Социално осигуряване (и данъци) – Германия

Сравнение на данъците (включително осигуровките) в Германия и България

Германия България
Осигуровка за пенсия 19,90% 17,8%
Осигуровка за здраве 14,90% 8%
Осигуровка за дълготрайни грижи 1,95% Няма
Осигуровка за безработица 2,8% 1%
Осигуровка за майчинство и общо заболяване Няма 3,5%
Осигуровка за трудова злополука и професионална болест Няма 0,4% – 1,1%
„Ергенски данък“ 0,25% за навършилите 23 годишна възраст, които нямат деца Няма
Общ размер на осигурителната тежест 39,55% – 39,80% 30,7% – 31,4%
Максимален осигурителен доход 66 000€ 2 000 лева
Данък общ доход 0% за доходи до 8004 € годишно15% – 42% за доход 8005€ – 52881€42% за доход 52882€ – 250000€45% за доход над 250 000€ 10%
ДДС 19% 20%
Данък сгради 1% – 1,5% (за най-скъпите имоти) 0,01% – 0,45%За София 0,16%,като за първо жилище се ползва 50% отстъпка

Настоящото представлява превод на български на справочника на ЕК за социалното осигуряване в Германия (с някои уточнения от http://www.deutsche-sozialversicherung.de/en и http://www.taxrates.cc/html/germany-tax-rates.html.

Оригиналния текст на английски може да бъде намерен на следния адрес.

Предоставената информация е изготвена в сътрудничество с националните кореспонденти на Mutual Information System on Social Protection (MISSOC).

Съдържание:

Глава I: Въведение, организация и финансиране

Глава II: Здравни грижи

Глава III: Парични обезщетения за болест

Глава IV: Обезщетения за майчинство и бащинство

Глава V: Обезщетения за инвалидност

Глава VI: Пенсии и обезщетения за старост

Глава VII: Обезщетения за преживели лица

Глава VIII: Обезщетения при трудова злополука и професионална болест

Глава IX: Семейни обезщетения

Глава X: Безработица

Глава XI: Минимални средства

Глава XII: Дългосрочни грижи

Приложение I: Полезни адреси и интернет страници

Приложение II: Специални парични обезщетения в Германия

Глава първа
Въведение, организация и финансиране

Въведение
Германската система за социално осигуряване се състои от 5 нормативни типа:

–          Осигуряване при болест

–          Осигуряване за необходимост от дълготрайни грижи

–          Пенсионно осигуряване

–          Осигуряване срещу злополука

–          Осигуряване срещу безработица

Тази глава обяснява за всеки тип кои са осигурителите и осигурените лица, както и процедурите за регистрация и приноса.

Осигуряването за пенсия на селскостопанските производители, осигуряването на занаятчии, артисти и публицисти, не са включени в това ръководство. Последваща информация за съответните типове осигуряване може да бъде получена от компетентните осигурителни институции.

Осигурителните институции имат органи за връзка по отношение на социалното осигуряване в останалите държави членки на ЕС. Ако имате проблеми или въпроси за социалното осигуряване в Германия или в други държави членки, свържете се с компетентния орган(виж приложение 1)

С изключение на няколко професии (например държавните служители, съдиите и военните), всички работещи подлежат на задължително осигуряване, освен ако заплатата им не недхвърля определен максимален таван. Също така, служителите, които получават по-малко от 400€ на месец, са освободени от осигуряване.

Осигуровката за безработица по принцип може да бъде увеличена на доброволен принцип, като се направи искане до Федералната агенция по заетостта, като в последните 24 месеца преди да се започне самостоятелна дейност, заинтересованата страна трябва за период от 12 месеца да е била осигурявана или получаваща обезщетения за безработица. Може да се свържете с местната агенция по заетостта за информация или съвет.

В добавка към споменатите типове социална сигурност, също така съществува социална подкрепа от правителството за търсещи работа, различни семейни помощи и жилищни надбавки.

Процедура по регистрация
Веднага след като сте назначен на работа, вашият работодател ще ви регистрира за социално осигуряване. Първо ще бъдете регистрирани към здравната каса (Krankenkasse), която ще уведоми компетентните органи отговарящи за пенсии и за безработица. Ще получите осигурителен номер (Versicherungsnummer), под който пенсионно-осигурителната институция ще записва периодите ви в осигуряване и вашия доход.

При назначаване за първи път на работа, ще получите социално-осигурителна карта (Sozialversicherungsausweis or SV-Ausweis) от пенсионно-осигурителната институция. Тя съдържа вашите имена и осигурителен номер. За някои професии (например в строителството), картата за идентификация има снимка и задължително трябва да се носи в работно време.

Всички, които получават нов осигурителен номер, незабавно получават известие от органа за пенсионно осигуряване компетентен в техния случай. Самонаетите лица трябва да се регистрират в здравната каса.

Организация на социалната защита

Задължително пенсионно осигуряване
Задължителното пенсионно осигуряване (Gesetzliche Rentenversicherung) е организирано от Федералната институция за Германско пенсионно осигуряване (Deutsche Rentenversicherung Bund), регионалните й подразделения (Regionalträger der Deutschen Rentenversicherung), Германското пенсионно осигуряване за минно дело, морско дело, железници (Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See) и пенсионните фондове за земеделските производители (Landwirtschaftliche Alterskassen).

Задължително здравно осигуряване
Задължителното здравно осигуряване (Gesetzliche Krankenversicherung) е в ръцете на приблизително 196 осигурителни фонда, някои от които регионални (местни здравни фондове, Ortskrankenkassen), други опериращи на национално ниво (Ersatzkassen). Тези фондове са отворени за цялото население без значение от професия или месторабота (с изключение на моряците и фермерите). Отделно от няколкото специални категории (държавни служители, съдии и военни), всички работещи подлежат на задължително здравно осигуряване, освен ако доходът им е над максималния осигурителен доход в страната за 3 последователни години. За краткотрайна заетост се прилагат специални правила. Здравните фондове администрират събирането на социалните осигуровки за всички рискове.

Задължително осигуряване при необходимост от дълготрайни грижи
Всяка здравна каса е създала фонд, който отговаря за осигуряването на обезщетения на граждани, които имат нужда от дълготрайни грижи. Всички здравно осигурени имат покритие и за риска от необходимост от дълготрайни грижи, който се покрива от самия фонд. Лицата, които имат частно здравно осигурително покритие трябва да сключат договор с частния фонд и за покритие при необходимост от дълготрайни грижи.

Задължително осигуряване срещу злополука
Отговарящите организации на задължителното осигуряване срещу злополука (Gesetzliche Unfallversicherung) са осигурителните институции срещу злополука в индустриалния сектор (Berufsgenossenschaften) и осигурителните институции срещу злополука в публичния сектор.

Задължително осигуряване срещу безработица
За задължителното осигуряване срещу безработица (Gesetzliche Arbeitslosenversicherung) отговаря Федералната агенция по заетостта (Bundesagentur für Arbeit). Тя е разделена на централен офис, регионални дирекции и местни агенции. Всички служители са покрити срещу този риск (работещите ръчен труд, „белите якички“, стажантите, включително млади хора с увреждания).

Самостоятелност
Отделните клонове на социалното осигуряване са самоуправляващи се чрез срещи на представителите и на управителния съвет, които се състоят от равен брой представители на работодателите и на осигурените лица. По отношение на осигуряването за безработица, представители на държавата са включени като трета страна. Самоадминистрирането на заместващите фондове се състои единствено от представители на осигурените лица.

Контрол
По отношение на контрола, Федералното министерство на здравето (Bundesministerium für Gesundheit) отговаря за здравеопазването и осигуряването при необходимост от дълготрайни грижи. Федералното министерство на труда и социалните въпроси (Bundesministerium für Arbeit und Soziales)  отговаря за пенсиите за старост, инвалидност, вдовишките пенсии, осигуряването срещу злополука и безработица. По отношение на компетентността на контролиращата институция, основният фактор е дали осигурителния фонд е регионален (за дадена провинция) или е за цялата страна (федерален). Осигурителен фонд се определя като регионален (Länder), когато отговорностите му не се простират над повече от един регион. Освен това, фонд, чийто отговорности се простират над повече от един регион (не повече от 3), също се разглежда като регионален, при условие, че засегнатите провинции са под общ контрол. В такъв случай, контролът е отговорност на най-високо в йерархията намираща се осигурително административна единица в региона, или орган определен от местното законодателство. Във всички останали случаи осигурителния фонд се квалифицира като федерална институция, например Федералната институция за Германско пенсионно осигуряване (Deutsche Rentenversicherung Bund), Германското пенсионно осигуряване за минно дело, морско дело и железниците (Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See) и заместващите здравно-осигурителни фондове (Ersatzkrankenkassen). Федералния осигурителен офис (Bundesversicherungsamt) е компетентен по контрола на национално ниво.

Финансиране
Социално-осигурителната система се финансира от национални осигурителни вноски, плащани от работодателите и служителите, и от приходите от други данъци. Служителите, които печелят повече от минималния необлагаем доход, са длъжни да се осигуряват за здраве, за дългосрочни грижи, за безработица и за пенсии. Нивото на осигуровката е фиксиран процент от дохода. По принцип, половината от размера на осигуровките се плащат от работодателя, другата половина от служителя. Самоосигуряващите се плащат целия размер на задължителните осигуровки за здраве, за дългосрочни грижи и за пенсия. Работодателите покриват изцяло осигуровките срещу злополука.

Работодателя отговаря за плащането на осигуровките, при всяко получаване на заплатата. Здравно-осигурителния фонд администрира събраните средства за всички осигурителни рискове.

Общия размер на осигуровките за здраве е средно 14,9% от дохода (определен за 2010 г. при годишен доход 45 000€). Половината от размера на осигуровката се покрива от работодателя. За сметка на служителя има допълнително 1% осигуровка за здраве (през 2010 г.).

Размера на осигуровката за дълготрайни грижи (Pflegeversicherung) е 1,95%. Осигурените лица родени след 1940 г. без деца, плащат допълнително осигуровка от 0,25% след като навършат 23 годишна възраст.

Тавана на осигурителния доход за осигуровката за здраве и дългосрочни грижи през 2010 г. е 45 000€.

Размера на осигуровката за пенсия през 2010 г. е 19,9% от дохода, но за осигурителен доход не по-голям от 66 000€ годишно.

През 2010 г. осигуровката за безработица е 2,8%, при максимален осигурителен доход 66 000€.

Не се дължат осигуровки за семейните надбавки, които се финансират от бюджета.

Социално-осигурителни права в Европа
Социално-осигурителните системи в европейските страни са различни, поради което разпоредбите на ЕС са, за да ги координират. Общи правила осигуряващи достъп до социални придобивки са важни, за да се избегне опасността европейски граждани да бъдат поставени в неизгодно положение, когато упражняват своите прави при свободното движение на хора. Тези правила се базират на 4 принципа:

–          Когато има движение в Европа, гражданите са задължително осигурени според законодателството на поне една държава членка: работещите, в страната, където работят; хората в извънработоспособна възраст, в страната, където пребивават

–          Принципът за равно третиране осигурява едни и същи права и задължения в страната, където лицето е осигурено.

–          Когато е необходимо, периодите в осигуряване придобити в други страни на ЕС се взимат под внимание за придобиване на право на обезщетение или пенсия.

–          Паричните обезщетения могат да се получават в друга страна, където живее осигуреното лице.

Можете да разчитате на разпоредбите на ЕС за координация на социалното осигуряване в 27-те страни членки, Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и Швейцария.

Допълнителна информация за разпоредбите на ЕС има в края на всяка глава. Повече за координацията на социално-осигурителните права, при пътуване в ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария може да бъде намерена на: http://ec.europa.eu/social-security-coordination

Глава втора
Здравеопазване

Кога се придобива право за достъп до здравеопазване?

С право на здравно осигуряване са:

–          Работещите и обучаващите се

–          Пенсионерите с достатъчно дълъг период на осигуряване

–          Безработните, които получават обезщетение за безработица

–          Лицата с увреждания в защитени работни места

–          Лицата, които се обучават за някаква форма на работа в специални институции за деца  (Jugendhilfe)

–          Студенти в законни висши учебни заведения

–          Фермери и подпомагащите ги членове на тяхното семейство

–          Артисти и писатели

–          Лица, които нямат право на здравни грижи (при определени условия)

Какво се покрива?
Профилактични изследвания – за ранно откриване на болести, осигуреното лице и неговото семейство имат право на следните профилактични изследвания:

–          Изследвания за детски болести до навършване на 6 годишна възраст и след навършване на 10 годишна възраст

–          Годишно изследване за рак при жените навършили 20 годишна възраст и мъжете навършили 45 годишна възраст

–          На всеки 2 години цялостно медицинско изследване, и в частност на сърцето, за болести на бъбреците, диабет, за осигурените навършили 35 годишна възраст

Медицински грижи
Осигурените лица и тяхното семейство имат право на лечение от общопрактикуващи лекари, специалисти и стоматолози.

                На тримесечие, и за всяка първоначална консултация с лекар или зъболекар, която не е била изискана от друг практикуващ по време на същото тримесечие се плаща специална такса (Praxisgebühr) от 10€.

Лекарства, терапевтични средства и уреди
Лекарствата се получават с рецепта от лекар работещ със здравната каса и могат да бъдат получени от всяка аптека. Като общо правило, за всяко лекарство се доплаща до 10% от цената му, като доплащането е не по-малко от 5€ и не повече от 10€. При всички случаи доплащането не може да бъде по-голямо от цената на лекарството.

Осигурените лица трябва да платят изцяло цената на лекарствата приемани за обикновена настинка или грип, както и за други по-малки заболявания. Има случаи, при които стойността на лекарства без рецепта се възстановяват частично.

Осигурените лица имат право на терапия (физиотерапия, масажи и др.). След навършване на 18 годишна възраст, осигурените лица са длъжни да плащат допълнителна такса от 10% от цената, плюс 10€ на рецепта, но доплащането не може да бъде по-голямо от стойността на лечението.

Здравната каса покрива разходите на стъкла за очила, протези и други помощни средства до определена сума. Съответната рецепта първо трябва да бъде представена на здравната каса за одобрение. И в тези случаи осигуреното лице отново трябва да плати 10% добавка към стойността на продукта, не по-малко от 5€ и не повече от 10€. Добавката не може да надхвърля стойността на продукта.

Стоматологични услуги
Осигурените лица заплащат 50% от одобрените цени за протези и коронки. Напълно се покрива стойността на медикаментите необходими за хирургическо стоматологично лечение.

Осигурените лица плащат 20% от стойността на лечението за превенция и корекция на изкривяванията на зъбите. Услугата е напълно безплатна за децата до 18 годишна възраст.

Домашни медицински грижи и помощ в домакинството
Ако обстоятелствата са такива, че осигуреното лице не може да получава необходимите грижи и внимание от човек, който живее в домакинството, когато е болно, здравната каса ще плати не само за лечението, но и за необходиматата медицинска помощ от квалифицирана медицинска сестра. Обаче това право съществува само когато болнично лечение се изисква, но не е възможно, или когато лечението може да бъде избегнато или ускорено чрез грижа в дома. По принцип, правото на домашни грижи е ограничено до 4 седмици на заболяване.

Осигуреното лице също така получава домашна помощ, когато в резултат от заболяване не може да изпълнява домакинските си задължения. Това подпомагане обаче се предоставя само, когато в домакинството има дете под 12 годишна възраст или е с увреждания, и което не може да получава грижи от друго лице в семейството.

Лечение на пациента
Осигуреното лице има право на всякаква форма на болнично лечение, от което може да има нужда. Необходимостта от болнично лечение трябва да бъде потвърдена чрез сертификат от доктор. С изключение на спешните случаи, трябва да се подаде заявление до здравната каса, за да се покрият разходите. За до 28 дни в календарната година, осигуреното лице плаща по 10€ на ден.

Пътни разходи
При определени обстоятелства пътните разходи, необходими за целите на получаване на медицинска помощ, могат да бъдат частично или изцуло платени от здравната каса. Осигурените лица плащат 10% от разходите, но не по-малко от 5€ и не повече от 10€ на пътуване.

Как се получават здравни грижи?
Преди всяко лечение на лекаря трябва да се представи здравната карта на лицето (Krankenversichertenkarte). При спешни случаи докторът ще проведе лечението без да я изисква. В такива ситуации осигуреното лице трябва да каже името и адреса на здравната каса, към която е осигурен.

Лечението се осигурява от лекари или стоматолози, които имат договори със здравната каса. Над 90% от всички практикуващи, между които могат да се изберат в началото на лечението или на всяко тримесечие работят съ здравната каса. Списък с тези практикуващи е достъпен от здравно-осигурителната институция.

Ако докторът прецени, че е необходимо да изпрати осигуреното лице при специалист или друго медицинско заведение, издава бележка (Überweisungsschein).

Здравно-осигурителни права на осигуреното лице в Европа
При пребиваване в друга страна от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, осигуреното лице и неговото семейство има право на здравни услуги, които се предоставят в съответната страна. Това не означава задължително, че лечението ще бъде безплатно – зависи от националното законодателство.

Когато осигуреното лице планира временно пребиваване (почивка, бизнес пътуване и др.) в друга страна от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, трябва да подаде документи за получаване на Европейската здравно-осигурителна карта преди пътуването. Повече информация е достъпна на: http://ehic.europa.eu

Ако осигуреното лице планира преместване в друга страна от ЕС за постоянно, информация за неговите права относно здравното осигуряване е достъпна на: http://ec.europa.eu/social-security-coordination

Глава трета

Парични обезщетения при болест

Кога осигуреното лице има право на парично обезщетение по болест?
С някои малки изключения, всички работещи и категории приравнени към тях, имат право на парични обезщетения в случай на временна неработоспособност.

Правото на парично обезщетение при временна неработоспособност не е обвързано с работа или осигурителните периоди.

Ако дете до 12 годишна възраст се разболее и има нужда грижи, по мнение на лекаря, родителя има право всяка календарна година да претендира за обезщетение при болест за до 10 работни дни за всяко дете (но не повече от 25 работни дни общо) ако няма друг в домакинството, който да се грижи за детето. Това е възможно само ако детето е осигурено.

Какво се покрива?
Осигурено лице, което е неработоспособно в резултат от заболяване не по негова вина, работодателят ще продължи да плаща заплатата за период до 6 седмици.

Болните лица, чиято заплата не се изплаща повече от работодателя имат право на парично обезщетение за болест (Krankengeld), което се получава от здравната каса. Размера на обезщетението е 70% от последните доходи (Regelentgelt), но не може да надхвърля 90% от нетния им размер.

Обезщетението за болест се плаща до края на периода, в който осигуреното лице няма възможност да работи. За една и съща болест обаче, за обезщетение може да се претендира за не повече от 78 седмици в рамките на 3 години. В края на 3 годишния период има определени условия, според които получаването на обезщетение е възможно.

Лицата, които получават други обезщетения (като например за инвалидност или от чужбина) нямат право на обезщетение по болест или то е в намален размер.

Как се придобива право за обезщетения за временна неработоспособност?
Когато служителя не е в състояние да работи, трябва да уведоми незабавно своя работодател, също така за какъв период ще бъде очакваната неработоспособност. До три дни най-късно, лекар трябва да направи изследвания и да издаде сертификат, удостоверяващ неработоспособността, както и очакваната й продължителност. Лекарят изпраща сертификата до здравната каса, а копие предоставя на осигуреното лице, което трябва да го изпрати до своя работодател.

Ако лицето е извикано за медицински изследвания, трябва да се яви задължително и навреме. Всяко отсъствие или закъснение, което не е по уважителни причини може да доведе до лишаване от право за получаване на обезщетение.

Ако осигуреното лице получава друго обезщетение (например пенсия), или болестта се дължи на трудова злополука или професионална болест, трябва да се информира задължително здравната каса. За периода на временна неработоспособност, осигуреното лице не може да напуска Германия, без разрешение от здравната каса. Нарушаване на това правило може да доведе до загуба на обезщетението.

Право на обезщетение при временна неработоспособност при движение в Европа
Като общо правило, обезщетенията за временна работоспособност (обезщетения, които са, за да се замени дохода от труд, който не може да се полага поради болестта) винаги се плащат според законодателството, в което е осигурено лицето, независимо от страната, в която пребивава или живее.

При преместване в друга страна от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, всеки път, когато определени условия трябва да бъдат изпълнени, за получаване право на обезщетение, компетентната институция (институцията в страната, където е осигурено лицето) трябва да вземе в предвид периодите в осигуряване, пребиваване или заетост, които са били в някоя от изброените страни. Това гарантира, че хората няма да загубят правото си на обезщетение при временна неработоспособност, когато се местят в друга страна. За повече информация относно координацията по отношение на социално-осигурителните права, при преместване и пътуване може да бъде намерена на: http://ec.europa.eu/social-security-coordination

Глава четвърта

Обезщетения при майчинство и бащинство

Кога се придобиват права за обезщетения за майчинство или бащинство?
Всички жени, които имат право на обезщетение по болест (виж глава втора) също така имат право на обезщетение в натура по време на бременността и след раждането. В допълнение към обезщетението в натура, всички служители и приравнени на тях категории (с малки изключения) имат право, когато е уместно на обезщетения за майчинство.

Правото на обезщетение за майчинство е безусловно, но не се плаща на жени, чийто работодатели продължават да плащат заплатите им през периода на или след раждането.

Какво се покрива?
Обезщетението за майчинство в натура включва:

–          обслушване от доктор и помощ от медицинска сестра по време на бременността и след раждането;

–          помощ от медицинска сестра и ако е необходимо от лекар по време на раждането;

–          лекарства, превързочни материали и други медицински средства;

–          покриване на разходите в случай на раждане в болница;

–          право на домашни грижи от медицинска сестра

Обезщетението за майчинство се получава 6 седмици преди и 8 седмици (12 седмици в случай на предсрочно раждане или многоплодова бременност) след раждането.

При преждевременно раждане отпуска за майчинство се удължава с полагащите се дни, които не са били могли да бъдат взети преди самото раждане. Размера на обезщетението за майчинство зависи от заплатата, но не може да надхвърля 13€ на ден. Остатъка до размера на заплатата се плаща от работодателя.

Как се получава достъп до право на обезщетение за майчинство или бащинство?
Бременните жени трябва да получат карта за майчинство (Mutterschaftspass), която съдържа информация за правата за следващи изследвания.

Право на обезщетение за майчинство при движение в Европа
Разпоредбите за координиране на законодателството покриват и обезщетенията за майчинство или бащинство. При преместване в друга страна от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, всеки път, когато определени условия трябва да бъдат изпълнени, за получаване право на обезщетение, компетентната институция (институцията в страната, където е осигурено лицето) трябва да вземе в предвид периодите в осигуряване, пребиваване или заетост, които са били в някоя от изброените страни.

Като общо правило паричните обезщетения винаги се плащат според законодателството, според което е осигурено лицето, независимо от страната, в която пребивава или живее.

Обезщетенията в натура (медицински грижи, лекарства и хоспитализация) се получава според местното законодателство, където лицето пребивава.

Повече информация може да бъде намерена на: http://ec.europa.eu/social-security-coordination 

Глава пета
Обезщетения за инвалидност

Кога се придобива право на обезщетение за инвалидност?
Всички осигурени за пенсия (работещите и самоосигуряващите се лица получаващи повече от необлагаемия минимум) са осигурени за инвалидност.

Пенсии за обща инвалидност (Erwerbsminderung)
Тази пенсия се получава от осигурено лице, което по здравословни причини не е в състояние да работи за поне 6 часа дневно (пенсия за частична инвалидност), или 3 часа дневно (пенсия за пълна инвалидност).

За придобиване право на пенсия за инвалидност, лицето трябва да докаже, че се е осигурявало за период не по-малък от 60 месеца. В допълнение лицето трябва да докаже, че е било осигурено за 3 от последните 5 години преди настъпването на инвалидността. Този период може да бъде увеличен например с периодите на неработоспособност, безработица, обучение или отглеждане на дете. Когато осигуреното лице се инвалидизира по-малко от 6 години след завършване на образованието си, условията за придобиване на право на пенсия за инвалидност са облекчени.

Пенсия за частична инвалидност (teilweise Erwerbsminderung)
Осигурените лица могат да претендират за пенсия в случай на частична инвалидност, ако отговарят на условията в осигурителното законодателство, родени са преди 02.01.1961 г., и поради здравословни причини не могат да работят по своята или друга приемлива за тях професия за повече от 6 часа.

Забрана за получаване на допълнителни доходи
При наемане на работа, която да доведе до допълнителни доходи към пенсията, това може да доведе до загуба на право за пенсия. Осигуреното лице требва да се консултира с осигурителната институция преди да приеме такава заетост

Специални правила за миньори
Счита се, че способността на миньорите да работят е намалена, ако в резултат от болест или инвалидност нямат възможност да изпълняват служебните си задължения или подобни на тях, освен ако са наети на подобна работа извън този сектор. Допълнителните приходи от заетост не еквивалентна във финансово отношение на предишната работа, не оказва влияние върху пенсията.

При достигане на 50 годишна възраст, миньорите имат право на пенсия, ако не са назначени на еквивалентна във финансово отношение длъжност като миньори. За да имат право на тази пенсия обаче, трябва да имат стаж от 25 години.

Рехабилитация
Пенсионното законодателство се води от принципа „рехабилитация вместо пенсия“. Ако рехабилитацията може да възстанови и подобри способностите на осигуреното лице, осигурителната институция първоначално ще предложи рехабилитация вместо пенсия.

Какво се покрива?
Размера на пенсията за инвалидност зависи от платените осигуровки през целия осигурителен живот на лицето. В допълнение към периодите, в които са правени вноски, други периоди без вноски или с по-малки вноски могат да увеличават размера на пенсията.

Как се придобива право на пенсия за инвалидност?
По принцип пенсиите се получават само ако бъдат поискани. Заявление трябва да бъде подадено до компетентната осигурителна институция.

Права за получаване на пенсия за инвалидност при пребиваване в Европа
Компетентната институция в страната, където се подаде заявление за получаване на пенсия за инвалидност ще вземе в предвид периодите в осигуряване или пребиваване според законодателството в страните от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, ако е необходимо при изчисляването на пенсията.

Пенсията за инвалидност ще бъде изплащана, независимо от пребиваването на лицето в ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария.

Необходими административни проверки и медицински изследвания се провеждат от компетентната институция в страната на пребиваване. При определени обстоятелства може да бъде необходимо осигуреното лице да отиде до страната, който ще изплаща пенсията, ако здравословното състояние на лицето го позволява.

Всяка страна прилага национални критерии за определяне нивото на инвалидизация. Затова е възможно в някои страни дадено лице да бъде смятано, че има степен на инвалидност 70%, докато в други въобще да не се разглежда като инвалид. Това е резултат от факта, че националните осигурителни системи не са хармонизирани а само координирани от разпоредбите на ЕС.

За повече информация: http://ec.europa.eu/social-security-coordination

Глава шеста
Пенсии за възраст

Основа на пенсионната система – солидарност между млади и стари
Пенсионно-осигурителната система се базира на т.н. договор между поколения. Това означава, че системата се финансира от осигуровките, които плащат работещите, а средствата се превеждат под формата на пенсии на оттеглилите се от трудова дейност.

Кога се придобива право на пенсия за възраст?
Всички, които се осигуряват задължително (служители и самоосигуряващи се лица получаващи повече от необлагаемия минимум) са осигурени за пенсия.

Пенсиите за възраст се разглеждат като награда за усилията по време на кариерата. За да се получават, осигуреното лице трябва да е на определена възраст и да има минимален период, в който се е осигурявало (не по-малко от 5 години, в които са правени осигурителни вноски или заместващи периоди без вноски).

Всички месеци, в които са внасяни осигурителни вноски или е отглеждано дете до 3 годишна възраст се взимат предвид при квалифициращите периоди за пенсия от 5, 15 и 25 години. При квалифициращия период от 35 години, периодите, които се взимат предвид са всички периоди в осигуряване, в периоди на обучение, и отглеждане на дете до 10 годишна възраст.

Ако при достигане на пенсионна възраст, осигуреното лице реши да намали трудовата си натовареност без да прекратява изцяло кариерата си, има опцията за частично пенсиониране (да получава 1/3, ½ или 2/3 от пълната си пенсия). Ако при навършване на 65 години (пенсионна възраст) осигуреното лице не поиска да получава пенсия (или част от нея), за всеки месец размера на пенсията, която ще получава в момента, в който се пенсионира на по-късен етап, ще се увеличи с 0,5% (6% на година).

Нормална пенсия за възраст (Regelaltersrente)
Законодателството предвижда стандартната пенсионна възраст (65) да нараства плавно до 67 годишна възраст между 2012 и 2029. За всички родени след 1963 г., пенсионната възраст ще бъде 67 години. Ще бъде възможно за осигурените лица да се пенсионират и на 65, без редукция на пенсията, ако имат 45 години стаж (периоди с внасяне на осигурителни вноски или  за отглеждане на дете до 10 годишна възраст)

Няма лимити за дохода на лицето, който получава в добавка към своята нормална пенсия.

Ранно пенсиониране
Пенсионната възраст за ранно пенсиониране ще следва повишаването на стандартната пенсионна възраст. Ранното пенсиониране (с получаване на по-ниска пенсия) е възможно при навършване на 63 годишна възраст, ако лицето има 35 години осигурителен стаж.

Възрастта за ранно пенсиониране (с редукция на пенсията) за хора с увреждания е 62 години, ако имат 35 години осигурителен стаж.

Осигурените лица родени преди 01.01.1952 могат да претендират за редуцирана пенсия за възраст на 63 години ако:

–          имат осигурителен стаж 15 години;

–          са правили осигурителни вноски за 8 от последните 10 години преди пенсиониране;

–          са безработни към момента на пенсиониране;

–          са били безработни от 58 годишна възраст и половината са работили при непълно работно време въз основа на възраст (Altersteilzeitarbeit) за най-малко 24 месеца преди пенсионирането.

При ранното пенсиониране, пенсията се редуцира с 0,3% за всеки месец предсрочно пенсиониране преди достигане на стандартната пенсионна възраст (за хората с увреждания, преди навършване на 65 годишна възраст).

Миньорите имат право да се пенсионират на 60 годишна възраст, ако имат 25 години осигурителен стаж по специалността.

Пенсия за възраст за жени
Жените имат право да се пенсионират на 60 годишна възраст, ако имат повече от 10 години стаж след навършване на 40 годишна възраст и общ осигурителен стаж 15 години. Родените след 1952 г. жени нямат това право и за тях пенсионната възраст е 65.

Какво се покрива?
Размера на пенсията зависи от сумата размера на осигуровките през целия „осигурителен живот“. В допълнение към периодите в осигуряване, други периоди без осигуровки или с по-ниски осигуровки могат да повишат размера на пенсията.

Еквивалентност между приноса и размера на пенсията
Размера на пенсиите, които се получават от германската задължителна осигурителна система са в зависимост от приноса към системата. Т.н. точки за принос се получават всяка година, въз основа на които ще се определя и размера на пенсията. 1 точка се получава, когато годишния доход на лицето е бил равен на средния в страната. Ако лицето е имало 2 пъти по-голям доход през годината от средния, получава 2 точки, ако има половината от средния – половин точка и т.н. Системата е проектирана да гарантира, че относителния доход, който лицето получава спрямо средното в страната през цялата си кариера ще се запази в същите съотношения и след пенсиониране. Пълен еквивалент на приноса обаче, не е предвиден в германската пенсионна система. Вместо това се получава еквивалент според годините, в които са правени вноски.

Процедура за достъп до пенсия?
Подава се заявление до компетентната социално-осигурителна институция.

Право на пенсия за възраст при движевие в Европа
Разпоредбите на ЕС за пенсиите за възраст се отнасят за държавните пенсии, не и за допълнителни такива от частни пенсионни фондове. С тези разпоредби се гарантира, че:

–          във всяка страна от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария, където лицето е било осигурявано, осигурителния стаж се запазва, докато се достигне пенсионната възраст в тази страна.

–          всяка страна от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария, където лицето е било осигурявано, ще трябва да плати пенсия за възраст, когато се достигне пенсионната възраст. Размера й ще зависи от продължителността на осигуряването във всяка страна.

–          пенсията ще бъде изплащана без значение в коя страна на ЕС (включително и Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария) се намира лицето

Подава се заявление до социално-осигурителната институция в страната, в която лицето живее, освен ако никога не е работило там. В такъв случай подава заявление в страната, където е последната месторабота. За повече информация: http://ec.europa.eu/social-security-coordination

Глава седма
Наследствени пенсии

Кога се придобива право на наследствена пенсия?
Всеки, който е задължително осигурен за пенсия има право на наследствена пенсия при събитие.

Към пенсията на живия съпруг се получава вдовишка пенсия. В някои случаи тази пенсия се полага дори и преди това лицата да са били разведени.

Правото на вдовишка пенсия от съпруга се получава при 5 годишен осигурителен стаж. Това ограничение отпада, ако събитието е в резултат от трудова злополука или се е случило скоро след завършване на образованието. За право на вдовишка пенсия обаче, бракът трябва да е продължил поне 1 година.

Наследствена пенсия на децата (orphan’s pension) се дава до навършване на 18 годишна възраст или до 27 годишна възраст, ако получават образователно или професионално обучение, завършват социална или екологична година, или имат увреждане, което да им пречи да си изкарват прехраната. Ако образователното или професионално обучение е прекъснато от задължителна военна или гражданска служба, правото на наследствена пенсия за сираци се удължава с периода на прекъсването. Частична пенсия се получава за деца с един родител и пълна при загуба на двамата родители.

Какво се покрива?
Размерът на вдовишките пенсии е 25 процента от пенсията на съпруга. Плащането на тази пенсия е за период до 2 години. Вдовишката пенсия е по-висока до навършване на 45 годишна възраст, ако лицето, което я получава се грижи за дете или има намалена работоспособност до 55%. В случай на развод правата за вдовишка пенсия се поделят между бившите съпруг(з)и на наследодателя.

Споделяне на пенсия
Чрез декларация съпрузите могат да решат да поделят пенсиите си, които са заработили през своята кариера. Условията за това са и двамата да имат поне 25 години осигурителен стаж, да са се оженили след 31.12.2001 г. и да не са навършили 40 годишна възраст към тази дата. Ако са изпълнени тези условия, съпрузите могат да споделят своите пенсии.

Пенсия за сираци (Waisenrente)
Пенсията за сираци за деца, които са изгубили 1 родител е в размер 10% от полагащата се пенсия на наследодателя + добавка за сираци. Пенсията за сираци за деца без родители е 20% от полагащата се пенсия на родителите им + добавка за сираци. Пенсията за сираци може да бъде намалена с до 10,8%, ако наследодателя не е навършил 63 годишна възраст.

Отчитане на доходите
При определяне на наследствените пенсии, доходите от труд на наследника се взимат под внимание, както и доходите от други активи ако има такива.

Как се получава достъп до наследствена пенсия?
Подава се заявление до компетентната социално-осигурителна институция.

Право на наследствена пенсия при движение в Европа
Правилата за получаване на наследствена пенсия са същите като за пенсиите за инвалидност и възраст (виж глава 5 и 6). За повече информация: http://ec.europa.eu/social-security-coordination

Глава осма
Обезщетения при трудова злополука и професионална болест

Кога се има право за обезщетение при трудова злополука и професионална болест?
Осигуровката срещу злополука е задължителна за работещи и стажанти. Други групи, които задължително са осигурени включват: деца в детските градини, в училищата, студентите. Самоосигуряващите се имат право по избор да се осигуряват ли за тези рискове или не.

Обезщетението се получава в случай на трудова злополука или професионална болест.

Обезщетенията се получават и при инцидент докато осигуреното лице пътува към или от работа.

Професионалната болест е резултат от дейността на осигуреното лице по време на изпълнение на служебните си задължения. Трябва да има връзка между трудовата дейност и болестта, за да получи осигуреното лице право на обезщетение.

Какво се покрива?
Начините за компенсация за вреди върху здравето в случай на събитие са медицинско лечение и обезщетение за нараняването. Медицинското лечение включва първа помощ, лекарства, терапевтични процедури, домашни грижи при необходимост и рехабилитация.

Подпомагане по време на трудовата кариера
Включва помощ за запазване на настоящата или намиране на работа, професионална подготовка, стажове, основно и последващо обучение и преквалификация и др.

Помощи за  участие в общността
Целта им е да реинтегрира хората в обществения живот, в частност да помогне да:

–          получат знание и практически умения

–          разбират заобикалящата ги среда

–          да се изграждат, поддържат и оборудват места за настаняване на хора с увреждания

–          помогне за самостоятелен живот в защитено жилище

–          помогне за участие в културния и социален живот

Допълнителни помощи
За спортове за рехабилитация, предписани от лекар и под медицинско наблюдение. Покриват се пътните разходи, които са направени, за да се практикува съответния спорт. Също така има възможност за получаване на домашна помощ и помощи за отглеждане на деца.

Дългосрочни грижи
Осигурено лице, което изпадне в невъзможност да се грижи за себе си, в резултат от осигурително събитие, има право да получава помощи или грижи (независимо дали получава пенсия).

Обезщетения при наранявания и временни обезщетения
Осигурените лица имат право на обезщетение при нараняване (контузия), докато не са в състояние да работят, включително докато получават медицинско лечение. Обезщетението е в размер 80% от брутната заплата, като не може да е по-голямо от размера на нетната заплата.

Обезщетението при наранявания се получават докато продължава лечението, но за не повече от 78 седмици. Обезщетението се прекратява, когато осигуреното лице получава пенсия за увреждания. Размера на временните обезщетения е малко по-нисък от обезщетенията за нараняване.

Пенсии
Ако в резултат от злополука на работното място или професионална болест работоспособността е намалена с поне 20% за повече от 26 седмици, лицето ще получава пенсия. Размера й зависи от степента на увреждане и доходите през последните 12 месеца преди събитието.

Наследствени пенсии (Hinterbliebenenrenten)
Наследствена пенсия се получава от съпруга(та), при смърт на съпруга в резултат от трудова злополука или професионална болест. Размера на пенсията е 40% от последните брутни доходи на наследодателя, ако съпруга(та) е над 47 години или не е в състояние да работи, или отглежда дете, което има право на пенсия за сираци. Ако съпруга(та) е до 47 години или не отглежда дете, размера на пенсията е 30% от доходите на наследодателя, за период от 2 години. Но пенсията се удължава за повече от 2 години ако наследодателя е починал преди 01.01.2002 или ако един от съпрузите е роден преди и бракът е бил сключен преди 01.01.2002 г.

Децата до 18 години получават пенсия за сираци (Waisenrente). Когато детето е загубило 1 родител размера на пенсията е 20% от доходите на наследодателя, а при загуба на двама родители, пенсията е 30% от доходите им. Пенсията може да се получава до 27 годишна възраст, ако детето все още получава образование.

Ако наследниците имат собствен доход, може да има редуциране на получаваната пенсия.

Еднократни обезщетения
При определени обстоятелства, вместо пенсия се получава еднократно обезщетение (Abfindung).

Безвъзмездна помощ
При смърт в резултат от трудова злополука или професионална болест, се отпуска безвъзмездна помощ в размер(за 2010 г.) 1/7 от 4380€ за Западна Германия или от 3720€ за Източна Германия.

Как се получава достъп до обезщетение в случай на трудова злополука или професионална болест?
Има осигурителна институция, която официално определя дали инцидента дава право на обезщетение. Работодателят е длъжен да уведомява осигурителната институция за всяко събитие.

При инцидент по време на работа, пострадалото лице трябва да се консултира със специализиран лекар (Durchgangsarzt), назначен от осигурителната институция. Този лекар взима решение за бъдещото лечение в сътрудничество с осигурителната институция.

Права в случай на трудова злополука или професионална болест при пътуване в Европа
Разпоредбите на ЕС са сходни с тези за получаване на обезщетение при болест (виж глави 2 и 3). В страна от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, в случай на инцидент в държава различна от тази, където е осигурено лицето за трудова злополука и професионална болест, осигуреното лице има право на здравни грижи. Паричните обезщетения се плащат от осигурителната институция, където е осигурено лицето, независимо в коя държава се намира. За повече информация: http://ec.europa.eu/social-security-coordination

Глава девета
Семейни обезщетения

Кога се придобива право на семейно обезщетение?
Всички живеещи в Германия имат право на детски надбавки (Kindergeld) и на надбавка на родителите за отглеждане на дете (Elterngeld) за собствените им деца или за осиновени такива.

Детски надбавки
Получават се за всички деца до 18 годишна възраст. След това децата продължават да имат право на на тези надбавки ако:

–          не са навършили 21 годишна възраст, не са се регистрирали като безработни с получаване на обезщетение за безработица в страна от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Новрегия или Швейцария;

–          не са навършили 25 годишна възраст и учат или получават професионална подготовка, или са в преходен период (до 4 месеца) между два периода на обучение, или са доброволци в Европейската доброволческа служба, или друга институция по смисъла на член 14б от Закона за държавната администрация (Zivildienstgesetz), и дохода им не надхвърля 8 004€ в хода на календарната година.

–          не са навършили 25 година възраст е не могат да започнат или продължат професионална подготовка заради липса на свободно място за стаж и ако дохода им не надхвърля 8 004€ в хода на календарната година.

–          не са в състояние да работят поради физическо, умствено или психическо увреждане, настъпило преди да навършат 25 годишна възраст.

Ако детето е било във военна служба или заместваща я цивилна, детските надбавки могат да се получават по време на обучението или между два периода на обучение, или за деца, които търсят работа, над посочените по-горе възрастови ограничения. В този случай края на периода, в който могат да се получават надбавките зависи от продължителността на военната служба. Детски надбавки не могат да се получават по време на военна служба или заместваща я цивилна.

Не може да се получават детски надбавки за дете, за което лицето или неговата съпруга(съпруг), или друго лице, с което лицето е в отношения родител/дете вече получава подобна надбавка.

Надбавка за отглеждане на дете
Получава се обикновено от майката, но при определени обстоятелства може да се получава и от бащата, ако отглежда детето сам. Родителят получава надбавката ако не работи за повече от 30 часа на седмица, и може да се получава докато детето навърши 14 месечна възраст.

Съпрузите или партньорите, които се грижат за дете след раждането (дори ако не е тяхно), могат да получават надбавката за отглеждане на дете при същите условия. Същото важи и за роднини до трета степен, ако родителите поради болест, инвалидност или смърт не могат да се грижат за децата си.

За осиновените или деца, които са взети с цел осиновяване, надбавката за отглеждане на дете може да се получава до 14 месеца. Този 14 месечен период започва да тече, когато детето е взето за отглеждане. Периода се прекратява задължително когато детето навърши 8 годишна възраст.

Какво се покрива?

Детска надбавка
Месечна фиксирана сума от 184€ за първите две деца, 190€ за третото и 215€ за четвъртото и всяко следващо дете.

Надбавка за отглеждане на дете
Родителите могат да получават надбавката за отглеждане на дете за не по-малко от 2 месеца и не повече от 12 месеца. По принцип двамата родители имат право на общо 12 месеца надбавки, които се получават ежемесечно. Те имат право на 2 допълнителни месеца надбавки, ако и двамата получават надбавки за отглеждане на дете и доходите им са били редуцирани за поне 2 месеца

Надбавката за отглеждане на дете (Elterngeld) е в размер от 67% от нетния доход на родителя, претендиращ за надбавката (между 300€ и 1 800€).

Допълнителни добавки се получават от семействата с ниски доходи. Семействата с няколко деца получават бонус 10% към надбавката за отглеждане на дете, за която имат право.

Как се получава достъп до семейните обезщетения?
За детските надбавки се кандидатства в писмен вид. Формулярът се получава от Агенцията по заетостта (фонда за семейни надбавки). За повече информация: http://www.familienkasse.de

Агенцията по заетостта (фонда за семейни надбавки) изплаща обезщетенията по банков път.

Няма задължение да се уведомява веднага Агенцията по заетостта, при промени в информацията, която е подадена във формуляра за кандидатстване, който може да се отрази на правото на обезщетения за деца (например при завършване на професионално обучение на детето).

Институцията, отговаряща за надбавките за отглеждане на дете са различни в цялата страна. Здравната каса предоставя необходимата информация на гражданите. Отговорната институция може да бъде намерена и на този адрес: http://www.familien-wegweiser-regional.de/Elterngeld.73.0.html

Право на семейни обезщетения при пътуване в Европа
Правото на семейни помощи значително се различава в отделните страни. Затова е много важно осигуреното лице да знае коя страна отговаря за изплащането на тези обезщетения и при какви условия се придобива право да се получават. За повече информация: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=849&langId=en

Страната, която отговаря за плащането на семейните обезщетения трябва да вземе в предвид периодите в осигуряване във всички страни от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария, ако това е необходимо.

Ако семейството има право на обезщетение от повече от една страна, по принцип обезщетението ще се получава от държавата, която би трябвало да изплаща най-голямата сума при най-благоприятните условия.

Семейните обезщетения не могат да бъдат плащани 2 пъти за един и същ период или за един и същ член от семейството. За повече информация: http://ec.europa.eu/social-security-coordination

Глава десета
Безработица

Кога се придобива право на обезщетение за безработица?

Обикновено обезщетение за безработица
По принцип ако служител, работник или стажант остане безработен, има право на обезщетение за безработица при следните условия:

–          да се регистрира като безработен в бюрото по труда и кандидатства за обезщетение

–          да е безработен или е нает на работа за по-малко от 15 часа седмично

–          да е в състояние да работи, да е в готовност да приеме всяка подходяща работа, и активно да търси работа

–          да е работил поне 12 месеца през последните 2 години

Безработното лице е длъжно да преследва всяка възможност за намиране на заетост и трябва да изпълнява задълженията определени в споразумението за интеграция с Агенцията по заетостта.

Обезщетението за безработица няма да се изплаща след период от 12 седмици (Sperrzeit) ако без основателна причина лицето:

–          прекрати едностранно трудова заетост

–          откаже работа, която му се предлага от бюрото по труда

–          откаже да участва в разумна мярка, която да му помогне да си намери работа

Основна разпоредба за търсещи работа (обезщетение за безработица тип 2/социални помощи)
На следните обезщетения за безработица или добавки към тях имат право безработните от тип 2, ако са:

–          в състояние да работят

–          без средства за оцеляване

–          на възраст между 15 и 65 или 67 години

–          с местожителство в Германия

Лица, които не са в състояние да работят, живеещи с други без средства за оцеляване, които са в състояние да работят в ‘community of dependence’  (Bedarfsgemeinschaft), имат право на социални помощи, при условие, че не попадат в категорията на Книга XII от Социалния кодекс (Sozialgesetzbuch, SGB XII).

Какво се покрива?

Обикновено обезщетение за безработица
Обезщетението е в зависимост от заплатата, данъчната категория спомената в данъчната карта на лицето, и според това дали има деца или не.

За целите на изчисляване на обезщетението, средното дневно възнаграждание през последната година се взима под внимание, като има таван на обезщетението от 5 500€ за Западна Германия и 4 650€ за Източна Германия.

Получателите на обезщетение, които имат деца получават 67% от нетния си доход през периода, докато тези без деца 60%.

Продължителността на получаване на обезщетение зависи от осигурителния стаж и от възрастта, като лицата, които са се осигурявали задължително за безработица с 12 месеца стаж имат право на 6 месеца обезщетение, които са се осигурявали задължително за безработица 4 и повече години, могат да получават обезщетение за 24 месеца.

Основно обезщетение за търсещи работа
Основното обезщетение за търсещи работа е ориентирано към нуждите и отчита имущественото състояние, както и минималната сума необходима за гарантиране на минимума за оцеляване (трябва да бъдат покрити разходите за домакинството и за отопление).

Получава се еднократна сума, която да покрива разходите за храна, лична хигиена, домакинските уреди и ежедневните лични нужди.

Продължителността на получаване на обезщетението за търсещи работа по принцип е неограничено. На всеки 6 месеца обаче трябва да се докаже правото да се получава.

Други обезщетения
Докато лицето е безработно, схемата за безработица го осигурява за следните рискове:

–          за здраве (глава 2)

–          за дълготрайни грижи

–          за пенсия

Докато се получава обезщетение за безработица, лицето е осигурено и срещу злополука.

Няма законово регламентирани предпенсионни обезщетения в Германия, но колективни споразумения в много сектори включват такива.

Как се получава право на достъп до обезщетение за безработица?

Обикновено обезщетение за безработица
Лицето трябва да се регистрира в бюрото по труда и да кандидатства. Лицето е длъжно да информира незабавно бюрото по труда, в случай на промяна в обстоятелства, които биха имали ефект върху правото да се получава обезщетение (получаване на право на пенсия или намиране на работа)

Обезщетение за безработица тип 2/социални помощи
Докато получава обезщетения, лицето е длъжно да се отчита пред компетентната организация (бюро по труда, общност или упълномощени общински органи) ако е бил помолен. Ако не го направи без основателна причина, това може да доведе до тежки санкции под формата на редуциране на обезщетението и дори до загуба на право на обезщетение в случай не повторен отказ. По-строги са санкциите за получатели на обезщетения, които са в състояние да работят и са на възраст между 15 и 24 години, ако не изпълнят задълженията си.

Институцията отговорна за изплащането на обезщетения за безработица се произнася по молбите за обезщетение. Неспособността за трудова дейност се констатират от Агенцията по заетостта, и в случай на оспорване на решението от специална арбитражна комисия. Институцията отговорна за обезщетенията има външни изпълнители, които проучват качеството на живот и останалите обстоятелства.

Право на обезщетение за безработица при пътуване в Европа
Обикновено страната, в която лицето работи, отговаря за осигуряването на обезщетение за безработица. Специални правила важат за пограничните работници и други трансгранични работещи, които живеят в различна страна от тази, в която работят.

Периодите в осигуряване в страните от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария може да се взимат под внимание. За повече информация: http://ec.europa.eu/social-security-coordination

Глава единадесета
Минимални ресурси

Кога се получава право на обезщетение поради недостиг на ресурси?
Който е в невъзможност да се грижи за себе си благодарение на ресурсите, с които разполага – финансови (от доходи или собственост) или физически (възможност за трудова дейност) или с помощта на трета страна, има право да кандидатства за социално подпомагане, при условие, че живее в Германия.

Законодателството за социално подпомагане обхваща няколко области. Обезщетенията се получават от лица, които не получават достатъчно ресурси да си осигурят приемлив стандарт на живот, или не са в състояние да работят, или не получават достатъчно доходи, за да покрият нуждите на своето семейство (Bedarfsgemeinschaft), или не получават необходима подкрепа то други хора. В частност, хората под 65 годишна възраст, които не могат да покрият собствените си разходи и са временно неработоспособни, получават дневни добавки (Hilfe zum Lebensunterhalt) като част от социалното подпомагане. Лицата на възраст над 65 годишна възраст и онези, които са навършили 18 годишна възраст и не са в състояние да работят за постоянно, имат право да кандидатстват за пенсия ориентирана към нуждите, при напреднала възраст и на намалена способност за получаване на доходи (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung). Безработните, които са в състояние да работят, но не разполагат с достатъчно средства за оцеляване могат да кандидатстват за обезщетение за безработица тип 2/социални помощи (виж глава 10).

Всички член на домакинството има право да кандидатства за социално подпомагане. Общата сума на подпомагането зависи от големината на семейството. Дохода и собствеността на кандидатстващия и съпруга(та) или партньора, които споделят едно домакинство се взимат под внимание при изчисляването на обезщетението.

Обезщетение при загуба на зрението и право на грижи
В зависимост от законодателството в отделните провинции в Германия, хората страдащи от частична или пълна загуба на зрението могат при определени условия да получават допълнително грижи. В някои провинции, при загуба на слуха и други тежки увреждания отново може да се кандидатства за подпомагане.

Какво се покрива?

Помощи
От 01.07.2009 г. основната фиксирана ставка (Regelsätze) е в размер от 359€ за цяла Германия. Размера на помощта зависи от възрастта и позицията, която заема бенефициента в домакинството:

–          100% от основната фиксирана ставка за главата в домакинството и за живеещо само лице

–          90% ако съпрузите или съжителите живеят заедно

Основната фиксирана ставка може да бъде допълнена със следното:

–          Добавки за специални грижи за някои групи (деца, семейства със самотни родители, бременни жени, хора в нужда поради болест и др.)

–          Еднократни обезщетения за дрехи (при бременност и раждане), еднократни обезщетения за обзавеждане на дома (включително домакински уреди) и за закупуване на екипировка за училищни пътувания продължаващи няколко дни.

–          Допълнителни училищни обезщетения: в началото на учебната година, учениците в основните и професионални училища получават 100€ за училищни приспособления в месеца на техния първи учебен ден.

Пенсиите ориентирани към нуждите при напреднала възраст и в случаи на намалена способност за получаване на доходи се получават за период от 12 месеца и след това трябва да се кандидатства за тях отново.

Как се получава достъп до обезщетенията?

Социално подпомагане
Институцията отговорна за социалното подпомагане взима решение относно подадената молба за подпомагане.

Право на социално подпомагане при пътуване в Европа
Някои специални непарични обезщетения могат да се получават само в страната, където бенефициента пребивава. Тези обезщетения са изброени в Анекс 2.

Правилата на ЕС за координиране важат само за социалното осигуряване, не и за социалното подпомагане. За повече информация: http://ec.europa.eu/social-security-coordination

Глава дванадесета
Дълготрайни грижи

Кога се получава право за получаване на дълготрайни грижи?
Правото на дълготрайни грижи в Германия имат задължително осигурените като част от системата за социално подпомагане.

Всеки, който е задължително или частно осигурен за здраве, автоматично има право на дълготрайни грижи при нужда. Схемата за социално подпомагане е универсална и отворена към всички, които отговарят на условията, в частност лицата, които имат нужда от грижи в резултат от физическо, емоционално или умствено увреждане или инвалидност, и се очаква да имат нужда от дълготрайни грижи за повече от 6 месеца, за да изпълняват ежедневните си дейности. В някои специфични случаи, лицата с по-малки потребности също могат да имат право на подобни грижи.

Условията и обезщетенията много си приличат в двете схеми. Но при задължителните схеми лицето трябва да има осигурителен стаж от 2 години, докато при социалното подпомагане няма такива условия. Основна разлика е също така е, че социалното подпомагане е възможно само в случаите на зависимост (лице, което има нужда от грижи, не може да понесе разходите за тях и няма други лица, които да му помогнат).

И двете схеми (statutory long-term care insurance и social assistance scheme) предвиждат изплащане на пенсии за покриване на разходите на членовете на семейството и други неформални грижи.

Какво се покрива?

Обезщетения в натура
Обезщетенията в натура включват:

–          Предоставяне на домашни грижи от амбулаторни центрове, или индивидуални гиржи

–          Предоставяне на грижи от денонощни центрове

–          Еднократни суми за покриване на разходите в домакинството

Стойността на тези помощи зависи от степента на зависимост на лицето и максималната сума от 1 510€.

Pflegevertretung представлява плащане на до 1 510€ за до 28 дни в една календарна година като заместител на лицето, което полага индивидуални грижи, ако то е в отпуска или е болно.

Допълнителни грижи са възможни за лица с деменция, умствени увреждания или психични заболявания.

Тези грижи не са ограничени със срок и се получават, докато лицето има право на тях.

Парични обезщетения
Размерът им варира според степента на зависимост на лицето. За категория III е равно на 685€ и може да се получават докато лицето отговаря на условията за получаването им.

Как се придобива право на дълготрайни грижи?
Лекарите в тясно сътрудничество с персонала ангажиран да оказва помощ определят потребността от дълготрайни грижи.

В процедурата за оценка се взимат под внимание 4 индикатора: лична хигиена, хранене, мобилност и стопанисване.

Право на дълготрайни грижи при пътуване в Европа
Дълготрайните грижи попадат към правилата за координиране на социалното осигуряване на ЕС по същия начин както тези за здравеопазване. Паричните обезщетения в случай на дълготрайни грижи се плащат според законодателството в страната, където е осигурено лицето, без значение от държавата, в която пребивава.

Дълготрайните грижи в натура включват здравеопазване, медицинско лечение, лекарства и болнична помощ и са според законодателството на страната, която лицето пребивава ако то е било осигурено в тази страна.

За допълнително информация: http://ec.europa.eu/social-security-coordination

Анекс 1
Полезни адреси и интернет сайтове

По-подробна информация за условията за получаване на обезщетения от системата за социално осигуряване може да се получи от публичните институции за социална защита.

Запитванията за ефекта от осигуряването в две или повече страни членки трябва да се адресират до:

Statutory health and long-term care insurance

GKV Spitzenverband, Abteilung

Deutsche Verbindungsstelle

Krankenversicherung – Ausland (DVKA)

[German liaison body for sickness insurance abroad]

Pennefeldsweg 12 c

53177 Bonn

Tel. (49-228) 95300

Hhttp://www.dvka.de

Accident insurance

Deutsche Verbindungsstelle gesetzliche

Unfallversicherung – Ausland

[Central Federation of Industrial Employers’ Liability Insurance Associations]

Alte Heerstr. 111, Postfach 2052

53757 Sankt Augustin

Tel. (49-2241) 231 01

http://www.dguv.de

Unemployment insurance and family benefits

Bundesagentur für Arbeit

[Federal Employment Agency]

Regensburger Straße 104

90478 Nürnberg

Tel. (49-911) 179 0

http://www.europaserviceba.de

http://www.arbeitsagentur.de

Liaison bodies for statutory pension insurance

Deutsche Rentenversicherung

http://www.deutsche-rentenversicherung.de

Greece, Liechtenstein, Switzerland, Cyprus

Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg

76122 Karlsruhe

Tel. (49-721) 825 0

and

70429 Stuttgart

Tel. (49-711) 848 0

http://www.deutsche-rentenversicherung-bw.de

Poland

Deutsche Rentenversicherung Berlin-Brandenburg

Knobelsdorffstr. 92

14059 Berlin

Tel. (49-30) 3002 0

http://www.deutsche-rentenversicherung-berlin-brandenburg.de

Hungary

Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland

Kranichfelder Straße 3

99097 Erfurt

Tel. (49-361) 482 0

Bulgaria

Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland

Paracelsusstraße 21

06114 Halle

Tel. (49-345) 213 0

http://www.deutsche-rentenversicherung-mitteldeutschland.de

Slovenia, Slovakia, Czech Republic

Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd

84024 Landshut

Tel. (49-871) 81 0

Austria

Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd

81729 München

Tel. (49-89) 6781 0

http://www.deutsche-rentenversicherung-bayernsued.de

Denmark, Finland, Norway, Sweden

Deutsche Rentenversicherung Nord

Ziegelstraße 150

23556 Lübeck

Tel. 0451 485-0

Estonia, Latvia, Lithuania

Deutsche Rentenversicherung Nord

Platanenstr. 43

17033 Neubrandenburg

Tel. (49-395) 370 0

Ireland, United Kingdom

Deutsche Rentenversicherung Nord

Friedrich-Ebert-Damm 245

22159 Hamburg

Tel. (49-40) 5300 0

http://www.deutsche-rentenversicherung-nord.de

Belgium, Spain

Deutsche Rentenversicherung Rheinland

40194 Düsseldorf

Tel. (49-211) 937 0

Hhttp://www.deutsche-rentenversicherung-rheinland.de

France, Luxembourg

Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz

Eichendorffstraße 4-6

67346 Speyer

Tel. (49-6232) 17 0

http://www.deutsche-rentenversicherung-rlp.de

Italy, Malta

Deutsche Rentenversicherung Schwaben

Dieselstr. 9

86154 Augsburg

Tel. (49-821) 500 0

http://www.deutsche-rentenversicherung-schwaben.de

Portugal

Deutsche Rentenversicherung Nordbayern

Friedenstraße 12/14

97072 Würzburg

Tel. (49-931) 802 0

http://www.deutsche-rentenversicherung-nordbayern.de

Iceland, Netherlands

Deutsche Rentenversicherung Westfalen

Gartenstraße 194

48125 Münster

Tel. (49-251) 238 0

http://www.deutsche-rentenversicherung-westfalen.de

Liaison body for all countries once contributions have been paid to the insurer

Deutsche Rentenversicherung Bund

10704 Berlin

Tel. (49-30) 865 1

http://www.deutsche-rentenversicherung-bund.de

Liaison body for miners, railway workers and mariners

Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See

[German pension insurance scheme for miners, railway workers and mariners]

Pieperstraße 14-28

44789 Bochum

Tel. (49-234) 304 0

http://www.deutsche-rentenversicherung-knappschaft-bahn-see.de

Анекс 2
Специални обезщетения

Някои обезщетения определени като  „special non-contributory cash benefits“ се получават само в страната където заинтересованото лице пребивава, затова не е възможно да се получават извън Германия. Тези специални обезщетения са:

–          Допълнителен доход за възрастни и за лица с намалена възможност да получават приходи съгласно глава 4 от книга 12 на Социалния кодекс

–          Обезщетения за покриването на разходите за издръжка за търсещи работа, освен ако изискванията за получаване на добавки към обезщетението за безработица (чл. 24 от Книга 2 на Социалния кодекс) са изпълнени.

Locations of visitors to this page
Tyxo.bg counter
Site Meter
Google Analytics Alternative
Clicky

Реклама
Публикувано в Анализ. 84 коментара »

84 коментара to “Социално осигуряване (и данъци) – Германия”

 1. Евгений Says:

  Здравейте! Имам гореща молба към Вас ако е възможно да ми обясните имам ли право като пенсионер от България живеещ в Испания където е и семейството ми : Син снаха и 5 внучета, да получа помощи. Разликата от мойта пенсия 154 евра и Испанската минимална. Това нещо ми го казаха че го има заложено в европейските директиви, но не мога да го открия, а и не съм юрист да го разбера. Аз се пенсионирах август 2015г и от декември месец съм регистриран в Испания и няма да се връщам в България, тъй като няма къде да живея. Подхвърлиха ми че мога да се откажа от Българската пенсия и да получавам Испанската минимална. В семейството работи само синът ми и аз им дамам моята пенсия 154е за да се покрият разходите за вода ток и др. Ще бъда много благодарен ако го има това да ми кажете къде е точно в директивите за да го покажа на местните власти да го прочетат. Благодаря Ви предварително. Извинявам се ако има грешки но на 70г. е така.

 2. Маринка Says:

  Господин Александров моя въпрос е следния! Имам фирма в германия ,моя служителка излиза в болнични 10 дни ! Какви здравни и социолни осигувовки трябва да и платя за този период ?Благодаря за отговора !

 3. Александр Александров Says:

  Здравеите .
  Гн.Александров
  пише Ви Александар Александров
  жена ми работи в германия от 2 г. на 2 места сутри 3 часа и вечер мини джоп и плаща семеина осигуровка
  Аз сам бубречно болен пенсионер по болест от Бг. 100 % инвалидност с ТЕЛК с право на чужда помощ на хемодиализа решението на ТЕЛК дадени ми от БГ.изтича на 20 11 2016 г,
  От 1г. и 2 м. се преместих да живея в Германия при жена си и се лекуеам тук в Германия
  Вапросат ми е следния.
  Като инвалид 100% имам ли право да получавам пенсия в Германия и жена ми да ми буде придрижител
  Моля да ме опутите кам коя институция да се обарна и им,ам ли такива права

 4. angelpetrovich Says:

  Zdraveite Nqkoi ako mi prochete komentara molq dami pomogne ako razbira tezi neshta na 100%.Rabotq v germaniq na chetri chasa na den isam registiran kum job centur.v momenta spq na tqhno mqsto koeto te si plashtat na sobstvenika po bankov put.Vuprosamie mogali da poluchava dopalnitelni pomoshti ot job centar germaniq kato rabotq 4chasa na den i spa nq tqhni raznoski.Molq mojete dami pishete na Email: angelpetrovich.ap@gmail.com
  Blagodarq..

 5. Zoya Georgieva Says:

  Здравейте,от юли 2014г.работя във фирма за разнос на рекламни материали в Германия-веднъж седмично.Заплатата ми не надхвърля 200 евро.Бих искала да разбера,след като работодателя ми не ми внася социални осигуровки,бих ли имала право на обезщетение за безработица,ако ме освободят от работа или напусна или пък право на пенсия,като навърша възрастта.Ако не,мога ли сама да внасям соц.осигуровки за пенсия и безработица,без да имам фирма.Въобще тази работа води ли се някакъв стаж?
  Благодаря ви!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, в края на статията има адресите на институциите в Германия, които могат да помогнат

 6. Sunny Says:

  Здравейте предстои ми да замина за Германия за да работя работодателя ще ми прави трудов договор Въпроса ми е дали ще плащам ергенски данък при положение че съм женен имам брак а жена ми няма да дойде с мен в Германия благодаря предварително

 7. велка Says:

  Здравейте .аз съм работил в Германия близо осем месеца след като се върнах в България в платен отпуск за м.декември и началото на годината трябваше да се върна в Германия но не се случи защото на 15декември катастрофирах и бях с много счупвания и не може да се движа толкова месеца след като същевременно съм пращал в Германия и на работодателя и в здравната каса всички епикризи и болнични листи преведени на германски език но единствено от касата ми изплатиха четири месеца по 600е и повече не можело да ми плащат а аз съм все още в болнични не съм се възтановил…освен това шефа ми не ми е изплатил първите 6седмици на болнични след което ме е уволнил по време на болнични и не желае да ми представи договора за работа. Може ли да ме посъветвате какво да направя защото аз съм все още временно не труд способност а и с германски не се справям. Благодаря предварително

 8. dimitrinka georgieva Says:

  zdraveite , g-n Todorov bihte li kazali kolko vreme sled kato si podam molbata za pomo6ti da o4akvam da me potursqt ot syotvetnata instituciq i da se zadeistvat ne6tata .Sedmica ,dve ,mesez ili pove4e ?

 9. Евлоги Says:

  Работя в българска транспортна фирма, мога ли да си наема квартира със семейството си и децата, и да се регистрирам за всички социални и здравни в Германия???
  Благодаря Ви предварително!

 10. Desi Says:

  Здравейте,имам дете което е с церебрална парализа.Каква е процедурата за да се регистрирам при социалните в Германия.Предварително благодаря.

 11. ivan panayotov Says:

  Живее на семейни начела със Р.А. работи на 50 часа месечно …отказват и осигуровка. …..

 12. Мария Караджова Says:

  Здравейте!Ако може да попитам следното:
  Ако работя в Германия с немски трудов договор за 6 часа на ден с всички необходими осигуровки,то как би се отразило това на осигурителния ми стаж за пенсиониране евентуално в България?Т.е.-ако работя така 12 месеца,това ще означава ли 12 месеца осигурителен стаж в България?
  Зная,че в България се преизчисляват отработените часове спрямо установените 8 часа на ден,ако работим с трудов договор по българското законодателство,но разбрах,че в Германия 1 работен ден/без значение за какво работно време е/ се зачита за 1 ден осигурителен стаж.
  Във връзка с това различие се интересувам какъв е подхода в този случай.

  Предварително Ви благодаря за отговора!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, германската система не се интересува кой колко работи, а какви данъци плаща, нещо, което един ден и в България трябва да стане така. Изглежда логично България да признае 1 месец немски стаж в Германия за 1 месец в България, но за всеки случай трябва да се попита в НОИ

 13. Стелиян Стоянов Says:

  Здравеите.Моля кажете повече за ергенския данък в германия-и не искам да гледам никакви таблици.Просто точно и ясно на чист български език.Благодаря предварително.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, данъкът е минимален 0,25% от дохода и се налага на навършилите 23 години, които нямат деца. Дали важи и за чужденци най-добре да се попита в данъчната администрация в Германия

   • stoqn ivanov Says:

    za tozi ergenski danak.pishe sled 23 god.ako nqmash dete.az sam na 30 i imam dete no nqmame brak sas jena mi.Pak li se plashta.poneje shte zaminavam za germaniq

 14. ayshe Says:

  zdraveyte
  mija mi e v germanya raboti bez osigorofki i iska da vzeme i nas s detsa da jiveem tam ako otidem kak mojem da se registrirame za da dadem desata na pred ucilishna detska i mojeli da polucavame sotsialna pomosht.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, в края на статия има линкове на институциите в Германия, които могат да помогнат

 15. Lyubomir Says:

  Dobar den imam vapros otnosno obeshteteniqta za bezrabotica ot tipa 1.V momenta ot 7 meseca rabotq na trudov dogovor v Angliq no vaznamerqvam da se premestq da jiveq i tarsq rabota v Germaniq.Vaprosut mi e ako izpalnq uslovieto za 12 meseca ot poslednite24 no tezi meseci sa v Angliq i ako se registriram v buroto po truda po mestojiveene v Germaniq dali shte imam pravo na obezshtetenie ot tip 1

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, в края на статията има адресите на институциите в Германия, които могат да дадат по-подробна информация

 16. Vili Hristova Says:

  И аз искам да благодаря за полезната и структурирана информация. Имам един въпрос: пенсионерка с българска пенсия отива при сина си да живее постоянно в Германия, като ще си получава българската пенсия там чрез съответната осигурителна институция. За да има достъп до немската здравна система – право на личен лекар за изписване на лекарства, при нужда да ползва Бърза помощ и ако е необходимо операция в болница – може ли синът да доплаща в неговата здравноосигурителна каса и за родителя, като вид семейна здравна осигуровка или пенсионерката трябва сама да избере здравноосигурителна каса и да плаща месечни вноски, но на какво основание и в какъв размер? Има ли и други възможности? Благодаря предварително

  • Vili Hristova Says:

   В допълнение естествено българската пенсия е под 400 евро, а както е посочено по-горе в материалите служителите, които получават по-малко от 400€ на месец, са освободени от осигуряване

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, ще трябва да се провери на място как точно стоят нещата. Във всеки случай пенсиите в Германия подлежат на данъчно облагане и облагане с осигуровки. Трябва да се провери и дали пенсия получавана от друга страна подлежи на облагане или важи само за немската пенсия

 17. Elena Says:

  Благодаря ви!!! Много полезна информация. За година, в която живея и работя в Германия, за пръв път виждам отговори на всичките ми въпроси. Страшно ме улеснихте!

 18. Anelia Varbanova Says:

  zdraveite.Az i prijteljt sme v Germania ot 3 godini,imame si momi4ence,tj se rodi tuk v Germania,Ot oktomvri mesec sme zapisani v jobs centara,no ot februari mesec ne sme polu4avali nikakvi pari,az polu4avam detski i polo4uvam dr,660 evro,no iskam da kaja 4e predi tova sam rabotila,imam 23 meseca otraboteni.Gospojata ot jobs centara mi kaza,4e sme polu4ili pove4e pari i 4e trjbva da dam,VAPROSA MI E SLEDNIA-DETSKITE I PARI4KITE I OT ZDRAVNATA KASA VLIZAT LI KATO SOCIALNI PARI

 19. magi Says:

  Zdr
  Imam edin vupros
  Az sum ot 4 godini v germaniq ne sum spirala da rabotq no sega sum v kushti smoeto bebe edna godina bqh po maicinstvo sega sum v jobcentur
  Iskam da popitam moga li da.patuvam do Bg dokato sum v jobcentur i kakvi sa.ysloviqta
  Az.iskam da hodq v Bg.zaradi dokumenti a ne za pocivka

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, в края на статията има адресите на институциите в Германия, които са компетентни да отговорят на специфичния казус. Трябва да се попита в този jobcenter

 20. Kalinka Todorova Says:

  Здравейте,искам да питам дали майка ми има право на социална пенсия от Германия.Живее при мен от скоро и е на 73 години.Към кого трябва да се обърнем за помощ.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, в края на статията има линкове към институциите в Германия, които могат да помогнат

 21. sena5 Says:

  Г-н Тодоров,
  синът ми е студент 1-ви семестър в Университет в Берлин. Има регистрация на адрес от 01.10.2013г. Може ли да ползва някакви социални помощи като студент. Не работи, бг-гражданин е.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, към края на статията има линкове към институции в Германия, включително за социално подпомагане, които евентуално биха помогнали ако там имат някакви подобни програми

 22. Angel Says:

  Г-н Тодоров, Господ здраве и успехи да дава за труда, който сте положили и полагате с отговорите си.
  Надявам се отговора Ви да бъде в полза и на други Ваши читатели.
  От началото на 2014, започвам работа с трудов договор (през агенция) за 9.36 на час бруто( не знам за срока на договора) като техник в източна Германия. От 4 години съм разведен, като по съдебно решение аз отглеждам двамата ми сина а бившата ми изплаща 240 лева издръжка. Искам да Ви попитам, какви документи ми е необходимо да си набавя от тук (преведени или само с „апостил“ и превод там) за този месец, който имам на разположение за да получавам детски там ? Имам ли въобще право на такива след като децата ми ще останат тук ? Извинявам се, но чух за някакъв „ергенски данък“ та ако има такова нещо, трябва ли да заявя пред работодателя ми, че реално съм сам родител ? Има ли някакви други плюсове горния факт и мога ли да се възползвам от тях след като ще съм сам ?
  Ако не сте в Германия, бихте ли препоръчали ваш колега на който да се доверим при нужда от адвокат.
  БЛАГОДАРЯ ВИ за това, което правите !
  P.S. Ако позволите ще давам линк на сайта Ви на хора, който имат нужда от информация Ви за Германия.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, „ергенския данък“ е в размер от 0,25% за тези лица, които са навършили 23 години и нямат деца. Останалите въпроси обаче са много специфични и предлагам да се разгледа 8-ма глава от Социалния кодекс на Германия:
   http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/index.html
   За съжаление е на немски.

   Може да се направи консултация и с Bundesagentur für Arbeit – http://www.arbeitsagentur.de/

 23. Lubomir Says:

  Nadqvam se skoro maja na maika mi da me osinovi i da polu4a nemsko grajdanstvo.Vaprosat mi e sledniq dali Germaniq 6te mi pla6ta kvartirata i 6te mi osiguri nqkakav minimum dokato u4a ezika i si tarsq rabota?Imam namerenie da zamina s moqta priqtelka nali ot qnuari imame pravo na rabota po tazi logika dali tq 6te moje da se registrira v buroto po truda i sa6to da polu4ava nqkakav minimum v na4aloto dokato vleznem v 4as s ezika i zapo4nem rabota 6te sam vi mnogo blagodaren ako mi dadete informaciq

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, в края на статията има адресите на институциите в Германия, които се занимават с подобна тематика. Би трябвало да имат някаква програма за подпомагане, но трябва да се пита за конкретния случай там.

 24. EL Portokalo Says:

  здравейте.имам следния въпрос-самоусигурявам се в българия сам си плащам здравнита осигуовка,интересува ме ако си направя адресна регистрация в Германия,мога ли да си прехвърля българската здравно осигурителна вноска към германка здравна каса и да имам право на лечение в Германия?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, където са жизнените интереси на лицето, там трябва да се осигурява и да плаща данъци. Ако се прави трайно установяване в Германия, осигуряването ще трябва да се прави там (което е много по-скъпо). Затова стига да няма други проблеми далеч по-изгодно е човек да се самоосигурява в България и да плаща данъци в България. Повече за самоосигуряването и регистрацията на свободна професия: https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2012/02/22/freelancer-registration/

 25. тaнчето рaдевa Says:

  iskam da popitam?podpalnih molba za kindergeld.sled 3 sedmici mi izprateha pismo ot familnakasa.Tova samo za kindegeld li e ? Kak moga da poluchavam ,kindergeldzuschlag i. elterngeld imam li pravo?Dvete mi deca sa 8 i 13 god. Moje li nqkoi da me posavetva.PREDVARITELMO BLAGODARQ!!!!

 26. тaнчето рaдевa Says:

  mnogo se radvam za tozi sait.

 27. barish2012@live.de Says:

  ami moyat vipros e kak moga da polucavam sociyalni pomojti tuk na men mi kazaha ce sled 3 meseca registraciya v germaniya i moga opitvah nyakolko piti no vse mi otkazvaha i dali moga da polucavam maycenstvo i kindergeld samo s 5 meseca rabota deteto mi e na 8 meseca sega

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, право на обезщетения за майчинство имат работещите. За разлика от България и Швеция обаче в Германия обезщетението за майчинство се получава 6 седмици преди и 8 седмици (12 седмици в случай на предсрочно раждане или многоплодова бременност) след раждането. В статията в глава 9 има писано за семейните помощи, а в края има линкове към официалните служби в Германия, които могат да помогнат

 28. sibel mustafova Says:

  ami az iskam da popitam kak se vzimat vgermaniya sociyalni pomojti na men mi kazaha ce samo s 3 meseca registraciya stava no na men mi otkazaha nyakolko piti

 29. Graciela Says:

  Zdraveite iskam da zadam edin mn vajen vapros na koito imam dva variqnta no ne znam koi e po pravilen ……… i kakvo da pravq !?!?!?!?! Ot edna godina nqkade poluchavam pomoschti ot jobcenter estestveno posetih deutsche kurs vzeh nivo b1 uj za da si namerq po dobra rabota ot 3 mes si podavam molba za rabota ili nqma mesta ili mi otkazvat ……. v momenta iskam da napravq edin ausbildung ne sam sigurna dali te shte go poemat i dali shte prodaljat da pplashtat na tova chaka otgovor no po vajniqt vapros e che v momenta bachkam na 100 euro po dokumenti ot jobcentar poluchavam 600 euro iot 3 meseca nqkade moqt priqtel e pri men i se registrira sega razbiram ot hora che e trqbvalo da saobschtq v jobcenter che toi e registriran pri men i estestveno da plashta polovinata za naem i taka na tatak no az ne sam saobschtila che toi e tuk sega se strahuvam da kaja zaschtot minaha 3 meseca i ako kaja ot koga e tuk mislq che shte me nakarat da varna mn pari koito nqmame v sluchaq i ima dva variqnta ili da se otpisha ot tam ( makar che mi kazaha che sled vreme ako razberat che e jivql bez da saobschtq shte me nakarat da varna vsichki pari dadeni ot tqh taka li e ???? ) … ili da otida i da kaja 4e ne sam znaela che trqbva da go registriram i nego v jobcente i da se nadqvam che shte me razberat i nqma da imam problemi !?!?!?! ne znam kakvo da napravq molq vi ako imate ideq i znaete neschto poveche da mi poognete predi da sam zagazila zdravo predvaritelno Blagodarq !!!!!!!!! G.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, тъй като случая е твърде специфичен и става дума за Германия, най-добре ще е да се направи консултация със счетоводител или адвокат специалист в тази материя в Германия
   Поздрави

 30. Slavei Says:

  Здравейте,моля да ме насочите дали можем да кандидатстваме за еднократни обезщетения за обзавеждане на дома и къде точно се подават документи. В нашия случай аз работя в ДЕ вече 8 месеца, а съпруга ми и двете деца дойдоха в началото на юли месец.

 31. Катя Бялкова Says:

  Здравейте,
  от 2 месеца живея в Германия .В момента си откривам фирма,за да имам легално право на работа.
  Съпругът ми се о4аква да пристигне след около месец.Той е с 50% инвалидност и полу4ава пенсия по болест в България.Заболяването му е на опорно двигателния апарат.По принцип може да работи,но без да се натоварва физи4ески.Интересува ме дали може да кандидатства за полу4аване на такава пенсия в Германия и какъв срок трябва да пребивава в страната,за да има право на това /ако е възможно/.Благодаря Ви за из4ерпателната статия.Аз съм с4етоводител по образование и професия и този материал ми отговори на по- голяма 4аст от въпросите които имах относно осигурителните,здравните и др.вноски,които трябва да си правя като самоосигуряващо се лице.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, глава пета е свързана с обезщетения за хора с увреждания.

   „Пенсии за обща инвалидност (Erwerbsminderung)
   Тази пенсия се получава от осигурено лице, което по здравословни причини не е в състояние да работи за поне 6 часа дневно (пенсия за частична инвалидност), или 3 часа дневно (пенсия за пълна инвалидност).
   За придобиване право на пенсия за инвалидност, лицето трябва да докаже, че се е осигурявало за период не по-малък от 60 месеца. В допълнение лицето трябва да докаже, че е било осигурено за 3 от последните 5 години преди настъпването на инвалидността. Този период може да бъде увеличен например с периодите на неработоспособност, безработица, обучение или отглеждане на дете. Когато осигуреното лице се инвалидизира по-малко от 6 години след завършване на образованието си, условията за придобиване на право на пенсия за инвалидност са облекчени.“

 32. Angel Says:

  Tova e napravo super ama samo na kniga ,a kakvo se sluchva v deistvitelnost ako otgovariash na vsichki uslovia za sozialna pomosht,che daje i poveche? Eto tova : 1 variant -Bundesagentur für Arbeit te izprashta v Job center ,a ottam sled 2-3 sreshti si „premesten“ na ulicata; 2 variant – Ako mnogo si nastoiatelen (i sled ,kato se uveriat ,che si sam bez advokat ili chovek ,koito da se zastupi za teb..,ì ne si ot malcinstvata) te prashtat v 6-ta gluha (kazano po-semplo „da tursish Mihalia..“).A nemcite sa napravo maistori v tova (usuvurshenstvali sa se v godinite…) !!!

 33. Съдържание на блога « Alexander Todorov Network Says:

  […] Социално осигуряване (и данъци) – Великобритания Социално осигуряване (и данъци) – Германия Социално осигуряване (и данъци) – Гърция Социално […]

 34. Съдържание на блога « Alexander Todorov Network Says:

  […] Социално осигуряване (и данъци) – Великобритания Социално осигуряване (и данъци) – Германия Социално осигуряване (и данъци) – Гърция Социално […]

 35. Ani Nikolova Says:

  Здравейте, аз живея в България и сега ми предстой преместване в Германия. Бременна съм в 4 месец искам да попитам имам ли право на майчинство, ако работя там през следващите 5 месеца или се регистрирам като безработна и в какъв размер ще бъде то. Благодаря Ви много

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, глава 4 от тази статия (актуална към 2011 г.) е посветена на майчинството. Там пише, че всички жени, които имат право на обезщетение по болест имат право и на обезщетение за майчинство. Здравноосигурени пък са всички, които работят. Хубаво е да се прегледа статията и препратките към осигурителните институции в Германия (те са в края на статията), да не би да има някаква промяна последната година.

 36. Румяна Давидова Says:

  Въпросът обаче е.: Всяка фирма ли може да командирова работници в чужбина? и…трябва ли да има лиценз фирмата /тук/ за да командирова работници в чужбина? Ако обаче ще го командироваме за месец може ли да ни издадат този формуляр А1? Нали няма да се налага всеки месец да ми издават подобен формуляр?! Благодаря!

 37. Румяна Давидова Says:

  Здравейте от Сандански:) Имам следният казус: Брат ми е от известно време в Германия. Регистрира фирма там и ме помоли да намеря начин да му изпратя някакъв формуляр А1… Доста рових за информация, но колкото повече чета, толкова повече се обърквам…. нищо не разбирам за съжаление. Та… въпросът е как да извършва работата си там, а да плаща осигуровки тук в България и съответно да мога да му изпратя този формуляр А1. Благодаря предварително!
  Поздрави Румяна Давидова 🙂

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, вариантът е да регистрира фирма тук, и да се назначи на работа тук. А фирмата му от България ще го командирова да изпълнява поръчки в Германия. На всеки 30 дни обаче трябва да се връща до България и след това пак да се командирова до Германия. И пак трябва да се върне и пак да се командирова.

 38. Мариана Says:

  Здравейте,
  Благодарение на Вашата статия научих някои мои права които имам, но имам един въпрос:
  Работя в Гелмания на немски договор, сега оформям документите за Kindergeld , сина ми е студент в България и е на 19г, Имам ли право на социална помощ, тъй като съм самотен родител и в момента са ми ниски доходите и към коя инстанция да се обърна?

 39. Тодорка Велева Says:

  Здравейте,няма нищо случайно в този живот.Много се радвам, че този линк ми беше постнат на стената.Някога през 1994г.ми се роди момиченце в шестия лунарен месец-0,650гр.Със съпруга ми изварвяхме най-трудния път,който може някой да си представи…Не мога да говоря за това!Казвам си-МИНАЛО!През септември момиченцето ми навърши 18г.Тя е с ТЕЛК-има слепота на очите.Моля ви,кажете ми,ако отидем да живеем в Германия ще се зачитали ТЕЛКА и какви права ще има там детето ни?Благодаря ви предварително.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, според кодекса за социално осигуряване за толкова тежък случай вероятно пенсията е отпусната пожизнено (или докато технологиите не позволят лечение). Най-добре е да се направи една консултация с НОИ за начина на изплащането на пенсията ако детето пребивава в чужбина. Дали автоматично Германия ще започне да плаща германска пенсия за инвалидност, след като е придобито правото в България, по-скоро не, но трябва да се пита.
   http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_6/index.html#BJNR122610989BJNE053403308 – тук на немски е глава 6 от кодекса за социално осигуряване в Германия касаеща пенсиите
   https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2011/08/08/social_security_germany/ – в края на статията има адреси, телефони и линкове към институциите в Германия, които могат да се питат по въпроса, НОИ едва ли ще знаят за всяка държава в чужбина какви са правилата.

   • Тодорка Велева Says:

    Благодаря ви за отговора,но е напълно безмислено да търсим каквито и да е било отговори в която и да е наша институция,още по малко в НОИ.За съжаление детето ни от 82% инвалидност от раждане го свалиха на 51%.От кислородотерапията е с увредено зрение,слепота на едното око и благодаря на БОГ другото е наполовина,епилепсия и ред др.Тази година ще е абитюрентка,има много силна развита механична памет най-вече се отразява в изучаване на езиците.Исками се да опитаме в Германия,тук в БГ за съжаление деца инвалиди нямат шанс.А иначе е много сладка 🙂

 40. Tanja Ivanova Says:

  Zdraveite,jiveq ot 3 godini v Germanya v momenta sam uchashta i jiveq v jilishtite opredeleno za edin chovek.Viprosit mi e sledniqt:maika mi e s nad 90% invalidnost bih iskala tq sishto da jivee tuk ,no poneje nqmam dostatichno dohodi i jilishte prigodeno za dvama dushi ima pravo da pribivava samo 3 meseca.Ima li druga vazmojnst maika mi da jivee v Germanya, bez da se nalaga da semenqm jilishteto v koeto jiveq(poneje ne moga da si go pozvolq v momentit) ili nqkakivo uchrejdenie koeto bi ni pomognalo za finansiraneto na po-golqmo jilishte. Blagodarq

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, в края на статията има множество интернет адреси към институциите в Германия занимаващи се с проблемите на социалната политика. Въпросът е твърде специфичен и ще трябва да се зададе към някоя от тях

 41. Дафинка Иванова Says:

  Здравейте, и аз амам въпрос. От две години работя в Германия като домашна помощница-с немски трудов договор съм.Чета , че за получаване на немска пенсия са ми необходими поне 5 години стаж в Германия.Може ли да ми кажете приблизително за , какъв размер пенсия става въпрос при положение , че се осигурявам върху 1409.евро брутна заплата и приемем, че ще работя поне 5 години тук.Благодаря за отговора.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, в Германия пенсията е в размер от броя пенсионни точки, които е натрупало лицето * около 25 евро. 1 пенсионна точка се натрупва ако лицето се осигурява 1 година върху средния осигурителен доход в страната.
   Значи трябва информация колко е средния доход в Германия през всяка година. Тогава тези 1409 евро (месечно * 12 месеца) се разделят на средния годишен доход в Германия и се получава за 1 година колко точки се получават. Ако средния доход в Германия е 2818 евро месечно, то за 1 година при доход 1409 евро месечно ще се натрупа 0,5 точки. Като се работи по този начин 5 години лицето ще има 2,5 точки. Това би означавало пенсия от порядъка на 2,5 точки * около 25 евро = 62.50 евро месечно. Има и разлика в стойността на 1 точка, в зависимост дали става дума за Източна или Западна Германия. При пенсионната система това има значение.
   https://alexanderbtodorov.wordpress.com/social-security/retirement-in-germany/

 42. Rumyana Says:

  Здравейте, и аз имам въпрос Мъжът ми е регистриран и работи на трудов договор с немска фирма и си плаща всички осигуровки в Германия, но работодателят е българин и му е казал че ако аз отида при него и се регистрирам там като безработна ще получаваме социални помощи в зависимост от размера на дохода. Възможно ли е това и има ли от къде да намеря какви обезщетение ще получим спрямо доходите?

  • Alexander Todorov Network Says:

   Глава 10 е посветена на безработицата.
   Може да се види и на тези линкове за допълнително информация: http://europaserviceba.de/
   http://www.arbeitsagentur.de/

   [Federal Employment Agency] – Bundesagentur für Arbeit
   Regensburger Straße 104
   90478 Nürnberg
   Tel. (49-911) 179 0

   • Мирослав Says:

    Здравейте г-н Тодоров!Съпругата ми кандидатства за работа в Германия като учител.Аз също смятам да замина с нея.Ще имам ли право на социална помощ като безработен докато си намеря работа,а и науча езика-владея отлично английски език,но за съжаление познанията ми по немски са слаби?

    • Alexander Todorov Network Says:

     Здравейте, в глава 10 от статията са описани правилата за безработица:
     „Обикновено обезщетение за безработица
     По принцип ако служител, работник или стажант остане безработен, има право на обезщетение за безработица при следните условия:
     – да се регистрира като безработен в бюрото по труда и кандидатства за обезщетение
     – да е безработен или е нает на работа за по-малко от 15 часа седмично
     – да е в състояние да работи, да е в готовност да приеме всяка подходяща работа, и активно да търси работа
     – да е работил поне 12 месеца през последните 2 години“

 43. Lusislava Says:

  Здравейте на всички,
  имам много въпроси ,но за начало искам да попитам дали имам право на Kindergeld , Elterngeld като детето ми е родено тук през март месец 2012 година.аз не съм работила преди това, а бащата работи, но към полска фирма тук в Германия?нямаме сключен брак на този етап.имам познати в същото положение и получават и двете, дори и друга помощ, но на мен ми се отказва няколко пъти до сега. И мога ли да намеря адвокат българин в района на Дортмунд. моля пишете, който знае нещо по въпросите ми. Благодаря ви :)))

  • Alexander Todorov Network Says:

   В края на статията има много линкове към институциите в Германия, които са компетентни по въпроса

 44. Alexander Todorov Network Says:

  Безплатни консултации за българи с трудов стаж в Германия – 5 и 6 юни 2012
  http://www.karieri.bg/karieri/novini/1836068_bezplatni_konsultacii_za_bulgari_s_trudov_staj_v/

 45. sultan Says:

  zdraveyte az iskam da popita imam sobsvena firma samoosiguryavam se imim li pravo na dirjavno zdravno osiguryavane ili trayabva da se v zastrahovatelni agensiyi kogato plashtam osigurovkite si mogali li osiguryavam semeytvotosi

  • Alexander Todorov Network Says:

   Самонаетите лица се регистрират в здравна каса и от там касата върши останалото, а за подробности вижте адресите на компетентните институции в Германия в края на статията

 46. Екатерина Димитрова Says:

  добър ден !Интересува мен два въпроса и ще бъда благадарна Ви,ако ми отговорете.Семейството ми,аз,моя съпруг и нашия син,живеем в Баден-Баден и в момента получаваме обещетения ,като безработни.Моя въпрос.Дали ще можем да се изместеме в друг град ? Понеже в този град не можем да намерим работа.И дали ще можеме да запаземе правото на обещетението,?Естественно,като се установим в друг град,и след като се установим на новото жилище,предворително намерено,а същото така и работа,на което много се надяваме,ние ще съобадеме на властите. Всичкото е това искаме по простата причина,че не искаме,да сме зависими от държавата.Идваме тук да работеме в края накраищата…..

 47. Diana Nikolova Says:

  Господин Тодоров, много благодаря че сте си направили труда да създадете този сайт. Пиша под тази статия, но мисля, че няма безинтересна тема от публикациите ви. В момента живея в Германия и друг не ми е обяснявал така добре и подробно осигурителната система. Аз самата съм администратор по образование и това съм работила близо 10 години, трудът ви е къртовски, въпреки предимствата на новите технологии. Приветствам идеята ви, много благодаря отново и, ви пожелавам късмет, и здраве от все сърце.

 48. valia venelinova Says:

  г-н Михов аз също съм юрист и скоро ще заминавам в Германия-може ли вашите координати

 49. Marin Mihov Says:

  Г-н Тодоров.Аз съм юрист по професия и живея в Германия.
  Първо искам като гражданин да Ви благодаря от сърце за пре-
  доставеният материял който е много изчерпателен и написан
  на достъпен за разбиране език Този материял ще помогне на
  много сънародници в Германия правилно да се ориентират в
  определени условия на живот.Още един път изказвам моята
  благодарност към Вас.
  С уважение: М.Михов.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Благодаря, и все пак трябва да се благодари на Европейската комисия, която е събирала и стандартизирала материалите за всички страни в ЕС

 50. Даниела Иванова Says:

  От месец съм в Германия и имам регистрирана фирма(самоосигуряваща се).Дали имам право да получавам детски надбавки тук. Имам 2 деца ,но те живеят и учат в България -там те не получават детските. Ще ви бъда мн благодарна ако ми помогнете с информация.


Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d блогъра харесват това: