Облагане с патентен данък

Облагане с патентен данък

Съдържание

Кой се облага с патентен данък?

Какво печели лицето като го облагат с патентен данък?

Може ли ЕООД, ООД или друго дружество да се облага с патентен данък?

Кога се губи правото за облагане с патентен данък?

Какъв е размера на патентния данък и кой го определя?

Какво става ако се извършват повече от 1 патентни дейности или в повече от 1 обект?

Облекчения при облагането с патентен данък

Деклариране на обстоятелствата свързани с патентния данък

Къде се подават декларациите?

Кога и как се внася патентния данък?

Отстъпки при предплащане на данъка за цялата година

Видове патентни дейности и годишни размери на данъка

Патентен данък в Столична община

 

Кой се облага с патентен данък?

Съгласно Закона за местните данъци и такси, с патентен данък се облагат физическите лица (свободни професии и еднолични търговци), които извършват патентни дейности по списък (виж списъка в края на статията) и ако:

 1. Оборотът им за предходната година не превишава 50 000 лева и
 2. Лицето не е регистрирано по ДДС (регистрацията за ВОП по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от ЗДДС не се брои)

Какво печели лицето като го облагат с патентен данък?

Не се облага с данък върху доходите на физическите лица. При ЕТ данъкът е в размер на 15% от печалбата. При значителен приход (но не повече от 50000 на година) и малко разходи, облагането с патентен данък може да се окаже много изгодно.

Може ли ЕООД, ООД или друго дружество да се облага с патентен данък?

Не, с патентен данък могат да се облагат единствено еднолични търговци и самоосигуряващи се лица (свободни професии).

Кога се губи правото за облагане с патентен данък?

Ако лицето се регистрира по ДДС за текущата година ще се облага по общия ред на закона за данъците върху доходите на физическите лица. Патентен данък ще се дължи до края на тримесечието, в което лицето се е регистрирало, а внесения патентен данък ще се приспадне при плащането на годишния данък върху доходите.

Лицето може да поиска от общината удостоверение за дължимия патентен данък, което се издава безплатно.

Дори и през годината лицето да се дерегистрира по ДДС, то ще бъде обложено за годината с данък върху дохода по ЗДДФЛ.

Какъв е размера на патентния данък и кой го определя?

Патентния данък се определя от общинския съвет на съответната община в зависимост от местонахождението на обекта, където се провежда дейността. Ако патентната дейност не се извършва в обект или от постоянно място, за целите на определяне на данъка за местонахождение на обекта се смята постоянния адрес на лицето.

Какво става ако се извършват повече от 1 патентни дейности или в повече от 1 обект?

Патентния данък се дължи за всяка дейност по отделно. Ако се осъществява патентна дейност в повече от 1 обект, тогава данъка се дължи за всеки обект поотделно.

Ако патентната дейност започва или спира в рамките на годината (с изключение на местата за настаняване, хранене и развлечения), тогава данъкът се определя пропорционално на броя тримесечия, в които е извършвана дейността, включително тримесечията, в които дейността е започнала или прекратена.

Ако в един обект едновременно се извършва едновременно двете различни дейности „Търговия на дребно до 100 кв.м нетна търговска площ на обекта“ и „Продажба на вестници, списания, българска и преводна литература“, патентен данък се дължи само за търговия на дребно до 100 кв. м..

Ако в течение на годината се промени обстоятелство свързано с определяне на данъка, тогава до края на годината данъка се определя според новото обстоятелство, включително за тримесечието на промяната (не важи за местата за настаняване, хранене и развлечения)

Облекчения при облагането с патентен данък

Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък могат да ползват облекчения в следната последователност:

 1. Лицата с поне 50% увреждания могат да ползват 50% намаление на патентния данък, ако извършват дейността лично и не наемат други хора за тази дейност през цялата данъчна година (дори и през годината да изтече срока, за който е определена неработоспособността, или неработоспособността да настъпи по време на годината, лицето има право да ползва облекчение за цялата година)
 2. Ако лицето извършва с личен труд два или три вида патентни дейности през годината, заплаща патентен данък само за тази, която е в най-висок размер. За извършване на повече от 3 дейности облекчението не се прилага.
 3. Лицата, които са пенсионери, извършват дейността лично, не наемат други работници през цялата година, и извършват някоя от следните дейности (Дърводелски услуги; Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги; Обущарски и шапкарски услуги; Металообработващи услуги; Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги; Машинописни и/или копирни услуги; Козметични услуги, поставяне на татуировки; Маникюр, педикюр; Часовникарски услуги; Тапицерски услуги; Ремонт на електро- и водопроводни инсталации; Стъкларски услуги; Поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, климатици, ремонт на музикални инструменти; Фотографски услуги; Санитарни възли, наети под аренда; Ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт на шевни машини; Ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди, коминочистачни услуги; Продажба на вестници, списания, българска и преводна литература), могат да ползват 50% намаление на патентния данък
 4. Лицата, които ползват работно място за обучение на чираци по смисъла на закона за занаятите, и извършват Бръснарски и фризьорски услуги или ветеринарно-фризьорски услуги, заплащат 50% от определения патентен данък за съответното работно място. За да се ползва намалението към декларацията по образец свързана с патентния данък трябва да се приложи копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от регионалната занаятчийска камара.

Деклариране на обстоятелствата свързани с патентния данък

Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, декларират обстоятелствата до 31 януари. Ако дейността започва след тази дата, декларацията се подава преди да започне дейността.

При каквито и да е промени в обстоятелствата свързани с определянето на данъка, в 7 дневен срок от промяната трябва да се подаде декларация. Ако се прехвърля предприятие на едноличен търговец, декларация трябва да се подаде и от двете страни участници по сделката.

Ако лицето се регистрира по ДДС, декларация трябва да се подаде до края на месеца следващ месеца, в който е направена регистрацията или лицето е направило оборот над 50000 лева, за което подлежи на задължителна регистрация по ДДС.

Къде се подават декларациите?

В общината където се намира обектът, където се извършва патентна дейност, а ако няма обект, по постоянния адрес на лицето.

Ако данъчната декларация на чуждестранно лице се извършва чрез пълномощник с постоянен адрес в страната, декларацията се подава в общината, където е постоянния адрес на пълномощника. Във всички останали случаи декларацията се подава в Столична община.

Приема се, че дейността не се извършва от постоянно място, когато промяната през годината на местонахождението на обекта, от който се извършва дейността, води до промяна в размера на данъка.

Кога и как се внася патентния данък?

Патентния данък се внася на 4 равни вноски:

 1. За първото тримесечие – до 31 януари
 2. За второто – до 30 април
 3. За третото – до 31 юли
 4. За четвъртото – до 31 октомври

Ако възникне задължение за внасяне на патентен данък през годината, дължимата част от данъка за текущото тримесечие се внася в 7 дневен срок от подаване на данъчната декларация, а ако не е подадена в 7 дневен срок от крайния срок за подаването й.

Патентния данък се внася в общината, където се намира обектът, в който се извършва патентната дейност (или ако няма обект в общината по постоянен обект на лицето). Ако данъкът се плаща от името на чуждестранно лице чрез пълномощник, тогава се внася по постоянен адрес на пълномощника. Във всички останали случаи данъкът се внася в Столична община.

Отстъпки при предплащане на данъка за цялата година

Лицата, които до 31 януари на съответната година подадат декларация и заплатят съответния данък за цялата година, ползват отстъпка от 5%.

Видове патентни дейности и годишни размери на данъка

 1. Средства за подслон и места за настаняване с не повече от 20 стаи – данъкът се определя за стая според местонахождението на обекта: 1 и 2 звезди – от 25 до 250 лв.
 2. Заведения за хранене и развлечения – данъкът се определя за място за консумация, включително на открити площи, или за обект, според местонахождението на обекта:
  1. Ресторанти: 1-2 звезди – от 1 до 35 лв.; 3 звезди – от 6 до 60 лв.
  2. Заведения за бързо обслужване: 1-2 звезди – от 1 до 20 лв.; 3 звезди – от 3 до 35 лв.
  3. Питейни заведения с изключение на бюфети, каравани и павилиони: 1-2 звезди – от 1 до 20 лв.; 3 звезди – от 2 до 35 лв.
  4. Кафе-сладкарници: 1-2 звезди – от 1 до 20 лв.; 3 звезди – от 3 до 50 лв.
  5. Барове: дневни – 2 звезди (от 3 до 50 лв.), 3 звезди (от 10 до 84 лв.); нощни – 2 звезди (от 5 до 63 лв.), 3 звезди (от 20 до 98 лв.)
  6. Бюфети, каравани и павилиони – за обект от 75 до 500 лв.
 3. Търговия на дребно до 100 кв.м нетна търговска площ на обекта – данъкът се определя за 1 кв. м нетна търговска площ според местонахождението на обекта: от 2 до 20 лв.
 4. Платени паркинги – данъкът се определя за място за паркиране според местонахождението на обекта: от 5 до 200 лв.
 5. Дърводелски услуги – данъкът се определя според местонахождението на обекта: от 50 до 780 лв.
 6. Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги – данъкът се определя според местонахождението на обекта: от 40 до 840 лв.
 7. Търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали – данъкът се определя според местонахождението на обекта: от 500 до 2500 лв.
 8. Обущарски и шапкарски услуги – данъкът се определя според местонахождението на обекта: от 40 до 120 лв.
 9. Металообработващи услуги – данъкът се определя според местонахождението на обекта: от 100 до 910 лв.
 10. Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги – данъкът се определя за работно място според местонахождението на обекта: от 60 до 840 лв.
 11. Машинописни и/или копирни услуги – данъкът се определя на брой устройство според местонахождението на обекта: от 180 до 594 лв.
 12. Козметични услуги, поставяне на татуировки – данъкът се определя за работно място според местонахождението на обекта: от 130 до 900 лв.
 13. Маникюр, педикюр – данъкът се определя за работно място според местонахождението на обекта: от 60 до 420 лв.
 14. Часовникарски услуги – данъкът се определя според местонахождението на обекта: от 60 до 390 лв.
 15. Тапицерски услуги – данъкът се определя според местонахождението на обекта: от 180 до 520 лв.
 16. Автомивки; ремонт, регулиране и балансиране на гуми – данъкът се определя според местонахождението на обекта: от 190 до 1200 лв.
 17. Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги по техническото обслужване и ремонта на моторни превозни средства – данъкът се определя според местонахождението на обекта: от 280 до 1900 лв.
 18. Ремонт на електро- и водопроводни инсталации – данъкът се определя според местонахождението на обекта: от 100 до 560 лв.
 19. Стъкларски услуги – данъкът се определя според местонахождението на обекта: от 100 до 700 лв.
 20. Поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, климатици, ремонт на музикални инструменти – данъкът се определя според местонахождението на обекта: от 47 до 980 лв.
 21. Отдаване на видеокасети или записи на електронен носител под наем – данъкът се определя според местонахождението на обекта: от 300 до 3250 лв.
 22. Компаньонки и компаньони – данъкът се определя според местонахождението на обекта: от 3000 до 6440 лв.
 23. Масажистки и масажисти – данъкът се определя според местонахождението на обекта: от 500 до 1680 лв.
 24. Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти – данъкът се определя според местонахождението на обекта: от 2000 до 5600 лв.
 25. Фотографски услуги – данъкът се определя според местонахождението на обекта: от 200 до 1040 лв.
 26. Посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти – данъкът се определя според местонахождението на обекта: от 100 до 3500 лв.
 27. Санитарни възли, наети под аренда – данъкът се определя според местонахождението на обекта: от 150 до 420 лв.
 28. Ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт на шевни машини – данъкът се определя според местонахождението на обекта: от 50 до 198 лв.
 29. Ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди, коминочистачни услуги – данъкът се определя според местонахождението на обекта: от 50 до 98 лв.
 30. Заложни къщи: от 3000 до 28 000 лв.
 31. Продажба на вестници, списания, българска и преводна литература – данъкът се определя според местонахождението на обекта: от 30 до 260 лв.
 32. Ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника (копирни апарати, факс апарати, принтери и други) – данъкът се определя според местонахождението на обекта: от 300 до 1300 лв.
 33. Игри с развлекателен или спортен характер – данъкът се определя за брой съоръжения според местонахождението на обекта:
  1. развлекателни игрални автомати и други игри, функциониращи с монета или жетон: от 100 до 198 лв.
  2. минифутбол, тенис на маса, хвърляне на стрели, пейнтбол и спийдбол, минибаскетбол, бридж, табла: от 8 до 26 лв.
  3. зали за боулинг и кегелбан – за игрален коридор, и билярд – за маса: от 40 до 140 лв.
 34. Фитнес центрове и спортни зали – данъкът се определя според местонахождението на обекта: от 1,50 до 4 лв. за 1 кв. м и от 300 до 840 лв. за един фитнес уред
 35. Химическо чистене, пране и гладене – данъкът се определя на брой съоръжения според местонахождението на обекта: от 133 до 440 лв.
 36. Мелничарски услуги:
  1. мелници за брашно – от 18 до 36 лв. на линеен сантиметър от дължината на млевната линия;
  2. мелници за фураж стационарни – от 600 до 1200 лв.
 37. Услуги с атрактивен характер:
  1. Корабчета – от 750 до 1500 лв. на брой;
  2. Лодки – от 450 до 900 лв. на брой;
  3. Яхти – от 900 до 1800 лв. на брой;
  4. Джетове – от 900 до 1800 лв. на брой;
  5. Влакчета – от 30 до 60 лв. на място;
  6. Файтони – от 75 до 150 лв. на място;
  7. Водни ски, водни планери и сърфове, водни колела, включително надуваеми, водни увеселения – от 150 до 300 лв. на брой оборудване;
  8. Зимни ски (включително ски екипировка), зимни кънки, сноубордове, шейни – от 150 до 300 лв. на брой оборудване;
  9. Въртележки, виенски колела, блъскащи се колички, велосипеди и рикши – от 150 до 300 лв. на място;
  10. Детски колички и моторчета – от 150 до 300 лв. на брой;
  11. Стрелбища – от 300 до 600 лв. на брой
 38. Обучение на водачи на моторни превозни средства – данъкът се определя за брой моторно превозно средство в следните размери:
  1. мотопеди, мотоциклети – от 200 до 475 лв.
  2. други МПС – от 400 до 950 лв.
 39. Услуги „Пътна помощ“ на пътни превозни средства – от 2000 до 4000 лв. за брой моторно превозно средство.
 40. Услуги със земеделска и горска техника – данъкът се определя за брой техника, както следва:
  1. комбайн – от 330 до 660 лв.;
  2. трактори, тракторни ремаркета, самоходни шасита и други самоходни и самодвижещи се машини – от 110 до 220 лв.;
  3. прикачни, навесни и стационарни машини – от 11 до 22 лв.

Патентен данък в Столична община

Виж наредбата тук

Locations of visitors to this page
Tyxo.bg counter
Site Meter
Google Analytics Alternative
Clicky

Реклама

87 коментара to “Облагане с патентен данък”

 1. Гери Says:

  Здравейте, поздравления за чудесният и полезен блог.
  Предстои ми да регистрирам ЕООД с редица дейности. Имам ли право чрез него да извършвам и дейност която принципно се води патентна или ще дължа допълнително патентен данък само за тази дейност?
  Благодаря!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, дружествата нямат опцията да се облагат алтернативно с патентен данък и са по общия ред на ЗКПО

 2. Емилия Павлова Says:

  Здравейте, Аз съм фотограф .За да извършвам тази дейност освен патент какво друго е необходимо ?

 3. Милен Живков Says:

  Здравейте, имам ЕТ, което извършва таксиметрова дейност. Въпросът ми е какви деклараций за патентния данък трябва да подам, каде и кога? И трябва ли да подавам данъчна декларация за общ доход и годишен финансов отчет? Благодаря предварително.

 4. Никола Says:

  Здравейте.Пенсионер съм и съм инвалид със 78% инвалидност.Мога ли да ремонтирам велосипеди като физическо лице.

 5. Ивелина Спасова Says:

  Първо искам да благодаря за информацията, която давате на хората и отделяте от времето си, за да им помогнете.
  И аз имам едно питане, съпругът ми иска да работи на патент в ателие за услуги (обущар и смяна на батерии), има добър опит придобит във фирмата която работеше, но няма документ от занаятчийската камара. Дали ще му разрешат от общината да работи на патент без този документ ?
  Сърдечно благодаря!

 6. Саня Says:

  Здравейте!
  Прочетох коментара малко по-горе за откриване на музикална школа и това, че ако няма да е в сивия сектор, трябва да се регистрирам като лице със свободна професия.
  Въпросът ми е: Работя по трудов договор на 8 часа, където съм си осигурена, в такъв случай мога ли да се регистрирам като Лице със свободна професия и да открия музикална школа (предвиждам минимални приходи).Трябва ли да плащам осигуровки за часовете допълнителна работа с школата?
  Благодаря!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, ако от трудовия договор доходите са под 2600 лева на месец, ще трябва да се внасят осигуровки и за свободната професия

 7. Снежана Says:

  Здравейте!Имам желание да регистрирам фирма но не зная под каква точно форма да бъде!Става дума за следното-ще предлагам шивашки услуги,но в същото време желая да имам право и на производство,макар и в минимално за сега количество,което ще е обвързано с продажбата му!Въпросът ми е следния-Възможно ли е това да се случи в рамките на ЕТ?Не зная дали под такава форма имам право на производство!Ще Ви бъда благодарна да ми помогнете да се ориентирам!Благодаря предварително!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, няма проблем да се прави това с ЕТ, но почти всички ползват ЕООД, за да избегнат неограничената отговорност на едноличния търговец

 8. Галя Says:

  Здравейте. Имам въпрос : ЕТ на лице с ТЕЛК – осигуряването е само здравно , дейността е по патент , няма наети лица на тд , подава ли декларация по чл. 55 , и внася ли дод ? Ако можете да отговорите ще съм благодарна !

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, ако лицето плаща патентен данък, тогава е освободено от данъка върху дохода, стига да не мине 50000 лева оборот и да подлежи на регистрация по ЗДДС

 9. Василена Says:

  Здравейте
  Работя като маникюристка и се самоосигорявам като свободна професоя и плащам патентен данък. Трябват ли ми касов апарат или фактири?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, тази професия не попада в списъка със занаятите и би трябвало да е освободена от задължението за ползване на касов апарат: http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135184905
   За фактурите ако клиента поиска фактура, трябва да се издаде

 10. Димитър Пеев Димитров Says:

  Майка ми е пенсионер и е ЕТ,като не е регистрирана по ДДС.
  Няма наети служители и само тя работи във фирмата си/държи под наем магазинче/.Плаща патентен данък 560 лв. и си плаща само здравна осигуровка върху 420лв.
  За 2014г.оборота и е 32000,разходи-25000,печалба 7000
  Трябва ли да плати данък за този приход?

 11. Zoya Says:

  Здравейте, г-н Тодоров! Бих искала да Ви попитам трябва ли да имам фирма и трябва ли да правя някакви регистрации някъде, например в НАПОО, за да открия астрологична школа. Бих искала да издавам и удостоверения за завършен курс на обучение. Достатъчна ли е регистрация с личен булстат? Благодаря предварително!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, най-добре да се попита в министерство на образованието дали изобщо съществува диплома или сертификат, който да може да се издава в тази област. http://www.mon.bg

 12. Мариана Says:

  Здравейте,
  Надявам се, че поглеждате въпросите от време не време:-)
  В момента съм трайно безработна, плащам си само ЗО.
  Имам предложение за изпълнение на една шивашка поръчка, за която ще ми платят условно 2000 лв.
  Поръчката ще е еднократна, но ми искат фактура.*
  Предвид това, че обмислям вариант, в който да си плащам осигуровки за пенсия, има ли резон регистрацията ми като лице, упражняващо свободна професия и заплащане на патентен данък.
  Какви са позитивите и негативите?
  (Как би се отнесла НАП към декларации с нулеви приходи? И може ли, въобще, да бъде направено? Смисълът е това да продължи с години, заради пенсионната осигуровка, но дейност не възнамерявам да упражнявам, освен ако не възниква нещо епизодично)

  *Ако правилно съм разбрала, в такъв случай не се изисква касов апарат, а се издава само фактура? Необходима ли е да бъде прикрепена и бележка от ръчен кочан?

  Дано да разбрахте въпросите ми, защото на мен не са ми достатъчно ясни:-)

  Поздрави

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, стига да не е занаят самоосигуряващите се лица не са длъжни да имат касов апарат. Ако самоосигуряващият се няма никакви доходи, да, подозрително би било да си плаща осигуровките, но винаги може да се каже, че някой от семейството помага. Все пак най-евтиния вариант за самоосигуряване струва малко над 100 лева месечно и се включват и пенсионни и здравни осигуровки

 13. Дияна Says:

  Здравейте, бих искала да наема зала и да преподавам танци на деца срещу заплащане. Цял живот се занимавам с това, но нямам определено образовавие или дипломи за да регистрирам БУЛСТАТ… Как законно може да се случи това?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, в такъв случай законния начин е да се регистрира ЕООД и през фирмата да се извършва дейността

 14. Деница Says:

  Здравейте
  Това най-вероятно не е правилният форум, но не мога да открия друг относно патенти. Въпросът ми е – като частно лице съм направила дизайн на бижута и искам да го дам за изработка, но искам да съм сигурна, че ще е уникат и фирмата която го изработва няма да направи още 5 такива. Трябва ли да взема патент и ако да, как става това?
  Предварително благодаря
  Деница

 15. Мирела Says:

  Здравейте!
  Имам ЕООД. Може би тук не е мястото да питам за това, но попаднах на този блог и може би ще ми помогнете с информация. Бих искала да отворя център за дейности свързани със здравословен живот – йога практики, масаж, но и търговия с лечебна козметика, продукти за здравето, книги, масла, напитки, дрехи…
  Смятам да наема подходящо помещение. Как да го регистрирам, за да осъвместя всички дейности? И има ли форма да осъществя идеята си без да сменям предназначение? Найподходящите помещения са със статут офис.
  Мирела Величкова

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, ЕООД формата няма проблем да съвместява всички дейности, само трябва да се провери дали за някои от тях не са необходими и допълнителни лицензи

 16. Красимира Says:

  Добър ден,

  Каква фирма препоръчвате (ЕТ, ЕООД или ООД) при положение, че физическо лице първоначално иска да си внася осигуровки за предстоящо майчинство (тоест осигуряване като СОЛ до достигане на осиг.стаж от 12 месеца) при положение, че то няма регистрирани недвижими / движими имоти на свое име, има възможност да сключва застраховки (постъпления по банкова сметка от Застр.дружество), но желае да посочи предмет на дейност: услуги по управление на имоти, отдаване на автомобили под наем, консултански услуги, посредничество при покупко-продажба на недвижими имоти (дейности който може да развива на по късен етап)?

  1. ЕТ: Като плюс за ЕТ виждам, че то не се нуждае от прокурист при излизане в майчинство и фирмата може да продължи да функционира. Целта е лицето да може да продължи да сключва застраховки. Плюс тука е липса на касов апарат като начало. Като минус виждам, че за посредничество с недвижими имоти се иска патент, ако се предлага такава услуга на по късен етап.

  2. ЕООД: Минус: Прокурист при излизане в майчинство и продължаване дейността на фирмата. Какви са вариантите за избягване назначаване на прокурист на ТД / МОД (където осигуровките са на висок праг) което би обезмислило осигуровките като СОЛ на праг 420 лева? Наличие на 2 собственик / управител – пенсионер на капитала, който не участва в управлението на ЕООД. Така както разбирам, той не би трябвало да се осигурява като СОЛ, защото ще е само съдружник и само ще участва, ако има девидент? Това така ли е, ако той е вписан като 50% собственик на капитала в ТР и 2-мата собственици управляват поотделно? Идеята е, ако единия собственик, който се осигурява като СОЛ (123,06 лв. ) и управлява дружествотос полагане на личен труд безвъзмездно, излезе в майчинство, то управлението да премине в 2 собственик, като той ще се осигурява като СОЛ, но ще плаща само здравни (33,60 лв) като пенсионер, за да не спира ЕООД дейност?

  3. Каква е ролята на търговския пълномощник в горепосочената ситуация?

  4. Ако имаме 2-ма собственика на капитала, и двамата управляват поотделно, и са вписани в ТР, то тогава трябва да се регистрира ООД? При кои положения единия собственик, който няма да извършва никаква дейност в фирмата, може да не плаща осигуровки?

  Надявам, се да коментирате дадените ситуации?

  Поздрави

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, ЕТ почти никой не ползва поради неограничената отговорност, която се носи, затова най-популярната форма е ЕООД. За случая обаче може би едно ООД, при което съдружника (роднина) има 1% дял, и който ще поеме управлението по време на майчинството, изглежда добър вариант. Не се дължат осигуровки от съдружник, ако не извършва дейност във фирмата или дохода му от други места е 2600 или повече лева месечно

 17. ДАРИНКА БЕНЧЕВА Says:

  ЗДРАВЕЙТЕ, МОЯТ ВЪПРОС Е:ЙОГА ИНСТРУКТОР, РЕГИСТРИРАН НА СВОБОДНА ПРОФЕСИЯ ПО БУЛСТАТ ДЪЛЖИ ЛИ ПАТЕНТЕН ДАНЪК? ДЪЛЖИ ЛИ АВАНСОВ ДОД И ИЗОБЩО КАКВИ ДАНЪЦИ ДЪЛЖИ?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, ако дейността попада в Закона за местните данъци и такси (списъка го има в статията), то ще трябва да се облага с патентен данък, освен ако не се регистрира някакво дружество и през него да се извършва. Ако не попада в списъка, тогава свободните професии са длъжни да правят авансови вноски за данък върху дохода на всяко тримесечие. Повече информация тук: https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2012/04/21/freelancer-taxes/

   • Аделина Says:

    Здравейте, работя в Местни данъци в малка община , няма на кой да разчитам за компетентен отговор , но това е друг въпрос.
    Интересува ме ако фирма ЕТ „Х “ има два обекта : 1. Стоки за дома и 2 . Стоки за дома в две помещения далеч едно от друго ,собственика на фирмата си работи в единия обект и има ТЕЛК, а в другия обект работи съпругата като нает работник. Може ли да се ползва облекчение за единия обект в който собственика работи лично и е с ТЕЛК , а за другия където съпругата работи като работник да се плаща в пълен размер ? Или щом ЕТ има наети работници по принцип отпада цялото облекчение ? Кое е правилно ! Благодаря ! Моля за отговора да пуснете на adida_p@abv.bg ,а не тук, че не влизам редовно.
    Благодаря !!!

    • Alexander Todorov Network Says:

     Здравейте, ако има наети лица, отпада облекчението. Освен това трябва да се види точно каква дейност ще се извършва и дали попада в обхвата на облагане с патентен данък. Ако този вариант не е изгоден, може да се регистрира ЕООД. Там няма облагане с патентен данък и се облага печалбата на фирмата

     • sasha Says:

      Цялата сума за патент ли дължа за годината при положение че затварям фирмата март месец.Благодаря предварително за отговора

      • Alexander Todorov Network Says:

       Здравейте, би трябвало да е само за първото тримесечие, но за всеки случай трябва да се провери в общината

 18. Emil Mitev Says:

  Здравейте.
  Възможно ли е да работя на ТД и да бъда осигуряван от работодателя си, а паралелно с това да развивам дейност в областта фотография, като си плащам патентен данък или трябва да се самоосигурявам?
  Благодаря за отделеното време!

 19. Mila Says:

  Здравейте, бих искала да се занимавам с производство и търговия на художествени изделия – гривни,бижута, тъкани изделия, керамика, като в момента ще избера мобилен вариант за продажбата. Имам диплома за керамик. Въпросите са ми: 1.Дали е възможно да го правя като свободна професия, 2. Мога ли да извършвам патентна дейност и коя е най-подходящата – производсво, или търговия до 100 см2; 3. В момента работя на трудов договор, възможно ли е да комбинирам двете неща.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, има ли елемент на търговия, тогава трябва задължително да се регистрира фирма. Желателно е да е от типа ЕООД или ООД и ЕТ да се избягва. При регистрацията на ЕООД или ООД не се дължат никакви патентни данъци

 20. Николай Николов Says:

  Г-н Тодоров, доста обширна и полезна информация за хора на които тази материя е чужда. Занимавам се с дърводелство, понеже работилницата ми е на село, къде трябва да посоча адрес? Учатието ми е на 100% с личен труд, а за изработката на едни щайги за декорация клиентката иска данъчна фактура, може ли да се избегне това и да удовлетворява и двете страни съвместната ни работа? Благодаря предварително. С уважение: Николай Николов

  • Alexander Todorov Network Says:

   Свободните професии посочват адреса по лична карта при регистрацията си. За целите на облагането с патентен данък обаче, ако дейността попада в обхвата, то това трябва да се декларира в общината където се намира обектът, където се извършва патентна дейност, а ако няма обект, по постоянния адрес на лицето.

 21. Илко Says:

  Здравейте, блогът ви е чудесен и много полезен. Надявам се да помогнете и на мен.
  Искам да се регистрирам като свободна професия, но имам идея да направя нещо като кръжок/извънкласна дейност „От нищо -нещо“ за деца от 5-10г., която да упражнявам в училищата или детските градини, срещу определена такса. Може да наема и специално помещение за целта. Достатъчно ли е да съм свободна професия, тъй като не видях тази дейност в списъка с патентните данъци горе. Имате ли представа, дали ще са ми необходими някакви допълнителни разрешителни за това, че се занимавам с деца. Имам висше „Социални дейности“. Благодаря предварително.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, ако дейността ще е нещо от рода на „частни уроци“, не би трябвало да има проблем да се извършва като свободна професия. Стига от МОН да не са измислили и за това някакъв режим, не би трябвало да има нужда от допълнителни разрешителни

 22. Дари-Доби-Алекс Рахневи Says:

  Здравейте , искам да ви попитам , как бихте ме посъветвали ЕТ или ЕООД .
  Ще отваряме баничарница , но имаме имущество което можем да изгубим ппри фалит и т.н. но чета ,че счетоводството при ЕТ е по евтино , а като за начало 2 месеца наема ще ние е долу горе ок после ще очакваме да ни го вдигнат и търсим по евтин вариант , какви данъци се плащат при ЕТ и какви при ЕООД, ще ни се наложи да издаваме фактури а може ли без да сме на ДДС. Ако сме ЕООД как е с ДДС-то. А то всъщност е 20% от издадена фактура ли е или върху всичко дори и върху касовите бележки.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, ЕООД-то е с незначително по-висока еднократна такса за регистрация, но може да спести много неприятности в бъдеще поради ограничената отговорност на собствениците си.
   Регистрацията по ЗДДС по всякакъв начин би трябвало да се избягва, стига приходите да не са за над 50 хиляди годишно или ако се търгува значително с контрагенти регистрирани по ЗДДС.
   Направи ли се регистрация по ЗДДС, ако стоката, която се продава е струвала 100 лева, сега ще трябва да струва 120, като 20 трябва да се внасят в бюджета

 23. Виолета Says:

  Здравейте,
  Каква трябва да е фирмата(ЕТ, ООД или ЕООД) за отваряне на фитнес зала? Как би било по изгодно да е: на патент или по ДДС, при условие, че се плаща патент за всеки уред?
  Благодаря

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, зависи от приходите и от разходите на фирмата. ЕТ във всеки случай не се препоръчва за извършване на дейност, защото се носи отговорност с цялото имущество на собственика

 24. светла илиева Says:

  Здравейте господин Тодоров,дъщеря ми е регистрирана като маникюристка на свободна професия.Работи в едно помещение с една фризьорка и една търговка на професионални продукти за коса.Всички разрешителни,които се изискват са направени на фирмата на търговката,като също и фризьорката работи на трудов договор при нея.Дъщеря ми не е обвързана с никакви документи и договори, а само с устна уговорка.Тя заплаща наем на търговката на ръка и няма никакви преки взаимоотношения със собственичката на имота.От 1 януари търговката напуска и дъщеря ми иска да остане да работи на същото място.Как може да стане това и трябва ли да вади нови разрешителни на свое име-имам предвид Пожарна,ХЕИ и други ,такива.Може ли да използва документите,които не са издадени на нейно име,ако се споразумеят с въпросната търговка.Благодаря Ви предварително.

 25. idn Says:

  Здравейте, искам да регистрирам ЕООД, но в момента работя като ЕТ на патент, но имам и лиценз за обучение. Когато регистрирам ЕООД, мога ли да изкупя ЕТ си, и да продължа дейността си, да водя едностранно счетоводство, и какво и как трябва да се направи за лиценза ми, или той автоматично се прехвърля след закупуването на ЕТ-то. Ако прехвърлянето на лиценза е тромава и скъпа процедура, възможно ли е да оставя обучението на ЕТ-то, но без касов апарат, а на РС да получавам таксите за обучение. А с откритото ЕООД да продължа дейността си, но вече не с облагане с ПД а с 10% данък. Според Вас може ли да се справиме с това без счетоводител или адвокат. Благодаря предварително.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте,
   1. ЕООД-то може да изкупи предприятието на ЕТ, но единствено ЕТ може да води едностранно счетоводство (което почти никой не ползва).
   2. Ако плащанията са по банков път, изобщо не е необходим касов апарат
   3. ЕООД-та така или иначе нямат право да ползват режима на облагане с патентен данък
   4. Във всички случаи най-малкото счетоводител е необходим, за да завери годишните отчети. Ако досега това е правено от собственика, добре е да се знае, че глобите са няколко хиляди лева, един път за този, който без да има правоспособност подписва отчета, и втори път за фирмата. Контакти на добър счетоводител, който не дере кожи: daniela@aidosbg.com

 26. Sisi Dobreva Says:

  Благодаря за бързият отговор!
  Ако регистрирано ЕООД изобщо не е започнало дейност,какви форми,кога и къде трябва да представя!

 27. Тара Says:

  Здравейте! Регистрирана съм като лице със свободна професия – имам музикална школа. Бих искала да регистрирам фондация, какви ще бъдат месечните разходи (например осигуровки, нужен ли е счетоводител и т.н.?) Кое е по-изгодно в случая, при положение, че приходите не са в особено големи размери?
  Мерси предварително!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, ако се извършват услуги само със собствен труд, свободната професия е предостатъчна, няма нужда да се усложнява живота с регистриране на други организации

 28. Нина Костадинова Says:

  Здравейте. Какво е необходимо да се направи, за да се започне работа на стрелбище. Собствен обект. Така, че всичко да бъде законно. Свободна професия ли се регистрира, ЕТ ли? Къде- по местоживеене или по местонахождение на обекта? Плаща се патентет данък- това е ясно. Но след регистрация ли? Как се отчитат приходи- разходи. Необходима ми е цялостна информация и ако е нужно може и лично. Много е спешно! Благодаря ви предварително.

  • Нина Костадинова Says:

   И задължително ли трябва да се регистрира ЕТ или като самоосигуряващ, за да се практикува или може и нещата да се водят чрез друга фирма ,регистрирана по ДДС? Кое е по-добре и така, че да е напълно законно?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, свободната професия е за лица, които предлагат услуги със собствен труд. ЕТ по принцип въпреки, че е по-бързо да се регистрира и малко по-евтино, е избягвана форма тъй като лицето отговаря с цялото си имущество. Една глоба примерно от инспекцията по труда за някаква дреболия и може да вкара едноличния търговец в големи филми. Затова масовия случай е да се регистрира ЕООД, където се отговаря до капитала на дружеството, което може и да е 2 лева. За стрелбище обаче отвъд счетоводната страна на нещата вероятно има специални режими и лицензи, които трябва да се получат преди да може да се практикува съответната дейност.
   Иначе за приходите търговците са длъжни да имат касов апарат ако парите се получават на ръка. Ако всички приходи се получават по банков път, тогава няма нужда от касов апарат. За признаване на разходите е необходим разходо-оправдателен документ (фактура + касова бележка, която няма да е нужна ако е платено по банков път)

   • Нина Костадинова Says:

    Благодаря ви много за отговора. Сигурно вече не е свързано с текущата тема. Но ЕТ-то вече е направено. Става въпрос за следното- съпругът ми ще работи на стрелбище – атракция. Местожителството му е в София. Но атракцията е в друг град. Той направи регистрацията и чака решението. Може ли да се пусне в действие от другия град? Много се извинявам, но не знам от къде да получа цялата необходима информация и ще ви бъда много благодарна ако ме насочите (в НАП ли, в община ли, към счетоводни консултации ли да се обърна…?)

    • Alexander Todorov Network Says:

     Здравейте, няма проблем навсякъде да се извършва дейност. Но трябва да се провери какви са регулациите свързани със стрелбището ако има такива. Иначе за счетоводни консултации свържете се с daniela@aidosbg.com

 29. Десислава Says:

  Здравейте,
  Майка ми има ЕТ, дейността е „Фризьорски услуги“. Подадена е декларация за патентен данък. Иска да развие допълнителна дейност – реклама и посредничество в областта на рекламата. Идеята й е да направи сайт, в който да се потребителите да публикуват своите оферти, срещу заплащане. За целта тя трябва да издаде фактура на съответния клиент.
  Може ли фризьорството да си остане на патентен данък, а рекламната дейност да се облага по общия ред и ако няма условия за регистрация по ДДС, може ли да издава опростени фактури?
  Счетоводството може ли да остане едностранно?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте,
   1. Двустранното счетоводство е по-удобно (лично мнение), но докато приходите не станат 50 хиляди за предходна година, то може да си остане на едностранната форма
   2. Приходите от патентната дейност и от другата трябва да се отчитат отделно. В годишната декларация приходите от патентните дейности не се включват в облагаемия доход, тъй като подлежат на облагане с патентен данък.
   3. За фактурите ето една тема с разяснения – https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2012/08/16/invoices-in-bulgaria/

   • Десислава Says:

    Здравейте,
    Благодаря за изчерпателния отговор!
    А трябва ли да се подава някаква декларация в НАП, когато се стартира новата дейност?
    Данъкът авансово ли се внася или с еднократно с подаване на годишната данъчна декларация?

 30. Sisi Dobreva Says:

  ЕТ-пенсинер ,с дейност-отдаване помещение под наем.
  Същият учредява ЕООД с търговска дейност.
  Лицето е едно и също.Въпросът ми е -покакъв начин ще се ОСИГУРЯВА?Поотделно за ЕТ и ЕООД,или как?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Ще се самоосигурява като ЕТ, няма нужда да се осигурява и в дружеството

 31. Joro Says:

  Zdraveite, imam mehana. Po kategorizaciq e sas 100 mesta. Moje li da se plati patenten danak za po-malko mesta naprimer 30-40

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, може би ще трябва да се направи безплатна консултация с НАП – 0700 18 700.
   „Заведения за хранене и развлечения – данъкът се определя за място за консумация, включително на открити площи, или за обект, според местонахождението на обекта“
   Това е текст от закона и би трябвало щом местата за консумация са 30-40, които в действителност ще се ползват, за тях да се плати данъка. Обаче човек никога не знае как данъчните ще интерпретират закона, затова по-добре да се питат предварително (не че мнението им е меродавно и не могат да си го променят в последствие)

 32. Съдържание на блога « Alexander Todorov Network Says:

  […] със самоосигуряващо се лице (свободна професия) Облагане с патентен данък Работни дни през 2012 година в България Защо се подава […]

 33. YES Says:

  Здравейте!
  Ако се регистрира ЕТ, в което ще работи само един човек; и той има работа с часовници, но не отстранява повреди по тях, а ги влага в ново изделие – може ли, да се пише предмет на дейност „часовникарски услуги“, с което фирмата да минава по патент? Нужен ли е документ, за часовникар както ако е свободна професия? Ако няма отделен обект, а дейността се развива на адреса на регистрация на ЕТ- има ли, съответни проверки от инстанциите, за оценка на размера на патента? На касовите бележки, възможно ли е да се пише „други“, достатъчно ли е или е нужно да е „услуга“, в предвид на това, че се води регистрация като „часовникарски услуги“? И осигуряването, върху минимума от 420 лева ли е само, има ли до внасяне до максимума 2000 лева?
  Благодаря!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, след като ще се регистрира ЕТ, не е нужно да се прави отделна регистрация като свободна професия. Трябва да се провери обаче дали няма някакви специални условия за тази дейност. Иначе ако дейността се развива на домашен адрес, и след като ще се извършва дейността от само собственика, проверки са твърде малко вероятни. Иначе по принцип ако ще се наемат хора, тогава би трябвало да се сключи договор с фирма за трудова медицина, да дойде да опише обекта, да отправи препоръки за светлината в стаята примерно, общо взето формална работа колкото да вземе 50 лева на човек годишно без ДДС.
   Размера на патента зависи от местоположението на обекта или ако няма обект на мястото, където е регистрирана фирмата. Осигуряването се прави върху 420. Ако доходите са повече, тогава (след края на годината) се прави доплащане върху реалната сума.

 34. Владимир Антов Says:

  Здравеите.Мога ли да отворя фирма за хладилен сервиз.При положение че работя и ме осигоряват във друга фирма,или трябва да напусна и да се само осигорявам.Благодаря

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, едното не пречи на другото. Стига в трудовия договор да няма някакви изрични забрани от рода на работа в конкурентна фирма или нещо подобно

 35. Кремена Says:

  Здравейте!

  Завърших курсове за Маниюр, педикюр и ноктопластика.
  Бих искала да си наема помещение и да се занимавам с това.
  Ще се регистрирам като самоосигуряващо се лице, свободна професия.
  Въросът ми е: необходим ли ми е касов апарат и счетоводител?
  Ще ми е от помощ всякаква информация, която можете да споделите!

  Предварително Ви благодаря!

 36. YES Says:

  Здравейте!
  Само производството на изделия (бижута) от благородни материали, ли попадат в патентното облагане?
  Мерси

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, само това, което е в списъка с патентни дейности попада в режима на облагане с патентен данък

 37. Tosho Says:

  А относно наскоро приетия закон за слагане на касови апарати на вендинг автомати, може ли да се се плаща патент и как ще се образува той?

  • Alexander Todorov Network Says:

   В други държави може и да го има този вариант, тук засега автоматите за кафе не са в обхвата на облагане с патентен данък

 38. Тара Says:

  Здравейте, мъжът ми смята да открие музикална школа, в която да се преподават уроци по различни инструменти (китара, пиано, барабани, пеене, солфеж и т.н.)
  Имам няколко въпроса към Вас. До колкото видях, дейността, която смятаме да практикуваме, не е сред дейностите, облагани с патентен данък, нали?
  Другият ми въпрос е, уместно ли е мъжът ми да се регистрира като лице със свободна професия? (печалбата няма да е много голяма и предпочитаме да не откриваме фирма).
  И последен въпрос – мъжа ми има висше хуманитарно образование (философия), има ли право да регистрира музикална школа.?
  Само да добавя, че няма да се издават сертификати и обучението ще бъде на принципа на частните уроци.
  Какво ще ни посъветвате?
  Предварително благодаря за отделеното време!
  Сайтът Ви е страхотен и човек научава това, което го интересува, поднесено на достъпен език!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, уроците по музика не подлежат на плащане на патентен данък.
   Дали е уместно регистрацията на свободна професия – ако даването на частните уроци ще е законно и човека иска да се осигурява, тогава е уместно, иначе в сивия сектор не се плащат никакви данъци.
   При регистрацията на свободна професия е нужно да се представи диплома за нещо, без значение какво. След това може да се извършва всякаква дейност, няма никакъв проблем да дава законно частни уроци.
   За регистрацията на музикална школа, свободната професия предполага упражняване на дейност от само 1 лице. Не че то не може да наема и други хора, но не е изгодно. Ако се разширява дейността,
   трябва да се направи фирма. Но докато човек работи сам, свободната професия е най-добрия вариант.

   • Тара Says:

    Благодаря много за бързият отговор!
    Идеята е мъжът ми да дава уроци по един от инструментите, а за останалите да се включат негови приятели, също музиканти. За тях обаче това ще бъде допълнителен доход. Възможно ли е да се сключат граждански договори с тях, при положение, че става въпрос за доходи, които няма да надвишават 100-200 лева на месец?
    За фирма сме много малки, а искаме всичко да бъде законно и да можем да издаваме документи за извършената услуга.
    Какво ще ни посъветвате?

    • Alexander Todorov Network Says:

     Здравейте, самоосигуряващото се лице има право на 25% признати по закон разходи от дохода, които не се облагат с осигуровки и данък.
     Ако общия доход на музикалния център е примерно 500 лева, а 100 се дават по граждански договор на някой друг, тогава 25% от 500 лева доход са 125 лева признати от държавата разходи.
     100 се дават на някой друг. 25 лева допълнително са признати от държавата, дори и да не са направени. Вариантът е изгоден.
     Ако обаче от тези 500 лева примерен доход 200 отиват за някой друг, а държавата признава само 125, тогава остатъка все едно ще бъде двойно обложен.
     И все пак, двойно обложен или не, ако всичко ще е законно допълнителните разходи за данъци са пренебрежимо по-малко отколкото да се открива фирма, да се води счетоводство и т.н.
     Няма никакъв проблем самоосигуряващото се лице да сключи граждански договор с други лица.
     И все пак, всеки рационален данъкоплатец като ще вземе 500, а 100 или 200 ще са за други хора, и като и без друго 500-те (без 25% разходи) подлежат на облагане, би дал 100 или 200 на ръка
     и би си спестил договорите, двойното данъчно облагане, подаването на декларации 1 и 6 и за другите хора, и т.н.

 39. hristina Says:

  здравейте, надявам се да ми помогнете, въпроса ми е ЕТ сега започна дейност и ще извършва търговия на едро, т.е ще зареждат дистрибутори и няма да продава единични бройки, с кои данък се облага, като се има предвид че в дейностите облагаеми с патентен данък, търговия на едро я няма в списъка като дейност.Благодаря предварително

 40. Милена Says:

  Ако ме назначат като масажист на трудов договор,трябва ли да плащам патент и да се регистр. като свободна професия?


Оставяне на отзив за Десислава Отказ

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d блогъра харесват това: