Безработица – обезщетения, осигуряване

Общоприето е, че безработицата е нещо негативно, вредно, тежко се приема. Но неработенето в някои случаи може да се разглежда и като нещо позитивно – хората евентуално могат да имат свободно време за себе си, за саморазвитие, а и бедите се съпътстват от обществена солидарност. Важното е всеки да знае правата си и да ги използва, ако му се наложи. Осигурителната система съществува, за да му помогне.

Съдържание
Какво означава да си безработен?
Кой се осигурява за безработица?
Право на парично обезщетение за безработица
Процедура за кандидатстване за обезщетение за безработица
Размер на паричното обезщетение за безработица
Спиране изплащането на паричните обезщетения за безработица
Прекратяване изплащането на паричните обезщетения за безработица
Възстановяване на добросъвестно получено парично обезщетение за безработица
Ред за отпускане, изплащане, изменяне, спиране и прекратяване на паричните обезщетения за безработица
Осигурителен стаж за пенсия по време на безработицата
Здравно осигуряване през периода на безработицата

Какво означава да си безработен?

От правна гледна точка, за да е безработно едно лице, трябва да е работоспособно, активно да търси работа и най-важното – да е регистрирано в агенцията по заетостта като безработен. Няма ли регистрация, лицето и да е без работа, не попада в статистиката, няма право на никакви обезщетения и подпомагане.

Кой се осигурява за безработица?

Съгласно чл. 4 от КСО, задължително осигурени за безработица са:

– работниците и служителите, наети на работа за повече от пет работни дни, или 40 часа, през един календарен месец, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансиране, с изключение на морските лица. Лицата, включени в програми за подкрепа на майчинството и насърчаване на заетостта, не се осигуряват за безработица, ако това е предвидено в съответната програма;

– държавните служители;

– съдиите, прокурорите, следователите, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и съдебните служители, както и членовете на Висшия съдебен съвет и инспекторите в инспектората към Висшия съдебен съвет;

– военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, държавните служители по Закона за Държавна агенция „Национална сигурност, както и лицата по чл. 69, ал. 5;

– членовете на кооперации, упражняващи трудова дейност и получаващи възнаграждение в кооперацията; членовете на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията, не се осигуряват за безработица;

– лицата, които работят по втори или по допълнителен трудов договор;

– изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества, едноличните търговци, неперсонифицираните дружества, както и синдиците и ликвидаторите;

– лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности, с изключение на лицата по т. 1, 5 и 7, както и служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията;

– специализантите, които получават възнаграждение по договор за обучение за придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определена по реда на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето.

Работещите само по граждански договори и самоосигуряващите се лица не се осигуряват за безработица и нямат право на обезщетение за безработица. Морските лица по собствен избор могат да се осигуряват за безработица върху избран от тях доход между 420 и 2000 лева месечно, изцяло за своя сметка.

Право на парично обезщетение за безработица

Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които:

– имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта;

– не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране в Република България, или пенсия за старост в друга държава;

– не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване, включително работа по граждански договор или самоосигуряване

За търсените поне 9 месеца в осигуряване за безработица от последните 15 се зачита времето:

– на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете;

– на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност и за бременност и раждане;

– на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година;

– зачетено за осигурителен стаж по законодателството на друга държава на основание на международен договор, по който Република България е страна.

Процедура за кандидатстване за обезщетение за безработица

Паричното обезщетение за безработица се отпуска въз основа заявление подадено лично от лицето до териториалното поделение на Националния осигурителен институт по постоянен или настоящ адрес. Към заявлението се подават:

документ за регистрация като безработен от Агенцията по заетостта;

акт за прекратяване на правоотношението;

документи, удостоверяващи общ и/или служебен трудов стаж, и/или осигурителен стаж, и/или стаж, зачетен на основание на международен договор в областта на социалното осигуряване, по който Република България е страна;

Осигурителният стаж се установява с трудова, служебна и/или осигурителна книжка, и/или с документ по образец, утвърден от управителя на НОИ, издаден от осигурителя, и/или документ, удостоверяващ осигурителен стаж, придобит по законодателството на държава, с която Република България има международен договор в областта на социалното осигуряване. При определяне на срока за изплащане на обезщетението за безработица се взема предвид времето:

зачетено за трудов стаж по Кодекса на труда, служебен стаж по Закона за държавния служител, стаж по Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Закона за съдебната власт до 31 декември 2001 г. включително;

– през което лицата са осигурени за безработица след 1 януари 2002 г.

– зачетено въз основа на документ, удостоверяващ осигурителен стаж, придобит по законодателството на държава, с която Република България има международен договор в областта на социалното осигуряване.

Към заявлението се прилага и декларация за банковата сметка за изплащане на паричното обезщетение за безработица по образец съгласно приложение № 4, както и копие от документ, издаден от съответната банка, с данни за личната банкова сметка.

При прието заявление с нередовни или липсващи документи териториалното поделение на НОИ изпраща на лицето уведомително писмо с обратна разписка в 7-дневен срок от приемане на документите, като му дава необходимите писмени указания за отстраняване на нередностите. Когато лицето не е намерено на посочения в представените документи адрес, уведомяването се извършва чрез поставяне на съобщение за съставянето на документа, подлежащ на връчване, на определено за целта място в териториалното поделение на Националния осигурителен институт, Интернет страницата на Националния осигурителен институт или в общината или кметството. В този случай уведомлението се смята за връчено след изтичане на 7-дневен срок от поставянето на съобщението.

Ако в 15-дневен срок от датата на уведомяването нередностите не бъдат отстранени и/или липсващите документи не бъдат представени в териториалното поделение на НОИ, преценката на правото и определянето на размера на паричното обезщетение за безработица се прави въз основа на наличните редовни документи и на данните подадени от осигурителите, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица и работодателите в Националната агенция по приходите.

За своя град виж къде се намира териториалното поделение на НОИ в секцията с контакти.

Паричното обезщетение за безработица се изплаща от датата на последното прекратяване на осигуряването, ако:

– заявлението за отпускане на обезщетение е подадено в тримесечен срок от тази дата

– лицето се е регистрирало като безработно в Агенцията по заетостта в срок 7 работни дни от тази дата. За териториалните поделения на агенцията натисни тук

Ако заявлението се подаде без неуважителни причини след повече от 3 месеца след прекратяване на осигуряването, паричното обезщетение се изплаща от датата на заявлението и за периода, който лицето има право да го получава, но със санкция периода на закъснението. Периода на закъснението според Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица е времето от датата, следваща изтичането на 3-месечния срок, до деня, предхождащ датата на подаване на заявлението.

Пример: лицето има право на обезщетение за безработица за 12 месеца. По неуважителни причини отива на 4-я месец и 1-я ден след спирането на работа. Лицето ще може да получава обезщетението от датата на заявлението за 11 месеца вместо за 12 (1 месец е санкцията).

Уважителни причини според наредбата са: задържане от органите на властта; явяване в съд или в друг държавен орган; участие във военноучебен сбор или преподготовка; заболяване и други подобни обстоятелства, удостоверени с официален документ, за които териториалното поделение на НОИ е уведомено своевременно.

Ако заявлението се подаде в 3 месечния срок, но регистрацията в агенцията по заетостта не се извърши в 7 дневния срок, то периода за получаване на обезщетението се намалява със закъснението.

Отпускането и изчисляването на паричните обезщетения за безработица се извършват въз основа подадените данни от осигурителите, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица и работодателите в Националната агенция по приходите за осигурителния доход, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“, дните в осигуряване и облагаемия доход по Закона за данъците върху доходите на физическите лица – поотделно за всяко лице, подлежащо на осигуряване, както и данните, декларирани в подадените от лицата документи за отпускане на паричните обезщетения, при условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет.

По първоначално постъпило заявление се съставя досие, съдържащо заявлението, документите към него, всички последващи заявления и жалби на лицето и постановените актове по правото му на обезщетение за безработица. Досието се съхранява в териториалното поделение на НОИ, чрез което се изплаща обезщетението.

Размер на паричното обезщетение за безработица

Дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването, и не може да бъде по-малко от минималния дневен размер на обезщетението за безработица (7,20 лева съгласно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г.). Месечният размер на паричното обезщетение за безработица се определя, като полученият дневен размер се умножи по броя на работните дни в месеца, за който се отнася.

Безработните лица, чиито правоотношения са били прекратени по тяхно желание или с тяхно съгласие, или поради виновното им поведение, на основание чл. 325, т. 1 и 2, чл. 326 и 330 от Кодекса на труда, чл. 103, ал. 1, т. 1, 2 и 5, чл. 105и 107, ал. 1, т. 1 – 4 от Закона за държавния служител, чл. 162, т. 1 и 6, чл. 163 и чл. 165, т. 2 и 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 245, ал. 1, т. 4, 6 и 8от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 165, ал. 1, т. 2, 3 и 5 и чл. 271, т. 2, 3 и 5 от Закона за съдебната власт или по други закони, получават минималния размер на паричното обезщетение за безработица за срок 4 месеца.

Безработните лица, придобили право на парично обезщетение за безработица преди изтичането на три години от датата на предходното отпускане на обезщетение за безработица, получават минималния размер на обезщетението за срок 4 месеца.

Лицата, наети на работа на непълно работно време в срока за изплащане на паричното обезщетение и получаващи възнаграждение по-малко от минималната работна заплата, установена за страната, имат право на обезщетение за безработица в размер 50 на сто от полагащото им се парично обезщетение за оставащия период на изплащането.

Когато в периода, от който се определя среднодневното възнаграждение или среднодневният осигурителен доход, се включва време, което се зачита за осигурителен стаж, без да се дължат осигурителни вноски, или през което лицето не е осигурено за безработица, при определяне на осигурителния доход се вземат съответно:

– за времето на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете, на неплатен отпуск за временна неработоспособност и за бременност и раждане и на неплатен отпуск до 30 работни дни през една календарна година – среднодневната минимална работна заплата, установена за страната за съответния период;

– за времето на платен отпуск за временна неработоспособност и за бременност и раждане – доходът, от който е определено паричното обезщетение;

– за времето, зачетено за осигурителен стаж по законодателството на друга държава на основание международен договор, по който Република България е страна – среднодневната минимална работна заплата, установена за страната за съответния период;

– за времето, през което лицето не е осигурено за безработица – среднодневната минимална работна заплата, установена за страната за съответния период.

Период за получаване на парично обезщетение за безработица

Паричните обезщетения за безработица се изплащат ежемесечно през месеца, следващ този, за който се дължат, в зависимост от продължителността на осигурителния стаж на лицето, за период, както следва:

Осигурителен стаж

Период за получаване на обезщетение

До 3 години

4 месеца

От 3 до 5 години

6 месеца

От 5 до 10 години

8 месеца

От 10 до 15 години

9 месеца

От 15 до 20 години

10 месеца

От 20 до 25 години

11 месеца

Над 25 години

12 месеца

За осигурителен стаж при определяне периода за изплащане на обезщетение се зачита трудовият стаж до 1 януари 2002 г. по Кодекса на труда или по специални закони и времето след тази дата, през което лицата са осигурени за безработица.

Спиране изплащането на паричните обезщетения за безработица

Изплащането на паричното обезщетение за безработица се спира за периода, през който лицето получава обезщетение за временна неработоспособност или обезщетение за оставане без работа на основание чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда, чл. 106, ал. 2 и чл. 107, ал. 3 от Закона за държавния служител и чл. 58, ал. 3 от Закона за висшето образование.

Безработният е длъжен да декларира пред съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт настъпването и отпадането на обстоятелствата по ал. 1 в срок до 7 работни дни.

Изплащането се възобновява от деня на отпадане на основанието за спиране за оставащия към датата на спиране период.

Длъжностните лица, на които е възложено ръководството на осигуряването за безработица или друго длъжностно лице, определено от ръководителя на териториалното поделение на НОИ спират с разпореждане изплащането на обезщетенията за безработица, когато са представени доказателства, които могат да доведат до издаване на разпореждане за отказ или прекратяване изплащането на обезщетението.

Прекратяване изплащането на паричните обезщетения за безработица

Изплащането на паричното обезщетение за безработица се прекратява при:

–          започване на трудова дейност, за която лицето подлежи на задължително осигуряване;

–          прекратяване на регистрацията от Агенцията по заетостта;

–          придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране в Република България, или пенсия за старост в друга държава;

–          смърт на безработния.

Лицето е длъжно да декларира пред съответното териториално поделение на НОИ за настъпването на обстоятелствата в срок до 7 дни.

Ако по време на получаване на паричното обезщетение лицето започне да упражнява дейност – основание за задължително осигуряване, която бъде преустановена след по-малко от 9 месеца, изплащането на паричното обезщетение се възстановява за оставащия към датата на прекратяването период, ако регистрацията на лицето в Агенцията по заетостта е направена в срок 7 работни дни от прекратяване на трудовата дейност. Ако регистрацията е направена след този срок, изплащането на паричното обезщетение се възстановява от датата на новата регистрация за оставащия към датата на прекратяването период, намален със закъснението.

Възстановяване на добросъвестно получено парично обезщетение за безработица

Изплатените парични обезщетения за безработица се възстановяват от лицата, чието уволнение е отменено като незаконно, за периода на полученото обезщетение по чл. 225, ал. 1 от Кодекса на труда, чл. 104, ал. 1 от Закона за държавния служител, чл. 172, ал. 1от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 254 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 226 от Закона за съдебната власт. Лицата нямат право на парично обезщетение за безработица до пълното възстановяване на дължимите суми с изключение на случаите, в които тези суми могат да бъдат прихванати от отпуснатото парично обезщетение за безработица. В 7-дневен срок от изплащане на обезщетенията осигурителят е длъжен да представи копия от съдебното решение и платежните документи в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт.

Изплатените парични обезщетения за безработица се възстановяват от лицата за периода, за който им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране, и за периода, през който са получавали парично обезщетение за временна неработоспособност и за бременност и раждане.

За възстановяване на сумите длъжностното лице, на което е възложено ръководството на осигуряването за безработица в териториалното поделение на Националния осигурителен институт, издава разпореждане, което подлежи на принудително изпълнение по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Ред за отпускане, изплащане, изменяне, спиране и прекратяване на паричните обезщетения за безработица

Паричните обезщетения за безработица се отпускат, изменят, отказват, спират, прекратяват, възобновяват и възстановяват с разпореждане на длъжностното лице, на което е възложено ръководството на осигуряването за безработица или друго длъжностно лице, определено от ръководителя на териториалното поделение на Националния осигурителен институт. Длъжностното лице издава разпореждане за възстановяване на неоснователно изплатените обезщетения за безработица. Дължимите суми по разпорежданията могат да се прихващат от вземания на лицата от държавното обществено осигуряване и подлежат на принудително изпълнение по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Паричните обезщетения за безработица се изплащат от Националния осигурителен институт на лицата по декларирана от тях лична банкова сметка.

Националният осигурителен институт превежда на всяка банка на 15-о число на месеца общата сума на паричните обезщетения за предходния месец за всички правоимащи лица с банкови сметки в съответната банка.

За изплащане на неполучено парично обезщетение за безработица от починал безработен всеки от наследниците подават до ТП на НОИ по постоянен или настоящ адрес заявление по образец съгласно приложение № 6, към което прилагат удостоверение за законните наследници, декларация за банковата сметка за изплащане на паричното обезщетение за безработица/дълготрайна безработица по образец съгласно приложение № 4 и копие от документ, издаден от съответната банка, с данни за личната банкова сметка. Когато децата на починалия са малолетни или непълнолетни, документите се подават от законния им представител. Обезщетението се разделя между наследниците по определения от Закона за наследството ред. Когато децата на починалия са малолетни или непълнолетни, полагащата им се част от обезщетението се изплаща на законния им представител.

Осигурителен стаж за пенсия по време на безработицата

До отпадането на понятието „осигурителен стаж“ от системата за социално осигуряване, този показател е важен измерител при определяне размера на пенсията. За целите на тази архаична система, периода, в който лицето получава обезщетение за безработица се признава за осигурителен стаж без да се правят осигурителни вноски.

Здравно осигуряване през периода на безработицата

За периода, в който лицето получава парично обезщетение за безработица, здравното осигуряване е за сметка на републиканския бюджет. Ако лицето отговаря на условията за получаване на месечни социални помощи и целеви помощи за отопление по реда на Закона за социално подпомагане, се осигурява здравно за сметка на републиканския бюджет и след като изтече периода, в който има право на парично обезщетение за безработица.

Още полезна информация за търсещи работа:

Агенция по заетостта

Национален осигурителен институт

Министерство на труда и социалната политика

Locations of visitors to this page
Tyxo.bg counter
Site Meter
Google Analytics Alternative
Clicky

Реклама

190 коментара to “Безработица – обезщетения, осигуряване”

 1. Йордан Says:

  Какви задължения и съответно права имат хората които получават парични обезщетения от НОИ

 2. viaraborisova Says:

  Здравейте г-н Тодоров,

  Бих искала да попитам следният въпрос свързан със социалното осугуряване.

  За лице изпълняващо длъжност управител на фирма ЕООД (Лицето е по договор за управление), след прекратяване на дейност на фирмата, дали лицето има право на обезщетение за безработица.

  Достатъчно ли е това, че лицето има определено трудово възнаграждение и е внасяло вноски по фонд безработица през последните 18месеца.

  Има ли някакво ограничение от това, че лицето е било по договор за управление а не трудов договор?

  Ще очаквам вашия отговор.

  Поздрави
  В. Иванова

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, щом лицето е било осигурявано за безработица поне 18 от последните 24 месеца, има право на обезщетението

 3. Янев Says:

  Какво ще рече „здравното осигуряване е за сметка на държавния бюджет“ – демек НОИ превежда по сметка на НАП ли да разбирам?

 4. vilito5555 Says:

  Здравейте,днес получих разпореждане за отказано парично обещетение за безработица,защото имам 8 месеца и 29 дена осигурителен период през последните 15 месеца,а в трудовата ми книжка пише точно 9 месеца.Има ли смисъл да обжалвам в 14 дневен срок?Моля за отговор.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, ако са 9 пълни месеца, може да се получава обезщетението

 5. Десислав алексиев Says:

  Здравейте бих желал да попитам колко пари бих вземал грубо при условие че работя в чехия и съм осигурен на 1200 лева български пари на 100% и след една година приключвам работа поради изтичяне на договора каква борса бих всемал в бг чувал съм че е минимум 700 лева но несъм сигурен

 6. Боян Деянов Says:

  Добър ден, аз съм се регистрирал като безработен, но още не съм получил обезщетение поради изчакване на U1 форма от Великобритания. За съжалрние оттам напуснах поради болест. От НОИ най вероятно ще ми дадат 4 месеца на минимална ставка. Има възможност да започна работа във фирма на временен 3 месечен договор, като уговорката е след това да ме съкратят. Въпроса ми е – ще имам ли право на обезщетение/ в моя случай 10 месеца/ или от НОИ ще счетат това за повторно записване и ще ми дадат само 4 месеца на минимална ставка?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, ако се напусне по взаимно съгласие, ще се полага минималното обезщетение и само за 4 месеца

 7. Yunal Says:

  S 1500 paunda kolko pari moga da vzema ot borsata

 8. Любомир Кирилов Says:

  Здравейте,
  Извинявам се предварително, ако темата на въпроса ми вече е коментирана тук.
  Получавах обезщетение за безработица, което прекратих поради започване на работа в Русия. Работих 8 месеца и се регистрирах отново в Бюрото по труда, но от НОИ отказаха да възобновят изплащането на обезщетение (остават ми над 4 месеца от първоначалните 9). Основанието – трудовата дейност не е упражнявана в ЕС. Странно ми се вижда на база тази трудова дейност НОИ да има основание да прекрати изплащането, а да не може да го възстанови. Какъв е Вашият коментар по този казус?
  Предварително Ви благодаря!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, ако нямат двете страни споразумение НОИ има право. Може да се посъветвате с адвокат тесен специалист в областта

 9. Калоян ДИНЕВ Says:

  Здраве желая
  Аз съм студент – задочно. На 03.06 прекратих трудовият си договор с мое предизвестие с фирмата в която имам до този момент 4 г. 5 м. 12 дни.
  На 09.06 . работодателят ми връчи срещу подпис трудовата книжка и заповедта за прекратяване. Още същият ден се регистрирах в ДБТ- Плевен. Издадоха ми регистрационна бланка , в която в горен десен ъгъл бе посочено – УЧАЩ.

  На 10.06.2016г се явих и подадох нужните документни в ТП НОИ Плевен за отпускане на парично обезщетение.
  На 28.06 от ТП НОИ Плевен получих разпореждане с което ми отказват отпускане на парично обезщетение с мотив:
  –– Лицето ИМА регистрация като безработно в АЗ-учащ –!!!

  Най- сърдечно ви моля да ме насочите как да постъпя

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, за момента учащите не могат да ползват паричното обезщетение за безработица. Планува се скоро законодателна промяна, която да го позволи

   • sjefanko Says:

    Здраве желая , г- н Тодоров , кой закон в момента забранява на учащите да не могат да ползват паричното обезщетение за безработица , след като имам регистрация в АЗ , трудовият ми договор е прекратен на основание чл.326 КТ и имам повече от 9 месеца осигуряване за безработица от последните 15 , а правоимащото лице дало отказа е посочил :
    ––- На основание чл.54ж, ал.1 и във връзка с чл.54а,ал.1, т.1 от КСО ,

    ОТКАЗВАМ отпускане на Парично обезщетение за безработица по чл.54а от КСО

    МОТИВИ: Лицето има регистрация като безработно в АЗ- учащ.
    Дотолкова доколкото не разбирам , никой от посочените от него членове , алинеи и букви от КСО , не засягат статута ми като учащ.

    Благодаря за перфектният блог

    С УВАЖЕНИЕ
    К. Динев

   • Калоян ДИНЕВ Says:

    В ДНЕШНИЯТ парламентарен контрол , бе отправен
    . въпрос от н.п. ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ към. Зорница Русинова, министър на труда и социалната политика относно действия и мерки, които да дадат възможност на хора, работили по трудов договор, но учат в задочна или друга форма на обучение, извън редовната, след освобождаването им от работа да получават обезщетение за безработица.

    • sjefanko Says:

     В Ъ П Р О С
     от ГЕОРГИ ГЬОКОВ,
     народен представител от ПГ „БСП лява България“

     На основание чл. 90, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 91, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание внасям въпрос

     OTHOCHO. действия и мерки, които да дадат възможност на xopa работили по трудов договор, но учат в задочна или друга форма на обучение извън редовната, след освобождаването им от работа да получават обезщетение за безработица.

     УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,
     В приемните, които провеждам в моя избирателен район (27 многомандатен – Стара Загора), и в многобройните срещи с xopa от страната, вкл. и в телефонни обаждания, към мен се обърнаха граждани, които са работили по трудови правоотношения, но не могат да получават обезщетение за безработица след като са освободени от работа, тъй като учат в задочна форма на обучение.
     При регистрацията си в Дирекция „Бюро по труда“ те попълват формуляр (Приложение N- 1) -„Заявление — декларация“ за регистрация за xopa търсещи работа, в което на страница 2 подробно се отбелязва в каква степен на обучение са в момента. Разчитайки, че това е допълнителен плюс в техните знания и умения, дори когато са във форма на обучение извън редовната, те добросъвестно попълват фактите около обучението си. Но се оказва, че по този начин те биват включени в регистъра на търсещите работа лица в групата на „учащи се, които желаят да работят през свободното си от учене време“. Това автоматично ги лишава от възможност да получават обезщетение за безработица по KCO (чл.54a), макар че са работили по трудов договор и са плащали всички осигуровки, вкл. и за фонд „Безработица“.
     Това е заради последните указания (от април.2016 г.) в системата на АЗ, базирани на разширено тълкуване, което дава „Международната организация на труда“, за случаите кога едно лице е учащо или безработно.

     УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,
     Какви действие и мерки ще предприемете за да се създаде възможност xopa работили по трудов договор, но учат в задочна или друга форма на обучение извън редовната, след освобождаването им от работа да получават обезщетение за безработица?

     • sjefanko Says:

      Отговор на г-жа РУСИНОВА

      Госпожо Министър, заповядайте.

      МИНИСТЪР ЗОРНИЦА РУСИНОВА:

      – Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители и само господа!
      – Господин Гьоков,
      – след встъпването ми в Министерството като министър на труда и социалната политика също получих информация от бюрата по труда по отношение на тази проблематика. Мерките вече са предприети.

      – -Инициирала съм промяна в Закона за насърчаване на заетостта, тъй като през 2015 г. с промяна на легалната дефиниция на „безработен“, впоследствие с промени в Кодекса за социално осигуряване е ограничено частично правото на учащите по отношение на паричното им обезщетение.
      – Разбира се, тук встъпваме на възприетия подход в Кодекса за социално осигуряване на база на Конвенция № 44 на Международната организация на труда. В Конвенцията е разписано, че същата се прилага за всички лица, наети на работа срещу работна заплата или друго възнаграждение.

      – Считам, че чрез прецизиране на нормативната база в Закона за насърчаване на заетостта ще можем да преодолеем този проблем.

      Предложенията бяха обсъдени и подкрепени от Националния съвет за насърчаване на заетостта на заседание на 5 юли и ще бъдат внесени през следващата седмица в Министерския съвет. Благодаря.

 10. Мирослава Says:

  Здравейте,
  Имам няколко въпроса относно обезщетение след майчинство в Англия.

  От 2009 до 2011 ежегодно съм работила в Англия за по няколко месеца (3-5) през другото време не съм работила.
  От 2012 до 2015 декември съм с непрекъснати трудови взаимоотношения . От Тогава насам съм по майчинство до септември тази година платено и до декември не платено. След това няма да се върна на работа ще остана да гледам детето и най вероятно ще ме съкратят. Вэпросите ми са:
  1. Полага ли ми се обезщетение и ако да за 6 месеца ли ще е.
  2. Можете ли да ми кажете как да си изчисля грубо колко ще ми изплатят?
  3. Това че съм по майчинство ще окаже ли влияние(тъй като дохода ми е драстично по малък)
  4. Ако заявя че няма да се върна на работа след като ми изтече платеното майчинство бих ли могла да кандидатствам за обезщетение ако ме съкратят преди да е изтекло цялото майчинство?

  Надявам се да можете да помогнете.
  Благодаря

 11. Аспарух Says:

  Докато получавам обещетение от трудовата борса и поискам формуляр U1 ще ми спрат ли обещетението?

 12. Аспарух Says:

  Здравейте. Ако по време на получаване не обещетение от трудовата борса поискам да ми се издаде формуляр U1 , ще ми прекъснат ли обещетението?

 13. С. Шопов Says:

  Здравейте! В момента съм специализант и ме осигуряват по чл. 93. Слез изтичане срока на специализацията, имам ли право на обезщетение за безработица?

 14. Ирина Василева Says:

  Здравейте,ако обичате да ми отговорите,сина ми беше на бригада в Англия за 4 м.Тук в БГ се записа за борса и в нои.понеже му се наложи да ползва здр.права,трябваше да си плати в нап здр осигуровки,нищо че там си ги е плащал и като доиде U1 ще му ги върнат,След 4 м дойде документа от Англия и го представихме в нап за връщане на здр . осигуровки,а те ми отговориха,4е не работят с U2,а с U1.как да постъпя.редно ли е за 4 м да ми вземат и тук и в англия.Към кого да се обърна.БЛАГОДАРЯ предварително.

 15. ivanaki Says:

  Здравейте,
  интересува ме при прехвърляне на обезщетение в друга държава от ЕС (с форма U2), какъв ще бъде размерът му в новата държава.
  И още един въпрос: Мога ли преди изтичането на 3 месечния срок,
  от разтояние да изискам удължаване с нови 3 месеца.

  Благодаря Ви за отделеното време.

 16. Цвети Says:

  Здравейте,искам да попитам….от 6 месеца съм на борсата и получавам английско обещетение,а решението ми е за 9 месеца.Въпроса ми е следния,ако прекъсна сега и започна работа и след 8 месеца спра да работя имам ли право да си получа паричките за останалите 3 месеца и дали ще бъдат в същия размер.Благодаря предварително

 17. vanda Says:

  Здравейте! Благодаря за страхотния блог, изключително полезен и на достъпен език е. Имам следният въпрос: Имам ли право на обезщетение от Бюрото по труда след като съм освободен от фирмата, в която работя 11 години по взаимно съгласие, но ще продължа да работя за нея на авторски договор, тоест на хонорар, а НЕ на граждански договор и сумата по този договор е над 560 лева. Благодаря предварително! Поздрави!

 18. cveta Says:

  rabotq v germaniq.sled osvobojdavane po vzaimno saglasie i 9 meseca 6te imam li poavo na obez6tetenie

 19. Крaсимир Says:

  Здрaвейте, искaм дa попитaм …женa ми до 30.12.2015 е в мaйчинство,от януaри 2016 имa прaво нa плaтен годишен отпуск нaд 20 рaботни дни,след изтичaне нa плaтения отпуск искa дa прекрaти трудовите взaимотношения с фирмaтa по взaимно съглaсие,тъй кaто условиятa нa рaботa и смените не позволявaт гледaнето нa дете.Aко зaпочне рaботa нa пълен рaботен ден в другa фирмa ,но внезaпно бъде съкрaтенa порaди безрaботицa имa ли прaво нa трудово обезщетение и в кaкъв рaзмер,ще е то?(общият и трудов стaж до този момент с мaйчинството е 7 години)

 20. Veselin Says:

  Здравейте,
  Много моля за съвет по следният казус: ако човек е съкратен от работа и получава обещетение от бюрото по труда, и по същото време е на стаж в голяма компания /лицето е судент задочно/на граждански договор,ще му бъде ли прекъснато обещетението и дали това зависи от това на колко часа е назначен на гражданския договор?

  Благодаря!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, при гражданските договори няма работа на часове. Обезщетението със сигурност ще бъде прекъснато ако дохода от гражданския договор е 560 лева или повече месечно

 21. Р.Стефанова Says:

  Здравейте, ще съм Ви много благодарна ако ми помогнете по един въпрос:
  Трудовото ми правоотношение беше прекратено на 27.10.2015 г. Регистрирах се в Агенцията по заетостта в срока от 7 раб.дни, а в НОИ отидох на 08.12.2015г., и ми казаха да отида да си получа разпореждането на 22.12.2015г. В същия този днешен ден ми се обадиха от една фирма че до 11.12.2015 г. трябва да се регистрира трудов договор и че било спешно да се сключи точно до 11.12.2015. Как трябва да постъпя и ще си получа ли обезщетението до датата до която е сключен трудовия договор.

 22. Р.Стефанова Says:

  Здравейте, имам следния въпрос:
  Регистрирах в НОИ за получаване на парично обезщетение, и ми казаха да отида след 2 седмици за получаване на разпореждане. В същия този ден след регистрацията ми се обадиха от една фирма, в която бях кандидатствала за работа, че в срок до 3 раб.дни трябва да се сключи трудов договор по ед.на програма. Заповедта за прекратяване в предишната фирма е с дата 27.10.2015г., регистрацията в НОИ е с дата 08.12.2015 г. , до 11.12.15 г. ми казаха че трябва да ме назначат на работа , и ме интересува, как да постъпя, и ще окаже ли това влияние на обезщетението от за периода в който съм била безработна.

 23. Boyka Says:

  Здравейте,
  Наскоро ме освободиха от работа по чл71,ал 1. Проблемът е, че са само 6 месеца осигурителни за последните 15, преди това съм била студентка за последните 2 години (магистратура) . Имам ли право на някакво обезщетение безработица, като имам 5 години трудов стаж общо

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, из статията:
   Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които:
   – имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта;
   – не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране в Република България, или пенсия за старост в друга държава;
   – не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване, включително работа по граждански договор или самоосигуряване

 24. Emilia Says:

  Здравейте,
  Уволнена съм по чл. 328 ал.1 т.3 (намаляване обема на работа) на 1.10.2015
  За да се регистрира в НОИ ще трябва да изчакам 1 месец, тъй като работодателя ми дължи обезщетение по чл. 222 ал.1 от КТ
  Въпросите ми са във връзка с НОИ:
  Ако работодателят не ми изплати обезщетение по чл. 222 ал.1 от КТ, в НОИ от коя дата ще ми изплащат обезщетение за безработица – 1.10.2015 или 1.11.2015 ?
  Ще трябва ли да представям в НОИ някакъв отказ от работодателя?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, ако има каквито и да е проблеми от този вид, свържете се с инспекцията по труда незабавно, за да не се пропуснат някакви срокове

 25. ani pashova Says:

  zdraveite poluchavam obezshtetenie za bezrabotna ot NOI iskam da popitam ako registriram firma i vzema magazinche pod naem shte mi prekratqt li obezshtetenieto

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, ако се започне дейност, за която лицето да се осигурява, обезщетението ще бъде спряно

 26. Съби Тодоров Says:

  Здравейте,
  Остават ми 10 месеца до пенсиониране.Фирмата в която работя преустановява дейност и служителите ще бъдем съкратени.Как ще повлияе това на размера на пенсията имайки предвид ,че времето докато получавам обезщетение се счита за трудов но не и за осигурителен стаж.Общи ми стаж до сега е 41 години.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, стажът е достатъчен за пенсиониране, размера на пенсията няма да се промени ако не се намери нова работа до пенсионирането

 27. Иглика Кънчева Says:

  zdraveite rabotq v franciq ot 3godini na zaplata 1430 ev imamli pravo na platena borsa v balgariq.
  blagodarq

 28. Hristo Says:

  Здравейте.Искам да попитам имам ли право да взимам пари от борсата като съм работил през последните 4 месеца в Англия.А преди това не съм работил и получавал никаква борса за периода август 2014-март 2015.Преди това съм работел 3 години постоянно.Мога ли да получа по-голямо обезщетение ако ми се счита и стажа в Англия? Благодаря.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, може да се получава обезщетение, но за работата извън България ще се смята, че е получавана минималната заплата в България за съответния период

 29. Ivo030 Says:

  Здравейте,
  Работих в България по трудов договор повече от пет години и се регистриах в бюрото и Ной след закратяването ми и предстой плащането на обещетението. По същото време обаче и съм извършил от годините наред самостоятелна дейност в Германия където си плащам данъците и имам регистрирана фирма.
  Въпросът ми е: Имам ли право в България за обещетението. Знам че по законите в Германия това не е пречка и независимо от това имам право за обещетение. получавах и получавам и там доходи но до момента тъй като бях основно осигурен в БГ не се налагаше там да се плащат осигоровки.
  Обмислям в Германя да се запиша ако се отчите като проблем тук.

 30. Ирина Василева Says:

  Здравеите господин Тодоров, бих се радвала, ако ми отговорите и на моя вьпрос.Сина ми има4 год.и 6 дни тр стаж до22.05.2015г.След 7 дни заминава за Англия.от 01.06 2015 до 24.09 2015 има договор за бригада.Вьпроса ми е -ако прекрати договора по взаимно сьгласие и се вьрне в БГ на втория месец,ще има ли право на борса и в какьв размер,или какво трябва ,за да получи макс.размер.Благодаря предварително.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, ще има право на обезщетение, но минималното и за минималния срок

 31. Niliya Says:

  Здр те миналата година получих обещетение от нои в България и от тогава до сега имам 3 месеца осигурени на 4 часа и 6 месеца на 8 часа с минимална заплата и ми престои да живея в Австрия.Имам ли право да получавам обещетение ако се запиша в бирото по труда и нои и какъв рзмер ще е обещетението и какви документи ми трабват от БГ за Автрия?

 32. rasim Says:

  zdr asam pez raboten v franciq kak moga tasi sapisa v biro po druda asam rasim ot bilgariq

 33. Николай Русев Says:

  Здравейте !

  Имам следния въпрос:
  Счита ли се за стаж по чл.54в(2) КСО за определяне на периода за изплащане на обезщетение по чл.54в(1) КСО
  ВРЕМЕТО преди 2002 г, през което съм бил без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи ?

  /според чл.354(1) от КТ това време се признава за трудов стаж/

  Николай

 34. Georgi Says:

  Здравейте,

  Имам нужда от помощ по въпрос, където не мога да намеря точна информация никъде.
  Работил съм в Англия на пълен работен договор 6 години. Договорът ми е прекратен по взаимно съгласие с последният работодател.
  Разбирам, че мога да получа обезщетение като безработен в България на базата на трудовият ми договор от Англия чрез регистриране като безработен в бюрото по труда в 7 дневен срок и придобиване на формата U1, която ще послужи пред НОЙ.
  Какъв е размера на обезщетението и къде мога да намеря наредбата, където това е указано? Аз познавам хора, който са взели 60% от максималната работна заплата в България, но тук срещам противоречиви мнения.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, няма „максимална работна заплата“. Трябва да се попита в НОИ, но ако изобщо се полага обезщетение за безработица за положен труд извън страната, то със сигурност ще е минималното от порядъка на 140 лева месечно

 35. Камен Says:

  Здравейте,
  Работя в германия от 3.02.2014 съкратиха ме на 31.12.2014 не знаех че може да взимам обезщетение сега се порових в нета и го видях
  Въпросът ми е: Къде трябва да се регистрирам в германия имам ли право на обезщетение за януари и февруари ще ми платят ли нещо и какъв размер ще е обезщетението?
  Фирмата е немска и имам всички документи и разчети.

 36. Северина Says:

  Здравейте,

  Имам следния въпрос, ако основната ми заплата е различна от осигурителния доход, по-ниска от него, в трудовата книжка след прекратяване на договора е записана основната заплата, каква ще бъде базата за изчисляване на обезщетението за безработица – основната заплата или осигурителният доход. Знам, че важен е осигурителния доход, върху който са заплащани осигорорвки, но казусът е специфичен и затова задавам, този надявам се не глупав въпрос.

 37. Лиляна Стефанова Божилова Says:

  Ще стартира ли проекта отново на работа за детегледачки?

 38. Николай Илиев Says:

  Здравейте. Искам да попитам, от две години и половина работя в Италия. Договора ми изтича на 24 този месец и реших да се върна в България. Въпроса ми е, ако използвам формуляр U1 ще мога ли да взимам обезщетение за безработен в България и в какъв размер ще е то и колко време трябва да мине, за да го получа.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, би трябвало да се признае стажа от друа страна в ЕС, обезщетението обаче ще е минималното, тъй като ще се смята върху минималната работна заплата за месеците работа извън България. За документални въпроси най-добре да се пита в Агенцията по заетостта

   • иван иванов Says:

    Господин Тодоров, моите уважения, но господина ще получи 60 на 100 от дохода, който признаят от чужбина, а ако надвишава максималния осигурителен праг в България, който към днешна дата е 2400 лева ще получи 60% от тази сума, а не минималния размер както твърдите Вие, а периода за получаване се определя в зависимост от стажа.. Лека вечер!!!

    • Alexander Todorov Network Says:

     За целите на изчисляване на обезщетенията, доход придобит извън България се смята, че е равен на минималната работна заплата

 39. Emiliq qkimova Says:

  Da as imam 36 meseca dori I povece osigyrovki osigyrqvahame ot socialñî griji e pak kolko vreme I po kolko maicensvtvo sure polycavam pri slycai CE imam a osigyrovki cakam otgovor

 40. Стилияна Says:

  Здравейте г-н Тодоров.
  Съкратена съм от работа и записана в бюрото по труда.
  Налага ми се да пътувам извън България и около 6 месеца ще инвестирам в образователен курс, който е на разменни начала. Какво трябва да предоставя на бюрото, тъй като няма да имам възможност да се подписвам всеки месец. Вторият ми въпрос е, дали приеха това, че хората могат да се подписват през 3 месеца.?

  Благодаря предварително за отговора.

 41. Mery Says:

  Zdraveite, neznam kak da folmuliram vaprosa si, za6toto e dosta li4en… !!!! No vse pak 6te se opitam da obesnya situaziata v koyato se namiram.. Ot sredata na 2009 se naloji da bade prekraten rabotnia mi dogovor, no ne za6toto sam go pojelala, ne i po jelanie na rabotodatelya… , a zaradi sadebni problemi, razvili se v druga darjava… Predi okolo 10 dena se varnah v BG, okazva se 4e se nalaga da se podloja na operatsia, no nerabotosposobnosta mi prez izminalite godini me postavya v ogromno zatrudnenie, za6toto v posledstvie se spira i zdravnoto mi osiguryavane, a za da se operiram tryabva da badat pokriti zdravnite mi osigurovki za poslednite 36 mesetsa,sumata e bastnoslovna, t.e. nevazmojna, osobeno za bezraboten 4ovek kato men, kak bih mogla da se samoosigurya kato sam bezrabotna…!!! Molya za podrobna informatsia za vsyaka stapka koyato tryabva da napravya, po vazmojnost na li4niya mi e-mail adres. Blagodarya vi predvaritelno za vnimanieto e razbiraneto.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, няма друг начин да се възстановят прават за здравно осигуряване, освен ако не се внесат поне за 36 месеца назад здравните вноски. Сумата е малко над 600 лева

 42. Emiliq qkimova Says:

  Izvinete Islam da popitam za 9meseca bezrabotno Sam s2 DECA I Sega Sam bremenna v 9 me sec kolko maicestvo shte vzemam PRI slycei CE sam she podpisvala v tryda na byoroto do minaliq mesec kolko maicestvo te polycavam PRI slycai CE Sam osygyrena otbsocialnite tova iskah da razbera ako moje da mi pomognete

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, за да се получава обезщетението за майчинство, лицето към 45-те дни преди раждането трябва да работи на трудов договор или да е в отпуск по болест във връзка с майчинството

 43. А.Милкова Says:

  Здравейте,
  Бих искала да Ви запитам, ако прехвърля в България (с формуляр U2) обезщетението си за безработица, отпуснато ми за 4 месеца, от страна членка на ЕС, ще се запази ли размерът му? И има ли вероятност в България да ми откажат изплащането му? Получила съм вече първата сума, в началото на декември ще ми бъде преведена и втората.Тогава бих искала да изискам формуляра, с който да прехвърля обезщетението в България.

 44. Миглена Стефанова Says:

  Здравейте,как се изчислява какво обезщетение ще получа? 4 год. съм била на трудов договор като личен асистент към община Родопи( гр.Пловдив), на 6.ч. , с осн. трудово възнаграждение 380 лв. Вкл. съм била на трудов договор( като служител) , на 4. ч.(вече 10.г.) в друга фирма.В нея са ме осигурявали на мин. раб. заплата.По образование съм стоматолог.Завършила съм.през 1994г.

 45. Елица Михайлова Says:

  Здравейте.
  Бих искала да питам за конкретен случай. В момента съм държавен служител, но ще напускам скоро. От момента на напускането мисля да започна да се самоосигурявам като свободна професия, заради бъдещо майчинство. Но също така искам да взема и полагаемите ми се пари като обезщетение за безработица. Съвместими ли са самоосигуряването и обезщетението – т.е. ако започна да се самоосигурявам, ще ми спрат ли парите за безработица.
  Много благодаря за помощта и информацията

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, самоосигуряването предполага, че се извършва трудова дейност, което е несъвместимо с получаването на обезщетение за безработица по едно и също време, което не пречи няколко месеца да се взима обезщетението и след това да се започне самоосигуряването

 46. Elitsa Mihaylova Says:

  Здравейте, много ви благодаря за информацията, която предоставяте. Имам следното питане: Скоро ще напусна работата си като държавен служител и искам да вземам полагащото се обезщетение за безработица. В същото време искам да започна и да се самоосигурявам с цел бъдещо майчинство. Съвместими ли са обезщетението за безработица и самоосигуряването?

 47. stan Says:

  като студент редовно обучение имам ли право на обещетение от БТ

 48. Юлиан Кунчев Says:

  Здравейте,

  Подписах трудов договор за работа в румънска фирма за ел.техническа поддръжка на ел. съоръжения, инсталирани на територията на България, който влиза в сила считано от 1-ви Август 2014. Тази фирма няма представителство в България. Също така не използва фирма-посредник, за да я представлява тук. Аз съм български гражданин, нямам румънско поданство и ще извършвам служебните си задължения на територията на България ( изрично упоменато е в договора ). Основно въпросите ми са:

  1. Няма ли работейки в България с трудов договор с румънска фирма да съм един вид постоянно в командировка в страната си, от което да трябва да ми изплащат предвидените по закон командировъчни средства за всеки ден в чужбина (35 Евро до колкото си спомням)? Също така искам да попитам, понеже поради естеството на работата ми, че често ще ми се налага да осъществявам командировъчни пътувания из страната с цел посещение на въпросните ел. съоръжения. Според Вас имам ли право да претендирам за предвидените по закон командировъчни средства за храна ( с или без нощувка ) съответно 10 лв/ден, или 20лв/ден?

  2.Как стои въпросът с осигуровките и стажът ми? Ще бъдат ли признати след това от институциите в БГ (НОИ„ НАП и т.н) и какви документи би следвало да изисквам от работодателите си, когато ми потрябва да представя?

  3. По време на договорът ми с румънците ще бъда здравно, социално и пенсионно осигуряван в Румъния според румънското законодателство ( също е отбелязано в договора ). В такъв случай поради факта, че никой в България няма да ме осигурява, предполагам, че след не внасяне на вноски три поредни месеца здравните ми права в България, ще бъдат прекъснати, и ще загубя правото си на личен лекар. И понеже, както Ви споменах – ще работя на територията на България, тогава какво се случва, ако изникне нужда ( не дай Боже! ) да ползвам медицински грижи, болничен или хоспитализация в страната си?
  Интересно ми е какво изобщо е предвидило българското законодателство за случаи, като моя? А именно – да си служител в чуждестранна фирма на територията на страна си
  Няма ли да съм нещо като фантом в България – по договор съм все едно в Румъния, а всъщност не съм, понеже местоработата ми е в България.
  Тук искам да добавя, че към настоящия момент съм регистриран в БТ и НОИ, като безработен и получавам обезщетение за безработица, с решение до Октомври тази година. Според закона е редно да декларирам договорът си за работа в НОИ в 7-дневен срок, за да се прекрати обезщетението ми за безработица. И по този повод бихте ли ми обяснили, какви биха били последствията за мен ако не го сторя и продължа да получавам обезщетението, докато изтече по срок, тоест до Октомври тази година? Или просто казано – има ли как от НОИ да ме усетят, че съм на работа, при условие че работодателя няма да внася нищо за мен тук?

  Благодаря Ви много предварително за отделеното Ви време и сърцатата работа!

  Сърдечни поздрави!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте,
   1. дневните полагащи се от командировани от България към други страни от ЕС са толкова, но от Румъния към България трябва да се провери румънското законодателство какво е. Колкото до тези 20 лева на ден, те важат, когато от България се командирова в България и от българска фирма. За случая трябва да се провери в Румъния как стои въпросът. Българското законодателство не важи там.
   2. за това най-добре да се направи консултация с НОИ. Иначе ако всичко е изрядно стажът от Румъния трябва да се признае в България, лошото е, че ще се зачита върху минималната работна заплата в България.
   3. да, ще се загуби правото на личен лекар, затова практиката е лицето да се застрахова, когато отива в друга страна, където няма здравно осигуряване.
   Колкото до последиците за укриване на новата работа, то ще се дължат получените обезщетения + лихви. А разбира се има как да го хванат това, особено ако предстои пенсиониране скоро. Уж ще се признава стаж от Румъния, а не е декларирано, че е наменера работа. Също така е възможно двете страни да си правят някакъв обмен на информация

 49. Миросвет Петров Says:

  Здравейте
  Предстои ми завръщане в България след 10 години работа в чужбина. Въпроса ми е…какви документи трябва да взема от страната в която съм работил за да ги представя в България пред съответните органи за получаване на пари за безработен…де факто ще бъда такъв докато се намери работа.
  Благодаря Ви

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, най-добре да се направи консултация с НОИ, за да не се пропусне нещо. Безплатният телефон е 02 / 926 10 10

 50. Христо Хаджиев Says:

  Здравейте!
  Регистриран съм ДБТ на 29.05.14г.От 06.06.14г.работих по трудов договор до 12.06.14г.Мога ли да продължа регистрацията си в ДБТ?Все още нямам подадени документи в НОИ след прекратяване на първия трудов договор.Благодаря!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, следвало е да се уведоми агенцията по заетостта при постъпването на работа. Ще трябва да се направи консултация с тях какво да се прави в случая, но иначе може да се подновява регистрацията когато лицето е загубило работата си

 51. Калчев Says:

  Значи, безработните получават това което не са платили.. ТОЕСТ ИЗЧАНЧЕНА СОЛИДАРНА СИСТЕМА КАТО ПЕНСИОННАТА. БОГАТИЯТ ПОЛУЧАВА НАЙ МНОГО ОТ НЕЯ – ЗА НЕГО ПОВЕЧЕ СОЛИДАРНОСТ..

  ЗА 10 месеца внасяш осигуровки за безработица на стойност 200 лева, и после получаваш 4 месеца по 1200 лева на месец.. А човек работещ 10 години на 400 лева месечно, ще получи колко месеца и колко пари?? – внесъл 500 лева, 50 лева на година, .. ЩЕ ПОЛУЧИ ОБЕЗЩЕТЕНИЕ 240 ЛЕВА НА МЕСЕЦ

 52. Мария Says:

  Здравейте,
  имам няколко въпроса относно обещетението си от Англия.

  Преди 2 дни получих сумата от 888.10лв от НОИ, което не знам как е изчислено.
  Ратотих в Англия от май 2007г. до 13.10.2013г., като от 2007 до 01.08.2012 бях на работа там само за по 6 месеца, а от 23.08.2012 до 13.10.2013г без прекъсване. Като през това време никога не съм била на борсата.
  Изчслено, това показва, че имам общо 50 месеца (4 години и 2 месеца) стаж в Англия. Като последните 9 от 15 месеца съм осигурявана за общо заболяване и майчинство. Би трябвало според закона, обещетението да се изчисли 60 на 100 от максималния мсечен размер на осигурителния доход за България,т.е.:

  „При определяне размера на парично обезщетение за безработица се взема предвид дохода, който сте получавал в другата държава членка в български лева, но не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, съгласно Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване / за 2013 г. – 2200 лв./, ако през това време сте осигурен за риска “Безработица“.

  От това излиза, че обещетението ми трябва да е повече, от колкото съм получила, т.е. 2200 * 60 / 100 = 1320лв. * 6 месеца = 7920лв.

  Така разбирам аз нещата, от написаното в закона за получаване на обещетение.

  Бихте ли ми разяснили как се изчислява и защо са ми изплатили само толкова или с кого трябва да се свържа, за да получа подробна информация?

  Благодаря Ви предварително!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, в статията е обяснен механизма, но на кратко гледат се последните 24 месеца преди загубата на работа. Този цитат не е ясно от къде е, но не е верен. За стажа в друга държава се смята, че лицето е получавало минималната работна заплата в България – значи 340 лева през 2014 г., а през 2013 беше 310 лева. И така като се гледа средния доход през последните 24 месеца се умножава по 60%. Всичко това на дневна база трябва да се сметне и се получава обезщетението. Малко е вероятно от НОИ да се сбъркали. Между другото 888 лева на 6 месеца като се раздели 148 лева на месец, което е и приблизително сумата за получаване при осигуряване на минималната работна заплата. Трябва да се има предвид, че обезщетението се изплаща за само работните дни през месеца.

   • Милица Says:

    Искам да попитам при положение че последните две години съм работила в Англия и след завръщането ми в България съм назначена на работа само за 17 работни дни и след това съкратена…,паричното ми обезщетение за безработица ще бъде ли изчислено на база на дохода който съм получавала в Англия,или ще получавам някаква минимална сума ?Благодаря

    • Alexander Todorov Network Says:

     Здравейте, за времето в чужбина ще се признае минималната работна заплата в България през съответния период

 53. Ray Says:

  Здравейте,

  Интересува ме осигурителният стаж винаги ли е един и същ или има примерно, осигурителен стаж за безработица, осигурителен стаж за пенсия и т.н.? От една страна винаги съм го мяркал като общо понятие, но от друга не винаги се плащат осигурителни вноски за всички възможни неща. Ще се радвам, ако имате и споделите повече информация по въпроса. Благодаря предварително!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, не е точно един и същ. За определените обезщетения лицето трябва да е било осигурено определено минимално време за съответния риск

 54. Светлана Says:

  Здравейте,
  имам следния казус и моля за съвет:
  Бях съкратена неправомерно от работодателя си, след което по съдебен път спечелих делото срещу него и получих обезщетение от 6 месечни работни заплати. През това време бях регистрирана в бщрото по труда като безработна и получавах помощи. След спечелване на делото, възстанових сумата, кочто НОИ ми бе изплатила (както е по закон). До колкото ми е известно, срокът, за който след това бих могла да получавам обезщетение за безработица, автоматично се удължава със срока, за който съм възстановила сумата на държавата. Точно тогава обаяе ми се наложи да отсъствам от страната и не можех да се подписвам в бюрото по труда. Отписах се от там, зашщото ми бе обяснено, че след като се върна обратно в България, ще мога да възобновш регистрациятта си и да получавам остатъка от помощтите (аз би трабвало да ги получавам до месец юни 2014г.). Вчера се регистрирах отново в бюрото по труда, но от НАП ми казаха, че не знаели за подобна опцичя, т.е. да ми възстановят правата за получаване на помощи за безработица, след като са ми били прекъснати. Предполагам обаче, че в малък град като нашия, служителите там не са се сблъсквали с подобен случай и затова не знаят. Четох и в интернет- останах с впечатлениеток, че имам право на продължаване на отпускането на помощи до датата, на която се навършва 1 година от първоначалното им отпускане.
  Така ли е? Предварително благодаря!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, от НАП нямат компетенция по тези въпроси. НОИ се занимава с това. Националния им телефон за безплатна консултация е: 02 / 926 10 10

 55. Наталия Михайлова Says:

  Здравейте! Не знам, дали моят случай е разрешим изобщо: има безумно несъвършество в закона, който дори не уточнява в какви случаи се прилага, просто има няколко думи в края на изречението…
  Но смятам да се боря и Ви моля за съвет!
  От юли 2013 съм безработна и тогава внесох всички необходими документи в НОИ, регистрирах се като безработна и продължавам да се отбелязвам, като до сега не съм получила нито стотинка обещетение!
  Чак днес, 5 март 2014 година, получих писмено разпореждане от НОИ с отказ за отпускане на обещетението – чл.54ж, ал.1 / „поради отпусната пенсия по старост в друга страна“…/ По КСО – уж всичко е вярно.
  Въпроси:
  1. Доколкото знам, срокът за получаването на отговор от НОИ е 14 дни – ?
  2. Размерът на минималната заплата в България през 2013 г. беше 310 лв, сега е 340 лв. Моята „пенсия“ в Русия е 3900 рубли, което прави около 150-160 лв. – това ли минимум за живота за мен, определен в България?
  3. Така наречената „пенсия по старост“ в Русия се дава на всички, навършили 55 години, независимо от липса на стаж. Тази пенсия ми е назначена „по призумпция“ – като росийска гражданка, дори да не съм работила нито един ден там.
  4. Като българска гражданка имам стаж около 30 години. Означава ли този отказ, че моята работа в България през период от 30 години не се зачита? Тогава би трябвало да ми бъдат върнати всички мои осигурителни вноски за този период, които съм внасяла редовно, съгласно законите в България – ?
  5. Русия – не е член на ЕС. „Отпуснатата пенсия в друга страна“ не се ли касае страни от ЕС?
  6. Не става ли в това изречение изобщо дума за български граждане, които са работили в чужбина /“в друга страна“/, където са им отпуснали пенсия? Като българска гражданка не съм работила в „друга страна“ и тази страна не ми е отпускала пенсия… – ?
  7. По КСО здравните осигуровки на безработни лица са за сметка на републикански бюджет. Аз продължавам да плащам здравните си осигуровки до сега – ? Това поискаха от мен, когато си сменях личен лекар.
  Какво гласи по повод на всички тези въпроси и моята ситуация Български Закон, Съд, Прокуратура, а също така и Европейско законодателство и Съд?
  Разбирам, че ситуацията е нестандартна. Но реално през всички тези месяци аз трябваше да живея, да ям, да плащам сметките, да купувам лекарства и т.н. Направих много дългове, като разчитах да ги върна, когато най-накрая получа цялата сума от моето парично обещетение по безработица, на което, като българска гражданка, би трябвало да имам ПРАВО. Или – имам само зъдължения?!
  Благодаря за Вашето търпение!
  Очаквам юридически и човешки съвет!
  С уважение,
  Наталия

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, относно забавянето на отговорите от НОИ трябва да се погледне в кодекса, но в случая забавянето изглежда прекомерно. Втория въпрос не се разбира какъв е. За годините стаж в друга страна се приема минималната работна заплата в България през съответния период. За пенсиониране в България на жените трябват навършени 60 години и 8 месеца възраст и 34 години и 8 месеца стаж. За обезщетението за безработица Чл. 54д, ал.1, т. 3 казва, че то се спира или въобще не може да се получава при „придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране в Република България, или пенсия за старост в друга държава“. А в случая под друга държава са включени и страните извън ЕС.
   Здравното осигуряване в България е задължително. Пенсионерите, децата и получаващите обезщетение за безработица са безплатно осигурени. За всички останали трябва да се внасят здравни вноски
   Препоръчителни статии:
   Как да получим най-голяма пенсия (изчисляване размера на пенсията) – https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2011/04/01/pensions-calc/
   4 за 5, или “Как да получаваме по-голяма от заслуженото пенсия, напълно законно” – https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2012/05/01/pensions-draining/
   Как да трупаме осигурителен стаж най-евтино – https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2011/03/24/cheap_taxes/
   Как е възможно да работя повече, а да получавам по-ниска пенсия – https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2011/12/27/defective-formula-nii/
   Здравно осигуряване в България – https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2012/02/12/bg-health-insurance/

   • Наталия Михайлова Says:

    Благодаря за това, че ми отговорихте! Но реално никаква информация не ми дадохте, освен тази, която съм пратила на на Вас:да, имам така наречена пенсия по старост в др.държава и Ви написах размера й: два пъти по-малък от мин.заплата в РБ !!! И от тези пари ми искат и вноски за здравно осигуряване! Нямам ли право като други български граждани – като безработна да получавам помощи?! Въпросът за пенсията засега въобще не стои. Молбата ми беше да ми дадете съвет къде и как да се боря за справедливо разрешаване на моя случай? Говоря за престъпен закон: до моето пенсиониране – евентуално след 5-6 години – КАК трябва да живея? Със 150 лв, които ми дава РУСИЯ? А България, в която живея около 30 години и през всички тези години работих за нея?! ТОВА е въпросът. Благодаря за отделеното време.

    • Alexander Todorov Network Says:

     Здравейте, на посочените по-горе линкове са описани хитрини как може да се добият права за по-голяма пенсия и на по-ниска стойност. За живеене с 150 лева е трудно да се говори, въпреки, че минималната пенсия за възраст и стаж в България също е в този порядък и немалко пенсионери трябва да живеят с тези пари. Затова и немалко пенсионери им се налага да работят след пенсионирането си. В случая, въпреки, че не може да се получава обезщетение за безработица, все пак една регистрация в агенцията по заетостта може и да доведе до това, че от там могат да намерят някаква работа и така да се изкара до пенсионирането. Иначе, освен да се осъди държавата за геноцид…

     • Natalia Mihajlova Says:

      Още веднъж благодаря! Имах заплата около 900 лв и всеки месец плащах осигуровки 240 лв… Трябва ли да ме примирява с тази абсурдна ситуация фактът, че държавата ме ограбва СЕГА вече повече от 8 месеца с около 600 лв всеки месец?! А ми плаща Русия само защото бях родена там!

 56. Dimityr Ynev Says:

  Здравейте !Имам следното питане :Работил съм в чужбина в продължение на десетина години .От няколко години в България не мога да си намеря постоянна работа и работя така да се каже на парче.Нямам стабилни доходи и така се осигурявам само здравно .Имам открита фирма ,но я използвам само когато работя и има смисъл да я пускам .Да речем имам работа за 3 дни -пускам фирмата и фактура и така си получавам заплащането .За времето в което работи фирмата си плащам и социални осигуровки..Така вече три години Въпросът е че фирмата се пуска няколко пъти в годината -не ,че не работя през останалото време ,но нямам възможност да пускам винаги фирмата.Въпросът ми конкретно е :мога ли да си платя социални осигуровки за пенсия за трите години назад и на какво основание?Благодаря!С уважение -Янев.

 57. abojkova Says:

  Здравейте,
  Моят казус е следният: В момента получавам обезщетение за безработица. Предложиха ми към тръжна комисия да бъда външен консултант. Няма да сключвам граждански договор, а ще ми бъде платено наведнъж след приключване на работата /под минималната работна заплата/. Искам да попитам:
  1.Трябва ли да декларирам пред НОИ тези доходи и ако трябва кога да го направя?
  2.Някъде ми бяха казали, че допълнителния доход ще бъде приспаднат от обезщетението ми за безработица. Вярно ли е?
  Предварително Ви благодаря!

 58. antoaneta bojkova Says:

  Здравейте г-н Тодоров,
  Разгледах блога Ви, но понеже не намерих отговор на моя въпрос бих искала да го задам.
  Получавам обезщетение за безработица и получих предложение за участие в тръжна комисия като външен консултант. Не се сключва граждански договор, а само се изплащат по 8 лв./час, като сумата не надхвърля минималната работна заплата.
  1.Ако се съглася /след като нямам граждански договор/ кога трябва и трябва ли да декларирам получената сума.
  2.Ще бъде ли приспадната от обезщетението ми за безработица допълнително получената сума? /отнякъде бях чула за това/.
  Предварително Ви благодаря!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, трябва да се попита самия работодател какъв точно е вида на договора с него. Ако е граждански и осигурителния доход е под минималната заплата, няма проблем. Относно приспадане от обезщетението, няма да има такова

 59. Никола Says:

  Здравейте,
  Един въпрос и от мен…Заедно със съпругата ми бяхме на работа в чужбина (в страна от ЕС)за период от 2 години.Бяхме на постоянен трудов договор с всички осигуровки ,данъци и т.н.Съкратиха ни от работа и се прибрахме в България ,след което се регистрирахме в бюрото по труда ,като безработни.Получихме си и сертификата U1 но има един проблем…във сертификата липсват данни за един месец.Месец ,през който бяхме сменили фирмата и след това отново започнахме в предходната.Има данни от 1 до 17-ти месец и от 19-ти до 24-ти.От НОИ ми казват ,че ако не получим данни за този месец ,всички предходни ще бъдат сметнати не с осигурителния доход за съответния период ,а по минималната заплата за България.Редно ли е това ?Не трябва ли да е само за съответния период(месец)?
  Благодаря предварително за помощта Ви.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, вероятно от НОИ са се объркали, защото когато лицето работи в страна от ЕС, осигурителния стаж се признава, обаче се смята, че е работено върху минималната работна заплата в България. Много интересно как ако се намери каквото искат ще дадат по-голямо обезщетение, като се има предвид, че ще е незаконно.
   Из КСО:
   Чл. 54б (7) (Нова – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Когато в периода по ал. 1, от който се определя среднодневното възнаграждение или среднодневният осигурителен доход, се включва време, което се зачита за осигурителен стаж, без да се дължат осигурителни вноски, или през което лицето не е осигурено за безработица, при определяне на осигурителния доход се вземат съответно:
   3. (изм. – ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) за времето, зачетено за осигурителен стаж по законодателството на друга държава на основание международен договор, по който Република България е страна – среднодневната минимална работна заплата, установена за страната за съответния период;

   • Niko Says:

    т.3 се отнася само за времето, което се зачита за осигурителен стаж, без да се дължат осигурителни вноски, или през което лицето не е осигурено за безработица,За останалите месеци до 24 би следвало да се вземе заплатата,но не повече от максималния ос. доход за БГ.От НОИ си го тълкуват както искат,за това трябва да се обжалва

 60. Galina Says:

  Здравейте,
  аз също имам един въпрос. Получавам обезщетение за безработица, същевременно имам граждански договор под минималната работна заплата и всеки месец подавам в НОИ сметка за изплатена сума. Интересува ме трябва ли да подавам годишна данъчна декларация и ако трябва- прилага ли се към нея документ за полученото миналата година обезщетение за безработица от НОИ, благодаря.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, щом има граждански договор, задължително се подава данъчна декларация. Обезщетенията за безработица не се декларират

 61. Alexander Todorov Network Says:

  http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=2919909
  „От 1 април безработните ще могат да подават заявление за обезщетение в НОИ, без да представят документ, че са се регистрирали в бюрото по труда“

 62. Ivan Ivanov Says:

  Здравейте. Взимам обезщетение за безработица от държавата и ми предложиха временна работа на граждански договор за 2 седмици с възнаграждение 20 лв. чисто на ден. В договора обаче не пише периода на заетостта, а само че ще ми бъдат заплатени отработените дни по 20 лв. на ден. Знам че трябва да декларирам договора в бюрото по труда до 7 дни, но се притеснявам да не загубя полагащото ми се обезщетение, тъй като не е указан срок на договора. Ако е за по-малко от 320 лв. на месец граждански договор ми казаха че може и няма да ми спрат обезщетението, но дните в които съм работил държавата ще ми удържи ли от обезщетението? И ако двете страни „покрият“ договора и не го декларират възможно ли е това да се случи въобще или НОИ така или иначе ще разберат за договора, дори нито работодателя, нито аз го декларираме?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, на първо време това е прикрит трудов договор и работодателя може да си има проблеми някой ден. След като е граждански договор, за каквото се плати последните 3 месеца на годината, не се удържа данък, а работника трябва сам да си го внесе. Няма удържане от обезщетението за безработица, когато лицето работи по граждански договор. Между другото гражданския договор никъде не се декларира. Ако се има предвид неформалната работа на сиво, стига работодателя да е съгласен, това си се случва постоянно някъде. Тук има една статия: https://alexanderbtodorov.com/2012/04/28/why-civil-contract-declaration/

   • Ivan Ivanov Says:

    Благодаря за бързия отговор! Аз разбрах, че дори и 2 дни да работя на граждански договор ще излезе в системата на НОИ и ще ми спрат обезщетението а в бюрото по труда ми казаха, че до 7 дни трябва да го декларирам договора. Затова не ми се рискува да работя на „черно“. Относно данъчната декларация не го знаех, в предишни години съм работил на граждански договор за по няколко дни и не съм подавал декларации, надявам се че не е проблем?

    • Alexander Todorov Network Says:

     След като от НАП не са се обаждали, и ако мине 1 година от крайния срок за подаване на декларацията, значи глобата се е разминала

 63. Stefka Says:

  Здравейте, отчаяно търся съвет. Детето ми е на 1г и 4м и тръгна на ясла. Поисках да се върна на работа, но работодателят ми обясни да не се връщам, че ще ми намерят цаката, положението ще е нетърпимо. Пуснах си платения отпуск около 35 дни и вече изтече. След това подписах молба по взаимно съгласие от дата 22.11.2013. Още не са ми върнали трудовата книжка. Познати ме посъветваха да намеря познат, който има фирма и да ме назначи за 10дни. Така обезщетението ще е по-голямо от борсата. Наистина ли е така и може ли да има разлика в датите. Съкратена на 22.11, а да ме назначат на новата примерно от 30.11? Благодаря!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, тази схема се прави доста често, но си има и рискове от НОИ да почнат проверка на работодателя. Затова най-чисто ще е някакъв правдоподобен трудов договор на правдоподобна длъжност и формално заплащане със срок на изпитание 6 месеца. И след 1 месец работодателя може да „съкрати“ без много да се обяснява, след което „съкратения“ ще има право на обезщетението за по-дълъг период от минималния и в зависимост от заплатата последните 24 месеца

 64. Tuti Says:

  Здравейте. Детето ми е на 1г и 8м и посещава ясла. Мен ме съкратиха не помня по кой член, а и още не са ми върнали трудовата книжка, но не е по взаимно съгласие или по моя инициатива и вина. Цялата бременност изкарах в болнични, после излязох в майчинство. Трудовият ми договор е сключен на 01.09.2009. Общо имам около 4 години трудов и осигурителен стаж / ако се зачита и майчинството за такъв /. Осигуряваха ме върху 320лв през последните 3 год. Въпросът ми е колко месеца ще получавам обезщетение за безработица и какъв ще е приблизително размерът му? По време на обезщетение кой плаща здравните ми осигуровки – аз или държавата? Благодаря!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, при 4 години осигурителен стаж обезщетението за безработица се получава за до 6 месеца. Имайки предвид обаче ниските доходи и обезщетението ще е минималното

 65. Маряна Says:

  Здравейте,
  Надявам се да може да отговорите и на моите въпроси:
  Съкратена съм по чл. 328 през месец октомври тази година, но съм била регистрирана в НОИ преди по малко от 3 г /преди около 2 г.и 8 м./ и имам право само на минимално обещетение за 4 месеца. Регистрирана в бюрото по труда в срок. Период за регистрация в НОИ е 3 месеца, т.е до януари трябва да се регистрирам. Ако обаче го направя февруари, т.е 4 месеца след съкращанието вместо 3 м, вече ще съм минала 3 г от последната регистация и ще мога да си получавам съответното обещетение за съкращяние по чл. 328 /60 % от заплата за съответните месеци/, намалени с месеца на закъснение. Въпросът ми е дали това е така и дали при регистрация в НОИ над 3 месеца не се губят правата, а само се приспада периода на закъснение от обещетението? Необходимо ли е да плащам някакви социални и здравни осигуровки или някакви други вноски за последния месец на закъснение, неплащането на които ще доведе до прекъсване на правата ми в НОИ?
  Предварително благодаря.

  • Маряна Says:

   Съжалявам, че напомням за моя казус, но ще бъда благодарна ако може да дадете своето компетентно мнение. Да не би да има някакъв проблем, защото забелязах, че на всички други въпроси сте отговорил с изключение на моя?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, това е така, затова при първа възможност след загуба на работното място човек трябва да изпълни процедурата, иначе ще има пропуснати ползи. Когато лицето не е осигурено здравно на основание получаване на обезщетение за безработица или някакво друго, то е задължено да плаща си плаща само здравните си осигуровки – 16,80 лева на месец

   • Маряна Says:

    Здравейте, благодаря за отговора. Доколкото разбирам ако се регистрирам февруари е възможно да получавам общетение съответстващо на моето съкращение /със съответното приспадане/, независимо, че съм съкратена преди изтичане на 3 г. от последната ми регистрация в НОИ. Проблема е, че ако се регистрирам в НОИ сега няма да получавам обещетение за съкращение, а минимално обещетение независимо, че съм съкратена. Здравните осигуровки свързани ли са с плащането на обещетение за безработица в НОИ и възможно ли е да се загубят права в НОИ ако имаш прекъсване на здравните осигуровки? Всички тези въпроси разбира се ме интересуват само ако до февруари не съм си намерила работа, но все пак трябва да съм подготвена:)

 66. Aris Says:

  Добър ден г-н Тодоров! Както много други българи работили в чужбина и аз се интересувам от обезщетението за безработица.
  Моят случай е следния:имам трудов стаж в България 5г.,след това заминах за Кипър,там работих 5г без прекъсване(осигурявана съм на много висока заплата),след което реших да де прибера в БГ и напуснах по собствено желание. Когато питах в НОИ ми казаха,че тъй като съм напуснала сама,ще ми изплащат 4 мес.минимално по 7лв на ден :(.
  Ако започна работа на изпитателен срок (6 мес. пробен договор) и ме уволнят преди изтичане на договора,и се запиша след това в Бюрото по труда,ще имам право на обезщетение 60% от получаваната заплата за последните 2год т.е. ще вземат и заплатата ми от Кипър нали?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, стажът в чужбина се признава и в България, обаче дохода, върху който се смята обезщетението е минималната работна заплата, а не заплатата в чужбина. Основанията за това са, че реално НОИ не са получили никакви осигуровки за лицето, но има международни споразумения поне стажа между отделните страни да се признава

   • morskia Says:

    г-н Тодоров моят въпрос е като втората част на въпроса който ви е задал Арис, а там не отговорихте нищо.Започнах работа по чл.70 ал.1 и ме уволниха по чл.71 ал.1. Ще имам ли право на обезщетение от 11 месеца при положение че отговарям на другите условия.

    • Alexander Todorov Network Says:

     Здравейте, прекратяването на трудов договор със срок на изпитание не попада в изброените хипотези, които ограничават обезщетението до минималния му размер и минималния срок за получаване от 4 месеца. Следователно би трябвало да може да се получава обезщетението за полагаемия се срок в зависимост от стажа на лицето 4-12 месеца и в размер 60% от заплатата през последните 24 месеца

 67. Деница Says:

  Здравейте, получих обезщетение за безработица, което изтича през февруари 2014г. След около две седмици заминавам за Лондон, но не с цел да работя, а по-скоро да запиша колеж. Може ли по някакъв начин да ми тече безработицата и след напускане на страната? Благодаря!!!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, при регистрацията в агенцията по заетостта е възможно в периода на получаването на обезщетението от там да се обадят, че са намерили подходяща работа. В този случай трябва да се ходи на място и да се приеме или откаже работата. Ако не е обоснован отказа да се започне работа, могат да спрат обезщетението

 68. inna Says:

  Здравейте,
  моят въпрос също е свързан с придобиване на обещетение за безработица: Работих в Англия и имам необходимите месеци за обещетение подадох документите в НОИ, но нямам U1 подадох молба да го изискват от UK. Днес получих Разпореждане на основание чл.54,ал.1.т.5 от административнопроцесуалния кодекс, СПИРАМ производството по отпускане на парично обещетемие за безработица образувано по заявление …….. подадено от ………… МОТИВ подадено заявление за удостоверение на осигурителни периоди от друга държава-членка на ЕС със СЕД U 002.
  Въпроса ми е трябва ли да се притеснявам или това писмо ме уведомява, че спират производството докато дойдат необходимите документи от UK тоест U1 или трябва да ходя в НОИ.

  Благодаря!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, за тези административни процедури е най-добре да се питат самите НОИ, но най-вероятно за това става въпрос

 69. Rossi Says:

  Здравейте,
  Работих по Договор за управление към международна фондация, който изтича в края на месеца. Предполагам, че няма пречка да се регистрирам в БТ и да получавам съответното обезщетение, след като имам всички необходими осигуровки за времето на работа – 3 г. и 9 м. Необходимо ли е при регистрацията да представям документи, различни от тези при трудов договор? Благодаря.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, представят се изброените в статията документи. Нищо друго не би трябвало да искат

 70. Neli Says:

  Здравейте,
  От месец и половина съм съкратена по чл.328 ал.1 т.2 и в момента съм регистрирана в БТ. Очаквам, след регистрацията в НОИ, да получавам обезщетение за безработица през следващите 11 месеца (имам осигурителен стаж 24 г.), което ще е единствения ми доход, ако не намеря работа. Притесняват ме два въпроса:
  1. Преди години (преди 2000-та година) имах ЕТ, което нямаше наети лица, имаше някаква минимална дейност и след плащане на патентния данък направих декларация, че преустановявам дейност. Същото не е пререгистрирано до края на 2011 г., предполагам, че е заличено след тази дата. Възможно ли е НОИ да откаже плащане на обезщетението за безработица?
  2. Ако се регистрирам в момента като самоосигуряваща се, с цел да практикувам свободна професия (счетоводство), съществува ли риск да не получавам обезщетението за безработица? В случай, че ми предложат да водя счетоводството на дадена фирма ще е необходимо да им издам документ (фактура или да сключим граждански договор), да имам например електронен подпис за да мога да ги обслужвам, пълномощно да ги представлявам напр. пред НАП и др. подобни …

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, по въпрос 1 няма проблем, фирмата ще я заличават служебно. По втория въпрос ако се започне практикуване на дейност като свободна професия, обезщетение за безработица не може да се получава. В случай, че някоя фирма предложи да се води счетоводството й, вариант е граждански договор (важното е да не се мине минималната работна заплата по хонорара след признатите разходи и да не се дължат осигуровки). При втори граждански договор трябва да се подадат правила за борбата с пране на пари при ДАНС (нали счетоводителите искат да ги водят доносници)

 71. Steffi Says:

  Здравейте! Имах късмет да попадна на Вашия блог и го намирам за доста изчерпателен и полезен. Интересуваше ме точно темата безработица и имам един конкретен въпрос, на който се надявам да може да ми отговорите. Знам, че законът предвижда да се взима минимално обезщетение до 4 м, ако не са минали три години от периода, в който човек е взимал последно обезщетение. Само че, мисля че тук законът е доста непсраведлив към хората, защото има значение размера на обезщетението, което си взимал преди това, периода и причината. Та казусът е следният: дъщеря ми работи по заместване в момента на майка, който я в майчинство. Скоро майката ще се върне на работа, ако до тогава дъщеря ми не си е намрила дръга работа ще има право на обезщетение за безработица в размер на 60 % от брутното възнаграждение(Но.1), съобразно чл. от КТ, по който напуска. Само че, преди 1,8 г е взимала последно минимално обезщетение за период от 2 месеца(Но.2). Ако следваме закона би трябвало да няма право на Но.1 заради Но.2, правилно ли тълкувам закона? Ако това е така, го считам за доста недомислено и безумно, защото има разлика дали в рамките на предходните три години си взимал 60% от брутото за дълъг период или минималното за 2 месеца! Възможно ли е всички случаи да се третират еднакакво?! Ако до тук съм права имам питане: 1. Има ли възможност тази бюрократична спънка да се прескочи? Примерно: дъщеря ми да се откаже от обезщшетението, което е взимала преди 1,8 и да го възстанови или ДРУГ НАЧИН? Може да ми отговорите на email ако прецените. Благодаря Ви предварително! И Ви желая хубав уикенд, Стефи

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, из КСО:
   „Чл. 54б (4) Безработните лица, придобили право на парично обезщетение по чл. 54а преди изтичането на три години от предходно упражняване на правото на обезщетение за безработица, получават минималния размер на обезщетението за срок 4 месеца.“
   Няма законен начин да се заобиколи този текст

   • Steffi Says:

    Благодаря Ви за отговора! Знам този текст в закона и това породи и моя въпрос. Има ли начин човек да се откаже от получено преди време обезщетение като го възстанови? Може да ми отговорите на мейл.

    • Alexander Todorov Network Says:

     Такъв вариант за връщане на получено обезщетение ако съществува ще е само за неправомерно получени обезщетения, като при тях се дължи и лихва на неправомерно получените суми, което едва ли ще помогне в случая

 72. Саво Цачев Says:

  Здравейте,
  Имам следния въпрос: Имам регистрирано ЕООД на мое име от 2006 година до сега. Фирмата си работеше и имаше дейсност до началото на 2012 година. Същевременно с това аз си работех ина трудов договор за друга фирма, като съм се осигорявал и като самоосигоряващо се лице и това което ме е осигорявал работодатела ми. От скоро съм безработен и фирмата ми ЕООД-то е със спряна дейснот от началото на 2012. Тоест не дължа осигоровки не съм се осигорявал като самоосигоряващо се лице, а само от страна на трудовия ми договор. Мога ли да да се регистрирам при тази ситуация в НОИ и да получавам обещетение на база осигоряването ми по трудовия договор ? Това че имам ЕООД на мое име (собственик съм на капитала) ще ми попречили да получавам обещетения от НОИ.
  Моля за отговора ви и благодаря предаварително.
  Поздрави.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, ако лицето не се самоосигурява или не е заето по трудов или граждански договор, и има поне 9 месеца стаж по трудов договор от последните 15, то има право на обезщетение за безработица. В статията пише какви са условията и трябва да се действа бързо, за да не се губят част от правата

   • Саво Цачев Says:

    Здравейте,
    Благодаря за бързия отговор.
    Аз вече съм се регистрирал в бюрото по труда и ми остава да се регистрирам в НОИ. Въпроса ми се породи от съмнение да не получа отговор от НОИ че не мога да получавам обещетение тъй като имам фирма. От отговора ви разбирам че няма такава опасност. Нали така ?
    Поздрави и лек ден.

    • Alexander Todorov Network Says:

     НОИ няма как да знае кой има фирма, стига лицето да не се осигурява във фирмата и да не извършва дейност, всичко ще е наред

 73. коко Says:

  Здравейте,
  Бих искал да разбера дали имам право на парично обезщетение?Работих в Англия ,контракта ми приключи,бях там с работно разрешение ,имам нужните 9 месеца от 15 ,регистриран съм като селф емплойд ,но не съм работил като самоосигуряващо се лице имам само приключени нулеви години!
  Благодаря !

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, самоосигуряващите се лица нямат право на обезщетение за безработица тъй като не правят вноски в този фонд:
   „Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които:
   – имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта;
   – не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране в Република България, или пенсия за старост в друга държава;
   – не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване, включително работа по граждански договор или самоосигуряване
   За търсените поне 9 месеца в осигуряване за безработица от последните 15 се зачита времето:
   – на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете;
   – на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност и за бременност и раждане;
   – на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година;
   – зачетено за осигурителен стаж по законодателството на друга държава на основание на международен договор, по който Република България е страна.“

 74. Попова Says:

  Здравейте,

  ситуацията ми е следната. Завърших бакалавърска степен в България през 2011 и започнах работа на 20 октомври 2011. Работих до 13 юли 2012 след което напуснах и правих магистратура в америка през последните 10 месеца (август 2012-май 2013). След като напуснах работа, не се регистрирах като безработна за да получавам обезщетение, тъй като ми казаха, че трябва всеки месец лично да получавам сумата, което беше физически невъзможно. Сега, обаче прочетох, че е по банков път. Бих искала да попитам дали има някакъв вариант да започна работа и след месец да напусна, да се регистрирам в седем дневен срок и да получавам 4 месеца обезщетение за 9 месечния стаж, който ще съм натрупала с втората работа. В моя случай се получават по-малко от 9 месеца трудов стаж, но пък в това време съм била студент. Това може ли да се използва с някаква бележка от университета?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, трябва да се направят 9-те месеца стаж на трудов договор от последните 15, за да може да се получава обезщетението. Времето в университета не се признава за целите на обезщетението за безработица

 75. Людмила Says:

  Здравейте, при получаване на обезщетения за безработица внасят ли се вноски към фонд „Безработица“? За да могат да се зачетат за необходимите 9 месеца през последните 15 месеца.
  Предваритено благодаря!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, не се внасят. Започне ли лицето да работи по трудов договор, няма право да получава обезщетението

   • Людмила Says:

    Благодаря за отговора! Мисълта ми е възможно ли е да се осигури лицето за 1 месец, за да може да получава 4 месеца минималния размер на обезщетения, след като вече е получавало 1 година обезщетения.

    • Alexander Todorov Network Says:

     Право на парично обезщетение за безработица

     Из КСО:
     Чл. 54а. (1) Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които:
     1. имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта;
     2. не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране в Република България, или пенсия за старост в друга държава;
     3. не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване
     (2) За придобиване право на парично обезщетение по ал. 1 се зачита и времето:
     1. на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете;
     2. на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност и за бременност и раждане;
     3. на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година;
     4. зачетено за осигурителен стаж по законодателството на друга държава на основание на международен договор, по който Република България е страна.

     Периода, в който лицето получава обезщетение за безработица не се брои и лицето трябва да направи поне 9 месеца осигурителен стаж по трудов договор

 76. Velislava Says:

  Здравейте!Имам същият проблем като на Борислава-преди 3 месеца се прибрах от Англия където работих 6 месеца,преди заминаването ми нямам прекъсване на стажа(общият ми трудов стаж е почти 10 години)!След прибирането ми се регистрирах в бюрото по труда и си подадох документите за издаване на У-1 от Великобритания,документа ми пристигна бързо за месец и половина и съответно отидох да се регистрирам в НОИ!Днес обаче получих писмо с което ме уведомяват че спират обезщетението ми поради МОТИВИ-ПРЕДОСТАВЕН ПРЕНОСИМ ДОКУМЕНТ U-1!
  И ме уведомяват че мога да обжалвам в двуседмичен срок!Първо-какво спират-на мен не ми е изплатен и лев до момента(започвам четвърти месец от регистрацията си) и второ-какво означава този мотив?
  При регистрацията в НОИ ми казаха че ще ми изплащат 60% от сумата на която съм се осигурявала там като неможело да надхвърля 2000лв,а изведнъж получавам въпросното писмо!
  Признават ми трудовия стаж от работата ми в Англия,на база копие на U-1 ми признаха и възстановиха здравните осигуровки в НАП,а немога да получа обезщетението което ми се полага?И относно вашият отговор по горе,че понеже не са постъпвали пари в НОИ докато аз съм работила в Англия нямам право да получа обезщетение на база осигуряването ми там ,а на минималната заплата в България?Ами как става това-работя в чужбина на договор,плащам си всички данъци,признават ми стажа и осигуровките тук,но не ми признават сумата на която съм се осигурявала,защо?Как по точно става да си получиш реалното обезщетение-да си плащаш всичко и там и в България?Как по точно законово можеш да работиш в две държави едновременно на трудов договор за да имаш право на въпросното обезщетение различно от минималното за нашата държава?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, когато парите са постъпвали в Англия, тогава обезщетението (за да е в пълен размер) трябва да се търси от там, в България вноски няма. Членките на ЕС обаче имат споразумение да се признава стажа от една страна в друга. Затова и въпреки, че в България няма постъпили вноски, за стажа в другата страна ще се признае, че все едно лицето се е осигурявало върху минималната работна заплата и ще се получава обезщетение върху нея. Същото би трябвало да бъде и в останалите държави. Относно НОИ, самите тях трябва да се пита какво им означават отказите и какво искат още като документи, за да почнат да плащат

   • Velislava Says:

    Здравейте!Благодаря за отговора!
    Аз сега отивам в НОИ за да разбера какво означава това решение!Всички необходими документи са им представени,изчислени са месеците в който имам право да получавам обезщетение,те не тарсят документи,а директно изпращат решение с което ме уведомяват че обезщетението което не е и получено се спира!Консултирах се с вас за да знам как да постъпя когато отида в НОИ,защото искам да ви кажа че служителите са некомпетентни и за да успея дори да се регистрирам като безработна ми се наложи да изчета много и да се запозная с неща с които би трябвало да са запознати те,а не да ги научават от мен!Много хора в България незнаят какви са правата им,защото смятат че е редно когато отидат в която и да е институция там трябва да получат отговори и обслужване за което се обръщат към институцийте ,а не ние да четем законите и т.н. Благодаря ви

    • Velislava Says:

     Забравих да кажа-имам колеги които се прибраха от Англия и получават по 700лв обезщетение,как според вас е станало това?

     • Alexander Todorov Network Says:

      Единствения начин да стане такова нещо е тези колеги да са се осигурявали по трудов договор и в България по същото време, а може и да са били командировани от българска фирма. Друг начин няма

 77. Aneliya Says:

  Здравейте!
  Управител съм на ЕООД, което почти няма дейност през последните години. Работех на трудов договор, който бе прекратен по чл. 331 с обезщетение. Мога ли да се регистрирам в Бюрото по труда за получаване на обезщетение за безработица?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, изискването за получаване на обезщетение за безрабротица е 9 месеца стаж по трудов договор от последните 15. Ако се отговаря на изискването и се направи регистрация в агенцията по заетостта, може да се получава обезщетение

   • Aneliya Says:

    Благодаря Ви! Това означава, че фактът, че имам договор за управление и контрол и това, че другият ми работодател, ми изплаща обезщетение при прекратяване на договора, не са пречка за регистрация – да, имам 9 месеца стаж през последните 15.

    • Alexander Todorov Network Says:

     Това с наличието на ДУК обаче променя нещата. Щом се работи по ДУК (дори и да няма възнаграждение) лицето е длъжно да се самоосигурява (ако няма уговорено възнаграждение). В такъв случай не може да се ползва обезщетението за безработица. Може временно да се дадат правомощията за управител на някой роднина и след като изтече периода за ползване на правото на обезщетение, да се възстанови самоосигуряването. Иначе си има голям риск в бъдеще да се връщат пари на НОИ за неправомерно получено обезщетение за безработица

 78. simeontoshevopc Says:

  Здравейте, искам да Ви попитам кои лица се осигуряват задължително при безработица след 01.01.2000г.?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, ако въпросът е кои се осигуряват срещу безработица – работещите по трудов договор. Ако въпросът е за какво се осигуряват безработните – задължително за здраве.

 79. Yana Says:

  Благодаря за отговора Ви, по-спокойна се чувствам вече.

 80. Yana Says:

  Здравейте, съкращават ме по чл.328 ал.1 т.2 от 14.03.2013 със 30 дневно предизвестие. Имам ли право на обещетение от НОИ, при условие че съм вземала такова за периода 14.08.2009 до 13.05.2010г. и за какъв срок, в смисъл за четири месеца ли или взависимост от трудовия стаж?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Право на обезщетение за безработица имат лицата, които са били осигурени за 9 от последните 15 месеца преди прекратяването на трудовото правоотношение. Колко дълго ще се получава обезщетението зависи от осигурителния стаж.

   • Yana Says:

    Прав сте, че зависи от стажа, но питането ми е след като съм вземала от 14.08.2009г. обещетение , срокът от три години да не е получавано общетение е изтекъл или ще извъртят нещата и ще ми кажат че изтича на 14.05.2010.

    • Alexander Todorov Network Says:

     Броят се 3 години от датата, в което е ползвано обезщетението, значи от 14.08.2009, а не от датата на прекратяването на обезщетението

 81. Borislava Says:

  Здравейте, бих искал да ви питам как се изчислява парично обезщетение за безработица и дали може грубо да ми кажете какви пари мога да получа. Имам трудов стаж около 7 години и 1 месец, 4 години и 1 месец в България(до 2007 г.) и 3 в Англия по бригади т.е 6 години (лятото)в Англия е по 6 месеца работени, а другите месеци съм бил безработен в България. До сега никога не съм взимал парично обезщетение ако това има някакво значение относно изчисляването. На 24 октомври 2012 приключих работа в Англия и се прибрах в България, като в 7 дневен срок се регистрирах на борсата и след това подадох документи в НОИ за изискване на документ U1 от Англия за признаване на трудов стаж за 6-те ми години работа там. Разбира се в НОИ доста бавят изкарването на U1 по служебен път от Англия (3-4 месеца), затова си пуснах сама документи за него и той пристигна за 1 месец. В него са ми отбелязани периодите на работа за 6-те ми години от-до, но само за последната година 2012 са ми изчислили средна месечна сума осигуряване по 1375 паунда на месец за 6 месеца. Причината за напускане отбелязана в U1 е изтичане на договора. Въпросния документ U1 го занесох в НОИ и от там казаха че ще бъде пратен в София за някаква заверка, като след това ще бъде изчислена сумата на обезщетението. До колкото разбрах от търсене в нета за изчисляването ще бъде взета сумата от последните 24м. – 6 месеца в Англия, но не 1375паунда х 6месеца, а по закон макс. 2000лв х 6 месеца и сумата от останалите 18 месеца по минималната за Б-г работна заплата? От получената сума се дели на работните дни, но тук не знам дали всичките работни за 2 години (504) или само тези дето съм работил в Англия 12 месеца общо за последните 24м. и съм бил осигуряван. Също така не знам тези 6 месеца от 2011г. по минималната работна заплата за Б-г ли ще бъдат сметнати или по 2000лв. като тези 6 месеца от 2012 които са посочени с сума в U1. Испратих U1 до Англия за изчисляване на средномесечния доход за 2011 и се надявам да дойде скоро! Въпроса ми е как точно да изчисля средно дневното възнаграждение от посочените по горе месеци и суми и на базата от него да се вземат 60% на ден, как изобщо става цялата работа с изчисляването? Мерси предварително!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, за да се получава обезщетение за безработица лицето трябва да има осигурителен стаж по трудов договор за поне 9 месеца от последните 15. Обезщетението е в размер 60% от осигурителния доход, обаче тъй като стажа е придобит в друга страна, вероятно ще бъде признат за стаж, но ще се смята, че е бил при минималната работна заплата (310 лева). Това е така, защото когато лицето работи извън страната, реално в НОИ не постъпват никакви пари. По силата на международни споразумения обаче страните са приели стажът да се признава, но при минималните доходи за съответната страна. Трябва да се види какви са споразуменията между България и Великобритания, възможно е и да са уговорени по-различни условия.
   Иначе ако ще гледаме минималната работна заплата в страната за последните 24 месеца, от 1 януари тази година е 310 лева, от 1 май 2012 беше 290 лева, от септември 2011 – 270, преди това беше 240 лева.
   За ориентировъчно, ако приемем, че средния доход е бил кръгло 240 лева месечно, кръгло дневно се падат 20 лева. От тези 20 лева обезщетението е 60% или 12 лева на ден.

 82. Съдържание на блога « Alexander Todorov Network Says:

  […] фондове“ са инвестирали парите на данъкоплатците Безработица – обезщетения, осигуряване Скритата реклама на принудителните задължителни […]

 83. Боби Says:

  Здравейте,
  моят въпрос също е свързан с реда на придобиване на обещетение за безработица: имам 5 години работа в Англия, като през цялото време са ми плащани всякакви осигуровки – здравни, пенсионни и т.н. Какво трябва да направя, за да разбера дали имам право на обезщетение за безработоца в България и на каква база ще бъде начислено то. За какъв период ще го получавам.
  ор.
  Предварително благодаря за бързия отгов

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, обезщетението за безработица е върху средните доходи на лицето за последните 24 месеца. Ако България има някакво споразумение с Англия за взаимно признаване на осигурителния стаж. Дохода, от който ще се изчислява обезщетението ще е среднодневната минималната работна заплата в страната.
   Според кодекса за социално осигуряване: Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта; не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване; не са се пенсионирали
   Следователно сега стъпките са:
   1. да се звънне в НОИ (02 / 926 10 10) и да се пита дали има договор между Англия и България за признаване на стажа
   2. ако има, тогава да се предприемат стъпките от тази статия
   Тук други въпроси и отговори за обезщетението за безработица: http://www.noi.bg/forusers/faq/191-faqbgunemplkso

 84. анелия Says:

  Здравейте,
  бих искала да задам въпрос свързан с придобиването на финансово обещетение при безработица, имам няколко години работа извън старана ( страна членка на Е. съюз), само че проблема ми е че за 15 месеца имам 8 , и се опитвам да намеря вариант в които със задна дата да внеса социалните си осигуровките за период от 1 месец , чрез които аз ще вляза в определената граница.
  Пробвайки и търсейки начини , ми казват че нямам как да внеса осигуровки със задна дата, ок, ако пък като самоосигуряващо се лице пожелая да си ги внеса , дали няма да се получи?
  Или пък ако сега започна работа за да направя необходимите 9 месеца , а мога ли да си ги платя като самоосигуряваща се , без да буда назначавана на работа ?
  И ако покажем стаж от друга държава , която не е членка на Евросъюза, ще бъдат ли зачетени пак тези осигуровки, защото от бюрото по труда ми казаха, че когато не е членка на евросъюза , не мога да взема участие.

  Благодаря Ви предварително и ще се радавам ако ми дадете съвет как да постъпя.
  Благодаря!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, самоосигуряващите се лица не се осигуряват за безработица и нямат право на обезщетение за безработица. Единствения начин да се направи този месец е с някакъв трудов договор (при някой познат с фирма) и след 1 месец да се прекъсне взаимоотношението. Няма да е излишно да се направи една консултация с НОИ дали стажа от страна от ЕС го признават за тези цели.


Оставяне на отзив за Alexander Todorov Network Отказ

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d блогъра харесват това: