Социално осигуряване (и данъци) – Германия

Сравнение на данъците (включително осигуровките) в Германия и България

Германия България
Осигуровка за пенсия 19,90% 17,8%
Осигуровка за здраве 14,90% 8%
Осигуровка за дълготрайни грижи 1,95% Няма
Осигуровка за безработица 2,8% 1%
Осигуровка за майчинство и общо заболяване Няма 3,5%
Осигуровка за трудова злополука и професионална болест Няма 0,4% – 1,1%
„Ергенски данък“ 0,25% за навършилите 23 годишна възраст, които нямат деца Няма
Общ размер на осигурителната тежест 39,55% – 39,80% 30,7% – 31,4%
Максимален осигурителен доход 66 000€ 2 000 лева
Данък общ доход 0% за доходи до 8004 € годишно15% – 42% за доход 8005€ – 52881€42% за доход 52882€ – 250000€45% за доход над 250 000€ 10%
ДДС 19% 20%
Данък сгради 1% – 1,5% (за най-скъпите имоти) 0,01% – 0,45%За София 0,16%,като за първо жилище се ползва 50% отстъпка

Настоящото представлява превод на български на справочника на ЕК за социалното осигуряване в Германия (с някои уточнения от http://www.deutsche-sozialversicherung.de/en и http://www.taxrates.cc/html/germany-tax-rates.html.

Оригиналния текст на английски може да бъде намерен на следния адрес.

Предоставената информация е изготвена в сътрудничество с националните кореспонденти на Mutual Information System on Social Protection (MISSOC).

Съдържание:

Глава I: Въведение, организация и финансиране

Глава II: Здравни грижи

Глава III: Парични обезщетения за болест

Глава IV: Обезщетения за майчинство и бащинство

Глава V: Обезщетения за инвалидност

Глава VI: Пенсии и обезщетения за старост

Глава VII: Обезщетения за преживели лица

Глава VIII: Обезщетения при трудова злополука и професионална болест

Глава IX: Семейни обезщетения

Глава X: Безработица

Глава XI: Минимални средства

Глава XII: Дългосрочни грижи

Приложение I: Полезни адреси и интернет страници

Приложение II: Специални парични обезщетения в Германия

Глава първа
Въведение, организация и финансиране

Въведение
Германската система за социално осигуряване се състои от 5 нормативни типа:

–          Осигуряване при болест

–          Осигуряване за необходимост от дълготрайни грижи

–          Пенсионно осигуряване

–          Осигуряване срещу злополука

–          Осигуряване срещу безработица

Тази глава обяснява за всеки тип кои са осигурителите и осигурените лица, както и процедурите за регистрация и приноса.

Осигуряването за пенсия на селскостопанските производители, осигуряването на занаятчии, артисти и публицисти, не са включени в това ръководство. Последваща информация за съответните типове осигуряване може да бъде получена от компетентните осигурителни институции.

Осигурителните институции имат органи за връзка по отношение на социалното осигуряване в останалите държави членки на ЕС. Ако имате проблеми или въпроси за социалното осигуряване в Германия или в други държави членки, свържете се с компетентния орган(виж приложение 1)

С изключение на няколко професии (например държавните служители, съдиите и военните), всички работещи подлежат на задължително осигуряване, освен ако заплатата им не недхвърля определен максимален таван. Също така, служителите, които получават по-малко от 400€ на месец, са освободени от осигуряване.

Осигуровката за безработица по принцип може да бъде увеличена на доброволен принцип, като се направи искане до Федералната агенция по заетостта, като в последните 24 месеца преди да се започне самостоятелна дейност, заинтересованата страна трябва за период от 12 месеца да е била осигурявана или получаваща обезщетения за безработица. Може да се свържете с местната агенция по заетостта за информация или съвет.

В добавка към споменатите типове социална сигурност, също така съществува социална подкрепа от правителството за търсещи работа, различни семейни помощи и жилищни надбавки.

Процедура по регистрация
Веднага след като сте назначен на работа, вашият работодател ще ви регистрира за социално осигуряване. Първо ще бъдете регистрирани към здравната каса (Krankenkasse), която ще уведоми компетентните органи отговарящи за пенсии и за безработица. Ще получите осигурителен номер (Versicherungsnummer), под който пенсионно-осигурителната институция ще записва периодите ви в осигуряване и вашия доход.

При назначаване за първи път на работа, ще получите социално-осигурителна карта (Sozialversicherungsausweis or SV-Ausweis) от пенсионно-осигурителната институция. Тя съдържа вашите имена и осигурителен номер. За някои професии (например в строителството), картата за идентификация има снимка и задължително трябва да се носи в работно време.

Всички, които получават нов осигурителен номер, незабавно получават известие от органа за пенсионно осигуряване компетентен в техния случай. Самонаетите лица трябва да се регистрират в здравната каса.

Организация на социалната защита

Задължително пенсионно осигуряване
Задължителното пенсионно осигуряване (Gesetzliche Rentenversicherung) е организирано от Федералната институция за Германско пенсионно осигуряване (Deutsche Rentenversicherung Bund), регионалните й подразделения (Regionalträger der Deutschen Rentenversicherung), Германското пенсионно осигуряване за минно дело, морско дело, железници (Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See) и пенсионните фондове за земеделските производители (Landwirtschaftliche Alterskassen).

Задължително здравно осигуряване
Задължителното здравно осигуряване (Gesetzliche Krankenversicherung) е в ръцете на приблизително 196 осигурителни фонда, някои от които регионални (местни здравни фондове, Ortskrankenkassen), други опериращи на национално ниво (Ersatzkassen). Тези фондове са отворени за цялото население без значение от професия или месторабота (с изключение на моряците и фермерите). Отделно от няколкото специални категории (държавни служители, съдии и военни), всички работещи подлежат на задължително здравно осигуряване, освен ако доходът им е над максималния осигурителен доход в страната за 3 последователни години. За краткотрайна заетост се прилагат специални правила. Здравните фондове администрират събирането на социалните осигуровки за всички рискове.

Задължително осигуряване при необходимост от дълготрайни грижи
Всяка здравна каса е създала фонд, който отговаря за осигуряването на обезщетения на граждани, които имат нужда от дълготрайни грижи. Всички здравно осигурени имат покритие и за риска от необходимост от дълготрайни грижи, който се покрива от самия фонд. Лицата, които имат частно здравно осигурително покритие трябва да сключат договор с частния фонд и за покритие при необходимост от дълготрайни грижи.

Задължително осигуряване срещу злополука
Отговарящите организации на задължителното осигуряване срещу злополука (Gesetzliche Unfallversicherung) са осигурителните институции срещу злополука в индустриалния сектор (Berufsgenossenschaften) и осигурителните институции срещу злополука в публичния сектор.

Задължително осигуряване срещу безработица
За задължителното осигуряване срещу безработица (Gesetzliche Arbeitslosenversicherung) отговаря Федералната агенция по заетостта (Bundesagentur für Arbeit). Тя е разделена на централен офис, регионални дирекции и местни агенции. Всички служители са покрити срещу този риск (работещите ръчен труд, „белите якички“, стажантите, включително млади хора с увреждания).

Самостоятелност
Отделните клонове на социалното осигуряване са самоуправляващи се чрез срещи на представителите и на управителния съвет, които се състоят от равен брой представители на работодателите и на осигурените лица. По отношение на осигуряването за безработица, представители на държавата са включени като трета страна. Самоадминистрирането на заместващите фондове се състои единствено от представители на осигурените лица.

Контрол
По отношение на контрола, Федералното министерство на здравето (Bundesministerium für Gesundheit) отговаря за здравеопазването и осигуряването при необходимост от дълготрайни грижи. Федералното министерство на труда и социалните въпроси (Bundesministerium für Arbeit und Soziales)  отговаря за пенсиите за старост, инвалидност, вдовишките пенсии, осигуряването срещу злополука и безработица. По отношение на компетентността на контролиращата институция, основният фактор е дали осигурителния фонд е регионален (за дадена провинция) или е за цялата страна (федерален). Осигурителен фонд се определя като регионален (Länder), когато отговорностите му не се простират над повече от един регион. Освен това, фонд, чийто отговорности се простират над повече от един регион (не повече от 3), също се разглежда като регионален, при условие, че засегнатите провинции са под общ контрол. В такъв случай, контролът е отговорност на най-високо в йерархията намираща се осигурително административна единица в региона, или орган определен от местното законодателство. Във всички останали случаи осигурителния фонд се квалифицира като федерална институция, например Федералната институция за Германско пенсионно осигуряване (Deutsche Rentenversicherung Bund), Германското пенсионно осигуряване за минно дело, морско дело и железниците (Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See) и заместващите здравно-осигурителни фондове (Ersatzkrankenkassen). Федералния осигурителен офис (Bundesversicherungsamt) е компетентен по контрола на национално ниво.

Финансиране
Социално-осигурителната система се финансира от национални осигурителни вноски, плащани от работодателите и служителите, и от приходите от други данъци. Служителите, които печелят повече от минималния необлагаем доход, са длъжни да се осигуряват за здраве, за дългосрочни грижи, за безработица и за пенсии. Нивото на осигуровката е фиксиран процент от дохода. По принцип, половината от размера на осигуровките се плащат от работодателя, другата половина от служителя. Самоосигуряващите се плащат целия размер на задължителните осигуровки за здраве, за дългосрочни грижи и за пенсия. Работодателите покриват изцяло осигуровките срещу злополука.

Работодателя отговаря за плащането на осигуровките, при всяко получаване на заплатата. Здравно-осигурителния фонд администрира събраните средства за всички осигурителни рискове.

Общия размер на осигуровките за здраве е средно 14,9% от дохода (определен за 2010 г. при годишен доход 45 000€). Половината от размера на осигуровката се покрива от работодателя. За сметка на служителя има допълнително 1% осигуровка за здраве (през 2010 г.).

Размера на осигуровката за дълготрайни грижи (Pflegeversicherung) е 1,95%. Осигурените лица родени след 1940 г. без деца, плащат допълнително осигуровка от 0,25% след като навършат 23 годишна възраст.

Тавана на осигурителния доход за осигуровката за здраве и дългосрочни грижи през 2010 г. е 45 000€.

Размера на осигуровката за пенсия през 2010 г. е 19,9% от дохода, но за осигурителен доход не по-голям от 66 000€ годишно.

През 2010 г. осигуровката за безработица е 2,8%, при максимален осигурителен доход 66 000€.

Не се дължат осигуровки за семейните надбавки, които се финансират от бюджета.

Социално-осигурителни права в Европа
Социално-осигурителните системи в европейските страни са различни, поради което разпоредбите на ЕС са, за да ги координират. Общи правила осигуряващи достъп до социални придобивки са важни, за да се избегне опасността европейски граждани да бъдат поставени в неизгодно положение, когато упражняват своите прави при свободното движение на хора. Тези правила се базират на 4 принципа:

–          Когато има движение в Европа, гражданите са задължително осигурени според законодателството на поне една държава членка: работещите, в страната, където работят; хората в извънработоспособна възраст, в страната, където пребивават

–          Принципът за равно третиране осигурява едни и същи права и задължения в страната, където лицето е осигурено.

–          Когато е необходимо, периодите в осигуряване придобити в други страни на ЕС се взимат под внимание за придобиване на право на обезщетение или пенсия.

–          Паричните обезщетения могат да се получават в друга страна, където живее осигуреното лице.

Можете да разчитате на разпоредбите на ЕС за координация на социалното осигуряване в 27-те страни членки, Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и Швейцария.

Допълнителна информация за разпоредбите на ЕС има в края на всяка глава. Повече за координацията на социално-осигурителните права, при пътуване в ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария може да бъде намерена на: http://ec.europa.eu/social-security-coordination

Глава втора
Здравеопазване

Кога се придобива право за достъп до здравеопазване?

С право на здравно осигуряване са:

–          Работещите и обучаващите се

–          Пенсионерите с достатъчно дълъг период на осигуряване

–          Безработните, които получават обезщетение за безработица

–          Лицата с увреждания в защитени работни места

–          Лицата, които се обучават за някаква форма на работа в специални институции за деца  (Jugendhilfe)

–          Студенти в законни висши учебни заведения

–          Фермери и подпомагащите ги членове на тяхното семейство

–          Артисти и писатели

–          Лица, които нямат право на здравни грижи (при определени условия)

Какво се покрива?
Профилактични изследвания – за ранно откриване на болести, осигуреното лице и неговото семейство имат право на следните профилактични изследвания:

–          Изследвания за детски болести до навършване на 6 годишна възраст и след навършване на 10 годишна възраст

–          Годишно изследване за рак при жените навършили 20 годишна възраст и мъжете навършили 45 годишна възраст

–          На всеки 2 години цялостно медицинско изследване, и в частност на сърцето, за болести на бъбреците, диабет, за осигурените навършили 35 годишна възраст

Медицински грижи
Осигурените лица и тяхното семейство имат право на лечение от общопрактикуващи лекари, специалисти и стоматолози.

                На тримесечие, и за всяка първоначална консултация с лекар или зъболекар, която не е била изискана от друг практикуващ по време на същото тримесечие се плаща специална такса (Praxisgebühr) от 10€.

Лекарства, терапевтични средства и уреди
Лекарствата се получават с рецепта от лекар работещ със здравната каса и могат да бъдат получени от всяка аптека. Като общо правило, за всяко лекарство се доплаща до 10% от цената му, като доплащането е не по-малко от 5€ и не повече от 10€. При всички случаи доплащането не може да бъде по-голямо от цената на лекарството.

Осигурените лица трябва да платят изцяло цената на лекарствата приемани за обикновена настинка или грип, както и за други по-малки заболявания. Има случаи, при които стойността на лекарства без рецепта се възстановяват частично.

Осигурените лица имат право на терапия (физиотерапия, масажи и др.). След навършване на 18 годишна възраст, осигурените лица са длъжни да плащат допълнителна такса от 10% от цената, плюс 10€ на рецепта, но доплащането не може да бъде по-голямо от стойността на лечението.

Здравната каса покрива разходите на стъкла за очила, протези и други помощни средства до определена сума. Съответната рецепта първо трябва да бъде представена на здравната каса за одобрение. И в тези случаи осигуреното лице отново трябва да плати 10% добавка към стойността на продукта, не по-малко от 5€ и не повече от 10€. Добавката не може да надхвърля стойността на продукта.

Стоматологични услуги
Осигурените лица заплащат 50% от одобрените цени за протези и коронки. Напълно се покрива стойността на медикаментите необходими за хирургическо стоматологично лечение.

Осигурените лица плащат 20% от стойността на лечението за превенция и корекция на изкривяванията на зъбите. Услугата е напълно безплатна за децата до 18 годишна възраст.

Домашни медицински грижи и помощ в домакинството
Ако обстоятелствата са такива, че осигуреното лице не може да получава необходимите грижи и внимание от човек, който живее в домакинството, когато е болно, здравната каса ще плати не само за лечението, но и за необходиматата медицинска помощ от квалифицирана медицинска сестра. Обаче това право съществува само когато болнично лечение се изисква, но не е възможно, или когато лечението може да бъде избегнато или ускорено чрез грижа в дома. По принцип, правото на домашни грижи е ограничено до 4 седмици на заболяване.

Осигуреното лице също така получава домашна помощ, когато в резултат от заболяване не може да изпълнява домакинските си задължения. Това подпомагане обаче се предоставя само, когато в домакинството има дете под 12 годишна възраст или е с увреждания, и което не може да получава грижи от друго лице в семейството.

Лечение на пациента
Осигуреното лице има право на всякаква форма на болнично лечение, от което може да има нужда. Необходимостта от болнично лечение трябва да бъде потвърдена чрез сертификат от доктор. С изключение на спешните случаи, трябва да се подаде заявление до здравната каса, за да се покрият разходите. За до 28 дни в календарната година, осигуреното лице плаща по 10€ на ден.

Пътни разходи
При определени обстоятелства пътните разходи, необходими за целите на получаване на медицинска помощ, могат да бъдат частично или изцуло платени от здравната каса. Осигурените лица плащат 10% от разходите, но не по-малко от 5€ и не повече от 10€ на пътуване.

Как се получават здравни грижи?
Преди всяко лечение на лекаря трябва да се представи здравната карта на лицето (Krankenversichertenkarte). При спешни случаи докторът ще проведе лечението без да я изисква. В такива ситуации осигуреното лице трябва да каже името и адреса на здравната каса, към която е осигурен.

Лечението се осигурява от лекари или стоматолози, които имат договори със здравната каса. Над 90% от всички практикуващи, между които могат да се изберат в началото на лечението или на всяко тримесечие работят съ здравната каса. Списък с тези практикуващи е достъпен от здравно-осигурителната институция.

Ако докторът прецени, че е необходимо да изпрати осигуреното лице при специалист или друго медицинско заведение, издава бележка (Überweisungsschein).

Здравно-осигурителни права на осигуреното лице в Европа
При пребиваване в друга страна от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, осигуреното лице и неговото семейство има право на здравни услуги, които се предоставят в съответната страна. Това не означава задължително, че лечението ще бъде безплатно – зависи от националното законодателство.

Когато осигуреното лице планира временно пребиваване (почивка, бизнес пътуване и др.) в друга страна от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, трябва да подаде документи за получаване на Европейската здравно-осигурителна карта преди пътуването. Повече информация е достъпна на: http://ehic.europa.eu

Ако осигуреното лице планира преместване в друга страна от ЕС за постоянно, информация за неговите права относно здравното осигуряване е достъпна на: http://ec.europa.eu/social-security-coordination

Глава трета

Парични обезщетения при болест

Кога осигуреното лице има право на парично обезщетение по болест?
С някои малки изключения, всички работещи и категории приравнени към тях, имат право на парични обезщетения в случай на временна неработоспособност.

Правото на парично обезщетение при временна неработоспособност не е обвързано с работа или осигурителните периоди.

Ако дете до 12 годишна възраст се разболее и има нужда грижи, по мнение на лекаря, родителя има право всяка календарна година да претендира за обезщетение при болест за до 10 работни дни за всяко дете (но не повече от 25 работни дни общо) ако няма друг в домакинството, който да се грижи за детето. Това е възможно само ако детето е осигурено.

Какво се покрива?
Осигурено лице, което е неработоспособно в резултат от заболяване не по негова вина, работодателят ще продължи да плаща заплатата за период до 6 седмици.

Болните лица, чиято заплата не се изплаща повече от работодателя имат право на парично обезщетение за болест (Krankengeld), което се получава от здравната каса. Размера на обезщетението е 70% от последните доходи (Regelentgelt), но не може да надхвърля 90% от нетния им размер.

Обезщетението за болест се плаща до края на периода, в който осигуреното лице няма възможност да работи. За една и съща болест обаче, за обезщетение може да се претендира за не повече от 78 седмици в рамките на 3 години. В края на 3 годишния период има определени условия, според които получаването на обезщетение е възможно.

Лицата, които получават други обезщетения (като например за инвалидност или от чужбина) нямат право на обезщетение по болест или то е в намален размер.

Как се придобива право за обезщетения за временна неработоспособност?
Когато служителя не е в състояние да работи, трябва да уведоми незабавно своя работодател, също така за какъв период ще бъде очакваната неработоспособност. До три дни най-късно, лекар трябва да направи изследвания и да издаде сертификат, удостоверяващ неработоспособността, както и очакваната й продължителност. Лекарят изпраща сертификата до здравната каса, а копие предоставя на осигуреното лице, което трябва да го изпрати до своя работодател.

Ако лицето е извикано за медицински изследвания, трябва да се яви задължително и навреме. Всяко отсъствие или закъснение, което не е по уважителни причини може да доведе до лишаване от право за получаване на обезщетение.

Ако осигуреното лице получава друго обезщетение (например пенсия), или болестта се дължи на трудова злополука или професионална болест, трябва да се информира задължително здравната каса. За периода на временна неработоспособност, осигуреното лице не може да напуска Германия, без разрешение от здравната каса. Нарушаване на това правило може да доведе до загуба на обезщетението.

Право на обезщетение при временна неработоспособност при движение в Европа
Като общо правило, обезщетенията за временна работоспособност (обезщетения, които са, за да се замени дохода от труд, който не може да се полага поради болестта) винаги се плащат според законодателството, в което е осигурено лицето, независимо от страната, в която пребивава или живее.

При преместване в друга страна от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, всеки път, когато определени условия трябва да бъдат изпълнени, за получаване право на обезщетение, компетентната институция (институцията в страната, където е осигурено лицето) трябва да вземе в предвид периодите в осигуряване, пребиваване или заетост, които са били в някоя от изброените страни. Това гарантира, че хората няма да загубят правото си на обезщетение при временна неработоспособност, когато се местят в друга страна. За повече информация относно координацията по отношение на социално-осигурителните права, при преместване и пътуване може да бъде намерена на: http://ec.europa.eu/social-security-coordination

Глава четвърта

Обезщетения при майчинство и бащинство

Кога се придобиват права за обезщетения за майчинство или бащинство?
Всички жени, които имат право на обезщетение по болест (виж глава втора) също така имат право на обезщетение в натура по време на бременността и след раждането. В допълнение към обезщетението в натура, всички служители и приравнени на тях категории (с малки изключения) имат право, когато е уместно на обезщетения за майчинство.

Правото на обезщетение за майчинство е безусловно, но не се плаща на жени, чийто работодатели продължават да плащат заплатите им през периода на или след раждането.

Какво се покрива?
Обезщетението за майчинство в натура включва:

–          обслушване от доктор и помощ от медицинска сестра по време на бременността и след раждането;

–          помощ от медицинска сестра и ако е необходимо от лекар по време на раждането;

–          лекарства, превързочни материали и други медицински средства;

–          покриване на разходите в случай на раждане в болница;

–          право на домашни грижи от медицинска сестра

Обезщетението за майчинство се получава 6 седмици преди и 8 седмици (12 седмици в случай на предсрочно раждане или многоплодова бременност) след раждането.

При преждевременно раждане отпуска за майчинство се удължава с полагащите се дни, които не са били могли да бъдат взети преди самото раждане. Размера на обезщетението за майчинство зависи от заплатата, но не може да надхвърля 13€ на ден. Остатъка до размера на заплатата се плаща от работодателя.

Как се получава достъп до право на обезщетение за майчинство или бащинство?
Бременните жени трябва да получат карта за майчинство (Mutterschaftspass), която съдържа информация за правата за следващи изследвания.

Право на обезщетение за майчинство при движение в Европа
Разпоредбите за координиране на законодателството покриват и обезщетенията за майчинство или бащинство. При преместване в друга страна от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, всеки път, когато определени условия трябва да бъдат изпълнени, за получаване право на обезщетение, компетентната институция (институцията в страната, където е осигурено лицето) трябва да вземе в предвид периодите в осигуряване, пребиваване или заетост, които са били в някоя от изброените страни.

Като общо правило паричните обезщетения винаги се плащат според законодателството, според което е осигурено лицето, независимо от страната, в която пребивава или живее.

Обезщетенията в натура (медицински грижи, лекарства и хоспитализация) се получава според местното законодателство, където лицето пребивава.

Повече информация може да бъде намерена на: http://ec.europa.eu/social-security-coordination 

Глава пета
Обезщетения за инвалидност

Кога се придобива право на обезщетение за инвалидност?
Всички осигурени за пенсия (работещите и самоосигуряващите се лица получаващи повече от необлагаемия минимум) са осигурени за инвалидност.

Пенсии за обща инвалидност (Erwerbsminderung)
Тази пенсия се получава от осигурено лице, което по здравословни причини не е в състояние да работи за поне 6 часа дневно (пенсия за частична инвалидност), или 3 часа дневно (пенсия за пълна инвалидност).

За придобиване право на пенсия за инвалидност, лицето трябва да докаже, че се е осигурявало за период не по-малък от 60 месеца. В допълнение лицето трябва да докаже, че е било осигурено за 3 от последните 5 години преди настъпването на инвалидността. Този период може да бъде увеличен например с периодите на неработоспособност, безработица, обучение или отглеждане на дете. Когато осигуреното лице се инвалидизира по-малко от 6 години след завършване на образованието си, условията за придобиване на право на пенсия за инвалидност са облекчени.

Пенсия за частична инвалидност (teilweise Erwerbsminderung)
Осигурените лица могат да претендират за пенсия в случай на частична инвалидност, ако отговарят на условията в осигурителното законодателство, родени са преди 02.01.1961 г., и поради здравословни причини не могат да работят по своята или друга приемлива за тях професия за повече от 6 часа.

Забрана за получаване на допълнителни доходи
При наемане на работа, която да доведе до допълнителни доходи към пенсията, това може да доведе до загуба на право за пенсия. Осигуреното лице требва да се консултира с осигурителната институция преди да приеме такава заетост

Специални правила за миньори
Счита се, че способността на миньорите да работят е намалена, ако в резултат от болест или инвалидност нямат възможност да изпълняват служебните си задължения или подобни на тях, освен ако са наети на подобна работа извън този сектор. Допълнителните приходи от заетост не еквивалентна във финансово отношение на предишната работа, не оказва влияние върху пенсията.

При достигане на 50 годишна възраст, миньорите имат право на пенсия, ако не са назначени на еквивалентна във финансово отношение длъжност като миньори. За да имат право на тази пенсия обаче, трябва да имат стаж от 25 години.

Рехабилитация
Пенсионното законодателство се води от принципа „рехабилитация вместо пенсия“. Ако рехабилитацията може да възстанови и подобри способностите на осигуреното лице, осигурителната институция първоначално ще предложи рехабилитация вместо пенсия.

Какво се покрива?
Размера на пенсията за инвалидност зависи от платените осигуровки през целия осигурителен живот на лицето. В допълнение към периодите, в които са правени вноски, други периоди без вноски или с по-малки вноски могат да увеличават размера на пенсията.

Как се придобива право на пенсия за инвалидност?
По принцип пенсиите се получават само ако бъдат поискани. Заявление трябва да бъде подадено до компетентната осигурителна институция.

Права за получаване на пенсия за инвалидност при пребиваване в Европа
Компетентната институция в страната, където се подаде заявление за получаване на пенсия за инвалидност ще вземе в предвид периодите в осигуряване или пребиваване според законодателството в страните от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, ако е необходимо при изчисляването на пенсията.

Пенсията за инвалидност ще бъде изплащана, независимо от пребиваването на лицето в ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария.

Необходими административни проверки и медицински изследвания се провеждат от компетентната институция в страната на пребиваване. При определени обстоятелства може да бъде необходимо осигуреното лице да отиде до страната, който ще изплаща пенсията, ако здравословното състояние на лицето го позволява.

Всяка страна прилага национални критерии за определяне нивото на инвалидизация. Затова е възможно в някои страни дадено лице да бъде смятано, че има степен на инвалидност 70%, докато в други въобще да не се разглежда като инвалид. Това е резултат от факта, че националните осигурителни системи не са хармонизирани а само координирани от разпоредбите на ЕС.

За повече информация: http://ec.europa.eu/social-security-coordination

Глава шеста
Пенсии за възраст

Основа на пенсионната система – солидарност между млади и стари
Пенсионно-осигурителната система се базира на т.н. договор между поколения. Това означава, че системата се финансира от осигуровките, които плащат работещите, а средствата се превеждат под формата на пенсии на оттеглилите се от трудова дейност.

Кога се придобива право на пенсия за възраст?
Всички, които се осигуряват задължително (служители и самоосигуряващи се лица получаващи повече от необлагаемия минимум) са осигурени за пенсия.

Пенсиите за възраст се разглеждат като награда за усилията по време на кариерата. За да се получават, осигуреното лице трябва да е на определена възраст и да има минимален период, в който се е осигурявало (не по-малко от 5 години, в които са правени осигурителни вноски или заместващи периоди без вноски).

Всички месеци, в които са внасяни осигурителни вноски или е отглеждано дете до 3 годишна възраст се взимат предвид при квалифициращите периоди за пенсия от 5, 15 и 25 години. При квалифициращия период от 35 години, периодите, които се взимат предвид са всички периоди в осигуряване, в периоди на обучение, и отглеждане на дете до 10 годишна възраст.

Ако при достигане на пенсионна възраст, осигуреното лице реши да намали трудовата си натовареност без да прекратява изцяло кариерата си, има опцията за частично пенсиониране (да получава 1/3, ½ или 2/3 от пълната си пенсия). Ако при навършване на 65 години (пенсионна възраст) осигуреното лице не поиска да получава пенсия (или част от нея), за всеки месец размера на пенсията, която ще получава в момента, в който се пенсионира на по-късен етап, ще се увеличи с 0,5% (6% на година).

Нормална пенсия за възраст (Regelaltersrente)
Законодателството предвижда стандартната пенсионна възраст (65) да нараства плавно до 67 годишна възраст между 2012 и 2029. За всички родени след 1963 г., пенсионната възраст ще бъде 67 години. Ще бъде възможно за осигурените лица да се пенсионират и на 65, без редукция на пенсията, ако имат 45 години стаж (периоди с внасяне на осигурителни вноски или  за отглеждане на дете до 10 годишна възраст)

Няма лимити за дохода на лицето, който получава в добавка към своята нормална пенсия.

Ранно пенсиониране
Пенсионната възраст за ранно пенсиониране ще следва повишаването на стандартната пенсионна възраст. Ранното пенсиониране (с получаване на по-ниска пенсия) е възможно при навършване на 63 годишна възраст, ако лицето има 35 години осигурителен стаж.

Възрастта за ранно пенсиониране (с редукция на пенсията) за хора с увреждания е 62 години, ако имат 35 години осигурителен стаж.

Осигурените лица родени преди 01.01.1952 могат да претендират за редуцирана пенсия за възраст на 63 години ако:

–          имат осигурителен стаж 15 години;

–          са правили осигурителни вноски за 8 от последните 10 години преди пенсиониране;

–          са безработни към момента на пенсиониране;

–          са били безработни от 58 годишна възраст и половината са работили при непълно работно време въз основа на възраст (Altersteilzeitarbeit) за най-малко 24 месеца преди пенсионирането.

При ранното пенсиониране, пенсията се редуцира с 0,3% за всеки месец предсрочно пенсиониране преди достигане на стандартната пенсионна възраст (за хората с увреждания, преди навършване на 65 годишна възраст).

Миньорите имат право да се пенсионират на 60 годишна възраст, ако имат 25 години осигурителен стаж по специалността.

Пенсия за възраст за жени
Жените имат право да се пенсионират на 60 годишна възраст, ако имат повече от 10 години стаж след навършване на 40 годишна възраст и общ осигурителен стаж 15 години. Родените след 1952 г. жени нямат това право и за тях пенсионната възраст е 65.

Какво се покрива?
Размера на пенсията зависи от сумата размера на осигуровките през целия „осигурителен живот“. В допълнение към периодите в осигуряване, други периоди без осигуровки или с по-ниски осигуровки могат да повишат размера на пенсията.

Еквивалентност между приноса и размера на пенсията
Размера на пенсиите, които се получават от германската задължителна осигурителна система са в зависимост от приноса към системата. Т.н. точки за принос се получават всяка година, въз основа на които ще се определя и размера на пенсията. 1 точка се получава, когато годишния доход на лицето е бил равен на средния в страната. Ако лицето е имало 2 пъти по-голям доход през годината от средния, получава 2 точки, ако има половината от средния – половин точка и т.н. Системата е проектирана да гарантира, че относителния доход, който лицето получава спрямо средното в страната през цялата си кариера ще се запази в същите съотношения и след пенсиониране. Пълен еквивалент на приноса обаче, не е предвиден в германската пенсионна система. Вместо това се получава еквивалент според годините, в които са правени вноски.

Процедура за достъп до пенсия?
Подава се заявление до компетентната социално-осигурителна институция.

Право на пенсия за възраст при движевие в Европа
Разпоредбите на ЕС за пенсиите за възраст се отнасят за държавните пенсии, не и за допълнителни такива от частни пенсионни фондове. С тези разпоредби се гарантира, че:

–          във всяка страна от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария, където лицето е било осигурявано, осигурителния стаж се запазва, докато се достигне пенсионната възраст в тази страна.

–          всяка страна от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария, където лицето е било осигурявано, ще трябва да плати пенсия за възраст, когато се достигне пенсионната възраст. Размера й ще зависи от продължителността на осигуряването във всяка страна.

–          пенсията ще бъде изплащана без значение в коя страна на ЕС (включително и Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария) се намира лицето

Подава се заявление до социално-осигурителната институция в страната, в която лицето живее, освен ако никога не е работило там. В такъв случай подава заявление в страната, където е последната месторабота. За повече информация: http://ec.europa.eu/social-security-coordination

Глава седма
Наследствени пенсии

Кога се придобива право на наследствена пенсия?
Всеки, който е задължително осигурен за пенсия има право на наследствена пенсия при събитие.

Към пенсията на живия съпруг се получава вдовишка пенсия. В някои случаи тази пенсия се полага дори и преди това лицата да са били разведени.

Правото на вдовишка пенсия от съпруга се получава при 5 годишен осигурителен стаж. Това ограничение отпада, ако събитието е в резултат от трудова злополука или се е случило скоро след завършване на образованието. За право на вдовишка пенсия обаче, бракът трябва да е продължил поне 1 година.

Наследствена пенсия на децата (orphan’s pension) се дава до навършване на 18 годишна възраст или до 27 годишна възраст, ако получават образователно или професионално обучение, завършват социална или екологична година, или имат увреждане, което да им пречи да си изкарват прехраната. Ако образователното или професионално обучение е прекъснато от задължителна военна или гражданска служба, правото на наследствена пенсия за сираци се удължава с периода на прекъсването. Частична пенсия се получава за деца с един родител и пълна при загуба на двамата родители.

Какво се покрива?
Размерът на вдовишките пенсии е 25 процента от пенсията на съпруга. Плащането на тази пенсия е за период до 2 години. Вдовишката пенсия е по-висока до навършване на 45 годишна възраст, ако лицето, което я получава се грижи за дете или има намалена работоспособност до 55%. В случай на развод правата за вдовишка пенсия се поделят между бившите съпруг(з)и на наследодателя.

Споделяне на пенсия
Чрез декларация съпрузите могат да решат да поделят пенсиите си, които са заработили през своята кариера. Условията за това са и двамата да имат поне 25 години осигурителен стаж, да са се оженили след 31.12.2001 г. и да не са навършили 40 годишна възраст към тази дата. Ако са изпълнени тези условия, съпрузите могат да споделят своите пенсии.

Пенсия за сираци (Waisenrente)
Пенсията за сираци за деца, които са изгубили 1 родител е в размер 10% от полагащата се пенсия на наследодателя + добавка за сираци. Пенсията за сираци за деца без родители е 20% от полагащата се пенсия на родителите им + добавка за сираци. Пенсията за сираци може да бъде намалена с до 10,8%, ако наследодателя не е навършил 63 годишна възраст.

Отчитане на доходите
При определяне на наследствените пенсии, доходите от труд на наследника се взимат под внимание, както и доходите от други активи ако има такива.

Как се получава достъп до наследствена пенсия?
Подава се заявление до компетентната социално-осигурителна институция.

Право на наследствена пенсия при движение в Европа
Правилата за получаване на наследствена пенсия са същите като за пенсиите за инвалидност и възраст (виж глава 5 и 6). За повече информация: http://ec.europa.eu/social-security-coordination

Глава осма
Обезщетения при трудова злополука и професионална болест

Кога се има право за обезщетение при трудова злополука и професионална болест?
Осигуровката срещу злополука е задължителна за работещи и стажанти. Други групи, които задължително са осигурени включват: деца в детските градини, в училищата, студентите. Самоосигуряващите се имат право по избор да се осигуряват ли за тези рискове или не.

Обезщетението се получава в случай на трудова злополука или професионална болест.

Обезщетенията се получават и при инцидент докато осигуреното лице пътува към или от работа.

Професионалната болест е резултат от дейността на осигуреното лице по време на изпълнение на служебните си задължения. Трябва да има връзка между трудовата дейност и болестта, за да получи осигуреното лице право на обезщетение.

Какво се покрива?
Начините за компенсация за вреди върху здравето в случай на събитие са медицинско лечение и обезщетение за нараняването. Медицинското лечение включва първа помощ, лекарства, терапевтични процедури, домашни грижи при необходимост и рехабилитация.

Подпомагане по време на трудовата кариера
Включва помощ за запазване на настоящата или намиране на работа, професионална подготовка, стажове, основно и последващо обучение и преквалификация и др.

Помощи за  участие в общността
Целта им е да реинтегрира хората в обществения живот, в частност да помогне да:

–          получат знание и практически умения

–          разбират заобикалящата ги среда

–          да се изграждат, поддържат и оборудват места за настаняване на хора с увреждания

–          помогне за самостоятелен живот в защитено жилище

–          помогне за участие в културния и социален живот

Допълнителни помощи
За спортове за рехабилитация, предписани от лекар и под медицинско наблюдение. Покриват се пътните разходи, които са направени, за да се практикува съответния спорт. Също така има възможност за получаване на домашна помощ и помощи за отглеждане на деца.

Дългосрочни грижи
Осигурено лице, което изпадне в невъзможност да се грижи за себе си, в резултат от осигурително събитие, има право да получава помощи или грижи (независимо дали получава пенсия).

Обезщетения при наранявания и временни обезщетения
Осигурените лица имат право на обезщетение при нараняване (контузия), докато не са в състояние да работят, включително докато получават медицинско лечение. Обезщетението е в размер 80% от брутната заплата, като не може да е по-голямо от размера на нетната заплата.

Обезщетението при наранявания се получават докато продължава лечението, но за не повече от 78 седмици. Обезщетението се прекратява, когато осигуреното лице получава пенсия за увреждания. Размера на временните обезщетения е малко по-нисък от обезщетенията за нараняване.

Пенсии
Ако в резултат от злополука на работното място или професионална болест работоспособността е намалена с поне 20% за повече от 26 седмици, лицето ще получава пенсия. Размера й зависи от степента на увреждане и доходите през последните 12 месеца преди събитието.

Наследствени пенсии (Hinterbliebenenrenten)
Наследствена пенсия се получава от съпруга(та), при смърт на съпруга в резултат от трудова злополука или професионална болест. Размера на пенсията е 40% от последните брутни доходи на наследодателя, ако съпруга(та) е над 47 години или не е в състояние да работи, или отглежда дете, което има право на пенсия за сираци. Ако съпруга(та) е до 47 години или не отглежда дете, размера на пенсията е 30% от доходите на наследодателя, за период от 2 години. Но пенсията се удължава за повече от 2 години ако наследодателя е починал преди 01.01.2002 или ако един от съпрузите е роден преди и бракът е бил сключен преди 01.01.2002 г.

Децата до 18 години получават пенсия за сираци (Waisenrente). Когато детето е загубило 1 родител размера на пенсията е 20% от доходите на наследодателя, а при загуба на двама родители, пенсията е 30% от доходите им. Пенсията може да се получава до 27 годишна възраст, ако детето все още получава образование.

Ако наследниците имат собствен доход, може да има редуциране на получаваната пенсия.

Еднократни обезщетения
При определени обстоятелства, вместо пенсия се получава еднократно обезщетение (Abfindung).

Безвъзмездна помощ
При смърт в резултат от трудова злополука или професионална болест, се отпуска безвъзмездна помощ в размер(за 2010 г.) 1/7 от 4380€ за Западна Германия или от 3720€ за Източна Германия.

Как се получава достъп до обезщетение в случай на трудова злополука или професионална болест?
Има осигурителна институция, която официално определя дали инцидента дава право на обезщетение. Работодателят е длъжен да уведомява осигурителната институция за всяко събитие.

При инцидент по време на работа, пострадалото лице трябва да се консултира със специализиран лекар (Durchgangsarzt), назначен от осигурителната институция. Този лекар взима решение за бъдещото лечение в сътрудничество с осигурителната институция.

Права в случай на трудова злополука или професионална болест при пътуване в Европа
Разпоредбите на ЕС са сходни с тези за получаване на обезщетение при болест (виж глави 2 и 3). В страна от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария, в случай на инцидент в държава различна от тази, където е осигурено лицето за трудова злополука и професионална болест, осигуреното лице има право на здравни грижи. Паричните обезщетения се плащат от осигурителната институция, където е осигурено лицето, независимо в коя държава се намира. За повече информация: http://ec.europa.eu/social-security-coordination

Глава девета
Семейни обезщетения

Кога се придобива право на семейно обезщетение?
Всички живеещи в Германия имат право на детски надбавки (Kindergeld) и на надбавка на родителите за отглеждане на дете (Elterngeld) за собствените им деца или за осиновени такива.

Детски надбавки
Получават се за всички деца до 18 годишна възраст. След това децата продължават да имат право на на тези надбавки ако:

–          не са навършили 21 годишна възраст, не са се регистрирали като безработни с получаване на обезщетение за безработица в страна от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Новрегия или Швейцария;

–          не са навършили 25 годишна възраст и учат или получават професионална подготовка, или са в преходен период (до 4 месеца) между два периода на обучение, или са доброволци в Европейската доброволческа служба, или друга институция по смисъла на член 14б от Закона за държавната администрация (Zivildienstgesetz), и дохода им не надхвърля 8 004€ в хода на календарната година.

–          не са навършили 25 година възраст е не могат да започнат или продължат професионална подготовка заради липса на свободно място за стаж и ако дохода им не надхвърля 8 004€ в хода на календарната година.

–          не са в състояние да работят поради физическо, умствено или психическо увреждане, настъпило преди да навършат 25 годишна възраст.

Ако детето е било във военна служба или заместваща я цивилна, детските надбавки могат да се получават по време на обучението или между два периода на обучение, или за деца, които търсят работа, над посочените по-горе възрастови ограничения. В този случай края на периода, в който могат да се получават надбавките зависи от продължителността на военната служба. Детски надбавки не могат да се получават по време на военна служба или заместваща я цивилна.

Не може да се получават детски надбавки за дете, за което лицето или неговата съпруга(съпруг), или друго лице, с което лицето е в отношения родител/дете вече получава подобна надбавка.

Надбавка за отглеждане на дете
Получава се обикновено от майката, но при определени обстоятелства може да се получава и от бащата, ако отглежда детето сам. Родителят получава надбавката ако не работи за повече от 30 часа на седмица, и може да се получава докато детето навърши 14 месечна възраст.

Съпрузите или партньорите, които се грижат за дете след раждането (дори ако не е тяхно), могат да получават надбавката за отглеждане на дете при същите условия. Същото важи и за роднини до трета степен, ако родителите поради болест, инвалидност или смърт не могат да се грижат за децата си.

За осиновените или деца, които са взети с цел осиновяване, надбавката за отглеждане на дете може да се получава до 14 месеца. Този 14 месечен период започва да тече, когато детето е взето за отглеждане. Периода се прекратява задължително когато детето навърши 8 годишна възраст.

Какво се покрива?

Детска надбавка
Месечна фиксирана сума от 184€ за първите две деца, 190€ за третото и 215€ за четвъртото и всяко следващо дете.

Надбавка за отглеждане на дете
Родителите могат да получават надбавката за отглеждане на дете за не по-малко от 2 месеца и не повече от 12 месеца. По принцип двамата родители имат право на общо 12 месеца надбавки, които се получават ежемесечно. Те имат право на 2 допълнителни месеца надбавки, ако и двамата получават надбавки за отглеждане на дете и доходите им са били редуцирани за поне 2 месеца

Надбавката за отглеждане на дете (Elterngeld) е в размер от 67% от нетния доход на родителя, претендиращ за надбавката (между 300€ и 1 800€).

Допълнителни добавки се получават от семействата с ниски доходи. Семействата с няколко деца получават бонус 10% към надбавката за отглеждане на дете, за която имат право.

Как се получава достъп до семейните обезщетения?
За детските надбавки се кандидатства в писмен вид. Формулярът се получава от Агенцията по заетостта (фонда за семейни надбавки). За повече информация: http://www.familienkasse.de

Агенцията по заетостта (фонда за семейни надбавки) изплаща обезщетенията по банков път.

Няма задължение да се уведомява веднага Агенцията по заетостта, при промени в информацията, която е подадена във формуляра за кандидатстване, който може да се отрази на правото на обезщетения за деца (например при завършване на професионално обучение на детето).

Институцията, отговаряща за надбавките за отглеждане на дете са различни в цялата страна. Здравната каса предоставя необходимата информация на гражданите. Отговорната институция може да бъде намерена и на този адрес: http://www.familien-wegweiser-regional.de/Elterngeld.73.0.html

Право на семейни обезщетения при пътуване в Европа
Правото на семейни помощи значително се различава в отделните страни. Затова е много важно осигуреното лице да знае коя страна отговаря за изплащането на тези обезщетения и при какви условия се придобива право да се получават. За повече информация: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=849&langId=en

Страната, която отговаря за плащането на семейните обезщетения трябва да вземе в предвид периодите в осигуряване във всички страни от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария, ако това е необходимо.

Ако семейството има право на обезщетение от повече от една страна, по принцип обезщетението ще се получава от държавата, която би трябвало да изплаща най-голямата сума при най-благоприятните условия.

Семейните обезщетения не могат да бъдат плащани 2 пъти за един и същ период или за един и същ член от семейството. За повече информация: http://ec.europa.eu/social-security-coordination

Глава десета
Безработица

Кога се придобива право на обезщетение за безработица?

Обикновено обезщетение за безработица
По принцип ако служител, работник или стажант остане безработен, има право на обезщетение за безработица при следните условия:

–          да се регистрира като безработен в бюрото по труда и кандидатства за обезщетение

–          да е безработен или е нает на работа за по-малко от 15 часа седмично

–          да е в състояние да работи, да е в готовност да приеме всяка подходяща работа, и активно да търси работа

–          да е работил поне 12 месеца през последните 2 години

Безработното лице е длъжно да преследва всяка възможност за намиране на заетост и трябва да изпълнява задълженията определени в споразумението за интеграция с Агенцията по заетостта.

Обезщетението за безработица няма да се изплаща след период от 12 седмици (Sperrzeit) ако без основателна причина лицето:

–          прекрати едностранно трудова заетост

–          откаже работа, която му се предлага от бюрото по труда

–          откаже да участва в разумна мярка, която да му помогне да си намери работа

Основна разпоредба за търсещи работа (обезщетение за безработица тип 2/социални помощи)
На следните обезщетения за безработица или добавки към тях имат право безработните от тип 2, ако са:

–          в състояние да работят

–          без средства за оцеляване

–          на възраст между 15 и 65 или 67 години

–          с местожителство в Германия

Лица, които не са в състояние да работят, живеещи с други без средства за оцеляване, които са в състояние да работят в ‘community of dependence’  (Bedarfsgemeinschaft), имат право на социални помощи, при условие, че не попадат в категорията на Книга XII от Социалния кодекс (Sozialgesetzbuch, SGB XII).

Какво се покрива?

Обикновено обезщетение за безработица
Обезщетението е в зависимост от заплатата, данъчната категория спомената в данъчната карта на лицето, и според това дали има деца или не.

За целите на изчисляване на обезщетението, средното дневно възнаграждание през последната година се взима под внимание, като има таван на обезщетението от 5 500€ за Западна Германия и 4 650€ за Източна Германия.

Получателите на обезщетение, които имат деца получават 67% от нетния си доход през периода, докато тези без деца 60%.

Продължителността на получаване на обезщетение зависи от осигурителния стаж и от възрастта, като лицата, които са се осигурявали задължително за безработица с 12 месеца стаж имат право на 6 месеца обезщетение, които са се осигурявали задължително за безработица 4 и повече години, могат да получават обезщетение за 24 месеца.

Основно обезщетение за търсещи работа
Основното обезщетение за търсещи работа е ориентирано към нуждите и отчита имущественото състояние, както и минималната сума необходима за гарантиране на минимума за оцеляване (трябва да бъдат покрити разходите за домакинството и за отопление).

Получава се еднократна сума, която да покрива разходите за храна, лична хигиена, домакинските уреди и ежедневните лични нужди.

Продължителността на получаване на обезщетението за търсещи работа по принцип е неограничено. На всеки 6 месеца обаче трябва да се докаже правото да се получава.

Други обезщетения
Докато лицето е безработно, схемата за безработица го осигурява за следните рискове:

–          за здраве (глава 2)

–          за дълготрайни грижи

–          за пенсия

Докато се получава обезщетение за безработица, лицето е осигурено и срещу злополука.

Няма законово регламентирани предпенсионни обезщетения в Германия, но колективни споразумения в много сектори включват такива.

Как се получава право на достъп до обезщетение за безработица?

Обикновено обезщетение за безработица
Лицето трябва да се регистрира в бюрото по труда и да кандидатства. Лицето е длъжно да информира незабавно бюрото по труда, в случай на промяна в обстоятелства, които биха имали ефект върху правото да се получава обезщетение (получаване на право на пенсия или намиране на работа)

Обезщетение за безработица тип 2/социални помощи
Докато получава обезщетения, лицето е длъжно да се отчита пред компетентната организация (бюро по труда, общност или упълномощени общински органи) ако е бил помолен. Ако не го направи без основателна причина, това може да доведе до тежки санкции под формата на редуциране на обезщетението и дори до загуба на право на обезщетение в случай не повторен отказ. По-строги са санкциите за получатели на обезщетения, които са в състояние да работят и са на възраст между 15 и 24 години, ако не изпълнят задълженията си.

Институцията отговорна за изплащането на обезщетения за безработица се произнася по молбите за обезщетение. Неспособността за трудова дейност се констатират от Агенцията по заетостта, и в случай на оспорване на решението от специална арбитражна комисия. Институцията отговорна за обезщетенията има външни изпълнители, които проучват качеството на живот и останалите обстоятелства.

Право на обезщетение за безработица при пътуване в Европа
Обикновено страната, в която лицето работи, отговаря за осигуряването на обезщетение за безработица. Специални правила важат за пограничните работници и други трансгранични работещи, които живеят в различна страна от тази, в която работят.

Периодите в осигуряване в страните от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия или Швейцария може да се взимат под внимание. За повече информация: http://ec.europa.eu/social-security-coordination

Глава единадесета
Минимални ресурси

Кога се получава право на обезщетение поради недостиг на ресурси?
Който е в невъзможност да се грижи за себе си благодарение на ресурсите, с които разполага – финансови (от доходи или собственост) или физически (възможност за трудова дейност) или с помощта на трета страна, има право да кандидатства за социално подпомагане, при условие, че живее в Германия.

Законодателството за социално подпомагане обхваща няколко области. Обезщетенията се получават от лица, които не получават достатъчно ресурси да си осигурят приемлив стандарт на живот, или не са в състояние да работят, или не получават достатъчно доходи, за да покрият нуждите на своето семейство (Bedarfsgemeinschaft), или не получават необходима подкрепа то други хора. В частност, хората под 65 годишна възраст, които не могат да покрият собствените си разходи и са временно неработоспособни, получават дневни добавки (Hilfe zum Lebensunterhalt) като част от социалното подпомагане. Лицата на възраст над 65 годишна възраст и онези, които са навършили 18 годишна възраст и не са в състояние да работят за постоянно, имат право да кандидатстват за пенсия ориентирана към нуждите, при напреднала възраст и на намалена способност за получаване на доходи (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung). Безработните, които са в състояние да работят, но не разполагат с достатъчно средства за оцеляване могат да кандидатстват за обезщетение за безработица тип 2/социални помощи (виж глава 10).

Всички член на домакинството има право да кандидатства за социално подпомагане. Общата сума на подпомагането зависи от големината на семейството. Дохода и собствеността на кандидатстващия и съпруга(та) или партньора, които споделят едно домакинство се взимат под внимание при изчисляването на обезщетението.

Обезщетение при загуба на зрението и право на грижи
В зависимост от законодателството в отделните провинции в Германия, хората страдащи от частична или пълна загуба на зрението могат при определени условия да получават допълнително грижи. В някои провинции, при загуба на слуха и други тежки увреждания отново може да се кандидатства за подпомагане.

Какво се покрива?

Помощи
От 01.07.2009 г. основната фиксирана ставка (Regelsätze) е в размер от 359€ за цяла Германия. Размера на помощта зависи от възрастта и позицията, която заема бенефициента в домакинството:

–          100% от основната фиксирана ставка за главата в домакинството и за живеещо само лице

–          90% ако съпрузите или съжителите живеят заедно

Основната фиксирана ставка може да бъде допълнена със следното:

–          Добавки за специални грижи за някои групи (деца, семейства със самотни родители, бременни жени, хора в нужда поради болест и др.)

–          Еднократни обезщетения за дрехи (при бременност и раждане), еднократни обезщетения за обзавеждане на дома (включително домакински уреди) и за закупуване на екипировка за училищни пътувания продължаващи няколко дни.

–          Допълнителни училищни обезщетения: в началото на учебната година, учениците в основните и професионални училища получават 100€ за училищни приспособления в месеца на техния първи учебен ден.

Пенсиите ориентирани към нуждите при напреднала възраст и в случаи на намалена способност за получаване на доходи се получават за период от 12 месеца и след това трябва да се кандидатства за тях отново.

Как се получава достъп до обезщетенията?

Социално подпомагане
Институцията отговорна за социалното подпомагане взима решение относно подадената молба за подпомагане.

Право на социално подпомагане при пътуване в Европа
Някои специални непарични обезщетения могат да се получават само в страната, където бенефициента пребивава. Тези обезщетения са изброени в Анекс 2.

Правилата на ЕС за координиране важат само за социалното осигуряване, не и за социалното подпомагане. За повече информация: http://ec.europa.eu/social-security-coordination

Глава дванадесета
Дълготрайни грижи

Кога се получава право за получаване на дълготрайни грижи?
Правото на дълготрайни грижи в Германия имат задължително осигурените като част от системата за социално подпомагане.

Всеки, който е задължително или частно осигурен за здраве, автоматично има право на дълготрайни грижи при нужда. Схемата за социално подпомагане е универсална и отворена към всички, които отговарят на условията, в частност лицата, които имат нужда от грижи в резултат от физическо, емоционално или умствено увреждане или инвалидност, и се очаква да имат нужда от дълготрайни грижи за повече от 6 месеца, за да изпълняват ежедневните си дейности. В някои специфични случаи, лицата с по-малки потребности също могат да имат право на подобни грижи.

Условията и обезщетенията много си приличат в двете схеми. Но при задължителните схеми лицето трябва да има осигурителен стаж от 2 години, докато при социалното подпомагане няма такива условия. Основна разлика е също така е, че социалното подпомагане е възможно само в случаите на зависимост (лице, което има нужда от грижи, не може да понесе разходите за тях и няма други лица, които да му помогнат).

И двете схеми (statutory long-term care insurance и social assistance scheme) предвиждат изплащане на пенсии за покриване на разходите на членовете на семейството и други неформални грижи.

Какво се покрива?

Обезщетения в натура
Обезщетенията в натура включват:

–          Предоставяне на домашни грижи от амбулаторни центрове, или индивидуални гиржи

–          Предоставяне на грижи от денонощни центрове

–          Еднократни суми за покриване на разходите в домакинството

Стойността на тези помощи зависи от степента на зависимост на лицето и максималната сума от 1 510€.

Pflegevertretung представлява плащане на до 1 510€ за до 28 дни в една календарна година като заместител на лицето, което полага индивидуални грижи, ако то е в отпуска или е болно.

Допълнителни грижи са възможни за лица с деменция, умствени увреждания или психични заболявания.

Тези грижи не са ограничени със срок и се получават, докато лицето има право на тях.

Парични обезщетения
Размерът им варира според степента на зависимост на лицето. За категория III е равно на 685€ и може да се получават докато лицето отговаря на условията за получаването им.

Как се придобива право на дълготрайни грижи?
Лекарите в тясно сътрудничество с персонала ангажиран да оказва помощ определят потребността от дълготрайни грижи.

В процедурата за оценка се взимат под внимание 4 индикатора: лична хигиена, хранене, мобилност и стопанисване.

Право на дълготрайни грижи при пътуване в Европа
Дълготрайните грижи попадат към правилата за координиране на социалното осигуряване на ЕС по същия начин както тези за здравеопазване. Паричните обезщетения в случай на дълготрайни грижи се плащат според законодателството в страната, където е осигурено лицето, без значение от държавата, в която пребивава.

Дълготрайните грижи в натура включват здравеопазване, медицинско лечение, лекарства и болнична помощ и са според законодателството на страната, която лицето пребивава ако то е било осигурено в тази страна.

За допълнително информация: http://ec.europa.eu/social-security-coordination

Анекс 1
Полезни адреси и интернет сайтове

По-подробна информация за условията за получаване на обезщетения от системата за социално осигуряване може да се получи от публичните институции за социална защита.

Запитванията за ефекта от осигуряването в две или повече страни членки трябва да се адресират до:

Statutory health and long-term care insurance

GKV Spitzenverband, Abteilung

Deutsche Verbindungsstelle

Krankenversicherung – Ausland (DVKA)

[German liaison body for sickness insurance abroad]

Pennefeldsweg 12 c

53177 Bonn

Tel. (49-228) 95300

Hhttp://www.dvka.de

Accident insurance

Deutsche Verbindungsstelle gesetzliche

Unfallversicherung – Ausland

[Central Federation of Industrial Employers’ Liability Insurance Associations]

Alte Heerstr. 111, Postfach 2052

53757 Sankt Augustin

Tel. (49-2241) 231 01

http://www.dguv.de

Unemployment insurance and family benefits

Bundesagentur für Arbeit

[Federal Employment Agency]

Regensburger Straße 104

90478 Nürnberg

Tel. (49-911) 179 0

http://www.europaserviceba.de

http://www.arbeitsagentur.de

Liaison bodies for statutory pension insurance

Deutsche Rentenversicherung

http://www.deutsche-rentenversicherung.de

Greece, Liechtenstein, Switzerland, Cyprus

Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg

76122 Karlsruhe

Tel. (49-721) 825 0

and

70429 Stuttgart

Tel. (49-711) 848 0

http://www.deutsche-rentenversicherung-bw.de

Poland

Deutsche Rentenversicherung Berlin-Brandenburg

Knobelsdorffstr. 92

14059 Berlin

Tel. (49-30) 3002 0

http://www.deutsche-rentenversicherung-berlin-brandenburg.de

Hungary

Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland

Kranichfelder Straße 3

99097 Erfurt

Tel. (49-361) 482 0

Bulgaria

Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland

Paracelsusstraße 21

06114 Halle

Tel. (49-345) 213 0

http://www.deutsche-rentenversicherung-mitteldeutschland.de

Slovenia, Slovakia, Czech Republic

Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd

84024 Landshut

Tel. (49-871) 81 0

Austria

Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd

81729 München

Tel. (49-89) 6781 0

http://www.deutsche-rentenversicherung-bayernsued.de

Denmark, Finland, Norway, Sweden

Deutsche Rentenversicherung Nord

Ziegelstraße 150

23556 Lübeck

Tel. 0451 485-0

Estonia, Latvia, Lithuania

Deutsche Rentenversicherung Nord

Platanenstr. 43

17033 Neubrandenburg

Tel. (49-395) 370 0

Ireland, United Kingdom

Deutsche Rentenversicherung Nord

Friedrich-Ebert-Damm 245

22159 Hamburg

Tel. (49-40) 5300 0

http://www.deutsche-rentenversicherung-nord.de

Belgium, Spain

Deutsche Rentenversicherung Rheinland

40194 Düsseldorf

Tel. (49-211) 937 0

Hhttp://www.deutsche-rentenversicherung-rheinland.de

France, Luxembourg

Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz

Eichendorffstraße 4-6

67346 Speyer

Tel. (49-6232) 17 0

http://www.deutsche-rentenversicherung-rlp.de

Italy, Malta

Deutsche Rentenversicherung Schwaben

Dieselstr. 9

86154 Augsburg

Tel. (49-821) 500 0

http://www.deutsche-rentenversicherung-schwaben.de

Portugal

Deutsche Rentenversicherung Nordbayern

Friedenstraße 12/14

97072 Würzburg

Tel. (49-931) 802 0

http://www.deutsche-rentenversicherung-nordbayern.de

Iceland, Netherlands

Deutsche Rentenversicherung Westfalen

Gartenstraße 194

48125 Münster

Tel. (49-251) 238 0

http://www.deutsche-rentenversicherung-westfalen.de

Liaison body for all countries once contributions have been paid to the insurer

Deutsche Rentenversicherung Bund

10704 Berlin

Tel. (49-30) 865 1

http://www.deutsche-rentenversicherung-bund.de

Liaison body for miners, railway workers and mariners

Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See

[German pension insurance scheme for miners, railway workers and mariners]

Pieperstraße 14-28

44789 Bochum

Tel. (49-234) 304 0

http://www.deutsche-rentenversicherung-knappschaft-bahn-see.de

Анекс 2
Специални обезщетения

Някои обезщетения определени като  „special non-contributory cash benefits“ се получават само в страната където заинтересованото лице пребивава, затова не е възможно да се получават извън Германия. Тези специални обезщетения са:

–          Допълнителен доход за възрастни и за лица с намалена възможност да получават приходи съгласно глава 4 от книга 12 на Социалния кодекс

–          Обезщетения за покриването на разходите за издръжка за търсещи работа, освен ако изискванията за получаване на добавки към обезщетението за безработица (чл. 24 от Книга 2 на Социалния кодекс) са изпълнени.

Locations of visitors to this page
Tyxo.bg counter
Site Meter
Google Analytics Alternative
Clicky

Реклама
Публикувано в Анализ. 84 коментара »