Социално осигуряване (и данъци) – Великобритания

Социално осигуряване (и данъци) – Великобритания

Данъците (без осигуровките) във Великобритания

Данък общ доход за доходи от 0 до 37400 паунда на година

20% (група 1)

Данък общ доход за доходи от 37400 до 150 000 паунда на година

40% (група 2)

Данък общ доход за доходи над 150 000 паунда на година

50% (група 3)

ДДС

17,5%

Данък за доходите от спестявания

10% (с лимит 2440 паунда)

Не се дължи ако облагаемия доход извън този от спестявания е над тази сума

Данък дивиденти за лицата от група 1

10% (0% с данъчен кредит)

Данък дивиденти за лицата от група 2

32,5% (25% с данъчен кредит)

Данък дивиденти за лицата от група 3

42,5% (36,11% с данъчен кредит)

Настоящото представлява превод на български на справочника на ЕК за социалното осигуряване във Великобритания (с някои уточнения от http://www.taxrates.cc/html/uk-tax-rates.html).

Оригиналния текст на английски може да бъде намерен на следния адрес.

Предоставената информация е изготвена в сътрудничество с националните кореспонденти на Mutual Information System on Social Protection (MISSOC).

Глава първа

Въведение, организация и финансиране

Въведение
Социалното осигуряване във Великобритания включва:

–          Национална осигурителна схема, която осигурява обезщетения при болест, безработица, смърт и др. Право за тези обезщетения се придобиват чрез плащане на осигурителни вноски.

–          Национална здравна осигурителна система, която осигурява медицинско, дентално и лечение на очите, и която обикновено е безплатна за хората, които живеят в Обединеното кралство и Северна Ирландия.

–          Обезщетения за деца и данъчни облекчения за деца

–          Обезщетения за някои категории хора с увреждане или настойници

–          Други обезщетения, които се плащат от работодателите, в случай на майчинство, бащинство и за осиновяване на дете

При навършване на 16 годишна възраст гражданите получават автоматично национален осигурителен номер. Който не е получил такъв номер, когато започне работа, подава заявление.

Национални осигурителни вноски
Осигурителните вноски в националната осигурителна схема са разделени на 5 класа:

1. Служителите плащат Class 1 осигуровки ако имат доходи над първичния осигурителен праг. Вноските са процент от седмичния доход в границата до максималния осигурителен доход и се приспадат от дохода. Ако доходите на лицето са под първичния осигурителен праг, но над минималния доход, се правят задължителни вноски, за да има право лицето да получава обезщетения. Работодателите плащат втори Class 1 вноски ако доходите са над втория осигурителен праг. Работодателските вноски не се приспадат от дохода на лицето и са негово задължение и за негова сметка.

2. Самоосигуряващите се лица, които получават доходи над Small Earnings Exception плащат вноски от тип Class 2. Те са с фиксиран размер. Ако дохода на лицето е над определено ниво, заплаща Class 4 осигуровки, които не се смятат при получаване на обезщетения.

3. Class 3 вноските са доброволни и се отчитат само за основната пенсия за осигурителен стаж и възраст, и обезщетения. Те могат да се плащат ако лицето не е длъжно да прави Class 1 и 2 вноски или осигурителния му принос не е достатъчен, за да получава обезщетенията изброени по-горе.

4. Специални правила важат за някои категории, включително моряци и военни

5. Работодателите могат да са длъжни да предоставят и Class 1 A вноски за обезщетения в натура, например за автомобил за лично ползване и гориво.

Допълнителна информация за размера на вноските е достъпен на: http://www.hmrc.gov.uk и http://www.hmrc.gov.uk/rates/nic.htm

£ на седмица

2010-11

2011-12

Долна граница за доходите, primary Class 1

£97

£102

Горна граница за доходите, primary Class 1

£844

£817

Upper accrual point

£770

£770

Primary threshold

£110

£139

Secondary threshold

£110

£136

Вноска от служителя за primary Class 1 за доходите между primary threshold и горната граница за доходите

11%

12%

Вноска от служителя за primary Class 1 за доходите над горната граница

1%

2%

Class 1A вноска от работодател (1)

12.8%

13.8%

Employees’ contracted-out rebate

1.6%

1.6%

Married women’s reduced rate between primary threshold and upper earnings limit

4.85%

5.85%

Married women’s rate above upper earnings limit

1%

2%

Employers’ secondary Class 1 rate above secondary threshold

12.8%

13.8%

Employers’ contracted-out rebate, salary-related schemes

3.7%

3.7%

Employers’ contracted-out rebate, money-purchase schemes

1.4%

1.4%

Class 2 вноска

£2.40

£2.50

Class 2 small earnings exception

£5,075 годишно

£5,315 годишно

Special Class 2 rate for share fishermen

£3.05

£3.15

Special Class 2 rate for volunteer development workers

£4.85

£5.10

Class 3 rate

£12.05

£12.60

Class 4 lower profits limit

£5,715 годишно

£7,225 годишно

Class 4 upper profits limit

£43,875 годишно

£42,475 годишно

Class 4 rate between lower profits limit and upper profits limit

8%

9%

Class 4 rate above upper profits limit

1%

2%

Additional primary Class 1 percentage rate on deferred employments

1%

2%

Additional Class 4 percentage rate where deferment has been granted

1%

2%

Кредитиране
В някои случаи се отчита в индивидуалното досие на лицето осигурителен принос без да са правени вноски за него. Например за периодите в отпуск по болест или при безработица. Кредитите помагат за класирането за право на някои обезщетения. В повечето случаи обаче е необходимо да се направят действителни вноски, за да могат да се получават обезщетения.

Обезщетения – общи положения
Паричните обезщетения зависият от индивидуалното досие за направените вноски. Минималния размер на вноските трябва да бъде платен преди да се получи право на обезщетение. В пълен контраст правото за медицинска помощ включваща и дентално и лечение на очите не зависи от направените вноски. По време на пребиваването в Обединеното кралство е предвидено в рамките на National Health Service, а в Северна Ирландия на Health and Personal Social Service.

За получаване на право на обезщетение за болест, майчинство или безработица, трябва да се изпълнят няколко изисквания за осигурителните вноски. Те са изброени в глави 2, 4 и 10. Вноските в другите страни от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария също могат да се вземат в предвид.

Правото на пенсия за възраст и при смърт на съпруга или партньора зависи от личното досие и това на съпруга или партньора за осигурителните вноски. Class 2 вноските могат да се използват, за да се изпълнят условията за получаване право на парични обезщетения.

Важно е да се претендира за получаване на обезщетенията своевременно, тъй като всяко забавяне при подаване на заявлението може да доведе до загуба на правото на обезщетение.

Обжалване
Когато се вземе решение за кандидатстването за обезщетение, лицето се уведомява, както и по какъв начин може да обжалва, включително пред независим трибунал.

Организация на социалната защита
Министерството на труда и пенсиите (DWP) отговаря за изплащането на повечето социални обезщетения. Агенция „Приходи и митници“ отговаря за събирането на вноските и отчитането им в индивидуалните досиета на лицата, сасно и за плащанията на данъчни кредити за семейства с деца и работещи с ниски доходи. Агенцията също така администрира детските надбавки и помощите за детегледачка. Министерството на бизнеса, иновациите и уменията отговаря за определянето на политиката и законодателството в областта на отпуските за родители. Работодателите плащат отпуските по болест, за майчинство, бащинство и при осиновяване на дете.

Националните органи за предоставяне на здравни услуги се финансират, за да осигуряват здравни услуги чрез договори със здравни тръстове, други доставчици на здравни услуги и отделни професионалисти. Социалните услуги се доставят от местните власти във финансовите и законодателни рамки определени от Министерството на здравето.

Гражданите могат да имат частна здравна осигуровка, работодателите също могат да покриват разходите за частно лечение.

Финансиране
Системата за социално осигуряване се финансира от национални осигурителни вноски, които се плащат от работодателите и служителите, както и от общите данъци.

Социално-осигурителни права в Европа
Социално-осигурителните системи в европейските страни са различни, поради което разпоредбите на ЕС са, за да ги координират. Общи правила осигуряващи достъп до социални придобивки са важни, за да се избегне опасността европейски граждани да бъдат поставени в неизгодно положение, когато упражняват своите прави при свободното движение на хора. Тези правила се базират на 4 принципа:

–          Когато има движение в Европа, гражданите са задължително осигурени според законодателството на поне една държава членка: работещите, в страната, където работят; хората в извънработоспособна възраст, в страната, където пребивават

–          Принципът за равно третиране осигурява едни и същи права и задължения в страната, където лицето е осигурено.

–          Когато е необходимо, периодите в осигуряване придобити в други страни на ЕС се взимат под внимание за придобиване на право на обезщетение или пенсия.

–          Паричните обезщетения могат да се получават в друга страна, където живее осигуреното лице.

Можете да разчитате на разпоредбите на ЕС за координация на социалното осигуряване в 27-те страни членки, Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и Швейцария.

Допълнителна информация за разпоредбите на ЕС има в края на всяка глава. Повече за координацията на социално-осигурителните права, при пътуване в ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария може да бъде намерена на:

http://ec.europa.eu/social-security-coordination

Глава втора
Здравеопазване

Кога се придобива право за достъп до здравеопазване?
Общопрактикуващите лекари (GPs) са самостоятелно наети лица и имат договори с Националната здравна служба. Те могат да избират кои да бъдат пациентите им, но не могат да отхвърлят кандидати по признак раса, пол, социална класа, възраст, религия, сексуална ориентация, външен вид, увреждане или медицинско състояние.

При нужда от хоспитализиране или консултация със специалист, общопрактикуващия лекар ще го огранизира. В спешни случаи се приема директно в болница.

Избора на личен общопрактикуващ лекар не значи задължително, че лицето има право на безплатно болнично лечение. Лицата, които са законно пребиваващи имат право на безплатно болнично лечение. Алтернативен вариант е ако лицето е освободено от такси за чуждестранни туристи (законно нает от работодател във Великобритания). Съпруга(та) и децата под 16 години (или до 19 ако учат) също имат право на безплатно болнично лечение, ако постоянно живеят с лицето. В такива случаи няма необходимост да се правят осигурителни вноски или такси.

Временно пребиваващите в UK, но жители на страна от Европейското икономическо пространство трябва да носят със себе си валидна Европейска здравна карта (EHIC) от своята страна, за да имат право на безплатно болнично лечение. Картата дава право на безплатно лечение, което е необходимо само по време на планирания престой.

Какво се покрива?
Почти всички доктори, общопрактикуващи, очни лекари и повечето зъболекари участват в националната здравна система. Осигуреното лице може по всяко време да избира зъболекар или очен лекар, който има договор с националната здравна система. Разходите при лекар без договор със здравната система са за сметка на лицето.

Пациента обикновено трябва да плати част от стойността на предписаните лекарства, или дентални услуги. Здравната система подпомага за разходите за тестове на очите и очила само някои категории.

Как се получават здравни грижи?
Имената и адресите на общопрактикуващите лекари, стоматолози и очни лекари имащи договор с националната здравна служба са публикувани на този сайт:

http://www.nhs.uk/servicedirectories/Pages/ServiceSearch.aspx

Здравно-осигурителни права на осигуреното лице в Европа
При пребиваване в друга страна от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, осигуреното лице и неговото семейство има право на здравни услуги, които се предоставят в съответната страна. Това не означава задължително, че лечението ще бъде безплатно – зависи от националното законодателство.

Когато осигуреното лице планира временно пребиваване (почивка, бизнес пътуване и др.) в друга страна от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, трябва да подаде документи за получаване на Европейската здравно-осигурителна карта преди пътуването. Повече информация е достъпна на: http://ehic.europa.eu

Ако осигуреното лице планира преместване в друга страна от ЕС за постоянно, информация за неговите права относно здравното осигуряване е достъпна на: http://ec.europa.eu/social-security-coordination

Глава трета
Парични обезщетения при болест

Кога осигуреното лице има право на парично обезщетение по болест?

Законови болнични (Statutory sick pay)
Лицето има право на обезщетение от работодателя си ако:

–          се е болно за поне 4 поредни дни (включително празничните дни) и

–          има средна месечна заплата поне равна на минималния доход (lower earning limit – LEL)

Помощи за заетост и поддръжка
Employment and Support Allowance (ESA) са въведени през октомври 2008, когато заменят обезщетенията за неработоспособност за всички нови ищци. Осигуреното лице има право на обезщетение (ESA) ако е неработоспособно поради болест или увреждане за 4 или повече дни и ако няма право на законови болнични от работодателя си за този период. Не се плаща обезщетение за първите три дни неработоспособност.

Право на тези обезщетения имат лицата, които:

–          от ноември 2010 са направили вноски от Class 1 или Class 2, или комбинация от двата, равна на поне 26 пъти минималния доход през всяка данъчна година;

–          тези вноски трябва да са били платени в една от двете данъчни години преди искането за обезщетение, и

–          осигуреното лице трябва да е платило или да е било кредитирано с вноски от Class 1 или Class 2, или комбинация от двата, равна на поне 50 пъти минималния доход през всяка от двете данъчни години (6 април до 5 април), които завършват преди годината, в която се иска обезщетението (първата неделя през януари до събота преди първата неделя през януари на съответната година)

Какво се покрива?
Работодателят е длъжен да плаща законови болнични до 28 седмици в период на неработоспособност. Ако осигуреното лице все още е болно след това, има право да изисква обезщетение (Employment and Support Allowance) от Министерството на труда и пенсиите.

Осигуреното лице може да кандидатства за по-голямо обезщетение за неработоспособност, ако болестта продължава за повече от 28 седмици, има деца, които издържа или съпруг(а) на възраст 60 или повече години.

Как се придобива право за обезщетения за временна неработоспособност?
За първите 7 дни от неработоспособността, работодателят не може да иска да му се предоставя медицинско доказателство за болестта. Може да помоли да се попълни бланка собствен формат или SC2 формуляр от личния лекар, или от сайта на Агенция „Приходи и митници“.

Ако осигуреното лице е болно за повече от 7 дни, работодателя може да изиска медицинско удостоверение, за да продължи да плаща законовите болнични (SSP). По принцип медицинското свидетелство от личния лекар е достатъчно доказателство за заболяването и обекновено се приема от работодателя, стига да няма доказателства за противното.

Осигуреното лице може да получи удостоверение от някой, който не е общопрактикуващ лекар – например от стоматолог, но в такъв случай от работодателя зависи дали ще приеме това доказателство. Ако има някакви съмнения, може да поиска медицинско свидетелство от личния лекар.

Право на обезщетение при временна неработоспособност при движение в Европа
Като общо правило, обезщетенията за временна работоспособност (обезщетения, които са, за да се замени дохода от труд, който не може да се полага поради болестта) винаги се плащат според законодателството, в което е осигурено лицето, независимо от страната, в която пребивава или живее.

При преместване в друга страна от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, всеки път, когато определени условия трябва да бъдат изпълнени, за получаване право на обезщетение, компетентната институция (институцията в страната, където е осигурено лицето) трябва да вземе в предвид периодите в осигуряване, пребиваване или заетост, които са били в някоя от изброените страни. Това гарантира, че хората няма да загубят правото си на обезщетение при временна неработоспособност, когато се местят в друга страна. За повече информация относно координацията по отношение на социално-осигурителните права, при преместване и пътуване може да бъде намерена на: http://ec.europa.eu/social-security-coordination

Глава четвърта
Обезщетения при майчинство и бащинство

Обезщетение за майчинство (Statutory Maternity Pay – SMP)
Повечето бременни работещи жени могат да получават обезщетение за майчинство от работодателите си за до 39 седмици, като началото е най-рано 11 седмици преди очакваната седмица за раждането. Майката има право да избере кога да спре работа, но обезщетението за майчинство трябва да започне да се изплаща най-късно от деня на раждане на детето.

Майката може да работи до 10 дни без да губи обезщетенията за майчинство. Тези “Keeping in Touch days” (KIT) й позволяват да не губи практически умения преди да се върне на работа. Тези дни могат да бъдат взети единствено със съгласието на работодателя.

За да има право на обезщетение, майката трябва да е работила за същия работодател непрекъснато за 26 седмици до седмицата на раждането. Средния седмичен доход трябва да бъде равен на поне минималния доход за целите на националното осигуряване.

Помощи за майчинство (Maternity allowance – MA)
Помощи за майчинство може да се получават само ако майката няма право на обезщетение за майчинство, била е назначена/е самоосигуряваща се, и е имала доходи средно поне равни на прага за получаване на помощи за майчинство (Maternity Allowance Threshold – MAT – 30 паунда на седмица) от началото на периода, за който се изчислява (13 седмици преди раждането).

Помощите за майчинство може да се получават за максимум 39 седмици.

Подобно на обезщетенията, и при помощите за майчинство майката може да работи със съгласието на работодателя до 10 дни – “Keeping in Touch days” (KIT) без да губи право на помощите си за майчинство.

Обезщетения за бащинство (Ordinary Statutory Paternity pay – OSPP)
Право на нея има лице, което е работило за същия работодател за 26 седмици, включително 15-та седмица преди седмицата, в която се очаква бебето да се роди и ако продължава да работи за същия работодател докато бебето се роди. През последните 8 седмици от този период осигуреното лице трябва да е получавало поне минималните доходи за плащане на национални осигурителни вноски.

Additional Statutory Paternity Pay (ASPP)
Служител, чиято съпруга  има право на обезщетение за майчинство, помощи за майчинство или обезщетение при осиновяване, може да получава допълнително обезщетение за бащинство, ако майката или осиновителката се е върнала на работа преди края на периода в майчинство или в който има право на обезщетение при осиновяване. Бащата трябва да е работил за същия работодател за поне 26 седмици включително с 15-та седмица преди седмицата, в която детето се очаква да се роди, и да продължава да работи при същия работодател до седмицата, в която ще има право на това обезщетение. Също така трябва да е получавал средно през последните 8 седмици от този период поне минималния доход за плащане на национални осигурителни вноски.

Какво се покрива?
Размера на обезщетението за майчинство зависи от доходите, като се плаща за до 39 седмици. За първите 6 седмици майката получава 90% от средния й брутен месечен доход без лимит., останалите 33 седмици се получава стандартно обезщетение (124,88 паунда на седмица), или обезщетение базирано на доходите ако е по-малко от стандартното обезщетение.

Размера на помощите за майчинство зависят от средния седмичен доход. Получава се стандартната помощ от 124,88 паунда на седмица или 90% от средния месечен доход ако е по-малък от стандартната помощ. Работодателят ще ги плаща по същия начин като нормална заплата. Може да се получава до 39 седмици.

Размера на обезщетенията за бащинство се определят при същите условия. Бащата може да избере кога да почне да получава обезщетението (Ordinary Statutory Paternity Pay) – началото трябва да е до 8 седмици след раждането.

Размера на обезщетението Additional Statutory Paternity Pay е като тези за майчинство. Може да се получава от 20-та седмица след раждането ако майката се е върнала на работа. Плащанията свършват когато бащата се върне на работа или свърши периода, в който майката има право на обезщетение за майчинство.

Как се получава достъп до право на обезщетение за майчинство или бащинство?
За да се получава обезщетение за майчинство, работодателя трябва да бъде уведомен писмено поне 28 дни по-рано от деня, в който майката има намерение да спре временно работа поради бременността. Работодателят също така трябва да получи удостоверение за бременността, което се получава от лекарят или медицинската сестра около 21-та седмица от бременността.

За помощ за майчинство може да се кандидатства от 14-та седмица преди седмицата, в която бебето се очаква (27-та седмица от бременността).

За помощ за бащинство, трябва да се даде на работодателя декларация, с която:

–          лицето се задължава да се грижи за възпитанието на детето

–          лицето декларира, че е биологичния баща на детето, съпруг или партньор на майката

–          лицето декларира, че излиза в отпуска, за  да се грижи за детето или да помага на майката

Право на обезщетение за майчинство или бащинство при движение в Европа
Разпоредбите за координиране на законодателството покриват и обезщетенията за майчинство или бащинство. При преместване в друга страна от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, всеки път, когато определени условия трябва да бъдат изпълнени, за получаване право на обезщетение, компетентната институция (институцията в страната, където е осигурено лицето) трябва да вземе в предвид периодите в осигуряване, пребиваване или заетост, които са били в някоя от изброените страни.

Като общо правило паричните обезщетения (които са, за да се замени дохода от труд, който не може да се полага поради болестта) винаги се плащат според законодателството, в което е осигурено лицето, независимо от страната, в която пребивава или живее.

Обезщетенията в натура (медицински грижи, лекарства и хоспитализация) се получава според местното законодателство, където лицето пребивава.

Повече информация може да бъде намерена на: http://ec.europa.eu/social-security-coordination

Глава пета
Обезщетения за инвалидност

Кога се придобива право на обезщетение за инвалидност?
Обезщетенията се получават в две фази:

–          през фазата за оценка се получава обезщетение за 13 седмици от подаването на заявлението или докато се получи решение за способността за работа на лицето

–          основна фаза – стартира от 14-та седмица след подаване на заявлението ако се установи при оценката, че болестта или увреждането не позволяват трудова дейност

Има 2 основни групи в основната фаза

–          група свързана с работна активност (Work Related Activity Group) – поставените лица в тази група ще имат личен съветник, който ще им помага да си намерят подходяща работа и ще имат определени трудови задължения в същото време.

–          група за подкрепа (Support Group) – поставените в тази група поради болест или увреждане не се очаква да взимат участие в каквато и да е трудова дейност, освен ако не решат по собствена воля.

Помощ при намиране на работа – участниците в Work Related Activity Group ще имат редовни срещи с личен съветник, с който да дискутират възможностите за работа. Те ще получават помощ и съвети за:

–          откриване на подходящата работа

–          повишаване на уменията, откриване на силните страни и способности

–          предприемане на действия за намиране подходяща работа

При отказ да се участва в програмите, правото на обезщетения може да се загуби.

Какво се покрива?
Седмично обезщетение по време на основната фаза – тя започва от 14-та седмица след подаването на заявлението ако се установи, че поради болест или увреждане е намалена работоспособността.

Тип група

Седмично обезщетение

Work Related Activity Group

до 91,40 паунда

Support Group

до 96,85 паунда

В повечето случаи обезщетенията се плащат през първите три дни от подаването на заявлението.

Как се придобива право на пенсия за инвалидност?
Има 13 седмична фаза, през която се проверява  дали съответното лице има право на обезщетение. Процедурата може да включва медицинско изследване ако е необходимо, преди да се вземе решение за способността за трудова дейност.

Права за получаване на пенсия за инвалидност при пребиваване в Европа
Компетентната институция в страната, където се подаде заявление за получаване на пенсия за инвалидност ще вземе в предвид периодите в осигуряване или пребиваване според законодателството в страните от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, ако е необходимо при изчисляването на пенсията.

Пенсията за инвалидност ще бъде изплащана, независимо от пребиваването на лицето в ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария.

Необходими административни проверки и медицински изследвания се провеждат от компетентната институция в страната на пребиваване. При определени обстоятелства може да бъде необходимо осигуреното лице да отиде до страната, който ще изплаща пенсията, ако здравословното състояние на лицето го позволява.

Всяка страна прилага национални критерии за определяне нивото на инвалидизация. Затова е възможно в някои страни дадено лице да бъде смятано, че има степен на инвалидност 70%, докато в други въобще да не се разглежда като инвалид. Това е резултат от факта, че националните осигурителни системи не са хармонизирани а само координирани от разпоредбите на ЕС.

За повече информация: http://ec.europa.eu/social-security-coordination

Глава шеста
Пенсии за възраст

Кога се придобива право на пенсия за възраст?
Основната държавна пенсия се осигурява от правителството. В зависимост е от броя на годините осигурителен стаж през цялата кариера.

Държавната пенсия може да се получава при достигане на пенсионната възраст, която е 65 за мъжете 6 април 1959 г., и 60 за жените родени преди 6 април 1950 г.

Пенсионната възраст за жените нараства до 65 между 2010 г. и 2020 г.

Пенсионната възраст ще нараства до 68 между 2024 г. и 2046 г.

Какво са годините осигурителен стаж (qualifying year)?
1 година осигурителен стаж е данъчна година, в която работника има минимален доход, за да плаща националната осигурителна вноска или се кредитира (в случаи на безработица и др.). през данъчната 2010-2011 този минимален доход е 5044£.

Колко години стаж са необходими?
Достигащите пенсионна възраст след 5 април 2010 трябва да имат 30 години стаж, за да имат право на пълна държавна пенсия.

При отлагане на искането за отпускане на държавна пенсия за поне 12 последователни месеца, лицето може да получи еднократна сума. Тя ще бъде в добавка към нормалната държавна пенсия. 12-те последователни месеца трябва да са след 5 април 2005 г.

Фирмените пенсионни схеми са различни в отделните компании. В общи линии схемите са 2 основни вида:

–          свързани със заплатата (salary related) или

–          свързани с внесените вноски (money purchase)

При „salary related“ схемите размера на пенсията зависи от заплатата и броя години в осигуряване. При „money purchase“ схемата размера на пенсията зависи от това колко пари са били внесени в схемата и колко добре са били инвестирани средствата. При пенсиониране фонда осигурява пожизнена пенсия. Работодателят е длъжен да предложи възможност за пенсионна схема.

Какво се покрива?
През 2011 г. размера на пълната държавна пенсия е 97,65£ на седмица за 1 човек и 156,15£ на седмица ако са двойка. Специфични обстоятелства могат да имат влияние върху размера на пенсията, която се получава.

Процедура за достъп до пенсия?
Пенсионните служби пращат автоматично формуляр за пенсиониране 4 месеца преди достигане на пенсионна възраст.

Право на пенсия за възраст при движение в Европа

Разпоредбите на ЕС за пенсиите за възраст се отнасят за държавните пенсии, не и за допълнителни такива от частни пенсионни фондове. С тези разпоредби се гарантира, че:

–          във всяка страна от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария, където лицето е било осигурявано, осигурителния стаж се запазва, докато се достигне пенсионната възраст в тази страна.

–          всяка страна от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария, където лицето е било осигурявано, ще трябва да плати пенсия за възраст, когато се достигне пенсионната възраст. Размера й ще зависи от продължителността на осигуряването във всяка страна.

–          пенсията ще бъде изплащана без значение в коя страна на ЕС (включително и Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария) се намира лицето

Подава се заявление до социално-осигурителната институция в страната, в която лицето живее, освен ако никога не е работило там. В такъв случай подава заявление в страната, където е последната месторабота. За повече информация: http://ec.europa.eu/social-security-coordination

Глава седма
Наследствени пенсии

Кога се придобива право на обезщетения при смърт?
Наследствените пенсии и обезщетения могат да се получават от преживелия, чийто съпруг(а) е починал след 9 април 2001 г. или регистриран партньор от същия пол е починал след 5 декември 2005 г. Има 3 различни типа обезщетения:

–          Bereavement Payment – еднократна сума, която се плаща на преживелия съпруг или регистриран партньор, който не е навършил пенсионна възраст или е навършил пенсионна възраст, но ако съпруга (регистрирания партньор) не е имал право на държавна пенсия въз основа на собствения си стаж.

–          Widowed Parent’s Allowance (WPA) – постоянно плащане на овдовял родител на дете, за което има право на детски надбавки. Жените, които са бременни от своя починал съпруг(регистриран партньор) също имат право на това обезщетение. Този вид обезщетение не може да се получава след навършване на пенсионна възраст.

–          Bereavement Allowance – изплаща се на овдовели лица, на възраст поне 45 години, но не и пенсионна възраст.

За тези обезщетения има условия за принос към осигурителната система. При Bereavement Payment, починалия съпруг(регистриран партньор) трябва или да е плащал 25 години осигурителни вноски от всеки клас преди 6 април 1975 г., или трябва да е плащал вноски в Class 1, 2 и 3 през всяка година след 5 април 1975, като е имал общ доход за всяка данъчна година не по-малко от 25 пъти седмичния минимален доход през съответната данъчна година.

За Widowed Parent’s Allowance и Bereavement Allowance има 2 условия за принос подобни на онези за получаване на пенсия за възраст (виж глава 6), като разликата е, че условията трябва да са изпълнени от вноските на починалия съпруг или регистриран партньор.

Допълнителна пенсия
Допълнителната пенсия е свързана с осигурителните вноски на починалия съпруг (регистриран партньор) и може да се получава само с Widowed Parent’s Allowance. Изчислява се по същия начин като допълнителна пенсия платима с пенсия за старост.

Какво се покрива?
Bereavement Payment е еднократно обезщетение от 2000£.

Widowed Parent’s Allowance (WPA) се изплаща по същия начин като стандартните държавни пенсии.

The Bereavement Allowance се дава в пълен размер на овдовяли лица на 55 или повече години. Ако са на възраст 45 до 54 имат право на процент от пълния размер. Този процент е фиксиран и не нараства с възрастта.

Как се получава достъп до наследствена пенсия?
Овдовелия съпруг (регистриран партньор) кандидатства за обезщетение с подаване на удостоверение издадено от Регистъра, в който се вписват раждания, бракове и смърт до локалното бюро по труда или пенсионен офис. Този офис ще предостави формуляр по образец, която трябва да се попълни и изпрати обратно незабавно. Искането може да се използва и за пенсии, които се дължат по пенсионните схеми на други държави. Ако овдовялото лице не живее във Великобритания, може да изпрати заявлението до пенсионно-осигурителната институция в страната, където живее.

Право на наследствена пенсия при движение в Европа
Правилата за получаване на наследствена пенсия са същите като за пенсиите за инвалидност и възраст (виж глава 5 и 6). За повече информация: http://ec.europa.eu/social-security-coordination

Глава осма
Обезщетения при трудова злополука и професионална болест

Кога се придобива право за обезщетение при трудова злополука и професионална болест?

Обезщетение за инвалидност
Полага се в случай на увреждане в резултат от трудова злополука или професионална болест. Правото на обезщетение не зависи от размера на осигурителната вноска, която плаща лицето. Обезщетенията обаче не се полагат на самоосигуряващите се лица.

За обезщетение може да се претендира ако служителят е бил нает на работа, която да предизвика съответното заболяване. Схемата покрива повече от 70 заболявания, включително:

–          болести причинени от работа с азбест

–          асма

–          хроничен бронхит или емфизем

–          глухота

–          пневмониоза (включително силикоза или азбестоза)

–          теносиновитис

–          болести А11

Какво се покрива?
Обезщетението е дължимо ако осигуреното лице е неработоспособно 15 седмици след датата на инцидента на работа или 15 седмици след появата на заболяването. Размера на обезщетението зависи от степента на увреждането в проценти. Обезщетението се плаща в добавка към обезщетенията за инвалидност или заболяване.

Специфични обстоятелства, включително възрастта и степента на увреждането ще се отрази на размера на обезщетението. То ще бъде оценено от лекар по скалата от 0 до 100%. За някои заболявания на белите дробове обезщетението е на 100%. За ориентир седмичните обезщетения са както следва:

Степен на увреждане

Възраст над 18 години

Възраст до 18 години без да издържа други лица в семейството

100%

145,80£

89,35£

90%

131,22£

80,42£

80%

116,64£

71,48£

70%

102,06£

62,55£

60%

87,48£

53,61£

50%

72,90£

44,68£

40%

58,32£

35,74£

30%

43,74£

26,81£

20%

29,16£

17,87£

Как се получава достъп до обезщетение в случай на трудова злополука или професионална болест?
Обезщетението обикновено се дължи ако увреждането е 14% или повече за всички увреждания и повечето заболявания. За респираторни заболявания (pneumoconiosis и byssinosis) обезщетенията се дължат при увреждания от поне 1%. За страдащите от diffuse mesothelioma, asbestosis и рак на белите дробове поради излагане на азбест на работното място, обезщетенията се плащат на 100%. Обезщетенията се плащат по банков път.

Права в случай на трудова злополука или професионална болест при пътуване в Европа
Разпоредбите на ЕС са сходни с тези за получаване на обезщетение при болест (виж глави 2 и 3). В страна от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, в случай на инцидент в държава различна от тази, където е осигурено лицето за трудова злополука и професионална болест, осигуреното лице има право на здравни грижи. Паричните обезщетения се плащат от осигурителната институция, където е осигурено лицето, независимо в коя държава се намира. За повече информация: http://ec.europa.eu/social-security-coordination

Глава девета
Семейни обезщетения

Кога се придобива право на семейно обезщетение?

Обезщетения за дете и данъчен кредит
Получават се при отглеждане на дете до 16 годишна възраст или до 20 ако е редовно обучение. Няма изискване за вноски, но лицето или неговия партньор и детето трябва да са законно пребиваващи във Великобритания.

Какво се покрива?
Има 2 различни суми за обезщетение за дете:

–          20,30£ на седмица за най-голямото дете

–          13,40£ на седмица за всяко следващо

Как се получава достъп до семейните обезщетения?
Подава се заявление до Агенцията по приходите и митниците, като се прилага акт за раждане на детето ако е възможно.

Право на семейни обезщетения при пътуване в Европа
Правото на семейни помощи значително се различава в отделните страни. Затова е много важно осигуреното лице да знае коя страна отговаря за изплащането на тези обезщетения и при какви условия се придобива право да се получават. За повече информация: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=849&langId=en

Страната, която отговаря за плащането на семейните обезщетения трябва да вземе в предвид периодите в осигуряване във всички страни от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария, ако това е необходимо.

Ако семейството има право на обезщетение от повече от една страна, по принцип обезщетението ще се получава от държавата, която би трябвало да изплаща най-голямата сума при най-благоприятните условия.

Семейните обезщетения не могат да бъдат плащани 2 пъти за един и същ период или за един и същ член от семейството. За повече информация: http://ec.europa.eu/social-security-coordination

Глава десета
Безработица

Кога се придобива право на обезщетение за безработица?

Издръжка за търсещи работа
За да се получава издръжа за търсещи работа на база осигурителните вноски, лицето трябва да отговаря на следните условия:

–          Да е правило Class 1 вноски върху доходите си в размер от поне 25 пъти размера на минималния седмичен доход през една от последните 2 данъчни години.

–          Да е правило или да е било кредитирано с Class 1 вноски в размер от поне 50 пъти минималния седмичен доход за последните 2 данъчни години.

Само националните осигурителни вноски плащани от служител се зачитат при тези обезщетения. Вноските правени като самоосигуряващо се лице не се броят.

За получаване на издръжката за безработица се подписва договор, с който лицето се задължава активно да търси работа и с който са разписани правила как това да се случи. Трябва да посещава редовно интервюта за работа.

Издръжката за търсещи работа е лична. Не се получават допълнителни обезщетения ако лицето отглежда партньор в нужда или дете. Издръжката се получава независимо от собствеността, въпреки че може да бъде редуцирана ако лицето работи на непълно работно време. Размера на издръжката може да бъде намален също така ако лицето получава лична пенсия.

Какво се покрива?
Издръжката за търсещи работа се получава за до 182 дни, ако лицето е безработно, има възможност да работи и активно търси работа.

Максималния седмичен размер на издръжката при безработица е:

–          51,85£ за лица на възраст от 16 до 24 години

–          65,45£ за лица на възраст 25 и повече години

Как се получава право на достъп до обезщетение за безработица?
Останалия без работа трябва незабавно да поиска издръжка за търсещи работа в локалната служба по заетостта. Адресите на тези офиси са обявени при локалната пощенска станция.

Право на обезщетение за безработица при пътуване в Европа

Обикновено страната, в която лицето работи, отговаря за осигуряването на обезщетение за безработица. Специални правила важат за пограничните работници и други трансгранични работещи, които живеят в различна страна от тази, в която работят.

Периодите в осигуряване в страните от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария може да се взимат под внимание. За повече информация: http://ec.europa.eu/social-security-coordination

Глава единадесета
Минимални ресурси

Кога се получава право на обезщетение поради недостиг на ресурси?

Държавен пенсионен кредит
До април 2010 г. гарантира минимални доходи за хора на възраст над 60 години. Възрастта за получаването му ще се увеличава, като през 2020 г. ще достигне 65 години. Размера на помощта зависи от конкретните обстоятелства, доходите на домакинството, и размера на спестяванията и инвестициите.

Подпомагане на доходите
Държавата подпомага работещите при непълно работно време, чийто доходи, включително с обезщетенията, които получават са под минимален размер определен от законодателството.

Обезщетение за търсещи работа базирано на доходите
Осигурява минимално подпомагане на безработни, чийто доходи и собственост паднат под определено ниво определено от законодателството. Обезщетението се получава от онези, които са изчерпали правото да получават обезщетение за безработица и от онези, които нямат право на такова обезщетение.

Данъчни облекчения
Може да се претендира за тях ако дохода и спестяванията и инвестициите на данъкоплатеца са под определено ниво.

Housing Benefit
Може да се получава ако кандидата за този вид обезщетение плаща наем и доходите и капитала, с който разполага са под определено ниво.

Local Housing Allowance – нов начин за изчисляване на обезщетението като се взима под внимание областта, където кандидата живее, номера на наемателите на собствеността и размера на домакинството. LHA е много по-честен начин за изчисляване на подпомагането като прави така, че наематели при едни и същи обстоятелства в един и същи район, да получават едно и също финансово подпомагане.

Какво се покрива?
Виж раздела по-горе.

Как се получава достъп до обезщетенията?
Лицето трябва да се свърже със локалния Jobcentre Plus офис, за да подаде заявление или да получи съвет.

Поверителна телефонна линия помага за получаване на съвети относно правата за националната минимална работна заплата, правата за минималната работна заплата в земеделието и правото на лицето да не работи повече от 48 часа седмично.

За контакти:

Phone number   0800 917 2368

Text phone  0800 121 4042

Website:  http://payandworkrightscampaign.direct.gov.uk

За заявяване на данъчен кредит трябва да се попълни формуляр, който може да се поръча от Tax Credit Helpline – 0845 300 3900 или text phone 0845 300 3909.

Право на социално подпомагане при пътуване в Европа
Някои специални непарични обезщетения могат да се получават само в страната, където бенефициента пребивава. Тези обезщетения са изброени в Анекс 2.

Правилата на ЕС за координиране важат само за социалното осигуряване, не и за социалното подпомагане. За повече информация: http://ec.europa.eu/social-security-coordination

Глава дванадесета
Дълготрайни грижи

Кога се получава право за получаване на дълготрайни грижи?
Дълготрайните грижи са необходими, при болест или увреждания, които пречат на лицето да се извършва нормалната си ежедневна дейност, с вероятност тези обстоятелства да продължат за дълъг период. Дълготрайните грижи са необходими също така за хора с умствени увреждания.

Националното здравно осигуряване осигурява и/или плаща за грижи от медицинска сестра ако е необходимо. Всички останали разходи или услуги свързани с дълготрайни грижи са индивидуална отговорност, освен ако лицето няма право на помощ от местните власти. В Шотландия лицето има право на безплатни лични грижи.

Приетия през 1993 г. закон за здравеопазването ограничава държавната подкрепа до тези, които имат ниски доходи или спестявания. В Англия и Северна Ирландия има различни правила от тези в Шотландия и Уелс.

Местната власт прилага стандартен тест, за да констатира необходимостта от подпомагане. По този начин се определя каква част от разходите е отговорност на лицето в нужда и каква е за сметка на местната власт.

В Англия:

–          При активи по-големи от горната граница (за 2011 г. 23 250£) лицето няма право на никакво финансово подпомагане от местната власт за дълготрайни грижи

–          При активи между долната и горната граница – за определяне размера на помощта се взимат под внимание всички приходи в домакинството. Помощта е в зависимост от доходите.

–          При активи по-малки от долната граница (14 250£) лицето дава на местната власт всичките си доходи, като в замяна му се покриват разходите за домашни грижи. Доходите включват всички частни пенсии, обезщетения, на които лицето има право, като съвсем малка сума може да се остави за лични разходи.

Дефиницията за активи обикновено включва семейното жилище, освен ако съпруга или близък роднина живее там. Строг контрол се прилага, за да се осигури, че никой няма да извършва злоупотреби, за да получи държавни помощи. Ако някой се опита да продаде дома си на член на семейството с цел да получава помощи или избягва плащания, ще му бъде търсена наказателна отговорност.

Какво се покрива?
Дълготрайните грижи са в много форми – от обикновена помощ в домакинството до ежедневна медицинска помощ и лечение. Дълготрайните грижи могат да се предоставят от медицинска сестра и в дома на лицето.

Обезщетения за хората с увреждания (Disability Living Allowance)
Ако лицето има нужда от лични грижи или има затруднения при ходенето заради физически или умствени увреждания, и е под 65 години, има право на обезщетение. То може да се получава в добавка към други обезщетения и няма условия за осигурителни вноски. Има условие да пребивава на територията на Великобритания.

Парични помощи за придружител (Attendance Allowance)
Лица на възраст 65 и повече години, които имат нужда от лични грижи поради физическо или умствено увреждане имат право на помощи за придружител. Условията са същите като при Disability Living Allowance.

Обезщетение за полагане на грижи (Carer’s Allowance)
Седмично обезщетение за този, който отделя поне 35 часа на седмица в грижи за лице получаващо обезщетение за хора с висока степен на увреждане. Обезщетението има лимит и не може да се получава от редовни студенти.

Как се придобива право на дълготрайни грижи?
The Care Quality Commission (CQC) е регулатора за здравните грижи и социалните грижи за възрастните в Англия, независимо дали се получават от държавните здравни служби, местната власт, частни компании или доброволчески организации. Други регулационни режими съществуват в останалите части на Великобритания. За повече информация: http://www.cqc.org.uk

Право на дълготрайни грижи при пътуване в Европа
Дълготрайните грижи попадат към правилата за координиране на социалното осигуряване на ЕС по същия начин както тези за здравеопазване. Паричните обезщетения в случай на дълготрайни грижи се плащат според законодателството в страната, където е осигурено лицето, без значение от държавата, в която пребивава.

Дълготрайните грижи в натура включват здравеопазване, медицинско лечение, лекарства и болнична помощ и са според законодателството на страната, която лицето пребивава ако то е било осигурено в тази страна.

За допълнително информация: http://ec.europa.eu/social-security-coordination

Анекс 1
Полезни адреси и интернет сайтове

Подробна информация за условията и индивидуалните обезщетения във Великобритания може да се получи от локалните офиси за социално осигуряване или Jobcentre Plus офисите. Адресите им могат да бъдат намерени в най-близката пощенска станция.

Допълнителна информация за социалното осигуряване в повече от една страна: http://ec.europa.eu/social-security-directory

Във Великобритания запитванията относно обезщетенията и пенсиите в две или повече страни трябва да са адресирани до:

Department for Work and Pensions

International Pension Centre

Newcastle upon Tyne

United Kingdom

NE98 1BA

Tel.: (44-191) 218 77 77

E-mail: TVP-IPC-Customer-Care@thepensionservice.gsi.gov.uk

Министерство на труда и пенсиите:

http://www.dwp.gov.uk

Информация за обезщетенията за деца: http://www.hmrc.gov.uk или от

Her Majesty’s Revenue and Customs

Child Benefit Office

PO Box1

Newcastle Upon Tyne

NE88 1AA

United Kingdom

Tel.: 0845 302 1444

Извън Великобритания телефонът е: 00 44 191 225 10 00.

За повече информация за данъчните кредити за деца: http://www.hmrc.gov.uk/taxcredits

или от

Her Majesty’s Revenue and Customs

Tax Credit Office

Preston

PR1 OSB

United Kingdom

Tel.: 0845 300 3900 (Англия, Шотландия и Уелс)

Tel.: 0845 603 2000 (Северна Ирландия)

Извън Великобритания телефонът е: 00 44 -289 080 83 16.

Допълнителна информация за здравните услуги във Великобритания може да бъде получена от локалния PCT (Health Board в Шотландия). Телефонния номер може да се получи от Freephone Health Information Service с телефон 0845 4647 (08454 2242424 в Шотландия).

Номера на местните здравни власти (Health Board в Шотландия) може да се получи от Freephone Health Information Service на телефон 0800 665544 (0800 224488 за Шотландия)=

Информация за здравните услуги в Северна Ирландия може да се получи от Агенцията по здравните услуги – Health Services Agency, 2 Franklin Street, Belfast BT2 8DQ (telephone number 028 90324431).

Анекс 2
Специални обезщетения

Специални обезщетения във Великобритания, които не са свързани с осигурителни вноски са:

–          State Pension Credit (State Pension Credit Act 2002 and State Pension Credit Act (Northern Ireland) 2002);

–          Income-based allowances for jobseekers (Jobseekers Act 1995 and Jobseekers (Northern Ireland) Order 1995);

–          Income Support (Social Security Contributions and Benefits Act 1992 and Social Security Contributions and Benefits (Northern Ireland) Act 1992);

–          Disability Living Allowance mobility component (Social Security Contributions and Benefits Act 1992 and Social Security Contributions and Benefits (Northern Ireland) Act 1992).

Locations of visitors to this page
Tyxo.bg counter
Site Meter
Google Analytics Alternative
Clicky

Реклама

26 коментара to “Социално осигуряване (и данъци) – Великобритания”

 1. Mehmed Aliev Says:

  Zdrasti,v pey slipa mi ima udarjani pari za holiday tax.Kakva e tazi taksa I vra6tat li se tazi pari .Mersi

 2. Катя Костадинова Says:

  Здравейте, през 2008 г. работих в Англия за приблизително една година, след което се върнах в България и работих по трудов договор. През 2013 г. получих психическо заболяване и се питам имам ли право на инвалидна пенсия в Англия и дали дават пенсия за психическо заболяване?

 3. Марияна Says:

  Здравейте, г-н Тодоров! Работих в Англия от септември 2014г. до 19 ноември 2014г за около три месеца и половина и имам изкаран иншурънс, който продължава да си тече. Въпросът ми е трябва ли да си го закрия или замразя тъй като вече си живея в България? Трябва ли да плащам някакви такси за този иншурънс? Някои казват, че ако си го плащам в продължение на 13години, дори и да не се върна повече в Англия, това било един вид като застраховка и осигуряване към държавата и след този период от 13 години мога да получа пенсия от Англия. Интересува ме дали е така. В Англия работих, като клинар, но не съм била на договор, работихме към една фирма която само ни даваше адреси, нито ни осигуряваше, нито имаше някакви задължения към нас.
  Предварително Благодаря!

 4. Yordanka Tacheva Says:

  Zdraveite g-n Todorov.Pi6e Vi Yordanka Tacheva ot Plovdiv.Razgledah saita Vi za socialno osigyrqvane i pomo6ite,koito se predlagat na horata s yvrejdane vav Belikobritania.Vav vrazka s tova re6ih da Vi pi6a i spodelq problema si,neznam dali e pravilno zatova se izvinqvam predvaritelno.Roditeli sme na dete/ ve4e mladej / s yvrejdane i godini nared se lytame mejdy institycii v Balgariq za pravilnite griji i le4enie,za podhodq6ata sreda ili instityci kadeto moje da se razvivat horata s yvrejdane,no za sajalenie ni se zatvarq vsqka vrata s otgovor;;; Sajalqvame,ni60 nemoje da se napravi;;;,,,,..Taka e okakto se e rodil nedonosen samo 900g,prestoq v kuvioz,yvrejdane na zrenieto i zapo4na hodene po makite,a sega e ve4e na 16g.i stava vse po trydno. Ne sme samo nie v tova polojenie,v Bg ima mnogo takiva deca i roditeli koito stradat,no za sajalenie ni6o ne se pravi za tqh,za6oto edva li ne te sa beznadejni sly4ai i otpisani ot doktorite.Vapreki vsi4ko nie iskame da pomognem na deteto si i ne se otkazvame, za6oto nadejdata ymira posledna,no kak v sobstvenata ni darjava? S vremeto 6e ni e neposilno i nqma da sme vse na 40g,a imame i drygo dete ve4e tineidjar. Sled kato popadnah na saita Vi re6ih da pi6a i spodelq makata si ,za koeto otnovo Vi se izvinqvam, razo4arovani sme ot tova koeto ni predlaga ili ne predlaga sobstvenata ni darjava i tova koeto Belikobritaniq pravi za horata s yvrejdaneImah vazmojnossta da rabotq po za nqkolko meseca nqkolko godini,yspqh da vzema N.I.N i vsi4ki dokymenti za rabota tam,no trqbva6e da se varna otnovo v Bg zaradi deteto si. Tova e jivota ni nakratko,ako moje da ni badete polezen s nqkakav savet ili informaciq moje da ni pi6ete. She sme Vi blagodarni i vsqka iskra svetlina e vajna za nas! Blagodarq !

 5. Мария Says:

  Здравейте.При платен NIN в Великобритания(5 години), полага ли се пенсия от там?Благодаря ви.

 6. Lili Says:

  Здравейте,
  Имам следният въпрос: дъщеря ми след три безуспешни месеца на търсене на работа в Англия е подала документи за помощи. Поискали са й банково извлечение за депозит, който има в България. Имат ли право?
  Предварително благодаря!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, ако пребиваването й се основава на изискване за някакъв личен капитал, вероятно ще имат право

 7. Penka Ivanova Says:

  имам родител,пенсионер,75 год, живеещ в Англия от 4 год поради нуждата да се грижа за него. Оперцаии на краката в Англия,трудноподвижен. Кандидатсвах за Attendance Allowance и ми отказват ,че понеже получава state pension от България няма право на други бенефити по заболяване тук. Трябвало да отиде в България там да си кандидатства. Има резиднция сертификат тук в Англия.
  Може ли да се оспорва

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, най-добре да се направи консултация с адвокат във Великобритания, защото въпросът е твърде специфичен

 8. Paulina Hristova Says:

  Здравейте! Self Emplyed съм в UK, осигурявам се и в България. Имат ли споразумение Великобритания и България за присъединяване на трудовия стаж към едната от двете държави – по избор на човека и как става това. Вторият ми въпрос е как става кандидатстването за пенсия във Великобритания.. Благодаря предварително..П. Христова

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, в края на статията има линкове към адресите на институциите във Великобритания отговарящи за социалното осигуряване и трябва да се пита за конкретния случай. По принцип България би трябвало да има такива споразумения с всички държави в ЕС

 9. Rayna Says:

  Здравейте
  От 16/08/2004 до 22/12/2007 работех в Шотландия на трудов договор и съм си плащала осигуровките може ли да ми се зачита този стаж и тук в България?
  Благодаря предварително..

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, ако има споразумение между двете държави стажа ще се признае в България, като ще се смята върху минималната работна заплата в България

 10. Гергана Says:

  Здравейте, ще съм благодарна ако ми предоставите повече информация по следния въпрос: Имам регистрирана фирма в Англия-ЛТД, работила съм един месец по договор за услуги с друга фирма-ЛТД, поради здравословни причини се наложи да се върна в България, за което е издаден болничен лист. Въпросът ми е мога ли да получа обезщетения за болнични и какъв е размерът на осигуровките, които трябва да внеса за предходния месец. Предварително благодаря.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, според КСО:
   „Чл. 40. (1) (Доп. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. – ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение вместо възнаграждение за времето на отпуск поради временна неработоспособност и при трудоустрояване, ако имат най-малко 6 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. Изискването за 6 месеца осигурителен стаж не се отнася за лицата, ненавършили 18-годишна възраст.“
   Осигурено лице може да бъде работещ на трудов договор и осигуряващ се в България, или самоосигуряващо се лице в България. Обезщетението е 80% от средния доход на лицето за последните 18 месеца. Ако обаче не е работено в България, се изчислява върху минималната работна заплата.

   • Гергана Says:

    Благодаря за бързия отговор, но т.к. цитирате КСО, въпросът ми е дали мога да ползвам болничния лист пред социалните служби в Англия и там също ли има изискване за 6-месечен стаж, предхождащ болничния.

    • Alexander Todorov Network Says:

     Здравейте, в глава трета от статията са разписани правилата за обезщетения при болест. В края на статията има линкове към институциите в Англия, които могат да помогнат

 11. Toni Says:

  Извинявам се, че два пъти задавам един вуъпрос, но първият път не го видях публикуван.

 12. Toni Says:

  Господин Тодоров, върху платен стаж в Брюксел(НАТО) за шест месеца какви осигуровки и данъци се плащат от лицето и с годишна данъчна декларация ли се обявяват?

 13. Toni Says:

  Господин Тодоров, може ли да Ви задам следния въпрос: Моя близка е спечелила платен шест-месечен стаж в НАТО. Какви данъци и осигуровки трябва да се платят, защото са и казали че това е нейна грижа. Стажът доход ли е(от чужбина), или вид стипендия за покриване на текущите разходи по пребиваването? И ако се плащат данъци и осигуровки с годишна данъчна декларация ли става това? Благодаря Ви предварително!
  Антоанета Йочева

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, тъй като НАТО е международна организация напълно е възможно доходите от там да не подлежат на облагане в нито една страна. Ако това са доходи, които подлежат на облагане, това ще стане с годишната данъчна декларация. За по-сигурно най-добре да се направи консултация с НАП. 0700 18 700 е телефона им за безплатна консултация

 14. Съдържание на блога « Alexander Todorov Network Says:

  […] – Белгия Социално осигуряване (и данъци) – България Социално осигуряване (и данъци) – Великобритания Социално осигуряване (и данъци) – Германия Социално […]

 15. Samantha Says:

  I just wanted to comment and say that I really enjoyed reading your blog post here. It was very informative and I also digg the way you write! Keep it up and I’ll be back to read more in the future

 16. Социални осигуровки Says:

  Благодаря г-н Тодоров, изчерпали сте всичко по темата за социалното осигуряване и се е получила страхотна статия.


Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d блогъра харесват това: