Project 2045 – New Era For Humanity


Locations of visitors to this page
Tyxo.bg counter
Site Meter
Google Analytics Alternative
Clicky

Реклама

Фактури – с ДДС и без ДДС, изисквания към фактурата в България

Тази статия е помощ за всички започващи за първи път бизнес като самоосигуряващи се, малки фирми и т.н., да знаят как да си издадат фактурите порядъчно, без да ги е страх или срам от нещо, да не вкарват в недоумение счетоводителя си, и/или в паника своите клиенти

Минимални изисквания към фактурите в България

По закона за счетоводството, чл. 7, ал. 1 изискванията са фактурата (като документ адресиран към външни лица) да има задължително:
1. наименование (фактура)
2. номер (само арабски цифри от вида 1234567890)
3. дата на издаване
4. име на доставчик и получател
5. адрес на доставчик и получател
6. единен идентификационен код на доставчик и получател
7. предмет и стойностно изражение на съответната операция (какво се продава, колко струва 1 единица, колко като количество се продава, обща сума)

Закона за ДДС добавя още няколко изисквания, като в крайна сметка една изрядна фактура трябва да има задължително следните реквизити:
1. наименование (фактура)
2. номер (пореден 10 цифрен номер със само арабски цифри от вида 1234567890, първата фактура трябва да е с № 0000000001, ако обектите на фирмата са няколко, може фактурите да започват от различен номер, например в обект 1, първата фактура да е 1000000001, в обект 2 – 2000000001 и т.н., но задължително номерата трябва да са поредни и да се следва строга йерархия, ако фирмата издаде всичките 10 милиарда номера фактури, може да се започне отново от № 0000000001, след като се уведоми НАП, в противен случай е недопустимо дублиране на номера)
3. дата на издаване
4. име на доставчик и получател
5. адрес на доставчик и получател
6. единен идентификационен код на доставчик и получател
7. предмет и стойностно изражение на съответната операция (какво се продава, колко струва 1 единица без ДДС, колко като количество се продава, обща сума)
8. регистрационен номер по ДДС на доставчика (ако е регистриран по ДДС)
9. регистрационен номер по ДДС на получателя (ако е регистриран по ДДС)
10. дата на доставката, или дата, на която е получено плащането по фактурата
11. данъчна основа на доставката (това е общата сума на всички стоки и услуги от фактурата без ДДС)
12. данъчна ставка (може да е 0%, 9% или в най-честия случай 20%)
13. ако данъчната ставка е различна от 20%, трябва да се напише основанието за прилагане на друга ставка (например ако доставчика не е регистриран по ДДС, на отделен ред трябва да се запише: нещо от рода на „Неначислен ДДС съгласно чл. 113, ал. 9 от ЗДДС“)
14. размер на ДДС (равен е на данъчната основа умножена по данъчната ставка, или ако данъчната основа е 100 лева, а данъчната ставка 20%, то размера на ДДС е 20 лева)
15. сума за плащане
16. само ако се доставя ново превозно средство в страна от ЕС, обстоятелствата, които определят това превозно средство като ново

Ако някой търси реквизит от рода на подпис или печат, да не се учудва, че няма да намери – нито подписите, нито печатите, нито имена на съставител или получател са задължителни за фактурата от няколко години вече.

Образци на фактура

Фактура издадена от (физическо (самоосигуряващо се, ЕТ) или юридическо) лице, което не е регистрирано по ДДС

Фактура с 20% данъчна ставка (най-често срещаната) издадена от (физическо (самоосигуряващо се, ЕТ) или юридическо) лице, което е регистрирано по ДДС

Фактура издадена от регистрирано по ДДС лице за доставки на услуги в чужбина

По така разположения начин на реквизитите, от 1 лист хартия А4 формат могат да се произведат 2 фактури (с мисъл за опазването на природата, разпечатвайте фактурите на хартия само при поискване от капризни данъчни служители или от клиенти с повече претенции)

Locations of visitors to this page
Tyxo.bg counter
Site Meter
Google Analytics Alternative
Clicky

Граждански договор със самоосигуряващо се лице (свободна професия)

В настоящото няма информация за това какво е граждански договор, как трябва да се сключва, как не трябва да се сключва и т.н., а само ще се изведат разликите при отчитането на граждански договор със самоосигуряващо се лице и с такова лице, което не се самоосигурява (общия случай).

Първо общия случай – за да се признаят разходите по гражданския договор на съответната организация са необходими:
– изрядно написан граждански договор (виж реквизитите в ЗЗД)
– приемо-предавателен протокол за извършената работа
– документ за извършен банков превод на хонорара или касов ордер
– на лицето, което не е самоосигуряващо се издава служебна бележка за изплатени суми и удържани данъци

При гражданския договор със самоосигуряващо се лице, необходимите документи за признаване разходите са:
– изрядно написан граждански договор (виж реквизитите в ЗЗД)
– приемо-предавателен протокол за извършената работа
– документ за извършен банков превод на хонорара или касов ордер
– декларация в писмена форма от самоосигуряващото се лице, че е в това си качество през съответния период
– фактура от самоосигуряващото се лице

Както се вижда разликата между граждански договор със самоосигуряващо се лице и общия случай е, че първо самоосигуряващото се лице трябва да декларира в свободен текст и писмена форма, че е самоосигуряващо се. Смисълът на това нещо е, че работодателят трябва да има документ, който да оправдае защо не е удържал данък върху дохода и осигуровки на лицето. Самоосигуряващото се лице трябва да предостави фактура за извършената изработка/услуга. На практика гражданския договор със самоосигуряващо се лице и друга организация е все едно договор между 2 фирми, които имат ЕИК, които могат да имат и ДДС регистрация.

Примери за облагането с осигуровки и ДОД при граждански договор на стойност 1000 лева през 2012 г. в България

Пример 1 – граждански договор с лице родено след 1959 г., което е насилено от държавата да участва в схемата ДЗПО, и което не се самоосигурява и няма други доходи през месеца – това е общия случай, при който работодателя трябва да удържи осигуровки и ДОД от хонорара на наетия, както и да внесе допълнителни осигуровки за сметка на работодателя. При хонорар за 1000 лева:
– Хонорар = 1000 лева
– Нормативно признати разходи 25% = 250 лева
– Осигурителен доход = 750 лева
– Осигуровка за пенсия за сметка на наетото лице – 5,7% от 750 лева = 42,75 лева
ДЗПО за сметка на наетото лице – 2,2% от 750 лева = 16,50 лева
– Здравно осигуряване за сметка на наетото лице – 3,2% от 750 лева = 24 лева
– Общо осигуровки за сметка на наетото лице – 11,1% от 750 лева = 83,25 лева
– Облагаем доход = 750 – 83,25 лева = 666,75 лева
– Данък върху дохода – 10% от 666,75 лева = 66,68 лева
– Сума за получаване от наетото лице = 1000 лева – 83,25 – 66,68 = 850,07 лева

– Осигуровки за пенсия за сметка на работодател – 7,1% от 750 лева = 53,25 лева
ДЗПО за сметка на работодател – 2,8% от 750 лева = 21 лева
– Здравно осигуряване за сметка на работодател – 4,8% от 750 лева = 36 лева

Общо разходи за работодателя по договора = 1000 лева + 110,25 осигуровки = 1110,25 лева
Работодателя е длъжен да издаде служебна бележка на наетото лице, което не се самоосигурява

Пример 2 – граждански договор с лице родено след 1959 г., което е насилено от държавата да участва в схемата ДЗПО, и което се самоосигурява
– Хонорар = 1000 лева
– Сума по фактура = 1000 лева
– Сума за получаване от самоосигуряващото се лице = 1000 лева
Общо разходи за работодателя по договора = 1000 лева
Самоосигуряващото се лице носи отговорност само да си внесе дължимия данък върху дохода и осигуровки (виж повече за данъците при самоосигуряващите се лица). Ангажимента на работодателя свършва с изплащането на сумата по фактурата, като до 30 април на следващата година всички хонорари изплатени по граждански договори трябва да се декларират

Виж още:
Регистрация на самоосигуряващо се лице (свободна професия)
Осигуровки и други данъци на самоосигуряващо се лице (свободна професия)

Locations of visitors to this page
Tyxo.bg counter
Site Meter
Google Analytics Alternative
Clicky