Противоконституционничим, а? Принудителни задължителни частни пенсионни фондове

Или как държавата може да се докара до положение над 3 милиона човека да заведат дела в съда в Страсбург за нанесени вреди.

На 17 декември 1999 г., на второ четене, криминални лобисти криещи се зад фасадата на народни избраници приемат „Кодекс за социално осигуряване“ (КСО), по онова време носещ друго славно име, влязъл в сила от 2000 г. и защитаващ всичко друго, с изключение интересите на населението.

Разбира се не е било за първи път да се приеме лош закон, но поне като се приемат закони, те трябва да са законни. Най-малкото да не противоречат на Конституцията в страната. А въпросния КСО е в много тежки противоречия и над 10 години не им е обърнато внимание.

Конституцията казва:

Чл. 5. (1) Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да й противоречат.“

Значи КСО като друг закон е по-нисш и не може да противоречи на конституцията. Това е важно да се знае за начало, защото след малко ще стане ясно, че КСО още от 2000 г. противоречи на конституцията.

Конституцията казва:

Чл. 6. (2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.“

В КСО пише:

Чл. 68. (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) (1) Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива при навършване на 60-годишна възраст от жените и 63-годишна възраст от мъжете и осигурителен стаж 34 години за жените и 37 години за мъжете. От 31 декември 2020 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 6 месеца за жените и мъжете до достигане на 63-годишна възраст за жените и 65-годишна възраст за мъжете.

Нещо, което не е чак толкова страшно и някакси е обществено приемливо, но има ограничаване на правата по признак пол, което е нарушение на Конституцията и всички мъже имат право да съдят държавата за дискриминация. Разбира се това е съвсем малка дреболия, но и малкото нарушение е нарушение.

Но има и друго, в кодекса за социално осигуряване е предвидено, че има таван на осигурителния доход, което означава, че по признак имуществено състояние (високи доходи) – данъчно-осигурителното бреме на практика намалява. Социално подпомагане за високи доходи?

Плоски данъци? Или нещо друго?

Конституцията казва:

Чл. 6. (1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.“

В КСО пише:

„Чл. 6. (Изм. – ДВ, бр. 1 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г., изм. – ДВ, бр. 104 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. – ДВ, бр. 77 от 2007 г., в сила от 01.10.2007 г., изм. – ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Размерите на осигурителните вноски се внасят във фондовете на държавното обществено осигуряване, както следва:

1. (изм. – ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. – ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) 17,8 на сто за фонд „Пенсии“ за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., а за работещи при условията на I или II категория труд и за тези по чл. 4, ал. 1, т. 4, както и за следователите по Закона за съдебната власт – 20,8 на сто;

2. (изм. – ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. – ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) 12,8 на сто за фонд „Пенсии“ за лицата, родени след 31 декември 1959 г., а за работещи при условията на I или II категория труд и за тези по чл. 4, ал. 1, т. 4, както и за следователите по Закона за съдебната власт – 15,8 на сто;“

Тук има дискриминация по възраст, която не е забранена от конституцията, но излиза, че не всички граждани са равни по права, освен това дискриминацията по възраст е забранена от закона за защита от дискриминация. Изглежда родените след 1959 г. са облагодетелствани да плащат по-малко данъци(осигуровки)? Радост голяма, нещо хубаво направено за младите? Ама не съвсем.

В КСО пише:

Чл. 127. (1) (В сила от 1 януари 2002 г., изм. – ДВ, бр. 64 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 67 от 2003 г.) Задължително се осигуряват за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд лицата, родени след 31 декември 1959 г., ако са осигурени при условията и по реда на част първа.

(3) За лицата по ал. 1 индивидуалният коефициент по чл. 70 се намалява на базата на съотношението между размерите на осигурителните вноски за универсалния пенсионен фонд и за фонд „Пенсии“ по ред, определен с акт на Министерския съвет.

Чл. 157. (1) (Изм. – ДВ, бр. 112 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Размерът на осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване е:

1. за универсален пенсионен фонд:
а) за 2005 г. – 3 на сто;
б) за 2006 г. – 4 на сто;
в) от 2007 г. – 5 на сто;

Тези, които са се радвали, че за младите родени след 1959 г. е направено нещо хубаво да плащат по-малко данъци(осигуровки), въпреки, че би било незаконно, няма за какво да се радват. Родените след 1959 г. не плащат по-малко данъци, а плащат 5% от доходите си под формата на данъци (задължителната осигуровка на практика е вид данък) вместо на държавата (а данъци може да събира само държавата), в полза на частни корпорации – допълнително задължително.

И това не е всичко, тъй като родените след 1959 г. са принудени от държавата да плащат данъци в полза на частни корпорации, според чл. 127, ал. 3 от КСО, индивидуалния им коефициент се намалява пропорционално и те ще бъдат лишени от значителна част от държавната им пенсия.

Конституцията казва:

Чл. 51. (1) Гражданите имат право на обществено осигуряване и социално подпомагане.

Питал ли е някой родените след 1959 г. дали искат да плащат данъци в частна полза и да се лишават от част от държавната си пенсия? Не. Отнемат се права на част от населението (родените след 1959 г.) със закон, който е по-нисш от Конституцията, което е противоконституционно.

Като ще се отнемат права, по-законно щеше да е да се отнемат на всички права, а не така дискриминация по възраст да има. Тоест всички, включително и родените преди 1960 г. би трябвало да плащат данъци в частна полза (в така наречените „универсални пенсионни фондове“).

Само че изобретателите на лобисткия КСО почнал да действа през 2000 г. не са го направили така. Има една проста причина за това. Официално се казва, че „няма да има време да се натрупат достатъчно средства“, като се смята, че става дума да се натрупат добри пенсии за хората. Обаче нещата стоят малко по-иначе:

Ето колко пари са натрупали съвкупно задължителните частни пенсионни фондове за родените след 1959 г., от както съществуват – Колко струват на България задължителните „частни пенсионни фондове“

Натрупали са над 400 милиона лева загуба сегашни пари или повече от 11,7% загуба от каквото е платено като данъци в полза на частни корпорации. Доходност никаква, загуба от всякъде.

Внимание сега – лобистите през 1999 г. са планирали не всички да са принудени да се лишават от доходи в полза на частни фондове, а само родените след  1959 г., и не по друга причина, а защото ако всички се „осигуряват“ задължително в частни пенсионни фондове, то хората на възраст 1 година преди пенсия, много скоро ще трябва да си поискат парите и да почнат да получават пожизнена пенсия. Това също така означава, че много скоро не малка част от хората щяха да разберат, че има нещо гнило със задължителните частни пенсионни фондове – Може ли да ми дават допълнително, а да получавам по-малко?

Никой разумен лобист не би допуснал такава голяма грешка, само година след прекарването на лобистки закон, да се разбере за измамата. Затова тъй като „няма да има време да се натрупат достатъчно средства“, само родените след 1959 г. ще плащат данъци в частна полза. Същинската идея е за измамата да се разбере не още през 2001 г. и да се прекрати веднага, а първите пенсионери да си поискат пенсията 20 години по-късно (това са жените родени 1960 г., които ще се пенсионират на 60 през 2020 г.), за да има време „да се натрупат достатъчно средства“. Само че не по сметките на данъкоплатците, тъй като е видно, че те са 11,7% на загуба, но тази загуба е била печалба за някой друг и това стои зад приказката „да се натрупат достатъчно средства“… преди да се разбере за измамата. В действителност лобистите не са планирали някога тези задължителни частни пенсионни фондове да плащат пенсии, а само да се отлага във времето момента, в който се разбира измамата и се предприемат мерки да бъдат закрити, за да се спрат загубите за населението.

А тези загуби трябва да се поемат от някой. И разбира се Конституцията дава отговора:
Чл. 7. Държавата отговаря за вреди, причинени от незаконни актове или действия на нейни органи и длъжностни лица.“

Значи спокойно, задължителните частни пенсионни фондове ще губят парите, а после държавата ще плати за вредите, както стана със задължителните професионални фондове, които трябваше да плащат, но държавата плаща. И нямаше да е проблем, ако държавата беше самостоятелен субект, но няма такова нещо. Когато държавата плаща, то е за сметка на данъкоплатците. Затова вредите причинени от задължителните частни пенсионни фондове рано или късно ще бъдат платени от данъкоплатците.

Конституцията казва:

„Чл. 19. (1) Икономиката на Република България се основава на свободната стопанска инициатива.
(2) Законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, като предотвратява злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция и защитава потребителя.
(3) Инвестициите и стопанската дейност на български и чуждестранни граждани и юридически лица се закрилят от закона.

Със съществуването на задължителни частни пенсионни фондове, които уж дават нещо допълнително като пенсия, се нарушава конституцията, защото трябва да има свободна стопанска инициатива, трябва да се предотвратява злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция и да се защитава потребителя. Тъй като в КСО се казва, че потребителите имат „лични сметки“, то това означава, че те са вид инвестиция. При това положение:

  1. потребителя трябва сам да реши, че иска допълнителна пенсия, а не да му се натрапва със закон от държавата и не за сметка на допълнителната пенсия да му се реже от държавната. Това не е никаква допълнителна пенсия, след като ще се лишава от част от държавната. Конституцията е нарушена.
  2. като се лишават хората от доходи с принудително „спестяване“ (без никаква гаранция за нищо) в задължителни частни пенсионни фондове, което води до сигурна загуба, се лишава пазарът за алтернативен тип спестяване и инвестиции, тъй като в хората са останали по-малко пари. Алтернативен тип инвестиции са например безрисковия банков депозит, който е гарантиран от държавата, взаимните фондове, където всеки може да инвестира свободно и да прекрати инвестицията си по всяко време ако реши, различни видове застраховки и всякакъв друг вид алтернативна инвестиция. Конституцията е нарушена и по тази алинея заради законодателна пречка гражданите да инвестират свободно в каквото желаят, при положение, че изобщо искат да инвестират, а парите не са им жизненоважни за оцеляването.
  3. конкуренцията на задължителните частни пенсионни фондове е нелоялна спрямо всички останали сектори. Те не предоставят никакви гаранции за доходност и сигурност на инвестицията, каквато дават например банките, подбиват пазара с лош задължителен продукт. Не дават гъвкавостта на взаимните фондове по всяко време да можеш да си прибереш парите, а напротив – парите са блокирани в инвестицията задължителен частен пенсионен фонд за десетилетия напред – нелоялен подбив на пазара с лош задължителен продукт. Задължителните частни пенсионни фондове не предлагат и услугите на застрахователните компании, които при събитие дават много големи обезщетения, а и в същото време номиналната инвестиция в застраховка е гарантирана и дори дава номинално някаква гарантирана доходност – отново подбив на пазара с лош задължителен продукт с държавна протекция.
  4. през 2008 г. имаше задължителни частни пенсионни фондове, които загубиха до 30% от парите на своите принудително придобити клиенти. Държавата по никакъв начин не защити интересите на потребителя. Загубите си останаха за него. Конституцията отново е нарушена.
  5. злоупотребата с монополно положение на сектор принудителни задължителни частни пенсионни фондове отново е налице. Не са в равнопоставено положение на задължителните частни пенсионни фондове, нито банките, нито взаимните фондове, нито застрахователните дружества, тъй като трябва да се борят за клиенти предоставяйки по-добра и/или гъвкава услуга, докато задължителните частни пенсионни фондове прибират парите наготово и гарантирано. Злоупотребата с монопол при това положение е повече от явна.
  6. Също така национална агенция по приходите се грижи да събере принудителните вноски в задължителни частни пенсионни фондове. Тоест това може да се тълкува като нерегламентирана държавна помощ, защото е на практика точно нерегламентирана държавна помощ.

В такъв случай има всички основания да бъде сезиран конституционния съд, за да се закрият незабавно задължителните частни пенсионни фондове, държавата да плати за щетите еднократно, както е по конституция и повече експерименти с населението да не се правят.

Тъй като само депутати и президент могат да сезират конституционния съд…, а и стана ясно, че самия конституционен съд се грижи за интересите на частните фондове, но не и за интересите на хората, по-реалистично изглежда да започнат да се завеждат колективни дела срещу държавата в съда в Страсбург. Над 3 милиона са хората, които имат пълно основание да съдят държавата за нарушаване на Конституцията, за нанесени вреди и лишаване от права.

Да закрием задължителните частни пенсионни фондове

Locations of visitors to this page
Tyxo.bg counter
Site Meter
Google Analytics Alternative
Clicky

Реклама
Публикувано в Анализ. 18 коментара »