Осигуровки и други данъци на самоосигуряващо се лице (свободна професия)

Самоосигуряващото се лице при регистрацията си в НАП декларира вид на осигуряването (за пенсия и здравно, или за пенсия, здравно + общо заболяване и майчинство), а с декларация 1 върху каква сума се осигурява всеки месец (не по-малко от 420 лева и не повече от 2000 лева за 2012 г., 2200 за 2013 г.). Възможно е през годината да се променя размера на осигурителния доход, чрез подаване на Декларация 1 с новия избран осигурителен доход.

Обаче промяна във вида на осигуряването от само пенсия + здравно към пенсия + здравно + общо заболяване и майчинство, е възможно чрез подаване на нова декларация в НАП само до 31-во число на месец януари (тази мярка е, за да се намалят злоупотребите с източването на фонд „Общо заболяване и майчинство“ на НОИ).

Пенсионерите за момента могат да избират дали да се осигуряват за пенсия или не (което води до това, че не малко управители на фирми са със собственици пенсионери. Всяка допусната привилегия от законодателството, води до абсурди след това). Здравното осигуряване във всички случаи е задължително.

Трябва да се има предвид, че ако през 2010 г. самоосигуряващото се лице е имало доход като такова, както следва:
а) до 5400 лв. – минималния осигурителен доход за 2012 г. е 420 лв.;
б) от 5400,01 до 6500 лв. – минималния осигурителен доход за 2012 г. е 450 лв.;
в) от 6500,01 до 7500 лв. – минималния осигурителен доход за 2012 г. е 500 лв.;
г) над 7500 лв. – минималния осигурителен доход за 2012 г. 550 лв.

Същите прагове важат и през 2013 г., за доходи като самоосигуряващо се лице през 2011 г. Вероятно подобни ще са правилата и за 2014 г., за доходи от 2012 г. и т.н. Принципът е, че се гледат доходите като самоосигуряващо се лице 2 години назад. Така през 2013 г. праговете ще се определят според дохода като самоосигуряващо се лице през 2011 г.

Ежемесечни осигурителни вноски

Самоосигуряващото се лице е длъжно до 10-то число на всеки месец, да внесе авансовите осигурителни вноски (от 2013 г. това се прави до 25-то число) върху декларирания избран доход за предходния месец (между 420 и 2000 лева, 2200 от 2013 г.).

Пример 1 – когато лицето се осигурява само за пенсия и здравно, и е избрало минималния осигурителен доход 420 лева, осигуровките през 2012 г. (за 2013 г. няма промяна) са както следва:

– 17,8% за пенсия (ако е родено след 1959 г. 12,8% се внасят в НОИ, а 5% за ДЗПО с отделни платежни и по различни кодове) = 74,76 лева
– 8% за здраве = 33,60 лева
Общо осигуровки = 108,36 лева

Пример 2 – когато лицето избира да се осигурява през годината по желание и за общо заболяване и майчинство върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица – 420 лева през 2012 г. и 2013 г., осигуровките през месеца са:

– 17,8% за пенсия (ако е родено след 1959 г. 12,8% се внасят в НОИ, а 5% за ДЗПО с отделни платежни и по различни кодове) = 74,76 лева
– 8% за здраве = 33,60 лева
– 3,5% за общо заболяване и майчинство = 14,70 лева
Общо осигуровки = 123,06 лева

Пример 3 – когато лицето е пенсионер и избира да не се осигурява за пенсия, и е избрало минималния осигурителен доход 420 лева – осигуровки се дължат само за здраве – 8% върху 420 лева  = 33,60 лева

Тези авансови осигуровки се дължат и трябва да се внесат в срок, независимо дали самоосигуряващото се лице има някакъв приход или не. Лихвите за просрочие на плащането на осигуровки са в размер основния лихвен процент на БНБ + 20% годишно (10% от 2013 г.). Освен това, дори и да има ден закъснение при внасянето на осигуровките (което е възможно ако банката обработи превода на следващия ден или по-късно), ако лицето се осигурява и за майчинство и общо заболяване, то дори и да внесе със закъснение осигуровки върху по-голяма сума, то за целите на получаване на обезщетение ще се смята минималния осигурителен доход от 420 лева. Лихвите за невнесени осигуровки от земеделски производители и тютюнопроизводители, както и при неправилни осигурителни разходи са в размер основния лихвен процент на БНБ.

Ако към крайния срок за плащане на дължимите осигуровки (10-то число на следващия месец, от 2013 г. срока е 25-то число), лицето се намира във временна неработоспособност, то осигуровките могат да се внесат до 10-то число на следващия месец след месеца (наредбата за самоосигуряващите се лица трябва да бъде актуализиран текста на 25-то число вероятно от 2013 г.), в който лицето е възстановило работоспособността, като лихви няма да се дължат.

Самоосигуряващите се, които са избрали да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство, не правят осигурителни вноски за времето, когато са изпаднали в неработоспособност. Останалите, които не са осигурени за този риск, са длъжни да се осигуряват независимо от това дали са работоспособни или не.

Ако самоосигуряващото се лице има доходи от трудови или приравнени на тях правоотношения в размер над 2000 лева (максималния месечен осигурителен доход през 2012 г. или 2200 за 2013 г.), то не прави допълнителни осигурителни вноски като самоосигуряващо се лице. Ако доходите от трудови правоотношения са под 2000 лева (2200 от 2013 г.), то осигурителните вноски като самоосигуряващо се лице допълват осигурителния доход на лицето за месеца до 2000 лева (2200 от 2013 г.).

Принципът е, че доходите от трудови договори или приравнени на тях, се облагат с осигуровки с предимство.

Пример 1 – лицето има трудов договор за 2000 лева брутна заплата (2200 от 2013 г.)

Осигурителни вноски като самоосигуряващо се лице не се дължат

Пример 2 – лицето има трудов договор за 1700 лева брутна заплата

Осигурителни вноски като самоосигуряващо се лице, се дължат за разликата между 2000 (2200 от 2013 г.) и 1700 лева, или върху 300 лева (500 съответно) през този месец, въпреки че минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица през 2012 г. и 2013 г. е 420 лева.

Тримесечна авансова вноска за данък общ доход

Самоосигуряващото се лице е длъжно до края на месеца следващ всяко тримесечие от годината, да внася авансово дължимия данък общ доход до момента. За последните 3 месеца от годината авансова вноска не се прави. До 30 април на следващата година се прави годишно изравняване с данъчната декларация.

Важно! От 2013 г. се подава станалата така популярна декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО за декларирането на авансовия данък до края на месеца следващ тримесечието.

Как се изчислява авансовата вноска за данък общ доход?

Всички получени доходи от дейност като самоосигуряващо се лице през тримесечието се намаляват с 25% признати разходи. Остатъка се намалява с направените през тримесечието осигурителни вноски. Получения резултат се умножава по 10%.

Пример – за месеците юли – септември, лицето е получило доходи като самоосигуряващо се лице 10 000 лева, като е избрало да се осигурява върху минималния осигурителен доход от 420 лева за пенсия и здравно.

При това положение:

 1. Дохода на самоосигуряващото се лице се намалява с признатите 25% разходи – 10 000 * 25% = 2500 признати разходи.
 2. От остатъка 7500 лева трябва да се извадят направените осигуровки като самоосигуряващо се лице през тримесечието. В случая те са месечно 17,8% за пенсия + 8% за здраве върху 420 лева. Така осигуровките за 1 месец са 108,36 лева. За 3-те месеца са направени 3 * 108,36 лева или 325,08 лева. 7500 лева – 325,08 = 7174,92 лева, които подлежат на облагане с данък общ доход 10%.
 3. Данъкът, който трябва да бъде внесен до 15 октомври е 7174,92 * 10% или 717,49 лева.

Годишно изравняване/довнасяне на осигуровки и данък общ доход

До 30 април на следващата година, самоосигуряващото се лице трябва да декларира в годишната данъчна декларация, и внесе дължимите осигуровки и данък общ доход върху остатъка от доходите, които не са били обложени авансово през годината.

Как става изравняването?

Да предположим, че лицето се осигурява върху 420 лева за пенсия и за здраве. Започнало е дейност като самоосигуряващо се лице от 1 юли на съответната година. За месеците юли-септември е имало приходи 10 000 лева. За месеците октомври – декември отново има приходи 10 000 лева.

От по-горния пример става ясно, че в такъв случай направените авансови осигурителни вноски са 325,08 лева на тримесечие (общо 650,16 лева за целия период юли – декември), а данък общ доход е 717,49 лева, които са внесени за юли-септември, а за последното тримесечие от годината не се дължи авансово данък общ доход.

За да се определи какво трябва да довнесе лицето до 30 април на следващата година, се прави следното:

 1. Събират се всички приходи като самоосигуряващо се лице – в случая 20 000 лева.
 2. Намаляват се с признатите разходи от 25% – 20 000 * 25% = 5000 лева
 3. Остатъка от 15 000 лева се разделя на броя месеци, в които е извършвана дейност като самоосигуряващо се лице (6 месеца от юли до декември) – 15 000 / 6 = 2500 лева
 4. Само че максималния осигурителен доход през 2012 г. е 2000 лева, и върху него се дължат осигурителни вноски, а не върху 2500 лева.
 5. Така тези 2000 лева осигурителен доход месечно се облагат с осигуровки за пенсии 17,8% и осигуровки за здраве 8%. 25,8% общо осигуровки * 2000 лева = 516 лева месечно осигуровки. 516 лева * 6 месеца = 3096 лева за осигуровки общо.
 6. 15 000 лева (след признаването на 25% разходи) се намаляват с 3096 лева за осигуровки. 15 000 – 3096 = 11 904 лева.
 7. Тази сума подлежи на облагане с данък общ доход 10%, или 11 904 * 10% = 1190,40 лева.
 8. Лицето е внесло авансово осигуровки в размер на 650,16 лева и авансово данък общ доход от 717,49 лева.
 9. До 30 април на следващата година трябва да бъдат внесени осигуровки за пенсии и здраве общо 3096 – 650,16 = 2445,84 лева, от които 758,40 за здраве и 1687,44 за пенсия.
 10. До 30 април на следващата година трябва да бъде довнесен данък общ доход в размер от 1190,40 – 717,49 = 472,91 лева.
 11. В декларация 6, която трябва да се подаде в НАП също до 30 април, общите суми от годината се вписват като дължими за месец 13.

Плащането на осигуровките и другите видове данъци може да се направи от този адрес: https://payments.nra.bg:4351/taxpay/client/login.php

Виж още:
Регистрация на самоосигуряващо се лице (свободна професия)
Граждански договор със самоосигуряващо се лице (свободна професия)

Locations of visitors to this page
Tyxo.bg counter
Site Meter
Google Analytics Alternative
Clicky

Реклама

477 коментара to “Осигуровки и други данъци на самоосигуряващо се лице (свободна професия)”

 1. drusenova Says:

  Здравейте,
  подписах договор като контракто за Английска фирма (подръжка на софтуер) и имам сключен договор за 1 година. От всичко прочетено дотук, разбрах, че трябва да съм самоосигуряващо се лице с регистрация по ЗДДС (защото договора ми е сключен с държава от ЕС – Англия). В договора пише сумата за заплащането и това че тази сума е All costing are excluding VAT. Какво означава това? При постъпленияя на 50000 трябва да платя данък ДДС на сумата?

  Също така от прочетеното разбрах, че фрилансър като трябва да заплат следните данъци:
  1. Осигуровки и ДОД
  2.20% ДДС
  3. 10% окончателен данък

  Вярно ли съм разбрала всичко? Благодаря ви предварително!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, ако се получават доходи от страна членка на ЕС, задължително трябва преди това лицето да е регистрирано по ЗДДС.
   Фактурата се издава с 0% ДДС

   • drusenova Says:

    Александър благодаря ви за бързия отговор. След като фактурите са с 0% ДДС, доходите над 50000 облагат ли се с ДДС? Трябва ли да се платят при попълване на годишната данъчна декларация?

    • Alexander Todorov Network Says:

     Няма значение оборота щом фактурата се издава на фирма от ЕС, използва се ставка 0%. Обаче за продажби на физически лица или на фирми от България, ставката е 20% вече щом лицето е с ДДС регистрация

 2. Руска Вълкова Says:

  Моля да ми отговорите , дължа ли ДОО и ДЗПО при доход от наем на ЕООД, което не развива никаква дейност, освен отдаване под наем ?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, ако става дума за физическо лице, което е управител на ЕООД, което отдава имоти под наем, то ще се дължат осигуровки, тъй като дружеството очевидно генерира приходи от отдаване под наем и някой все пак върши някаква работа, за да събира наеми, да сключи договор за наем и т.н.

 3. Дафина Димова Says:

  Предисловие и благодарности:
  Здравейте адв. Тодоров,
  през 2013г., когато се регистрирах като самоосигуряващо се лице с код 12, ползвах указанията, които сте развили по темата. Начинът, по който са написани публикациите – вид, подредба и съдържание, е уникално добър, точен и ясен. Благодаря Ви!
  Молба:
  Моля, помогнете ми да реша следната ситуация:
  Досега не съм прекъсвала самоосигуряването си. Подадох декларация за прекъсване на дейността от 01.07.2017г.
  Правилно ли съм се ориентирала, че е:
  1/ Нужно е на основание чл.40, ал.5, т.1 от ЗЗО да плащам ЗО.
  2/ За целта са изисква да подам декларация 7.
  3/ В декл.7 посочвам начална дата на възникване на задължението: 01.07.2017г.
  4/ В т.2 на декл. 7 имам възможност да посоча осигурителните вноски. В случай се осигурявам на 460лв. /минимума за самоосигуряващи се лица/, мога ли да посоча минимален осигурителен доход – ½ от 460 по чл. 40, ал.5 и респективно да платя 18,40лв. или трябва да продължа с 460лв. и да платя 36,80лв.?
  5/ Какво става след възстановяване на дейността? От 01.09.2017г. ще възстановя дейността си и ще продължа да подавам декларация 1. Но в декларация 7 не се споменава нищо за край или период на здравното осигуряване. Подава ли се допълнителна декларация за спиране или декларация 7 се отнася само за месеца предшестващ подаването ѝ?

  Предварително благодаря!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, плащането на здравни осигуровки е задължително, дори и когато лицето не работи или е свободна професия. Вноската е 8% от половината от минималната работна заплата или 18,40 лева през 2017 г.
   След като се възстанови дейността се декларира в НАП деня, от който е възобновена дейността и щом има дейност здравната вноска се плаща вече върху дохода от свободната професия

 4. Vania Velikova Says:

  Здравейте,
  съдружник в ООД се осигурява като СОЛ.Всеки месец във фирмата се осчетоводяват внесени от него пари за осигуровки.До момента оборотите по Кт 492 / сметка на собственика / са около 8500 лв. за 5 г. и през 2017 ще надхвърлят 10 000 лв.В нарушение ли съм по ЗОПБ ? Глоба ? Ще има ли ?
  Благодаря предварително !

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, не би трябвало да има проблем тъй като в случая няма никакви сделки между собственика и фирмата. За по-голяма сигурност може да се пусне официално писмо до НАП и ако някога се заядат да им се покаже тяхното становище

 5. Лола Says:

  Здравейте!

  Работя на четиричасов трудов договор на едно място и на осемчасов трудов договор на друго място. На осемчасовото работно място фирмата се появи, така да го наречем, спонсор, който предлага на свой ред да сключим договор и с него за допълнително възнаграждение. В случая е заинтересован от включване в проектите, за които вече работим. В моя случай може ли да се сключи някакъв договор? Нещо като еднократно допълнително възнаграждение?

  Благодаря

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, забранено е да се работи на едно място за повече от 12 часа, но няма проблем ако са на различни места разпределени

 6. Райна Стефанова Says:

  Здравейте, самоосигуряващо се лице съм и ми предстои да подам ГДД за 2016г. Получавах хонорари по граждански договор.След като приспаднах 25% НПР и осигуровките, които внасях авансово, се получава отрицателна сума.Дължа ли ДОД?Трябваше ли да подавам всяко тримесечие декларация за ДоД ?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, самоосигуряващите се лица когато работят по граждански договор трябва да декларират това пред работодателя и той да не им удържа данък и осигуровки.
   Задължение е на самоосигуряващото се лице да си внася осигуровките всеки месец, а данъка след всяко тримесечие.
   Напълно възможно е ако приходите са много ниски с осигуровките да се окаже, че е надплатен данък

 7. Светла Says:

  Здравейте,

  Искам да задам следния въпрос. Ако като самоосигуряващо се лице се осигурявам на 550 лв. цяла година, а след това се окаже, че доходът ми през годината е бил по-висок и съответно довнеса осигуровки върху съответната по-висока сума, впоследствие променя ли се осигурителния доход за съответната година? Т.е. взема ли се предвид това доплащане?

  Предварително благодаря!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, според дохода от 2014-та се определя минималния осигурителен за 2016, според този за 2015 минималния за 2017 и т.н.

  • Мария Емануилова Says:

   Здравейте,
   След поредното писмо от НАП се обръщам към вас с надежда да ми помогнете да обясня на служителката защо нямам попълнен облагаме доход за 2015 в приложение 3. Регистрирана съм от април месец 2015 като самоос. лице на свободна професия. Плащала съм авансово вноски върху 420 лв. При подаване на ГДД ми се връща съобщение, че трябва да попълня и Приложение 3. Обяснявам, че няма как, защото там има графи „получен доход…“, „облгаем доход“, а аз нямам доход. Мога да попълня само графите с задължителните осигурителни вноски внесени през годината, но няма какво да попълня в другите. Върнаха ми поредна бележка: Не са отразени получените доходи. Какво да направя?

   • Alexander Todorov Network Says:

    Здравейте, вероятно е възможно да се попълни доход 0. Служителите в НАП би трябвало да съдействат когато данъкоплатците имат проблеми с попълването на декларацията

 8. Velin Says:

  Здравейте, наскоро установих, че наето от мен лице е декларирало, че е осигурено по ТД на максимална заплата, а всъщност брутото му е под 2600. Съответно ние сме подавали около 4 месеца, че като СОЛ при нас не дължи осигуровки. Можете ли да посъветвате какво можем да коригираме в момента със задна дата и какви глоби се дължат и от кого – фирмата или наетото лице?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, самоосигуряващите се лица са длъжни сами да си внасят осигуровките и данъка върху дохода. Декларирането от тяхна страна, че са самоосигуряващи се е достатъчно за фирмата да не се интересува повече какъв е дохода им от други места

 9. Искендер КАХРАМАН Says:

  Г-н Тодоров каква е ситуацията(данъчно облагане),ако специалиста на свободна практика реализира(фактурира) 50 000 евро доход?
  Предварително благодаря…!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, щом се мине 50 000 лева приход, лицето трябва да се регистрира задължително по ЗДДС

 10. Mira L Says:

  Здравейте! Много хубав и полезен сайт, благодаря за отделеното време!
  Имам следния казус и съм доста боса в материята, тъй като тепърва ще плувам в тези води 🙂
  През април 2016 регистрирах ООД, в което съм съдружник и управител без възнаграждение. По принцип имам трудов договор при друг работодател, при който съм осигурена над 2500 лв. на месец (брутно тр. възнаграждение) но под 2600 лв. Моля да ме посъветвате какви осигуровки трябва да правя в моя случай и какви декларации трябва да подавам (месечно и годишно).
  Предварително благодаря!

 11. Nikolova Says:

  СОЛ през м.3/2016 получава възнагр. по 2граж.договора.Съответно е декларирал с декл. по чл.43 ал… че е самоос лице – т.е всички осигуровки и данъци следва да се поемат от него. През месец 3/2016 има доход от трудово възнагр. 600лв, доход като СОЛ -420лв и по гражд. догов. изплатени 1100лв
  Декл. по чл.55 ми е ясно че трябва да подаде и сроковете са ми ясни/но незная как да сметна данъка който дължи и който трябва да внесе до 30.04/същия следва да се декларира в декл по чл.55. Правилно ли тълкувам разпоредбите на чл.43 от закона

  1.Как се смята данъка? според мен от 1100лв -25%НПР – 825лв върху тях смятам по процентите на СОЛ осиг.ДОО 12,8%ДЗПО5% ЗО%/ или осиг. са 212,85лв – и вече тук не съм сигурна 825-212,85 – и от там *10% и ДОД дължим е 61,22лв или към 825-212,85 се добавят и 420лв от осиг. му през месеца като СОЛ/ които така или инъче си върви всеки месец/ и тогава се *по 10%. ?

 12. Данчева Says:

  Здравейте,
  Поздравления за чудесния сайт!
  Имам един въпрос. В момента съм по майчинство, работила съм на трудов договор до излизането ми по майчинство. Получавам доход и от наем, за който плащам данък. Има ли начин дохода от наема да увеличи размера на майчинството и как може да стане това?
  Предварително благодаря!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, дохода от наема не влияе на осигурителния доход за обезщетенията за майчинство

 13. Gergana Says:

  Здравейте,самоосигуряващо лице съм.Освен нормативно признатите 25% разходи,мога ли да намаля още данъчната си основа с други разходи?Благодаря

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, тези 25% признати разходи заместват всякакви други разходи, които лицето прави. Не може да се признават други разходи

 14. Diyana Says:

  Здравейте! Когато съм на свободна професия, трябва ли да имам счетоводител? Благодаря!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, няма законово задължение, но ако самоосигуряващото се лице ще се регистрира по ЗДДС, ще му се поиска договор със счетоводител от НАП. Във всеки случай ако лицето не може да си следи и подава необходимите декларации, счетоводителя може да предотврати много потенциални грешки и глоби

 15. Георги Says:

  Здравейте, искам да Ви питам няколко неща, но първо ще опиша ситуацията: лицето пенсионер и е вписано в Булстат от 01.12.2015 и е подадена Декларация за регистрация на СОЛ в НАП (като ще се осигурява само здравно). На 18.12.2015 е регистрирано по ЗДДС чл.97а ал.2 тъй като има регистрация в Гугъл и очаква в бъдеще да получава пари от продажба на приложение в Google Play Store. До момента няма никакви приходи и не се знае кога ще има някакви. Въпроси:
  1. За месец януари 2016 какви документи трябва да подаде? Доколкото четохме трябва да подаде декларация обр.1 до 25.01.2016, да внесе здравни 33,60лв. (тъй като ще се осигурява на 420лв.) и да подаде празна Справка декларация за ЗДДС. Изтеглихме софтуера на НАП и от там имаме разпечатана Справка декларация за 12.2015 която е пълна със нули. За декларация обр.1 „12. Вид осигурен“ 28 ли трябва да пишем?
  2. Тъй като в момента няма никакви приходи и не се знае кога ще има, като подадем декларация за прекъсване на дейност ще се налага ли да се подават ежемесечно някакви документи в НАП? Ще трябва ли да се подава декларация 1 и ако до месец април не е възобновена дейността ще трябва ли да се подаде декларация 6? Също през периода в който не се осъществява дейност – трябва ли да се подава „нулева“ Справка декларация за ЗДДС?
  3. В момента в който се получат някакви приходи и се започне дейност за да може да се издаде фактура на Гугъл и да се подаде Справка декларация и VIES декларация и след това на следващия ден се спре дейността – ще може ли да се пише в декларация 1 брой дни „1“ и да се платят здравни само за 1 ден?
  Благодаря

 16. Елена Стоянова Says:

  Здравейте и поздравления за сайта! Информацията тук ми беше много полезна при започване на дейност като упражняваща свободна професия.
  Въпрос: Имам затруднения при попълването на Справка за окончателния размер на осигурителния доход към Годишната ми данъчна декларация за 2015г. в електронен вариант (в портала на НАП за услуги с ПИК). Указано е, че при попълване на колона 5.3, на ред 13 в Таблица 1 (предполагам и Таблица 2) се вписва облагаемия доход, деклариран в Приложение 3 за доходи от друга стопанска дейност, част I, ред 4. Електронната форма не позволява вписване на стойност директно на ред 13, а изчислява сумата от стойностите, попълнени за отделните месеци. Това означава ли, че трябва да разделя сама стойността на облагаемия доход на 12 и да впиша средната стойност в полетата за всеки месец? Проблем ли е, че в този случай се получава дребна разлика от 0,02 с декларирания в Приложение 3 облагаем доход заради закръглението до втори знак? Има ли значение, че през годината съм имала месеци без доход и такива, в които доходът е бил над максималния месечен осигурителен доход за годината?
  Предварително благодаря за отговора!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, общия доход за годината се дели поравно на всички месеци, в които е извършвана дейност

 17. Alex Says:

  Здравейте,
  в началото на 2015 прекъснах внасянето на осигуровки като СЛ, но след това през годината на името на фирмата ми има издадени няколко фактури, не весеки месец. Сега отново ще започна самоосигуряване, въпросът ми е – ще дължа ли някакви осигуровки за месеците, в които фирмата е получила/ издала фактури (те са минимален брой, тъй като на практика нямам дейност) ?
  Много благодаря.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, ако се издава фактура, значи е имало извършвана дейност и някой е трябвало да се осигури. Малко е вероятно да се засече, но при проверка може да има проблем

  • Венелина Кабакова Says:

   Здравейте Г-н Тодоров.Аз съм с 85% инвалидност ,искам да отворя студио за маникюр и въпросът ми е,да регистрирам фирма или да се само осигурявам. Какви са задължителните осигуровки които трябва да внасям, ползвам ли някакви привилегии заради % инвалидност.

 18. Цвети Says:

  Здравейте,
  Ако работя в чужбина на договор , но искам да си внасям осигуровки тук , мога ли да се регистрирам като самоосигуряващо се лице или има други процедури? Благодаря предварително.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, ако другата държава е от ЕС, няма да е възможно да се прави осигуряване в двете страни

  • Desislava Says:

   Здравейте.Ако в момента получавам обещетение от Нои за безработица плащат ли ми се осигуровките за общо заболяване и майчинство ?И ако не се плащат мога ли сама да си ги внасям и каква е сумата която трябва да внасям всеки месец ?И ако евентуално забременея докога трябва да внасям осигуровки за общо заболяване и майчинство ,

 19. Йорданка Н. Says:

  Здравейте имам следните Въпроси
  1. Работя по постоянен трудов договор и искам да се регистрирам като земеделски стопанин. Дължа ли някякви вноски като земеделски стопанин по време на болнични и майчинство. Мога ли да си получавм майчинските в пълния размер през първата и втората година въпреки че съм ЗС.
  Благодаря предварително.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, трябва да се плащат здравни осигуровки в размер от 4,8%

 20. Lyubomir Says:

  Здравейте ,

  в средата на месец юни се пенсионирах по стаж и възраст.Желая да се регистрирам като самоосигуряващо се лице. Хипотетично при временна неработоспособност ще ми се зачете ли периодът за месеците на осигуряване по трудов договор преди пенсионирането при изчисляването на размера на обезщетението ?

  Поздрави!

  Любомир

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, казусът е много специфичен и най-добре да се направи консултация с НОИ

 21. Bulent Says:

  zdraveyte.Imam sledniya kazus-iskam da uprajnyavam dirvodelski uslugi.iskamda se registriram kato svobodna profesiya s Bulstat ili ET ne moga da resha koe shte e po izgodno i estestveno s po malko osigurovki.Ako sim registriran kato samoosiguryavashto se litse shte moga li da kandidatstvam po programi ot buroto po truda

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, свободната професия е по-изгоден вариант, ако разходите за дейността са под 25% от приходите. Ако са повече или има перспектива да се наемат хора, трябва да се направи ЕООД (ЕТ е лоша форма за бизнес поради неограничената отговорност на собственика)

 22. Milen Says:

  Здравейте,
  прочетох коментарите по – горе за да намеря сходен казус, но безуспех. Затова си задавам нов въпрос.

  Аз съм СОЛ. налага ми е да си купувам самолетни билети сам, стойността на които ми се възстановява от фирмата, за която извършам услуги, заедно със плащането на „заплатата“. Това което ме интересува е> след като веднъж съм платил дадената сума и след това ми е приведена, но тя не е за положен труд/ предоставени услуги доколко е редно да изключа тази сума от прихода и да не плащам върху нея данъци (било то с авансовият, било то с изравняването в края на годината) ? Или щом им превод, то той се третира като приход?
  Предварително благодаря!
  Поздрави

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, на самоосигуряващите се щом има получаване на пари, това е приход. За тях е предвидено 25% от прихода да се признава за разход независимо има ли лицето разходи или те са по-големи от 25%

 23. Искра Р. Says:

  Здравейте, преди всичко извинение, ако въпросът вече е коментиран, а аз не съм го намерила.
  Самоосигуряващо лице съм, съдружник в ООД. Осигурявам се чрез дружеството. Дружеството подава всеки месец Декларация 1, а аз – веднъж годишно Декларация 6. Но сега не ми е приета Д6, защото не подавам едновременно Д1.
  Въпросът е как да подам Д6 – от мое име, като „произведа“ 12 бр. Д1 за 2014 (вече подадени от ООД) или дружеството да подаде 12 бр. Д6 ?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, декларация 6 в случая се подава до 30 април еднократно, с код 13

 24. Husein Ve Ayse Says:

  nyamam nikakvi dohodi osven subsidii ot tyutun rekolta 2007g. tryabva li da popilvam danicna deklarasiya

 25. Георги Says:

  Привет. Имам следния сравнително елементарен въпрос, но никъде не успях да намеря прост и категоричен отговор:

  Самоосигуряващо се лице съм. Всеки месец подавам Декларация обр. 1 (върху максимален осигурителен доход) и внасям дължимите осигурителни вноски.

  Като самоосигуряващо се лице съм длъжен да подам до 30ти Април еднократно Декларация обр. 6 за дължими осигурителни вноски за миналата година.

  Въпроса е тук – при положение, че всичко е внесено и нямам нищо за довнасяне – трябва ли все пак да попълня тази декларация (със сбора на всички вече внесени осигуровки) и ако да – няма ли това да се разбере като ново задължение от системата на НАП. Все пак никъде няма да се уточни, че това са вече платени задължения, навсякъде и по инструкции и всичко пише „дължими“.

  Благодаря и поздрави за информативния блог!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, декларация 6 за целия доход с месец 13 е задължително да се попълни, независимо дали е платено всичко

 26. krasimira welikowa Says:

  налага се да се регистрирам като земеделски стопанин,мога ли да запо4на работа на трудов договор и да имам проблеми при назна4аването и при осигуровките.Върху каква сума триабва да се осигуриавам като земеделски стопанин минимум?Благодариа предварително!!!!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, няма причина за проблеми. 300 лева е минималния осигурителен доход за земеделските производители за 2015

 27. Petya Says:

  Здравейте, имам следния казус.
  Самоосигуряващо се лице съм, осигурявам се и по фонд „Общо заболяване и майчинство“. През 2014 съм подавала Декларация 1 на сумата 550 лв, но в данъчнаат декларация за 2014 окончателния доход е 2400 лв. Проблемът е, че в таблица 1 подобно изравняване може да се прави само за фонд Пенсии и ДЗПО, но аз бих искала със задна дата да мога да внеса по-високи осигуровки и за Фонд общо заболяване и майчинство. Ясно е, че това не е възможно с годишната данъчна декларация…има ли друг механизъм? Може би годишна декларация 6?
  Знам че за доходите за 0215 година ще е задължително подобно изравняване да се прави и по този фонд, но за 2014 това не е така и въпросът е ако не съм задължеан но имам желание как ад го направя.
  Предварително благодаря

  Петя

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, такова изравняване е невъзможно. Освен това не са ли внесени осигуровките за майчинство в срок, се смята, че осигуряването е върху минимума

   • Petya Says:

    в срок имате предвид до 25-то число на текущия месец, за който се внасят?

    • Alexander Todorov Network Says:

     до 25-то число на март се внасят осигуровките за февруари, до 25-ти април за март и т.н.

 28. Martin Says:

  Здравей, работя на трудов договор и се осигурявам по него. Искам да се регистрирам като земеделски производител. Трябва ли да се осигурявам и по него или само здравно стига. И друг въпрос. Майка ми е пенсионер по Телк работи на граждански договор месечно взима под 100 лв от тях се осигурява само здравно. Получава и годишна субсидия за тютюн реколта 2007 под 1000лв. , в различни години е отглеждала тютюн, но доходите и са ниски. И затова не се е осигурявала като тютюнопроизводител. Искам да я регистрирам като земеделски производител, за да участва по схема за дребен зем. стопанин, че да получи субсидия с която да плати старите си осигуровки. Но като зем. производител длъжна ли е да се осигури като такава или само за здраве, при условие, че е пенсионер по инвалидност.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, започне ли се дейност, самоосигуряването е задължително, освен ако дохода от трудов договор е 2600 лева или повече на месец.
   Колкото за втория казус, за пенсионерите е задължително само здравното осигуряване, но ако се осигурява и за пенсия, ще получава по-голяма пенсия

 29. Лена Парушева Says:

  Здр. г-н Тодоров, тази седмица ми изтича обещетението за безработица в Бюрото по труда и от никъде не излиза работа. Ако продължавам да съм безработна, какво трябва да внасям в НОИ? Здравна осигуровка- задължителна , калко? И пенсионна трябва ли?????????

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, само здравната осигуровка е задължителна 16,80 лева на месец се пада. За пенсия само по желание и чрез самоосигуряване

 30. Милена Николова Says:

  Чудесен форум! Искам да попитам, ако се регистрирам като СОЛ, зъболекар, какъв документ да издавам на пациента за платените суми – касова бележка,предполагам писана на ръка? Ако е касова бележка, каква точно, видях няколко вида в продажба? Трябва ли да имам касова книга за касовите бележки? Ако се наложи издаване на фактура на пациент, има такива които имат здравни осигуровки в частни фондове и могат с фактура да възстановят някакви суми – предполагам,че към фактурата трябва да се прикрепи касовата бележка – проблем ли е за такива осигурителни компании, че бележката не е от касов апарат? БЛАГОДАРЯ!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, свободните професии с изключение на попадащите в категорията на занаяти, не са длъжни да издават касови бележки. Възможно е да се издава документ тип фактура, главно да се улесни осчетоводяването на свободната професия, за клиента едва ли ще му трябва някакъв документ за разходите. За онези, които искат фактура, достатъчно е на фактурата да пише, че тъй като фактурата е издадена от свободна професия, лицето не е длъжно да издава към фактурата касов бон

 31. Maria Stan Says:

  Здравейте, Александър,

  Блогът Ви е чудесен източник на полезна информация, а примерите много улесняват възприемането 🙂

  Бих искала да Ви попитам дали съм разбрала правилно, че ако дадено лице работи на трудов договор и същевременно има регистрация като самоосигуряващо се лице дължи осигуровки и данък върху разликата между максималния осигурителен доход и доходите му по трудов договор. Например, аз работя за 600 лева заплата по ТД, значи дължа данъци и осигуровки върху 2000 лева независимо от приходите ми като самоосигуряващо се лице. Това според калкулаторите са 586 лева!

  В такъв случай, кой е най-разумният вариант, в който бих могла да издавам фактури,за това, което правя, без да дължа умопомрачаващи вноски?

  Благодаря предварително!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, дължи осигуровки като свободна професия за доход, който избере (поне 420 лева), но не може общо с дохода от трудов договор да надвишава 2600 лева. Относно данъка върху дохода, ако лицето няма доход като свободна професия, данък няма да се дължи, а само осигуровките

   • Maria Stan Says:

    Благодаря за отговора. Това означава ли, че лицето може да реши върху каква сума да се осигурява (стига тя да не надхвърля максималния осиг. доход)?

   • Марияна Says:

    Здравейте! През м Септември 2014 направих регистрация за дейност като свободна професия , която се наложи да прекратя през октомври 2014 -за 2-та месеца съм внесла вноски самоосигуряване и съответно декларации- нямам доходи от дейността реално или по документи ( имам документ за разход наем на помещение) Служителка в НАП Пловдив не ми прие декларацията че приложение з не можело да е с нулеви стойности! каза че трябва да попълвам и справка за окончателния размер на осигурителния доход и декларация образец 6 данни за дължими вноски по чл 42ЗДДФЛ
    Ако нямам приход от дейността а не може да се декларират нулеви стойности как да се попълнят тези форми ?
    благодаря Ви

    • Alexander Todorov Network Says:

     Здравейте, попълва се осигурителния доход, върху който са внесени осигуровките през годината. Въпреки, че няма какво да се довнася, трябва да се декларира избрания осигурителен доход в приложенията

 32. atanasova.angelina@gmail.com Says:

  Здравейте, регистрирана съм като самоосигуряващо се лице. Извършвам консултантски услуги за компания в чужбина, но прекарвам повечето време в България. Поради тази причина плащам данъците си в България, но имам много неизвестни (парите от командировки, телефон, т.н. изваждат ли се от облагаемия доход; доходите ми са на вноски на свършена работа, а не на месечна заплата – как се изчисляват в този случай месечните ми здравни, социални осигуровки, т.е. върху каква база). Тъй като не мога да се справя сама с всички тези въпроси, моля да ми препоръчате добър счетоводител, с когото имате опит и работи със самоосигуряващи се лица? Благодаря!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, самоосигуряващите се имат 25% признати разходи по закон, които не трябва да доказват. По тази причина никакви други разходи не им се признават. Обаче ДДС за телефон, интернет и други свързани с дейността като свободна професия може да се признае.
   Мога да препоръчам контактите на добър счетоводител: daniela@aidosbg.com

 33. Krasimira Says:

  Здравейте,
  имам следния казус. През 2000 – 2003 г. съм била назначена по трудов договор и в същото време съм била и самоосигуряващо се лице. Как да приравня осигурителния доход при пенсиониране! Какво е съотношението?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, доходите се събират. В НОИ издават безплатно персонален код, с който може да се провери всеки месец какъв е осигурителния доход на лицето

 34. Стефанова Says:

  Г-н Тодоров искаме с приятелка да отворим частен кабинет . Въпросът ми е кое е по-удачно до отворим фирма или да се самоосигуряваме на свободно практика?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, зависи от това какви разходи ще се правят, ако са над 25% от приходите и се наемат хора, по-добре фирма. Самоосигуряване само ако се работи лично и разходите са минимални

 35. Grukova Says:

  Здравейте наистина много полезна информация намерих във Вашия сайт, благодарности за което. Имам следния въпрос: Ще се регистрирам на свободна професия – козметик – Какъв данък ще трябва да плащам патентен или 10% след приспадането на разходите от 25%.
  Благодаря Ви предварително!

 36. Людмилова Says:

  Здравейте! Вашите статии са ми от голяма полза за което сърдечно благодаря!
  Казуса ми е следният: от м. юни тази година се регистрирах като СОЛ, осигурявам се върху 420лв. и пълна здравна осигуровка, а от понеделник започвам работа в частна фирма на 8ч., назначението ми по договор ще е на 500лв. като заплатата ще варира до 1200лв./в зависимост от заработката ми/. Та искам да попитам, аз да прекъсна ли моите осигуровки като СОЛ или не, като искам да си запазя и дейността с която се занимавам като такава, какво да кажа фирмата като постъпя на работа? Искам да знам какво е най-изгодно за мен самата, но и да не ощетявам фирмата!
  Поздрави!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, на фирмата по трудов договор няма какво да се казва. Първо с осигуровки се облагат доходи от трудов договор, след това като самоосигуряващо се лице, но сборът от осигурителния доход не може да надхвърля 2400 лева на месец. Няма пречка едно лице да работи на трудов договор и да се самоосигурява

 37. Радка Димитрова Says:

  Здравейте. Имам следния въпрос. Ако се регистрирам като лице упражняващо свободна професия и плащам осигуровки и за общо заболяване и майчинство мога ли да ползвам болнични ако се налага? Ако да, къде се представя болничния лист и как се изчисляват осигуровките за месеца, за който съм ползвала болничен.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, ако се налага рискът е покрит. Осигуровките се изчисляват пропорционално на болничните дни спрямо работните

 38. Nikolova Says:

  Здравейте,
  Поздравления за изчерпателната информация. Обмислям да стартирам дейност като свободна професия. Имам група от желаещи да им преподавам уроци по чужд език. Плащането ще става в брой и се предполага, че за всяко плащане ще издавам фактура. Няма да има граждански договор или нещо подобно. Въпросът ми е: При деклариране на доходите си от дейността, какъв документ следва да прилагам? Фактурите ли?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, няма необходимост да се прилагат никакви документи към данъчната декларация в края на годината. Ако някога правят проверка, само тогава

 39. Daniela Petrova Says:

  Здравейте, работя на трудов договор в МБАЛ и имам регистрирано ЕООД. за м.09 осигурителния ми доход от Трудовия договор и минималния осигурителен доход за самоосигуряващо се лице минават 2400лв. Какви осигуровки трябва да платя като самоосигуряващо се лице и трябва ли да подавам нещо допълнително в НАП? /като собственик на ЕООД плащам само осигуровки, не си начислявам заплата/

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, ако от трудовия договор дохода е например 2000 лева, то от самоосигуряването не може да се внасят осигуровки върху повече от 400, защото максималния осигурителен доход тази година е 2400 лева.

 40. Любомир Says:

  Здравейте!

  Поздравления за сайта, неведнъж попадам на него и материалите винаги са били интересни и информативни.

  Имам един въпрос. Не съм регистриран като самоосигуряващо се лице, тъй като единствените доходи, които получавам са от авторско право.
  Доколкото знам, по закон преотстъпването на авторско право не се води трудова дейност и за него не се дължат осигуровки, затова и не съм се регистрирал и си плащам единствено минималните здравни осигуровки от 16.80 лв.
  В началото на годината подадох данъчна декларация с приложение №3 и мислех, че всичко е наред.
  Но вчера ми се обадиха от НАП и казаха, че в седемдневен срок трябва да подам образец №6 за самоосигуряващо се лице.
  Това означава ли, че ще искат да си платя пенсионни осигуровки за миналата година? Трябва ли да се осигурявам, при положение, че не извършвам трудова дейност и не съм регистриран като самоосигуряващо се лице? И какво става, ако не подам образец №6?

  Поздрави,
  Любомир

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, след като няма регистрация на самоосигуряващо се лице, няма на какво основание да се подава декларация 6. В НАП трябва да обяснят какво искат точно

   • Любомир Says:

    Благодаря за бързия отговор!

    Отдъхнах си след стряскащото телефонно обаждане и днес отидох в НАП.
    Споделям какво стана там, в случай, че има и други хора в моята ситуация.

    Служителките в НАП също бяха изненадани и потвърдиха, че няма нужда от декларация №6 и че не дължа нищо.
    В крайна сметка се стигна до извода, че не е трябвало да декларирам, че съм плащал здравни осигуровки по чл. 40, защото тогава трябвало да се попълни Таблица 2, което аз не съм направил и не мога и да направя, защото тя била само за самоосигуряващи се лица.

    Сега трябва да подам коригираща декларация, в която да не вписвам платената сума за здравни осигуровки през 2013, което ще повлияе на облагаемата сума и ще трябва да доплатя малко ДОД, но това са бели кахъри.

    Поздрави,
    Любомир

   • Даниела Илиева Says:

    Имам издаден ел.подпис на мое има, с който ще подавам данни само на една фирма.няма да издавам фактура за извършената от мен дейност.Имам договор със фирмата, на която ще подавам данни като счетоводител на стойност 200лв. ,договорът е между мен физическо лице и фирмата от 04,10,2014.Длъжна ли съм да се регистрирам като СОЛ.Моля за бърз отговор.

    • Alexander Todorov Network Says:

     Здравейте, гражданския договор е достатъчен, не е нужно да се регистрира свободна професия

 41. Нели Папазова Says:

  Здравейте,
  Самоосигуряваща се съм, свободна професия, а от март месец съм в майчинство. Исках да ви попитам – трябва ли да подавам декларация за доходите за тримесечието и съответно авансов данък, при положение, че не съм имала доходи за 2ро тримесечие? (ако подавам трябва да е с нули).
  Благодаря предварително,
  Нели

 42. Vasileva Says:

  Здравейте,бях се регистрирала като самоосигуряващо се лице, но прекратих дейността.Платих си авансовия данък за 1-вото тримесечие, сега идва ред на 2-рото.На 01,04,14 прекратих дейността, но имах последващи постъпления м.април и м.юни.Въпросът ми е: сега трябва да събера 2-те суми и да умножа с 10 %, нали?Не вадя нито 25 % признати разходи, нито осигуровки, защото аз реално не съм ги плащала.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, ако е имало постъпления е трябвало да се подаде декларация за възобновяване на дейността. Ако не е издавана фактура от НАП трудно може да разберат и по-добре нищо да не се подава, защото няма как да не е извършвана дейност, а да се декларира получаване на доходи.

 43. Мартин Александров Says:

  Здравейте,
  Първо много полезна информация. Браво и продължавайте в същия дух. 🙂
  Моят случай е следния. Регистрирах фирма и съм самоосигуряващо лице от 15.04.2014 г. Осигурявам се на 420 лв. само за пенсия и здравно. Внесох си осигуровките на 20.05.2014 (сега за април 2014 при мен са 10 работни дни – значи 16,80 лв за здравни). Видях обаче, че вече не се пише период на осигуряването, а се покриват първите задължения. Моите първи задължения са от Януари 2013 г, когато бях безраотен (за 2013 нямам внасяни осигуровки).
  Това означава ли че социалните ми осигуровки са наред (тези, които пуснах сега), но здравните са отишли за погасяване на предишните задължения от миналата година? Съответно сега като подам Декларация №1, всъщност здравните ми осигуровки за Април 2014 няма да са внесени, нали така? Първо трябва да покрия предишните си задължения и тогава пак да внеса само здравни за Април 2014, така ли?
  Съответно какъв е срока да свърша всичкото това и до кога е срока да подам Декларация №1?
  Благодаря ви предварително.

 44. Свободна практика | Данъци и осигуровки при фрийланс Says:

  […] да си смяташ осигуровки и данъци (примерите са ясни, разбираеми, само ги следвай и ще се справиш с изчисленията на твоите удръжки); […]

 45. Грета Says:

  Здравейте, моето семейство е 5-членно-аз, безработен съпруг и три деца. Аз също съм безработна и плащам за здравна осигуровка месечно 16.80, но имам доход от наем и доплащам при подаване на данъчна декларация. Начисляват ми я според дохода от наема. Има ли някакъв начин да избегна доплащането? И вярно ли е, че ако се водя на трудов договор няма да има годишно изравняване на дохода за здравно осигуряване според дохода от нама. Благодаря предварително!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, да, ако лицето е здравно осигурено на друго основание (трудов договор на 2 часа на минимална заплата върши работа), няма да има довнасяне

 46. Петрова Says:

  Много интересен и полезен сайт! Поздравления!
  Бихте ли коментирал следния казус за самоосигуряващо се лице 2013 г.:
  Внесени авансово осигуровки за пенсия и ЗО за 2013 г. вурху 420 лв./мес., подадени Д 5, трето тримесечие реализиран приход 1000 лв. През м.12 е получено решение на НОИ за отпусната инвалидна пенсия и получени накуп пенсиите за няколко месеца, сума надхвърляща 2200 лв. Как би било правилно да се попълни таблица 2 към справката за окончателния размер на осигурителния доход? В колона 3 на ред 12 да се впише 2200 лв. и да не се попълват к. 4 и к.5.3, или общата сума на получените пенсии да се разпредели по месеци от датата на заявлението до ТЕЛК в к.3 и да се впишат съответните суми в к.4 и к.5.3?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, върху пенсиите не се дължат осигуровки и не се плащат данъци. Дохода от пенсиите не се включва в никакви декларации

   • Петрова Says:

    Разбира се, но всъщност въпросът е за Таблица 2 изравняваща здравноосигурителните вноски, където според указанията:
    „В колона 3 лицата по т.1 попълват осигурителния доход по чл. 40, ал.1, т. 1, 2а, 4 и 5 от ЗЗО.
    Данните се вписват въз основа на ведомостите за работни заплати или други документи.
    Доходът, получен от пенсии, е равен на размера на пенсията или сбора от пенсиите, без добавките към тях.
    Доходът, върху който се внасят здравноосигурителни вноски за периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане, за самоосигуряващите се лица.“
    Чл. 40 (1) т. 4 от ЗЗО „за пенсионерите от държавното обществено осигуряване или от професионален пенсионен фонд – размерът на пенсията или сборът от пенсии, без добавките към тях; вноските са за сметка на държавния бюджет и се внасят до 10-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят“.
    А какво се случва с получените през декември накуп пенсии за няколко месеца? Решението на НОИ е от м.11, лицето го получава през м.12. Самоосигуреното лице няма как да знае кога държавния бюджет е платил здравната осигуровка за пенсиите, че да попълни правилно Таблица 2, к.3. Ако пенсиите се отнесат по месеците, за които са отпуснати – всичко е ясно – няма проблем. Но ако в м.12, когато сумата от пенсиите реално е получена накуп, се запише максималния осигурителен доход 2200 лв. – тогава самоосигурителната вноска 8% в/у 420 лв. платена авансово не би трябвало да се впише и така се обърква декларация 6.
    Има указание на НАП 3_678/07.03.2013 г. Относно: подаване на декларация за прекратяване на осигуряването от лице, упражняващо свободна професия, придобило право на пенсия за инвалидност. За ДОО – ясно, но здравното осигуряване остава дължимо и след пенсиониране.
    Консултирах се с НАП и НОИ, без да са убедителни, предлагат сумата да се разпредели по месеци. Това не съответства на фактите, защото няма как за пенсия с начална дата м. юни, отпусната през ноември и платена през декември, здравните вноски да са платени до 10-ти юли. Сигурно си имат технология :), но за лицето това е решение на главоблъсканицата. Ако имахме отделни здравноосигурителни партиди, по които да натрупваме права при надплащане ОК, иначе „пари на вятъра“. Просто още един от безбройните казуси….. Поздрави!

    • Alexander Todorov Network Says:

     В случая казусът не е толкова сложен. По отношение на осигуровките за пенсия лицето, което е придобило право на пенсия само избира дали да се осигурява за пенсия. Здравните осигуровки са задължителни за всеки, който работи, без значение на трудов, граждански договор или чрез самоосигуряване.
     Обаче дохода от пенсии абсолютно не се включва като доход на лицето, който да се облага с осигуровки. Ако е придобит доход от упражняване на свободна професия тогава да – дохода през годината се разпределя по равно между всички месеци, през които е извършвана дейност. Пенсията не подлежи на облагане с осигуровки. Колкото до идеята за отделни здравни партиди… това би било пълна катастрофа. Препоръчителни статии:
     Словакия по пътя към свободата от частните „здравни фондове“ поробили американците и не само тях – https://alexanderbtodorov.com/2012/11/04/slovakia-on-the-way-to-freedom/
     Данък принудителни задължителни „частни здравни“ финансови пирамиди? – https://alexanderbtodorov.com/2012/03/28/fack-hellth-private-funds/

     • Петрова Says:

      Здравейте!
      Говорим единствено за задължителните здравни осигуровки. Указанията към Таблица 2 са конкретни – вж. по-горе. В нета има различни примери с разнообразни доходи. Посочването на всички доходи, вкл. пенсия в колона 3 си има смисъл, особено при един по-висок доход от няколко източника, за да не се превиши макс. осигурителен доход за ЗО в месечен и годишен аспект.
      Иначе пенсията е необлагаема и не влияе на осигурителния доход за пенсия, затова и не се включва в Таблица 1.
      В горния казус, ако държавният бюджет е платил ЗО в/у 2200 лв. при изплащане на сумата от пенсиите през декември и лицето в/у 420 лв., имаме надплащане.
      Но лицето няма откъде да знае кога бюджета плаща и оттам – вярното попълването на Таблица 2 е въпрос на творчество.
      Държавни индивидуални здравни партиди, както и пенсионни такива, но това е друга тема…. Благодаря за отделеното време!

 47. Нина Грозева Says:

  Здравейте! Въпросът ми е за самоосигуряващо се лице собственик на ЕООД без доход! Всеки месец си внася осигуровките върху 420лв какво трябва да подаде в декл.6 -13 месец и трябва ли да подава данъчна декларация по чл.50 по ЗДДФЛ

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, самоосигуряващите се лица задължително подават данъчна декларация, а осигурителната книжка трябва да се завери в НОИ. Ако няма доход, няма какво да се изравнява и осигуровките ще си останат каквито са били

 48. Business Man Says:

  Здравейте,

  Планирам да си отворя ЕООД. Имам си един (бъдещ) клиент, който ми предлага да работя от вкъщи и да ми плаща на час.
  При добро стечение се получава около 2000 лв. на месец.

  Какви данъци (осигуровки, данъци и т.н.) ще плащам върху тези приходи (при разходи за дейността около 100 лв на месец)?

  А за 1000, 1500, 2500, 3000, 3500,4000,4500, 5000? (месечно)?
  Благодаря предварително!
  🙂

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, в този за доход 2000 месечно, оптимален вариант е в края на годината да се плати корпоративен данък и данък върху дивидентите. Реално облагането е 14,5% от печалбата.
   И трябва управителя да се самоосигурява на 420 лева, при осигуровки 17,8% за пенсия + 8% за здравно. Общо 108.36 лева осигуровки месечно.
   При значително по-големи суми нещата се променят обаче

   • Business Man Says:

    Благодаря за отговора 🙂
    При по-значими суми как се променят? Процентно или по друг начин?
    Мен ме интересува и при 3000, 4000, 4500, за да си сметна.
    Друг въпрос – ако въпростния ми клент е чуждестранно дружество в ЕС, трябва ли да се регистрирам по ДДС или само ако направя 50 000 лв оборот за последните 12 месеца?

    • Валентин Стойков Says:

     Ако имате клиент от друга държава на ЕС, следва да подадете заявление за регистрация по ЗДДС поне 7 дена преди датата на данъчното събитие. Тоест ако вече сте получили плащането и не сте подали заявление за регистрация, сте нарушили закона. Може плащането да е за 1 евро – няма значение какъв оборот сте направили.

    • Валентин Стойков Says:

     При по-значими суми е по-изгодно вместо дивидент собственикът на фирмата (допускаме, че фирмата е ЕООД – има един собственик, който получава заплата от същата фирма) да получавате висока заплата (заплатата се наглася така, че печалбата на фирмата да е нула – така фирмата не плаща данък, няма и данък върху дивидента). Тоест заплатата е разход на фирмата.

     При заплата няколко десетки хиляди лева месечно, ефективната данъчна тежест е значително по-малка от 14,5%.

 49. Мария Димитрова Says:

  Здравейте, аз съм СОЛ и от 25 февруари съм в 45дневен болничен преди раждане. Въпросът ми е как трябва да изглежда декларация 1 към НАП за месец март (в кои клетки какво да попълня) и трябва ли някъде в декларацията да се впише като доход обезщетението за временна трудова неправоспособност, което получавам от НОИ?

  Още от 08.01. съм в болничен по други здравословни причини.За януари и февруари съм подала декларации 1. Платила съм си осигуровките, като за февруари съм платила само здравни, тъй като през целия месец бях в болничен ( до 24.02. по код 1, а от 25.02. започва 45-дневния преди раждане). За февруари декларацията ми изглежда по следния начин: кл.16- 02000; кл.16.2- 20; кл.17- 420; кл.18- 4,8%; кл.34- 0. Не съм сигурна дали е коректно попълнена( приеха ми я от НАП) и не зная как да попълня за март, дали по същия начин или в някоя друга клетка се попълват дните от 45-дневния болничен. За дните в болничен съм получила обезщетение от НОИ и не знам дали тези суми трябва да се отразят някъде в декларацията. А майчинството, което ще получавам ще трябва ли да го вписвам някъде като доход в декларация 1?

 50. Antoaneta Jo`ewa Says:

  Здравейте, прочетох повечето от въпросите, като се надявах да намеря отговор и за моя, но не успях и затова Ви го задавам. От началото на годината регистрих ЕООД. От днес 02,03,2014 г. подадох декларация за заповане на дейност като самоосигуряващо се лице. Като начало ще се осигурявам върх 420 лв. , но смятам да увелича до 2400. Разбрах, че няма проблем за това и необходимо само подаването на декл.1. Желая да получавам доход всеки месец от този порядък. Въпросът ми е този вариант по-удачен ли е от договор за управление. Как трябва да се оформи документът, с който се решава да получавам заплащане(Като граждански договор ли?) От вашето обяснение ми стана ясно как се начислява и удържа данък общ доход. С една дума: Как да получавам доход, както самоосигуряващо се лице в моето ЕООД и какви декларации трябва да подавам. Благодаря предварително. Тони

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, това се прави чрез възнаграждение за личен труд. Трябва едно решение на собственика на капитала, че за извършване на дейността на фирмата ще се упражнява личен труд срещу уговорено възнаграждение в съответния размер. Важен момент обаче е, че задължително плащанията по личния труд трябва да се правят по банков път. Декларация 1 след това се подава с код 12, като осигуровките са изцяло за сметка на самоосигуряващия се. Не може да се приспадат 25% разходи, тъй като личния труд е приравнен на трудовите правоотношения, но пък се пестят осигуровките за безработица, ТЗПБ, и по избор може да се спести осигуровката за общо заболяване и майчинство

 51. P.Petkova Says:

  Здравейте! Собственик на ЕООД съм ! Нямам друга дейност и доходи! Самоосигуряваща съм. Полагам за фирмата си личен труд в магазина си, нямам служители. Внасяла съм до 31.12.2013 г. ДОД, но сега се оказва ,че не е трябвало да го внасям въобще и за м.01.2014 не съм внасяла такъв! Така ли е? И мога ли да си го върна, ако неправомерно съм го внасяла на държавата? Задължена ли съм да подавам годишна данъчна декларация, след като съм декларирала ,че се осигурявам на 420 лева и имам редовни внесене здравни, пенсионни и социални осигуровки до момента и нямам други доходи?Предварително благодаря за отговора!

  • P.Petkova Says:

   В допълнение относно запитването ми по-горе – P.Petkova-фирмата ми е по ДДС и редовно и ежемесечно
   праща всички необходими справки, отчети и декларации по институциите!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, това „полагане на личен труд“ се документира с договор, в който са отразени и параметри като заплащане, какво ще се върши и т.н. Осигуряването и плащането на данъци е малко по-различно обаче. От една страна осигуровките и данъка се удържат от хонорара за личен труд. Обаче осигуровките са изцяло за сметка на работещия. Освен това се превеждат от сметката на фирмата, но по ЕГН-то на лицето и към сметката на НАП, където то живее. Задълженията на фирмата се декларират с декларация 6, където за личния труд се пише само данъка върху дохода. Осигуровките на самоосигуряващия се се декларират само в декларация 1. И му се появяват лични задължения, но които се внасят през фирмата. Тъй като липсва достатъчно информация какво точно е правено, най-добре да се види в електронната система на НАП какво е връзвано с плащанията, да се провери дали е правилно декларирано. Ако са внасяни осигуровките по сметката на НАП на фирмата и не по ЕГН на лицето, тогава те ще висят негови лични задължения, а при фирмата ще има надплатени

   • P.Petkova Says:

    Благодаря за бързия отговор! Декларирали сме задълженията на фирмата по декларация 6, а също и всички осигуровки по декларация 1. Здравните, ДОО и за пенсия са плащани по ЕГН, ДОД – чрез фирмата. При проверка в НОИ по ЕГН ми излиза,че всичко е наред- и здравни и осигурителни вноски. Не разбрах единствеено , в този случай задължена ли съм да подавам годишна данъчна декларация и трябва ли да продължа да внасям данък общ доход както до сега? Благодаря предварително за отговора! Прекрасен блог ! Продължавайте все така! Успех!

 52. Илияна Христова Says:

  Здравейте.Поздрави за чудесния и толкова полезен сайт! Самоосигуряващо лице съм-свободна професия /лекар без нает персонал/като имам и ЕИК по БУЛСТАТи въпросът ми е следния: Подавала съм декл. по чл.55 ал.1 от ЗДДФЛ за дължим авансов данък за трите тримесечия за 2013г и съм си платила този данък, но в декларацията в част I/данни за декларацията/ вместо „получател „на доход съм декларирала „платец“ на доход и от НАП ми казаха, че затова в досието ми по ЕГН не фигурира такъв платен данък.Как трябва да коригирам това ? От НАП ми казаха , че трябва да подам молба до Директора на ТД на НАП и в свободен текст да представя проблема.?! Дори не било необходимо да подавам коригираща декларация?!! Между дргото, когато направих справка в сайта на НАП/електронни услуги/ по БУЛСТАТ ми излиза информация и платен авансов данък и за трите тримесечия.
  Бихте ли ме посъветвали как да постъпя при тази ситуация.Предварително благодаря!
  Извинете ме за това , че бях твърде обстоятелствена:(

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, след като всичко е било изрядно и данъка е платен, да се направи каквото от НАП искат, за да се оправи грешката е най-доброто решение

 53. Пенкова Says:

  Здравейте!Самоосигуряващо се лице съм,но и работя по граждански договор от 01.11.2011г..За периода от 01.11.2011г.до 31.12.2012г. ми бяха удържани осигурителните вноски за:ДОО,ДЗПО и здравно осигуряване.Получавах си служебните бележки в края на годината ,декларирах си дохода и всичко си беше ок.През 2013г.без да зная за това,не са ми удържали никакви осигурителни вноски и получих естествено служебна бележка с 0-ла лв.осигр.ителни вноски.Поисках обяснение от фирмата ,но ми отговориха,че некоректно са ми ударжали и внасяли осигуровки,след като съм самоосигуряващо се лице (за което подавам декларация),трябва да си го правя аз .Това ли е само варианта да ги внасям на куп в моя случай? Това ли е правилното,което ми го казват от фирмата?
  Благодаря ВИ Предварително!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, на самоосигуряващите се лица не се удържат осигуровки и данък, когато работят по граждански договор, те трябва да си ги внасят сами. Осигуровките се декларират с Д1, данъка след всяко тримесечие. В края на годината се прави изравняване

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, на самоосигуряващите се лица не трябва да им се удържат осигуровки и данък, които трябва сами да си внасят. Освен това не им се издават и служебни бележки (на самата бележка пише, че не се издава на самоосигуряващи се лица)
   Повече за гражданския договор със самоосигуряващо се лице: https://alexanderbtodorov.com/2012/08/04/civil-contract-freelancer/

 54. Dobi Says:

  Здравейте, работя на основен трудов договор, и имам сключени 2 граждански договора с частна фирма, плащанията по тях са минали през м.януари 2013г. и през м.ноември 2013г., поисках си служебни бележки по двата договора за попълване на годишната данъчна декларация и установих, че за този през м.януари са ми удържани авансово само данъка в/у облагаемата сума без да ми бъдат удържани осигуровките, а за договора от м.ноември не са ми удържани и данъка и осигуровките, какво следва да направя – трябва ли предварително /макар и със закъснение / да си внеса осигуровките по двете суми и има ли последици при това закъснение, моля да ме посъветвате как да процедирам.
  Предварително благодаря!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, за януари 2013 причина да не удържат осигуровки може да бъде ако е декларирано, че доходите от други места са били за 2200 лева или повече. Ако не е така работодателят неправилно не е удържал осигуровките, но това си е общо взето негов проблем. За ноември правилно не е удържан данъка, който ще се дължи от лицето след подаване на данъчната декларация.
   Препоръка е да се говори с работодателя да опита да оправи бележките и да преизчислява данък и осигуровки, евентуално ще трябва да му се връщат пари за осигуровките. Няма такъв вариант лицето само да си внася осигуровките, които трябва да се внасят от работодателя.
   Ако работодателят откаже да съдейства може да се потърси анонимна консултация от НАП на безплатния им телефон. Има и вариант да се подадат бележките така както са. От НАП може и никога да не забележат, че не са както трябва.

 55. Мария Димитрова Says:

  Здравейте, имам нужда от помощ за попълване на декларация 1 към НАП за януари 2014. Аз съм самоосигуряващо се лице( свободна професия). През януари имам 4 работни дни и 18 в болничен. При попълване на тези 18 дни в графа 16А в декларация 1, системата на НАП ме отхвърли, а служителката там не знаеше как точно трябва да попълня дните в болничен. Не зная дали има някакво отношение факта, че нямам 6 месеца стаж за изплащане на болничен( аз мисля , че това касае само НОИ и няма отношение към НАП, но служителката в НАП и това не знаеше). Въпросът ми е в коя графа на декларация 1 какво точно да попълня и какви са процентите в графи 22 ; 22.1 и 26. Освен това тези проценти на каква база се изчисляват в случая – на 420 на колкото се осигурявам или на реално изработените 4 работни дни през месеца. Ще ви бъда безкрайно задължена ако ми отговорите, предварително благодаря!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, в точка 22 се попълва 12,8 или 16,3 в зависимост дали е избран риска майчинство. Ако е избран е по-високия процент. В 26 се попълва 5, обаче ако лицето е родено преди 1960 г. се попълва 0, а точка 22 се попълва с 5% повече.
   За точка 16, във второто и третото квадратче се попълват работните дни през месеца. 16.1 се попълва отработените дни, 16.2 дните в болнични

   • Мария Димитрова Says:

    Много благодаря за отговора! Извинявам се, но имам още няколко въпроса: В случая колко % е здравната вноска 8 или 4,8%. Освен това през февруари болничния ми продължава, като от 25.02.2014 излизам в отпуск по майчинство. В този случай как се попълва декларация 1( целия месец в 16.2 ли ще е отразен) и дължат ли се осигурителни и здравни вноски и в какъв размер. Ако не се дължат осигурителни вноски трябва ли пак да попълвам в т.22 – 16,3 % и в т. 26- 5%. Простете ми невежеството в областта, но до сега съм ползвала услугите на двама счетоводители и са ми попълвали грешно документите, а следвайки вашите съвети винаги съм се справяла.

    • Alexander Todorov Network Says:

     Здравейте, в случая здравната вноска трябва да бъде 4,8% върху 420 лева или 20,16 лева за пълен месец в болнични или отпуск по майчинство. Явно в този случай всички дни ще се попълнят като дни в нетрудоспособност, за които се дължат описаните здравни осигуровки. За периода в майчинство не се дължат осигуровки за пенсия и за общо заболяване, нито за ДЗПО

 56. Mladen Zamanov Says:

  Здравейте! Статията е написана много добре и е разбираема дори и за хора, които не са на „ти“ с материята! Благодаря за изчерпателната информация!

  Аз обаче имам няколко допълнтелни въпроса и ще съм много благодарен, ако можете да ми отговорите.

  1. Предоставям посредническа услуга на австрийска фирма за софтуер и получавам комисионна при осъществяването на продажба. През тази година очаквам да направим най-много 5 продажби. Възможно ли е да прекъсвам самоосигуряването си и да го възобновявам само в месеците, когато има продажба?

  2. Ако прекъсването/възобновяванто не е възможно идва вторият ми въпрос. Да кажа и че се осигурявам и на трудов договор. Примерно през март се регистрирам като самоосигуряващо се лице със свободна професия и от 5те сделки до края на годината получавам 15 000 лв. Разходите са 15 000*0.25 = 3750 лв и остават 11 250 лв. Разделяме ги на 10 месеца – от март до декември и получаваме 1 125 лв/месец. Да кажем, че ме осигуряват на 1000 лв по трудовия договор. 1 000 + 1 125 = 2 125, което е по малко от 2 400 (максималния за 2014). В този случай, за какъв доход трябва да плащам осигуровки като самоосигуряващо се лице – за 1 125 лв/месец или за 2 400 – 1 000 = 1 400 лв/месец?

  Благодаря Ви предварително!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, по първия въпрос отговорът е да. Може да се спира и възобновява дейността неограничен брой пъти

 57. Нели Папазова Says:

  Здравейте. Исках да ви попитам като самоосигуряващо се лице при болничен как трябва да си изчисля нещата и да попълня декларация 1? Доколкото разбирам трябва да е следното:
  за януари месец – целият съм в болничен – трябва да попълня всички дни като временна неработоспособност, за Доход, върху който се дължат здравноосигурителни вноски при временна неработоспособност да пиша 420 лв. и да платя здравна осигуровка върху тях 4.8% (от НАП ми казаха, че не трябва 8% да плащам, а 4.8%)
  за февруари – имам 5 работни дни болничен и 15 раб дни – не. За тях как трябва да сметна – 1/4*420*4.8% и 3/4*1800 лв. по останалите осигуровки (ако се осигурявам върху 1800 лв.). Правилно ли е така?
  А в декларация 1 т.21, където се записва осигурителен доход, върху който се дължат осигурителни вноски 1800 ли трябва да пиша или 3/4*1800?
  Благодаря ви много предварително.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, осигурителния доход за месеца е равен на броя отработени дни / работните дни в месеца * избрания осигурителен доход. В случая ще бъде 3 / 4 * 1800. За да не стане грешка с попълването на декларацията най-добре да се попълни на място в НАП. Там би трябвало служителите да помогнат

 58. Mariana Traikova Says:

  Zdraveite,rabotia v 4ujbina ot 12 godini.Ne mi stigat 5 godini za zadaljitelniat trudov staj ot 34 godini.Vaprosa mi e sledniat; moga li da se samoosiguriavam i ako moga,kakvi sa usloviata? Niamam firma,nito davam nesto pod naem.Zdravno osigurena sam v BG.Ima li na4in,no ne iskam 4rez pensionni fondove.Blagodaria vi predvaritelno !!!

 59. РОСИЦА Says:

  ЗДРАВЕЙТЕ, имам следния въпрос: Съгласно чл.42 ал.2 от КСО не се изплаща парично обезщетение на лица, които получават пенсия в срока до 30 дни от датата на съкращение съгласно нормативен акт,съгласно чл. 40 ал. 7
  (7) (Нова – ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Паричните обезщетения за временна неработоспособност се възстановяват от лицата за периода, за който им е отпусната пенсия за инвалидност за СЪЩОТО заболяване, с изключение на случаите, когато болничният лист е издаден при обективни данни за обостряне на състоянието, както и с интервенции, свързани с лечение на хроничното заболяване.
  Лице получаващо пенсия за рак на шииката на матката, но след съкращение има болничен с диагноза обосрена спондилоза(различна от диагнозата на инвалидност) има ли право на парично обезщетение?
  Благодаря много.

 60. Жoрo Says:

  Здравейте,
  работя на две места на по 4-часов трудов договор/на минимална работна заплата/.Ще откривам фирма /ЕООД/, като във фирмата съм управиттел и ще извършвам дейност. Въпросът ми е имам ли право да работя на две места на трудов договор и отделно в моята фирма да се самоосигурявам?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Няма проблеми. Ограничение има да се работи за една фирма повече от 56 часа на седмица, но няма никакъв проблем да се работи на две или повече места + лицето да работи и на свободна практика

 61. Nia Spasova Says:

  Здравейте г-н Тодоров,

  Майка ми е домакиня – не работи от години, не е регистрирана като безработна. Бих искала да й прехвърля майчинството след изтичане на първата година на детето ми, което ще е през лятото на 2015 година. От прочетеното дотук разбирам, че бихме могли да я регистрираме като самоосигуряващо се лице (има необходимите тапии), като база за плащане на осигуровките ще са 420 лв./месец, които следва да плаща минимум 12 месеца, за да придобие право на обезщетение за отглеждане на дете до 2 г.
  Имам следните въпроси:
  1. Не можах да се ориентирам реално ли трябва да внасяме и ДОД пак върху същия осигурителен доход (за всяко тримесечие без последното на 2014 година)?
  2. При липса на реален доход през 2014 и 2015 година – на възстановяване на ДОД ли ще излезе майка ми или просто няма да го декларира с годишна данъчна декларация?
  3. Самоосигуряването продължава ли през времето на отпуск по майчинство до навършване на 2 или 3 години на детето, т.е. докога трябва да продължим да плащаме осигуровките й?

  Благодаря за помощта

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, на първо време тя трябва да има общо 12 месеца осигурителен стаж (с включен риска общо заболяване и майчинство) за цялата си кариера, за да има право на това. След като е на вероятно 40-на години, би трябвало да ги има ако е работила поне 12 месеца на трудов договор. Трябва да се направи една консултация с НОИ, защото от закона не се разбира дали тя изобщо ще има право да отмени майката. На пръв поглед изглежда, че това ще е само възможно за бащата или „лицето, което е поело отглеждането на детето“, но трябва да се питат как точно се превежда този текст

   Обезщетение при отглеждане на малко дете
   Чл. 53. (1) След изтичането на срока на обезщетението за бременност и раждане през време на допълнителния платен отпуск за отглеждане на малко дете на майката (осиновителката) се изплаща месечно парично обезщетение в размер определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.
   (2) Когато допълнителният платен отпуск за отглеждането на малко дете вместо от майката (осиновителката) се ползва от бащата (осиновителя) или от лицето, което е поело отглеждането на детето, се изплаща месечно парично обезщетение в размер определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Това обезщетение се изплаща на настойника, когато той ползва отпуска по чл. 167, ал. 2 от Кодекса на труда.
   (3) Обезщетението по ал. 1 се изплаща и на лицата, които ползват отпуск за отглеждане на дете до двегодишна възраст, настанено по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона за закрила на детето.
   (4) Паричното обезщетение по ал. 1, 2 и 3 не се изплаща при смърт на детето, даване за осиновяване или при настаняване на детето в детски заведения, включително и детски ясли, както и при отглеждането му от лице, включено в програми за подкрепа на майчинството.
   (5) Самоосигуряващите се лица, които са осигурени за общо заболяване и майчинство, имат право на парично обезщетение за отглеждане на малко дете в сроковете по ал. 1 – 4.

 62. Васил Лазаров Says:

  Здравейте,
  искам да попитам може ли самоосигурявящо се лице може ли да издава фактури за продажба на стоки произведени от него или закупени от него – при препродажба става въпрос за озеленителен материал и ако не е регистриран по ДДС, при надвишаване прихода над 50000лв. за годината трябва ли да се регистрира?
  Предварително благодаря за вниманието.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, ако ще се извършва търговия, трябва да се регистрира фирма. Ако прихода е над 50 хиляди, задължително се прави и регистрация по ЗДДС

 63. Петя Says:

  Здравейте отново,
  имам още няколко въпроса
  1. Колко често мога да сменям осиигурителния доход, който декларирам? Аз искам да се осигурявам на максималния доход от 2400 лв за 2014, но в първите 3 месеца ще имам пробен срок и предпочитам за този период да се осигурявам на по-малка сума. Та възмозмжно ли е осигурителния доход да се сменя често или се заявява веднъж годишно?
  2. При самоосигуряващите се има ли възможност да се плаща и за безработица. Ако остана без приход като СОЛ и „закрия“ ЕИК имам ли право да се регистрирам като безработна и да полу4аавам обезщетения за безработица?
  3. Как става прекратяването на регистрацията като СОЛ?

  Благодаря.

  • Alexander Todorov Network Says:

   1. с подаването на декларация 1 за съответния месец се променя и осигурителния доход за месеца. Може да се сменя всеки месец
   2. за безработица се осигуряват само работещите по трудов договор. Само лице, което е работило 9 от последните 15 месеца по трудов договор може да получава обезщетение за безработица
   3. прекратяване на свободната професия не е нужно. Само трябва да се отиде в НАП и да се декларира, че се спира самоосигуряването. След това на следващия ден може да се декларира, че се започва отново. И това е неограничено

 64. Миа Says:

  Здравейте,
  Отразяват ли се промените в Наредба Н-8 от 29.12.2005 г., обн. на 15.11.2013 г. по отношение на самоосигуряващите се лица, т.е. следва ли да се подава Образец № 6 всеки месец заедно с Образец № 1?
  Поздрави и много благодаря за коментара.
  P.S. Блогът Ви е изключително полезен и Ви благодаря, че го поддържате.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте актуализирания текст към момента в наредбата гласи:
   „Чл. 3 (3) (Предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Декларация образец № 6 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите:
   1. (*) (изм. – ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. – ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и данъка по чл. 42 ЗДДФЛ – едновременно с подаване на декларация образец № 1, а когато с декларацията се подават данни само за дължим данък по чл. 42 ЗДДФЛ – в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан или през който са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6 ЗДДФЛ;
   2. (изм. – ДВ, бр. 8 от 2008 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. – ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) от самоосигуряващите се лица – еднократно до 30 април за:
   а) дължимите осигурителни вноски за предходната календарна година;
   б) задължителните осигурителни вноски върху осигурителен доход, формиран по реда на чл. 6, ал. 8 от Кодекса за социално осигуряване, от получени доходи за извършена дейност през минали години, различни от предходната;“

   Следователно режима за самоосигуряващите се се запазва

   • Миа Says:

    Благодаря за коментара Ви, г-н Тодоров (между другото има някакво становище от НАП по темата от вчера, 12.12.2013 г.).
    Бих искала да помогнете по-още две теми.
    1. СОЛ се регистрира на 30.09.2012 г. Осигурява се 550 лв. (на месечна база) За периода 30.09.2013 г. – 31.12.2013 г. е получило доходи на обща стойност 5000 лв.
    По какъв начин се изчислява изравнителната стойност на осигурителния доход, като се има предвид, че СОЛ е работило общо 3 месеца (м. октомври- м. декември 2013 г.) и 1 работен ден (от м. септември 2013 г.)?
    2. Лице е продало акции в АД през 2013 г. под номинална стойност поради намаление на капитала на АД-то. Необходимо ли е доходът от продажбата на акциите да бъде деклариран в декларацията за 2013 г. по ЗОДФЛ, при условие, че не е облагаем (т.е. не е реализирана печалба при продажбата на акциите)?
    Много Ви благодаря за коментарите.

    • Alexander Todorov Network Says:

     1. Дохода се разделя поравно на 4 месеца, независимо, че е работено само 1 ден през септември. В статията е показано как се прави изравняването
     2. Чака се новата данъчна декларация за 2013, но най-вероятно няма да има нужда да се декларира нещо, още повече, че трябва да има доход, а в случая няма такъв

     • Миа Says:

      Много Ви благодаря, г-н Тодоров!

     • :Миа Says:

      Здравейте, г-н Тодоров,
      Бих искала да уточня нещо по отговора Ви по т.1 по-горе (СОЛ, работило като СОЛ в периода 30.09.2013 – 31.12.3013 г. следва да отчете/разпредели дохода върху 4 месеца):
      в периода 01.01.2013 – 29.09.2013 г. лицето е работило по трудови правоотношения (по трудов договор), като работодателят в този период го е осигурявал, вкл. за периода 01.09.2013 – 29.09.2013 г. В този случай няма ли да се получи дублиране по отношение на м. септември 2013 г., ако лицето разпределя дохода за периода върху 4 пълни месеца или остава валидно разпределението за 4 месеца?
      Благодаря Ви за отговора и весело посрещане на 2014 г.!

      • Alexander Todorov Network Says:

       Здравейте, дохода на свободните професии трябва да се разпредели поравно между всички месеци, в които е работено, дори и в някои да е само за 1 ден. Ако в случая през месец септември по трудов договор осигурителния доход е бил върху максимума (2200 лева през 2013), то като свободна професия няма да се дължат полагащата се част с осигуровки за септември.
       Успешна 2014

     • Миа Says:

      Благодаря Ви за уточнението, г-н Тодоров!
      Пожелавам Ви много здраве и успехи през 2014 г.

     • Миа Says:

      Здравейте отново,
      По повод коментара Ви по т. 2 (липса на необходимост от деклариране на доход за 2013 г. от продажба на акции в АД, при условие че продажната стойност е по-ниска от стойността на придобиване), сега разгледах пакета документи на ГДД за 2013 г. и в образец 2051 в Указанията на стр. 4 пише, че облагаемият доход може да бъде само положително число или 0, а в този случай в Таблица 5 от същия образец би била записана стойност само в колона „Загуба“ и съответно резултатът в т. 5.2 в Таблица 5 ще бъде отрицателно число. Това, предполагам, означава, че не е необходимо да се декларира продажбата на акциите в АД-то.
      Поздрави

 65. РОСИЦА Says:

  Здравейте, въпроса ми беше имам ли право на обезщетение , защото при запитване ми казаха , че след като съм на изборна длъжност, нямам право на обезщетение. Благодаря много.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Извадка от КСО:
   Право на парично обезщетение за безработица
   Чл. 54а. (1) Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които:
   1. имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта;
   2. не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране в Република България, или пенсия за старост в друга държава;
   3. не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по чл. 4.

   В чл. 4 се намира следното:
   Чл. 4. (1) Задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица по този кодекс са:
   5. членовете на кооперации, упражняващи трудова дейност и получаващи възнаграждение в кооперацията; членовете на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията, не се осигуряват за безработица;

   Явно на тази точка 5 се опират, че щом лицето упражнява дейност срещу възнаграждение, въпреки че е минимално, се осигурява задължително. И това не дава възможност да се получава обезщетението, тъй като все едно лицето работи. И има и още нещо, в края на тази точка пише, че членовете на кооперации работещи там по граждански договори, не се осигуряват за безработица, което означава, че в бъдеще осигурителния доход в кооперацията няма да се брои при изчисляването на едно обезщетение за безработица, тъй като не се правят вноски за този риск

 66. Петя Says:

  Здравейте,бихте ли разяснили за тези 25% признати разходи върху остатъка след плащнето на осигуровките. Те а приори ли се признават като 25% от остатъка или се води някакъв регистър на разходите (предполагам важат само фактури с моя ЕИК като получател) и реално не се плаща данък само върху реалните разходи, в случай че те са под 25%?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, като се получи доход 1000 лева, 250 лева (25%) се признават за разход. След това се признават за разход и направените осигуровки, и каквото остане се облага с данък от 10%. Ако осигуровките са повече от приходите, очевидно че няма да има какво да се облага. Не се води регистър за разходите при свободните професии. Данъчните признават точно 25% от приходите за разход служебно, дори и да няма никакви разходи или да са много по-големи

 67. РОСИЦА Says:

  Здравейте, съкратена съм от работа на 06,12,2013г. като работник по трудово възнаграждение на пълен работен ден /последните 3 години не съм била на борса/ , но от месец Май съм избрана в една кооперация по извънтрудови правоотношения / изборна длъжност/ на хонорар от 200 лв.Въпросът ми е следният: Имам ли право на обезщетение за безработица, ако хонорарът ми се изплаща накрая на годината. и ако получаваш хонорар под МРЗ на месец имаш право на обезщение за безработица

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, това трябва да се уговори с работодателя като пуска декларация 1 да разпредели дохода всеки месец по малки суми, за да не отива всичко наведнъж и да се надскочи минималната работна заплата, с което при НОИ да се появи декларация 1 по време на обезщетението за безработица

 68. Сабие Вакльова Says:

  Здравейте!
  Регистрирана съм като самоосигуряващо се лице от 25 май 2013 и до сега не съм внасяла нищо. Ще има ли глоби?
  Благодаря, предварително!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, ако не е декларирано в НАП започването на самоосигуряването, няма проблем. От практиката НАП явно не разполага със система бързо да хваща самоосигуряващите се лица и е възможно дори и нарушенията да се разминат със санкциите. Във всеки случай ако е пускана декларация 1, от НАП ще си чакат осигуровките с лихва

 69. Валентин Николов Says:

  Здравейте Александър! Бих искал да ви задам въпрос.В момента работя държавна работа на която ме осигуряват на трудов договор.Започнах втора работа на която ми искат да попълня декларации като самоосигуряващо се лице,като ме убедиха че мога да подам декларацията върху 310 лева.Бихте ли ме посъветвали нещо,защото незнам как трябва да постъпя в тази ситуация?Благодаря ви!Поздрави!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, такава декларация може да подаде само лице, което действително се самоосигурява. В противен случай след края на годината работодателя ще си има декларацията от работника, който и не подозира какво е декларирал и как се е задължил за своя сметка да внася пълния размер на осигуровките. Тази статия вероятно ще е полезна: https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2012/04/28/why-civil-contract-declaration/

 70. marymihaylova Says:

  Здравейте, моля за малко разяснение относно следния казус – осигурявам се на първи трудов договор от 8 часа и на втори трудов договор от 4 часа. Искам да си регистрирам собствено ЕООД, как трябва да бъда назначена като СОЛ ли, какви осигуровки ще плащам и има ли начин да не плащам нищо след като се осигурявам на други две места (общо за около 1000 лв.) Благодаря.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, самоосигуряващите се лица са длъжни да се осигуряват на поне 420 лева месечно, освен когато от трудов договор (един или повече) са осигурени върху поне 2200 лева. Относно фирмата, защото за там изискванията са повече отколкото изглеждат на пръв поглед, може да се направи консултация със счетоводна къща „Аидос“ – daniela@aidosbg.com

 71. Мелинда Says:

  Здравейте, моят въпрос е следният: развивам дейност без регистрирана фирма, в случая разходи 25% признават ли се пак? Благодаря Ви предварително.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, ако е регистрирана свободна професия, може да се ползва 25% отстъпка. Ако нищо не е регистрирано, то дейността е в сивия сектор и трябва да се направи регистрация на свободна професия, за да бъде всичко законно или фирма, ако ще се извършва търговия или наемат хора

 72. i_chavgov@mail.bg Says:

  Здравейте, имам следния въпрос относно подаването на Декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО.
  Регистриран съм, като самоосигуряващо се лице от 01.09.2013г. В периода до 30.09 съм получил едно плащане. През месеците май и юли, тази година, получих две авансови плащания, за извършена работа в периода 01.09-31.10. Как и кога трябва да декларирам получения доход през месеците, когато още не съм самоосигуряващо се лице (април и юли)? В декларацията за тримесечна авансова вноска за данък общ доход, която ще подам сега или в годишната данъчна декларация.

  Благодаря предварително за отделеното време.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, за периода преди самоосигуряването дохода се отчита като от граждански договор. Работодателя е трябвало да удържи данъка и осигуровки. След като е започнало самоосигуряването това си е грижа на лицето. Такъв вариант за авансово плащане по принцип не е коректен. Може да се каже обаче, че дохода е бил платен не през май и юли като авансов, а през септември, за да си е изрядно всичко. Тогава самоосигуряващото се лице трябва да си внесе данъка и осигуровките, както е по статията. Данъка за септември трябва да се декларира и внесе до края на октомври. За последните 3 месеца на годината данъка се внася след данъчната декларация

 73. Йордан Пенчев Says:

  Здравейте, бихте ли могли да ми помогнете с малко разяснения?
  Работя на трудов договор, взимам 3500 лв. брутна заплата и ме осигуряват на най-високият праг.
  Имам възможност за допълнителен приход – да сключа граждански договор с друга компания за 1000 лв.

  Ако правилно ви разбирам:
  – В този случай не се налага да внасям здравни осигуровки, защото компанията, с която имам трудов договор покрива тавана.
  – Трябва да платя данък приход на тези 1000 лв., който е 100лв. на месец или 75лв на месец?
  – Има ли други данъци или неща, които трябва да направя, освен данъчна декларация?

  Благодаря Ви предварително за отговора.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте,
   – щом по трудов договор осигурителния доход е 2200 или повече (за 2013 г.) като самоосигуряващо се лице и по граждански договори не се дължат осигуровки
   – на 1000 лева по граждански договор, данъка ще е 10% върху 75% от дохода сред приспадане на осигуровките, тъй като осигуровки няма да има, данъка ще е 75 лева
   – физическите лица нямат други ангажименти освен подаване на данъчната декларация и плащане на данъци ако дължат такива. За получените средства по граждански договор и наем през последните 3 месеца на годината, физическото лице само трябва да си внесе данъка, работодателя няма право да му го удържа

 74. Мария Димитрова Says:

  Здравейте! Имам диплома по философия, мога ли да се регистрирам като упражняващ свободна професия частен учител по философия. Ако мога, как точно трябва да доказвам доходите си от частните уроци. Освен това съм бременна и след като родя ще дължа ли социални осигуровки, след като съм само осигуряващо се лице. А какво се случва ако през някой от месеците нямам доходи, като база за данък общ доход избраният минимален праг от 420 лв. ли се взима? И след като съм бременна мога ли да имам някакви проблеми с данъчните служби и да бъда обвинена в опит за източване на държавния фонд за майчинство. Аз наистина искам да си практикувам професията, но поради тежка бременност мога само в къщи като частен учител . Зная, че въпросите ми са много, извинявам се за невежеството си в областта и предварително ви благодаря за отговора.

 75. Antoaneta Yocheva Says:

  Здравейте, собственик на ЕООД-пенсионер се осигурява като самоосигуряващ се само здравно върху 420 лв.Има назначен управител с осигуровки върху максималната сума. Ако собственика-пенсионер полага труд във ЕООД-то как е правилно това да се заплаща и съответно да се удържа данък общ доход. Благодаря

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, ако собственика на ЕООД полага труд в дружеството трябва да вземе решение, според което ще полага личен труд в собствената си фирма и ще си плаща определена сума. Личния труд е приравнен донякъде към трудовите договори, но не се регистрира никъде, а осигуровки се дължат само за пенсия, здравно осигуряване и по желание общо заболяване и майчинство. След приспадане на осигуровките се определя и данъка, който се внася от фирмата заедно с останалите заплати

 76. Novak Says:

  Здравейте, благодаря Ви много за ценната информация!

  Аз съм нов в тия неща, сега се опитвам да се ориентирам под каква форма да действам и след като изчетох и разбрах всичко имам такъв въпрос:

  |
  Ако тия 10000 от примера са 8333 + 1666 ДДС, как ще се променят нещата? Вместо 10000 ще смятаме 8333 или по друг начин?
  |

  Благодаря!

 77. Natalia Pencheva Says:

  Здравейте, г-н Тодоров,
  моля Ви за отговор по важен за мен въпрос, тъй като в областта на финансите съм безпомощна. Като юрист се самоосигурявам на 420 лв. месечно. От м. 02.2013г. имам 5 плащания по граждански договор на обща стойност 14000лв. През м. семтември ми предстои пенсиониране по възраст и това поражда следните въпроси: трябва ли да довнеса данък при /преди/ подаване на документите за пенсия или изравняването ще се направи след края на годината – до 30 април 2014? И ако задължително са прави преди пенсионирането, колко данък дължа за тези 5 месеца, в които съм имала доход по гражданския договор? Благодаря Ви предварително, видях в предходните отговори много компетентност и човещина. Пенчева

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, самоосигуряващите се лица щом получават доход от дейността си са длъжни да подават декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ, с която да декларират авансовия данък за тримесечието. За всяко тримесечие данъка се декларира и внася до края на месеца след тримесечието. Така през юли трябва да се внесе за периода април-юни, през октомври за периода август-септември. За последното тримесечие не се декларира. Прави се изравняване до края на април следващата година. Данъка е равен на дохода – направените осигуровки от лицето, като получения резултат се умножи по 10%

 78. markova Says:

  здравейте на свободна професия съм забравила съм да платя осигуровките и да подам декларация за м юни 2013 какво да правя ще има ли глоба

 79. markova Says:

  здравейте стоматолог съм на свободна професия от 2008г имам следния проблем проверявайки здравния си статус в интернет разбирам че за месец 07 2012 и 06 2013 г съм без данни за здравно осигуряване уведомих счетоводителя си той ми каза че за 07 2012 г е платил имам платежни но е забравил да подаде декларация а за 06 2013 г тварди че е платено и декларация е подадена но в интернет излиза че за този месец 06 2013 г съм без данни за здравно осигуряване как мога да направя справка как може да се корегира пропуска разбрах че глобите са големи може ли да се размина без глоби

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, да се пробва да я подаде декларация 1 отново, глоби може и да са големи, но само ако те хванат в рамките на 1 година от нарушението, така че да пробва да я пусне отново, въпреки, че е минал срока

 80. Лора Найденова Says:

  Здравейте! Много полезен сайт, радвам се че го открих!
  Моят казус е следният: работя на граждански договори и се самоосигурявам като земеделски производител. В договорите, които подписвам декларирам, че съм самоосигуряващо се лице с БУЛСТАТ, но въпреки това ме облагат с данък и осигуровки. Според това, което прочетох във вашият сайт разбирам, че трябва да издавам фактура за всеки мой хонорар и, че възложителят не бива да ми удържа нищо, така ли е? Ако да можете ли да ми помогнете и с това да открия къде в нормативните документи е казано черно на бяло каква е процедурата в тези случаи?
  Благодаря предварително!!!

 81. Радинка Колева Says:

  Здравейте , бих искала да попитам-ако започна да се самоосигурявам и за майчинство например 6 месеца и след това замина за Холандия (ЕС) има ли спогодба за признаване на осигуровки между страните -членки на ЕС във връзка с майчинството . А може ли друг да внася в НАП от мое име вноските по самоосигуряване ? Благодаря !

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, ако се спре осигуряването в България, ще се признае стажа от Холандия, но при ползване на обезщетението в България, то ще се смята върху минималната работна заплата в България. За Холандия правилата за майчинството са в глава 4 – https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2011/09/23/social-security-netherlands/
   Няма проблеми осигуровките да се внасят онлайн по банков път.

 82. Стела Милкова Says:

  Здравейте и благодаря за полезната информация,
  Лице, родено преди 1959г. е на ДУК с хонорор 14800. Прекратяват този договор на 13.06.2013 г. За тези 8 работни дни дължи 213.40лв. (9.7%) лични ДОО и 70.40лв.(3.2) лични ЗО изчислени върху осидурителен доход 2200лв. Има данък 1451.62лв. От 13.06.2013 започва да се самоосигурява върху 580.00лв.(пропорционално 348.00лв за 12 дни за юни).
  с 61.94лв лични ДОО и 27.84лв лични ЗО.
  Как трябва да се подаде Декларация 1?
  Поздрави!
  Милкова

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, щом за месеца вече е осигурен на 2200, други осигуровки този месец не се дължат. В Д1 ще се пишат дните в самоосигуряване, с осигурителен доход 0

 83. Ива Йотова Says:

  Благодаря за отговора. Статиите са много изчерпателни, но тъй като не е засегнат случая ако лицето е пенсионер това променя ли по някакъв начин нещата. Освен това регистрацията ми като самоосигуряващо лице е на друго основание за съвсем различна дейност. С другия работодател съм сключила граждански договор като физическо лице пенсионер и виждам, че от хонорарите ми удържа само ДОД. Ще дължа ли други данъци като декларирам гражданския договор. И как е по правилно и добре, трябваше ли да кажа, че съм регистрирана като самосигуряващо лице.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Свободните професии могат да извършват всякаква нетърговска дейност, независимо с какво са се регистрирали.
   За гражданския договор работодателя ако не му е казано за самоосигуряването, е трябвало да удържи и здравни осигуровки след като лицето е пенсионер, но това си е негов проблем. Ако му се каже за самоосигуряването, трябва да изплати точно сумата, която лицето дължи, без да удържа нищо. Отговорността за внасянето на осигуровки и 10-% данък си е на самоосигуряващото се лице

 84. Ива Йотова Says:

  Здравейте, имам следния въпрос: пенсионер съм регистрирана като самоосигуряващо се лице упражняващо свободна професия въз основа на договор с компания. В същото време има сключен граждански договор с друга компания. И на двете места съм декларирала, че не желая да се осигурявам. По гражданския договор възложителя ми начислява и внася само ДОД след нормативно признатите разходи. Въпроса ми е не трябва ли да се начисляват и внасят здравни осигуровки по това възнаграждение. Ако „не“ при деклариране на доходите следващата година ще дължа ли допълнително данъци върху тези пари.
  Друго, което ме интерисува: при определяне на осигурителния праг за самоосигуряващо лице всички доходи ли се вземат впредвид ( както в случая съм смоосигуряващо лице, граждански договор и декларирам доход от наем като физическо лице).

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, самоосигуряващите се лица декларират пред работодателя единствено, че са самоосигуряващи се. Ето статия по темата: https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2012/08/04/civil-contract-freelancer/
   Доходите от наем не се включват в дохода на самоосигуряващото се лице, ако има от трудов договор също не се включват. Само от граждански договор и ако се извършват услуги без договор

 85. nikolina Says:

  iskam da popitam kolko vreme moga da zabavq pla6taneto na osigorovkite si tai kato sym samoosigorqva6to lice i kolko globa 6te imam

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, глоби няма, само лихви в размер около 10% на година. Глоба обаче може да има ако не се подаде декларация в съответните срокове

   • nikolina Says:

    a moje li da se zabavqt pove4e ot 3 meseca

    • Alexander Todorov Network Says:

     Ако лицето се осигурява и за майчинство, при забавяне дори за 1 ден, дохода, от който ще се изчислява обезщетението за месеца се редуцира до 420 лева. Ако лицето се осигурява само за пенсия забавянето ще доведе до лихви и разправии, но би трябвало да няма проблем да се плати с 3 месеца закъснение

     • nikolina Says:

      az sym gi zabavila ot 02/02.2013 do sega i nesym gi vnesla a samo sa mi na4isleni ako gi zabavq o6te malko da li e problem ina4e sa za mai4enstvo bolni4en i pensiono osigorqvane edin priqtel vika 4e moga da gi zabavq edna godina no az nesym sigorna

 86. Узунова Says:

  Здравейте! За миналата 2012 г. до октомври месец имах регистрация, като самоосигуряващо се лице, и съответно за тази година си подготвих документите за подаване на данъчна декларация. Въпросът ми е свързан с авансовия данъко, който се изплаща от наемодател на помещение. През годината съм плащала наем за помещение, което запазих с идеята, че е възможно да възстановя дейността си на някакъв етап.. Тъй като друг човек движеше тези неща, се оказа, че наемодателя не е сключил договор за отдаване от наем, нито е издавал документи за заплатен такъв наем, до вчера, когато ми звънна и ми каза, че му дължа 120 лв за данък за периода през изминалата година. Разрових се и видях, че наистина дължа данък в размер на 10 процента, за периода в който съм била самоосигуряващо се лице, но този данък е трябвало аз да си го приспадам от наема в случая вместо 100 лв да му давам 91 лв, данъка тъй като нямам документи, не би могъл да ми се приспадне като признат разход, въпросът ми е след като аз така или иначе съм му давала цялата сума, кой дължи данъка, аз или той… и след като аз нямам никакви документи, че съм ползвала наем, трябва ли да подавам декларацията , която се пуска от наемателя . Не знам дали ме разбрахте, но както разбиате нямам никакво време.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, наемодателя е този, който трябва да плаща данъка. Ако отдава на физическо лице, като вземе 100 лева, трябва да си начисли данъка от тези 100 лева и да си го внесе. Наемателя няма никакви задължения освен да си плати 100-те лева. Ако обаче наемателя е фирма или самоосигуряващо се лице, тогава последните са длъжни да удържат и внасят данъка, както и да издават служебни бележки на наемодателя (физическо лице). По отношение подаването на данъчната декларация като самоосигуряващо се лице, този наем няма влияние, тъй като самоосигуряващите се лица имат признати разходи 25% от дохода и каквито и реални разходи да правят, не им се признават.
   Проблем може да си има наемодателя, тъй като не е получил служебни бележки, в които да пише, че е удържан данък. Обаче твърдението на наемодателя, че му се дължат някакви пари за данък наем е смехотворно. Задължение на самоосигуряващото се лице е да удържи данъка (да го внесе при НАП) и да плати по-малко наем на наемодателя. На наемодателя никакви пари не може да се дават. Не може той да внася данъка в случая. Тъй като няма договор, няма и служебни бележки, а и данъка не е внасян в срок, наемодателя да си трае, защото всъщност той има да връща пари за данъка. От друга страна и самоосигуряващото се лице трябва да си трае, защото не е внасян данъка в срок и ще има санкции.
   Как се определя и внася авансовият данък за доходите от наем – http://www.nap.bg/page?id=269

 87. Мирослав Says:

  Здравейте, благодаря за изчерпателната информация и труда ви за този Блог.
  Имам въпрос относно декларация образец 1, тъй като изчетох внимателно инструкцията, но останаха много въпроси, на които не мога да си отговоря, потърсих в интернет образец на попълнена такава декларация, но не намерих. Та въпроса ми е къде мога да намеря попълнен образец на тази декларация за собственик на ЕТ- самоосигуряващо се лице на минималния осигурителен доход 420 лв?
  Благодаря ви предварително

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, в данъчната декларация подробно е описано къде и какво се попълва. Печалбата на ЕТ се определя по реда на закона за корпоративното подоходно облагане = Приход – разход. Преди да се определи окончателно данъка обаче се попълват 2 справки за изравняване на осигуровките за пенсия и здравно. След това се намалява данъчната основа с осигуровките. В НАП би трябвало да съдействат при попълването на място

 88. Йорданка Икономова Says:

  Здравейте,
  Поздравления за блога!
  Бих искала да попитам следното. От отоктомври 2012 год. се самоосигурявам като свободна професия. Нямам доход за този период. При попълване на годишната данъчна декларация трябва ли да попълня и Приложение 3, в което се описва размера на осигуровките. Имам доходи от наеми и затова попълвам всяка година годишна данъчна декларация.
  Очаквам Вашия отговор и Ви благодаря предварително.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, независимо от дохода, подава се и приложение 3 и се подават и справките за изравняване с осигуровки за пенсия и здраве.

 89. Георгиев Says:

  Здравейте отново 🙂
  Мога ли с едно платежно нареждане да преведа всички суми от годишното изравняване 2012 – Данък доход, ДОО, ЗОВ + авансовия данък за първо тримесечие 2013? Или трябва да има отделно платежно за ГДД 2012 и отделно за авансовия данък 2013 с декларация по чл.55?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, всичко се плаща по една сметка. Само ДЗПО се плаща отделно

   • Георгиев Says:

    Благодаря много
    Това нали означава с едно платежно?
    Хипотетично би могло по една сметка да се плати и с две платежни. Да не му хрумне на някой служител да изисква да се разделят, тъй като са за отделни години? какво ли не очаквам вече

 90. надя Says:

  Здравейте и благодарности за отчивчивостта Ви. Става въпрос за самоосигуряващо се лице, което е регистрирано в БУЛСТАТ. Годишният облагаем доход за 2012 г., след приспадане на нормативно признатите разходи от 25%, е 375 лв. месечно или 4500 лв.годишно. Платецът на доходи му е удържал през годината авансов данък по ЗДДФЛ. Дължи ли осигуровки и здравни или само здравни върху 420 лв, при положение, че доходът е под 420 лв ? Предварително благодаря!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, тук явно е станала голяма бъркотия. След като е самоосигуряващо се лице, работодателя не би трябвало да му удържа нищо, а да си му плати цялата сума, след това лицето само да си внася авансово данъка. От друга страна самоосигуряващото се лице е трябвало да си внася всеки месец осигуровки за пенсия и здравно върху 420 лева минимум, а след края на годината да се направи изравняване. Ако осигуровките не са внасяни, НАП по всяка вероятност си ги чакат и са начислили и лихви. Не са чак толкова страшни, но в случая зависи на какъв данъчен ще се попадне, за да се разреши проблема

   • надя Says:

    Благодаря, ще проверя точно как стоят нещата. В случая не може ли за здравното осигуряване да се приложи чл.40 ал.3 б.“а“ от Закона за здравното осигуряване ?

 91. Недялко Колин Says:

  Здравейте,
  Аз съм самоосигуряващо се лице и през 2012 имах тежка година. Попълних си Годишната декларация и излязох на минус- т.е. приходите ми са по-малко от колкото дължимите и платени авансови вноски върху осигурителен месечен доход 450лв. За последните 3 месеца (10, 11 и 12.2012г) не съм внасял авансови вноски-фирмата фалира и нямам никакви шансове да си получа възнагражденията. Какво следва да направя? Дължа ли осигурителни вноски за неполучени доходи?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, самоосигуряващите се лица са длъжни да правят авансово осигурителни вноски всеки месец, независимо дали имат приходи или не, от което следва, че ако НАП не са уведомени, че лицето спира самоосигуряването си, то ще очакват дължимите осигуровки и ще начислят лихва за забавянето

 92. Нели Папазова Says:

  Здравейте, имам следния казус – по един от гражданските ми договори от миналата година са ми удържали авансово данък, въпреки че съм им представила декларация, че съм самоосигуряваща се и са ми издали служебна бележка. Сега въпросът е като попълвам данъчната декларация какво да направя. Говорих с НАП и оттам ми казаха, че трябва да си я попълня с целия доход и аз да си внеса данъка и да си го изискам от работодателя, защото той ми го е начислил неправомерно, а той да си го вземе от НАП. Счетоводството на работодателя пък си е говорило с НАП отделно и ми каза да си попълня декларацията като декларирам, че този данък ми е удържан и да приложа служебна бележка – да го декларирам като граждански договор, но не като доход за самоосигуряващо се лице. Защото те няма да ми го искат втори път и ще го приемат, че е платен. И сега не знам как да подходя. Може ли съвет от вас.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, различни служители на НАП, различни становища. Работодателя в случая е прекараната страна, тъй като плаща осигуровки, които не би трябвало да плаща. На НАП би трябвало да им е безразлично след като данъкът е платен. Затова за най-просто – този доход се вписва в декларацията в приложение 3 при гражданските договори, прилага се служебната бележка, и няма да се брои като се изчисляват доходите като самоосигуряващо се лице. Има малка вероятност да се стигне до заяждане от данъчните, но в другия случай усложненията биха били повече.

 93. Веселин Says:

  Здравейте,г-н Тодоров,
  аз така и не разбрах трябва ли да се подава декларация 4001,когато има доход ,но той е по-малък от осигурителните вноски за тримесечието и следователно няма задължение за авсансова вноска..

  • Alexander Todorov Network Says:

   Ако под декларация 4001 се разбира по чл. 55 от ЗДДФЛ, тази се подава когато лицето ще внася данък и НАП да разберат за какво се плаща. Ако няма данък, няма какво да се пише като задължение и не се подава

 94. Мирослав Стефанов Says:

  Здравейте,
  поздрави за блога.
  Въпросът ми е следния :
  Имам новорегистрирана фирма ЕТ, предстои ми тепърва да подам декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице, в тази връзка трябва мисля да подам доход 420 лв върху който да се осигурявам. Трябва ли да правя плащам авансово данък всяко тримесечие, като не очаквам дохода ми да е много над тези 420 лв ? Може ли да се плати данък печалба на куп до година при подаване на данъчна декларация?
  Благодаря ви предварително за отговора

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, авансовия данък се отнася за свободните професии.
   ЕТ въпреки, че е самоосигуряващо се лице ще плати данъка накуп през следващата година, освен ако за предходната година няма приход над 300 хиляди лева, което би довело до авансови вноски – https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2013/02/07/advance-tax/

   • Мирослав Стефанов Says:

    Много ви благодаря за точния отговор.
    Може би ще възникнат и други въпроси и ще съм ви благодарен за отзивчивоста.
    Приятна вечер

 95. Kremena Says:

  Здравейте,
  1. Правилно ли съм разлбрала, че това е нещо ново:
  “ От 2013 г. се подава станалата така популярна декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО за декларирането на авансовия данък до края на месеца следващ тримесечието.“
  Т.е. сега плащам авансов данък до 10.4. за първото тримесечие и до 30.4. трябва да подам тази декларация за платения данък?

  2. Има ли промяна в кода за вид плащане тази година – 111213 ли е за авансов данък?

  Благодаря!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, авансовия данък за тримесечието се плаща до края на месеца след тримесечието (значи края на април месец). „Декларация 55-та“ трябва да се подаде в същия срок.
   Кода за плащане от 2013 г. е един и същ за всички нормални данъци без ДЗПО – 111111

 96. Веселин Says:

  Здравейте и поздравления за блога!
  Бих желал да попитам следното:разбрах,че се подава декларация образец 4001 за авансово облагане на дохода по тримесечия независимо от получения доход (дори ако дохода е примерно 100 лв и не се дължи авансов данък -само осигуровките са 3х108.36).В такъв случай какво се попълва в декларация 4001 след като в част IV на декларацията има само „РАЗМЕР НА ДЪЛЖИМИЯ ДАНЪК ЗА СЪОТВЕТНИЯ ПЕРИОД ОТ:“ -в случая той е 0,00лв. Тези получени 100лв в случая трябва ли да се декларират някъде в тази декларация?(в НАП -Пловдив ми казаха,че дори и 5 лв да получа пак трябва да подам декларация..)

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, свободните професии са длъжни задължително да подадат декларация. Колкото и да излезе данъка, толкова се пише.

 97. Владимиров Says:

  Здравейте! Въпросът ми е относно декларацията по чл. 55 от ЗДДФЛ:
  ФЛ е придобило доход от лихви през 2013 г.;
  ФЛ от началото на 2013 г. е СОЛ;
  депозитът е открит не в качеството на СОЛ;
  следва ли да се декларира този доход от лихви съгласно част 4, т. 4 от Декларацията по 55 ЗДДФЛ?

  предварително благодаря за отделеното време!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Приходите от лихви от банкови сметки не се декларират, банките са длъжни да удържат данъка автоматично

   • Владимиров Says:

    благодаря за бързия отговор! Като прегледах отново бланката от сайта на НАП и установих откъде се обърках – в указанията изрично е написано, че ред 4, т. 4 се попълва само от търговските банки…
    Използвам да попитам и още нещо в този пост, за да не отварям нов, ако през 2012 г. ФЛ не е получавало каквито и да било облагаеми или подлежащи на деклариране доходи, а е регистрирано като СОЛ от началото на 2013 г., то ако правилно разсъждавам, през 2013 г. не трябва да се подадва ГДД и Д6, а това следва да стане за първи път през 2014 г.?

 98. E. Nikolova Says:

  Здравейте отново!
  Току що осъзнах, че доходите ми попадат в Таблица 3 – Авторски и лицензионни възнаграждения от приложение 3 от Годишната данъчната декларация. Тук, при вас, в тази статия https://alexanderbtodorov.wordpress.com/acclaws/kso/royalties/
  Открих това: Съгласно чл. 9, ал. 1 от Кодекса за задължително обществено осигуряване, осигурителни вноски се дължат върху всички възнаграждения и други доходи от трудова дейност. Авторскитевъзнаграж дения се получават в резултат на отстъпени права за използване на произведението като обекти на правна закрила по Закона за авторското право и сродните му права, поради коетовърху тях не се дължат осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване.
  Това значи ли, че въпреки, че съм регистрирана по БУЛСТАТ, няма да дължа осигурителни вноски?
  Това, което правите в помощ на горките хуманитаристи като мен е страхотно! Един ден ще живеете в рая 

 99. E. Nikolova Says:

  Здравейте!
  Моля за помощ!
  Имам трудов договор, осигуряват ме на 900 лв. В момента съм по майчинство, получавам обезщетение. За да правя преводи (странична дейност от тази по трудовия ми договор, с 40% ризнати разходи, правата остават за работодателя) роботодателите ми искат да имам регистрация по БУЛСТАТ.
  Оставам с впечатление, че ако изкарвам по-малко от 420 лв. месечно, нямам сметка от самоосигуряването. Ще трябва да плащам осигуровки върху пари, които не съм изкарала (мин.108 лв)…. греша ли? Приспада ли се разликата някак си, от ДОД например?
  Мога ли да използвам майчинството, за да се отърва от това двойно осигуряване?
  Благодаря предварително!

  • E. Nikolova Says:

   Здравейте отново!
   Току що осъзнах, че доходите ми попадат в Таблица 3 – Авторски и лицензионни възнаграждения от приложение 3 от Годишната данъчната декларация. Тук, при вас, в тази статия https://alexanderbtodorov.wordpress.com/acclaws/kso/royalties/
   Открих това: Съгласно чл. 9, ал. 1 от Кодекса за задължително обществено осигуряване, осигурителни вноски се дължат върху всички възнаграждения и други доходи от трудова дейност. Авторскитевъзнаграж дения се получават в резултат на отстъпени права за използване на произведението като обекти на правна закрила по Закона за авторското право и сродните му права, поради коетовърху тях не се дължат осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване.
   Това значи ли, че въпреки, че съм регистрирана по БУЛСТАТ, няма да дължа осигурителни вноски?
   Това, което правите в помощ на горките хуманитаристи като мен е страхотно! Един ден ще живеете в рая 

   • Alexander Todorov Network Says:

    Значи регистрацията по БУЛСТАТ (а БУЛСТАТ номера – това е ЕГН-то на лицето) сама по себе си не води до плащане на осигуровки, обаче регистрацията в НАП за започване на дейност води до задължение за самоосигуряване. Тогава самоосигуряващото се лице е длъжно да се самоосигурява върху 420 лева за пенсия и здравно, независимо дали има приходи или няма. По-добрия вариант е граждански договор, както е посочено в по-горния коментар

    • E. Nikolova Says:

     Ехе, колко сте бързи! Благодаря!
     Пак се обърках. Ако имам БУЛСТАТ, съм длъжна да се регистрирам в НАП, така ли? И дори възнаграждението ми да е „авторско“, с 40% признати разходи, пак ще дължа осигуровки за пенсия издравно? Това не противоречи ли на Закона за авторското право? Много ми благодаря за помощщта!

     • Alexander Todorov Network Says:

      Не е задължително, но ако се започне дейност като свободна професия, значи трябва да се направи регистрацията в НАП за започване на дейност. Нищо не пречи след 1 седмица да се отиде в НАП и да се каже, че се спира осигуряването (след като е пусната фактурата и свършена работата разбира се). След това при нова поръчка може отново да се отиде в НАП, за да се поднови дейността и после пак да се спре и т.н.

 100. Георгиев Says:

  Здравейте, господин Тодоров.
  Моят въпрос е:

  Кой образец годишна данъчна декларация трябва да подам?
  Регистриран съм като самоосигуряващо лице-свободна професия от 15 октомври 2012. Работя като програмист за фирма в САЩ (намирам се в България), но без да имаме договор, общуваме през Интернет, внасят ми парите по сметка в банка.

  Всъщност много ще съм ви благодарен, ако изброите всички декларации, приложения, таблици и т.н., които трябва да попълня, за да бъда изряден при подаване на годишната декларация.

  Втори въпрос: Тъй като съм работил/осигурявал 2 месеца и половина през 2012, то по тази точка от примера в горната статия „…3. Остатъка от 15 000 лева се разделя на броя месеци, в които е извършвана дейност като самоосигуряващо се лице (6 месеца от юли до декември) – 15 000 / 6 = 2500 лева…..“ – моите доходи намалени с 25% трябва да разделя на 2,5 ? Или трябва да е цяло число (3 месеца)?

  Благодаря предварително за отговора.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, като се отиде в НАП, служителката на гишето ще попита за доходи от какъв вид дейности става дума и подава съответните формуляри.
   Иначе свободната професия подава декларацията с приложение 3 и бланките за годишно изравняване на осигуровките за пенсия и здравно осигуряване.
   По втория въпрос, ако дохода за годината е 10000 лева, нормативно признатите разходи са 2500, осигурителния доход е 7500 за годината. Щом е работено през 2 месеца, значи се пада по 3750 лева месечно. Обаче има таван на осигурителния доход от 2000 (2012 г.). На база 2000 се смятат осигуровките. От останалите 7500 лева се приспадат осигуровките и авансово платения данък доход и с декларацията се установява какво още се дължи при изравняването

   • Георгиев Says:

    Благодаря ви. Но служителката на гишето се скара, че не знам какви формуляри да си поискам. Тя просто дава каквото си поискаш, а не знае какво да ти отговори когато попиташ.
    А питам каква декларация трябва да взема, защото прочетох, че има 2 вида фирмуляри – образец 2001 и образец 2001а, също и приложение 3 има и вариант 3а. А годишното изравняване е образец 2004 ли – с таблица1 и таблица 2 ? И от вашата статия прочетох, че до 30 април трябва да се подаде и Декларация 6 – тя за какво е и трябва ли да я подавам?

    По втория въпрос – всъщност въпроса е не за 2 месеца ( в този случай е ясно как се смята), а за 2 месеца и половина – може ли да се дели на 2,5 или трябва да е цяло число? Работено е половиния октомври, целите ноември и декември.

    • Alexander Todorov Network Says:

     В такъв случаи образеца без „а“. Годишното изравняване е с 2-те таблици. Декларация 6 се подава за годишното изравняване и за данъка. По втория въпрос, щом е работено в 3 различни месеца, значи сумата ще се разпредели на 3 месеца по равно. Ако са 10000 доходите, 25% или 2500 са признати разходи. Остават 7500, на 3 месеца прави 2500 лева. Обаче осигурителния доход е до 2000 на месец. С 2-те таблици за изравняване на осигуровките за пенсия и здравно осигуряване се изчисляват осигуровките за 3-те месеца. Като се приспаднат се изчислява и данъка за годината, както и ако има нещо да се доплаща

 101. Ева Says:

  Здравейте,
  Поздравления за хубавия и изчерпателен сайт. Имам следния въпрос: Самоосигуряващо лице съм, свободна професия, с доход 1250 лв. на месец. Регистрирах се от 1ви ноември 2012 и за ноемрви и декември се осигурявах върху минимума от 420 лв. Подадох си данъчната декларация за 2012, но не съм подала приложенията за окончателния размер на осигурителния доход за 2012. Мога ли да го направя с коригираща декларация до 30 април?
  Осигурявам се и за общо заболяване и майчинство. Корекцията на осигурителния доход за ноември и декември ще се отрази ли при изчислението на обезщетението при евентуално майчинство, тоест осигурителният доход за тези месеци 420 лв. ли ще е или 1250 лв. ?
  Благодаря Ви предварително.

  Ева

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, трябва да се направи годишно изравняване на осигуровките, няма проблем да се подаде коригираща декларация с всички приложения до 30 април.
   За осигуровките за майчинство не се прави изравняване, за колкото е внесено авансово, за толкова може да се ползват правата.

 102. marialyubomirovapetrova Says:

  Здравейте! Самоосигуряващо лице съм, като до момента се осигурявах чрез осигурителна каса. Вчера обаче подадох заявление, че считано от 1 февруари се отказвам от въпросната каса и вече би трябвало сама да подавам всички декларации. Обясниха ми обаче, че сега трабвяло да подам и декларацция за започване на дейност и самоосигуряване. Това така ли е? Нали всъщност не съм спирала дейността си.
  На следващо място, казаха ми и че не можело вече да подам еднократната декларация за дохода, върху който ще се осигурявам (въпреки, че срокът е до 25 февр), защото нямало как да се хване януари, през който още съм била член на осигурителната каса. Това така ли е и ще трябва ли сега да подавам ежемесечно декларация 1? Не може ли да си подам еднократната, да уведомя, както до сега, осигурителната каса и за януари чрез нея да си платя вноските, а за февруари и занапред да си ги внасям сама, без да попълвам декларация всеки месец?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, след като дейността не е спирала, няма причина да се подава отново декларация в НАП, че се започва дейност.
   По другия въпрос според наредбата:
   Чл. 4. (1) Самоосигуряващите се лица по свое желание могат да подадат еднократно декларация образец № 1 за всяка календарна година в случай, че са избрали да се осигуряват само във фонд „Пенсии“ за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт. При попълване на декларацията в т. „12. Вид осигурен“ се вписва код 22.
   (2) Декларацията по ал. 1 се подава до 25 февруари за всяка календарна година с данните за януари, в случай че осигуряването продължава от предходната година или е възникнало от първи януари.
   (4) При започване или възобновяване на трудова дейност декларация образец № 1 се подава до 25-о число на месеца, следващ първия пълен календарен месец в осигуряване.

   Наредбата казва, че до 25 февруари може да се подаде тази еднократна декларация. В последно време обаче практиката при НАП е противоречива по принцип, така че човек никога не знае. Не би трябвало да откажат подаването на тази еднократна декларация до 25-то число на този месец

 103. Узунова Says:

  Извенете, но забравих да спомена, че при изплащането на хонорара от съда не ми поискаха декларация, че съм самоосигуряващо се лице, по този начин ангажимента за осигуряване не остава ли в тях? Изплатиха ми сумата, като ме накараха да им попълна сметка/фактура / те ми дадоха бланка/ и сега не знам как да процедирам, за да не бъда санкционирана?

 104. Узунова Says:

  Чудесен сайт!
  Аз съм вещо лице към съда. От тази година хонорарите ни се изплащат срещу сметка/фактура, без граждански договор и съответно осигуровките остават за наша сметка. Не съм регистрирана като самоосигуряващо се лице, защото до миналата година съдът сключваше с нас граждански договори и ни издаваше сл.бележки, а след края на годината ние деклерирахме доходите си.
  Как да постъпя, като вече получих 200 лв. в началото на февруари?
  Ако сега се регистрирам, какво трябва да направя за тези 200 лв.? Какви санкции ще понеса? Не е ли възможно в края на годината, когато вече знам каква е общата сума на хонорарите, тогава да внеса осигуровките и да декларирам приходи само в последния месец и да избегна тези декларации за започване и спиране на дейността? Ако всеки път трябва да ходя и да подавам декларации…. много се усложняват нещата! Дайте практичен съвет за улеснение, сигурна съм, че имате такъв!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, няма как осигуровките да отиват за сметка на лицето, освен ако не е самоосигуряващо се лице. Точно с граждански договори би трябвало да се извършват тези дейности. Възможно е някаква промяна да е въведена обаче и върху тези пари изобщо да не се дължат нито данъци, нито осигуровки (по примера на лицата, които са били в комисиите по време на изборите – държавата плаща за всички разходи, а лицето от комисията нито подава декларация, нито внася нещо).
   След като това нещо го прави съда, би трябвало да знаят какво правят, но няма как да накарат служителите да си плащат сами осигуровките (освен ако не са самоосигуряващи сe, което те трябва да декларират). Може да се направи една справка с НАП за тяхното становище по въпроса – 0700 18 700

  • Мария Says:

   Здравейте,
   и аз съм в положението на г-жа Узунова, но в моя случай от съда ми отказаха да ми изплатят дължимата сума поради липсата на регистрация по БУЛСТАТ. След като се започнах с продължителната и титанична борба с институциите за регистрация на СОЛ и цените на фирмите за ежемесечно обслужване на СОЛ се питам как цялата годишна процедура да се събере в един месец. Възможно ли е да се събират ордерите от съда през цялата година, да се регистрирам в декември, да си получа парите и да подам всичките видове декларации и плащания с помощта на счетоводна фирма, и в края на месец декември да спра дейността си отново?
   Предварително Ви благодаря за отговора, защото зная, че ще е полезен!

   • Alexander Todorov Network Says:

    Здравейте, на тези ордери има дати за извършване на дейност. В периода когато е извършвана дейността лицето трябва да е в осигуряване. И разбира се самоосигуряването може да се започва и да се спира по всяко време. Когато се извършва дейност трябва да има самоосигуряване, когато не се извършва може да се спре

 105. Желева Says:

  Здравейте,
  Имам фирма ЕООД по ДДС от която се самоосигурявам върху- 420лв. отделно от фирмата съм регистрирано лице и като Земеделски производител.
  Въпросът ми към Вас е : дължа ли осигуровки от двете места или с подходяща декларация подадена в НАП да посоча , че ще осигурявам от ЕООД- то.
  Благодаря Ви предварително!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, самоосигуряващото се лице само избира къде ще се самоосигурява. След като има свободна професия, там ще се самоосигурява, а ще се декларира при НАП, че управителя се самоосигурява като свободна професия и не е длъжен да се самоосигурява и през фирмата

 106. Tsveta K. Says:

  Здравейте и от мен, въпросът ми е следният: има ли право на обезщетение за безработица лице, което е:
  1. Работило е по трудов договор в едно предприятие и е освободено от работа по чл. 328, ал.1, т.2 от КТ, осигурявано е за всички осигурителни рискове последните 3 години
  2. Същевременно това лице притежава 1 дял в ООД (различно от фирмата, която го освобождава). В това ООД лицето е само съдружник и не се осигурява
  Благодаря Ви предварително!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, отговорът на кратко е да. Съгласно КСО:

   Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които:
   1. имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта;
   2. не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране в Република България, или пенсия за старост в друга държава;
   3. не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване

   Повече за безработицата: https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2012/01/19/unemployment-registration-compensation/

 107. сезаи Says:

  здравеите и от мен,вьпросьт ми е следният: имам лично мое помещение от близо 50мкв и искам да си направя магазинче по 1 лев , да разбирам ли че няма да ми трябва касов апарат и мога да работя на патентен даньк,а как ще си следя приходите и разходите в смисьл какво ще мога да декларирам като приходи и разходи, разбирам че от склада от кьдето ще направя покупката ще ми дадат някаква фактура обаче за приходите не ми е ясно и последователноста която трябва да следвам е: 1.регистрирам се като самоосигуряващо се лице и там ли избирам практикуващата професия? и след това отивам да се регистрирам на патентен даньк ли?Благодаря от сега за отговорите…..

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, ако се извършва търговия е задължително да се регистрира ЕТ или дружество. Продажбите ще са от името на ЕТ-то или на дружеството. Задължително в този случай ще е наличието на касов апарат, освен ако всички продажби не се плащат по банков път. С патентен данък е възможно да се облага ЕТ ако извършва някоя от изброените в специален списък дейности. Тук е темата за патентен данък: https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2012/07/02/license-tax/
   Въпреки, че регистрацията на ЕТ е по-евтина, освен ако фирмата няма да е абсолютно изрядна, по-добре да се регистрира ЕООД, защото ако се допусне някаква грешка, която да доведе до голяма глоба(от инспекцията по труда например) или пък фирмата ще взима кредити, едноличния търговец отговаря с цялото си имущество, докато ЕООД-то отговаря с регистрирания капитал, който може да е и 2 лева.
   В случая добре е да се регистрира свободна професия, за да може всякаква дейност, която не е търговия да се пуска от името на свободната професия, а всичко, което е търговия да е от името на ЕТ-то или ЕООД-то. Във всички случаи едноличния търговец или управителя на ЕООД-то трябва най-малкото да е самоосигуряващо се лице. Процедурата за регистрация на свободна професия е тук: https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2012/02/22/freelancer-registration/
   За регистрация на ЕООД или ЕТ: http://www.brra.bg/CielaProcedures.ra

   • сезаи Says:

    Здравеите, сега разбирам,че дружеството отговаря за доxодите и разxодите,a самият управител (АЗ) за вноските си,значи сме две отделни неща в едно и вноските сигурно мога да ги представям като разxоди или пак греша извинявам се че може би питам глупости обаче не сьм много запознат с тия работи благодаря ви пак….

    • Alexander Todorov Network Says:

     Здравейте, вноските за осигуровки не се признават за разход на фирмата, а се приспадат от дохода на самоосигуряващото се лице и са си за негова сметка

   • сезаи Says:

    Здравеите отново,искам да си корегирам вьпроса за което се извинявам ЕТ (СОЛ) на патентен даньк (тьрговия на дребно до 100квм нетна тргв.площ“магазин за по 1 лев“),разбраx ,че трабва да имам касов апарат, да довнасям осигуровки, освен патентен даньк плащам ли друг даньк в края на годината или това е достатьчно и с какви книги трябва да разполагам в магазина при евентуална проверка и работника ще сьм аз,трябва ли да подам ГДД благодаря ви …

    • Alexander Todorov Network Says:

     Здравейте, ако приходите от продажби надхвърлят 50 000, тогава ще се премине към стандартното данъчно облагане по ЗКПО, а авансово внесения патентен данък ще се приспадне. Данъчна декларация се подава задължително. Трябва да има сключен договор с фирма по трудова медицина. Касовата книга да се попълва, а и разбира се щом става дума за ЕТ или дружество, ще трябва задължително да се води редовно счетоводството на фирмата.

 108. Artist Says:

  Здравейте, голямо благодаря за статиите и отговорите Ви. Нека само получа уточнение, за да съм сигурна, че разбирам – ако работя на трудов договор и брутно взимам 1000 лв, отделно от това като самоосигуряващо се лице мога да се осигурявам на 420 лв., а не на сума, която е разликата до 2200 лв.(в случая 1200 лв). Нали така? Въпросът ми е с цел да разбера дали има смисъл да се регистрирам като СОЛ в дадения момент. Благодаря ви много!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица е 420 лева на месец, като максималния общо с този по трудови договори (ако има такива) не може да е повече от 2200 лева на месец.
   Това означава, че при доход от трудов договор 1000 лева, самоосигуряването ще е върху поне 420 лева и върху не повече от 1200, по избор на лицето

 109. Нели Папазова Says:

  Здравейте! Имам един въпрос за данъчната декларация. Като самоосигуряващо се лице на свободна професия какви документи трябва да приложа към нея? В инструкциите пише служебни бележки, но аз нямам такива като СОЛ, за повечето доходи съм издала фактури, а по един граждански договор имам само договора и след това извлечение от сметката когато са ми платили по него, но не ми дадоха друг документ, нито ми искаха фактура (и това е Министертво на земеделието!). Значи фактурите ли трябва да приложа? И гражданския договор и извлечението от сметката за случая за който нямам друг документ? Благодаря предварително.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, към данъчната декларация се дава и приложение 3, както и 2 листа за годишното изравняване за осигуровките. Не се дават фактури или други документи. Самоосигуряващите се лица не получават служебни бележки и няма как да ги прилагат. Ако лицето има доходи от трудов договор се ползва приложение 1 и се прилага служебна бележка. За граждански договори също се попълва в приложение 3 съответния раздел и се прилагат служебните бележки. Но щом има служебна бележка, значи в този период или лицето не е било самоосигуряващо се, или не е декларирало, че е самоосигуряващо се.

   • Нели Папазова Says:

    Много ви благодаря за светкавичния отговор! Добре, че ви има! Откакто съм самоосигуряваща се ви чета редовно и благодарение на вас ми се изясняват нещата!

 110. Kristian Says:

  Здравейте,

  Супер инфо 🙂 четох доста, но е много и не стигнах до случай подобен на моя, затова ще питам.

  Самоосигурявам се на 420 лв. във фирмата ми (ООД), но искам да работя за друго юридическо лице. Дохоодът от там ще е непостоянен (200 – 400 лв/месец). Имам няколко въпроса:

  1. Трябва ли да издавам фактура на другото юридическо лице за работата ми за него? Какви данъци плащам тогава?

  2. Мога ли да декларирам пред другото юридическо лице, че не се самоосигурявам и те да ми удържат осигуроските?

  3. Има ли друг вариант, в който без много усилия ще платя по-малко осигуровки?

  Благодаря предварително!
  Кристиан

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, за да се издава фактура на друга фирма трябва да се направи регистрация на свободна професия. След това данъците са според статията.
   По втория въпрос декларира се само ако човек се самоосигурява. Ако не се декларира самоосигуряването, работата се осъществява по граждански договор и осигуровките се разпределят между двете страни. Това е и варианта за плащане на по-малко осигуровки (работодателя плаща по-голямата част от осигуровките). Има обаче известен риск дали някога НАП няма да се заядат (телефона за безплатна консултация с тях е 0700 18 700)

   Тук една статия за гражданския договор със свободна професия – https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2012/08/04/civil-contract-freelancer/

 111. marialyubomirovapetrova Says:

  Здравейте! Преди време ви зададох въпрос относно възможността, след като няколко години не съм внасяла дължимото за соц. осигуряване, възможно ли да започна да внасям сумите и да се осигурявам занапред, без да покрия старите задължения. Отговорихте, че няма проблем, а др. е въпросът дали е изгодно и дали няма да ме „погнат“. Как стои обаче въпросът сега след промените в ДОПК, чл. 169, и въвеждането на единна сметка. Казаха ми, че сега вече каквото и да внеса, то ще отива за покриване на старите ми задължения за осигуровки и данъци, без дначение какво съм посочила. Това вярно ли е? Значи ли, че вече няма никакъв начин да започна да се осигурявам занапред, като просто изгубя годините, през които не съм се осигурявала? Тази поредност не е ли само за данъци? И не е ли за задължения, появили се след промените в закона? Благодаря!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, след промените от 1 януари задълженията се погасяват по реда на тяхното възникване. Затова сега като се плати нещо, ще покрива първо старите задължения, след това новите и така до пълното издължаване. Има гратисен период и до края на 2013 г. няма да се покриват задълженията от преди повече от 5 години (които се погасяват по давност), обаче до края на 2013 г. трябва да се декларира, че това са погасени по давност задължения, в противен случай от 1 януари 2014 като се внесат някакви средства, първо ще се покрият най-ранните задължения, дори и да са погасени по давност

 112. Христо Христов Says:

  Здравейте,

  Имам следния въпрос: Колко осигуровки ще внася лице, ако има осигурителен доход от 420 лв.по трудов договор? А ако лицето се самоосигурява на 420 лв./свободна професия/? Какво обезщетение за майчинство ще получава лицето при двете хипотези?

  • Христо Христов Says:

   Забравих да попитам най-важното: Върху каква сума се изчислява средно дневното обезщетение в горната хипотеза: върху 840 лв. общо или по отделно за двата вида осигуряване /трудов договор и СОЛ/, защото ако се изчислява общо и не се получават доходи като СОЛ /това е целта/ излиза, че осигуряването като СОЛ е безсмислено тъй-като се гледа по-малката цифра между 90% среднодневно брутно /осигурителен доход/ и 100% среднодневно нетно. Правилни ли са ми разсъжденията?

   • Alexander Todorov Network Says:

    Поотделно трябва да се гледат и да се сумират, нетния доход все пак го има само при трудовия договор. За по-сигурно няма да е лошо да се направи консултация с НОИ, но правило е, че самоосигуряването е най-добрия вариант за целите на получаване на максимални обезщетения при майчинство

  • Alexander Todorov Network Says:

   Минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица е 420 лева на месец. След като от трудов договор 420 лева + 420 лева (минималния за самоосигуряващите се) не се прехвърлят 2200 лева, то самоосигуряването трябва да се прави на 420 лева. Обезщетението за майчинство е върху 90% от среднодневния осигурителен доход за последните 24 месеца. Гледа се осигурителния доход от трудов договор и като самоосигуряващо се лице

 113. светла илиева Says:

  Здравейте,благодаря Ви за бързия отговор.Желая Ви много успехи и късмет през новата година.Бъдете здрав.

  • Симеон Симеонов Says:

   Здравейте!
   Ако дадено лице работи на трудов договор с брутна заплата 550 лева, то означава ли това, че при започване на паралелна дейност като свободна професия трябва да се осигурява на 2200-550 =1650 лв. или може да се осигурява на 420 лева за свободната професия (разбира се в края на годината ще има изравняване при по-високи доходи)?

   • Alexander Todorov Network Says:

    Здравейте, осигурява се на между 420 минимум и 2200 максимум (като след като има доход от трудов договор 550, не може за месеца да се самоосигурява на повече от 1650)

 114. светла илиева Says:

  Здравейте,работя като маникюристка на свободна професия и заплащам около 340 лева патентен данък,но в момента посещавам курс по грим и имам намерения да започна да упражнявам и тази дейност.Въпросът ми е какъв патент ще дължа?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, тази статия е за облагането с патентен данък: https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2012/07/02/license-tax/
   „Ако лицето извършва с личен труд два или три вида патентни дейности през годината, заплаща патентен данък само за тази, която е в най-висок размер“
   Гримирането ще спадне вероятно към „Козметични услуги, поставяне на татуировки – данъкът се определя за работно място според местонахождението на обекта: от 130 до 900 лв.“

 115. Христо Христов Says:

  Здравейте и поздравления за блога!
  Бих желал да попитам следното: Лице работещо на трудов договор /осигурителен доход 1000 лв/ решава да се регистрира като самоосигуряващо се лице и започва да внася осигуровки и за „общо заболяване и майчинство“ с цел да получава по-голямо обезщетение за майчинство. При тази хипотеза необходимо ли е лицето на практика да работи като самоосигуряващо се и да получава доходи като такова
  ?. Идеята е просто да се внасят осигуровки, но без да се получават доходи като самоосигуряващо лице. Възможно /законно/ ли е това?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, никой не може насила да накара който и да било да получава доходи…
   Самоосигуряващото се лице няма работодател. Ако има работа – има доходи, ако няма работа – няма доходи.
   Напълно е законно и често срещано

 116. Катя Says:

  Здравейте, благодаря за отговора,но аз тези неща ги знам.Имам необходимите месеци за майчинство за минимално майчинство 310-240 втората година.Въпроса ми беше дали,ако се регистрирам ,като самоосигуряващо лице ще ми излезе по евтино,от колкото ако сключа трудов договор ,тъй като ми искат 900 лв,а на този етап така се случи че и двамата с мъжът ми сме без работа.Ще ми е по изгодно да се регистрирам за упражняване на свободна професия,ако излиза по-малко пари от 900лв,но доколкото разбрах за булстат се чака поне 2 седмици и едва ли ще успея и при този вариант.А относно осигуряването за 2000лв си мислих,че така трябва,защото се регистрираш преди тези 45 дни и понеже е за свободна професия,а не защото искам да получавам повече пари.Всичко относно излизането по майчинство по трудов договор ми е ясно,но за свободната професия не зная,как стоят нещата.Благодаря Ви за разяснението за майчинството,все пак може да е полезно за други бъдещи майки.Ако някой знае нещо повече за свободната професия да пише.Лек ден!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, да, самоосигуряващото се лице има по-малко разходи за осигуровки:
   – 17,8% за пенсия
   – 8% за здраве и
   – 3,5% за майчинство и общо заболяване

   При трудовия договор освен тези по-горе се дължат и осигуровки за безработица 1%, за трудова злополука от 0,4% до 1,1%, но и най-важното – дължи се 10% данък върху доходите.
   Така че фиктивното осигуряване за целите на по-големи обезщетения за майчинство е далеч по-изгодно чрез самоосигуряване. Освен това човек не е зависим от работодател (дори и да е само по документи).
   https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2012/02/22/freelancer-registration/

   Важно! За да се признаят високите доходи (на които бъдещата майка ще се осигурява преди раждането) е нужно всички осигуровки да са внесени в срок (от 2013 това е 25-то число на следващия месец). Ако се закъснее дори с 1 ден (например по вина на банката, която превежда парите по-късно), тогава обезщетението за съответния месец ще бъде върху 420 лева доход. Затова е препоръчително парите да са преведени 20-21 число, за да си няма човек проблеми, на каквато и банка да попадне

 117. Konstantin Georgiev Says:

  Здравите,

  Новата декларациа по чл. 55 ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци знаете ли кога трябва да се подава и каква е процедурата?

  Поздрави,
  Константин

  • Катя Says:

   Здравейте,бих искала да попитам ако се регистирам като самоосигуряващо се лице на свободна професия и изляза по майчинството 45дни преди него,а фективно ще съм опражнявала професията около 20 дни възможно ли е?Някъде четох,че е възможно, но тук,че не е възможно защото ще се разбере и ще дължа и лихвите после.Не знам как да наравя нещата,тъй като ,за да имам фиктивно трудов договр ми искат на куп 900лв,а мисля,че ако се регистрирам,като свободна професия ще ми излезе за всичките неща по малко от тази информация,която съм открила до момента в нета.Също така трябвало да се осигурявам на висок прак -това значи ли, че на 2200лв,както е за 2013г.Благодаря предварително,ако ми отговорите!

   • Alexander Todorov Network Says:

    Здравейте, право на обезщетението за майчинство се придобива при наличие на поне 12 месеца осигурителен стаж. След това обезщетението се изчислява от средния дневен доход за последните 24 месеца. И преди да настъпят тези 45 дни преди раждането лицето трябва да е осигурено за този риск. Може да е по трудов договор, може да е като самоосигуряващо се лице. Но обезщетението се изчислява от дохода за последните 24 месеца. Тоест, за да се получава голямо обезщетение ще е нужно да почнат да се правят високите вноски от по-рано, иначе обезщетението ще е на реални доходи или на минимални такива

 118. Дария Калинова Says:

  Здравейте,
  Благодаря ви за разбираемата информация която ни предоставяте!
  Въпроса ми е следния – до момента се самоосигурявах във фирма Х, която е ООД и има двама съдружници. Аз съм вписана като управител и започнах да се самоосигурявам подавайки си по надлежния ред декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице. Стигна се до конфликт с другия съдружник и аз подадох документи в ТР за премахването ми като управител и съдружник и междувременно отворих нова фирма У на която аз съм едноличен собственик на капитала и самоосигуряващо се лице. Необходимо ли е да подавам нова декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице от новата фирма или направо да си плащам осигуровките от нейната банкова сметка, защото аз вече съм регистрирана като самоосигуряващо се лице?
  Предравитлено ви благодаря за отделеното време!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, трябва да се декларира пред НАП през коя фирма ще се прави самоосигуряването. След като е нова, трябва да се декларира новото обстоятелство

 119. христина Says:

  Има ли разлика ако ме осигуряват на минимална заплата или на 1000лева в края на годината за увеличаване на пенсията

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, има голямо значение при определяне на пенсията от дохода, върху който се внасят осигуровки

 120. Таня Росенова Says:

  Здравейте. Бих искала да попитам психолозите могат ли да се регистрират като самоосигуряващи се лица? Друго, което ме интересува е ако изпълнявам консултантски услуги към дадена фирма, тогава само като психолог ли ще се водя или има някакво категоризиране – например HR?

 121. Силвия Says:

  Здравейте!
  Аз работя вече от 5 години на половин работен ден, така и ме осигурява фирмата. Въпроса ми е мога ли да се самоосигурявам оттук нататък като за половин работен ден и така да си допълвам осигурителния стаж за пенсия. Прочетох по-горе, че сте дали съвет за закупуване на „стаж“ на една дама, имам ли право да го направя със задна дата в момента и къде трябва да отида да ми бъде изчислено всичко (ако е възможно). Много Ви благодаря прдварително!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, не може да „допълва“ трудовия договор със самоосигуряване. Обаче нищо не пречи да се каже на работодателя формално да пише, че трудовия договор е на 8 часа (за да не се губи стаж), въпреки, че ще се работи само 4. Ако се регистрира свободна професия и лицето има трудов договор на 8 часа, тогава вече за месец ще се придобива 1,25 месеца стаж.
   Тази статия е добре да се прочете – https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2012/05/01/pensions-draining/
   Стаж може да се купува преди пенсионирането ако лицето няма достатъчно и за времето на получаване на висше образование.

 122. Бисера Says:

  Здравейте,искам да задам въпрос относно майчинството.Имам фирма, но няма да получавам майчинство,защото се оказа,че се осигурявам на малкия процент. Днес се прехвърлих на големия процент и ми казаха ,че по този начин ще плащам само здравни осигуровки, но не ми стана ясно какво трябва да правя от тук нататак. Болничен ще трябва ли да представям и ако трябва пред кого ? И последен въпрос ,ще имам ли право поне на социални помощи? Благодаря !

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, най-добре да се направи една безплатна консултация с НОИ (02 / 926 10 10). По принцип здравните осигуровки по време на платеното майчинство са 4,8% върху 420 лева.
   Когато майката не получава обезщетението за бременност и раждане (който е този случай например), тогава може да се получи еднократна помощ ако средния доход на член от семейството е под определен минимален праг
   Препоръчително е да се разгледа внимателно Закона за семейните помощи за деца http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135441920

   Според закона за държавния бюджет за 2013 г.
   § 9. (1) Средномесечният доход по чл. 4 от Закона за семейни помощи за деца за 2013 г. е 350 лв.
   (2) Размерът на месечните помощи за дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2013 г. е 35 лв. за всяко дете.
   (3) При едновременно раждане от майката на две и повече деца помощта по ал. 2 за всяко от тях се определя и изплаща в размер 150 на сто от размера по ал. 2.
   (4) Размерът на еднократната помощ при бременност по чл. 5а от Закона за семейни помощи за деца за 2013 г. е 150 лв.
   (5) Размерът на еднократната помощ при раждане на живо дете по чл. 6, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2013 г. е, както следва:
   1. за първо дете – 250 лв.;
   2. за второ дете – 600 лв.;
   3. за трето и всяко следващо дете – 200 лв.
   (6) Размерът на допълнителната еднократна помощ за дете с установени трайни увреждания 50 и над 50 на сто до навършване на 2-годишна възраст по чл. 6, ал. 6 от Закона за семейни помощи за деца за 2013 г. е 100 лв.
   (7) Размерът на месечните помощи за отглеждане на дете до една година по чл. 8, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2013 г. е 100 лв.
   (8) Размерът на еднократната помощ за близнаци по чл. 6а, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2013 г. е 1200 лв. за всяко дете.
   (9) Размерът на еднократната помощ по чл. 8в, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2013 г. е 2880 лв.
   (10) Размерът на месечната добавка по чл. 8д, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца за 2013 г. е 189 лв.
   (11) Размерът на обезщетенията по чл. 230, ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България за 2013 г. е 270 лв.

 123. Blagovesta Krumova Says:

  Здравейте, аз съм самоосигуряваща майка, ползвам отпсук по майчинство до 410 дена, които изтичат след 2 седмици. Какви документи трябва до подам в НОИ за отпуск за отглеждане на дете до 2 годишна възраст и какви осигуровки трябва да плащам? Благодаря прдварително.

 124. Елка Миткова Богданова Says:

  Здравейте,
  В ЕООД собственика през 2012 год. се осигурява по ДУК. Поради намаляне обема на работа иска да се осигурява на по нисък осигурителен доход. Може ли да се промени ДУК като се упомене , че ще работи на 4 часа с трудово възнаграждение 300 лв.Неоходимо ли е ДУК да се регистрира в ТР? Другия вариант е да се осигурява като самоосигуряващо лице. Кое е по изгодно за собственика? Благодаря предварително.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, ДУК е нещо като граждански договор, обаче по отношение данъците е приравнен на трудов договор. За да се пише 4 часа работен ден трябва да се сключи трудов договор. Общо взето обичайния случай е фирмата да има управител по ДУК, като в договора не се записва никакво възнаграждение, а управителя е самоосигуряващо се лице и се осигурява на 420 лева. Това е най-изгодния вариант и във фирмите така се прави.
   Да се осигурява на трудов договор на 4 часа не е изгодно, защото така човека никога няма да може да се пенсионира, или ще се пенсионира по много лоши условия:
   https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2011/12/27/defective-formula-nii/

 125. Нели Папазова Says:

  Здравейте. ЧНГ, желая ви всичко най-хубаво и блогът ви да продължава да го има!
  От миналата година съм самоосигуряващо се лице, като се осигурявам и за общо заболяване и майчинство. Сега в началото на новата година трябва ли да подавам някаква декларация (освен образец 1 за внесените осигуровки за декември), където да декларирам, че пак искам да се осигурявам за същите рискове, или като няма промяна не трябва нова декларация да подавам?
  И още, мога ли в различните месеци да се осгурявам и съответно да подавам декларация 1 за различни суми, в зависимост от реалните доходи, например януари очаквам по-големи доходи и да се осигуря на максимална сума да речем, а февруари отново да се осигуря на по-малка, или трябва да избера някаква сума и всеки месец на същата да се осигурявам и цялото изравняване да се направи с данъчната декларация.
  Благодаря много предварително.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, всички пожелания да се връщат по 2, много здраве и късмет.
   Декларация трябва да се подаде само ако ще се сменя вида на осигуряването (от + общо заболяване и майчинство към само за пенсии и здравно, или обратното). Това е възможно само през месец януари. Ако няма да се сменя вида на осигуряването, декларация няма за какво да се подава.
   Няма проблем за различните месеци да се правят осигуровки върху различни суми (съответно декларарано с образец 1). Само не може да се внасят осигуровки върху по-малко от 420 лева месечно и върху повече от 2200 месечно, считано от 2013 г.

 126. Васил Лазаров Says:

  Здравейте, аз съм с редовен трудов договор към работодател, но от края на м.август съм се регистрирал като самоосигуряващо лице в агенцията по вписванията, не съм се регистрирал в НАП и поради липса на финанси не съм пращал до момента осигуровки, какво трябва да направя сега за да си ги платя и като не съм имал доходи като самоосигуряващо се лице през тези 5 месеца следва ли да подам годишна данъчна декларация?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, осигуровките започват да се дължат от момента на регистрацията в НАП. Дотогава лицето има просто една регистрация в Агенцията по вписванията без право да извършва дейност. Ако започне да се извършва дейност е задължително да се направи регистрацията в НАП. След това започват да се дължат осигуровки.
   В случая, след като няма регистрация в НАП, няма за какво да се подава годишна данъчна декларация.

 127. Bubinka Says:

  Покрай този казус научих доста за осигуровките (за човек, който не се занимава със счетоводството) и най-важното, че не трябва да се доверяваш на сляпо 🙂 Със сигурност ще потърся становище от НАП/НОИ, следвайки съвета Ви и по-компетентен счетоводител.
  Още веднъж благодаря много за мнението и реакцията! Това, което правите е чудесно и много полезно!

 128. Bubinka Says:

  Здравейте,
  поздравления за статията и коментарите, които са супер ясно написани и дават много отговори!
  Имам следния въпрос, ако СОЛ (ЕТ) е внасяло авансово 420 лв. осигурителни вноски през 2012, а при годишно изравняване се получи месечен доход от 1000 лв., може ли със задна дата освен ДОО+ДЗПО+ЗО да се довнесе и %-та за общо заболяване и майчинство? Предстои ми раждане и това е от значение за обещетението. Счетоводителят ми твърди, че може да се направи за годината с корегиращи декларации в НАП и заплащане на разликата накуп, но разговарях с други хора, които категорично отрекоха подобна възможност, дори казаха, че подлежа на санкция?! Кое е вярното?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, самоосигуряващите се лица имат право само веднъж в годината (от 1 до 31 януари) да променят вида на осигуряването (с осигуряване за майчинство и без). Не е възможно да се плащат осигуровките със задна дата и въобще да се сменя вида на осигуряването по друго време. Няма как да се правят коригиращи декларации в НАП за това. При регистрацията самоосигуряващото се лице си избира вида осигуряване, и след това може да се променя само през януари месец.
   Колкото за осигуровките по принцип – до 30 април на следващата година се прави годишно изравняване според реалните доходи на самоосигуряващото се лице. Ако реалните доходи са 1000 лева на месец, трябва да се довнесат дължимите осигуровки, но пак без право да се внасят за майчинство ако преди това лицето не е избрало да се осигурява и за този риск. И като допълнение – за майчинство не се прави довнасяне на осигуровки при годишното изравняване. То е само за пенсия и здравно осигуряване

   • Bubinka Says:

    Благодаря Ви много за бързия отговор! Към авансово внесените 420 лв. е включено и общо заболяване и майчинство. Т.е. не говорим за смяна на вида на осигуряването, а за корекция на размера на авансовите вноски, според реалния доход, който се формира в края на годината.
    Това, което ми предлага счетоводителят е да се пусне корекция на Декл. 1 (от 420 лв на 1000 лв.) и да се довнесе разликата наведнъж, с оглед на реалния доход (ДОО+ДЗПО+ЗО+общо заболяване и майчинство), което после да се отрази в персоналния регистър на НАП, да се включи в ГДД и в последствие да се отрази при изплащане на обещетението.
    Правилно ли Ви разбирам, че изравняването (в случая до 1000 лв.) може да се прави само върху осигуровки за пенсия и ЗО, а за заболяване и майчинство не могат да се плащат изравнителни вноски, независимо, че се осигурявам и за този риск?

    • Alexander Todorov Network Says:

     Здравейте, този номер с корекция на декларация едва ли ще мине, но нищо не пречи да се пробва. За всеки случай е добре да се направи първо безплатна консултация по телефона с НОИ (926 10 10), а може и с НАП (0700 18 700) за още едно становище, без да се казва за наличието на бременност, а просто, че самоосигуряващо се лице е сгрешило осигурителния доход в декларация 1, може ли да си прати коригираща декларация 1 (то е ясно, че може до 30 април на следващата година, но въпросът е дали това би навредило на евентуалните права за получаване на обезщетението за майчинство, защото има вероятност от НОИ да кажат, че щом са внесени 420, след това и 2000 да се внесат, пак на 420 ще се смята обезщетението).
     За по-сигурно, ако бременността е след няколко месеца (тоест да има време до нея), по-добрия вариант е да се почне осигуряване от следващия месец на 2000 лева, а за януари 2200, и така до раждането. Вместо със задна дата да се пробват номера с корекция на декларациите. Със сигурност за 2011 г. няма как да се прави корекция на декларация 1, а за месеците от 2012 си има риск да се признаят вноските за майчинството, отделно че и ще трябва да се плащат лихви за закъснялото им плащане

 129. Simeon Georgiev Says:

  Здравите,

  Страхотен саит! Имам въпрос – аз съм програмист и ще пиша software за американса фирма (т.е. ще имам контракт с американците по тяхните правила). Какво следва да направя и.е. какви данъци и деклерации трябва да подам?

 130. YES Says:

  Здравейте!
  Ако има регистрация, като само осигуряващо се лице (свободна професия), и месечните приходи са от порядъка на 2400 лева : какви данъци трябва да заплати лицето, ако е заявило осигуровки само за пенсия и здравни? Задължително ли, се прави до внасяне до максималния осигурителен праг (2000 лв.)? А ако лицето регистрира ЕТ, какви са данъците тогава, и има ли изравняване на осигуровките до 2000 лв., както при свободната професия?
  Предварително Ви благодаря!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, ако месечните приходи на самоосигуряващо се лице са 2400, от началото на 2013 г. ще се дължат осигуровки върху тавана от 2200 лева. Осигуровките са 8% за здраве и 17,8% за пенсия или 567,60 лева месечно осигуровки. Данък общ доход ще се дължи върху 75% от получените доходи след приспадане на осигуровките. Данък общ доход ще е 10%.
   Ако обаче се направи ЕТ, тогава данък общ доход ще е 15%, а не 10%.

   • YES Says:

    А ако приходите на само осигуряващо се лице, са по-малко от 2400/ 2200, и се осигурява на 420 по избор в началото; то накрая пак има до внасяне за осигуровки, до 2200 лв (за 2013)?
    При ЕТ, осигуровките признават ли се за разход, както при св. професия?
    При ЕТ, има ли изравняване на осиг. вноски до максималния размер 2200 (за 2013г), както при св. професия?

    • Alexander Todorov Network Says:

     Върху колкото са приходите, върху толкова ще се направи доплащане след края на годината. При ЕТ осигуровките на собственика не се признават за разход на фирмата, а за негови лични като самоосигуряващо се лице. Има изравняване, защото в случая ЕТ ще си е самоосигуряващо се лице.

 131. Sisito Says:

  В допълнение: Дохода от извънтрудовите правоотношения надхвърля миниланата работна заплата на месец след приспадане на нормативно признатите разходи, при което работодателя е длъжен да удържа осигуровки при положение, че лицето не е заявило самоосигуряване. Но какво се прави при горе описания случай?
  Още веднъж Ви благодаря.

 132. Sisito Says:

  Здравейте,
  Имам запитване към Вас.
  Физическо лице е получило доходи от продажба на изибретения, произведения на науката, културата и изкуството, при което се ползват 40 % нормативно признати разходи. При тези доходи не се удържат осигуровки от работодателя. През годината лицето е получило доходи и от извънтрудови правоотношения, при което се приспадат 25 % нормативно признати разходи. От последно цитирания доход не са удържани осигуровки от работодателя. В НАП лицето не е подавало информация за регистрация на самоосигуряващо се лице, не са правени и осигуровки като такъв. Правени са само здравно осигурителни вноски по 16,80 лв. на месец. Въпросът ми е: 1. Редно ли е лицето получило доходи от продажба на изобретения произведения на науката, културата и изкуството, и доходи получени от извънтрудови правоотоншения да се регистрира като самоосигуряващо се лице и сътответно да подава декларации обр. 1 и годишна декбаларации 6. и да се правят съотвентите внаски. 2. Правилно ли ще бъде лицето да си декларира доходите в съответните таблици на приложение 3 към данъчната декларация без да бъдат вписвани осигуровки.
  Благодаря Ви предварително.

  • Alexander Todorov Network Says:

   След като лицето има граждански договор (и не е декларирало писмено, че се самоосигурява) работодателя е длъжен да му удържи осигуровките и ДОД.
   По втория въпрос – не е правилно, при всички случаи ще последват санкция за работодателя, освен ако наетия по граждански договор е декларирал писмено, че е самоосигуряващо се лице. Тогава получилия дохода ще е в нарушение

 133. Plamena Says:

  Здравейте. Като физическо лице 2012 година съм закупила 2 стари МПС, които съм продала в рамките на месец след това. Трябва ли да се подава декларация за това?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, съгласно чл. 13, ал. 1, т. 2, а) от ЗДДФЛ:
   „Не са облагаеми доходите от продажба или замяна на движимо имущество, с изключение на пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства, ако периодът между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната е по-малък от една година“.
   Тоест щом са купени и продадени в период по-малък от 1 година, ще се дължи данък за разликата между покупката и продажбата. Което естествено трябва да се декларира

 134. Toni Says:

  Здравейте, самоосигоряващо лице съм(упражняващо свободна професия-адвокат). Всеки месец внасям осигуровки, върху 420 лв. и подавам декларация 1. Подавам годишна данъчна декларация и внасям данък доход еднократно за изминалата година, а не авансово на тримесечие. От статията разбирам, че съм в нарушение. Какви санкции мога да получа?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, вероятно ще са начислени лихви, но това ще може да се установи при НАП. От догодина всеки ще може да си провери по интернет има ли или няма задължения, затова най-добре да се изчака новата система. Във всички случаи лихви върху лихви не се дължат.

 135. Пламен Says:

  Здравейте! Искам да се регистрирам като СОЛ, зада получа доходи от експертизи. Има възможност сумите да се получават в рамките на един месец през годината, независимо кога са изработени. Имам друг трудов договор със заплата 491лв. Смятам, веднъж годишноза около месец, да започвам дейност( с декл.1) и след получаване на изработеното от годината да прекратявам дейността. Въпросите са ми:
  1. За срока на дейност какви осигуровки дължа само за пенсионно и здравно ( имаики предвид и трудовия ми доход);
  2. След като спра дейността, пак ли дължа осигуровки всеки месец върху 420лв. авансово?
  Благодаря ви за пътеводния лъч в дебрите на осигуряването!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте,
   1. минималния осигурителен доход за 1 пълен месец е 420 лева. Върху тях се дължат 12,5% осигуровки за пенсия, 5% за финансовите пирамиди ДЗПО и 8% за здравно. На тримесечие се дължи авансово данък общ доход върху получения доход. До края на април месец на следващата година се прави годишно изравняване.
   2. след като се подаде декларация, че се спира осигуряването, не се дължат осигуровки

 136. marialyubomirovapetrova Says:

  Здравейте! Упражнявам свободна професия повече от 10 години. Първоначално внасях чинно всички дължими осигурителни вноски, но през последните седем години внасям само сумите за здравно осигуряване. Въпросът ми е дали има начин да започна отново да внасям вноски за социално осигуряване, с оглед трупане на осигурителен стаж занапред, без да покрия дължимото за последните седем години. Като не ме интересува, че ги „губя“. Какъв е начинът и какви са евентуално санкциите? Благодаря!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, ще трябва да се сметне дали няма да е по-изгодно човек да си плати осигуровките за миналите 7 години и да си вземе „стаж“-а, защото до преди няколко години прага за самоосигуряващите се лица беше 240 лева, а по настоящем минималния осигурителен доход е 420 лева. Има 5 годишна давност за погасяване на публичните задължения, която почва да тече от 1 януари на следващата година задължението. По принцип ако днес 8-мо число на ноември се подаде декларация 1 и се платят осигуровките за октомври, то стажът ще се признае. И всеки следващ месец като се плащат осигуровките стажът ще се признава. За старите периоди осигуровките ще си висят докато не се платят или погасят по давност. Обаче ако не се платят, тогава не се получават права за пенсия.

 137. RS Says:

  Здравейте,
  как се попълва и въобще попълва ли се осигурителна книжка на самоосигуряващо се лице, извършващо трудова дейност в собственото си ООД, но осигурен по трудов договор на максималния размер в друго дружество?
  При започване на трудовата дейност, лицето е избрало да се осигурява за всички рискове и е внасяло осигуровки за първите два месеца в/у минималният размер /420 лв/ за самоосигуряващите се. След това започва работа по трудов договор и се осигурява в/у 2000 лв.
  Благодаря

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, след като има осигуряване по трудов договор на 2000 лева, осигуровки като самоосигуряващо се не се правят за съответните месеци на максимален доход. Това обаче не означава, че книжката не трябва да се попълва, защото самоосигуряването, дори и да не се правят вноски (ако дохода от трудов договор е 2000+ лева) повишава осигурителния стаж (дупка в закона). Тук има едно указание на НОИ за попълване на осигурителната книжка: http://www.trudipravo.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=1033:062010epitso&catid=38:epitru&Itemid=51

 138. Миглена Георгиева Says:

  Здравейте
  Регистрирах се на свободна професия на 15.10.2012
  Разбрах как става изчисляването за отработените дни в месеца. Плащането на осигуровките ще стане 1-10 ноември. Кога трябва да подам Декларация 1 ? През ноември или през декември?
  За десет дневния срок за подаване на декларацията: задължително ли е от 10 до 20 число на месеца? Мога ли да подам в същия ден, когато преведа вноските, да речем на първо число? И съществува ли вариант да внеса на 1-ви, а да подам декларацията на 20-ти? Или се брои от деня на внасяне? Това за мен е свързано с пътуване до постоянния ми адрес и затова е важно. Благодаря предварително.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, осигуровките за октомври трябва да се платят ноември. Няма проблем да се подаде декларацията в същия ден, когато са платени.
   Пътуванията не са задължителни тъй като декларацията може да се подаде по електронен път с електронен подпис, а плащанията също може да се наредят чрез
   електронното банкиране на банката, отново с електронен подпис.

   • Миглена Георгиева Says:

    Благодаря за отговора!
    Само едно уточнение.
    Как да разбирам следното: (4) При започване или възобновяване на трудова дейност се подава декларация образец № 1 за първия пълен календарен месец, зачетен за осигурителен стаж, но не по-късно от 10 дни след внасяне на дължимите осигурителни вноски.
    Октомври не ми е пълен месец. Значи ли, че декларация1 ще подам след като платя осигуровки за ноември, т.е. в началото на декември? А сега само внасям осигуровки за 13 работни дни през октомври и толкова…
    И още – няма да се осигурявам за общо заболяване и майчинство – през януари отново ли трябва да подавам декларация1?

    • Alexander Todorov Network Says:

     Здравейте, в случая декларация 1 ще се подаде за октомври до 10-ти ноември за броя дни в осигуряване. През декември ще се подаде за пълния месец ноември. През януари, за декември.
     Ограничението 31 януари се отнася за онези, които първоначално са избрали да се осигуряват примерно за пенсия и здравно, но без майчинство. Те ще могат чак на следващата година от 1-ви до 31 януари да прибавят и този риск към осигуряването.
     Обратния вариант от осигуряване и за майчинство и общо заболяване, към спиране на осигуряването за тези рискове отново може да се направи през следващата година от 1 до 31 януари.

     От следващата година вече може да се подаде еднократно декларацията, както е според наредбата:
     Чл. 4. (1) Самоосигуряващите се лица по свое желание могат да подадат еднократно декларация образец № 1 за всяка календарна година в случай, че са избрали да се осигуряват само във фонд “Пенсии” за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт. При попълване на декларацията в т. “12. Вид осигурен” се вписва код 22.
     (2) Декларацията по ал. 1 се подава до 20 февруари за всяка календарна година с данните за януари, в случай че осигуряването продължава от предходната година или е възникнало от първи януари.

 139. Здравка Русинова Says:

  Здравейте, самоосигуряващо лице съм като управител на ЕООД. През периода на 135-те дни на болничния за бременност и раждане имам подписани няколко фактури. След направена проверка от РУСО възстановявам изплатеното обещетение. Дължат ли се за този период осигуровки за ДОО, ДЗПО и довнасяне за ЗО.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, според КСО ако е извършвана трудова дейност, значи осигуряването е задължително. Най-добре обаче да се направи справка с НАП уж от името на трето лице, без да се изпада в конкретика, и да си кажат становището. Имат безплатен телефон, разговорите се записват и по тази причина отговарят на всякакви въпроси много любезно.

 140. Natalia Stamatova Says:

  Здравейте,
  Радвам се, че попаднах на Вашия изключително полезен сайт. Отскоро работя като писмен технически преводач по интернет. Всички агенции за преводи, с които работя, се намират в чужбина, освен една за недвижими имоти със седалище в България. Аз съм постоянно пребиваващ в България чужденец. Имам две деца, съпругът ми, който беше български гражданин, почина през 2011 г.
  Прочетох темата за регистрацията на самоосигуряващо се лице. Имам диплома за висше техническо образование, не знам дали ще ме регистрират като преводач.
  Искам да се осигурявам за пенсия, но не да регистрирам ЕТ, понеже нямам стабилен доход. Как се процедира в моя случай? Какви документи трябва да подам в НАП, за да мога впоследствие да представя документи за доходи (за дъщеря ми студентка)? Много се надявам на Вашия отговор или упътване. Благодаря Ви предварително!
  С уважение, Наталия С.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, важното е да се покаже диплома за нещо (ако е от чужбина ще трябва да се легализира в министерството на образованието), за да стане регистрацията. След това човек може да работи всичко, без ограничения. Дори и в регистрацията да пише инженер, то няма проблем човек да работи като преводач. Дейността е точно за свободна професия. Ако се извършват услуги на фирми в страни от ЕС, задължително трябва да се направи и регистрация по ДДС. Най-добре по чл. 97а. Тогава тази регистрация влияе само на доставките в чужбина (всъщност никакво влияние няма, тъй като те се облагат с 0% ставка), а за България все едно човек не е регистриран по ДДС, като не броим, че трябва да се подава декларация и дневници за покупки и продажби.

 141. Dilqna Ivanova Says:

  а за внасяне на стажа в осигурителната книжка каква е процедурата?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Носят се всички документи за направените плащания в НОИ и там като проверят получените декларации 1 ще заверят книжката

 142. Dilqna Ivanova Says:

  благодаря 🙂

 143. Dilqna Ivanova Says:

  привикване*

 144. Dilqna Ivanova Says:

  не разбрах точния отговор на въпроса ми. аз знам, че на края на месеца ще спра да работя за тази фирма. Искам да подам декларация в НАП сега, а не в края на месеца, за да си спестя осигуровките за половин месец. Просто не знам какво точно ще се случи, дали ще има такова пеивикване от НАП заради няколко дни

  • Alexander Todorov Network Says:

   Ако работодателят няма да плаща повече възнаграждения, тогава може още сега да се подаде декларация за спиране на самоосигуряването. Ако обаче ще бъдат изплащани още средства, например след 2 седмици, тогава трябва да се продължава самоосигуряването.

 145. Dilqna Ivanova Says:

  а в случай, че го прекратя днес, а на края на месеца наистина спра да работя и съответно вече настина не дължа осигуровки ? тогава пак ли ще се занимават с мен само 2 седмици

  • Alexander Todorov Network Says:

   Щом самоосигуряващото се лице упражнява дейност по граждански договори, е длъжно да си внася всички данъци (включително осигуровки). Ако не се упражнява дейност, самоосигуряването не е задължително. Във всички случаи обаче работодателят има материалния интерес да декларира гражданския договор със самоосигуряващото се лице, и горещия картоф отива при самоосигуряващия се.

 146. Dilqna Ivanova Says:

  извинявам се, н видях отговора

 147. Dilqna Ivanova Says:

  ще понеса ли някакви санкции?

 148. Dilqna Ivanova Says:

  Здравейте! И аз имам 1 въпрос. Работя в една фирма на граждански договор. От там ме задължават да се регистрирам по Булстат и в НАП като самоосигуряващо лице – свободна професия. Аз го направих-плащам си осигуровките редовно, но за да бъда честна осигуровките ми идват доста на фона на заплата, която получавам. Въпросът ми е следният: ако отида в НАП и подам декларация, че прекратявам дейност , фирмата-работодател ще разбере ли, че съм спряла да се осигурявам?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, проблемът не е за фирмата, а за самоосигуряващото се лице, което не си декларира дохода. Когато до 30 април на следващата година работодателят декларира, че е дал пари по граждански договор на лицето Х, а то му е декларирало, че е самоосигуряващо се лице, но не се самоосигурява, то това ще значи повиквателна от НАП за самото лице във връзка с плащане на данъци, лихви за неплащане в срок, а и глоби. Работодателят неслучайно е избрал тази схема – така пести осигуровки и набутва работника да ги плаща изцяло за своя сметка. Тази статия е по темата – https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2012/04/28/why-civil-contract-declaration/

 149. G. Dimitrova Says:

  Много благодаря за отговора Ви!
  Прочетох всичко по темата. Много хубаво и ясно е обяснено…това е единственото място, където такива като мен дето неразбират от тази материя им става поне наполовина ясно:)

 150. G. Dimitrova Says:

  Здравейте!
  Ако съм регистрирана като самоосигуряваща се и се осигурявам здравно, пенсия и обща болест и майчинство, но не извършвам трудова дейност през някое от тримесечията необходимо ли е да се плаща „Тримесечна авансова вноска за данък общ доход“ или просто това тримесечие се пропуска.
  И паралелно с вноската(когато има доход) подава ли се някаква декларация касаеща тази вноска. Или в декларация 1 се отразява това през 3 месеца?
  От статийте ви разбрах, че за да се осигурявам за тези рискове трябва да се регистрирам като самоосигуряващ се при всички положения. Ако искам само за здравно може и без тази регистрация нали така?

  Имам и още едно питане. Доходите ми са от преотстъпване на авторски права(реално авторските ми права си остват моя собственост) при който нормативно признатите разходи са 40% и не подлежат на социални осигуровки…..нали е така? Някъде из питанията имаше подобен случай и вие отговорихте, че не е необходима никаква регистрация при такъв тип доходи.
  Но аз искам да се осигурявам, а без регистрация не може да осъществя това.
  В такъв случай как да декларирам доходите от авторски права?
  Трябва ли да ги отчитам на тримесечие? Или мога да ги декларирам накуп при подаване на ГДД и тогава да се начисли 10% данък? Предни години съм подавала ГДД като физическо лице и съм си плащала данъка. Но ходех на работа и бях на договор.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, след като през някое от тримесечията няма доход, то няма върху каква база да се прави авансова вноска. В декларация 1, която в случая задължително се подава всеки месец(заради осигуряването и за майчинство) си има полета и за получения доход.
   Който иска да се осигурява само за здравно, може и без тази регистрация, обаче не се трупа стаж и пенсионирането ще е проблем един ден.
   Има едно становище на НАП където пише, че да се ползва 40% признати разходи трябва авторските права да отидат собственост на работодателя. Иначе признатите разходи са 25% колкото са за обикновения самоосигуряващ се или работещ по граждански договор.
   Самоосигуряващите се лица издават фактури за получените доходи, не е задължително да издават касова бележка, дори и да получават парите на ръка. Ето за фактурите статия – https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2012/08/16/invoices-in-bulgaria/
   Ето за граждански договор със самоосигуряващо се лице статия – https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2012/08/04/civil-contract-freelancer/

 151. Ани Says:

  Здравейте. Хубава статия и много подробни отговори на въпросите под нея. Поздравления!
  Искам да ви попитам следното:
  Управител на ООД работи на трудов договор в друга фирма и го осигуряват на максимума от 2000лв. Разбрах, че трябва да се регистрира като самоосигуряващо се лице в НАП, но няма да плаща нищо допълнително. Въпросът ми е: като се регистрира в НАП за каква сума трябва да пише, че се осигурява? Трябва ли всеки месец да подава декларация 1 и през април декларация 6?
  Благодаря ви предварително!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, след като от трудов договор има доход от 2000 лева, то в декларация 1 ще пише, че се самоосигурява на 0 лева и няма да внася нищо. А декларация 6 задължително се подава до края на април на следващата година

 152. Нели Папазова Says:

  Здравейте. Исках да попитам при попълване на декларация №1 за самоосигуряващо се лице свободна професия ако съм избрала доход 420 лв и върху него плащам осигуровки авансово, в графа 29 Брутно трудово възнаграждение попълва ли се реалният доход за месеца или се оставя празно? Попълват ли се също данък и нетно възнаграждение (31 и 34) или тези редове остават празни? Благодаря предварително.

 153. Ивайло Says:

  Здравейте, аз съм СОЛ в ЕООД и сега се осигурявам на 420лв. искам да попитам ако избера да се осигурявам примерно на 800 или 1000лв. на края на годината спрямо дохода който съм реализирал трябва ли да довнасям нещо или да ми връщат пари?
  И ако не се осигурявам за общо заболяване и внеса вноските си за месеца след 10-то число ако съм си избрал по-голям доход, вярно ли е това, че падам на минимума 420лв заради закъснението ми?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, ако реалния доход съвпада с ежемесечната декларация 1, то няма да има нищо за внасяне и нищо за възстановяване при годишното изравняване.
   Онова нещо за признаването на минималния доход важи в случаите на майчинство, когато при закъсняване обезщетението ще се смята на минималния доход. Иначе само се дължат лихви за просрочие

 154. Аз Says:

  Страхотен сайт – толкова много въпроси и всеки получава отговор. Поздравления! Успех!

 155. георгиева Says:

  Здравейте! Регистрирана съм в бюрото по труда като безработна. Трябва ли да плащам такса от 2.90 когато посещавам джипито?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, таксата при личен лекар е задължителна за всички осигурени лица, които са навършили 18 години.
   Лицето се смята за здравно осигурено ако е регистрирано в агенцията по заетостта и получава обезщетение за безработица.
   В противен случай трябва да се самоосигурява здравно – https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2012/02/12/bg-health-insurance/
   Ако лицето не е осигурено, тогава таксата за посещение при лекар ще е много по-висока

 156. Ж Says:

  Здравейте, важна и разбираема статия.
  Доколкото я разбирам, авансовите осигуровки се внасят върху прага/декларирания доход, а авансовия данък върху тази сума, намалена с НПР. В примера за годишното изравняване е посочено, че първо се вади НПР, а след това се определят осигуровките и данъка.
  Не мога да се ориентирам откъде идва това вадене на НПР спрямо осигуровките (в примера е без значение поради надхвърлен горен праг). Според чл 6 ал ІІ КСО осигурителният доход включва всички възнаграждания. Само за някои групи – чл. 4 ал. ІІІ т. 5 и чл. 6 ал. ІV предвижда намаляване с признати разходи. Намаляват ли възнагражденията си с 25 % самоосигуряващите се лица, когато изравняват на годишна база?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, нормативно признатите разходи се приспадат от доходите на лицето, ако има такива. Ако няма си остават авансовите осигуровки върху поне минималния осигурителен доход от 420 лева през 2012 година

   • Ж Says:

    Благодаря.
    А откъде идва – в смисъл има ли текст, реципрочен на 29 ЗДДФЛ (който е за данъците), който да важи за осигуровките?

    • Alexander Todorov Network Says:

     Ето 3 примера:
     – лицето има доход 1000, признават му се разходи 25%, с осигуровки се облагат 750, след облагане с осигуровки каквото остане се облага с 10% данък общ доход
     – лицето няма доходи никакви, но е длъжно да се осигури авансово всеки месец върху поне 420 лева.
     – месец декември 2012 г. лицето Х започва дейност като самоосигуряващо се и реализира доход 100, авансово си е внесъл осигуровките върху 420. При годишното изравняване този доход 100 има 25% признати разходи. Тоест с осигуровки трябва да се обложат 75 лева. Обаче минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица е 420 месечно. И ще са платени авансово осигуровки в размер 17,8% за пенсия и 8% за здраве, или 108,36.
     При изравняването от 100 лева доход се вадят 25% признати разходи
     Остават 75 лева за облагане с осигуровки, но вече са внесени 108,36 лева авансово.
     За облагане с ДОД не остава нищо и нищо няма да се довнася.

 157. мариянагеоргиева Says:

  Работя ,като психолог на трудов договор в ЦСРИ.Искам да попитам как мога да работя и в свой кабинет?

 158. MM Says:

  хаха каква е тая Държавна институция НАП да ни рекетира и ИЗНУДВА да плащаме здравни осигуровки по 33.60лв ами аз съм ДОКТОР и работя като Пенсионер на СВОБОДНА ПРАКТИКА не съм ЕТ и се лекувам сам не ползвам услугите на здравната каса защото съм лекар! какъв е тоя НАП дето ще ме изнудва да им давам пари за здравни и то без значение дали имам някакви приходи от трудовата си дейност или не!!! Ааа тая държавна институция вече се е самозабравила с тия изнудвания на гражданите че и сега и от пенсионерите започнаха да искат пари….

  • Alexander Todorov Network Says:

   На практика най-голямата част от разходите за здравеопазване отиват за тези, които не плащат здравни осигуровки – децата и пенсионерите. На практика в почти всички държави по света пенсиите се облагат със здравни осигуровки, а в много от тях и с данък върху пенсията (иначе като им се погледнат брутните пенсии преди данъци много големи изглеждат)… Така че по този показател България е свръхлиберална държава.
   А иначе принцип на социалното осигуряване е който може да работи, да плаща данъци (осигуровките са данъци). С парите пък се издържат онези, които са неработоспособни.

 159. Анжела Богданова Says:

  Благодаря за отговора.
  Приятен ден!

 160. Анжела Богданова Says:

  Как мога да коригирам грешката, ако парите вече са преведени .

  • Alexander Todorov Network Says:

   Ако бяха внесени в повече можеше да се подаде искане за възстановяване. В случая са платени няколко стотинки по-малко. Значи нищо толкова страшно няма. Трябва да се отиде в НАП и да се питат колко лихва се дължи върху няколко стотинки за няколко дни закъснение и ако има смисъл да се платят (смисъл може да има за такава сума общо взето ако по някаква причина е нужно удостоверение, че лицето няма публични задължения, иначе в досието му пише, че е длъжник, нищо, че е за няколко стотинки). Също така трябва да се подаде коригираща декларация 1.

 161. Анжела Богданова Says:

  Здравейте,
  бихте ли ми казали дали правилно съм разбрала как да изчисля и съответно изчислила следните осигуровки за СОЛ – СП? Регистрацията е направена на 13.08 и ще се осигурява на 420 за здраве и пенсия. За август би трябвало да преведе осигуровки за 15 работни дни върху минимума 420.
  420:23 =18,26 на ден
  15 . 18,26 = 273 за 15 р.д.
  За ДОО – 12,8% от 273 – 34,94 за 15 р.д.(за 23 д.-53,76)
  За ДЗПО -5% от 273- 13,65 за 15 р.д. (за 23 р.д. – 21.00)
  За НЗОК – 8% от 273- 21,84 за 15 р.д (за 23- 33.60)
  Предварително ви благодаря.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Ако месеца е 23 работни дни, а е работено 15, тогава:
   15/23 * 420 = 273.91 лева
   ДОО – 12,8% от 273,91 = 35.06
   ДЗПО – 5% от 273,91 = 13.70
   ЗО – 8% от 273,91 = 21.91

 162. Славкова Says:

  Благодаря много за отговора.

 163. Славкова Says:

  Здравейте,
  имам такъв въпрос. Като самоосигуряващо лице на свободна професия преводач се занимавам с превод на сценарии на филми. Преводите ми като авторски възнаграждения ли се водят? Три години ги декларирам в данъчната декларация като авторски, но тази година, когато си подавах декларацията, ми казаха в НАП да ги запиша като доходи от възнаграждения по извънтрудови правоотношения.
  Благодаря ви предварително за отговора.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Не е правилно да се декларират като авторски възнаграждения. Там влизат продажба на изобретения, патенти и т.н. и се признават 40% разходи. А за доходите като самоосигуряващо се лице – свободна професия си има отделна графа. От НАП неправилно са казали и да се декларират като от извънтрудови. Там се декларират гражданските договори с лица, които не са самоосигуряващи се.

 164. Цвети Says:

  Здравейте! За самоосигуряващо се лице възможно ли е за определен период да внася само здравната си осигуровка, без пенсионната? И какви са санкциите при няколко пропуснати месеца в пенсионното осигуряване?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, ще се трупат лихви. За осигуровки са над 20% годишно

   • Цвети Says:

    Благодаря за бързия отговор! А дали е възможно засега да се изплащат само здравните?

    • Alexander Todorov Network Says:

     Както е видно от НАП не са дошли да тропат на вратата, но идеята да се кредитира човек с неплащане на осигуровки не е добра. По-изгодно е да се вземе кредит от банка дори, отколкото да се плащат лихвите за неплатени осигуровки. Отделно и това, че ако по някаква причина осигуровките за пенсия не бъдат платени, тогава все едно лицето не се е осигурявало и пенсионирането по сегашната система е невъзможно

 165. Христова Says:

  Благодаря много ми помогнахте! А трябва ли още веднъж да подавам декларация за самоосигуряващо се лице(след като се рег. в регистър Булстат), след като вече съм регистрарана и плащам осигуровки като управител

  • Alexander Todorov Network Says:

   Процедурата точка по точка трябва да се спази. Вече щом се появява второ основание за самоосигуряване, се избира от лицето по кое ще се правят вноските. Не се прави двойно самоосигуряване

 166. Христова Says:

  Здравейте,
  Управител съм на еоод като самосигуряващо се лице. Мога ли да упражнявам друга свободна професия и какви би трябвало да бъдат осигуровките и каква е необходимата документация. Благодаря предварително!

  • Alexander Todorov Network Says:

   В тази статия е описано как се регистрира свободна професия: https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2012/02/22/freelancer-registration/

   • Христова Says:

    Добре чудесно. А трябва ли да довнясям осигуровки над тези 108.36, които дължа като самоосигуряващо се лице, ако доходът ми от свобдната професия е например 250лв. месечно?

    • Alexander Todorov Network Says:

     Здравейте, ако дохода от свободната професия е 250 няма как да се довнасят осигуровки, защото минималния осигурителен доход е 420 и осигуровките така или иначе са платени на 420, а не на 250. Има обаче на всяко тримесечие да се внася авансов данък общ доход. В статията по-горе е описан механизма

 167. desislava Says:

  Много благодаря за бързия отговор 🙂

 168. desislava Says:

  Здравейте, бихте ли ми казали как се изчислява майчинството при самоосигуряващо се лице. Регистрирана съм като ЕТ, но не ми става ясно 90% се заплащат от 420лв. или 90% от нетното възнаграждение?

  • Alexander Todorov Network Says:

   90% от среднодневния осигурителен доход (този, върху който са внесени осигуровки за общо заболяване и майчинство) на лицето в последните 2 години, а ако е по трудов договор не повече от нетното възнаграждение

 169. Петя Шейтанова Says:

  Имам следния въпрос: При изчисляване на дължимия данък всички платени осигуровки ли се приспадат или само тези който са направени през месеца, в който е получен доходът?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Методиката за изчисляване на авансовите данъци и осигуровки, както и годишното изравняване е подробно описана в статията

   • E. Nсkolova Says:

    Здравейте!
    Въпреки чудесните ви обяснения и часовете четене, имам въпрос касаещ самоосигуряването 🙂 Имам трудов договор, по който ме осигуряват на 900 лв. В момента съм в отпуск по майчинство и получавам обезщетение от НОИ. За да работя като преводач, отделно от трудовия ми договор, работодателите ми искат да имам регистрация по БУЛСТАТ. (дейността е с 40% признати разходи, правата остават за тях).
    Но седнах да чета по въпроса и установявам, че май ще дължа поне 108 лв. месечно за осигуровки и това не зависи от факта, че съм осигурена по трудов договор.
    Мога ли да използвам майчинството, за да си върна част от тези осигуровки (или изобщо да се отърва от задължението да ги плащам)?
    Може и да бъркам, но ако изкарвам по-малко от 420 лв на месец, нямам сметка от въпросното самоосигуряване, така ли е? Ще излезе, че плащам осигуровки върху пари, които не съм изкарала…
    Предварително благодаря!

    • Alexander Todorov Network Says:

     Здравейте, ако самоосигуряващото лице избере да се осигурява и за майчинство, осигуровките ще са повече, освен това ако се извършва трудова дейност, не може да се полза обезщетението за майчинство. Работодателя очевидно иска да си спести осигуровките за негова сметка. Не му е притрябвал толкова БУЛСТАТ, колкото да пести осигуровки. Затова може да му се предложи просто хонорара да е по-нисък (това да компенсира неговата част от осигуровките и да е доволен). Но в случая се споменава и за 40% признати разходи? Значи става дума за авторски възнаграждения? Ако е така не би трябвало да го интересуват осигуровките, защото няма да има такива. При граждански договор за авторско възнаграждение не се удържат осигуровки. Ако хонорарът е 1000 лева, има 40% признати разходи. 600 ще подлежат на облагане само с данък върху дохода 10%. Работодателя удържа тези 60 лева и ги внася. Останалите пари (940 лева) ги дава на лицето.

 170. Цвети Лунганова Says:

  Здравейте, казусът ми е следния: двама управители сме и имаме 3 дружества(ООД-та). Регистрирани сме като самоосигуряващи се лица в едното ООД. Искаме и двамата да минем на трудови договори в същото ООД – на 8ч и доход над 2000лв. Въпросите: 1.Това възможно ли е изобщо? 2.За да спрем да се самоосигуряваме трябва да подадем декл.Окд5 за прекъсване – това ще доведе ли до прекратяване на дейността на дружеството и налага ли се изобщо – все пак дейността на дружеството продължава? Имаме ли някакви ангажименти спрямо другите ООД-та, напр. да трябва да се самоосигуряваме през някое от тях?
  С нетърпение очаквам вашия коментар!
  Благодаря предварително

  • Alexander Todorov Network Says:

   1. Няма ограничение за заплатата. Максималния доход който се облага с осигуровки е 2000 месечно обаче.
   2. Във всички случаи фирмата трябва да има управител. Може и да е по трудов или по ДУК(с приравнени на трудов осигуровки)
   3. По принцип в КСО пише, че управителя на дружеството трябва да е задължително осигурен за всички рискове. Обаче е много мъгляво какво би станало с управител, който работи на трудов договор на друго място, и в същото време е управител на едно или повече ЕООД, ООД-та. При всички случаи след като в едната фирма дохода е 2000+, то в другите няма да се дължат осигуровки, дори и лицето да си остане самоосигуряващо се (през месеца първо се облагат с осигуровки трудови договори, след това дейността като самоосигуряващо се лице, и последно граждански договори).
   Има някои становища, според които не може управителя да сключи трудов договор със себе си, тъй като се предполагало, че трябва да може да упражнява контрол върху себе си, което е невъзможно. Затова управителя на дружеството трябва да работи по ДУК.
   Двамата управители предполагам имат договори за управление и контрол? Тогава да си сключат анекс, в който да си пишат заплатата 2000+, като самоосигуряващо се лице няма да дължат осигуровки.

 171. Даниела Минчева Says:

  Здравейте!

  Самоосигуряващо се лице в ЕООД, управител е пенсионер. Подадохме декларация за започване на дейността от 01,06,2012 и внесохме първите ЗО 8% на 10 юли – 33,60 лв. Трябва ли да се подава декларация обр.1 и 6 до 20 юли?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Първия месец да за д1. Декларация 6 се подава до 30 април на следващата година

 172. Petrova Says:

  Здравейте, дали мога да се регистрирам като самоосигуряваща се по временен адрес, постоянният ми адрес е в друг град? Ако по дадена дейност не получа достатъчно доходи, мога ли да извършвам и други дейности?

 173. Нели Папазова Says:

  Здравейте и благодаря за много полезната информация.
  Аз имам следния въпрос: Ако се регистрирам като самоосигуряващо се лице на свободна професия и всеки месец плащам осигуровки върху осигурителен доход, но реалните ми доходи не са равномерно разпределени в месеците и в годината – например в един месец се изплаща възнаграждение за 3000 лв., през следващия месец няма възнаграждение по договори, след това пак има някакво и т.н. – как стои въпросът с трупането на осигурителен и трудов стаж? Ясно ми е че накрая има изравняване на реалния доход с декларирания, но тъй като реалният доход е неравномерен, как се отчита стажът и как може да се избегне получаването на дупки в осигуряването? По-изгодно ли е в такъв случай да се регистрира ЕТ?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Самоосигуряващото се лице си внася равномерно авансови осигурителни вноски върху минимум 420 лева месечно. Както и авансов данък общ доход на всеки 3 месеца.
   В края на годината се прави изравняване за реалните цифри, като дупка в осигуряването няма да има, защото дори и да има доход 0, осигуровките върху 420 лева са си платени и
   няма да се върнат.
   https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2012/04/21/freelancer-taxes/

   • Нели Папазова Says:

    Благодаря много за бързия отговор. Това означава ли, че самоосигуряващия се ще е с непрекъснати осигурителни права, въпреки че в някои от месеците от годината няма да има реално доходи?

 174. Елисавета Says:

  „В случая консултацията в НАП ще е, за да се попитат каква е процедурата за връщане на парите, ако има въобще такава. Най-вероятно ще кажат, че трябва да се прихванат в края на годината, но нищо не пречи да се пита.“
  Изобщо не мога да се съглася с това. Има процедура по връщане на парите, описана в ДОПК, но не е там работата. Липсата на доход през 2012 не означава непременно липса на дейност през 2012. Дейността е повод за осигуряване, а не дохода. Въпрос на доказване е

  • Alexander Todorov Network Says:

   Липсата на доход ще означава обаче, че не е трябвало да се прави авансовата вноска за данък, защото няма доход. И след като има процедура, значи казусът е решен и парите за данъка могат да бъдат върнати. Иначе щом лицето е декларирало, че започва дейност, и да няма никакви приходи, осигуровките поне върху 420 лева месечно се дължат.

   • Елисавета Says:

    „Иначе щом лицето е декларирало, че започва дейност, и да няма никакви приходи, осигуровките поне върху 420 лева месечно се дължат“

    И това е така, докато НОИ оспорят основанието за подаване на декларацията за започване на дейност.
    Да сте се пробвал да заверите книжка на ЕТ за година, през която не е подавана ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ поради липса на облагаеми доходи? Или на съдружник в ООД, който не подава ГДД по ЗДДФЛ, а дружеството подава декларация за фирми без дейност?
    Точно в тези ситуации НОИ отказват заверка на книжката, дават указания за заличаване на подаваните Д1 и съветват да си искаме осигуровките от НАП (ако не е минала давността, в която имаме право да го направим)

 175. Елисавета Says:

  Изчезна ми оттовор. Ще пробвам пак. Ако се дублира, моля, изтрийте единия вариант.
  Да се иска устна консултация от служител на НАП не е много добра идея. Устните отговори са неангажиращи. Да се зададе писмен въпрос и да се иска официален отговор е по-добра идея, въпреки, че ако въпросът не описва точната ситуация, ще се даде отговор по принцип, който да не е съотносим към детайлите на конкретната ситуация.
  Консултирането по осигурителните въпроси на самоосигуряващите се лица е доста „интимна“ дейност и изисква подробен разговор между консултирания и консултиращия и преглед на всички документи, които изясняват ситуацията, както и изискването на някои подробности по отношение на цели и намерения на самоосигуряващото се лице

 176. Петя Шейтанова Says:

  Здравейте, имам следния въпров: През второ тримесечие има осигуряване като свободна професия, но нямам полуени доходи. Трябва ли да се плати някакъв ДДФЛ до 15 юли авансово?

  • Alexander Todorov Network Says:

   След като няма доходи, няма какъв авансов ДОД да се плаща, само осигуровките, които всеки месец се внасят, дори и да няма доход

  • Елисавета Says:

   Имайте едно наум как НОИ ще погледне на тази ситуация при заверката на осигурителната ви книжка за периода

   • Петя Шейтанова Says:

    Благодаря за бързия отговор 🙂 А когато е платен данък на стойността на осигурителния доход може ли да се прехвърли за следващия период? Или ще стане изравняване догодина с подавянето на декларация ?

    • Alexander Todorov Network Says:

     За това най-добре да се направи една консултация с НАП дали е възможно да се върнат парите, би трябвало и да може да се направи изравняване в края на годината, но защо парите да не се използват през това време ако е възможно?

     • Елисавета Says:

      Относно консултациите в НАП имам особено мнение. Да се довериш на устна консултация е глупаво и често вредно. Дори и да зададеш въпроса писмено и да изискаш официален отоговор, ако не представиш ситуацията съвсем конкретно, а я опишеш по принцип, ще получиш принципен отговор, който може и да не е съобразен точно с твоята ситуация и да останеш неприятно изненадан. Да речем от реакцията на НОИ

      • Alexander Todorov Network Says:

       В случая консултацията в НАП ще е, за да се попитат каква е процедурата за връщане на парите, ако има въобще такава. Най-вероятно ще кажат, че трябва да се прихванат в края на годината, но нищо не пречи да се пита. Имат и безплатен телефон, за да не се разкарва човек лично.
       А реакцията на НОИ каквато и да е, те са длъжни да спазят закона. Едва ли нещо ще ги учуди, всякаквите номера са ги гледали многократно и дори и да знаят, че нещо е скалъпено формално, те са длъжни да спазят закона

    • Елисавета Says:

     Данък не се плаща върху стойността на осигурителния доход. Данък се плаща върху реален доход. Реалният доход може да е малък: по-малък от внесените осигуровки, при което данък не се дължи. Но доходът трябва да се декларира. Без да има дефиниция за това що е то трудова дейност като повод за самоосигуряване (в това число и на лице, упражняващо свободна професия), НОИ приема наличието на някакви доходи, придобити през периода.

     Ако липсата на доход тази година се дължи на извършването на дейност, за която ще бъде платено през следваща година, тогава тази година няма да се подава ГДД, а за годината, в която е получен дохода, ще бъдат приложении няколко справки за определяне на окончателния размер на осигурителния доход: За всяка година, през която е упражнявана дейността, по една справка.

     Много често отговорите по приницип, дадени на въпроси, зададени по принцип, не са най-добрите отговори за конкретната сиуация на питащия. От тази гледна точка въпреки полезността на сайтове като този, не разчитайте само на отговорите в него.

   • Alexander Todorov Network Says:

    То е ясно, че няма да гледат добре, но те вместо да гледат лошо, да вземат да предложат промени така че в закона да не е пълно с вратички. Ако държавата стимулира шмекерията, всички ще станат шмекери.
    А докато възможността я има, нека всички да имат възможност да се възползват, не само „избраните“

 177. M.P Says:

  Здравейте, имам следния въпрос: Възможно ли е лице да се регистрира като самоосигуряващо със задна дата. Например да се регистрира сега от дата 01.03.2012г. и какви са санкциите за подобно нещо?
  Благодаря Ви предварително за отговора

 178. Mariana Says:

  Здравейте, страхотна и изчерпателна информация! 😉 И толкова много, че съвсем се обърках 😉 Може ли с две думи, да ме посъветвате – ако към момента на настъпване на бременност, съм безработна и съм плащала само здравни(16.80) ,какво трябва да направя, за да получавам две години майчинство?
  Т.е. кога най-късно трябва да се регистрирам като самоосигуряващо лице и да започна за се осигурявам в посочения от Вас размер?
  И дали трябва задължително да намеря източник на официални доходи( и съпътстващите удостоверяващи тези доходи документи), на базата на които да попълвам годишна данъчна декларация?
  Или е достатъчно да избера примерно да се осигурявам върху две мин заплати(420лв.) и това да е достатъчно, т.е. да не подавам данъчна декларация или да подавам такава, в която се декларира че нямам доходи през годината? Благодаря предварително.

  • Mariana Says:

   п.п. Към момента, естествено имам достатъчно голям стаж – от трудови договори в предходни години .

  • Alexander Todorov Network Says:

   „Осигурената за общо заболяване и майчинство майка има право на парично обезщетение при бременност и раждане за срок 410 календарни дни, от които 45 дни преди раждането.“
   Ако съдим по този текст, може би 3-4 месеца преди очакваната дата на раждането ще е добре лицето да е почнало да се осигурява (за да няма някакви изненади, а и не се знае дали
   на бъдещата майка ще й се занимава да ходи в последния момент да се регистрира, да подава декларации и т.н.)
   Във всеки случай, за да се получава хубаво обезщетение за майчинство е изгодно да се плащат осигуровките върху максималния възможен размер, защото 410 дни майката ще получава
   90% от дохода, върху който се осигурява.
   Например върху 2000 ако се самоосигурява човек 24 месеца, осигуровки ще дължи в размер от 2000 * (17.8%+8%+3.5%) = 586 месечно
   24 месеца по 586 прави 14064
   А обезщетението ще е 2000*90% = 1800 на месец
   Ако се получава 13,5 месеца кръгло, това значи 24300. Плащат се осигуровки за 14064, получава се 24300
   Доста изгодно, направо си е дупка в закона, но докато не я затворят не е зле човек да се възползва ако има възможност (тоест е планирал раждане и като си поема рисковете законодателите
   да се сетят, че има дупка в закона и да я затворят, тогава високите осигуровки може и на вятъра да са отишли…)

   • Елисавета Says:

    А най-хубавото е, че осигуровките за фонд Пенсия, ДЗПО и здравните, платени върху 2000, но върху повече от реалния окончателен доход на самоосигуряващия се, подлежат на възстановяване. Не е необходимо лицето да доказва доход 2000 лв. Все пак трябва да докаже, че е имал постоянен доход за периода. И ако този доход е 200 – 300 до 420 лв на месец, след подаване на ГДД за съответната година може да поиска възстановяване на осигуровките върху 2000 – 420 лв (без тези 3,5% за майчинството). Любимо упражнение ми е да помагам на майки СОЛки да изиграят тази игра.
    Естествено, има доста подводни камъни (нормативно заложени), които биха могли да превърнат тази законова възможност в мираж.

 179. Maria Todorova Says:

  Самоосигуряваща съм. Извършвам консултантски услуги на фирма извън ЕС . Към датата на получаване на
  сумата (в долари ) за услугата ги превръщам в левове по жентр курс на банката за деня. Следва ли и към края на годината, за целите на ГДД отново да ги преоценявам ? И какви документи следва да издам? А за счетоводсвото какво трябва да водя ?Благодаря предварително !

  • Alexander Todorov Network Says:

   Използва се централния курс на БНБ в деня на получаването им. Не се гледа в края на годината и не се преоценяват. Издава се фактура

   • Maria Todorova Says:

    Много благодаря за своевременния отговор ! Бих искала да попитам дали следва да се регистрирам по ддс, при условое ,че фирмата , за която работя тук, в България е Канадска, т.е. работя за канадска фирма в Канада.Мисля че не трябва, но очаквам вашето компетентно мнение! Следва ли да се регистрирам по ддс? И ако след време приходите надхвърлят 50000 лева?
    Предварително благодаря !

    • Alexander Todorov Network Says:

     Ако приходите надхвърлят 50000 регистрацията е задължителна. Задължителна е и ако се извършва продажба на фирма от ЕС.
     За Канада (страна извън ЕС) няма текстове в закона, но за всеки случай една консултация с НАП няма да е излишна.

 180. Stoyanova Says:

  Здравейте, много полезна инфомация. Имам въпрос при възобновяване на дейност от 20-30.06 ще заплатяа осиг.вноски на база 420 лв., а за периода ще имам доход 3000 лв. След това ще спра професията си, тъй като ще извърша работата за която ми плащат. Обърквам се защото за работени 7 дни колко осигурителни вноски ще е необходимо да заплатя – макс. ли на база 2000 лв. или за тези 7 дни, но при дневна ставка 3000 лв./ 21 работни дни за юни=на база около 1000 лв. Ще бъда много благодарна ако ми отговорите.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Авансово осигуровки ще се платят върху броя работни дни (във време на самоосигуряването) спрямо общия брой работни дни през месеца * 420 лева. След това вече през съответния месец ще има годишно изравняване с реалния получен доход.
   Повече по темата за данъците тук:
   https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2012/04/21/freelancer-taxes/

   • Stoyanova Says:

    Благодаря за отговора. Стана ми ясно, че към момента дължа вноските само за тези 7 дни. При положение, че нямам друга дейност през годината, при подаване на дан.декларация за 2012, как ще е редно да си изравня осигуровките и на каква база -2000 лв. колкото е максималното или друга. Интересувам се, тъй като за мен е по-добре да заплатя всичко което дължа на момента и да не ми се натрупват осигуровки за доплащане.

    • Alexander Todorov Network Says:

     В рамките на месеца не може осигурителния доход да е повече от 2000. При наличие на друг трудов договор, първо се облага с осигуровки дохода от него, а разликата до 2000 се облага след това за самоосигуряването.
     Обаче осигуровките се изравняват при подаване на годишната данъчна декларация. В случая с декларация 1 тъй като това е първи месец като самоосигуряващо се лице, трябва да се напише разликата от 2000 до дохода от трудов договор (ако има такъв). Не трябва да се забравя, че приходите на самоосигуряващите се лица се намаляват с 25% признати разходи преди да се подложат на облагане с осигуровки и данък върху доходите.

 181. Елисавета Says:

  Бихте ли посочили нормативния текст, който изисква самоосигуряването на съдружник А?
  Самоосигуряването е в хипотезата на чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО: „2. (доп. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества;“

  В какво се изразява трудовата дейност на съдружник „А“, която би била причина за самоосигуряване?

  • Alexander Todorov Network Says:

   В дадения пример беше казано, че съдружник А има договор за управление и контрол, което предполага трудова дейност. Ако няма възнаграждение според договора, трябва да се самоосигурява.

   • Елисавета Says:

    Ще се изненадате колко много хора говорят за „ДУК“, без дори да знаят какво точно значи това.
    А договор за управление и контрол няма. Има договор за възлагане на управлението.
    Ясно е, че се опитвате да дадете принципно становище. Защото на така поставения въпрос трудно може да се даде конкретен отговор. Даже и заради това, че е казано, че със съдружник „Б“ има сключен „трудов договор на 4 часа като управител дружеството“

    КСО не изисква осигуряване на вписани управители, а на изпълнители по договри за управление. В случая въпреки, че за управител е вписан „А“, фактически по договор за управление работи „Б“
    Мога да ви дам линк към решение на ВАС от тези дни, което обяснява горе-долу същото.

    • Alexander Todorov Network Says:

     Ако съдружник А подпише дори 1 документ свързан с фирмата, това вече е основание на органите да проверят дали лицето се е самоосигурявало.
     Ако ли пък няма да подписва нищо никога, тогава защо изобщо му е правен ДУК?
     А иначе ще е интересно да се види решение на ВАС по казуса

 182. sisi Says:

  Благодаря за компетентните и бързи отговори!!!

 183. sisi ivanova Says:

  Здравейте! Искам да попитам за следното: В ООД има 2-ма съдружника(съдружник А и Б) Съдружник А по ДУК е управител без трудово възнаграждение и не внася никакви осигуровки. Съдружник Б се осигурява на 8 часа в друга фирма на 560лв. и във въпросното ООД е назначен на трудов договор на 4 часа като управител дружеството.Правилeн ли е този начин?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Съдружник А трябва да се самоосигурява

   • sisi ivanova Says:

    Ако се реши на ОС управител да е съдружник Б и той да се самоосигурява на каква сума трябва да се осигурява като се има в предвид че той полага труд в дружеството и се осигурява и на друго място на 8 часа на 560лв.Благодатя отново.

    • Alexander Todorov Network Says:

     420 лева е минималното, върху което трябва да се правят осигурителни вноски от самоосигуряващо се лице. Ако дохода му от трудов договор беше 2000 лева, тогава нямаше да има осигуровки като самоосигуряващо се лице, но в случая трудовия договор си се облага с осигуровки на другото място, и лицето трябва да се самоосигурява върху 420.

 184. Диди Иванова Says:

  Здравейте ! Искам да попитам за следният случай; Собственичка на Ет извършваща сама дейност без никакви служители работи само от юни -септември излиза в майчинство,как се процедира с фирмата ,ако се прекрати дейност на фирмата след излизане в задължителен болничен 45 дена преди термин ще получава ли обезщетение до 410дни,а ако не се прекрати дейност плащат ли се осигуровки за времето освен здравните, а и дължили се патент след като във фирмата няма как да се работи? Благодаря Ви!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Болничен за майчинство 410 дни има право да ползва ако има осигурителен стаж поне 12 месеца общо. По време на майчинството се дължат само здравни 4,8% върху 420 лева или 20,16 лева.
   По ЗМДТ, чл. 61л, ал. 3
   „Когато патентната дейност започва или се прекратява през течение на годината, с изключение на дейностите, посочени в т. 1 и 2 на приложение № 4, данъкът се определя пропорционално на броя на тримесечията на извършване на дейността, включително тримесечието на започване или прекратяване на дейността.“
   Значи ако си прекрати през юли месец дейността, трябва да плати патентен данък за 3 тримесечия. Ако я прекрати до края на юни месец, тогава се дължи за 2 тримесечия и т.н.
   Обаче ако се прекрати самоосигуряването, тогава все едно лицето става безработно и трябва да се осигурява в качеството си на физическо лице неосигурено на друго основание. Там осигуровката за здраве е 8% на 210 лева или 16,80…
   Независимо кой вариант ще се избере, преди да се внесат дължимите здравни осигуровки, няма как да се получи обезщетението за майчинство

 185. Димитринка Коцева Says:

  Здравейте! Аз малко ще се повторя ,но ми се отговаря различно по други места.Моята фирма работи от месец 06.2011 до месец 09.2011. Предстои пускане на фирмата от месец 06.2012г за първи път за 2012г. При положение ,че фирмата се пуска за първи път през 2012г може ли да бъде избран(променен) отново процента на самоосигуряване ?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Ако става дума самоосигуряващо се лице от осигуряване само за пенсия и здравно, да премине към осигуряване и за майчинство, или обратното, не може. Такава промяна може да се направи само в началото на следващата година, до 31 януари.

   • Диди Коцева Says:

    Тук отговора Ви се оказа грешен! Както съм описала това е първо осигуряване за годината и този срок от 31 януари не се отнася за първо осигуряване в годината ! Декларацията ми бе подадена с право на промяна за осигуряване!“Съгласно чл.1,ал.3 от НООСЛБГРЧМЛ-Видът на осигуряването се определя с декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на НАП, която се подава от самоосигуряващото се лице в компетентната териториална дирекция на НАП в 7-дневен срок от започването или от възобновяването на трудовата дейност.

    • Alexander Todorov Network Says:

     Естествено, този срок от 31 януари се отнася за тези, които се осигуряват от предишната година. Който започва за първи път да се осигурява през годината избира за какво ще се осигурява

 186. Станислава Says:

  Здравейте 🙂
  Статията е написана много добре и на разбираем за всички език. Поздравления, за което. От предния коментар виждам, че има друг механизъм за случаи като моя, а именно:
  Имам регистрирано ЕООД и се осигурявам като самоосигуряващо се лице на минимален осигурителен доход от 420,00 лв. Нямам назначени служители. Дейността на фирмата е софтуерни услуги, които аз самата извършвам. Не получавам месечно възнаграждение.
  Бихте ли ми отговорили на следните въпроси:
  1. На каква база става определянето на окончателния осигурителен доход?
  2. Трябва ли да подавам декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ?
  3. Печалбата на фирмата посочена в годишната декларация по чл. 92 от ЗКПО ли е окончателния осигурителен доход?
  Благодаря Ви предварително за помощта 🙂

  • Alexander Todorov Network Says:

   1. След като не се получава доход от трудова дейност във фирмата, окончателен размер на осигурителния доход не се определя. Внасят си се осигуровките всеки месец върху 420 лева и това е.

   2. Ето какво пише в ЗДДФЛ:
   Задължение за подаване на годишна данъчна декларация
   Чл. 50. (1) Местните физически лица подават годишна данъчна декларация по образец за:
   1. придобитите през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа и с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28;
   2. доходите, подлежащи на облагане с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси;
   3. придобитите през годината от източник в чужбина доходи от дивиденти, ликвидационни дялове и доходи по чл. 38, ал. 8;
   4. притежаваните акции и дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина.
   5. предоставените/получените парични заеми, както следва:
   а) непогасената част от предоставените парични заеми през данъчната година, ако размерът им общо надхвърля 10 000 лв.;
   б) непогасените към края на данъчната година остатъци от предоставени през същата и през предходните пет данъчни години парични заеми, ако размерът на тези остатъци общо надхвърля 40 000 лв.;
   в) непогасената част от получените парични заеми през данъчната година, ако размерът им общо надхвърля 10 000 лв., с изключение на получените кредити, предоставени от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции;
   г) непогасените към края на данъчната година остатъци от получени през същата и през предходните пет данъчни години парични заеми, с изключение на получените кредити, предоставени от кредитни институции по смисъла на Закона за кредитните институции, ако размерът на тези остатъци общо надхвърля 40 000 лв.
   (7) Лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица в случаите по чл. 29а, декларират с годишната данъчна декларация по ал. 1 дължимите и внесените данъци върху разходите по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.

   Подаване на годишен отчет за дейността
   Чл. 51. (1) Лицата, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително едноличните търговци, както и физическите лица в случаите по чл. 29а, заедно с годишната данъчна декларация представят и годишен отчет за дейността.
   (2) Годишен отчет за дейността не подават лицата по ал. 1, за които са изпълнени едновременно следните условия:
   1. не са извършвали дейност през данъчната година;
   2. не са отчели за данъчната година приходи или разходи съгласно счетоводното законодателство.

   Освобождаване от задължение за подаване на годишна данъчна декларация
   Чл. 52. (1) Не са задължени да подават годишна данъчна декларация лицата, които са получили само:
   1. доходи от трудови правоотношения, когато към 31 декември на данъчната година лицето има работодател по основно трудово правоотношение и той е определил годишния размер на данъка за всички придобити през данъчната година доходи от трудови правоотношения и пълният размер на данъка за данъчната година е удържан до 31 януари на следващата година, и/или
   2. доходи от трудови правоотношения, когато към 31 декември на данъчната година лицето няма работодател по основно трудово правоотношение или има такъв, но той не е определил годишен размер на данъка за всички придобити през данъчната година доходи от трудови правоотношения, ако са изпълнени едновременно следните условия:
   а) данъкът върху общата годишна данъчна основа е равен на авансово удържания по чл. 42, и
   б) лицето не ползва данъчни облекчения по реда на чл. 23, и/или
   3. необлагаеми доходи, и/или
   4. доходи, облагаеми с окончателен данък по чл. 38 с изключение на доходите по чл. 50, ал. 1, т. 3, и/или
   5. доходи на чуждестранни лица, обложени с окончателен данък, с изключение на случаите по чл. 37а.
   (2) Независимо от обстоятелствата по ал. 1 местните физически лица са задължени да подават годишна данъчна декларация в случаите по чл. 50, ал. 1, т. 4 – 5 и ал. 3.

   3. Печалбата на фирмата ЕООД няма нищо общо с дохода на самоосигуряващото се лице. Печалбата на ЕООД се облага с корпоративен данък, а при разпределянето й с данък върху дивидентите от 5%.

   Като препоръка, след като дейността в случая се извършва от само 1 лице, което си е работодател само на себе си, защо е нужна фирмата? Самоосигуряващото се лице може да издава фактури (а и не е нужен касов апарат) и те са толкова истински, колкото издадени от фирма. Най-удачния вариант за такъв бизнес е регистрация на свободна професия без фирма. 25% от доходите на лицето са признати за разход, без необходимостта от фактури или каквото и да е. Направените осигуровки се приспадат при определяне на данъчните задължения. Много по-евтино излиза поддръжката на такъв бизнес. Вече ако почнат да се наемат други хора и разходите на дейността да растат, тогава вече има смисъл от фирма, но за конкретния случай свободната професия без фирма е много по-изгоден вариант.

   • Станислава Says:

    Много Ви благодаря :))) Нямате представа какво ГОЛЯМО добро направихте :))) Лека вечер :)))

 187. Елисавета Says:

  Бегло прочетох материала. Ако не съм дочела нещо, предварително моля да бъда извинена, но в частта, в която пишете за авансовите данъци на самоосигуряващите се лица (СОЛ), слагате всички категории самоосигуряващи се в една група по отношение на данъчното облагане. Една огромна част от СОЛ са собственици (съдружници) в търговски дружества и доходите им са доходи от положения личен труд в собствените им дружества. Механизмът, който сте описали, не важи за тях.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Да, механизмът важи за доходите като самоосигуряващи се лица, упражняващи дейност като свободна професия.

 188. Защо се подава данъчна декларация при граждански договори задължително? (по дилемата на затворника) « Alexander Todorov Network Says:

  […] Работодателя ще плати точно сумата от 1000 лева, а самоосигуряващото се лице трябва да се обложи с осигур…. На всяко самоосигуряващо се лице би му хрумнало, че […]

 189. Hristo Hristov Says:

  Здравейте, благодаря много за полезната информация!

  Бихте ли ми отговорили на следният въпрос:

  Както сте написали: „… промяна във вида на осигуряването от само пенсия + здравно към пенсия + здравно + общо заболяване и майчинство, е възможно чрез подаване на нова декларация в НАП само до 31-во число на месец януари (тази мярка е, за да се намалят злоупотребите с източването на фонд „Общо заболяване и майчинство“ на НОИ).“

  Предвид това, възможно ли е при *първоначална* регистрация на самоосигуряващо се лице(което в момента е на борсата), да се декларира осигуряване и за майчинство, въпреки че е по време на годината?

  Благодаря!

  • Alexander Todorov Network Says:

   При първоначалната регистрация може да се избере по желание. Обаче след това до края на годината не е възможно да се прави промяна. Целта е да не може като се разбере, че се чака дете примерно, и изведнъж лицето да почне да се осигурява и за майчинство. Промяната може да се прави само от 1-ви до 31-ви януари всяка година.

   • Hristo Hristov Says:

    Благодаря за отговора! Това за щастие оставя възможността за безработен, който се регистрира и започва дейност в средата на годината на свободна професия, да се осигурява и за майчинство. Нали не греша с това заключение?

    • Alexander Todorov Network Says:

     Да, при започване на дейност за първи път през годината, самоосигуряващия се може да избира дали иска или не иска да се осигурява и за майчинство и общо заболяване.

 190. Петя Шейтанова Says:

  Уточнение към първия въпрос Какви осигуровки се дължат за периода от 25,05,2012 до 31,05,2012?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Пропорционално отработените дни, спрямо общо работните дни за месеца, умножено по избрания осигурителен доход (който не може да е по-малко от 420 лева).
   Авансови осигуровки се дължат всеки месец. Авансов данък след всяко тримесечие, без последното в годината. За него се плаща след подаване на годишната данъчна декларация.

   • xorg Says:

    какво точно значи отработените дни? от 25-ти май до 31-ви май 2012 са 4 работни дни (28-ми, 29-ти, 30-ти и 31-ви), а общо за май 2012 – 21 работни дни. това прави 420 лв x 4/21 = 80 лв осигурителен доход за месец май. вярна ли е тази сметка независимо от факта, че самоосигуряващото се лице няма установено работно време? и ако да – как трябва да се закръгли сумата в случай, че се получат части от стотинката при друг подобен случай?

    • Alexander Todorov Network Says:

     Здравейте, като в месеца има работни дни 21, а са отработени 4, то осигурителния доход, върху който се дължат осигуровки е: 4/21 * 420 = 80 лева
     Вярна е сметката. Като има 80 лева доход, върху него се дължат 80 * 12,8% за пенсия, 80 * 8% за здраве и 80 * 5% за финансовите пирамиди ДЗПО
     Всяка осигуровка се закръглява до стотинка. Така 80 * 12,8% = 10.24 лева за пенсия. 80 * 8% = 6.40 за здраве и 80 * 5% = 4 лева за ДЗПО

 191. Петя Шейтанова Says:

  Здравейте, статията и страхотна, но имам 2 въпроса: Ако регистрацията стане от 25,05,2012 какви осигуровки се дължат? И също да попитам авансов данък всеки месец ли се плаща? Благодаря предварително!

  • Radka Says:

   Здравейте, много благодаря за изчерпателната информация в статията! Моят въпрос е следният: Дали бих могла да се регистрирам като упражняващ свободна професия, с дейност инсталиране и поддръжка на софтуерни продукти, обучение и уеб дизайн? Или трябва да регистрирам ЕООД?

   • Alexander Todorov Network Says:

    Стига да може да се покаже някаква диплома доказваща способността да се извършва съответната дейност, няма проблем. И няма нужда от фирма ако няма да се наемат други хора

    • жана Says:

     Здравейте неможах да прочета всичко за което се извинявам ….емам един въпрос работя в часно училиучилище преподавам танци взимам доход от 200-240 лв колко процента теябва да ми отдържат данък общ доход??? Освен това работяработя в финансова фирма на граждански договор пак има ли значение това за ДОД че еаботя на две места мерси предварително….и ако се взима заплата под минималната имали отдръжки ДОД

     • Alexander Todorov Network Says:

      Здравейте, данъкът е 10% след приспадане на осигуровките. За граждански договор 25% са необлагаеми, остатъка се облага с осигуровки и остатъка с 10% данък върху дохода


Оставяне на отзив за Мария Димитрова Отказ

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.