Социално осигуряване (и данъци) – Холандия

Социално осигуряване (и данъци) – Холандия

Сравнение на данъците(включително осигуровките) в Холандия и България

Холандия

България

Осигуровка за пенсия

17,9%

17,8%

Осигуровка за наследствена пенсия

1,1%

Няма

Осигуровка за пенсия за инвалидност

5,7%

(за сметка на работодателя)

Няма

Осигуровка за здраве

19,2%

8%

Осигуровка за безработица

~ 8,25%

1%

Осигуровка за майчинство и общо заболяване

Няма

3,5%

Осигуровка за трудова злополука и професионална болест

Няма

0,4% – 1,1%

Общ размер на осигурителната тежест

~ 52,15%

30,7% – 31,4%

Максимален осигурителен доход

32 738€ годишно

2 000 лева месечно

Данък общ доход

2,3% за доход до 18218€

10,8% за доход 18218€ – 32738€

42% за доход 32738€ – 54367€

52% за доход над 54367€

10%

ДДС

19%

20%

Настоящото представлява информационния бюлетин на български на справочника на ЕК за социалното осигуряване в Холандия (с някои уточнения по отношение на данъците от http://www.taxrates.cc/html/netherlands-tax-rates.html. Оригиналния текст може да бъде намерен на следния адрес.

Предоставената информация е изготвена в сътрудничество с националните кореспонденти на Mutual Information System on Social Protection (MISSOC).

Съдържание:

Глава I: Въведение, организация и финансиране

Глава II: Здравни грижи

Глава III: Парични обезщетения за болест

Глава IV: Обезщетения за майчинство и бащинство

Глава V: Обезщетения за инвалидност

Глава VI: Пенсии и обезщетения за старост

Глава VII: Обезщетения за преживели лица

Глава VIII: Обезщетения при трудова злополука и професионална болест

Глава IX: Семейни обезщетения

Глава X: Безработица

Глава XI: Минимални средства

Глава XII: Дългосрочни грижи

Приложение I: Полезни адреси и интернет страници

Приложение II: Специални парични обезщетения в Холандия

Глава I: Въведение, организация и финансиране 

Въведение

Системата за социална сигурност в Холандия включва схеми, които обхващат следното:

–          болест и майчинство;

–          осигуряване за професионална инвалидност; няма отделна схема за осигуряване в Холандия за трудови злополуки и професионални болести;

–          пенсии за старост;

–          обезщетения за преживели лица;

–          безработица;

–          обезщетения за деца.

Кой е осигурен?

Като  правило,  всички заети и самостоятелно заети лица са осигурени. Самостоятелно заетите лица не са осигурени за безработица и не получават обезщетения за болест.

Как да се присъедините към схемата за социална сигурност

Веднага щом започнете работа в Холандия като заето лице, вие сте автоматично обхванати от всички схеми за осигуряване, изброени по-горе.

Има само едно изключение: съгласно Закона за здравното осигуряване, всички лица, които пребивават или не пребивават в Холандия, но които подлежат на удържане на данък върху заплатите по ведомост в Холандия, са длъжни да се осигуряват здравно при осигурител. Осигуряването не се осъществява автоматично, ако дадено лице отговаря на критериите, какъвто е случаят с осигуряването съгласно Закона за извънредните медицински разходи. Това е така, защото лицата трябва да изберат осигурител и да сключат договор за осигуряване. Осигурителите са длъжни, от своя страна, да приемат всеки, който кандидатства за осигуряване.

Ако сте самостоятелно заето лице и вашето предприятие е установено в Холандия или вие работите там, сте автоматично обхванати от повечето от националните схеми за осигуряване. Вие не сте покрити обаче от схемата за осигуряване за безработица.

Допълнителни стъпки

Ако вие сте служител, разберете от вашия работодателя в коя агенция за обезщетения е регистриран той. Вие ще трябва да се обърнете към тази агенция, ако станете неработоспособен или безработен. Ако сте самостоятелно заето лице, вие ще трябва също така да се обърнете към агенция за обезщетения, ако не можете да работите.

Друга организация, която може да бъде важна за вас, е Банката за социална сигурност (Sociale Verzekeringsbank), в която ще трябва да кандидатствате за получаване на семейни помощи или, при достигане на възраст 65 години, за пенсия за старост.

В случай на вашата смърт вашият преживял партньор и/или деца също ще трябва да работят с Банката за социална сигурност.

Накрая, добра идея е да си отбележите адреса на Бюрото по труда (Arbeidsvoorziening). Ако загубите работата си, това е агенцията, с която трябва да се свържете. Тя ще ви помогне да намерите нова работа.

Как се плащат вноските?

Ако сте наети на работа, вашият работодател плаща вноските, които се дължат на различни социалноосигурителни схеми. Вашата част от вноските ще бъде удържана от вашето възнаграждение. Вашият работодател е длъжен да ви възстанови сумата до размера на вноската, пропорционална на дохода, която плащате съгласно Закона за здравното осигуряване. Ако получавате парични обезщетения, институцията, която ги плаща, може в някои случаи да удържа вноски от тях.

Ако сте самостоятелно заето лице, вие ще получите формуляр, в който са посочени вноските, които трябва да плащате. Във формуляра е посочен също размерът на вноската, пропорционален на дохода, който трябва да платите съгласно Закона за здравното осигуряване.

В случай на здравно осигуряване, номиналната вноска се плаща пряко на здравноосигурителното дружество(осигурителя), в което сте регистрирани. Вашият работодател или заинтересованата агенция за обезщетения може да ви предостави допълнителна информация за размера, който трябва да плащате.

Какво следва да направите, ако не сте съгласни с решение на осигурителна институция?

Ако не сте съгласни с решение на осигурителна институция, вие имате право да го обжалвате. Вие правите това чрез подаване на оплакване до заинтересованата институция в рамките на определен период. Тя е задължена тогава да преразгледа своето решение и да реши дали оплакването е оправдано или не. Вие можете – отново в рамките на определен период – да обжалвате решението, засягащо вашето оплакване, пред отдела по административно право на областния съд (Arrondissementsrechtbank), посочен в текста на решението на институцията. Датата, до която може да бъде подадена жалбата, също е посочена в решението.

Вие следва да подадете жалба до областния съд, в която посочвате, че не сте съгласни с решението, взето от осигурителната институция, и искате то да бъде преразгледано. Жалбата следва да бъде придружена от копие на оспорваното решение.

Ако решението на областния съд не ви удовлетворява, обикновено имате възможност да обжалвате пред Централния апелативен съвет (Centrale Raad van Beroep, Vrouwe Justitiaplein 1, Postbus 16002, 3500 DA Utrecht) в срок от шест седмици от датата на съобщаване на решението.

Организация на социалната закрила

Социалната сигурност в Холандия е организирана съвместно от Министерството на социалните грижи и заетостта (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) и Министерството на здравеопазването, социалното подпомагане и спорта (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Министерството на младежта и семейството (Ministerie voor Jeugd en Gezin) е отговорно за семейните обезщетения. Прави се разлика между национално осигуряване, от една страна, което покрива цялотонаселение, и осигуряването на служителите, от друга, което покрива единствено служителите. Националните системи за осигуряване осигуряват:

–          осигуряване за старост,

–          издръжка за преживели лица,

–          медицински грижи,

–          осигуряване за извънредни медицински разходи и

–          семейни обезщетения.

Схемите за осигуряване на служители осигуряват:

–          осигуряване за обезщетение за болест,

–          осигуряване за инвалидност и

–          осигуряване за безработица.

Съществува схема за осигуряване за инвалидност за млади хора с увреждания. Не съществува специално осигуряване за трудови злополуки или професионални заболявания; тези рискове са покрити от другите осигурителни схеми. В допълнение към това, държавата реализира схема за социално подпомагане, която се управлява от общинските органи. Тази схема се характеризира като спасителна мрежа тъй като нейната цел гарантиране на минимален доход на хора, които нямат или вече нямат достатъчни средства за покриване на необходимите разходи за живот.

С изключение на осигуряването за извънредни медицински разходи и разходи за медицински грижи, националните схеми за осигуряване се реализират от Банката за социална сигурност (Sociale Verzekeringsbank).

Институтът за схеми за обезщетения за служители (UWV) е отговорен за администрирането на схемите за осигуряване на служителите. Публичната служба по заетостта се управлява от Трудовата борса на UWV (UWV Werkbedrijf).

Инспекторатът по заетостта и доходите (IWI) е отговорен за наблюдението на UWV и SVB. С цел гарантиране на достатъчно участие на служителите, работодателите и общините, е създаден Съветът по заетостта и доходите (RWI). Съветът по заетостта и доходите консултира Министъра на социалните грижи и заетостта в областта на заетостта и доходите. RWI извършва проучвания и играе роля при осигуряването на знания и обединяването на всички страни, имащи отношение към въпросите на реинтеграцията и заетостта.

Здравното осигуряване (медицинските грижи) се осъществява от частни здравноосигурителни дружества, които се контролират от холандския здравноосигурителен орган (Nederlandse Zorgautoriteit).

Общото осигуряване за извънредни медицински разходи се реализира от частни здравноосигурителни дружества. То също подлежи на контрол от страна на холандския здравноосигурителен орган (Nederlandse Zorgautoriteit).

Виж също: Приложение I: Полезни адреси и интернет страници

Финансиране

Системата за социална сигурност в Холандия се финансира чрез система от вноски (от лица, които пребивават или не пребивават на територията на Холандия: служители, самостоятелно заети лица и работодатели) и данъци.

Понякога съществува допълнително финансиране чрез общи данъци, например по отношение на пенсията за старост.

Вашето право на обезщетения за социална сигурност при преместване в рамките на Европа

Системите за социална сигурност в европейските държави са различни, поради което са създадени разпоредби на ЕС за тяхното координиране. Общи правила, гарантиращи достъп до социални обезщетения, са важни за избягване на поставянето на европейски работници в неблагоприятно положение при упражняване на тяхното право на свободно движение. Тези правила са основани на четири принципа:

–          Когато се движите в рамките на Европа, вие винаги сте осигурени по законодателството на една единствена държава-членка: по правило, ако сте в активна заетост, това ще е държавата, където работите, а ако не сте в активна заетост – държавата, където пребивавате.

–          Принципът на равното третиране гарантира, че вие имате същите права и задължения като гражданите на държавата, в която сте осигурени.

–          При необходимост периоди на осигуряване в други държави на ЕС могат да се вземат предвид при отпускане на обезщетение.

–          Парични обезщетения могат да се „пренасят“, ако живеете в държава, различна от държавата на осигуряване.

Можете да разчитате на разпоредбите на ЕС за координация на социалната сигурност в 27-те държави-членки на ЕС, Норвегия, Исландия, Лихтенщайн (ЕИП) и Швейцария (общо 31 държави).

В края на всяка глава е предоставена обща информация за разпоредбите на ЕС. Допълнителна информация относно координацията на социалноосигурителните права при преместване или пътуване в ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария може да бъде намерена на адрес: http://ec.europa.eu/social-security-coordination.

Глава II: Здравни грижи

Кога имате право на здравни грижи?

Медицинските грижи са покрити от две различни осигурителни схеми, които взаимно се допълват: здравно осигуряване и извънредни медицински разходи. Последното се базира на Закона за осигуряване за извънредни медицински разходи (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten – AWBZ).

Лицата, които задължително се осигуряват съгласно Закона за осигуряване за извънредни медицински разходи, са тези, които законно пребивават в Холандия или живеят в друга страна, но работят в Холандия и на които се удържа данък върху заплатите по ведомост в Холандия. Те са длъжни да се осигуряват здравно.

Правителството е направило две изключения от общото правило:

–          Членовете на въоръжените сили в активна заетост са осигурени съгласно Закона за осигуряване за извънредни медицински разходи, но не са длъжни да се осигуряват съгласно Закона за здравното осигуряване. Те получават грижи от военните медицински служби.

–          Друго изключение от задължението за осигуряване е направено за хората с възражения по съвест. Онези, които възразяват срещу осигуряването по принцип, не плащат премии съгласно Закона за осигуряване за извънредни медицински разходи, нито са длъжни да се осигуряват съгласно Закона за здравното осигуряване. Те обаче плащат свързаните с дохода вноски под формата на заместващ данък.

Когато сте здравно осигурен, вие имате право на медицински обезщетения. Има два основни варианта на здравноосигурителни политики: политики, базирани на обезщетения в натура, и политики, базирани на възстановяване на медицинските разходи. Вашият осигурител ще ви предостави удостоверение за регистрация, за да можете да докажете, че сте осигурено лице, когато изисквате медицински грижи. Членството при осигурител гарантира, че вие автоматично получавате осигурително покритие съгласно AWBZ.

Какво е покритието?

Вашият осигурител може подробно да ви разясни всички обезщетения, на които имате право съгласно Закона за здравното осигуряване и AWBZ. Лицата, осигурени съгласно Закона за здравното осигуряване, имат право, освен останалите неща, на:

Медицински грижи

Медицинските грижи обхващат услугите, предоставяни от общопрактикуващите лекари, специалистите, психолозите и гинеколозите. Това не означава, че тези услуги трябва да се предоставят от тези лица. Ако въпросните обезщетения не се отнасят до запазени услуги, които трябва да бъдат записани и чието предназначение е защитено съгласно Закона за здравните професии, те могат да бъдат предоставяни също от други лица. Тези услуги включват лабораторни изследвания и сестрински грижи.

Те обхващат също генетични изследвания, неклинична хемодиализа, услуги за пациенти с периодични хронични дихателни проблеми и предотвратяване на тромбози. Обхванатите медицински изделия включват оборудване, необходимо за неклинична хемодиализа и за изкуствено дишане на пациенти, страдащи от периодични хронични дихателни проблеми. Определени видове медицински грижи, които трябва да се предоставят от лекар специалист, могат да бъдат изключени от възстановяемите обезщетения. Следва да се отбележи, че частта от разходите, която осигуреното лице плаща, е ограничена от праг съгласно приложимите разпоредби.

Разходите за опазване на психичното здраве (включително за обща психологическа помощ) са възстановяеми съгласно Закона за здравното осигуряване.

Фармацевтични продукти

Фармацевтичните продукти обхващат не само лекарствата, но също и определени хранителни продукти, предназначени за медицинска употреба. По принцип, разрешените лекарства са категоризирани в групи от терапевтично еквивалентни субстанции. Прагът за възстановяване на разходи за група лекарства се определя на базата на средната цена на лекарствата в конкретната група. Ако определено лице избере лекарство, чиято цена надвишава този лимит, той или тя трябва да доплати разликата. Няма праг за възстановяване на разходи за разрешени лекарства, които нямат еквивалентна терапевтична субстанция. Този режим е известен като „система за възстановяване на разходи за лекарства” Geneesmiddelenvergoedingensysteem или GVS).

Осигурителите могат да ограничат възстановяването на разходи до лекарства, съдържащи определени активни субстанции. Следва да се подчертае, че именно самите осигурители са тези, които (при определени условия) определят разходите за кои лекарства се възстановяват.

Транспорт

След получаване на разрешение, болните лица могат да се транспортират с линейка, такси или частен автомобил, при условие че това е наложително по медицински причини. Лекарят, който извършва лечението, издава удостоверение за тази цел. Това право обхваща също разходите за обществен транспорт в най-икономична класа, ако пътуването е до или от институция, предоставяща здравни грижи. В определени случаи осигурителят може да разреши използване на специални транспортни средства като хеликоптер, например.

Независимо дали се използва обществен транспорт, такси или частен автомобил, осигурените лица плащат първо сами определена сума през дванадесетмесечен период. Разходите за транспорт с частен автомобил се възстановяват на базата на фиксирана сума за километър.

Разрешение за транспортиране на лежащо болни лица или болни лица под медицинско наблюдение се дава само при четири случая: пациенти на бъбречна диализа, пациенти на химиотерапия или радиотерапия, пациенти със зрителни увреждания, които не могат да пътуват без придружител, и лица в инвалидни колички.

Разстоянието е ограничено до 200 км (изходящо пътуване). Пациенти, които след като са получили предварително разрешение от осигурителя за това, получават грижи по здравноосигурителна схема в институция или служба, която е отдалечена (в Холандия или в чужбина), имат право на възстановяване на разходите за транспорт при по-голямото разстояние.

Съществува клауза за извънредни ситуации, съгласно която осигурени лица, които не попадат в гореспоменатите категории, могат, независимо от това, да получат право на възстановяване на разходи в определени случаи. Такъв може да бъде случаят, при който осигурено лице трябва да пътува за получаване на лечение за хронично заболяване.

Зъболекарски услуги

За деца и лица до 18-годишна възраст, зъболекарските услуги включват профилактични дейности, флуоридни добавки до два пъти на година от шестгодишна възраст, пломбиране, периодонтални грижи и хирургическо лечение.

За пълнолетни лица има покритие за зъбни протези и специализирано хирургическо лечение.

Протези, очила, слухови апарати

Тези здравни разходи зависят от предварителното одобрение на осигурителя. Не се споделят разходи освен при определени условия за ортопедични обувки и слухови апарати.

Болнично лечение

Разходите за грижи в болници, различни от психиатричните болници или психиатричните отделения на общите или учебните болници, се поемат от изпълнителния орган на AWBZ, ако тези грижи са предоставят в продължение на повече от една година.

Как се осъществява достъпът до здравни грижи?

Вашият осигурител ще ви предостави удостоверение за регистрация, за да можете да докажете, че сте осигурено лице, когато изисквате медицински грижи.

Вие сте свободни да се обърнете към всеки лекар, който е квалифициран да практикува. Достъпът до специалистите обаче се осъществява единствено чрез общопрактикуващ лекар. По отношение на болничното лечение, вие сте свободни да избирате между болници или институции, одобрени от Министерството на здравеопазването.

Плащанията ще се извършват от частното здравноосигурително дружество. При повечето видове грижи съгласно закона, от осигурените лица над 18 години се изисква да направят лични вноски за покриване на разходите. За хронично болни пациенти обаче съществува компенсация.

За да получават фармацевтични продукти, осигурените лица трябва да се регистрират при фармацевт по свой избор.

Вашето право на обезщетения за здравни грижи при преместване в рамките на Европа

Ако се отседнали или пребивавате в друга държава от Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, вие и вашето семейство можете да се възползвате от услугите на общественото здравеопазване, предоставяни там. Това не означава непременно, че лечението ще бъде безплатно; това зависи от националните правила.

Ако планирате временен престой (екскурзия, бизнес пътуване и т.н.) в друга държава от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, кандидатствайте за Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) преди заминаване. Допълнителна информация за ЕЗОК и начина на кандидатстване за такава карта е налична на адрес: http://ehic.europa.eu.

Ако планирате постоянно преместване в друга държава от ЕС, можете да намерите допълнителна информация за вашите права във връзка със здравеопазването на адрес http://ec.europa.eu/social-security-coordination.

Глава III: Парични обезщетения за болест

Кога имате право на парични обезщетения за болест?

Право на обезщетения за болест по време на осигурително покритие

Съгласно Гражданския кодекс работодателите са длъжни да продължават да изплащат на болен служител най-малко 70 процента от неговото или нейното възнаграждение по време на първите две години от заболяването. По този начин здравноосигурителното законодателство създава спасителна мрежа на хора, които нямат работодател (вече) и които се оказват в различни ситуации.

Имате право на обезщетение за болест, ако вашето трудово отношение приключи на първия ден от болестта или по време на периода, през който трябва да продължи плащането на вашето възнаграждение или заплата. Тогава обезщетението за болест се плаща от датата на прекратяване на заетостта, след като са изминали най-малко два дни на изчакване. Тази категория включва определени работници в състояние на готовност и служители със срочни трудови договори. Други имат право на обезщетение за болест от първия ден на болестта.

Правото на обезщетение за болест се прекратява във всеки случай на първия ден от месеца, в който навършите възраст 65 години.

Право на обезщетение за болест след края на осигурителния период

В случай на заболяване, докладвано в срок от един месец след края на осигурителния период, е възможно все още да имате право на обезщетение за болест при определени условия.

Какво е покритието?

Служителят ще получава 70 процента от своето възнаграждение или заплата през първите две години от заболяването. По този начин работодателят ще продължи да плаща на служител до 104-та седмица от заболяването, но никога след изтичане на срока на трудовия договор.

Максималното дневно възнаграждение, което се взема предвид, е € 186.65. С одобрение на министъра този процент може да бъде увеличен от браншовите съвети. Също така, ако 70 процента от дневното възнаграждение са по-малко от социалния минимум, може да се изиска добавка съгласно Закона за допълнителните помощи (Toeslagenwet, TW) (в зависимост от размера на доходите).

Как се осъществява достъпът до парични обезщетения за болест?

Заето лице, което има право на обезщетение за болест, трябва, при първа възможност (до втория ден на болестта най-късно), да докладва или да бъде докладвано като болно на своя работодател, тъй като той или тя трябва да спре да работи или не може да идва на работа поради болест. Работодателят ще информира служителя за правилата за докладване на болест.

Заетото лице трябва да позволи извършването на проверки. По принцип, той или тя трябва да бъде в дома си в определени часове, посочени в правилата, които управляват такива проверки.

Заето лице, което заявява обезщетение за болест и чиято неработоспособност е проверена по този начин от агенция за обезщетения, трябва да спазва правилата на Органа за изпълнение на схеми за осигуряване на работниците или служителите (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, UWV).

Вашето право на парични обезщетения за болест при преместване в рамките на Европа

Като общо правило, паричните обезщетения за болест (т.е. обезщетенията, предназначени по принцип да заменят доходи, които са преустановени поради болест) винаги се изплащат според законодателството на държавата, в която сте осигурени, независимо от това къде пребивавате или сте отседнали.

При преместване в друга държава от Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, когато трябва да бъдат изпълнени определени условия за получаване на право на обезщетения за болест, компетентната институция (т.е. институцията в държавата, в която сте осигурени) трябва да вземе предвид осигурителните периоди, периодите на пребиваване или на стаж, които сте завършили съгласно законодателството на някоя от гореспоменатите държави. По този начин се гарантира, че лицата няма да загубят своето осигурително покритие за болест, когато сменят работодателя и се преместват в друга държава.

Допълнителна информация за координацията на социалноосигурителните права при преместване или пътуване може да бъде намерена на адрес http://ec.europa.eu/social-security-coordination.

Глава IV: Обезщетения за майчинство и бащинство

Обезщетения за майчинство и бащинство

Виж „Кога имате право на здравни грижи?“

Лицата, осигурени съгласно Закона за здравното осигуряване, имат право, освен останалите неща, на: Лицата, осигурени съгласно AWBZ, имат право, освен останалите неща, на грижи за майката и детето.

Ако сте наети на работа в Холандия и сте осигурени съгласно правата си, вие имате право на парични обезщетения за майчинство (Zwangerschapsuitkering) по време на бременност.

Какво е покритието?

Лицата, осигурени съгласно Закона за здравното осигуряване, имат право на грижи за майката и детето най-много до десет дни след раждането.

Лицата, осигурени съгласно AWBZ, имат право на подкрепа, съвети и други форми на грижи по време на бременност, както и на редовни, систематични проверки на здравното състояние на детето през първите години от живота му. По принцип, AWBZ покрива разходите за лечение, сестрински и спомагателни грижи в случай на продължително заболяване или тежко увреждане.

Отпуск по майчинство се предоставя за период от 16 седмици. Преди раждане има задължителен отпуск между шест и четири седмици; след раждане остава отпуск от десет до дванадесет седмици.

В случай на преждевременно раждане, броят на дните до термина ще се добави към отпуска след раждането. При преносване, броят на дните на „закъснение” се добавя към общия срок на отпуска. В този случай отпускът ще бъде по-дълъг от 16 седмици.

По време на бременност вие получавате обезщетение за майчинство, равно на вашето пълно дневно възнаграждение. По време на вашия 16-седмичен отпуск по майчинство вие имате право на обезщетение, равно на 100 процента от вашето възнаграждение, от институцията, в която вашият работодател членува. Максималното дневно възнаграждение, което се взема предвид, е € 186.65.

Ако, след получаване на това обезщетение, вие все още сте неработоспособни в резултат на вашата бременност или раждане, изплащането на същото обезщетение (100  процента от вашето дневно възнаграждение) ще продължи за срок до 52 седмици. Освен това, ако се разболеете в резултат на вашата бременност преди да започне отпускът по майчинство, вие ще получавате обезщетение за болест, равностойно, отново, на 100 процента от вашето дневно възнаграждение.

Вие имате право също на безплатни гинекологични услуги и на възстановяване на разходите за грижи след раждането от здравноосигурителния фонд, ако сте покрити от холандската здравноосигурителна схема (Ziekenfondsverzekering).

Гинекологичните грижи обикновено се предоставят от акушерка, но могат да се предоставят също от общопрактикуващ лекар или от специалист, ако е необходимо в клиника или в болница, когато няма на разположение акушерка или когато е медицински обосновано.

Как се осъществява достъпът до обезщетения за майчинство и бащинство?

За да получавате обезщетения за майчинство, вие трябва да представите предварително на заинтересованата институция удостоверение, потвърждаващо вашата бременност (Zwangerschapsverklaring).

За повече информация относно безплатните гинекологични услуги и възстановяването на разходи за грижи след раждане, моля обърнете се към вашия здравноосигурителен фонд.

Ако желаете да използвате услугите на център за майчински грижи (Kraamcentrum), трябва да се свържете с асоциацията за домашен патронаж (Kruisvereniging) не по-късно от пет месеца преди очакваната дата на раждането.

Вашето право на обезщетения за майчинство и бащинство при преместване в рамките на Европа

Разпоредбите за координация обхващат обезщетения за майчинство и съответните им обезщетения за гледане на малко дете от бащата. Когато трябва да бъдат изпълнени определени условия за получаване на право на обезщетения, компетентната институция (т.е. институцията в държавата, в която сте осигурени) трябва да вземе предвид осигурителните периоди, периодите на пребиваване или на заетост, които сте завършили съгласно законодателството на друга държава от Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария.

Като общо правило, паричните обезщетения (т.е. обезщетенията, предназначени да заменят преустановени доходи) винаги се изплащат според законодателството на държавата, в която сте осигурени, независимо от това къде пребивавате или сте отседнали.

Обезщетенията в натура (т.е. медицински грижи, лекарства и болнично лечение) се предоставят съгласно законодателството на вашата държава по пребиваване, все едно сте осигурени там.

Допълнителна информация за координацията на социалноосигурителните права при преместване или пътуване може да бъде намерена на адрес http://ec.europa.eu/social-security-coordination.

Глава V: Обезщетения за инвалидност

Кога имате право на обезщетения за инвалидност?

Служители

Законът за работа и възнаграждение съобразно трудовата дееспособност (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, WIA) обхваща всички служители, които са изцяло или частично неработоспособни.

Вие сте считани за изцяло или частично неработоспособни, когато, в резултат на заболяване или влошаване на здравето, не можете да получавате доход, който здравите работници с подобно обучение и равностойни умения обикновено получават на мястото, където вие работите или сте работили, или в близост до него.

Не се прави разграничение въз основа на причината за неработоспособността (инвалидност или трудова злополука). Вашата неработоспособност трябва да бъде най-малко 35 процента, за да получавате обезщетения.

При лицата с частични увреждания акцент се поставя не върху защитата на доходите, а върху възможностите за рехабилитация. Схемата за връщане на работа на лица с частични увреждания (Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgehandicapten, WGA) насърчава както служителя, така и работодателя, да полагат усилия за рехабилитиране на служителя. Схемата за осигуряване на доход за лица с пълно професионално увреждане (Regeling inkomensvoorziening volledig en duurzaam arbeidsongeschikten, IVA) предвижда доход в случай на пълно и трайно професионално увреждане без перспектива или със съвсем малка възможност за възстановяване.

Самостоятелно заети лица

Самостоятелно заети лица, които са станали неработоспособни, не са обхванати от тези разпоредби и трябва самостоятелно да се осигуряват срещу риск от професионално увреждане.

Какво е покритието?

Законът за работа и възнаграждение съобразно трудовата дееспособност (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, WIA) се състои от две части:

Схема за връщане на работа на лица с частични увреждания

Схемата за връщане на работа на лица с частични увреждания (Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgehandicapten, WGA) предвижда обезщетение, свързано с възнаграждението, което се изплаща за период от три до 38 месеца. Размерът на обезщетението зависи от степента на инвалидност, последното възнаграждение на служителя и възнаграждението, която е получавал като лице с частични увреждания. Ако не работите, през първите два месеца получавате 75 процента от последното възнаграждение, а след това – 70 процента от него. Ако сте лице с частични увреждания и работите, вие получавате 75 процента от разликата между последното възнаграждение и дохода, получаван от трудова дейност над вашето възнаграждение през първите два месеца.

Допълващо възнаграждението обезщетение / следващо обезщетение би могло да се изплаща до навършване на 65 години. Ако получавате доход, равностоен на поне 50 процента от оставащата ви работоспособност, вашето възнаграждение ще бъде допълнено със 70 процента от разликата между последното възнаграждение и дохода, равностоен на оставащата ви работоспособност. Ако не работите след изтичането на срока на обезщетението, свързано с възнаграждението, или получавате доход, равностоен на по-малко от 50 процента от оставащата ви работоспособност, вие ще получавате обезщетение, което се базира на процент от законово определеното минимално възнаграждение.

Схема за осигуряване на доход за лица с пълно професионално увреждане

Съгласно Схемата за осигуряване на доход за лица с пълно професионално увреждане (Regeling inkomensvoorziening volledig en duurzaam arbeidsongeschikten, IVA) вие получавате 75 процента от вашето последно възнаграждение.

Как се осъществява достъпът до обезщетения за инвалидност?

Вашата агенция за обезщетения трябва да реши дали и в каква степен сте неработоспособни. За тази цел след максимум 20 месеца от началото на вашата неработоспособност, те ще ви информират как да кандидатствате за обезщетение. Трябва да подадете своето искане най-късно след 21 месеца.

Вашето право на обезщетения за инвалидност при преместване в рамките на Европа

Компетентната институция на държавата, в която заявявате пенсия за инвалидност, ще вземе предвид осигурителните периоди или периодите на пребиваване, завършени съгласно законодателството на всяка друга държава от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, ако това е необходимо за изчисляването на обезщетенията за инвалидност.

Обезщетения за инвалидност се изплащат независимо от това къде пребивавате или къде сте отседнали в Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария.

Необходимите административни проверки и медицински прегледи обикновено се извършват от компетентната институция в държавата, в която пребивавате. При някои обстоятелства за такива прегледи е възможно да бъдете задължени да се върнете в държавата, която изплаща вашата пенсия, ако вашето здравословно състояние позволява това.

Всяка държава прилага своите национални критерии при определяне на степента на инвалидност. Поради това е възможно някои държави да считат дадено лице за такова със степен на инвалидност 70%, докато други въобще да не считат същото лице за инвалид съгласно своето законодателство. Това произтича от факта, че националните системи за социална сигурност не са хармонизирани, а единствено координирани от разпоредбите на ЕС.

Допълнителна информация за координацията на социалноосигурителните права при преместване или пътуване може да бъде намерена на адрес http://ec.europa.eu/social-security-coordination.

Глава VI: Пенсии и обезщетения за старост

Кога имате право на обезщетения за старост?

Хората, които живеят или работят в Холандия, са осигурени съгласно Общия закон за пенсиите за старост (Algemene Ouderdomswet, AOW). Като правило, всички мъже и жени имат право на пенсия за старост, когато навършат възраст 65 години.

При определени условия може да се прави доброволно осигуряване съгласно AOW, когато сте в чужбина.

Схеми за допълнително пенсионно осигуряване

Ако работите в Холандия, вие можете да бъде обхванати също от схема за допълнително пенсионно осигуряване. В много сектори съществува задължителна професионална пенсионна схема. Такива схеми съществуват, по-специално за металургичната индустрия, сектора на строителството, бояджийските работи, селското стопанство, печатната индустрия, кетъринга, автомобилния транспорт, търговския флот, морския риболов, текстилната индустрия и сектора на здравеопазването. Като цяло има приблизително 60 задължителни професионални пенсионни схеми. Възможно е също вашият работодател да има схема за допълнително пенсионно осигуряване, което обхваща единствено дружеството, или да е сключил споразумение с животозастрахователно дружество.

Какво е покритието?

Размерът на всяка индивидуална пенсия е фиксиран, но се коригира в зависимост от увеличенията на възнагражденията два пъти на година. Пенсията се изплаща всеки месец. През май се изплаща годишна помощ за почивка. Фиксираната пенсия се намалява с определен размер за всяка година, през която не сте осигурени. Това означава, че вие получавате два процента от размера на пълната пенсия за всяка пълна година, през която сте живели или работили в Холандия.

Как се осъществява достъпът до обезщетения за старост?

Пенсии за старост

Няколко месеца преди навършване на възраст 65 години, вие ще получите, ако тогава живеете в Холандия, специален формуляр за искане на пенсия за старост, който следва да изпратите до Банката за социална сигурност (Sociale Verzekeringsbank).

Холандската пенсия за старост започва от първия ден на месеца, в който навършите възраст 65 години. Ако подадете своето искане повече от една година след тази дата, това може да бъде във ваш финансов ущърб.

В случай на доброволна пенсия Банката за социална сигурност (виж Приложение I) може да ви предостави цялата необходима информация. Ако кандидатствате за доброволно осигуряване, вашето заявление трябва да бъде подадено навреме, т.е. в срок от една година от заминаването ви да живеете в чужбина или в срок от една година от установяването ви в Холандия или започването ви на работа там.

При все това, ако вашият съпруг/съпруга или партньор/партньорка живее във вашата страна на произход, той или тя не е осигурен(а).

Схеми за допълнително пенсионно осигуряване

Информация относно правата може да бъде получена от вашия работодател. Тези допълнителни схеми се контролират от Nederlandsche Bank.

Всички искания за плащания от схеми за допълнително пенсионно осигуряване трябва да се подадат до въпросния фонд за професионално пенсионно осигуряване или в животозастрахователното дружество, управляващо схемата.

Всички спорове, произтичащи от прилагането на схема за допълнително пенсионно осигуряване, следва да бъдат отнесени до граждански съд.

Вашето право на обезщетения за старост при преместване в рамките на Европа

Разпоредбите на ЕС за пенсии за старост засягат изключително държавни пенсионни схеми, а не фирмени, професионални или частни такива. Те гарантират, че:

–          Във всяка държава на ЕС (включително Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария), в която сте били осигурени, вашето осигурително досие се запазва, докато достигнете пенсионната възраст в тази държава.

–          Всяка държава на ЕС (включително Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария), в която сте били осигурени, ще трябва да ви изплаща пенсия за старост, когато достигнете пенсионната възраст. Размерът, който ще получите от всяка от държавите-членки, ще зависи от продължителността на вашето осигурително покритие във всяка държава.

–          Вашата пенсия ще се изплаща там, където пребивавате в ЕС (включително Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария).

Трябва да подадете своето искане в институцията за пенсионно осигуряване на държавата от ЕС (или Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария), в която живеете, освен ако никога не сте работили там. Ако случаят е такъв, следва да кандидатствате в държавата, където последно сте работили.

Допълнителна информация за координацията на социалноосигурителните права при преместване или пътуване може да бъде намерена на адрес http://ec.europa.eu/social-security-coordination.

Глава VII: Обезщетения за преживели лица

Кога имате право на обезщетения за преживяло лице?

Докато живеете или работите в Холандия, вие сте обхванати от холандската схема за осигуряване на преживели лица. Ако вече не живеете или работите в Холандия, вие можете да се осигурявате за това на доброволни начала.

Това осигуряване, което е регулирано от Общия закон за преживелите наследници (Algemene Nabestaanden Wet, ANW), предвижда различни обезщетения като например пенсия за преживяло лице, пенсия за полусирак и пенсия за сирак, както и помощ за подпомагане.

Преживелият партньор на починало осигурено лице има право на пенсия за преживяло лице, ако той или тя, към момента на смъртта, има несключило брак дете под 18-годишна възраст или очаква дете, е неработоспособен (не може да получава 45 процента от нормалното възнаграждение в подходяща заетост) или е роден преди 1 януари 1950 г. За деца на възраст под 18 години на преживял партньор се считат всички негови или нейни собствени деца или осиновени деца, т.е. децата на друго лице, за които той или тя се грижи и отглежда като собствени. Изплащането на пенсия за преживяло лице спира, когато преживелият партньор вече няма несключило брак дете или вече не е неработоспособен.

При всички случаи правото на пенсия се прекратява на първия ден от месеца, когато преживелият партньор навърши 65 години. Обикновено тогава той или тя получава право на пенсия за старост. Правото на пенсия за преживяло лице също се прекратява в случай на сключване на нов брак, на регистриране на партньорство или съжителство.

Родител или лице, което полага грижи за несключил брак полусирак на възраст под 18 години в собствения си дом, има право да получава пенсия за полусирак. Полусирак е дете, което е изгубило един от своите родители.

Изплащането на пенсия за полусирак спира, когато най-малкото дете навърши 18 години или се присъедини към друго домакинство или ако родителят или лицето, което полага грижи, започне да получава пенсия за самотен родител на базата на пенсия за старост. Изплащането се прекратява също, ако детето бъде осиновено от (новия/новата) съпруг/съпруга на преживелия родител.

Обикновено пенсия за сирак се изплаща единствено когато двамата родители са починали. Сираците на възраст между 16 и 21 години, които се обучават редовно или които се грижат за домакинство, в което има поне един друг сирак, в продължение на повече от 19 часа на седмица, имат същите права както сираците с увреждания на възраст 16 или 17 години. Тези обезщетения са пряко свързани с минималната надница и варират в завиисимост от възрастта на сирака. Съществуват три възрастови групи: деца на възраст под 10 години, деца на възраст между 10 и 16 години и деца на възраст между 16 и 21 години.

Какво е покритието?

Пенсията за преживявало лице не може да превишава 70 процента от минималното възнаграждение и зависи от дохода на преживялото лице.

Пенсията за полусирак е равна на 20 процента от минималното възнаграждение и не зависи от дохода. Следователно преживял партньор с дете на възраст под 18 години може да получава обезщетения в размер до 90 процента от минималното възнаграждение.

Пенсията за сирак е пряко свързана с минималното възнаграждение и варира в зависимост от възрастта на сирака. Съществуват три възрастови групи: деца на възраст под 10 години, деца на възраст между 10 и 16 години и деца на възраст между 16 и 21 години. Пенсията за сирак не зависи от други източници на доходи.

Размерът на обезщетението се коригира два пъти на година в зависимост от увеличенията на минималното възнаграждение. Плащанията се извършват веднъж на месец. През месец май всяка година се изплаща помощ за почивка.

В случай на смърт след изтичане на осигурителния период, размерът на пенсията зависи от международните споразумения и осигурителните периоди, които починалото лице е натрупало в Холандия.

Помощ при смърт

Ако почине работник, неговите или нейните преживели лица получават парично обезщетение, считано от деня на смъртта. След този ден спира плащането на възнаграждението. Това обезщетение е еквивалентно на 100 процента от месечното възнаграждение към момента на смъртта. Ако починалото лице е получавало социално обезщетение (WW-, Ziektewet-, WAO-, WIA, WAZ или Wajong uitkering), ще бъде изплатена също помощ при смърт. Това обезщетение също е еквивалентно на едномесечно обезщетение.

Как се осъществява достъпът до обезщетения за сираци?

Ако искате да се осигурявате доброволно, трябва да кандидатствате за това в срок от една година след напускане на Холандия. Допълнителна информация може да бъде получена от Банката за социално осигуряване (Sociale Verzekeringsbank, виж Приложение I).

Ако осигурено лице почине, преживелите лица, които пребивават в Холандия, трябва да подадат, при първа възможност, заявление за пенсия за преживял партньор и/или пенсия за (полу)сирак до Банката за социална сигурност. Ако бъде подадено заявление по-късно от една година след смъртта на осигуреното лице, това може да доведе до финансов ущърб.

Получаването на пенсия за преживяло лице не изключва придобиването на право на семейни помощи. Допълнителна информация може да бъде получена от Банката за социална сигурност.

В случай на смърт след изтичане на осигурителния период, преживелите лица трябва да подадат заявлението си до пенсионноосигурителната институция в страната, където пребивават, която ще го препрати до Банката за социална сигурност. Ако бъде подадено искане по-късно от една година след смъртта на осигуреното лице, съществува риск пенсията да бъде намалена. Банката за социална сигурност ще провери дали са изпълнени условията за получаване на пенсия и едновременно с това ще установи дали имате право на семейни помощи.

Вашето право на обезщетения за преживели лица при преместване в рамките на Европа

Като цяло, правилата, които се прилагат за пенсии за преживели съпруги/съпрузи или сираци и помощи при смърт, са същите като тези, прилагащи се за пенсии за инвалидност и старост (вж. Глави V и VI). А именно, пенсии за преживели лица и помощи при смърт следва да се изплащат без никакво намаление, промяна или преустановяване независимо от това къде в Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария пребивава преживелият съпруг или съпруга.

Допълнителна информация за координацията на социалноосигурителните права при преместване или пътуване може да бъде намерена на адрес http://ec.europa.eu/social-security-coordination.

Глава VIII: Обезщетения при трудова злополука и професионална болест

Кога имате право на обезщетения за трудова злополука и професионална болест?

В Холандия няма отделна осигурителна схема за трудова зпополука и професионална болест. Ако сте неработоспособни в резултат на трудова злополука или професионална болест, се прилагат правилата за осигуряване за болест (Глава III: Парични обезщетения за болест). След това можете да имате право на парично обезщетение за инвалидност (Глава V: Обезщетения за

инвалидност). Вие имате право също на обезщетения в натура съгласно вашия осигурителен план за болест (Глава II: Здравни грижи).

Какво е покритието?

Виж Глава III: Парични обезщетения за болест и Глава V: Обезщетения за инвалидност.

Как се осъществява достъпът до обезщетенията за трудова злополука и професионална болест?

Виж Глава III: Парични обезщетения за болест и Глава V: Обезщетения за инвалидност.

Вашето право на обезщетения за трудова злополука и професионална болест при преместване в рамките на Европа

Разпоредбите на ЕС за обезщетения във връзка с трудова злополука или професионална болест са много подобни на разпоредбите за обезщетения за болест (вж. Раздели II и III). В рамките на Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, ако пребивавате или сте отседнали в държава, различна от тази, в която сте осигурени за трудови злополуки, вие обикновено имате право да получавате здравни грижи там във връзка с трудова злополука или професионална болест. Паричните обезщетения обикновено се изплащат от институцията, която ви осигурява, дори ако пребивавате или сте отседнали в друга държава.

Когато трябва да бъдат изпълнени определени условия за получаване на право на обезщетения във връзка с трудова злополука или професионална болест, институцията, в която сте осигурени, трябва да вземе предвид осигурителните периоди, периодите на пребиваване или на заетост, които сте завършили съгласно законодателството на други държави от Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария. По този начин се гарантира, че гражданите няма да загубят своето осигурително покритие, когато сменят работодателя и се преместят в друга държава.

Допълнителна информация за координацията на социалноосигурителните права при преместване или пътуване може да бъде намерена на адрес http://ec.europa.eu/social-security-coordination.

Глава IX: Семейни обезщетения

Кога имате право на семейни обезщетения?

Ако живеете или работите в Холандия, вие обикновено имате право на обезщетения за деца от първото дете. Правото обхваща вашите собствени деца, доведени/заварени деца и осиновени деца, при условие че са на възраст под 16 години и са на ваша издръжка съгласно определеното в холандското законодателство. В случай на деца на възраст между 16 и 18 години, трябва да бъдат изпълнени допълнителни условия: съответното дте трябва да учи, да е с увреждания или безработно. Условията относно издръжката се прилагат за деца, които не живеят със своите родители, т.е. размерът на семейните обезщетения може да варира в зависимост от нивото на издръжката, осигурено от родителите. Доходът на детето не може да надвишава определени прагове за деца, които не живеят със своите родители и деца на възраст 16 и 17 години, които живеят в дома.

За да има право на обезщетения за деца, подалото молба лице трябва да бъде осигурено на първия ден от тримесечието, в което се подава молбата. Също така, до тази дата трябва да бъдат изпълнени квалифициращите условия за обезщетения за дете.

Освен споменатите по-горе обезщетения за деца, съществува закон за помощите, свързани с деца. Размерът на тези помощи зависи от дохода на родителите, броя и възрастта на децата.

Какво е покритието?

Размерът на изплащаните обезщетения за деца зависи от размера на семейството и възрастта на децата на първия ден от всяко тримесечие (референтната дата).

Как се осъществява достъпът до семейни обезщетения?

За да получавате обезщетения за деца, вие трябва да подадете надлежно попълнен и подписан формуляр на молба до клона (Districtskantoor) на Банката за социална сигурност, отговорен за областта, където живеете. Формуляри на молби могат да бъдат получени от Банката за социална сигурност (www.svb.nl). След първоначалното кандидатстване, на местния клон на Банката за социална сигурност следва да бъдат съобщени единствено тези промени, които могат да засегнат правото на обезщетения за деца. Обезщетения за деца се изплащат в края на всяко тримесечие. Когато децата са членове на домакинство на двойка в брак, молбата може да бъде подадена от всеки от съпрузите. Когато родителите са разведени или разделени, молбата трябва да бъде подадена от родителя, при когото живее детето.

Вашето право на семейни обезщетения при преместване в рамките на Европа

Характеристиките и размерите на семейните обезщетения се различават значително между отделните държави. Поради това за вас е важно да знаете коя държава е отговорна за предоставянето на тези обезщетения и какви са условията за получаването им. Можете да намерите общите принципи за определяне на компетентното законодателство на адрес: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=849&langId=en.

Държавата, която е отговорна за изплащане на семейни обезщетения, трябва да вземе предвид осигурителните периоди, завършени съгласно законодателството на всяка друга държава от Европейския съюз, включително Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, ако това е необходимо за удовлетворяване на условията за предоставяне на право на обезщетение.

Ако дадено семейство има право на обезщетения съгласно законодателството на повече от една държава, то по принцип ще получи най-високия размер на обезщетенията, предвиден съгласно законодателството на една от тези държави. С други думи, семейството се разглежда все едно всички засегнати лица пребивават или са осигурени в държавата с най-благоприятното законодателство.

Семейни обезщетения не могат да се изплащат два пъти за един и същ период и за един и същ член на семейството. Има правила за предимство, които уреждат преустановяването на обезщетения от една държава до размера на тези, изплащани от държавата, която е основно компетентна за плащането.

Допълнителна информация за координацията на социалноосигурителните права при преместване или пътуване може да бъде намерена на адрес: http://ec.europa.eu/social-security-coordination.

Глава X: Безработица

Кога имате право на обезщетения за безработица?

Ако станете безработен в Холандия, вие имате право на обезщетение за безработица съгласно Закона за помощи при безработица (Werkloosheidswet или WW). За да получите право на обезщетения съгласно WW, вие трябва да отговаряте на определени условия, а именно:

–          трябва да сте загубили най-малко пет работни часа (и съответното възнаграждение) като служител на седмица (служителите, които работят по-малко от 10 часа на седмица, трябва да са загубили половината от тези часове);

–          трябва да бъдете налични за работа на холандския трудов пазар;

–          трябва да сте работили най-малко 24 седмици през период от 36 седмици преди първия ви ден като безработен (условие в седмици).

Ако отговаряте на тези условия, вие имате право на обезщетение съгласно WW, освен ако:

–          имате право на обезщетение за болест за пълна инвалидност;

–          не сте на възраст 65 години или повече;

–          живеете или пребивавате извън Холандия;

–          изтърпявате наказание лишаване от свобода;

–          не сте в някои други положения.

Ако не отговаряте на условията за обезщетение за безработица или срокът на вашето право на това обезщетение е изтекъл, вие можете, при определени обстоятелства, да имате право на социална помощ, която се плаща от общината, в която живеете. Размерът на това обезщетение зависи от вашето семейно положение и вашите доходи и тези на вашия партньор (когато е приложимо).

Ако имате право на обезщетение за безработица съгласно WW, вие трябва да изпълните определени изисквания, например:

–          трябва да се регистрирате навреме във Werkplein;

–          трябва да търсите работа в достатъчна степен и да приемете подходяща такава;

–          трябва да информирате UWV за дейности като търсене и работа.

Неизпълнението на тези задължения води до прекратяване на обезщетението или налагане на санкция върху него.

Какво е покритието?

Вие получавате 75 процента от последното дневно възнаграждение (чийто максимален размер е определен) през първите два месеца и 70 процента след това.

Срокът на обезщетенията е ограничен. Лице, което отговаря единствено на условието за седмиците, получава обезщетения за максимален срок от три месеца.

Лице, което отговаря също на условието за годините, получава обезщетения за толкова месеци, колкото е било в заетост, но максимум за 38 месеца. Вие отговаряте на условието за годините, ако сте получавали възнаграждение най-малко 52 дни през най-малко четири години от период от пет години, предшестващ годината, в която сте станали безработен.

В определени случаи, ако вашето обезщетение е по-ниско от социалния минимум (sociaal minimum), вие имате право да подадете молба за допълнително плащане съгласно Закона за допълнителните помощи (Toeslagenwet). При всички случаи, обезщетението ще спре на първия ден от месеца, в който навършите възраст 65 години; като правило, вие имате право на пенсия за старост.

Как се осъществява достъпът до обезщетения за безработица?

За да получавате обезщетение за безработица, трябва да подадете молба до Института за схеми за обезщетения за служители (UWV) на Трудовата борса [Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) Werkbedrijf], където трябва да се регистрирате също като лице, търсещо работа.

Вашето право на обезщетения за безработица при преместване в рамките на Европа

Обикновено държавата-членка, в която сте наети на работа, е отговорна за предоставянето на обезщетения за безработица. Прилагат се специални разпоредби за погранични работници и други презгранични работници, които са пребивавали в държава-членка, различна от тази, в която работят.

Осигурителните периоди или периодите на заетост, завършени в други държави на Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, могат да се използват за изпълняване на условията за вноски.

Ако желаете да търсите работа в друга държава от Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, можете при определени условия да „пренесете” тези обезщетения за ограничен период от време.

Допълнителна информация за координацията на социалноосигурителните права при преместване или пътуване може да бъде намерена на адрес http://ec.europa.eu/social-security-coordination.

Глава XI: Минимални средства

Кога имате право на обезщетения във връзка с минимални средства?

Закон за допълнителните помощи (TW)

Законът за допълнителните помощи гарантира минимален доход за определени получатели на обезщетения, чието ниво на доходите е под социалния минимум. Той предвижда допълнително обезщетение, възлизащо на разликата между действителния доход и социалния минимум.

Тази помощ може да се плаща в допълнение към обезщетение за болест, за безработица или професионално увреждане, помощ за бременност/майчинство или помощ за осиновяване/настойничество.

Имате право на допълнителна помощ, ако:

–          вие сте в брак (или съжителство) и вашият доход (на вашето домакинство) е по-малък от минималното възнаграждение, или;

–          живеете само вие и дете на възраст под 18 години и доходът на домакинството е по-малък от 90 процента от минималното възнаграждение и;

–          вие живеете самостоятелно и вашият доход е по-малък от 70 процента от минималното възнаграждение.

Закон за обезщетенията за неработоспособност за младежи с увреждания (Wajong)

Този закон предвижда помощ за намиране и поддържане на платена заетост за младежи с увреждания и учащи, които са получили увреждания в ранна възраст. Освен това, младежите с увреждания могат да кандидатстват за подпомагане на доходите за допълване на дохода си от заетост.

Вие имате право на тази помощ и/или обезщетения съгласно закона, ако в деня на вашия седемнадесети рожден ден нямате възможност да получавате повече от 75 процента от минималното възнаграждение, което здраво лице със същото образование и трудов опит получава (maatman). Вие можете да имате също право на тази помощ и/или обезщетения, ако сте на възраст под 30 години и нямате възможност да получавате повече от 75 процента от възнаграждението на здраво лице със същото образование и трудов стаж (maatman), докато се обучавате, и това ще ви попречи, в края на вашето обучение, пълноценно да осъществявате професионална дейност. Трябва да сте се обучавали в продължение най-малко на шест месеца през годината, преди да получите увреждането.

Вие преставате да отговаряте на изискванията за помощ/обезщетение съгласно Wajong, когато навършите 65 години или ако станете способни да получавате повече от 75 процента от възнаграждението на maatman.

Вие имате право на обезщетение съгласно Wajong, ако е признато, че не можете да получавате повече от 75 процента от възнаграждението на maatman в продължение най-малко на 52 последователни седмици. С други думи, съществува период на изчакване от една година. Тук се вземат предвид периоди на болест от четири последователни седмици.

В края на периода на изчакване, вие все още не трябва да се способни да получавате повече от 75 процента от възнаграждението на maatman. Дори ако случаят не е такъв, вие ще продължите да отговаряте на условията за обезщетение, ако по време на период от четири седмици, считано от края на периода на изчакване, вие не сте способни получавате повече от 75 процента от възнаграждението на maatman.

Какво е покритието?

Закон за допълнителните помощи (TW)

TW ще допълни вашето възнаграждение или заплата само при един сценарий и това е когато вашият работодател продължава да ви изплаща втора година обезщетение за болест, но само 70 процента от вашето възнаграждение или заплата, което би могло да означава, че вашият доход спада под социалния минимум.

Закон за обезщетенията за неработоспособност за младежи с увреждания (Wajong)

Размерът на предвиденото обезщетение зависи от вашата възраст и възнаграждението, което получавате. Подпомагането на дохода е проектирано така, че младежите с увреждания да генерират самостоятелно колкото се може по-голяма част от своя доход и общият подход е ходенето на работа да стане привлекателно и изгодно положение. Обезщетението съгласно Wajong ще се промени с промяната на положението. Ако има промяна в здравето, работата или заплатата на някое лице, обезщетението може да бъде коригирано. Ето защо UWV ще продължи да оценява положението.

Обезщетение съгласно Wajong се изплаща толкова дълго, колкото продължава неработоспособността, и се прекратява, когато получателят навърши 65 години. UWV (Органът за изпълнение на схеми за осигуряване на работниците или служителите) може да изиска от вас да се подложите на преоценяване на вашата работоспособност.

Как се осъществява достъпът до обезщетения за минимални средства?

Закон за допълнителните помощи (TW)

Обезщетението се изплаща от Института за схеми за обезщетения за служители (UWV). След като е признато, че отговаряте на изискванията за това обезщетение, вие разполагате с шест седмици да подадете своята молба. Заявленията за допълнителна помощ за обезщетение за безработица трябва да бъдат подадени до Института за схеми за обезщетения за служители (UWV) на Трудовата борса (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) Werkbedrijf).

Закон за обезщетенията за неработоспособност за младежи с увреждания (Wajong)

Ако сте получили (частични) увреждания преди седемнадесетия си рожден ден, вие можете да кандидатствате за обезщетение съгласно Wajong по Схемите за обезщетения за служители (UWV) четири месеца преди осемнадесетия си рожден ден.

Ако сте получили (частични) увреждания по време на своето обучение и не сте навършили възраст 30 години, вие можете да кандидатствате за обезщетение съгласно Wajong в срок от осем месеца след получаване на увреждането.

Вашето право на обезщетения за минимални средства при преместване в рамките на Европа

Някои специални парични обезщетения, независещи от вноски, се предоставят изключително в страната на пребиваване и следователно не са „преносими“. Тези обезщетения са изброени в Приложение II в края на настоящия наръчник.

Правилата на ЕС за координация се прилагат единствено за социална сигурност, не за социални помощи.

Допълнителна информация за координацията на социалноосигурителните права при преместване или пътуване може да бъде намерена на адрес http://ec.europa.eu/social-security-coordination.

Глава XII: Дългосрочни грижи

Кога имате право на дългосрочни грижи?

Законът за извънредните медицински разходи (Algemene wet bijzondere ziektekosten, AWBZ), закон от 14 декември 1967 г., покрива рисковете за грижи за дългосрочно хоспитализирани лица, възрастни хора, лица с увреждания и лица с умствени увреждания с хронични проблеми.

Всички лица, които пребивават или не пребивават в Холандия, но работят в Холандия и следователно плащат данък върху възнагражденията, са осигурени за дългосрочни грижи.

Медицинските грижи са покрити от две различни осигурителни схеми, които взаимно се допълват: здравно осигуряване и извънредни медицински разходи. Последното се базира на Закона за осигуряване за извънредни медицински разходи (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten – AWBZ, виж Глава ІІ: Кога имате право на здравни грижи?).

Всеки, който живее или работи в Холандия, е осигурен съгласно AWBZ. По принцип, хората, които задължително се осигуряват съгласно Закона за осигуряване за извънредни медицински разходи, са длъжни да са здравноосигурени.

Правителството е направило две изключения от общото правило: за активно заетите членове на въоръжените сили и за хора с възражения по съвест.

Какво е покритието?

Грижите се дефинират под формата на седем широко дефинирани функции (домашна помощ, лични грижи, сестрински грижи, помощни указания, активиращи указания, лечение и настаняване).

По отношение на паричните обезщетения, осигуреното лице може да избере грижите да се предоставят в натура, но да получава бюджет за лични грижи (persoonsgebonden budget, PGB), който му дава възможност да плаща за грижите независимо. Бюджетът е достъпен само за няколко функционални форми на грижи като сестрински грижи и общи грижи; бюджетът не е достъпен за лечение или настаняване в институции. Размерът на бюджета за лични грижи зависи от необходимите грижи.

Размерът от € 250 на година се предоставя на неформални обгрижващи, които предоставят дългосрочни грижи в дома на лице с показание за дългосрочни грижи.

Обхванатите обезщетения в натура са:

Грижи по домовете – тези грижи се предоставят от институция в дома на осигурени лица със соматично, психогериатрично или психиатрично състояние или затруднение, или с физическо или умствено увреждане. Дейностите в областта на личните грижи се подпомагат или поемат с цел компенсиране на (временна) неспособност на осигуреното лице да живее независимо. Грижите по домовете включват заемане на оборудване за сестрински грижи за максимален срок от 26 седмици.

Грижи с частично настаняване – тези грижи се предоставят в институция на осигурени лица със соматично, психогериатрично или психиатрично състояние или затруднение, или с физическо или умствено увреждане. Целта на грижите е насърчаване или запазване на независимия живот и служат за предотвратяване на институционализирането или пренебрегването на осигуреното лице.

Грижи с настаняване – това са грижи в институция, които са необходими поради нуждата от защитена среда за живот, терапевтична среда или постоянен надзор на осигурено лице със соматично, психогериатрично или психиатрично състояние или затруднение, или с физическо или умствено увреждане.

Други обезщетения – предвидени са няколко специфични обезщетения за специфични видове пациенти като психиатрично лечение или лечение за лица със зрителни или слухови увреждания.

Как се осъществява достъпът до дългосрочни грижи?

Центърът за оценяване на нуждите от грижи (Centrum Indicatiestelling Zorg, CIZ) е отговорен за безпристрастното, обективното и цялостно определяне на нуждата от грижи и ако има такава нужда, какъв вид и какъв обем от грижи са необходими.

CIZ оценява нуждата от грижи съгласно Международната класификация на функционирането, инвалидността и здравето (ICF) на Световната здравна организация. Оценката, извършена от CIZ, е валидна за определен период и максимум за пет години. След този период е необходима нова оценка на нуждите.

Грижите се предоставят основно от институции. За да получи право на предоставяне на грижи съгласно AWBZ, институцията трябва да е получила одобрение и да е сключила споразумение с орган, които прилага разпоредбите на този закон.

Осигурените лица могат да избират също своя бюджет за лични грижи (persoonsgebonden budget, PGB) за получаване на помощ от неформални обрижващи (като съсед или приятел) или професионални доставчици (като специализирани агенции).

Вашият осигурител ще ви предостави удостоверение за регистрация, за да можете да докажете, че сте осигурено лице, когато изисквате медицински грижи. Членството в здравноосигурителен фонд гарантира, че вие автоматично получавате осигурително покритие съгласно AWBZ.

Вашето право на дългосрочни грижи при преместване в рамките на Европа

Обезщетенията за дългосрочни грижи също попадат в обхвата на правилата на ЕС за координация на социалната сигурност, по същия начин като обезщетенията за болест. Паричните обезщетения за дългосрочни грижи се изплащат според законодателството на държавата, в която сте осигурени, независимо от това в коя държава пребивавате или сте отседнали.

Обезщетенията за дългосрочни грижи в натура (които включват здравни грижи, медицински интервенции, лекарства и болнично лечение) се предоставят съгласно законодателството на държавата, в която пребивавате или сте отседнали, все едно сте осигурени в тази държава.

Допълнителна информация за координацията на социалноосигурителните права при преместване или пътуване може да бъде намерена на адрес http://ec.europa.eu/social-security-coordination.

Приложение I: Полезни адреси и интернет страници

За въпроси относно социалната сигурност, касаещи повече от една държава на ЕС, можете да търсите връзка с институция в Европа в Директорията на институциите, поддържана от Европейската комисия и достъпна на адрес: http://ec.europa.eu/social-security-directory

Ако желаете да научите повече за социалната сигурност в Холандия, консултирайте се със Stand van zaken van de sociale zekerheid: overzicht 1 juli 2010 (Социалната сигурност в Холандия към 1 юли 2010 г.) на адрес:

http://home.szw.nl/index.cfm?menu_item_id=13723&hoofdmenu_item_id=138

Информация относно законодателството, управляващо презграничната трудова дейност:

http://english.szw.nl/

Информация относно презграничната социална сигурност

Съвет за здравно осигуряване

College voor zorgverzekeringen (CVZ)

Postbus 320

1110 AH Diemen

Тел.: (31-10) 428 9551

http://www.buitenland.cvz.nl

Банка за социална сигурност

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Postbus 357

1180 AJ Amstelveen

Отдел за международни командировки

Internationale Detachering (ID)

Тел.: (31-20) 656 52 77

Доброволно осигуряване

Vrijwillige Verzekeringen AOW/Anw

Тел.: 020 656 52 25

Vestiging Roermond Postbus 1244

6040 KE Roermond

Тел.: (31-475) 36 80 40

http://www.svb.nl

Отдел за въпроси, свързани с Германия

Bureau voor Duitse Zaken

Takenhofplein 4

6538 SZ Nijmegen

Тел.: (31-24) 343 19 00

http://www.svb.nl/bdz

bdz@svb.nl

Отдел за въпроси, свързани с Белгия

Bureau voor Duitse Zaken

Rat Verleghstraat 2

4815 NZ Breda

Тел.: (31-76) 54 85 840

http://www.svb.nl/bbz

bbz@svb.nl

Орган по прилагане на схеми за осигуряване на служители

Uitvoering Werknemersverzekeringen (UWV)

Postbus 58285 1040 HG Amsterdam

Тел.: (31-113) 750 350

http://www.uwv.nl

Здравноосигурителни обезщетения извън Холандия (Agis)

Zorgverzekering buitenland (Agis)

Postbus 19 3800 HA Amersfoort

Тел.: (31-900) 8685

http://www.agisweb.nl

Здравноосигурителни обезщетения извън Холандия (CZ Sittard)

Zorgverzekering buitenland (CZ Sittard)

Postbus 55

6130 MA Sittard

http://www.cz.nl

Информация относно презграничното данъчно облагане

Консултативен център относно трудовата дейност и започването на бизнес през

границите – Германия, Белгия, Холандия

Steunpunt Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO) Duitsland, België

Nederland

Terra Nigrastraat 10

6216 BL Maastricht

Тел.: 0800 024 12 12 (от Холандия)

0800 902 20 (от Белгия)

0800 101 13 52 (от Германия)

http://www.belastingdienst.nl

Данъчна и митническа администрация

Belastingdienst

Limburg/Отдел по международни въпроси

(Limburg/kantoor Buitenland)

Postbus 2865

6401 DJ Heerlen

Тел.: (31-55) 53 85 385

http://www.belastingdienst.nl

http://www.minfin.nl/nl/onderwerpen,belastingen/belastingen_internationaal

Приложение II:  Специални  парични  обезщетения

Някои обезщетения за социална сигурност, наричани специални парични обезщетения, независещо от вноски, се предоставят изключително в държавата, в която пребивава съответното лице. Поради това не е възможно тези парични обезщетения да се „пренасят“ при преместване в друга държава в Европа, дори ако все още сте осигурени в Холандия.

Специалните обезщетения, независещо от вноски за Холандия са:

–          Закон за подпомагане при инвалидност на млади хора с увреждания от 24 април 1997 г. (Wajong).

–          Закон за допълнителните помощи от 6 ноември 1986 г. (TW).

Locations of visitors to this page
Tyxo.bg counter
Site Meter
Google Analytics Alternative
Clicky

Реклама