Социално осигуряване (и данъци) – Швеция

Социално осигуряване (и данъци) – Швеция

Данъците в Швеция

Среден общински данък върху дохода

31,56%

Национален данък за доходи над 372 100 крони (~ 37 000€) годишно

20,00%

Национален данък за доходи над 532 700 крони (~ 53 000€) годишно

25,00%

Среден данък за църквата

0,99%

Среден данък за погребение

0,22%

Данък върху приходите от дивиденти и лихви

30,00%

Национално социално осигуряване за самоосигуряващи се лица

29,71% + 7% такса за пенсионно осигуряване

Национално социално осигуряване за наетите лица

29,71% за сметка на работодателя + 7% такса за сметка на служителя

Максимален осигурителен доход

412 377 крони (~41 000€)

ДДС

25%

Настоящото представлява превод на български на справочника на ЕК за социалното осигуряване в Швеция (с някои уточнения от http://www.taxrates.cc/html/sweden-tax-rates.html
Оригиналния текст на английски може да бъде намерен на следния адрес.
Предоставената информация е изготвена в сътрудничество с националните кореспонденти на Mutual Information System on Social Protection (MISSOC).

Глава първа
Въведение, организация и финансиране

Въведение
Социалното осигуряване в Швеция включва:
–          Здравно осигуряване
–          Обезщетения при трудова злополука и професионална болест
–          Обезщетение за инвалидност
–          Пенсия за възраст и наследствени пенсии
–          Обезщетение при безработица
–          Семейни помощи и обезщетения

Какво се покрива?
Социалното осигуряване е задължително с изключение на осигуряването за безработица свързано с дохода. Гарантират се минимални гарантирани придобивки с добавки и се осигурява защита срещу загуба на доход. Системата покрива всички пребиваващи или работещи в Швеция.
Като общо правило всяко лице, което идва да живее в Швеция се смята със седалище в страната ако се предполага, че ще остане за повече от една година. Всяко лице, което пребивава в Швеция, което напуска страната има седалище в Швеция ако се предполага, че ще отсъства за по-малко от една година.
В Швеция социално-осигурителната система се основава на принципите на националното осигуряване. Не се прави разлика между наети и самоосигуряващи се лица. Всички се ползват със социална защита от системата.

Условия
Има няколко условия, които трябва да се изпълнят от осигурените лица, за да имат право на някои от обезщетенията. Родителските и обезщетенията за безработица зависят от периода в осигуряване. Обезщетенията за инвалидност и за възраст, както и наследствените пенсии са в зависимост от периода на пребиваване в страната или свързани с доходите.

Обжалване
Решенията на осигурителната институция или фонда за безработица могат да се обжалват за повторен преглед. Ако резултата и след това не е задоволителен решението може да се обжалва пред административния съд. Решението на съда може да се обжалва пред административния апелативен съд. В някои случаи решенията може да се обжалват и пред Върховния административен съд.

Организация на социалната защита
Шведската социално-осигурителна система, с изключение на осигуряването за безработица и студентските помощи са под юрисдикцията на Министерството на здравето и социалните въпроси (Socialdepartementet). Основната част от осигуряването покрива заболявания, осигуряване за деца (sjuk- och föräldraförsäkring), пенсия за възраст (ålderspension), наследствена пенсия (efterlevandepension), обезщетения при професионална болест (sjuk- och aktivitetsersättning) и обезщетение при трудова злополука (arbetsskadeförsäkring).
Съгласно кодекса за социално осигуряване, социалното осигуряване е разделено на обвързано с местоживеенето с гарантирана сума и обезщетение, и свързано с работата осигуряване срещу загуба на доход. Всички, които пребивават или работят в Швеция са осигурени. Шведското гражданство не е повече условие в осигурителната система.
Шведската социално-осигурителна агенция (Försäkringskassan) отговаря за администрирането на социалното осигуряване. От края на 2008 г. администрацията е организирана в около 20 национални осигурителни центрове, 60 местни осигурителни центрове и 300 локални офиса.
Здравеопазването е отговорност на държавните съвети в Швеция, които определят какви данъци трябва да се събират.
Осигуряването за безработица е под юрисдикцията на Министерството на заетостта (Arbetsmarknadsdepartementet). Състои се от две части: основна осигуровка и допълнителна свързана с доходите. Основната осигуровка покрива лицата на 20 и повече години, които не са осигурени допълнително на база дохода си. Допълнителната осигуровка свързана с доходите е доброволна.
Социалното подпомагане не се счита за част от социалното осигуряване в Швеция и е под юрисдикцията на Министерството на здравето и социалните въпроси. Контролира се от Национален съвет по здравеопазването и социалните грижи (Socialstyrelsen). Управлението на социалното подпомагане, включително грижите за деца и семейства, грижите за възрастни и лица с увреждания е отговорност на общините.

Финансиране
Системата се финансира от данъци и осигурителни вноски свързани с дохода. Работодателските осигуровки са в размер от 29,71% и покриват по-голямата част от разходите. Самоосигуряващите се лица плащат осигурителни вноски в размер на 29,71% от дохода.
В допълнение осигурителни вноски от осигурените лица са въведени наскоро, за да финансират част от разходите за пенсии. Осигурителните вноски покриват 75% от всички осигурителни разходи. Останалата част се покрива от държавния бюджет.
Вноските за пенсия за сметка на осигуреното лице се приспадат от дохода му и се плащат директно на данъчните власти. Доброволно всеки може да се осигурява допълнително за безработица в осигурителен фонд.
Работодателските вноски са в по-малък размер за лицата на възраст над 65 години.
Местната здравна система се финансира от местни данъци, държавни субсидии и потребителски такси.
Социалното подпомагане се финансира основно от местни данъци.

Социално-осигурителни права в Европа
Социално-осигурителните системи в европейските страни са различни, поради което разпоредбите на ЕС са, за да ги координират. Общи правила осигуряващи достъп до социални придобивки са важни, за да се избегне опасността европейски граждани да бъдат поставени в неизгодно положение, когато упражняват своите прави при свободното движение на хора. Тези правила се базират на 4 принципа:
–          Когато има движение в Европа, гражданите са задължително осигурени според законодателството на поне една държава членка: работещите, в страната, където работят; хората в неработоспособна възраст, в страната, където пребивават
–          Принципът за равно третиране осигурява едни и същи права и задължения в страната, където лицето е осигурено.
–          Когато е необходимо, периодите в осигуряване придобити в други страни на ЕС се взимат под внимание за придобиване на право на обезщетение или пенсия.
–          Паричните обезщетения могат да се получават в друга страна, където живее осигуреното лице.
Можете да разчитате на разпоредбите на ЕС за координация на социалното осигуряване в 27-те страни членки, Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и Швейцария.
Допълнителна информация за разпоредбите на ЕС има в края на всяка глава. Повече за координацията на социално-осигурителните права, при пътуване в ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария може да бъде намерена на:
http://ec.europa.eu/social-security-coordination

Глава втора
Здравеопазване

Как се придобива право за достъп до здравеопазване?
Безусловно всички граждани са здравно осигурени.
Швеция има регионална здравна система, независима от социално-осигурителната система. Всеки окръг, регион или комуна осигурява достъп до качествена медицинска помощ.
Окръзите и регионите администрират повечето здравни грижи, но също така има и частни лекари, които имат договори с окръжните съвети.
Местните власти отговарят за някои здрави разпоредби. Основно отнасящи се до медицинските грижи за лица, които живеят в домове за възрастни.

Какво се покрива?
Здравеопазването включва основни медицинска помощ (посещения от лекар и грижи от специалист), болнично лечение, физиотерапия и друго медицинско лечение, дентално лечение и лекарства.
Органът, който отговаря за медицинските услуги трябва да възстанови разходите за транспорт при някои видове лечение.
Окръжните съвети или региони осигуряват приспособления като протези, слухови апарати и др., при определени условия.

Как се получават здравни грижи?
Медицински грижи
При заболяване и за консултация при лекар, градския съвет ще плати по-голямата част от разходите. Осигуреното лице ще плати такса между 100 до 200 шведски крони или до 400 крони за спешни случаи (5 крони са приблизително равни на 1 лев). За специални грижи пациента плаща между 230 и 320 крони.
Повечето лекари са директно назначени от градския съвет, но също така има много частни лекари основно в големите градове. Ако пациента има преглед при частен лекар свързан с публичната здравна система, ще бъде таксуван по цени за публичната система.
Основна такса до 100 крони се дължи за услугите на медицински сестри и физиотерапевти.
Пациентите в болницата плащат дневна такса от 80 крони(максимум).

Лекарства и други фармацевтични продукти
Пациентите плащат пълната стойност на лекарствата с рецепта до 900 крони на година. След това разходите между 901 и 1700 крони им се покриват на 50%, между 1701 и 3300 крони на 75%, между 3301 и 4300 на 90%. Всички лекарства над 4300 крони в рамките на едногодишен период са безплатни. С други думи максималните разходи за пациента за 1 година са в размер до 1800 крони.
Лекарства без рецепта и такива, които не са покрити от здравната осигурителна система не се субсидират.
Отстъпка може да се ползва за някои диетични храни за деца под 16 години.

Дентални грижи
При нужда от дентални грижи, осигуреното лице може да се консултира с частен зъболекар или с договор с националната осигурителна система. Денталните грижи са безплатни за деца до края на календарната година, в която навършват 19 години.
В останалите случаи се предоставя ваучери за профилактични прегледи, покриват се 50% от разходите на пациента между 3000 и 15000 крони и 85% от разходите над 15000 крони.
Потребителските такси за пациентите за различните лечения са различни при отделните специалисти.

Здравно-осигурителни права на осигуреното лице в Европа
При пребиваване в друга страна от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, осигуреното лице и неговото семейство има право на здравни услуги, които се предоставят в съответната страна. Това не означава задължително, че лечението ще бъде безплатно – зависи от националното законодателство.
Когато осигуреното лице планира временно пребиваване (почивка, бизнес пътуване и др.) в друга страна от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, трябва да подаде документи за получаване на Европейската здравно-осигурителна карта преди пътуването. Повече информация е достъпна на: http://ehic.europa.eu
Ако осигуреното лице планира преместване в друга страна от ЕС за постоянно, информация за неговите права относно здравното осигуряване е достъпна на: http://ec.europa.eu/social-security-coordination

Глава трета
Парични обезщетения при болест

Кога осигуреното лице има право на парично обезщетение по болест?
Обезщетения се полагат, когато лицето не може да работи поради болест.
Задължителна осигуровка е необходима на работника и на самоосигуряващото се лице, което иска да има право на обезщетение при болест. За двете групи има малка разлика при правилата: докато за работниците обезщетението(платен отпуск по болест) се дължи след първия ден, то самоосигуряващите се лица имат право да избират след какъв период ще имат право на обезщетение между 7, 14, 30, 60 или 90 дни.
Работник, който не може да работи поради болест, получава обезщетение от работодателя между 2-я и 14-я ден. След това обезщетението се плаща от осигурителния фонд.
Самоосигуряващите се лица и безработните регистрирани в Агенцията по заетостта по принцип имат право на обезщетение при болест от началото на заболяването. При определени обстоятелства студентите също имат право на това обезщетение.

Условия
Работникът трябва да е работил поне две седмици, за да има право на платен отпуск по болест.
За да има право на парично обезщетение по болест трябва да има доходи равни на поне 24% от текущия индекс на цените и да има поне 25% намалена работоспособност.

Рехабилитация
В някои случаи за възстановяването на болните е необходима рехабилитация, за да се върнат на работа. Различни публични органи и организации отговарят за различните видове помощ, която може да е необходима. Осигурителния фонд координира необходимостта от рехабилитация на лицата и може да изплаща обезщетения за загуба на доход по време на рехабилитационния период.
Като първа инстанция работодателят отговаря за преценката дали служителя има нужда от рехабилитация. Тя е необходима ако служителя:
–          отсъства от работа за повече от 4 последователни седмици;
–          често отсъства за кратки периоди;
–          помоли за някаква форма на рехабилитация.
Когато служителя отсъства от работа по болест за повече от 4 последователни седмици, рехабилитационния план трябва да бъде изпратен до здравния осигурителен фонд до 8 седмици от появата на заболяването. Фонда ще провери документа и назначи рехабилитационни мерки ако е необходимо, като може да организира среща между заинтересованите страни – работодател, служител и лекар.

Какво се покрива?
Няма компенсация през първия ден от болестта (‘waiting day’). Самоосигуряващите се лица могат да избират изчаквателния период, в който не се полага обезщетение (виж по-горе).
По време на платения отпуск размера на обезщетението е 80% от дохода, който лицето би получавало ако работеше.
Паричното обезщетение при болест се изчислява на база годишния доход, който лицето очаква да получи от труд за период от 6 последователни месеца, като максималния му размер е 7,5 пъти индекса на цените или 318 000 крони през 2010 г. Размера на обезщетението по болест е 97% от базовите 80-те % от дохода.
Дохода трябва да се декларира пред осигурителния фонд, когато се кандидатства за обезщетение.
Обезщетението може да се изплаща в пълен размер или частично (1/4, 1/2, 3/4), в зависимост от степента,  която лицето не може да работи поради болест.
Обезщетенията за болест могат да се получават за 364 дни по време на 450 дневен период. Този период се нарича „рамков период“. Ако болестта продължава след него, лицето може да кандидатства за удължаването му, като обезщетението може да се получава за максимум 550 дни. По време на удължения период се получават 75% от доходите.
При сериозно заболяване, лицето може да кандидатства за продължително обезщетение по болест. Например такива заболявания са рак, неврологични заболявания като ALS (амиотрофична латерална склероза – болест на Лу Гериг) или при изчакване за трансплантация на жизнено важен орган. В тези случаи няма времево ограничение, в което се получава обезщетението. Размера му е същия по време на първите 364 дни (80%). След 550 дни с допълнителния период, на лицето ще бъде предложено от Шведската национална служба по заетостта да вземе участие в индивидуална програма към завръщане на трудовия пазар. Ако лицето е твърде болно да участва в програмата, има право да кандидатства за допълнително обезщетение по болест в някои случаи, без никакви ограничения във времето, като размера му е 75%.
Ако на лицето се наложи да спре работа ако е носител на заразна болест без да е болно, или е носител на заразна болест, която не му пречи да работи, може да получава „germ-carrier’s“ компенсация вместо обезщетение по болест.

Рехабилитация
Лицата имат право на обезщетение по време на рехабилитационния период. Осигурителния фонд плаща това обезщетение на две части. Първата е компенсация за загубата на доход през периода, която може да бъде плащана в пълен размер или частично (1/4, 1/2, или 3/4 от пълния размер), като пълния размер е 80 от дохода. Втората част е специална надбавка, която да помогне да се покрият присъщите допълнителни разходи.

Как се придобива право за обезщетения за временна неработоспособност?
Лицето трябва да уведоми работодателя си за болестта в деня на заболяването. Когато има право на обезщетение трябва да бъде уведомен и осигурителния фонд. И в двата случая се подава писмена декларация.
Медицински сертификат трябва да бъде приложен от 8-я ден на болестта.
Когато работника е болен за повече от 2 седмици, работодателя трябва да уведоми осигурителния фонд  на 15-я ден.

Уведомление при завръщане на работа
Лицето, което получава обезщетение при временна неработоспособност, когато се върне на работа уведомява работодателя ако болестта е за до 2 седмици, или осигурителния фонд ако е за по-дълго.

Право на обезщетение при временна неработоспособност при движение в Европа
Като общо правило, обезщетенията за временна работоспособност (обезщетения, които са, за да се замени дохода от труд, който не може да се полага поради болестта) винаги се плащат според законодателството, в което е осигурено лицето, независимо от страната, в която пребивава или живее.
При преместване в друга страна от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, всеки път, когато определени условия трябва да бъдат изпълнени, за получаване право на обезщетение, компетентната институция (институцията в страната, където е осигурено лицето) трябва да вземе в предвид периодите в осигуряване, пребиваване или заетост, които са били в някоя от изброените страни. Това гарантира, че хората няма да загубят правото си на обезщетение при временна неработоспособност, когато се местят в друга страна. За повече информация относно координацията по отношение на социално-осигурителните права, при преместване и пътуване може да бъде намерена на: http://ec.europa.eu/social-security-coordination

Глава четвърта
Обезщетения при майчинство и бащинство
Кога се придобиват права за обезщетения за майчинство или бащинство?

Грижи за майката
Всички жени имат право на здравна помощ по време на бременността и раждането.

Парично обезщетение за бременност
Бременната служителка има право парично обезщетение при бременност ако има физическа невъзможност да изпълнява настоящата си работа поради бременността, и работодателя няма възможност да я прехвърли на друга подходяща работа. Това обезщетение може да се получава от 60-я ден преди деня на очакваното раждане.
Жените също така имат право на обезщетение когато извършват работа, която е забранена за бременни и не могат да бъдат преместени на друга позиция. Обезщетението се плаща за всеки ден от забраната.

Парично обезщетение за родители
Получава се от родителя на родено или осиновено дете за период от 480 дни, който може да се увеличи с 180 дни на допълнително дете.
За да получава обезщетение над 180 крони на ден, родителя трябва да е бил осигурен за парично обезщетение за болест в размер над 180 крони на ден за последните 240 последователни дни преди раждането. Изискването се отнася за първите 180 дни от получаването на обезщетението, но не и за останалите дни.
Обезщетението не е задължително да бъде получено в един период. Може да се получава за различни периоди в рамките на първите 8 години на детето, когато завършва първата си година в училище. Осиновителите могат да получат обезщетението през няколко периода до 8 години след като са осиновили детето. Не може да се получават обезщетения за осиновени деца над 10 годишна възраст.
Родителите, които се грижат за детето заедно имат право да си поделят половината от обезщетението. Всеки родител може да се откаже от обезщетението в полза на другия родител, с изключение на период от 60 дни.
Ако родителите се грижат за дете заедно, но един от тях няма право на обезщетение, то другия има право на пълните 480 дни обезщетение.
Майката има право да получава обезщетението от 60-я ден преди очакваната дата на раждането.
След раждането на детето, обезщетението се получава от родителя, който спре да работи, за да се грижи за него. Майката обаче във всички случаи има право на обезщетението за първите 4 седмици след раждането, дори и ако не се грижи лично за детето.
В допълнение, бащата има право на 10 допълнителни дни в обезщетение свързани с раждане или осиновяване на дете. Това обезщетение трябва да бъде взето до 2 месеца от деня след като детето се е прибрало от болницата или е получено от родителите му (в случай на осиновяване). Тези дни могат в определени случаи да бъдат дадени на друго лице различно от бащата.
Временно парично обезщетение за родителя се полага ако детето е болно или родителя трябва да спре да работи, за да се грижи за него.

Какво се покрива?
Майката има право на превантивни грижи и съвети за семейно планиране, които са безплатни.

Парично обезщетение за бременност
Получава се за до 50 дни по време на последните 60 дни преди очакваната дата на раждането. Ако жената няма право да работи поради бременността, обезщетението може да се получава за повече от 50 дни.
Размера на обезщетението е 97% от 80% от дохода благодарение на който майката би имала право на обезщетение за временна неработоспособност. Обезщетението се плаща върху таван 7,5 пъти размер на базова сума или върху 307 500 крони.

Парично обезщетение за родител
Получава се за до 480 дни на дете. 390 дни се плащат по правилата за обезщетение по болест (глава 3). Минималното обезщетение е 180 крони на ден. Максималното е върху доход 10 пъти базов размер или 424 000 крони. Оставащите 90 дни се получава минималния размер на обезщетението.
Размера на обезщетението се получава в размер 12,5%, 25%, 50%, 75% или в пълен размер, в зависимост от степента, в която родителя не работи, за да се грижи за детето.
Временно обезщетение може да бъде изисквано за до 120 дни на година докато детето стане на 12 години (в определени случаи може да се получава и за по-дълъг период)

Как се получава достъп до право на обезщетение за майчинство или бащинство?
Подава се заявление в осигурителния фонд.

Право на обезщетение за майчинство при движение в Европа
Разпоредбите за координиране на законодателството покриват и обезщетенията за майчинство или бащинство. При преместване в друга страна от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, всеки път, когато определени условия трябва да бъдат изпълнени, за получаване право на обезщетение, компетентната институция (институцията в страната, където е осигурено лицето) трябва да вземе в предвид периодите в осигуряване, пребиваване или заетост, които са били в някоя от изброените страни.
Като общо правило, обезщетенията в пари винаги се плащат според законодателството, според което е осигурено лицето, независимо от страната, в която пребивава или живее.
Обезщетенията в натура (медицински грижи, лекарства и хоспитализация) се получава според местното законодателство, където лицето пребивава.
Повече информация може да бъде намерена на: http://ec.europa.eu/social-security-coordination

Глава пета
Обезщетения за инвалидност

Кога се придобива право на обезщетение за инвалидност?
Sickness and activity compensation
Когато възможностите за трудова дейност са намалени за постоянно с 25% или повече, в резултат от болест или друго физическо или умствено увреждане, лицето може да получава обезщетение.
Sickness compensation and activity compensation се състои от 2 части:
–          обезщетението свързано с дохода (inkomstrelaterad sjukersättning/aktivitetsrsättning) се финансира от вноските на активното население
–          данъчно-финансирани обезщетения под формата на гарантирани компенсации независимо от дохода (garantiersättning) за всички останали граждани с ниски или никакви обезщетения.
Обезщетения свързани с дохода – всички работещи в Швеция са осигурени и имат право на това обезщетение ако имат стаж от поне 1 година.
Обезщетението за болест (Sickness compensation) се получава на лица между 30 и 64 години, а activity compensation на лица между 19 и 29.
Гарантирано обезщетение – ако лицето няма право на обезщетение свързано с доходите, има право на гарантирано обезщетение отговарящо на личното гарантирано ниво. Обезщетението свързано с доходите, което е под минимално ниво се допълва до нивото на гарантираното обезщетение. Размера на гарантираните обезщетения е различен в зависимост от пребиваването в страната. Всеки, който е пребивавал в Швеция за поне 3 години има право на това обезщетение.

Обезщетение за инвалидност (Disability allowance)
Лицата, които са претърпели перманентна загуба на функционалния си капацитет, могат да получават пенсия за инвалидност. Тя може да се получава и заедно с други обезщетение (sickness or activity compensation). За да има право на тази пенсия, лицето трябва да е на поне 19 години и да е получило преди да навърши 65 години за период от поне 1 година загуба на функционален капацитет от рода на:
–          лицето се нуждае от обслужване през по-голямата част от времето и помощ за изпълнение на основните функции във всекидневието;
–          лицето не може да работи или учи без помощ;
–          увреждането излага лицето веднага или в близко бъдеще пред високи разходи.

Надбавка за отглеждане на дете с увреждане
Родителите, които се грижат за дете с увреждане могат да получават надбавка за дете с увреждане, ако детето се нуждае от обслужване и специални грижи за период от поне 6 месеца и/или се очаква да има големи разходи свързани с болестта.

Assistance allowance
Лице с тежки увреждания, което има нужда от всекидневна помощ, има право надбавка за надбавка за личен асистент. Лицето, което има нужда от помощ за повече от 20 часа седмично има право на държавна помощ. Ако по-малко часове биха били достатъчни, помощта е отговорност на местните власти. Личното асистиране се свързва с помощ за:
–          личната хигиена
–          обличането
–          храненето
–          комуникацията с другите и
–          други мерки свързани с увреждането

За да има право на тази надбавка, лицето трябва да попада в една от следните категории:
–          лица с умствени увреждания като аутизъм и подобни,
–          лица с тежки дълготрайни умствени увреждания причинени от насилие или физическо заболяване, или
–          лица, които страдат от други умствени или физически увреждания, които са нормални последици от възрастта, ако тези увреждания са сериозни и предизвикват значителни трудности в ежедневието на лицето.

Надбавка за кола за лица с функционални разстройства
За да има право на тази субсидия, лицето с увреждания трябва да има значителни ограничения при движението и невъзможност да ползва обществения транспорт. Правото на субсидията може да се ползва само веднъж на 7 години.

Какво се покрива?
Sickness and activity compensation
При обезщетенията свързани с дохода компенсацията се изчислява от осигурителния доход за определен период предхождащ момента, в който лицето губи работоспособност с поне 25% за поне 1 година.
Пълното обезщетение е 64% от дохода. Дохода се изчислява на средния доход за трите най-добри години в рамките на период от 5 до 8 години, в зависимост от възрастта на лицето.
Максималното обезщетение свързано с дохода е 16 960 крони месечно.
Обезщетението за болест (sickness compensation) се получава за неопределен период. На 65 годишна възраст се заменя от пенсия за възраст.
Activity compensation е винаги ограничено във времето и може да се получава за до 3 години в даден момент.

Гарантирано обезщетение
За activity compensation, гарантираното ниво е свързано с възрастта до навършване на 30 години. За онези под 21 годишна възраст е 2,1 пъти размера на свързан с цените индекс. След това на всеки 2 години се увеличава с 0,05 пункта.
За sickness compensation, гарантираното обезщетение е 2,4 пъти индекс на цените. През 2006 г. този индекс е бил 39 700 крони, а гарантираното ниво 95 280 крони (2.4 * 39 700).
Размера на гарантираното обезщетение зависи от осигурителния период. Пресмята се на основата на броя години, в които лицето е пребивавало в Швеция след 16 годишна възраст до навършване на 65 години.
Правото на пълно гарантирано обезщетение изисква осигурителен период от поне 40 години(което на практика означава, че лицето трябва да е пребивавало в Швеция непрекъснато след 16-та си годишнина и да е на 56 години). За по-кратки периоди, обезщетението се намалява с 1/14 за всяка година преди 40-та.
Размера на пълното гарантирано обезщетение по болест е 8400 крони на месец.
Гарантираното обезщетение се намалява в зависимост от обезщетенията свързани с доходите, които лицето получава, и се изплаща според степента на увреждане на 4 различни нива.

Обезщетение за инвалидност
Цялостното положение на лицето с увреждане, различните форми на грижи, от които се нуждае и всякакви допълнителни разходи, които има се взимат под внимание при определяне на пенсията. Тя се изплаща на 36, 53 или 69% от индекса свързан с цените. Максималния й размер е 29 256 крони.

Надбавка за отглеждане на дете с увреждане
Тази надбавка е предназначена да компенсира допълнителния труд свързан с изискванията от постоянно обслужване и специални грижи и/или допълнителни разходи свързани с болестта или уврежданията на детето. Необходимите грижи и размера на допълнителните разходи се взимат под внимание при определянето на надбавката, която може да бъде 25, 50, 75 или 100% от пълния й размер. Максималната сума е 250% от индекс на цените (в случая максималната сума е 106 000 крони на година).
Тази надбавка може да се получава от раждането на детето до края на месец юни в годината, когато детето навършва 19 годишна възраст.

Assistance allowance
Лицето избира как да получава тази помощ:
–          чрез назначаване на 1 или повече асистенти, или
–          кандидатстване за помощ от местните власти, или
–          чрез частни организации, които доставят подобни услуги.
През 2007 г. тази помощ е в размер от 228 крони на час.
Осигурителния фонд решава колко часове са необходими и фиксира размер на съответното обезщетение.

Надбавка за кола за лица с функционални разстройства
Лицата с увреждания и родителите на деца с увреждания под 18 годишна възраст имат право на субсидия за закупуване и приспособяване на кола, мотоциклет или мотопед. Също така е възможно да се получава субсидия за уроци за шофиране.
Тази субсидия трябва да се използва за купуването на кола за лични нужди. Основната субсидия е 60 000 крони. Допълнителни 40 000 крони могат да се получават при ниски доходи. Всякакви разходи свързани с адаптирането на колата за нуждите на лицето с физически увреждания се покриват без ограничение.

Как се придобива право на пенсия за инвалидност?
Кандидатства се при осигурителния фонд.

Права за получаване на пенсия за инвалидност при пребиваване в Европа
Компетентната институция в страната, където се подаде заявление за получаване на пенсия за инвалидност ще вземе в предвид периодите в осигуряване или пребиваване според законодателството в страните от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, ако е необходимо при изчисляването на пенсията.
Пенсията за инвалидност ще бъде изплащана, независимо от пребиваването на лицето в ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария.
Необходими административни проверки и медицински изследвания се провеждат от компетентната институция в страната на пребиваване. При определени обстоятелства може да бъде необходимо осигуреното лице да отиде до страната, който ще изплаща пенсията, ако здравословното състояние на лицето го позволява.
Всяка страна прилага национални критерии за определяне нивото на инвалидизация. Затова е възможно в някои страни дадено лице да бъде смятано, че има степен на инвалидност 70%, докато в други въобще да не се разглежда като инвалид. Това е резултат от факта, че националните осигурителни системи не са хармонизирани а само координирани от разпоредбите на ЕС.
За повече информация: http://ec.europa.eu/social-security-coordination

Глава шеста
Пенсии за възраст

Кога се придобива право на пенсия за възраст?
Нова пенсионна система се въвежда в Швеция от 01.01.1999 г., заедно с някои преходни разпоредби. Лицата родени след 1953 г. са напълно покрити от новата система.
Родените между 1938 и 1953 г. са частично покрити от старата и новата система в различна степен: родените през 1938 г. са покрити 4/20 от новата система и 16/20 от старата, родените през 1939 са покрити 5/2 от новата система и 15/20 от старата и т.н.
Родените преди 1937 г. са изцяло покрити от старата система.

Новата пенсионна система
За защита при пенсиониране има две системи – свързана с доходите и гарантирана пенсия.
Гарантираната пенсия е свързана единствено с пребиваването в Швеция. Тя осигурява минимална пенсия за онези, които не са работили достатъчно дълго, за да имат право на адекватна пенсия на база на доходите си.
Пенсията свързана с доходите от друга страна е отделна допълнителна осигурителна схема базирана на платената заетост и е достъпна и за самоосигуряващите се лица. Изчислява се на база доходите през цялата кариера.
Вноската за пенсия в солидарното обществено осигуряване(pay-as-you-go) и в индивидуална сметка (premium reserve pension) е общо 18,5% от доходите през годината.
Лицата родени след 1937 г. могат да получават 2 типа пенсии свързани с доходите и от индивидуалната си сметка във фонд (premium reserve pension).
Родените в периода 1938-1953 също така могат да получават допълнителна пенсия според правилата на старата пенсионна система.

Пенсионни права
По принцип облагаемите доходи се взимат под внимание при изчисляването на пенсионните права. Те включват всички доходи получени от заетост, независима дейност и социално- осигурителни обезщетения (базирани на дохода, за безработица и др.).
Има минимален и максимален лимит на осигурителния доход за пенсионни цели. Минималният осигурителен доход е 42,3% от индекс на цените или 17 935 крони за 2010 г. Максималния осигурителен доход е с таван 7,5 пъти индекса на цените или 318 000 крони за 2010 г.
Отделно от действителния доход има и други фактори, които по съображения за справедливост дават пенсионни права, които се изчисляват въз основа на условен доход. Такива суми се отчитат за:
–          родителите на малки деца
–          лица в изпълнение на задължителна военна служба
–          лица в редовно обучение след средно образование и получаващи надбавка за обучение
–          лица получаващи свързано с дохода обезщетение за болест или инвалидност
Всички лица, които са работили в Швеция и придобили права за пенсия имат право на пенсия въз основа на доходите, независимо от мястото, където пребивават.

Условия
Няма квалифициращ период за пенсиите свързани с дохода и от индивидуална сметка във фонд. Обратното, 3 години осигуряване е необходимо, за да се получава допълнителна пенсия и 3 години пребиваване в Швеция е необходимо за получаване на гарантирана пенсия.
Има гъвкави условия за пенсиониране за лицата след навършване на 61 години и възможността да работят след 67 години със съгласието на работодателя си. Гарантираната пенсия обаче не може да се получава преди навършване на 65 години.

Какво се покрива?
Пенсии свързани с дохода – основната вноска за пенсия е 16% от осигурителния доход. Капиталът натрупан в пенсионната сметка на лицето се коригира ежегодно в зависимост от равнището на заплатите в Швеция, частта от „остатъчните пенсионни права“ оставени от починали лица, и разходите за управление на фонда.
Основната пенсия се изчислява като се раздели общия пенсионен капитал на коефициент, който се основава на очакванията за средна продължителност на живота в момента на пенсионирането, базирани на статистическите данни от последните 5 години.
Пенсията базирана на доходите може да се получава от месеца, в който лицето навърши 61 години. Отлагането на пенсионирането ще означава, че лицето има право на по-висока годишна пенсия.
Допълнителна пенсия свързана с доходите
Част от пенсията за родените в периода 1938-1953 се пресмята под формата на допълнителна пенсия по старите правила. Размерът на тази пенсия е 60% от средния средния осигурителен доход за 15-те най-добри години. За получаване на пълна пенсия се изисква 30 години осигурителен стаж. Същите правила важат при отлагане на пенсионирането както при основната пенсия
Premium reserve pension – тази пенсия се получава от вноските от 2,5% от доходите, които са били вложени в инвестиционен фонд избран от лицето. Размера на тази пенсия зависи от доходността на фонда.
Гарантирана пенсия – това е „спасителна мрежа“ за онези, които биха получавали много малка пенсия или нямат право на пенсия свързана с доходите. Размерът на минималната пенсия е 2,13 пъти индексът на цените (90 312 крони годишно през 2010 г.) за едно лице и 1,9 пъти индексът (80 560 крони) за семейно лице. Тази пенсия се плаща само за лица, които живеят в Швеция, в ЕС или в страна, с която Швеция има споразумение. Пълния размер на пенсията изисква 40 години местоживеене в Швеция във възрастта между 25 и 64 годишна възраст.

Процедура за достъп до пенсия?
Подава се заявление до агенцията по пенсиите.

Право на пенсия за възраст при движевие в Европа
Разпоредбите на ЕС за пенсиите за възраст се отнасят за държавните пенсии, не и за допълнителни такива от частни пенсионни фондове. С тези разпоредби се гарантира, че:
–          във всяка страна от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария, където лицето е било осигурявано, осигурителния стаж се запазва, докато се достигне пенсионната възраст в тази страна.
–          всяка страна от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария, където лицето е било осигурявано, ще трябва да плати пенсия за възраст, когато се достигне пенсионната възраст. Размера й ще зависи от продължителността на осигуряването във всяка страна.
–          пенсията ще бъде изплащана без значение в коя страна на ЕС (включително и Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария) се намира лицето
Подава се заявление до социално-осигурителната институция в страната, в която лицето живее, освен ако никога не е работило там. В такъв случай подава заявление в страната, където е последната месторабота. За повече информация: http://ec.europa.eu/social-security-coordination

Глава седма
Наследствени пенсии

Кога се придобива право на наследствена пенсия?
Подобно на правилата за осигуряването за пенсия за старост, защитата на наследниците не зависи от социалния статус. При гарантираната пенсионна система самоосигуряващите се са осигурени въз основа пребиваването им в Швеция и имат право на същата защита както наетите лица.
Наследствената пенсия е в следните форми:
–          детска пенсия (child pension) или наследствено обезщетение за дете(surviving children’s allowance)
–          пенсия за приспособяване и гарантирана пенсия
–          вдовишка и гарантирана пенсия

Child pension или surviving children’s allowance
Децата до 18 години имат право на тези социални придобивки ако загубят един или и двамата си родители. Тези придобивки могат да се получават и за редовно учащите, но не и след месец юни в годината, в която навършват 20 годишна възраст.

Adjustment и guarantee pension
Може да се получава от оцелелия съпруг под 65 годишна възраст, който е бил осигурен и към датата на събитието е живеел с наследодателя и който:
–          живее с малко дете, което е от единия от двамата родители или
–          е живял с наследодателя за поне 5 години

Вдовишки и гарантирани пенсии
Въпреки че вдовишките пенсии по принцип са премахнати с реформата от 1990 г., те все пак се изплащат при следните случаи:
–          жена родена след 1943 г. може да получава вдовишка пенсия и гарантирана пенсия ако е на възраст под 65 години и ако е била омъжена за наследодателя преди края на 1989 г., и е била омъжена за него към датата на смъртта, и в същото време отговаря на условията за получаване на вдовишка пенсия.
–          Жена родена след 1944 г. може да получава вдовишка пенсия ако е била омъжена за наследодателя преди края на 1989 г., била е омъжена за него към датата на смъртта и двамата към края на 1989 г. и към датата на смъртта са отговаряли на условията за получаване на вдовишка пенсия.

Какво се покрива?

Child pension or surviving children’s allowance – детската пенсия е в зависимост от доходите на лицето и натрупания капитал в сметката на наследодателя. Условен допълнителен капитал се калкулира за оставащите години докато наследодателя би навършил 64 годишна възраст. Детето получава 30 или 35% от условната пенсия на наследодателя. Ако наследодателя е имал повече от едно дете, всяко получава 20 или 25%. Максималната сума се разделя поравно между всички деца като не може да надхвърля 100% от размера на условната пенсия.
Дете, което не може да получава пенсия поради това, че наследодателя няма пенсионни права или пенсията би била твърде малка, може да получава обезщетение равно на 40% от индекс на цените (39 700 крони през 2006 г.). Всяка крона, която се изплаща като детска пенсия се приспада от обезщетението за наследници.

Adjustment and guarantee pension
The adjustment pension (пенсия за приспособяване) се получава за период от 12 месеца, които могат да бъдат увеличени с още 12 месеца ако наследникът живее и отговаря за малки деца, които са живели в домакинството на наследодателя. Пенсията се получава до края на месеца, в който най-малкото дете навърши 12 годишна възраст. Размерът на тази пенсия е 55% от условната пенсия на наследодателя.
Съпруга(та), който(която) не може да получава пенсия за приспособяване тъй като наследодателя няма пенсионни права или пенсията би била твърде малка, може да получава обезщетение за наследници в размер 2,13 пъти индекс на цените ако наследодателят е живял 40 години в Швеция. В противен случай гарантираната пенсия се намалява с 1/40 за всяка година по-малко.

Как се получава достъп до наследствена пенсия?
Подава се заявление до агенцията по пенсиите.

Право на наследствена пенсия при движение в Европа
Правилата за получаване на наследствена пенсия са същите като за пенсиите за инвалидност и възраст (виж глава 5 и 6). За повече информация: http://ec.europa.eu/social-security-coordination

Глава осма
Обезщетения при трудова злополука и професионална болест

Кога се получава право за обезщетение при трудова злополука и професионална болест?
Това е задължителна осигурителна схема финансирана от вноските на активното население (работещи и самоосигуряващи се), като обезщетенията са парични или в натура.
Всички работещи, самоосигуряващи се или наети по граждански договори са осигурени срещу трудова злополука или професионална болест. Студентите също са осигурени ако в техните учебни програми има някакви рискове за здравето.
Професионалната болест е в резултат от инцидент на работата или друг фактор свързан с професията на лицето, включително инциденти по време на пътуването към и от работата.
При травма, за да се счита от трудова злополука трябва да се представят солидни доказателства. Болестите причинени от вредни фактори в работната среда също могат да се считат за професионална болест. Такива фактори включват тежка и с повтарящи се движения работа, шум, вибрации и работа с различни химически вещества.
Някои заразни болести могат да се считат за професионални ако са причинени от инфекция при работа в болница, лаборатория или подобно място (например жълтеница и метицилин устойчив стафилококус ауреус).

Какво се покрива?
Обезщетенията за професионална болест включват:
–          Парично обезщетение за болест
–          Здравни грижи
–          Рехабилитация
–          Компенсация са предотвратяване на наранявания
–          Пенсия
–          Обезщетения при смърт
Паричните обезщетения се плащат при същите условия и в същите размери като при всякакви други болести (виж глава 3)
Медицинската помощ е при същите условия както при глава 2. В добавка, всички разходи в резултат от професионална болест под формата на медицински грижи в чужбина, дентални грижи и приспособления (протези или патерици) се възстановяват. За денталните грижи разходите се възстановяват ако са направени при специалист имащ договор със осигурителната система.
Ако в резултат от професионална болест лицето не може да практикува своята дейност, може да получи рехабилитационно лечение и обезщетение по време на рехабилитационния период.
Ако лицето не трябва да работи за определен период, за да избегне трудова злополука или да предотврати влошаване на травмата, може да получава обезщетение за болест.
Перманентната загуба на възможност за трудова дейност в резултат от професионална болест дава право на пенсия, която да компенсира загубата на доход. Размера на пенсията е разликата между дохода, който лицето би получавал ако не е било жертва на злополука и дохода, който получава въпреки злополуката. Пенсията може да бъде временна или за постоянно.
Ако в резултат от трудова злополука се стигне до смърт, осигуровката покрива разходите за погребение и също така може да се получават пенсии от наследниците.

Как се получава достъп до обезщетение в случай на трудова злополука или професионална болест?
При инцидент по време на работа или професионална болест, лицето трябва да уведоми работодателя, който от своя страна да уведоми осигурителния фонд. Самоосигуряващите се лично уведомяват осигурителния фонд. Студентите трябва да уведомят учебното заведение, което от своя страна уведомява осигурителния фонд.

Права в случай на трудова злополука или професионална болест при пътуване в Европа
Разпоредбите на ЕС са сходни с тези за получаване на обезщетение при болест (виж глави 2 и 3). В страна от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, в случай на инцидент в държава различна от тази, където е осигурено лицето за трудова злополука и професионална болест, осигуреното лице има право на здравни грижи. Паричните обезщетения се плащат от осигурителната институция, където е осигурено лицето, независимо в коя държава се намира. За повече информация: http://ec.europa.eu/social-security-coordination

Глава девета
Семейни обезщетения

Кога се придобива право на семейно обезщетение?
Семейни обезщетения
Семейните обезщетения се получават за всички деца пребиваващи в Швеция. Обезщетението не е в зависимост от доходите или имуществото.
Жилищна надбавка, която е в зависимост от имуществото може да се получава в семейства с деца на издръжка и бездетни семейства. Това обезщетение има 2 елемента. Първият зависи от стойността на жилището и се получава само от постоянно пребиваващи в Швеция. Вторият е обезщетение за деца живеещи с родителите си. Специални надбавки за студенти също могат да се получават за деца на възраст над 16 години, които са в редовна форма на обучение.

Детски надбавки
Шведското законодателство дава право на общините да въвеждат, финансират и администрират общинските грижи за деца.
Родителите имат право на надбавка ако пребивават на територията на общината и имат родителски права над детето. За да имат право, родителите трябва да са получавали поне 250 дни родителски парични обезщетения.
Надбавката може да се получава едновременно с платена заетост, но не и при получаване на обезщетения свързани с безработица, болест, родителски права или за старост.

Други обезщетения
Паричните обезщетения за родителите могат да се получават когато детето е родено или осиновено, за да се даде възможност на родителя да остане достатъчно време у дома и да отглежда детето.
Временните обезщетения могат да се получават от родителя за кратки периоди, при грижа за болно дете.
Паричните обезщетения за родителите и при бременност са подробно описани в глава 4.
Семействата с деца на издръжка могат да получават надбавки.

Какво се покрива?
Семейни обезщетения
Общи семейни надбавки
Плащат се от месеца следващ този, в който детето е родено до края на тримесечието, в което детето навърши 16 години. Размера на надбавката е 1050 крони (103€) месечно.

Допълнителни семейни надбавки
Плащат се за деца над 16 годишна възраст, които са в целодневна форма на обучение. Получават се до края на месеца, в който детето завърши училище.

Добавки за голямо семейство
Получават се автоматично когато  в семейството има 2 или повече деца. При някои условия децата на възраст над 16 години в целодневна форма на обучение или получаващи студентски надбавки също се броят при тези добавки. Помощта за голямо семейство не се плаща след края на месец юни, в годината, когато студентът навърши 20 години.
Размерът на добавките е както следва:
–          за второ дете 150 крони;
–          за трето дете 454 крони;
–          за четвърто дете 1010 крони;
–          за пето и всяко следващо дете 1250 крони

Надбавка за отглеждане на дете
Получава се за дете между 1 и 3 годишна възраст и не подлежи на данъчно облагане. За осиновени деца надбавката може да се получава докато детето навърши 5 годишна възраст, но за не повече от 2 години. Максималния размер на надбавката за отглеждане на дете е 3000 крони на дете месечно.
Общините имат право да намалят размера на надбавката в случай, че детето посещава публична детска градина. В тези случаи сумата зависи от времето, в което детето прекарва там.

Студентска стипендия
Месечна стипендия от 1050 крони може да се получава от деца на възраст между 16 и 20 години, които са в редовна форма на обучение. Надбавка може да не получава ако доходите на детето или родителите му са под определено ниво.

Помощи за жилищни разходи за семейства с деца на издръжка
Това е схема състояща се от 2 части. Първата е специална надбавка за деца живеещи с родителите си, зависеща от броя деца и дохода в семейството. Втората е директно свързана с разходите в домакинството и се получава само от постоянно пребиваващите в Швеция.
Надбавката, която се изчислява единствено на база броя на децата в семейството се нарича специална надбавка за деца живеещи с родителите си. Тя е месечна надбавка ограничена до 950 крони месечно за семейства с 1 дете, 1325 крони за семейства с 2 деца и 1750 крони за семейства с 3 и повече деца.

Как се получава достъп до семейните обезщетения?
Подава се заявление до осигурителния фонд. Студентските стипендии се администрират от централната комисия за подпомагане на студентите (Centrala studiestödsnämnden, CSN), а надбавката за грижи за дете се администрира от окръзите. За помощи за жилищни разходи за семейства с деца на издръжка се кандидатства пред осигурителния фонд. Решението е по принцип валидно докато се отмени, но е с лимит до максимум 12 месеца. Женени или съжителстващи лица трябва да подадат съвместно заявление, тъй като доходите и на двамата се взимат под внимание при изчисляване размера на помощта.

Право на семейни обезщетения при пътуване в Европа
Правото на семейни помощи значително се различава в отделните страни. Затова е много важно осигуреното лице да знае коя страна отговаря за изплащането на тези обезщетения и при какви условия се придобива право да се получават. За повече информация:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=849&langId=en
Страната, която отговаря за плащането на семейните обезщетения трябва да вземе в предвид периодите в осигуряване във всички страни от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария, ако това е необходимо.
Ако семейството има право на обезщетение от повече от една страна, по принцип обезщетението ще се получава от държавата, която би трябвало да изплаща най-голямата сума при най-благоприятните условия.
Семейните обезщетения не могат да бъдат плащани 2 пъти за един и същ период или за един и същ член от семейството. За повече информация: http://ec.europa.eu/social-security-coordination

Глава десета
Безработица

Кога се придобива право на обезщетение за безработица?

Има осигурителна схема, която се състои от 2 части:

–          доброволно осигуряване за компенсиране загубата на доход (inkomstbortfallsförsäkring), което предоставя обезщетение свързано с дохода за активното население

–          основно осигуряване (grundförsäkring) финансирано от вноските на работодателите и покриващо риска за тези, които не се осигуряват доброволно, като обезщетението е с фиксиран размер за всички.

При загуба на работата, лицето има право при определени условия на основно или свързано с доходите обезщетение за безработица. За да има право на обезщетение за безработица свързано с доходите, лицето трябва:

–          да се е осигурявало доброволно във фонд за безработица за поне 12 месеца (условие за членство) или

–          да е било заето за поне 6 месеца (при поне 80 часа заетост месечно) или за поне 480 часа в продължение на непрекъснат 6 месечния период (с поне 50 часа заетост месечно) през последните 12 месеца преди загубата на работата (activity condition).

Когато лицето изпълнява activity condition, но не и условието за членство има право основно обезщетение след като е навършило 20 годишна възраст.

Задължителните условия за получаване на обезщетение за безработица и по двете схеми са:

–          лицето да е безработно

–          да е работоспособно

–          да е готово да бъде наето на работа

–          да е регистрирано в агенцията по заетостта като търсещо работа

–          да иска да получи работа

–          да помага на агенцията по заетостта при изготвяне на личен план за намиране на работа

–          активно да търси подходяща работа

Какво се покрива?

От 01.07.2002 г. дневния размер на основното обезщетение за безработица е 320 крони с пропорционална редукция за лицата, които работят при непълно работно време. Обезщетението свързано с дохода е 80% от дохода преди загубата на работа през първите 200 дни и 70% след това. Максималната компенсация е 730 крони на ден през първите 100 дни и 680 след това. Пенсията за старост или допълнителната пенсия на работниците се приспада от компенсацията. Обезщетението се получава 5 дни седмично.

Обезщетението се получава за максимум 300 дни. Кандидатите, които имат дете под 18 години имат право и на допълнително 150 дни обезщетение.

Доброволна безработица – обезщетението за безработица се спира ако осигуреното лице:

–          напусне работа без основателна причина или

–          е дисциплинарно уволнен.

Дневното обезщетение се редуцира за известен период ако лицето:

–          откаже да приеме подходяща работа без основателна причина или

–          без да отказва явно предложение за работа, е ясно, че няма да получи подходяща работа заради своето поведение.

Плащане на обезщетението за безработица

Обезщетението за безработица се плаща от фонда в който лицето членува. Лицето, което няма фонд може да получава основното обезщетение за безработица от ALFA фонда.

Как се получава право на достъп до обезщетение за безработица?

Безработното лице трябва да се регистрира в агенцията по заетостта като търсещ работа. Там ще получи съвети какво да прави и дали има право на обезщетение за безработица. Там ще получи и формуляр за попълване (декларация за безработица и сертификат от работодател). Агенцията ще уведоми фонда за безработица (ако лицето се осигурява допълнително), който ще изпрати допълнителна информация. Фонда за безработица решава дали лицето има право на обезщетение. Решението може да се преразгледа, а след това може и да се обжалва апелативно.

Ако докато лицето получава обезщетение за безработица и намери работа или спре да търси работа, трябва да се уведоми агенцията по заетостта веднага.

Право на обезщетение за безработица при пътуване в Европа

Обикновено страната, в която лицето работи, отговаря за осигуряването на обезщетение за безработица. Специални правила важат за пограничните работници и други трансгранични работещи, които живеят в различна страна от тази, в която работят.

Периодите в осигуряване в страните от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария може да се взимат под внимание. За повече информация:

http://ec.europa.eu/social-security-coordination

Глава единадесета
Минимални ресурси

Кога се получава право на обезщетение поради недостиг на ресурси?

Социално подпомагане

Социалното подпомагане е форма на помощ от последна инстанция. Получава се от лице или семейство, който (за кратък или продължителен период) е без достатъчно средства да покрива разходите си за живот. Правото се предоставя на всеки като се оценява нуждата от тази помощ.

По принцип това е индивидуално право. Ситуацията с домакинството (женена или не двойка с малки деца) се разглеждат като едно цяло. Подпомагането се предоставя на семейството докато родителите са длъжни да се грижат за децата. Няма други условия свързани с възраст.

Няма изисквания за националност. Всички лица с право да пребивават в страната могат да получават подпомагане. Не е необходимо постоянно пребиваване.

Финансово подпомагане за възрастни и жилищна добавка за получаващи пенсия

Тези обезщетения са предназначени за пенсионерите, които нямат достатъчно средства.

Какво се покрива?

Социално подпомагане

Размерът на социалното подпомагане зависи от нуждите на лицето и състава на неговото семейство.

Максималната месечна сума (без да се броят други обезщетения) покрива различни разходи (храна, дрехи, обувки, хигиена, всекидневник, такса за телефон и телевизия) и е 2800 крони или 5060 крони за двойка. Допълнителни суми се предоставят в случаи на деца.

Освен това специални суми се предоставят за общи домакински разходи в зависимост от размера на домакинството.

Над изброените по-горе суми може да се предоставя допълнително подпомагане за разумни разходи за жилището, за електричество, пътуване от и към работата, застраховка на жилището, членство в синдикални организации и за осигурителен фонд за безработица.

Финансово подпомагане на възрастни

Подпомагането се получава от лица над 65 години, които пребивават в Швеция, но които не са живели или работили там за достатъчно дълъг период, за да получават адекватна пенсия.

Финансовото подпомагане се редуцира ако лицето получава други доходи. То е предназначено, за да осигурява минимален стандарт на живот, което означава 1,3546 пъти индекс на цените за несемеен или 1,1446 пъти за семеен, след плащане на наем. Наемът може да бъде до 6050 крони на месец за несемеен и 3025 за семеен.

Финансово подпомагане за възрастни и жилищна добавка за получаващи пенсия

Подпомагането е до 93% от жилищните разходи до 5000 крони за семеен и 2500 крони за несемеен. Също така има специално подпомагане за пенсионери до 6200 крони за семейни и 3100 крони за несемейни ако получават финансово подпомагане за възрастни и имат особено високи жилищни разходи.

Как се получава достъп до обезщетенията?

Подава се заявление за социално подпомагане до служител от социалното благосъстояние в общината, който ще го оцени и ще извърши проучване за социалното положение на лицето.

Оценката се базира на финансово проучване на активите и доходите на лицето. Служителят също така проверява как лицето би могло да издържа себе си. Решението се взима в приличен срок.

Право на социално подпомагане при пътуване в Европа

Някои специални непарични обезщетения могат да се получават само в страната, където бенефициента пребивава. Тези обезщетения са изброени в Анекс 2.

Правилата на ЕС за координиране важат само за социалното осигуряване, не и за социалното подпомагане. За повече информация: http://ec.europa.eu/social-security-coordination

Глава дванадесета
Дълготрайни грижи

Кога се получава право за получаване на дълготрайни грижи?

Лицата, които не са в състояние да покриват нуждите си имат право на подпомагане от комитета за социално благосъстояние. Националното законодателство е насочено към осигуряване на приличен стандарт на живот за всеки. Начинът, по който това става факт е различен в зависимост от местните условия.

Дълготрайните грижи са достъпни за всички жители и не са в зависимост от доходите, възрастта или осигурителни периоди.

Някои обезщетения за дълготрайни грижи са разгледани в глава 5.

Какво се покрива?

Докато лицето има нужда от всякакъв вид съдействие, за да поддържа приличен стандарт на живот, има право на подпомагане, независимо от нивото на зависимост.

Схемата за дълготрайни грижи не е самостоятелна система. Ако лицето е в нужда от медицинска помощ, която не изисква болнично лечение, трябва според законодателството да получава грижите в собствения си дом. Специални домашни грижи основно се получават при лица със заболявания като Алцхаймер, с други тежки заболявания, или които страдат от тревожност и самота. Общината не може да откаже на никой подобна помощ в собствения дом. Няма правно задължение за съпруга или децата да се грижат за своите възрастни роднини.

Потребителските такси са ниски. Има национална защита за максимални цени. През 2009 г. максималната такса за грижи за възрастни е 1696 крони (166€) на месец. За медицински грижи максималните разходи са 900 крони (88€) на година, и за лекарства 1800 крони (177€) на година. Лицата имат право да си заделят пари за наем и 4787 крони (470€) месечно за ежедневни разходи, преди общината да може да им събира такси за грижа за възрастни.

Как се придобива право на дълготрайни грижи?

Заявление се подава в общината, която отговаря за отпускането, финансирането и предоставянето на услугата. При предоставянето на услугата общините имат няколко опции:

–          да използват собствен персонал,

–          да използват персонал от няколко общини, или

–          да използват частни доставчици, включително неправителствени организации.

Право на дълготрайни грижи при пътуване в Европа

Дълготрайните грижи попадат към правилата за координиране на социалното осигуряване на ЕС по същия начин както тези за здравеопазване. Паричните обезщетения в случай на дълготрайни грижи се плащат според законодателството в страната, където е осигурено лицето, без значение от държавата, в която пребивава.

Дълготрайните грижи в натура включват здравеопазване, медицинско лечение, лекарства и болнична помощ и са според законодателството на страната, която лицето пребивава ако то е било осигурено в тази страна.

За допълнително информация: http://ec.europa.eu/social-security-coordination

Анекс 1

Полезни адреси и интернет сайтове

За въпроси свързани със социалното осигуряване в повече от една страна:

http://ec.europa.eu/social-security-directory

За въпроси свързани със социалното осигуряване:

Försäkringskassan

(Swedish Social Insurance Agency)

SE-103 51 Stockholm

Tel: ++46 771 524 524

Fax: ++46 8 411 27 89

http://www.forsakringskassan.se

За въпроси свързани с пенсиите за възраст и наследствените пенсии

Pensionsmyndigheten

(Swedish Pensions Agency)

Box 38190

SE-100 64 Stockholm

Tel: ++46 771 776 776

http://www.pensionsmyndigheten.se

За въпроси свързани с осигуряването за безработица – осигурителния фонд, Националната агенция по заетостта, Шведския осигурителен борд за безработица (Inspektionen for Arbetslöshetsförsakringen, IAF).

Inspektionen för Arbetslöshetsförsäkringen, IAF

Box 210

SE-641 22 Katrineholm

Tel.: ++46 150 48 70 00

Fax: ++46 150 48 70 02

http://www.iaf.se

За въпросите свързани със студентските стипендии за студенти на възраст 16-20 години – локалния офис на the Central Student Support Commission. Има 14 локални офиси и телефоните им може да бъдат намерени в телефонния указател.

The Central Student Support Commission (Centrala studiestödsnämnden, CSN):

Centrala studiestödsnämnden

SE-85182 Sundsvall

Tel: ++771 276 000

Fax: ++46 60 18 61 93

www.csn.se

Анекс 2
Специални обезщетения

Специалните обезщетения в Швеция, които не зависят от осигурителни вноски са:

–          добавки за жилищни разходи за лица получаващи пенсия (Law 2001:761);
–          финансово подпомагане за възрастни (Law 2001:853).
Locations of visitors to this page
Tyxo.bg counter
Site Meter
Google Analytics Alternative
Clicky

Реклама
Публикувано в Анализ. 1 Comment »