проектанти на свободна практика или като служители по служебно правоотношение или по трудово правоотношение на основен трудов договор на длъжност, за която се изисква съответното образование.

     В случая в закона се има предвид, че за пълна правоспособност трябва да се работи или 2 години на трудов договор с ментор с пълна правоспособност, или може и без ментор, но трябва да се работи 4 години на трудов договор и то на основен трудов договор, не на допълнителен. За служебно правоотношение се има предвид вероятно и работа като държавен служител по съответната длъжност, не е задължително само в частния сектор да се придобива стажа.

     • Desi Says:

      Здравейте.Искам да ви попитам следното нещо:През последните 3 години бях безрзботна,като общто трудов стаж през целия ми живот имам 4г и 3м .От 7 месеца работя на трудов договор като ме осигуряват на 410лв..Въпроса ми е ако изляза в майчинство когато направя 1г и 6м във въпростната фирма може ли веднага след забременяването, да се почнат с болничните по болест (поради главоболие в следствие бременността например) и да натрупам необходимите 18м назад .Или е по добре дасе самоусигуря за 1г например .Ако ме осигуряват на тези 410лв колко майчински ще получавам на месец за 2 години .Тоест минималната работна заплата 310лв на месец или 100лв как да изчисля колко щее обещетението на месец .Мерси предварително

      • Alexander Todorov Network Says:

       Здравейте, след като се направят 12 месеца стаж изобщо, лицето има право на обезщетение ако към момента на излизане в отпуск по майчинство работи на трудов договор или се самоосигурява. Обезщетението е в размер 90% от осигурителния доход за последните 18 месеца, но не повече от нетния. В статията подробно е разяснено

 75. masha Says:

  Здравейте ,благодаря за публикацията.
  Може ли съвет за следната ситуация: бременна съм 1-ви месец ,до момента осигуровките ми са върху 800лв. Има ли възможност за остващите 9 месеца да вдигна осигуровките ( втори трудов договор например) за да мога да получавам поне по -високо майчинство 12 месеца (средно например 1200лв)?
  Много благодаря за отговора

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, може и просто да се каже на работодателя да „плаща бонуси“ всеки месец по първия си договор в следващите няколко месеца. Варианта със самоосигуряване обаче е най-добър. Колкото по-висок доход, толкова по-голямо обезщетение, стига човек да може да инвестира в осигуровки през тези месеци

 76. s114-850b Says:

  Нищо не пише за данък доход при свободна професия
  които е 10%
  при 29.3% осигуровки на 2400 (за 2014) това са 703.2лв осигуровки
  и 10% от 2400-703.20 или 169.68лв дължими като данък доход

  • Alexander Todorov Network Says:

   Данък върху дохода ще се дължи, когато има приходи. Когато няма, се дължат само осигуровките

   • TJT Says:

    Бих искала да попитам, а в крайна сметка няма ли да ти направят проблем, че вадиш над 700лв на месец в продължение на 2 години, откъде ги вадиш тези пари като нямаш приходи, как ги доказваш тези пари тогава? Та въпросът е: това не е ли проблем пред данъчните или пред други институции?

    • Alexander Todorov Network Says:

     Нямат законово основание в момента за да правят проблеми. НАП ще се радва, че влизат пари, а НОИ ги интересува само дали са платени осигуровките в срок. От къде са парите, може да са от спестявания, от друга работа и т.н.

     • Hrisi Says:

      А какво става в такъв случай с годишната данъчна декларация? Ако декларирам 0 лв. приходи през годината, за да не дължа данък, нали върху тези приходи се изравняват осигуровките, няма ли да се окаже, че имат да ми връщат и тогава майчинството да се счита върху минималните осигуровки?

      • Alexander Todorov Network Says:

       Осигуровките за майчинство не подлежат на възстановяване. Само за пенсионните и здравните осигуровки може да се прави изравняване в края на годината

 77. s114-850b Says:

  Как ще се изчисли обезщетението за майчинство
  при наличие на трудов договор + свободна професия

  • Alexander Todorov Network Says:

   Брутния доход от трудов договор * 90%, но не повече от нетното е едната част + дохода, върху който са внесени осигуровки като самоосигуряващо се лице *90%
   Не може да се внасят осигуровки върху повече от 2200 лева месечно за 2013 г. и 2400 за 2014.

   • s114-850b Says:

    Ако правилно съм разбрал,
    при обезщетение само от трудов договор
    майчинството няма как да е по голямо от чисто получаваната заплата.

    Има ли възможност за внасяне на осигуровки с задна дата,
    разбрах, че ако не са до 25 число се правят на база 420лв но могат ли да се внесат за 18 месеца със задна дата?

    • Alexander Todorov Network Says:

     Няма такава възможност. Трудовия договор се регистрира в НАП до 3 дни след сключването му, а започването на дейност като самоосигуряващо се лице в 7 дневен срок

   • Антон Says:

    Здравейте г-н Тодоров имам няколко въпроса във връзка с бременността и предстоящето раждане на дъщеря ми.Тя работи на трудов договор а от април 2013 започна дейност и като земеделски производител,като се е осигурявала в/у 240 лв за общо заболяване и бременност.В края на декември 2013 излезе в болнични преди раждането.Вземат се два болнични листа-един за местоработата и,и друг който да се представи в НОИ?Вторият болничен лист трябва да се представи след като се подаде Декларация 1 за декември/т.е. до 25.01.2014/ или до два дни след издаването му?трябва ли да се преустанови дейността като земеделски производител по време на отглеждане на детето-със заявяване в НАП?За времето на болничния продължават само вноските за здравно осигуряване 8%;тече ли същевременно трудов стаж?Благодаря предварително!

    • Alexander Todorov Network Says:

     Здравейте, болничните трябва да се носят веднага след като се получат, до 15-то число по принцип, ако не са променили нещо от тази година. Дейност като самоосигуряващо се лице няма как да се извършва докато получава обезщетението. За времето на болничния осигуровките са 4,8% (работодателската част, която и от самоосигуряващото се лице се плаща върху минимума 420 лева). Трудов стаж тече през време на болничния по майчинство

 78. Мария Says:

  Здравейте,
  имам нужда от малко информация, ще се радвам да ми я дадете.
  Работих в Англия от 7 години на сезонна работа, като последните 2 години съм на постоянна работа. Последният ми работен ден беше на 13.10.2013г, след което се върнах в България и се записах на борсата, където ще получавам обезщетение до 25.04.2014г. Сега съм бременна в 12 г.с, а след изтичане на борсата ще съм в 32 г.с.
  1. Бихте ли ми казали необходимо ли е да се запиша на трудов договор след борсата, за да получавам 2 години майчинство в България?
  2. Колко ще ми бъде обезщетението за майчинство след като съм работила в Англия и имам стаж от там 4 години?
  Сега на борсата ми изплащат високо обезщетение, защото в Англия се осигурявах на максималното за България.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте,
   1. преди излизането в болничен във връзка с раждането на дете, лицето трябва да е осигурено за майчинство (значи да е назначено по трудов договор) или да е самоосигуряващо се лице – https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2012/02/22/freelancer-registration/
   2. обезщетението за майчинство зависи от дохода на лицето, върху който са правени вноски за последните 24 месеца (18 от 2014 г.). Когато лицето е работило в чужбина се смята, че дохода му е минималната заплата в България. Докато е получавало обезщетение за безработица за доход му се смята обезщетението, но не по-малко от минималната заплата в България

 79. Катерина Гепргиева Says:

  Здравейте. Много полезна статия. Ако имате възможност ви моля за съвет по следния казус. От 2005 година работя в чужбина на сезонни граждански договори. По тези договори съм имала и здравни застраховки.
  Официално се водя с прекъснати осигуровки от 2009 поради напускане на страната. Преди да започна да работя извън България имам около 3 години трудов стаж. Една от тези години съм се самоусигурявала със свободна професия.
  Току що разбрах, че съм бременна в първия месец и ми предстои да замина да работя за 5 месеца в Швейцария. Там ще бъда наета на временен трудов договор до края на април.
  Имам ли право да получавам майчински в България и ако да, как бихте ме посъветвали да постъпя. Осъзнавам, че ако ако имам право то ще бъде минимално, тъй като нямам внасяни социални осигуровки през последните две години.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, би могло да се рискува и да се внасят осигуровките върху максимума в България като свободна професия, въпреки, че ще се работи и в Швейцария. Разбира се не трябва да се казва, че е работено и извън страната през този период, малко е вероятно да имат системи за автоматичен обмен на информация. По принцип в Швейцария също трябва да имат програми за отглеждане на деца, и като имаме предвид стандарта на живот там, може би ще е по-щедра от възможностите на България в момента и може да се пробва и от там да се взимат обезщетенията ако раждането и отглеждането на детето е там

 80. Mary Jane Says:

  Здравейте,

  благодаря за статията и информацията, която е доста изчерпателна и може да послужи на много хора. Все пак ми се иска да попитам за конкретен казус и да помоля за точно тълкуване на настоящите нормативни актове.

  Става дума за следното: Раждаш второ дете след като първото е навършило две години, но към навършване на две годинки на първото дете вече е започнало второто майчинство (45те дни от общо 410-те). Пример – първото дете е родено на 20ти август 2012 г., а второто се ражда на 1-ви септември 2014 г.
  Законът гласи: – При придобиване право на парично обезщетение при бременност и раждане през периода на изплащане на парично обезщетение за бременност и раждане или за отглеждане на дете (до втората година от раждането на детето) обезщетението е в размера, определен за предходното дете, ако това е по-благоприятно за лицето (чл. 49, ал. 2 от КСО)

  Реално погледнато ако второто дете се роди до 2 години и 45 дни след първото, майката би следвало вече да е придобила за второто дете право на парично обезщетение при бременност и раждане към момента на навършване 2 години на първото дете, въпреки че второто дете все още не е родено. От това следва ли, че обезщетението за второто дете ще бъде като за предходното? Според мен в случая е много важно конкретното тълкуване на горния текст, който би могъл да се тълкува и по двата начина. В статията по-горе вие сте писали, че второто дете трябва да е родено най-много две години след първото, но дали наистина това е правилното тълкувание при този конкретен казус?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, това придобиване на право на обезщетение за бременност и раждане се получава 45 дни преди очакваното раждане на детето, следователно второто дете трябва да се роди до 44 дни и 2 години след раждането на първото. Добре ще е да се направи и една консултация с НОИ, за тези тънки сметки дали са точно такива, но според закона би трябвало да са

 81. Петя Says:

  Здравейте! Бих искала да ви попитам как стоят нещата в моя случай,тъй като необходимия стажа го имам,но от септември насам съм без работа,а съм бременна в 3-я месец? Здравните ми осигоровки никога не са спирани,но другите не са плащани от близо 4 месеца?Ще мога ли да вземам някакви майчински?На този етап какво трябва да направя?Незнам какво да правя-затова се обръщам към вас! Ще съм много благодарна,ако ми помогнете!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, за да се получава обезщетението за майчинство, към момента на излизането в болничен лицето трябва да е осигурено за този риск. Следователно трябва или да се регистрира някакъв трудов договор (може и при приятелска фирма) или трябва да се направи регистрация като свободна професия https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2012/02/22/freelancer-registration/

 82. Ивета Says:

  Здравейте!
  Имам 5 години трудов стаж, но ме съкратиха края на септември 2013. Записах се на борсата, за да получавам обезщетение 4 месеца.
  Тази седмица разбрах, че съм бременна. Имам няколко въпроса:
  1. Мога ли от началото на март (до края на февруари ще получавам обезщетение за безработица) да се регистрирам като самоосигуряващо се лице и да изляза в болничен до 45-те дни преди раждане?
  2. Ако Да-как ще се сформира обезщетението ми по време на болничния? 4-те месеца на борсата включват ли се?
  3. Ако съм самоосигуряващо се лице на свободна професия, какви ще бъдат разходите за осигуровки по време на болничния до 45-те дни преди раждане?
  3. След раждането как ще се сформира обезщетението, което ще получавам, при положение че съм била на борсата, докато съм била бременна и след това в болничен до края на бременността?
  Благодаря Ви!
  Ивета

  • Ивета Says:

   Извинявам се за невежеството – до края на януари ще получавам обезщетение!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте,
   1. важното е към момента на излизането в отпуск по майчинство лицето да е осигурено за този риск по трудов договор или като самоосигуряващо се
   2. обезщетението за майчинство се формира на база дохода през последните 24 месеца, ако е получавано обезщетение за безработица, върху този доход, но не по-малко от минималната работна заплата
   3. разходите за самоосигуряване са 17,8% за пенсия, 8% за здраве и 3,5% за майчинство върху доход между 420 и 2200 по избор на лицето. Месечно се пада около 123 лева минимум, но изгодата е когато се прави осигуряването върху максимума

   • Ивета Says:

    Благодаря много!
    Само още едно уточнение – когато лицето се самоосигурява и е в болничен, не се ли заплащат само здравните осигуровки?

    • Alexander Todorov Network Says:

     Да, за периода в получаване на обезщетението за майчинство се дължат здравни осигуровки от 4,8%

 83. Zizu Says:

  Здравейте, в момента съм бременна втори месец, безработна от доста време. Имам придобит стаж около 3 години + 8 месеца на трудова борса. Стажът е придобит разпокъсано, работила съм в различни фирми по няколко месеца, всичко това е било към 2000-та год. Има ли шанс да получавам 2 год. майчинство?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, за да може да се получава обезщетението е необходим стаж от поне 12 месеца, който в случая е наличен. Освен това към момента на излизането в отпуск за раждане лицето трябва да е назначено на трудов договор (може и фиктивно някъде при приятелска фирма) или да се самоосигурява чрез свободна професия за всички рискове. Повече за регистрацията на свободна професия: https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2012/02/22/freelancer-registration/

   • Zizu Says:

    Здравейте, варианта със свободната професия отпада, категорично! Има възможност да ме назначат във фирма (фиктивно), в такъв случай, как се процедира? Да кажем- назначават ме от 01. декември, работя няколко дни и излизам в болничен до 45-тия ден преди термина. Какви осигуровки месечно ще дължа на фирмата докато съм в болничен?

    • Alexander Todorov Network Says:

     Здравейте, по време на получаването на обезщетението за майчинство работодателят ще дължи 4,8% от заплатата за здравно осигуряване

     • Ивета Says:

      А в този случай как ще се изчисли обезщетението, което ще получава майката през първата година на отглеждането да детето?

      • Alexander Todorov Network Says:

       Ако има второ дете в рамките на първата година от обезщетението за първото, може да се ползва същия размер на обезщетението ако е изгоден този вариант за майката

 84. Desislava Says:

  Здравейте! Искам да попитам като самоосигуряващо се лице палщам месечните си задължения на 420лв ,но за да мога да си увелича майчинството мога ли годишната печалба на фирмата върху която съм платила съответния данък да бъде разпределена по месеци които ме касаят и довнася ли се някаква сума?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, за осигуровката за майчинство не се прави годишно изравняване според реалните приходи на лицето. Това се прави само за осигуровките за пенсия и здраве. Върху колкото се внесат осигуровки за майчинство през месеца, върху тази сума ще се изчислява обезщетението. Ако се закъснее с плащането на осигуровката с дори 1 ден, обезщетението се смята върху 420 лева. Повече за осигуряването на самоосигуряващите се лица: https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2012/04/21/freelancer-taxes/

 85. Irena Says:

  Здравейте, имам приятелка която роди преди8 месеца към момента на раждането и към настоящия момент е безработна , има необходимия трудов стаж за майчинство , ако я назначат на работа сега ще има ли право да получава обещетение за остатъка на майчинството?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, според КСО ако лицето има 12 месеца трудов стаж и/или като самоосигуряващо се лице с осигуровки и за майчинство, има право на обезщетението за бременност и раждане. Точно такъв случай като посочения обаче не е разписан в закона и затова най-сигурно е да се направи консултация в НОИ, като въпросът трябва да се зададе по следния начин:
   „Имам 12 и повече месеца осигурителен стаж. Преди 8 месеца родих като по това време бях безработна. Започнах работа на трудов договор, но детето има нужда някой да се грижи за него. Имам ли право да изляза в отпуск за майчинство и да получавам обезщетението до 410-я ден“

   • Irena Says:

    Здравейте, благодаря за отговора. Ще направя консултация и след това ще споделя техния отговор.

 86. Ani Says:

  Здравейте,
  Имам въпрос относно осигуряването на договор за управление.
  Бременна съм в 4тия месец и изчислих, че първите 9 месеца от въпросния 24-месечен срок, на базата на който се изчисляват майчинските, съм била на договор за управление. Документи и ведомости са внасяни всеки месец, но разбрах, че до момента, не са платени. Предполагам, че това ще се брои, все едно имам доход 0лв за въпросните месеци…
  Фирмата в момента била в затруднено положение и вероятно нищо няма да ми внесе като осигуровка. Интересувам се какво е минималното, което трябва да се внесе(аз ще си го внеса ако ми излезе сметката), за да получа все пак малко по-високи майчински. Достатъчно ли е осигуровките за майчинство/здравните?
  Благодаря предварително

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, щом е декларирано от фирмата задължение за осигуряване, служителя не носи отговорност, че фирмата не е работоспособна. Проблем на НАП е да си събере осигуровките, а НОИ трябва да плаща обезщетението

 87. николай Says:

  Привет, да допълня към сметката – ако майката е студент редовно при раждане получава 9 МРЗ или 10 – 3000 лв. не помня вече, ако по време на раждането не се запише баща – получава още 3000 лв еднократно.

  • TJT Says:

   И аз това съм го чувала за студент редовно обучвение, но за 2500лв.

   • Alexander Todorov Network Says:

    В крайна сметка не се прави нищо незаконно. Човека си гледа интереса и се осигурява по описания начин, за да получава максималното обезщетение. Като има дупка в закона, да си я затворят. Докато не го направят може да се ползва

 88. roto02@abv.bg Says:

  Здравейте, поздрави за подборната статия. Имам няколко допълнителни въпроси относно как да си изчисля на какъв доход да се самоосигурявам за оставащи 5 месеца до раждане, така че да не внеса повече пари отколкото ще получа като майчинство. Ситуацията ми е следната до момента има:
  – 11 месеца х 310 лв. без работа
  – 8 месеца х 900 лв. на трудов договор
  – оставащи 5 месеца до раждането искам да плащам като самоосигуряващо се лице. На какъв доход ще е оптималния вариант да си внасям осигуровки, за да не надвиша с внесените пари това което ще получа в моята ситуация. Дилемата ми е между 1800 лв. и 2200 лв. за тези 5 месеца. Как точно да изчисла колко майчинство ще получа при вариант:

  – 11 месеца х 310 лв. без работа
  – 8 месеца х 900 лв. на трудов договор
  – 5 месеца х 1800 лв като самоосигур се лице

  И при варианта

  – 11 месеца х 310 лв. без работа
  – 8 месеца х 900 лв. на трудов договор
  – 5 месеца х 2200 лв като самоосигур се лице

  Също така не съм наясно с този авансов данък за тримесечие. Ако нямам доходи дължи ли се нещо? Как се изчислява ако имам някакви доходи през оставащите 5 месеца! Този данък покачва ли осигуровките!

  Предварително благодаря!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, варианта със самоосигуряването е оптимален и е невъзможно да се внесе повече, отколкото ще се получи. За тези 5 месеца като свободна професия при 2200 лева, обезщетението ще бъде с около 80 лева месечно повече, отколкото ако за този период осигуряването е на 1800. 80 * 13,5 месеца прави 1080 лева по-голям приход. А разходите за тези 400 лева биха били 5 месеца по 400 лева по 29,3% осигуровки или 586 лева. Чиста печалба от около 500 лева при варианта с осигуряването на максимума.
   Когато свободната професия няма приходи, не се дължи данък върху дохода, само осигуровки върху избрания доход

   • roto02@abv.bg Says:

    Здравейте и Ви благодаря за бързия отговор. Бих желала да попитам още нещо в допълнение към описаното. Можете ли да ми посочите как да сметна какво майчинство ще взимам на месец през първата година при моята ситуация, тъй като не знам как точно се прави аритметиката на посочените данни за 24 м назад:

    – 11 месеца х 310 лв. /без работа/
    – 8 месеца х 900 лв. /на трудов договор/
    – 5 месеца х 2200 лв. /като самоосигур се лице/

    С други думи ако приемем, че успея да направя този вариант – колко ще е очакваното майчинство? /тъй като прочетох, че има някакво ограничение не повече от нетното възнагражнение и други специфики/. Има ли значение за аритметиката, че първо съм била без работа, после на трудов договор, а сега съм самоосигуряващо се лице.

    Ако имате представа как точно мога да сметна очакваното майчинство в моя случай ще Ви бъда благодарна, за да се ориентирам в очакванията си.

    Предварително благодаря!

    • Alexander Todorov Network Says:

     Здравейте, за примера
     – 11 периода по 310 лева = 3410 лева
     – 8 месеца по 705,51 лева (нетното възнаграждение по трудовия договор) = 5644.08
     – 5 месеца по 2200 лева = 11000 лева * 90% = 9900 лева
     Средно се пада по 18954 / 24 месеца = около 790 лева месечно или около 26-27 лева на ден

     • roto02@abv.bg Says:

      Здравейте, един финален въпрос –

      Трябва ли самоосигуряващото се лице да доказва доход за платените осигуровки?

      /т.е. необходимо ли е в моя случай да имам доходи като самоосигуряващо се лице за сума от 11000лв и това значи ли, че за всеки от тези 5 месеца ще дължа още по 155 лв/м авансов данък/.

      Още веднъж благодаря за отделеното време и отговори!
      Поздрави!

      • Alexander Todorov Network Says:

       Не е необходимо да се доказва доход за осигуровките. Дори и да няма никакви приходи, лицето може да се самоосигурява на каквато сума пожелае, което е пробойна в закона, но я има и може да се ползва

 89. Mirela Says:

  Здравейте,
  С оглед получаване на обезщетение за бременност и раждане, а после и за отглеждане на дете до 2год., кой е по-удачният вариант- ЕТ или регистрация на лице,упражняващо свободна професия? Казусът е следния: бременна в трети месец,от 4,5месеца регистрирана на борсата и получавам парични обезщетения-така до 31,01,2014г.Терминът е началото на май.Имам трудов и осигурителен стаж 6,5години.Регистрирана съм като ЕТ,което е с преустановена дейност от една година.
  Ако ЕТ заработи отново – длъжна ли съм да назнача прокурист ,за да ползвам обезщетението за отглеждане на дете до 2год.?Какви осигуровки съм задължена да внасям по време на 45 дневния болничен преди раждане и след раждането?Ще имам ли право на обезщетение за раждане и за майчинство до 2год,ако след раждането ЕТ преустанови дейност?
  Докато ЕТ е преустановило дейност,имам ли право да се регистрирам като лице със свободна професия ,за да си внасям осигуровките и патентен данък? Мисълта ми е – възможно ли е да стане така без реално да упражнявам дейност,да предоставям услуги и без физически адрес на месторабота, без касов апарат?Идеята ми е да избегна назначаване на прокурист ,защото така или иначе няма да имам приходи,а само разходи.И ЕТ и вариантът със свободната професия ще бъдат без приходи,защото реална дейност няма да се извършва.Искам само да си внасям осигуровките,за да имам право на обезщетенията за раждане и за майчинство до 2год..

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, в статията е описан най-простия и оптимален вариант за получаване на най-големия възможен размер обезщетение за майчинство. Това е чрез регистрация на свободна професия, планиране и осигуряване по описания начин.

   • Mirela Says:

    А трябва ли да притежавам касов апарат и съответно да сключа договор за техническа поддръжка,ако съм на свободна практика?Питам,понеже не знам как да тълкувам следното от ЗДДФЛ:
    Документиране и отчитане на доходите
    Чл. 9. (Доп. – ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 16.12.2011 г.) (1) Данъчно задължените лица са длъжни да регистрират и отчитат извършените продажби на стоки и услуги чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство по ред, определен с наредба на министъра на финансите, освен когато заплащането се извършва по банков път или чрез прихващане.

    • Alexander Todorov Network Says:

     Свободните професии не са сред задължените лица да ползват касов апарат. Достатъчно е издаването на фактура

    • Alexander Todorov Network Says:

     Свободните професии не са сред задължените лица да ползват касов апарат. Достатъчно е издаването на фактура

     • Mirela Says:

      Благодаря за отговорите.Последно питане,за да не досаждам повече: при положение,че съм регистрирана като ЕТ по патентен данък, имам ли право да се регистрирам и като практикуваща свободна професия.Дали няма да е проблем. ЕТ в момента е с преустановена дейност и не се самоосигурявам.

  • Katya Says:

   Здравейте,
   регистрацията на свободна професия не изисква ли и плащане на патентен данък?
   НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА И БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ НА РАБОТА В ЧУЖБИНА
   Чл. 1.(4) За лица, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност по регистрация, се считат тези, които упражняват професията или занаятчийската дейност:
   1. на основание на предварителна регистрация, определена с нормативен акт – нотариуси, адвокати, експерт- счетоводители; лицензирани оценители, експерти към съда и прокуратурата, медицински специалисти и други;
   2. като плащат патентен данък и не са еднолични търговци
   Може ли да не се заплаща патентен данък?И ако да-то какви данъци се плащат тогава от практикуващия свободна професия?

 90. *** Says:

  Здравейте, бих ли могла да попитам?
  Имам 12 год.трудов стаж, в момента съм на платена борса до юли 2014. Ще мога ли евентуално да получа майчинство, за колко време и как се изчислява месечната помощ

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, за да се получава обезщетението за майчинство трябва лицето към съответния момент да се осигурява за майчинство. Затова може и месец да е преди раждането, но трябва да се започне или самоосигуряване или да се сключи някакъв трудов договор някъде. Вече за размера на обезщетението ще се гледат доходите през последните 24 месеца.

 91. Назан Али Says:

  Въпросът ми е следния: съществува ли още помощта за отглеждане на дете под 1год за студенти редовно обучение? Какъв е размерът й ? Кога и къде се подават документи за отпускането и?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, има еднократна помощ от 2880 лева за отглеждане на дете от студентка редовно обучение. За повече информация агенцията за социално подпомагане по местоживеене

 92. Нели Папазова Says:

  Здравейте, много полезна статия. Аз съм самоосигуряваща се бременна и имам въпрос, който засягате в малка степен по-горе, но не ми е много ясен: по време на получаване на майчинство може ли самоосигуряващо се лице да изпълнява някакви граждански договори и ако да – какво трябва да си внася като осигуровки? Или няма право? И още нещо – по време на майчинството самоосигуряващото се лице трябва да си внася здравни осигуровки, нали така? А върху каква сума? Благодаря предварително.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, не трябва да се упражнява дейност, за която да се дължат осигуровки за майчинство. Работата по граждански договор не е проблем когато лицето не е самоосигуряващо се, при свободните професии обаче започването на работа по граждански договор ще значи, че лицето се е върнало на работа, което значи да се спрат обезщетенията за майчинство. Най-добре да се направи една безплатна консултация с НОИ по въпроса. А иначе по време на майчинството самоосигуряващите се дължат осигуровки от 4,8% върху 420 лева или 20,16 лева на месец

 93. Иван Says:

  Здравейте,

  С жена ми никога не сме били наясно с възможностите за самоосигуряване и т.н., защото винаги сме били само на трудови договори.
  Много интересна статия с обяснения за оптималния случай, % и т.н., но да си призная не се ориентирам в нашия конкретен случай дали може да се направи нещо.
  Ще е чудесно, ако ми отговорите:

  Жена ми е в майчинство. детето ни е почти на 1г5м.
  По време на първата година получаваше максималното обезщетение описано от Вас по-горе.
  Тя ще си ползва в максимален срок майчинството (2 години, а ако се наложи и 3-та (ако не бъркам имаше и такава възможност, но не знам подробности)) преди да се върне на работа (пак на същото място и същата заплата и т.н.)

  Ако имаме второ дете явно ще е след 2-та годинка на първото, така че случая описан от Вас не е валиден тук. Какъв съвет бихте ни дали, така че да се получава възможно най-добро обезщетение през второто майчинство (в двата случая – ако не ползва 3-та година и ако ползва 3-та година от първото)?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, след като няма как второто дете да се роди в рамките на 2 години след първото, тогава оптималния резултат ще се получи ако след 410-я ден, когато спира голямо обезщетения се почне наново самоосигуряване (тоест пропускат се 310-те лева месечно до края на втората година) за 24 месеца на максимален доход и при добро планиране максималния резултат ще се постигне

 94. Raicho Raikov Says:

  Здравейте,

  какво би трябвало да бъде обезещетението за майчинство през първата година (90% от 2200 или 2200 лв на месец? ), при следните условия:
  – лицето е осигурено по трудов договор
  – 90% от брутното му възнаграждение надвишава максималния осигурителен доход от 2200 лв
  – нетното му възнаграждение надвишава максималния осигурителен доход от 2200 лв

  Благодаря!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, обезщетението е 90% от средния осигурителен доход по трудов договор или като самоосигуряващо се лице за последните 24 месеца преди излизането в болнични. Ако през последните 24 месеца тавана на осигурителния доход беше 2200 лева, то максималното обезщетение може да е не повече от 1980 месечно. Когато лицето се е осигурявало по трудов договор обезщетението не може да е повече от нетното възнаграждение. Ако нетното е било по-голямо от 1980 лева, обезщетението пак ще е 1980. Тъй като обаче до 2012 г. максималния осигурителен доход беше 2000, то и средния осигурителен доход за последните 24 месеца също ще е засегнат, дори и да се осигурява човек на тавана

 95. 50 лева за всяко дете? | Alexander Todorov Network Says:

  […] от това не може да стане добър бизнес? Може да се прави хубав бизнес при раждането, защо не и за след това. Държавата не би трябвало да […]

 96. paola Says:

  Много ми е интересна горната калкулация ако 8 от 9-те месеца на бремеността родилката е в болничен.Тогава няма да внася нищо зза 9-те месеца освен здравни ли? и каква ще е сумата която щее получава като обещетение?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Тогава осигурителния доход ще 0 за тези месеци и няма смисъл

   • paola Says:

    Защо? Приемаме че лицето има непрекъснат стаж 5 години.Нали(тези 8месеца болничен) се получава обещетение по болест 80% от осигурителната сума за предходните 18месеци.Тогава след раждането за тези 8 месеца няма ли да се вземе 90% оттази сума от 80% която са вземани 8месеца подред.Е верно възвърнатата сума ще е по-малка,но и вкараните в системата пари ще са много по-малко защото за 8-те месеца болничен освен здравни нищо друго няма да се внася.
    Вторият ми въпрос е ако по-горе описаната схема се изпълни по план,но с два договора-единият за специалист за 1800лв.,а другият за хигиенист за 400лв. така пак излиза 2200лв на които ще се осигурявам,но спечелвам за 4-те години(2 преди раждането и 2 за отглеждането на дете) 5-та.Това ми хрумна от тази безценна статия: https://alexanderbtodorov.wordpress.com/?s=4+%D0%B7%D0%B0+5

    • Alexander Todorov Network Says:

     Действително, при този сценарий (ако вече са налице тези обстоятелства) има смисъл, но разходите ще са по-големи, защото ще трябва и още допълнителни месеци да се е осигурявало лицето на високи доходи (преди излизането по болест), после ще има веднъж редукция до 80% от дохода (колкото е обезщетението) и още веднъж тази сума на 90%. Освен това трябва да има болничен за 8 месеца? Това ще да е сериозно заболяване (очевидно никой не може да планира такова нещо) или ще трябва да се плащат подкупи на лекари(което допълнително оскъпява и не е законно).
     По втория въпрос точно за това става дума – 4 години да се признават за 5 (това важи при пенсиониране и при сегашната дефектна система). Изгодата я има без да се плащат повече осигуровки. Но пак е по-изгодно един трудов договор на 8 часа + самоосигуряване. Така пак ще се получават 4 години за 5, а и излиза по-евтино

     • paola Says:

      Говориме за трудов договор на мин. работна заплата 310лв(на 8 часов работен ден) и като самоосигуряващ се за 1890лв(2200-310лв.).Така приема ли се максимално майчинство?Ползвам и 4години за 5 при пенсиониране?
      И веднага възникна въпроса ако след това изляза на борсата кой доход се взема? Само този от трудовият договор защото при самоосигуряване нямаме безработица.
      Трето: Дали се полага в този случай 1 година неплатен отпуск за отглеждане на дете до 7 години и той как се изчислява?Пак само на база 310лв.(мин.работна заплата) или и процент от самоосигуряването?
      Извинявам се за многото въпроси,но колкото повече чета толкова повече искам да знам, защото незнанието става по-голямо от знанието :).Сайта е така разбираемо и интересно е направен,че ме спечели веднага.

      • Alexander Todorov Network Says:

       Максималното обезщетение за майчинство се получава, когато го има само самоосигуряването. Колкото повече е влиянието на трудовия договор, толкова по-малки са ползите от обезщетението за майчинство.
       Иначе за пенсионирането да – 4 за 5.
       При излизане на трудовата борса след обезщетението за майчинство ще се ползва дохода, от който е изчислено обезщетението, но ако е ползвано и обезщетението за втората година, ще е минималната работна заплата. Тук повече информация за безработицата: https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2012/01/19/unemployment-registration-compensation/
       При неплатения отпуск за отглеждане на дете до 8 години няма какво да се изчислява. За неплатения отпуск не се полага възнаграждение, нито обезщетение. Тук повече по темата: http://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=1670.0

  • paola Says:

   Възникват следните въпроси : при идеалният вариант-самоосигурявам се 24месеца на максимума 2200лв .
   1. подавам всеки месец декларация номер 1…Там декларирам че имам доход 2200лв и на него плащам осигуровки,трябва ли по някакъв начин с фактури или други да доказвам че съм получила 2200лв и подавам ли годишна декларация за тях?
   2. Кога се счита,че имам приходи?Когато съм издавала фактури за извършената услуга ли?-тогава ли след всяко тримесечие се пуска и декларацията по чл. 55 от ЗДДФЛ за дължимия данък?
   3. за периода на самоосигуряване кой попълва трудовата ми книжка?
   4. здравните осигуровки 20дни общо 20.16лв. мога ли по електронен път да плащам и къде?
   5. декларация номер 1 която се подава всеки месец до 25-то число може ли да се подава електронно и как?Искам да спестя разкарването си до НАП всеки месец.

   • Alexander Todorov Network Says:

    1. лицето само си избира върху какъв доход ще се осигурява всеки месец, след края на годината се прави изравняване. Не е нужно човек да има доход, за да се самоосигурява на 2200
    2. приход има, когато е издадена фактура, след всяка тримесечие се пуска декларацията по чл. 55 от ЗДДФЛ за данъка за тримесечието
    3. няма трудова книжка, самоосигуряващите се лица имат осигурителна книжка, заверява се в НОИ след края на годината
    4. здравните вноски се плащат заедно с тези за пенсия и за майчинство. Ако лицето избере да се осигурява за майчинство за 2200, то и за пенсия и за здравно също ще дължат върху тази сума
    5. декларация 1 може да се подаде дистанционно с електронен подпис

 97. Mama Says:

  Имате грешка, има максимален праг на обезщетението и той е 1200 лева, така че сметките стават съвсем други. Не може да се получава повече от 1200 лева, колкото и да е била заплатата.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Това беше максималния теоретичен размер на обезщетението за безработица, когато максималния осигурителен доход беше 2000 лева. При обезщетението за майчинство сметките са точно тези

 98. Елисавета Петрова Says:

  „Първо – незабавно трябва да се преустанови практиката самоосигуряващите се лица да могат да избират дали да се осигуряват за майчинство или не.“

  Всъщност с това предложение влизаш в задочен спор с европейската осигурителна мисъл.
  Защо не стигнеш по-далеч и не пледираш за незабавно преустановяване на практиката самонаетите задължително да се осигуряват по КСО? Тук ще те подкрепя.

  „Второ – самоосигуряващите се лица трябва да се осигуряват върху реално получения си доход през месеца, но не по-малко от минималния осигурителен доход“

  Това как ще промени нещата? Е, да речем, че няма да се стига до възстановяване на надвнесени осигуровки. Но винаги може да се покзва фиктивен „реален“ осигурителен доход, както всъщност може да се прави и за осигурените по трудови правоотношения.

  „Трето – да не се получават обезщетения за майчинство за повече от 3 деца поради математическата невъзможност с осигуровка от 3,5% някога лицето да може да си покрие обезщетенията, които ще получи. След третото дете майката да може да получава подпомагане, но не и възможността за така дългосрочните и щедри обезщетения за майчинство, по кодекса за социално осигуряване.“

  Аз не познавам нито една жена, която получава обезщетения от НОИ за повече от две деца. Не за друго, ами защото познатите ми във фертилна възраст имат средно по 0,75 деца. Доколкото има такива жени, които работейки са родили по 3 и повече деца, те са национално богатство. Освен това предполагам, че техните деца не са плод на светото зачатие и в тяхното създаване са заети мъже, които също внасят по 3,5 % осигуровки.

  Да не говорим пък, че има десетки хиляди, които така и така не раждат деца, съвсем не заради загрижеността си за бюджета на НОИ, та ако техните осигуровки за ОЗМ не се използват за насърчаване на раждаемостта, сигурно ще се използват за премии на служителите в НОИ.

  • Alexander Todorov Network Says:

   По първата точка – „европейска осигурителна мисъл“ няма. Всяка държава си има самостоятелна осигурителна система и практически напълно несъвместима с тази на която и да е друга държава от съюза. След като патологичните демагози от лево, десно и средно говорят за „плоски данъци“, не трябва да има изключения за никой. Всички трябва да се облагат по един и същи начин.
   По втора точка – когато свободната професия се осигурява върху реалните доходи, да, винаги може да каже, че са получени 2200 приходи, дори и да са 200, само че разликата ще е, че върху получените приходи се дължи и данък върху дохода. Това ще приравни самоосигуряването на трудовия договор, което е малка крачка срещу злоупотребите, но която не трябва да се подценява
   И трето – малка калкулация – семейството се състои от мъж и жена – 2 броя осигуряващи се. Ако допуснем, че те се осигуряват порядъчно по 40 години непрекъснато – това са 80 години или 960 периода.
   Като 960 периода внасят по 3,5%, това прави 33,6 месеца, в които може да се получава обезщетение за майчинство на 100%. Обаче обезщетението е на 90% от дохода. Това прави 33,6 месеца / 90% = 37.33 месеца получаване на обезщетение.
   3 деца, за които ще се вземат обезщетения по 13,5 месеца всяко прави 40,5 месеца общо получаване на обезщетение на големия размер. Дори и за 3 деца е невъзможно с осигуровката от 3,5% да се изплатят обезщетенията. А да не говорим, че с тази малка осигуровка се покрива и общото заболяване и т.н.

 99. Teodora Says:

  Здравейте, благодаря за публикацията, отдавна се опитвам да изчисля оптималния вариант, но по-скоро съм в категорията с „малко икономическа грамотност“ 🙂 Нищо, не всички могат всичко. Бих искала да ви попитам как стои въпросът с описания от вас вариант, когато има и трудов договор?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, разликата при трудовия договор е, че при осигуряването се дължат допълнителни осигуровки от 0,4-1,1% за трудова злополука и 1% за безработица. Но това е само разходната част. По-лошото е, че приходната ще бъде ударена тъй като обезщетението за майчинство не може да бъде по-голямо от нетната сума, която получава лицето работещо по трудов договор. Така при 2200 лева заплата, за сметка на лицето има:
   – осигуровка за пенсия – 5,7% = 125.40 лева
   – осигуровка за майчинство – 1,4% = 30.80 лева
   – осигуровка за безработица – 0,4% = 8.80 лева
   – осигуровка за финансовите пирамиди ДЗПО 2,2% = 48.40 лева
   – осигуровка за здраве 3,2% = 70.40 лева
   Общо осигуровки 12.90% = 283.80 лева
   Данък върху дохода = 191.62 лева
   Нетна заплата = 1724.58 лева или 78,39% от сумата, на която се осигурява лицето.
   Загубите спрямо варианта самоосигуряване са 1980 лева – 1724,58 = 255.42 лева месечно или за 13,5 месеца това са 3448,17 лева (към тях трябва да се прибавят и допълнителните осигуровки, за които стана дума по-горе)

   • Mary Says:

    Здравейте, към същото питане, ако си продължа работата на ТД, но в същото време реша да се регистрирам и като лице на свободна професия, какво трябва да внасям в крайна сметка, само 8% задължително + 3,5% майчинство или и още нещо? Не целя максимума, но ако реша да се осигурявам допълнително на 1000 лв, самоосигуряване, мога ли да го направя, ако съм и на ТД в същото време (на 600 лв. осиг. доход) и също така за тези примерни 1000 лв. самоосигуряване не трябва ли да имам документ за извършени услуги и от там и допълнителен данък за дохода?

    • Alexander Todorov Network Says:

     Здравейте, ще трябва да се внасят 17,8% за пенсия, 8% за здравно осигуряване, 3,5% за майчинство.
     От 2015 има промяна в закона, с която с годишната данъчна декларация се прави изравняване на дохода на свободните професии. Ако доходите са по-ниски от тези, за които са правени вноски, те ще се възстановят, но и обезщетението за майчинство ще е върхо по-ниския доход

 100. Съдържание на блога | Alexander Todorov Network Says:

  […] Как да получа най-голямо обезщетение за майчинство 50 лева за всяко дете? Реформа на корпоративното подоходно облагане Златно швейцарско правило за пенсиите и други ценности Да приватизираме задължителните частни пенсионни фондове Сектанти за проблемите на пенсионните системи Шарлатаните – задължителни “частни пенсионни фондове” към декември 2012 г. Как ще бъде избягван данъка върху лихвите по депозитите законно (Не)Единното платежно, финансовите пирамиди – задължителни “частни пенсионни фондове” и други измамници Пушенето 2012 Пиявиците – задължителни “частни пенсионни фондове” към септември 2012 г. Как не трябва да се въвежда данък върху лихвите в България Словакия по пътя към свободата от частните “здравни фондове” поробили американците и не само тях Провалите с приватизацията на пенсионната система в Чили и в други държави Данък върху лихвите? Хайде данъчната система да е неутрална когато трябва, и да оказва влияние където трябва Пенсионни реформи – година поредна 2012 Стига механично увеличаване на пенсии Търгашите – отдел Задължителни “частни пенсионни фондове” към юни 2012 г. Върхушката – отдел Задължителни “частни пенсионни фондове” към март 2012 4 за 5, или “Как да получаваме по-голяма от заслуженото пенсия, напълно законно” Повечето унгарци искат да спасят задължителните частни пенсионни фондове? Какво да се прави със сребърния фонд? Финансови пирамиди с държавна принуда – трайни тенденции Закони за бедните във Великобритания Данък принудителни задължителни “частни здравни” финансови пирамиди? Унгария няма да бъде колония Кога ще мога да се пенсионирам? Развитие на социалното осигуряване в САЩ 1211 – Измамата принудителни задължителни “частни пенсионни фондове” Пенсионна възраст 65 = 45% по-висока пенсия Здравно осигуряване в България Подготвят Чехия за разграбване 911 – Къде принудителните задължителни „частни пенсионни фондове“ са инвестирали парите на данъкоплатците Безработица – обезщетения, осигуряване Скритата реклама на принудителните задължителни “частни пенсионни фондове”, чрез насаждане на страх Индекс на Херфиндал-Хиршман (Herfindahl-Hirschman Index – HHI) и принудителните задължителни „частни пенсионни фондове“ Какви пенсии предлага „най-успешната пенсионна система“ в Чили История на първата пенсионна система в Германия от времето на Ото фон Бисмарк И Боливия прекрати схемата със задължителните частни пенсионни фондове Как е възможно да работя повече, а да получавам по-ниска пенсия Докладът на Сър Уилям Беверидж – Social Insurance and Allied Services (Beveridge Report) Кой изпълнява функцията на сервитьорка на принудителните задължителни “частни пенсионни фондове”? Пенсионни „мултифондове“ – оправданието защо парите за пенсия са изчезнали От къде идват дупките в бюджета на НОИ и как да се затворят 911 – Принудителните задължителни “частни пенсионни фондове” пак нанесоха доходност Опит на лобистите за приватизация на социалното осигуряване в САЩ Финансовите пирамиди на Пинера – успех за организаторите на пенсионната система от Чили, измама за цялата планета Промени в пенсионната система на Унгария през 2010-2011 Замразяване на минималния осигурителен доход и други реформи Статистика и прогнози за заместващия доход от пенсия в страните от Европейския съюз Хайде работодателите да плащат изцяло осигуровките за своите служители Какво знаем за задължителните частни пенсионни фондове в България (Анкета) Бъдещето на частните пенсионни фондове – по модела на осигурителния принос Противоконституционничим, а? Принудителни задължителни частни пенсионни фондове Може ли да ми дават допълнително, а да получавам по-малко? (Допълнителни-задължителни “частни пенсионни фондове”) Защо „професионалните частни пенсионни фондове“ прибират парите, а държавата плаща Съвкупната доходност на… Колко струват на България задължителните „частни пенсионни фондове“ Несъстоятелните, дори и на теория – Задължителни “частни пенсионни фондове” Доходност на… (Колко пари ми загуби задължителния ми частен пенсионен фонд) Измамата – задължителни „частни пенсионни фондове“ и „конституционния съд“ Пенсионния модел в Чили vs Модела на осигурителния принос Как да получим най-голяма пенсия (изчисляване размера на пенсията) Как да трупаме осигурителен стаж най-евтино Какво означава нулев естествен прираст за пенсионната система? Защо “национализацията” на допълнително-задължителното пенсионно осигуряване е една много добра идея Големите лобисти в “Кодекса за социално осигуряване” За частен остров в Ада – малките лобисти Нов Кодекс за социално осигуряване – по модела на осигурителния принос Пенсионна система – модел на осигурителния принос Здравна реформа и една реформа на висшето образование Решение на проблемите за местното самоуправление Пушенето Хайде да вдигнем заплатите на държавните служители с 10% Концептуална стратегия за развитие на България Как да се финансира градския транспорт в България за 2% […]


Оставяне на отзив за Mama Отказ

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d блогъра харесват това: