Измамата – задължителни „частни пенсионни фондове“ и „конституционния съд“

От началото на 2011 г. осигурените лица в професионални пенсионни фондове, на които предстоеше пенсиониране, трябваше да започнат да получават пенсии за по-ранното си пенсиониране от съответния професионален фонд. В края на 2010 г. обаче се оказа, че така наречените професионални фондове са в състояние да плащат толкова ниски пенсии(от порядъка на няколко десетки лева месечно), че изпаднаха в положението: „не моем да плащаме адекватни пенсии, искаме отсрочка“.

Хубава работа, прибират парите всеки месец, а като дойде време да плащат пенсии: „не моем да плащаме“. Все едно банка да изземва задължително всеки месец пари за дългосрочни депозити, а като трябва да се разплати с клиентите да каже: „не моем да платим“. Банките не правят така, нали? Правиш си депозит за 1 месец, 3 месеца, 1 година. Идва падежа, отиваш и си взимаш парите с лихвата. Ако банката е неплатежоспособна има фонд за гарантиране на влоговете и клиента ще си получи парите от там.

Но в случая със задължителните частните пенсионни фондове пазарните правила не важат.

И така, професионалните частни пенсионни фондове през 2011 г. трябваше да почнат да плащат пенсии, но се оказа, че поради професионално управление за пенсионерите се предлага пенсия от няколко десетки лева, които биха могли да стигнат за храна второ трето качество на порода малко куче (да яде малко е важно), но не и за хора.

Тогава се предложи на професионалистите, тъй като „не моат да плащат“, частните индивидуални партиди на мъжете родени 1952-1959 г., и на жените родени 1955-1959 г. да бъдат преведени на НОИ. Даде се поредна отсрочка на частните професионални фондове да плащат пенсии от 2015 г., вместо от 2011 г. А хората, на които вноските в частен професионален фонд, които се превеждат към НОИ, вместо да получават примерна пенсия от 30-40 лева от частния фонд, ще получават 300-400 държавна пенсия по време на ранното си пенсиониране.

Обаче тази социална несправедливост вместо 30-та лева от частния фонд, да се получава 300 от НОИ доведе до това, че 52-ма борци за пазарна икономика сезираха конституционния съд, че НОИ си е позволило да национализира 30, 40-те лева месечна пенсия, която биха получавали работниците от първа и втора категория труд, като ще им отпуска някакви си 300, 400 лева на месец. Национализация е това, очевидно голяма социална несправедливост и конституционния съд беше сезиран да се произнесе компетентно, нали там има само независими и компетентни членове.

Решение 7 на конституционния съд от 31.05.2011

Конституционният съд в състав: Председател: Евгени Танчев, и членове: Емилия Друмева, Владислав Славов, Димитър Токушев, Благовест Пунев, Пламен Киров, Красен Стойчев, Георги Петканов, Ванюшка Ангушева, Цанка Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков, при участието на секретар-протоколиста Гергана Иванова разгледа в закрити заседания на 16 и 31 май 2011 г. конституционно дело № 21/2010 г., докладвано от съдията Ванюшка Ангушева.

В това решение се казва, че държавата се е намесила по недопустим начин като е посегнала на личната собственост на бъдещите пенсионери. Отнела им е 30-та лева месечна пенсия от частния пенсионен фонд, нещо повече – отнела е правото им да получат на момента 50% от събраната сума в индивидуалната им партида. Тази държава колко е лоша само.

Цитирани са основанията на съюза на юристите: Съюзът на юристите в България приема, че “предоставянето на средства от страна на гражданите и внасянето им в професионални фондове представлява сделка между гражданите и съответните фондове, а сключването на такава сделка е упражняване на правото на собственост…”, но “прехвърляне на средствата в друг пенсионен фонд, в случая ДОО, не представлява отнемане на тези средства от гражданите, не представлява отчуждаване на правото на собственост…, но съвсем сигурно представлява недопустимо от гледна точка на основния закон посегателство на правото на разпореждане със собствеността на гражданите, тъй като “частната собственост е неприкосновена”

Съюзът на юристите в България обаче пропуска дребния факт, че не работника е решил доброволно да внася пари в частен пенсионен фонд, а държавата го е принудила (в случая работодателя на работника първа и втора категория). Тоест внасянето на пари във фондовете не е сделка между работника и частния фонд, а сделка между държавата и частния фонд, в който се внася задължително.

В следствие на което Върховният касационен съд не споделя становището за противоконституционност на тази така наречена „национализация“ на индивидуални партиди.

Според конституционния съд обаче: За изясняване на правната характеристика на допълнителното задължително пенсионно осигуряване и режима на набраните средства значение има предвидената в КСО имуществена отговорност на пенсионноосигурителното дружество. То носи имуществена отговорност пред осигурените лица (чл. 134 КСО) за претърпени вреди от неправилно, неточно, неефективно управление на пенсионния фонд, при недобросъвестно изпълнение на задълженията (т.е. умишлено).

През 2008 г. частните пенсионни фондове реализираха загуба между 20-30% от парите за пенсия на пенсионерите. Според комисията за финансов надзор обаче тъй като всички губят общо взето по един и същи начин(всички губят парите за пенсии по един и същи начин), никой не е нанесъл вреди на бъдещите пенсии на пенсионерите – следователно никой не носи отговорност, че е донесъл -20% до -30% доходност за 1 година преди да се пресметне и ефекта на инфлацията.

Конституционния съд продължава така коментара си за отговорността на частните фондове: Основание за тази отговорност е сключеният договор между осигуреното лице и пенсионноосигурителното дружество или заместващото го служебно разпределение. Очертава се режим на средствата по индивидуалните партиди на осигуреното лице, който е съобразен с предназначението им да служат за материално обезпечаване при настъпване на осигурен социален риск.

Общо взето всичко звучи разумно. Само да се припомни, че професионалните фондове бяха приготвили по няколко десетки лева пенсия месечно. Тъй като тези големи средства биха стигнали за изхранване на бездомно куче от малка порода (да яде малко е важно), то за конституционния съд пенсионерите от първа и втора категория труд са приравнени на бездомно куче от малка порода.

КС: Правата на осигуреното лице в професионален пенсионен фонд, уредени в закона, са: – право на срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране (чл. 142, т. 1 и чл. 168 КСО). Размерът й се определя основно от натрупаните средства по индивидуалната партида (чл. 169 КСО);

– право на еднократно изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната партида, при пожизнено трайно намалена работоспособност над 70,99 на сто (чл. 142, т. 2 КСО). Трайно намалената работоспособност може да е настъпила в резултат на общо заболяване, професионална болест или трудова злополука;

– при смърт на осигуреното лице право на наследниците – преживял съпруг, низходящи или възходящи – на еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните средства по индивидуалната партида, като се спазват редът на наследяване и размерът на наследствените дялове съгласно Закона за наследството. Ако лицето е пенсионер – на наследниците се изплаща остатъкът от средствата по индивидуалната партида. Ако няма наследници, средствата се прехвърлят в държавния бюджет (чл. 170 КСО);

– осигуреното лице има право да прехвърля средствата си от един професионален фонд в друг при условията на чл. 171 КСО;

– осигуреното лице има право при пенсиониране да изтегли еднократно или да прехвърли набраните средства по индивидуална партида от професионален фонд в универсален фонд, ако не е придобило право на професионална пенсия по чл. 168 КСО (чл. 172 КСО).

От анализ на всички тези права също може да се направи извод, че обемът на правата е в зависимост от натрупаните средства, че те се наследяват по Закона за наследство като собствени средства, а КСО посочва само кръга на възможните наследници.

С прехвърлянето на средствата на посочените с § 4а на ПЗР на КСО осигурени лица във фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване някои от посочените права се губят (по чл. 142, т. 2, чл. 171 и др. от КСО) и се трансформират в права по държавното обществено осигуряване.

Накратко, не е честно вместо да получаваш 30-40 лева пенсия от частен фонд, твоята си лична сметка, държавата да се намесва и да ти дава 300-400, нали? Къде е пазарната икономика? За пенсионера частните фондове бяха приготвили пенсия колкото да храни бездомно куче от малка порода, а някаква си държава тук ще отпуска по-голяма пенсия. Може ли такова безобразие? Тази държава, толкова да е безсрамна.

КС: Дори и когато тези права са по-благоприятни за осигурения, се нарушава режимът на осигуряването, защото средствата се прехвърлят от един вид задължително обществено осигуряване в друг вид, също задължително осигуряване, но при различен правен режим, без това да става с волеизявления на носителя на правата.

Ето, конституционния съд го казва, пенсионера е лишен от възможността да получава 30-40 лева на месец от частен пенсионен фонд, а вместо това държавата му натрапва насила 300-400 месечно. Демокрацията е погазена. Пълно безобразие.

КС: Друга констатация може да се направи, ако се съпостави § 4а, ал. 1 от ПЗР на КСО и чл. 127, ал. 2 от КСО. И двете норми са законови. Член 127, ал. 2 от КСО предвижда, че лицата, работещи при условията на първа и втора категория труд, задължително се осигуряват в професионален пенсионен фонд за пенсия за ранно пенсиониране, независимо от възрастта. За лицата, посочени в § 4а, ал. 1 от ПЗР на КСО, набраните средства се прехвърлят във фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване, т.е. тези лица се изключват ex lege от задължителното осигуряване в професионален пенсионен фонд за пенсия за ранно пенсиониране към пенсионоосигурително дружество именно поради възрастта им, определена чрез датата на раждане. Това вътрешно противоречие между посочените правни норми в Кодекса за социално осигуряване е съществено и е в нарушение на принципите на правовата държава (чл. 4, ал. 1 от Конституцията). Това противоречие води до нарушаване на стабилността на правовия ред.

Точно така „води до нарушаване на стабилността на правовия ред“. Вместо да получават пенсия от частен пенсионен фонд, която да стига за изхранването на бездомно куче от малка порода(да яде малко е важно), държавата нарушава конституцията и дава повече пари. Безобразие, вместо като малко куче от частен фонд, с човешка пенсия от държавата.

КС: „Със засиленото държавно регулиране на специфичната стопанска дейност на пенсионноосигурителните дружества се гарантира защитата на осигурените лица.

Няма да се плашите, когато частния пенсионен фонд за една година докарва минус 20 до минус 30% доходност, осигурените лица са гарантирано защитени, нали останалите пари си стоят по личната частна сметка?

КС: „В случая на § 4а КСО се прехвърлят средства на определена група лица и пенсионноосигурителните дружества продължават да осъществяват дейността си по отношение на другите осигурени лица, но се надхвърлят границите на допустимото държавно регулиране.

Тук конституционния съд констатира, че държавата направо е прекалила със защитата на осигурените лица, което е недопустима държавна намеса.

КС: „С прехвърлянето на средствата от индивидуалните партиди на лицата по ал. 1 на § 4а от ПЗР на КСО във фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване се накърнява резултатът (включително и доходността) от дейността на пенсионноосигурителните дружества по инвестиране на средствата за тези лица, като се елиминира много съществен механизъм на допълнителното задължително обществено осигуряване, а именно инвестиционната политика на дружеството и капитализирането на средствата по индивидуални партиди с прибавяне на доходността.

Това е забележително. Накърнени са загубите, които частните пенсионни фондове се реализирали в следствие управлението на парите за пенсии.

КС: „Това представлява антипазарна мярка, която нарушава чл. 19, ал. 1 от Конституцията – свободата на стопанската инициатива, т.е. пазарната свобода като основен принцип, върху който се основава икономиката на страната.

Недопустимо е, когато на пенсионера е приготвена от частния фонд пенсия като за изхранване на бездомно куче от малка порода, държавата да плаща много по-висока пенсия. Непазарно, държавата да се засрами. Пълно безобразие.

КС: Създаването и утвърждаването на правовата държава може да се постигне чрез стабилност на икономическите субекти, гарантиране и запазване на условията за стопанска, в т.ч. и инвестиционна дейност. Параграф 4а от ПЗР на КСО създава несигурност за пенсионноосигурителните дружества и очаквания за възможни други промени в тази насока – нарушение на чл. 19, ал. 3 от Конституцията, който предвижда закрила от закона на инвестициите и стопанската дейност на българските и чуждестранни граждани и юридически лица.

Дойдохме си на думата. Проблемът не е, че пенсионерите ще бъдат лишени от пенсията за бездомно куче на частните фондове, и ще получават от НОИ по-човешка, а че пенсионноосигурителните дружества почувствали несигурност. Социална несправедливост, държавата пак ощетява най-нуждаещите се от социално осигуряване – частните пенсионни фондове. Пълно безобразие.

КС: Държавното обществено осигуряване и допълнителното задължително пенсионно осигуряване имат самостоятелно и допълващо се място в пенсионната система, очертават тенденции на развитието й при спазване на конституционните принципи в правната им уредба.

Това го казва конституционния съд. С една малка промяна частните пенсионни фондове, които са задължителни ще отпаднат от осигурителната система, тъй като съществуването им противоречи на всякаква пазарна логика. Дотогава гаврата ще продължава.

КС: Конституционният съд като взе предвид изложените аргументи и на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията

РЕШИ:

Обявява за противоконституционен § 4а от преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, създаден с § 48, т. 2 от Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 100/2010 г.).

Председател: Евгени Танчев

Тъй като членовете на конституционния съд са ясни, ще е добре и 52-та борци за пазарна икономика, които са го сезирали, да излязат и публично да заявят желанието си пенсионерите от първа и втора категория труд вместо да получават 300-400 лева от държавното обществено осигуряване, да получават частната си пенсия от частен пенсионен в размер достатъчен да се изхранва бездомно куче от малка порода.

PS: Всяка прилика с реални лица и събития сигурно е напълно случайна

Защо е толкова важно да се „национализират“ задължителните частни пенсионни фондове в България

Locations of visitors to this page
Tyxo.bg counter
Site Meter
Google Analytics Alternative
Clicky

Реклама

27 коментара to “Измамата – задължителни „частни пенсионни фондове“ и „конституционния съд“”

 1. Лидия Пенева Says:

  Аз искам да попитам какво ще стане с“нашата втора пенсия “ , след като през 2000 год. без да ни питат ни набутаха всички към “ Доверие „?. Трябва ли да се прехвърля към НОИ за да получавам по голяма пенсия , когато се пенсионирам след 5 год.. Родена съм 1961 год.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Здравейте, само през 2018 година жените около набор 1960 имат възможно да се откажат от частния фонд и да си възстановят правата за пълна държавна пенсия. Държавата направи този толеранс към онези, които са изпуснали срока – най-късно 5 години преди навършване на пенсионна възраст да го направят

 2. Asta La Vista принудителните задължителни „частни пенсионни фондове“ | Alexander Todorov Network Says:

  […] 2. Твърдите, че се прави опит за заобикаляне на решението на Конституционния съд на Република България от 2011 г., когато за първи път бе посегнато върху лични средства, натрупани в индивидуалните партиди на осигурени в капиталова форма лица, които представляват тяхна собственост. Всъщност промяната през 2010 г. когато бяха прехвърлени 107 милиона лева към НОИ, а на НОИ бяха натрапени всички загуби реализирани от „частните фондове“ няма нищо общо с промените гласувани на 19 декември 2014 г. Сега гражданите сами ще направят волеизявление къде да отидат принудително събираните им в „частен пенсионен фонд“ средства и дали да понесат загубите, които са им нанесени до момента или да прехвърлят топката на НОИ. Държавата само дава избор на хората, защото има много вина създавайки мутантите УПФ и ППФ. Изборът не е нещо лошо, знаем че за вас е обаче, но пак да ви посъветваме да си гледате доброволните фондове, направете ги привлекателни с предлагането на истински продукти и спрете да лъжете хората, защото и без друго никой не ви вярва. Колкото до неадекватното решение на конституционния с… […]

 3. Градушката – отдел Задължителни “частни пенсионни фондове” към юни 2013 г. | Alexander Todorov Network Says:

  […] професионален в полза на “частни фирми” със защитата на „конституционния съд“) са нанесли реални преки загуби за населението в […]

 4. Пиявиците – задължителни “частни пенсионни фондове” към септември 2012 г. « Alexander Todorov Network Says:

  […] професионален в полза на “частни фирми” със защитата на „конституционния съд“) са нанесли реални преки загуби за населението в […]

 5. Търгашите – отдел Задължителни “частни пенсионни фондове” към юни 2012 г. « Alexander Todorov Network Says:

  […] като на работниците била отнета доходността? И “конституционния съд” се произнесе, че голяма доходност била отнета на хората. Ето я […]

 6. Върхушката – отдел Задължителни “частни пенсионни фондове” към март 2012 « Alexander Todorov Network Says:

  […] ощетила осигурените лица, като им отнела доходността? “Конституционния съд” дори се произнесе, че това било неправилно, държавата да си вземе […]

 7. 4 за 5, или “Как да получаваме по-голяма от заслуженото пенсия, напълно законно” « Alexander Todorov Network Says:

  […] “частни пенсионни фондове”, ползващи се от протекцията на “конституционния съд”, нека всички да знаят как да се възползват по […]

 8. 1211 – Измамата принудителни задължителни “частни пенсионни фондове” « Alexander Todorov Network Says:

  […] професионален в полза на “частни фирми” със защитата на „конституционния съд“) са нанесли реални преки загуби за населението в […]

 9. Кой изпълнява функцията на сервитьорка на принудителните задължителни „частни пенсионни фондове“? « Alexander Todorov Network Says:

  […] те си имат ангели пазители в страната Х – наричани „конституционния съд“. Държавата може и да им е хвърлила око да ги маха, но […]

 10. Пенсионни „мултифондове“ – оправданието защо парите за пенсия са изчезнали « Alexander Todorov Network Says:

  […] финансовите пирамиди от частен пенсионен вид, ползващи подкрепата на конституционния съд, да предлагат пенсионни „мултифондове“. Идеята […]

 11. От къде идват дупките в бюджета на НОИ и как да се затворят « Alexander Todorov Network Says:

  […] на финансови пирамиди от Чили тип в България, и ползващи се с протекцията на „конституционния съд&#8…, е както следва по извадка от дейността на тези […]

 12. 911 – Принудителните задължителни „частни пенсионни фондове“ пак нанесоха доходност « Alexander Todorov Network Says:

  […] професионален в полза на частни фирми със защитата на „конституционния съд“) са нанесли реални преки загуби за населението в […]

 13. Тигър Says:

  Аз съм самоосигурявящо се лице. Остават ми още 20 год. до навършване на 65г. Като взема предвид че непрекъснато се вдига пенсионата възраст, по всяка вероятност ще се пенсионирам на 70г. Съгласно статистиката мъжете живеят средно 69г. За какво ми е пенсия която ще взимам една година след смърта си.
  НЕ ИСКАМ ДА ПЛАЩАМ НИКАКВИ ОСИГУРОВКИ И НЕ ИМ ИСКАМ ПЕНСИЯТА !!!!
  И от тези вноски които плащам за ЗДПО по-голямата част отива за банката и частния пенсианен фонд. Каква пенсия да чакам.

 14. Замразяване на минималния осигурителен доход и други реформи « Alexander Todorov Network Says:

  […] 12,5% (благодарение на изхвърлянето на задължителните „частни пенсионни фондове“), ще се получава средна пенсия 50% от средния […]

 15. Противоконституционничим, а? Принудителни задължителни частни пенсионни фондове « Alexander Todorov Network Says:

  […] а после държавата ще плати за вредите, както стана със задължителните професионални фондове, които трябваше …. И нямаше да е проблем, ако държавата беше […]

 16. Sesss Says:

  До Nikolay! Искам да питам знаете ли кои са категорийните работници, къде точно работят (не какво, а къде, има разлика!), че да пишете наизуст, че се били осигурявали на минимума. ТИя, които се осигуряват на минимума, не са категорийни, независимо, че могат да работят най-тежката и шибана работа, която още на 40 години да им докара куп болести. При тях има хиляди врътки, с които да се изплъзгат и службите по трудова медицина, и инспекцията по труда. И в крайна сметка ще се пенсионират като трета категория, на съответната възраст и ще получават мизерна пенсия от НОИ. В описаното горе не иде реч за тях. Поправете ме, ако греша.

 17. byb Says:

  Na moe zapitvane ot NOI mi otgovoriha,che shte se pensioniram na 65g.!?
  Nqmalo da bade na 54,zashtoto sam nqmal osigurovki v profesionalen fond sled 2000g?
  Ot MTSP si traqt,ne mi otgovarqt,na KNSB ne mozhesh da pratish mail,blokirat vsichki,
  KT Podkrepa i te.Misleh,che nqma po-tapi ot pravitelstvoto na tai narecheniq car,ama tiq gi minaha.
  Ama i tehniq kraj e blizo.Izvinqvam se za latinicata,ama nqmam bg.

  • Alexander Todorov Network Says:

   На практика бомбата е заложена още през 2000 г., а от тогава на няколко пъти се отлага момента частните фондове да почнат да плащат(те никога няма да могат да плащат, защото са създадени да прибират пари, с държавна протекция, не да дават). По принцип това по-ранно пенсиониране на категорийните работници математически не е възможно. Едно време някакви хора са давали обещания, а който е на власт днес, той да плаща. И всички проблеми се пращат към пенсионната система. Нов модел пенсионна система е нужен и всички лобисти да се изхвърлят от социалното осигуряване – https://alexanderbtodorov.wordpress.com/2010/10/27/social_security_code/
   Но впечатляващо е, че голямата тревога на конституционния съд беше, че на задължителните частни пенсионни фондове им са изтеглени част от парите. И хубаво е да се припомни кои са петдесетината „народни представители“, които сезираха съда, че хората щели да бъдат ограбени и вместо по 30 лева от частен фонд ще взимат 300 лева от НОИ…

 18. byb Says:

  Kakvo stava sled 01.01.2015g. pri polozhenie,che parvata ili vtorata kategoriq trud sa natrupani predi 2000g.?Ili neobhodimiq sbor e natrupan i predi i sled 2000g.?
  I kakvi sa tiq zakoni,che profesionalen fond shte plashta sled tazi data?
  Ami za vtora kategoriq sa neobhodimi 15 g.!A na tazi data sa 14g.?
  Maloumnici!!!

  • Alexander Todorov Network Says:

   Нищо не става. Винаги досега държавата е плащала по-ранната пенсия на категорийните работници. Още през 2000 г. се е знаело, че частните фондове не могат да плащат, но никой не е мислел затова, а как да се уреди мащабна кльопачка за частни корпорации, за сметка на данъкоплатците. Задължителните частни пенсионни фондове прибират парите, а държавата после трябва да се оправя с щетите. Закриването на задължителните частни пенсионни фондове трябва да се състои възможно най-скоро, за да се ограничат финансовите загуби за населението.

 19. Nikolay Says:

  Неудобно ми е просто да тегля един осмиващ коментар, просто защото си се постарал да напишеш много дълъг и подробен постинг, което обаче не го прави по някакъв начин стойностен. Бих казал, че разсъждаваш по типично промит ляв начин, щом можеш да си мислиш, че това удивително творение държавата може да превръща 30-40 лева в 300-400 просто ей така. Истината е простичка – на работодател и работник им е изнасяло да осигуряват на минимална (дай ми ся да ги изям и изпия, пенсията еби я) и да се правят мизерни вноски, като останалото се е плащало на ръка и нашите хора са яли и пили. От друга страна, хората, на които всичко им е било в ред и съвестно са плащали вноските си върху заплатите, така и така щяха да получават нормални суми. Но не, нека от по-разумните и съвестни да вземем, за да платим на баламите, които мислят само за утрешния ден. И един съвестен човек, който иска да спазва закона, в един момент се чувства като абсолютен балък. А изялия и изпилия ще може да получи отново средства, за да яде и изпие още един път. Да, така се гради едно прогресивно общество от паразити. Възхищавам се на титаните на мисълта, които си мислят, че с помощта на държавата 30-40 лева се превръщат в 300-400, като 260-360 падат от небето. Не, драги, и тях ги плаща някой.
  А частните пенсионни фондове са нещо много по-умно от държавната осигурителна система, на която всяка година и покриваме титаничните дефицити – ролята на ЧПФ тепърва ще се увеличава, или поне би трябвало да се увеличава – поне като допълнение към солидарната система. Те не са нещо, което ние сме измислили, а е наложила се практика.

  • Alexander Todorov Network Says:

   Хайде да уточним едно нещо. Първо, държавата преди 10 години е обещала на хората от тези тежки категории труд, че ще имат право да се пенсионират по-рано и задължителния им професионален частен фонд ще им осигурява нормална пенсия. Държавата обещава нормални пенсии, частния фонд не мое да плаща нормални пенсии. Хайде да си представим какво би станало, ако държавата не беше се намесила и тези хора останат с 30-40 лева пенсия. Ама не е толкова страшно това, те са някакви си 30-40 хиляди човека. Хайде сега да си представим какво ще стане ако задължителните частни пенсионни фондове, където потъват 5% от доходите на родените след 1959 г. не бъдат закрити и през 2020 г. лъсне наяве каква пенсия са приготвили на пенсионерите. Тогава няма да са 30-40 хиляди вбесените стари хора, а стотици хиляди. Какво ще им каже правителството тогава? Оправяйте се както можете, имате си частна сметка? За броени дни това правителство си заминава в такъв случай и следващото отново ще трябва да плати с парите на данъкоплатците щетите, които са нанесени от задължителните частни пенсионни фондове.
   Задължителните частни пенсионни фондове дори и на теория не могат да изпълнят това, което обещават – то е икономически невъзможно.
   А че данъкоплатеца е прекаран да плаща на работниците тежка категория труд ранното пенсиониране, а частните професионални фондове години наред са се хрантутили без да дадат нищо, то това е било известно на създателите на измамата още от самото начало.
   И частните задължителни пенсионни фондове не са наложила се практика, която да води към нещо добро, а са поредната схема за източване на милиарди от данъкоплатеца. Проява на безочлива наглост и законово регламентирана измама в особено големи размери. Ето калкулатор, че да види този умник, който съвестно е плащал на задължителния си частен фонд, какво ще получи за парите си:
   Доходност на… (Колко пари ми загуби задължителния ми частен пенсионен фонд)

 20. Измамата – задължителни „частни пенсионни фондове“ и „конституционния съд“ | Bulgarian Blog Says:

  […] От началото на 2011 г. осигурените лица в професионални пенсионни фондове, на които предстоеше пенсиониране, трябваше да започнат да […] Прочетете повече -> WordPress.com Top Posts […]


Оставяне на отзив за byb Отказ

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d блогъра харесват това: